V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Dětského domova se školou Hamr na Jezeře za školní rok do I.Výroční zpráva Speciální základní škola a Zvláštní škola Hamr na Jezeře II.Výroční zpráva o hospodaření DDŠ Hamr na Jezeře zpracoval : Mgr.Václav Konopiský, ředitel - 1 -

2 Obsah: I.Výroční zpráva SZŠ a ZvŠ Hamr na Jezeře 1.Charakteristika zařízení základní hodnocení uplynulého roku adresář, kontakty kapacita personální a ekonomické zajištění provozu 2.Zprávy jednotlivých úseků činnosti a) zpráva sociálního úseku b) zpráva zdravotnice c) stravovací provoz 3. Výchovná činnost DDŠ personální zajištění rozdělení rodinných skupin, ubytování dětí výchovná činnost, přehled akcí zpráva etopeda 4. Zpráva školy - SZŠ a ZvŠ organizace škol, hodnocení škol.roku kvalifikace učitelů, vzdělávání zhodnocení celoroční motivační hry 5.Kontroly a inspekce kontrolní činnost DDŠ kontroly a inspekce ve škol.roce 2004/05 6.Závěrečné hodnocení Přílohy - fotodokumentace, články charakterizující školní rok 2004/05-2 -

3 II.Výroční zpráva o hospodaření DDŠ Hamr na J. 1. Charakteristika zařízení DDŠ je státní školské zařízení pro realizaci ústavní a ochranné výchovy. Jeho zřizovatelem je MŠMT ČR. Zařízení vzniklo dne Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Dnem se zařízení podle z. 109/02 Sb. z rozhodnutí MŠMT změnilo z Dětského výchovného ústavu na Dětský domov se školou (dále jen DDŠ) s kapacitou 64 dětí. Součástí zařízení jsou Speciální základní škola a Zvláštní škola. DDŠ spravuje majetek skládající se ze dvou internátů, budovy školy a jedné provozně-správní budovy. Další budova tzv. staré školy je v současnosti předmětem majetkoprávního sporu s obcí Hamr na Jezeře. V souvislosti s potřebami DDŠ a dodržením legislativních předpisů jsou zajišťovány projektové práce k výstavbě nové školní budovy společně se sportovišti ve Stráži pod Ralskem a současně pro rekonstrukce stávajících objektů v Hamru na Jezeře. Zařízení má v bezplatném nájmu hřiště obce. adresář, kontakty Dětský domov se školou, Školní 89, Hamr na Jezeře Tel.,fax , ředitel, sociální úsek ředitel : ved. vychovatelka : kapacita Dětský domov se školou Speciální základní škola Zvláštní škola Školní jídelna Výchova 64 lůžka 64 žáci 64 žáci 130 jídel 8 rodinných skupin personální a ekonomické zajištění provozu k zaměstnanci : ředitel,ved.učitel,učitelé 8,5 (započteny ved.vych., vychovatelé 20 i část.úvazky).. celkem pedagogických zaměstnanců 28,5-3 -

4 asistent pedagoga 10 provozní zaměstnanci 10,8 stravovací provoz 5 celkem nepedagog. zaměstnanců 25,8 Celkem 54,3 zaměstnanců Nově přijato : 11 zaměstnanců z toho pedagogických 11 Odešlo : 5 zaměstnanců Z toho pedagogických 5 Vedlejší hospodářská činnost je vyhodnocována podle účetních období, tj. za kalendářní rok. Podrobnější rozpracování je ve Výroční zprávě o hospodaření. Majetek, který zařízení využívá ke své činnosti: - budovy : Rachmanka (č.p.89), Zuzana (č.p.79), Berta (č.p.77), Školička (č.p.76), Škola (č.p.49 ) - hřiště v majetku obce : v nájmu - sklady : v nájmu - vozidla : VW minibus (r.v. 2004), Š.Octavia (04), Š.Fabia (02), Š.Felicia (95). 2. Zprávy jednotlivých úseků činnosti Podrobné zprávy za období od do jsou uloženy u ředitele a vedoucích zaměstnanců. a) zpráva sociálního úseku (za soc. úsek Pražáková Hana a Ženíšek Jaroslav) Z minulého školního roku 04/05 zůstalo v evidenci DDŠ 53 dětí. Do DDŠ bylo přijato za školní rok 20 dětí, od počátku vzniku DVÚ/DDŠ/ prošlo evidencí celkem 1018 dětí. Za uplynulé období bylo vyřazeno z evidence DDŠ 36 dětí z toho: do VÚ 19 zrušení ÚV 7 nenařízení ÚV 3 zletilost 4-4 -

5 DDŠ 3 K je v evidenčním stavu 21 dětí ZŠ, 14 dětí ZvŠ, 8 dětí na přechodném umístění a 2 děti PVS /na útěku/ 4 děti SOU. Celkem v evidenci DDŠ: 56 dětí Z evidovaných 73 dětí, které prošly DDŠ, mělo 69 české občanství, 2 slovenské, 2 bez st. občanství (v jednání), z toho 33 dětí romského původu (45 %). Za uplynulý školní rok nebyly žádné děti s jinou státní příslušností, k romské národnosti se nehlásí žádné dítě. Dle soudního rozhodnutí : předb. opatření 21 ústavní výchova 49 ochranná výchova 3 Děti umístěné dle délky pobytu: do 6 měsíců 16 do 12 měsíců 15 do 2 let 34 do 4 let 6 do 6 let 2 Útěky ze zařízení za sledované období: Počet útěků: Počet útěkářů: 100 z toho 47 chlapci, 53 dívek 11 z toho 9 chlapců, 2 dívky Frekvence útěků: 1 x 12 dětí, 2 x 9, 3 x 2, 4 x 7, 6 x 1, 10 x a více 3 Pollák, Lukáčová, Červeňáková M. Dlouhodobé útěky /více jak 3 měsíce/ Nerad, Horvátová K., Karchňáková, Slaninová Příspěvek dle zák.č. 109/2002 Sb. a soc. dávka přídavek na dítě Období předpis platby vratky úložky na VK , , , , , , , , Celkem , , , ,

