MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, Nový Bor, tel , fax ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor."

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, Nový Bor, tel , fax , VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: MUNO 45066/2012 OD SPR 493/2012 OD/ Vlasáková Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace IČ: České mládeže 632/ LIBEREC 6 DATUM: Výroková část: ROZHODNUTÍ Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení a změny stavby před jejím dokončením, kterou dne podala Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: , České mládeže 632/32, Liberec 6 (dále jen stavebník ) A) podle ustanovení 115 odst. 4 stavebního zákona p r o d l u ž u j e do platnost stavebního povolení, které vydal Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor dne pod čj. MUNO 44532/2010 OD, Sp. zn.: SPR 876/2010 OD/ na stavbu Rekonstrukce silnice III/27017, Krompach (dále jen "stavba") na pozemcích p. č. 1939, 1940, 1820/7, 1653, 80/2, 1894, 1809/2, 78, 1809/1, 1810/3, 1810/2, 1951 a st. p. č. 405, 121 a 383 v katastrálním území Krompach. B) podle ustanovení 118 stavebního zákona p o v o l u j e změnu stavby před jejím dokončením Rekonstrukce silnice III/27017, Krompach na pozemcích p. č. 1939, 1940, 1820/7, 1653, 80/2, 1894, 1809/2, 78, 1809/1, 1810/3, 1810/2, 1951 a st. p. č. 405, 121 a 383 v katastrálním území Krompach. Změna spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby (podmínka č. 18 stavebního povolení) do Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají nadále v platnosti.

2 2 Důvodem podání žádosti o prodloužení stavebního povolení a o vydání změny stavby před jejím dokončením prodloužení lhůty k dokončení stavby je nedostatek finančních prostředků. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: , České mládeže 632/32, Liberec 6 Odůvodnění Stavebník oznámil Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bor, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti a změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry předmětné stavby a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením ve smyslu ust. 112 odst. 2 stavebního zákona a stanovil lhůtu do , ve které bylo možno uplatnit své námitky a připomínky. Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor žádosti vyhověl. Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: oznámení veřejnou vyhláškou Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bor (ust. 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

3 3 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Soňa Vlasáková úřednice silničního hospodářství pověřená úřední osoba otisk úředního razítka Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Podle položky 17 odst. 2 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se za vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením nebo prodloužení platnosti stavebního povolení vybírá správní poplatek ve výši 300 Kč. Žadatel poplatek uhradil dne Obdrží: Účastníci řízení (dle 27 odst. 1 správního řádu) Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec 6 Účastníci řízení (dle 