6 Dluhy na příspěvku za úhradu péče poskytované dítět Ke dni byl dluh na příspěvku ve výši ,- KČ. V průběhu sledovaného období bylo podáno celkem 6 návrhů na výkon rozhodnutí (exekuce) k okresním soudům Děčín, Č. Lípa Liberec, Jablonec n/n., 1 návrh na srážku ze mzdy, 3 návrhy na prodej věcí movitých a 2 na odpis z účtu dlužníka. OS doposud nerozhodl pouze v jednom případě (doposud nenašel majetek k prodeji) a ve druhém případě bylo zasláno potvrzení o evidenci dlužníka na ÚP, který nám to neoznámil. Další 4 případy jsou v jednání. V průběhu školního roku bylo požádáno o výplatu PnD u dětí, jejichž rodiče sami nepožádali, u 4 dětí. V lednu, únoru byla provedena kontrola příjmů rodičů a zákonných zástupců dětí umístěných v našem zařízení. Na tomto základě byla zrušena 4 rozhodnutí o příspěvku pro nedostatečný příjem, kdy pro ztrátu zaměstnání jsou vypláceny sociální dávky do výše životního minima a byla vydána nová rozhodnutí dle zákona č.109/02 Sb. Ne všichni rodiče plní svou povinnost oznamovat veškeré změny, které by mohly vést ke změnám v rozhodnutích. Sociální úsek se také zabýval řízením o vydání prvního obč. průkazu pro děti, které dovršily 15 let. Zvýšeným úsilím a jednáním na potřebné úrovni se podaří zajišťovat potřebné doklady, zvláště osvědčení o st. občanství a zajištění vydání OP celkem pro 16 dětí, které si již OP převzaly a dalších 6 OP bude převzato ještě do Problémy s neujasněným občanstvím (Demeter) se ve spolupráci s vyslanectvím SR podařilo vyřešit. V řešení jsou Lukáčová a Horvát, kteří nemají české občanství. b) zpráva zdravotnice (Horáčková Naďa) DDŠ má uzavřenou smlouvu o léčebné a preventivní péči s dětským lékařem MUDr.Gotvaldem, Stráž pod Ralskem, se stomatoložkou MUDr.Tulisovou, Stráž pod Ralskem. Závodním lékařem je MUDr.Klimša, Stráž pod Ralskem. U nově přicházejících dětí provede dětský lékař vstupní prohlídku a dále nařídí případnou léčbu nebo vyšetření, které zajišťuje zdravotnice DDŠ. 2x ročně je prováděna preventivní stomatologická prohlídka a následné ošetření. Preventivní prohlídka dětským lékařem je prováděna 1x za 2 roky. V tomto šk. roce byla zjištěna vada zraku u 9 dětí, 11 dětí je evidováno v DPA a užívá léky. Hospitalizováno bylo 12 dětí s bolestmi břicha a po úrazech. 1 dítě bylo léčeno v psychiatrické léčebně Opařany. Dále byly děti vyšetřovány u odborných lékařů v endokrinologické, venerologické, traumatologické, revmatologické, nefrologické, urologické, kardiologické, alergologické, neurologické poradně, na gynekologii, očním, chirurgii, kožním, ortopedickém a ORL oddělení. 3 děti docházely na rehabilitaci ohledně vadného držení těla. 5 dětí dodržuje režim - 6 -

7 enuretiků, 1 z nich užívá Melipramin. 1 dívka dochází na orthodoncii a připravuje se na úpravu chrupu pomocí rovnátek. 1 dívka se vrátila po dlouhodobém útěku 5 měsíců těhotná, po veškerém vyšetření byla přemístěna do VÚM. Problémy máme jako každý rok s udržováním hygieny, s nošením brýlí a se zubními prohlídkami, které děti odmítají. V letošním roce byl v DDŠ umístěn chlapec epileptik se záchvaty, kterým se podařilo po určité době zamezit, měli jsme také dvě děti se srdečními vadami a jedno s atrofií ledviny. Velkým problémem je pediculoza, děti přicházejí zavšivené a žádné chem. prostředky nejsou účinné. Všechny děti byly očkovány proti žloutence typu A - vakcína byla dodána zdarma OHS Česká Lípa. Minimální program prevence zneužívání návykových látek se prolíná do všech složek výchovy, školy, sociálního i zdravotního úseku. V tomto školním roce nebylo třeba řešit konkrétní případy zneužívání. Školních úrazů bylo v roce 2004/05 evidováno 13, z toho 1 registrovaný. Za školní rok bylo uhrazeno za léky a zdravotnický materiál ,- Kč. c) stravovací provoz (Uhlířová Ivana) Stravovací provoz je zajišťován 5 zaměstnanci. Tuto skupinu tvoří vedoucí stravování, která zároveň plní funkci skladníka potravin, a 4 kuchařky, z nichž jen jedna je vyučená v oboru, ostatní mají pouze zaučení. V průběhu školního roku nadále pokračovala vedlejší hospodářská činnost,jež je vyčíslena ve zprávě o hospodaření DDŠ. Zaměstnanci kuchyně jsou nadále povinni dodržovat nařízení vyhlášky 137/2004 a vyhl.147/1998, tj.stanovení kritických bodů. Spotřeba potravin od do ,- Kč Počty vydaných jídel včetně cizích strávníků : Doplňková strava naše cizí Obědy Večeře V průběhu školního roku byly uskutečněny kontroly na úseku stravování : - V květnu 2005 proběhla hygienická kontrola OHS (zápis u ředitele DDŠ) - V rámci státního zdravotního dozoru byl dne odebrán vzorek zelenin.salátu, rozbor byl proveden laboratořemi Zdravotního ústavu Liberec

8 3. Výchovná činnost - zpráva úseku výchovy DDŠ (ved.vychovatelka Mgr.Ivana Krejbichová) Personální zajištění 19 pedagogických pracovníků 8 nepedagog. pracovníků Od ledna pedagogických pracovníků. Personální změny ve výchovném úseku: - ukončení pracovního poměru Cejnarová Štěpánka Černovská Jitka Bakošová Alena - noví zaměstnanci Holý Pavel Zoubková Ivana Fabiánková Pavla, Mgr. Svoboda Petr Zítková Hana, PhDr. Rozdělení rodinných skupin: Vzhledem k aktuálnímu počtu dětí a s ohledem na ubytovací možnosti zařízení bylo vytvořeno 7 rodinných skupin - 2 dívčí a 5 chlapeckých. Nově jsme vytvořili rodinnou skupinu, jejíž chod zajistili 3 pedagogičtí pracovníci v nepřetržitém provozu (kromě školního vyučování). Její prostory byly rekonstruovány, aby vyhovovaly hygienickým podmínkám koedukované skupiny. Mezi chlapce jsme zde ubytovali velmi problémové, agresivní a vulgární děvče, útěkářku. Opatření se ukázalo být účinné, problémy se značně zmírnily, za veškerou dobu umístění v různých zařízeních byla dokonce poprvé na dovolence. Působení původního škodlivého prostředí však bylo silnější, takže pro příští školní rok nás čeká celá cesta od začátku. Ubytování dětí: 2 internátní budovy - BERTA ( 2 RS dívek, 2 RS chlapců ) - ZUZANA ( 3 RS chlapců ) Rodinná skupina měla k dispozici klubovnu a vlastní sociální zařízení, v každé budově 1 místnost zdravotní izolace a cvičnou kuchyňku. Prostorové podmínky pro ubytování dětí jsou nadále nevyhovující, ovšem jen dočasně (do výstavby nové školy) než bude dán k dispozici ještě třetí internát. Ten pak poskytne možnost vytvoření funkčně samostatnějších rodinných skupin

9 Přemístěním vybavení a uzpůsobením prostor jsme lépe vyhověli hygienickým podmínkám na budově Zuzana, kde jsme z prostorné ložnice vytvořili klubovnu a ložnice situovali do třech menších místností. Výchovná činnost se řídí plánem činnosti a obsahuje ve vyvážené míře všechny složky výchovy - pracovní, tělesnou, výtvarnou, hudební, rozumovou, estetickou a mravní. Roční plán činnosti je skupinovými vychovateli rozpracován na podrobné týdenní plány s ohledem na aktuální počet dětí, složení skupiny atd. 1. Tělesná nejčastěji uplatňovaná součást výchovného procesu z důvodu zapojení dětí, oblíbenosti, zaměření vychovatelů, možnost soutěží mezi organizacemi (integrace), v letošním roce se nejvýrazněji dařilo chlapcům v atletických disciplinách, nevyužité možnosti ještě zůstaly v pohybových aktivitách dívek. Chybějící sportoviště v zimním období částečně vyplnily návštěvy bazénu ve Stráži p. R., Aquaparku v Liberci a pravidelné tréninky stolního tenisu v prostorách původní školy. 2. Pracovní získávání základních manuálních dovedností a pracovních návyků, rozšiřování speciálních činností v rámci rodinné skupiny - domácí práce, drobné řemeslnické úkony, ke zdokonalování činnosti v této oblasti výrazně prospělo vytvoření dílen v prostorách původní školy. Velké množství brigád v blízkém okolí zařízení přispělo nejen k dalšímu rozvoji pracovních dovedností dětí, ale i ke zkvalitnění vztahů mezi námi a místními obyvateli. 3. Výtvarná velmi oblíbená činnost dětí, obrovská škála témat, technik, materiálů. Přestože výchovný úsek nedisponuje výtvarníky-specialisty, výzdoba internátů, jídelny i okolních prostor budov svědčí o oblíbenosti této činnosti a nutnosti fantazie, co se týče výběru témat i materiálů. Většina prací je vyrobena z přírodnin, kterých prostředí DDŠ poskytuje nepřeberné množství. 4. Hudební tato složka výchovy má v našem zařízení velký nevyužitý prostor, tím spíš, že většina dětí má hudební talent, kladný vztah k hudbě mají téměř všechny děti a my nemáme pedagoga, který by byl schopen je podchytit a rozvíjet. V této oblasti využíváme úzký kontakt se školou, což vyvrcholilo vítěznými tanci na letošní ZUČce. 5. Rozumová prolíná veškerou činností rodinných skupin, velký prostor pro rozvíjení této složky výchovného procesu je především ve využití doby mezi večerními režimovými činnostmi a večerkou - příprava do školy, soutěže, hry atd. 6. Estetická prolíná většinou činností - úprava prostor rodinné skupiny, péče o zevnějšek. Výsledky v této oblasti výchovného procesu jsou mnohem příznivější než v minulém školním roce. Podle mého mínění se tu odrazila větší volnost ve výběru ošacení, širší možnosti veřejných akcí atd. 7. Mravní nedílná součást výchovného procesu, zvlášť ve výchovném zařízení jako je DDŠ, kromě základních informací a návyků je nutné konfrontovat - 9 -

10 interní působení se širším okolím (akce pro veřejnost nebo akce pořádané ve spolupráci s jinou dětskou organizací). Uplatňování všech složek výchovy v odpovídající míře předpokládá nejen plné nasazení všech výchovných pracovníků, ale také rozšiřování jejich odborné způsobilosti. Otázka nízké či nedostatečné kvalifikovanosti pracovníků je stále aktuální, přestože i v této oblasti je situace příznivější než v minulém školním roce. Přehled postgraduálního studia výchovných pracovníků: Sociální pg magisterské Sppg bakalářské Sppg 2.r.SOU Kurzy, školení a semináře: ICT vzdělávání: Bc.František Novák Vratislava Vedralová Ladislav Linder Pavel Lemberka Pavel Krejbich Iva Roubíčková, Vratislava Vedralová, Jindra Penzová, Marta Havelková, Ladislav Linder V průběhu roku opět proběhla řada celoústavních, výběrových a skupinových akcí se sportovní, kulturní či společenskou náplní. Velmi oblíbenými se staly návštěvy libereckého Aquaparku, které v téměř plné výši dotuje Nadace škola hrou, díky akci VZP jsme častými návštěvníky strážského bazénu, úzce spolupracujeme se sdružením Reper ze Stráže p.r., naši chlapci sehráli několik utkání v kopané a v minikopané Kopaná všeobecně je nejrozšířenějším a nejoblíbenějším sportem chlapců z DDŠ. V ještě větší míře se uskutečnily turistické výlety jedno i vícedenní, jednoznačným krokem ke zvýšení a zpestření fyzické aktivity dětí byla zásadní změna v systému používání jízdních kol. Tím jsme docílili celoplošného využití formou skupinových výletů. Dalším sportem, který se v uplynulém školním roce úspěšně rozvíjel, je střelba ze vzduchovky. Byla zakoupena nová zbraň, tréninky probíhaly častěji a vzhledem ke sportovním úspěchům v tomto roce, vhodným podmínkám a aktivitě vychovatelů (především pana Lemberky) se budeme na kombinované sporty (biatlon, duatlon a triatlon ) soustřeďovat nadále a ve větší míře. Úkolem pro nastávající školní rok je příprava technického zázemí pro vodácké sporty - kanoe a raft, částečně za přispění Nadace Terezy Maxové. Přehled akcí 2004/2005: Fotbalové utkání reprezentace ČR v M.Boleslavi Krkonošský biatlon Vrchlabí Železný chovanec Hostouň Strom mýma očima Liberec Hroší hry Hrochův Týnec

11 Benefiční koncert Fantazie Praha Vánoční dílna Stráž pod Ralskem Trnky Brnky Jablonné v Podještědí Výstup na Ralsko Noviny pod Ralskem Turnaj ve stolním tenise Jablonné v Podještědí Múzy dětem Křišťálový Reper Velký Grunov Jarní prázdniny Janské Lázně Dámská jízda do Kostomlat + Terezínská pevnost Velikonoční turnaj v minikopané Žlutice Návštěva ZOO a Botanické zahrady Liberec Výstup na Ralsko Noviny pod Ralskem Turnaj v minikopané Lipová Chrastavské sportovní dny Noční výstup na Bezděz Táboření ve Sloupu v Čechách Den města a dostihy Mimoň Bowling Heřmanice I v tomto školním roce se pravidelně konaly schůzky Žákovské samosprávy pod vedením Bc.Nováka, na jejichž základě se řešily požadavky ze strany dětí a uskutečnila se řada akcí pro vybrané děti (diskotéky, bowling, bazén Liberec atd.). Rozšířily se řady dětských dopisovatelů časopisu dětských domovů Zámeček, děti postupně poznávají všechny možnosti práce s tímto časopisem a aktivně se zapojují i jako redaktoři. Naše děti si odnesly i řadu ocenění za svá dílka a dva chlapci byli vysláni na setkání redaktorů Zámečku. V pohotovosti byl celý školní rok dětský Senát, který naštěstí nemusel ani jednou zasedat a řešit závažný problém v kolektivu dětí. Brigádnická činnost: Dluh pociťujeme vůči Lázním Kundratice, kam jsme se pro velkou vytíženost téměř nedostali. Je pravda, že aktivit ve všech oblastech činnosti bylo více než dost a nuda se nám naštěstí vyhýbala. V každém případě je obnovení spolupráce s Lázněmi úkolem do příštího školního roku. V podstatně větší míře se podílely naše děti na úpravách a úklidu chatové osady Zátiší v Hamru na Jezeře. Tato spolupráce se úspěšně rozvíjí, vedení Zátiší nám poskytuje možnost občas přespat v chatkách a zpestřit tak dětem jarní víkendy. Potřebné práce v prostorách obce Hamr na Jezeře jsou neuskutečnitelné vzhledem k negativnímu postoji starosty obce vůči našemu zařízení, což je jistě škoda, protože tato spolupráce se jasně nabízí a byla by jistě ku prospěchu oběma stranám. Nesrovnalost v těchto vztazích nám ovšem nebrání pomáhat místním občanům a firmám

12 V rámci mimoškolních aktivit probíhaly arteterapeutické činnosti (vedené paní učitelkou Boroschovou), jejichž význam je nesporný. V rámci arteterapie měly několikrát skupinky dětí možnost pracovat v keramické dílně Azylového střediska ve Stráži pod Ralskem. Ukázky prací dětí zdobí budovu Rachmanka a jsou tak nejlepší motivací pro činnost v následujícím školním roce. V průběhu celého školního roku byla pod vedením pana Tošnera sehrána řada fotbalových utkání s okolními mužstvy ( Osečná, Dubnice, Stráž pod Ralskem atd.). Naši chlapci se tentokrát bohužel nezúčastnili Coca Cola cupu, a to z důvodu útěků a hrubé nekázně. Naštěstí šlo jen o krátké období a na další činnost fotbalových nadšenců nemělo podstatnější vliv. Velkým přínosem pro život dětí i dospělých v našem zařízení jsou pravidelná vydání interního časopisu Hameráček, jehož dětská redakce pod vedením PhDr.Kamenského shromažďuje připomínky, příspěvky, nápady atd. a vytváří tím jakýsi společný obrázek dění uvnitř zařízení. Věřím, že se v příštím roce bude časopis dále vyvíjet, a to z hlediska formy i obsahu. Jarní měsíce poznamenaly přípravy XV. ročníku Festivalu zájmové umělecké činnosti ve Stráži pod Ralskem, jehož jsme byli pořadateli. Tohoto úkolu jsme se zhostili již podruhé a díky velikému úsilí dospělých a dětí proběhl bez závažných problémů. Stal se opět jednoznačným důkazem toho, co lze dokázat, sjednotí-li se lidé ve snaze dosáhnout společného cíle. Velkým úkolem z předešlého ročníku bylo zajištění kvalitních vystoupení našich dětí. To se podařilo v nejvyšší možné míře, p.uč.boroschová, Linderová a p.vych.havelková dovedly naše děti k vítězství ve většině obsazených oborů. I první cenu v Karaoke si odnesl náš Jirka Štěpánek. Aby nebylo úspěchů málo, nepopsatelnou radost a uspokojení snad v každém vyvolalo v dějinách olympiád výchovných zařízení nejpřesvědčivější vítězství našich chlapců v Boleticích. Nejen o sportu a umění je ovšem výchovná práce, proto je nutno se zastavit ještě u mezních momentů ve stěžejní oblasti naší práce (jejíž jsou příprava sportovní i kulturní nedílnou součástí). V uplynulém školním roce jsme byli nuceni razantně řešit situaci mezi chlapci na budově Berta ( opakované útěky, agresivita, vyhrožování dětem i dospělým). Šlo o 3 chlapce, každého z nich jsme umístili do jiné RS na budově Zuzana. Atmosféra se tím velmi zklidnila, jeden z chlapců je na podmínce, další je opět zařazen do RS a třetí je, bohužel, dlouhodobě na útěku. Organizační zajištění hlavních prázdnin se svým základním modelem přibližuje minulému: - zajištění pobytů dětí u rodin - zajištění letních aktivit dětí zůstávajících v zařízení

13 Od 3. do se čtyři vybrané děti začlenily do programu sdružení Reper ze Stráže pod Ralskem, s ubytováním na budově Berta. Během pobytu se opět prokázalo, že děti vyrůstající v zařízení jsou velmi málo připravené postarat se o smysluplné naplnění volného času. 1. Heřmanice ( ) tradiční tábor, tentokrát pro všechny děti, známé prostředí, ubytování ve stanech, strava částečně zajištěná v místní restauraci, plně vybavené sociální zařízení, pestrý program pro děti, konkrétně nespecializovaný. 2. Špindlerův Mlýn - hotel Bellevue ( ) horský hotel přímo ve Špindlerově Mlýně, vzhledem ke krásnému prostředí tábor zaměřen turisticky, všechny děti, kompletní zajištění včetně plné penze. 3. Pražská bouda ( ) typická horská chata těsně pod vrcholem Sněžky, kompletní vybavení chaty, špičková kuchyň i přístup personálu, program téměř výhradně turistický, všechny děti. 4. Svitačka ( ) od loňska známé a oblíbené prostředí tábořiště pod Troskami, veškeré zajištění vlastní, ubytování ve stanech, základní hygienické podmínky, tábor zaměřený téměř výhradně turisticky. Oproti minulým prázdninám jsme pobyty časově naplánovali tak, aby děti měly během několika dní možnost se připravit na další tábor, volili jsme proto klidnější program. Vzhledem k počasí tohoto léta byly dny strávené v Hamru téměř nezbytností i z důvodu údržby ošacení. - přemísťování dětí do VÚM ( dle plánu kromě útěků ) - zajištění budov pro prázdninový pobyt našich dětí i dětí z jiných organizací: BERTA určena k pronajímání jiným organizacím a školským zařízením, budova technicky připravena, byli stanoveni pracovníci odpovědní za předávání a přebírání budovy, až na jedno selhání proběhlo vše v pořádku. ZUZANA připraveno prázdninové ubytování pro všechny děti zůstávající v zařízení. Na základě zkušeností z minulých prázdnin byla budova pravidelně kontrolována, což se projevilo i jejím dobrým stavem ke konci prázdnin. - příprava ubytovacích prostor rodinných skupin pro další školní rok: Obě budovy jsou k připraveny k provozu pro 7 rodinných skupin

14 Zpráva etopeda - individuální rozhovory s dětmi po příchodu do DDŠ jsou významnou činností pro první základní orientaci dítěte v novém prostředí - individuální práce s dítětem je zaměřena na získání kontaktu a důvěry dítěte, odhalení problémů a hledání způsobů jak dítěti pomoci (a s dospělými řešit) - osvědčuje se využití některých individuálních zájmových činností a aktivit jako prostředku pro tvorbu pozitivních vazeb k DDŠ, zejména u dětí, které nevynikají např. ve sportech ( PC, foto, školní časopis, Zámeček a další činnosti) - často se osvědčují denní kontakty s dětmi ve výchově, ve škole aj. - nadále bude vhodné uskutečňovat případné exkurze do VÚ, kde se perspektivně budou děti připravovat na budoucí povolání - byly navázány kontakty s časopisem pro DD Zámeček, osvědčily se i kontakty s nadací Terezy Maxové, kdy chlapci získali některé dárky pro osobní užití - pomocí pedagogům jsou v úvodu příchodu dítěte matriční listy sociálního úseku, připravené se základní orientací požadavků k dítěti ; od toho jsou pak po prostudování dokumentace tvořeny individuální plány činnosti etopedickým úsekem - individuální plány jsou určeny jako návrhy z doporučení DDÚ, plnění plánu je zaznamenáváno vychovateli do pedagogických deníků, případně jsou plány po konzultacích upřesňovány podle dlouhodobějšího poznávání dítěte v denních činnostech - významnou pomocí i pro dítě samotné je případná možnost telefonického spojení s rodinou krátce po příchodu do DDŠ ; rodiče možná vědí několik dnů předem, kam bude dítě přemístěno, a proto telefonát pomáhá uklidnit dítě i rodinu; rodině jsou sděleny adresy a telefony než je jim doručen sociálním úsekem Návštěvní řád aj. - záznamy o etopedické činnosti s dítětem budou postupně převedeny do počítačové podoby - pro potřeby zejména vychovatelů byly sestaveny pomocné metodické materiály, konzultované s vedoucí vychovatelkou - v individuální i skupinové práci ( s počtem dětí max.3 ) se osvědčilo dát dítěti možnost práce s fotografií v počítači - kladně lze hodnotit práci některých dětí na přípravě a realizaci školního časopisu Hameráček a pomoc v plnění úkolů Evropské kalvárie Zámečku, bylo vydáno 7 čísel časopisu DDŠ, řada prací našich dětí byla přetištěna do časopisu DD Zámeček, setkání dopisovatelů a redaktorů školních časopisů proběhlo ve třech dnech v Koutech n.d. a v Šumperku - některé děti, především děvčata, si začaly vést deníčky a alba

15 - v průběhu roku jsou alespoň 2 x vyhodnocovány individuální plány výchovné činnosti dítěte a jsou projednávány s vychovateli - úsek se podílel na exkurzi do VÚ Kostomlaty spojené s návštěvou pevnosti Terezín - u dětí s výraznějšími psychiatrickými poruchami se osvědčil denní kontakt ráno, ve škole nebo odpoledne a zapojení těchto dětí do činností, které jim pomohou povýšit sebevědomí (příprava, realizace fotovýstavek, Hameráček aj.) Některé závěry z anket a rozhovorů (příp. přání a nápady dětí) Co se mi líbí, nelíbí, co bych chtěl (chtěla) změnit : - jezdit na bowling - jezdit do kina za odměnu (Stráž, Č.Lípa apod.) - návštěva sportovních utkání Liberec, Jablonec aj. - návštěva diskotéky a diskotéky v DDŠ jednou týdně - větší porce jídla - velké přestávky ve škole - jít ven, moci navštívit jinou třídu, aj. - více možností kontaktů chlapci x dívky - více vařit sami na RS - každou RS vybavit Hifi věží, videem, PC s CD - malé korálky na dělání ozdob - kosmetiku a možnost se líčit i do školy - více společenských her a hry, např. stolní kopaná - chodit do posilovny - povolit kouření - chodit do školy v 9.00 hod. - větší možnost zavolat si domů, kamarádům i za své peníze - mít šanci více dostávat podmínění trestů a postihů - změnit zákaz výhod, větší kapesné - po útěku nechodit v oranžovém - chodit na placené brigády a peníze si dávat na kapesné - nebýt pořád hlídaní chlapci x dívky u některých vychovatelů - pestřejší jídelníček, občas dostat dort jako moučník - zmrzlinu ke svačině - možnost se nechat ostřihat podle svého - dovolenky dvakrát měsíčně - dostat za brigády v zákazu body - platit cestu domů na Vánoce, pololetky a hlavní prázdniny

16 4. Zpráva Speciální základní školy a Zvláštní školy (ved.speciálních škol Ing.Rudolf Pivovarčík) Zpráva zachycuje činnosti Speciální základní a Zvláštní školy Hamr na Jezeře za školní rok 2004/05. Od srpna 2004 byl jmenován vedoucím učitelem Ing.Rudolf Pivovarčík. Do DDŠ jsou umísťovány děti s diagnostikovanými poruchami chování. Většina dětí pochází z nestabilního rodinného prostředí. Pro školní výuku mají vytvořeny mnohdy nežádoucí návyky s různě velkými nedostatky v základních školních znalostech a dovednostech. Vyučovací proces je proto velmi individualizovaný. Tato skutečnost je dána také skladbou žáků několika postupných ročníků v jedné třídě. Postřehy a doporučení jednotlivých učitelů se odrážejí v individuálním plánu rozvoje žáka (součást vedené dokumentace). Většina žáků se v předešlé činnosti setkala s drogami, předčasnými sexuálními zkušenostmi, přinášejí si návyky na kouření atd. Dalším samostatným problémem je vysoká agresivita nejen mezi dětmi, ale i ve vztahu k dospělým. S ukončením školního roku můžeme konstatovat, že škola je ve velmi dobrém stavu a je takřka připravena pro zahájení nového školního roku dnem 1. září Výuka žáků probíhala v 6 třídách v budově zv. Školička, v budově Rachmanka se nachází počítačová učebna. V prvních čtyřech měsících v novém školním roce byla v prostorách Stará škola vybudována a vybavena nová učebna pracovní výchovy s příslušenstvím, sociálním zařízením a další třída (celkově sedmá) pro účely vyučování, jako součást Speciální základní a Zvláštní školy. Dispoziční prostory ve škole jsou na hranici hygienické únosnosti a pro samotný chod SZŠ a ZvŠ značně nevyhovující. Nadále však chybí potřebná tělocvična pro celoroční tělesnou výchovu. DDŠ využívá v nájmu obecní hřiště. V současné době pokračuje maximální úsilí ve věci výstavby nového objektu školy, což by umožnilo dodržet veškeré legislativní předpisy. Čtvrtým rokem probíhala celoroční motivační hra Hledání pokladu (viz samostatná zpráva). Dále jsou organizovány sportovní turnaje školy, olympijské dny školy, ekologické dny či účasti na soutěžích zručnosti, výtvarných soutěžích, seminářích, vánoční a velikonoční dílně. Sympatickou tradicí je systematicky nacvičovaná Vánoční besídka a Trávníkové hry. Organizace škol ( stav k ) Speciální základní škola 4 třídy post.roč

17 Zvláštní škola 2 třídy post.roč. Pedagogičtí zaměstnanci Učitelé třídní 6 Ostatní učitelé včetně ředitele 3 (2x ½ úvazek) Výchovný poradce 1 snížený úvazek Učební osnovy a plány Speciální základní škola - vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 Zvláštní škola - vzdělávací program Zvláštní škola, č.j.22980/97-22 Tematické plány pro výuku předmětů SZŠ i ZvŠ jsou zpracovány jednotlivými učiteli včetně Plánu výchovného poradce. Minimální preventivní program školy Zpracován v květnu 2004 ředitelem, ved.vychovatelkou, zdravotnicí a výchovným poradcem. K dispozici u ředitele DDŠ. V rámci prevence kriminality byla školou zorganizovaná exkurse do nápravného zařízení ve Stráži pod Ralskem spojená se zajímavou besedou s tamním speciálním pedagogem, p.roztočilem. Hodnocení školního roku k Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku, byli přemístěni koncem prázdnin do VÚM podle rozhodnutí diagnostických zařízení, 1 dítěti bylo umožněno přechodné umístění v rodině. Celkem 19 dětí ukončilo školní docházku v SZŠ a ZvŠ Hamr na Jezeře. V nadcházejícím školním roce budou další 3 žáci dojíždět na OU. (1 chlapec, Jakub Honzejk 4leté OU s mat. Liberec - s internátním ubytováním, 1 chlapec, Jiří Štěpánek - OU Česká Lípa, obor cukrář, 1 chlapec, Tomáš Renner OU Česká Lípa, obor čalouník). Jeden z chlapců, Petr Vít, postupuje úspěšně do 2. ročníku OU Liberec, obor zámečník - s internátním ubytováním. SZŠ ZvŠ Pozn. Počet žáků Počet tříd 4 2 Počet žáků s vyznamen. 1 0 Honzejk Počet neprospěl. žáků 4 1 Štěpánek,Jurnost,Rajz, Strnad, Mirga Počet nehodnocených 1 4 Nerad, Slaninová, Červeňáková, Karchňáková, Pollák 2.st. z chování st. z chování 6 7 Počet opravných zkoušek 1 0 Počet omluv. hod. celkem Počet neoml. hod. celkem Žáci přijatí do OU, U

18 Žáci přijatí do U, PrŠ při VÚM 0 0 Volitelné předměty Techn.činnosti, informatika Cizí jazyk němčina, angličtina Kvalifikace zaměstnanců školy - učitelé Předpoklad pro kvalifikaci učitelů škol při DDŠ : vysokoškolské vzdělání, odborná a pedagogická způsobilost včetně speciální pedagogiky. Tuto podmínku splňoval jen 1 učitel, 1 učitel studuje Sppg pro VŠ, 1 učitelka má bakalářské studium Sppg. 3 učitelé mají střední pedag. vzdělání doplněné SpPg, učitel pracovního vyučování má středoškolské vzdělání. Většina učitelů učí v SZŠ i ZvŠ. Další vzdělávání učitelů : - PF TU Liberec Mgr. Hlubuček ukončil 1.ročník SpPg Helena Linderová ukončila studium SpPg - PF UK Praha - Mgr.Václav Konopiský 1.ročník bc. škol. managementu Zhodnocení celoroční motivační hry Hledání pokladu 2004/05 IV.ročník Hledání pokladu, celoroční motivační hra, začala koncem měsíce září vysvětlením pravidel. Kromě rozdílných měsíčních otázek jsme splnili akce Alfa, Beta, Gama, Delta, tak jak byly v projektu naplánovány. Každá akce měla svůj určitý specifický cíl. Po skončení Delty došlo k rozhodujícímu výběru dětí, které poputují za Pokladem. Celoroční motivační hra Hledání pokladu nabyla závěru předposlední červnový den Na třídenní výlet a vyvrcholení celé hry bylo vybráno 12 dětí, které splnily za celý školní rok všechny úrovně celoroční hry Hledání pokladu. Podařilo se utajit místo tábořiště. Třetina dětí absolvovala cestu k Pokladu v lodích po řece Ploučnici, ostatní děti dostaly buzolu a v půl deváté dopoledne vyrazily pro Poklad tzv. po svých do oblasti meandrů řeky Ploučnice za malou vesničkou Hradčany. Splněné cíle hry : učit děti spolupráci, překonávání překážek při komunikaci, vytrvalosti, iniciativě. Vyšší cíl hry, poznání, že soulad s ostatními dětmi je hodnotnější formou vzájemných vztahů než vzájemné soupeření, byl také naplněn. Dobrý vztah k dětem nestačí, klíčová je úcta zpracovala : Petra Boroschová

19 5. Kontroly a inspekce (Zápisy kontrol jsou uloženy v archivu ředitele) Vnitřní kontrolní a hospitační systém vychází z Organizačního řádu, Vnitřního řádu DDŠ a aktuálního plánu kontrol a hospitací. V průběhu školního roku 2004/05 proběhly v DDŠ následující kontroly : - Finanční úřad Česká Lípa - říjen 04, leden 05 - Okresní správa sociálního zabezpečení Č.Lípa - listopad 04 - Všeobecná zdrav.pojišťovna Č.Lípa - květen 05 - Okresní hygienická stanice Č.Lípa - květen 05 - Státní zastupitelství Č.Lípa - pravidelně 2x ve škol.roce 6. Závěrečné hodnocení Pro nadcházející období zůstává klíčovou záležitostí rozvoje DDŠ výstavba nové budovy školy. Bez této plánované investiční akce je současná kapacita 64 dětí neudržitelná. Stejně nevyhovující jsou vedle současné školní budovy prostory internátů, kde taktéž stávající dispoziční uspořádání neodpovídá legislativním předpisům. Uplynulý školní rok byl z pedagogického pohledu protkán nejrůznějšími aktivitami. Především v období všech prázdnin byl maximálně umožňován a podporován kontakt a pobyt u rodinných příslušníků umístěných dětí. Pro ty děti, jež nemají možnost pobývat DDŠ, byly často plánovány vícedenní výjezdy. Úspěšně byly realizovány týdenní pobyty v Krkonoších za podpory MSDU, dotované Ministerstvem financí. Celá řada výletů a pobytů byla organizována samotnými pedagogy. Velké poděkování patří všem zaměstnancům DDŠ, kteří se mnohdy nezištně a se skutečným zájmem podílejí na jakýkoliv nadstandardních aktivitách organizovaných pro co nejpestřejší život svěřených dětí. Poděkování patří taktéž celé řadě především regionálních sponzorů za poskytnutou finanční podporu, výjimečné postavení v celorepublikovém měřítku zastává Nadace Terezy Maxové. DDŠ byl pověřen organizací dotovanými soutěžemi vyhlášenými MŠMT. Vedle tradičních podzimních přeborů v kopané chlapců a vybíjené dívek to byl především festival Zájmově uměleckých činností ve Stráži pod Ralskem. Organizačně byl festival hodnocen velmi zdařile, navíc se zde sympaticky a v soutěžích úspěšně prezentovala práce učitelů, vychovatelů a samozřejmě účinkujících dětí. Mezi nosné aktivity výchovně-vzdělávacího procesu v DDŠ patří delší dobu sport. Systematickou sportovní přípravu korunovalo vítězství na chlapecké letní olympiádě DDŠ v Boleticích

20 Pro motivaci dětí, které se chystají na učňovskou přípravu budoucího povolání, se prozatím pozitivně jeví dojíždění jednoho učně do libereckého internátu. V nadcházejícím školním roce ho budou následovat další tři chlapci. Každodenní život v dětském domově se školou není pochopitelně pouze o úspěších a radostných událostech. Doufám, že i další školní rok 2005/06 bude ve svém závěru všeobecně rekapitulován se vzpomínkami pozitivních prožitků a pocitů upřímné pomoci dětem dětského domova

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ.. 3 2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

- 2 - 3. Spolupráce se školami

- 2 - 3. Spolupráce se školami - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 431 58 Místo č.p. 66 www.vudds.cz IČO: 61345741, č. účtu: 2111370257/0100, tel: 474 658 216, fax: 474 658

Více

školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40)

školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40) Výroční zpráva školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení 4 2. Charakteristika

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1234/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ za školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Blanka Šimáková, ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více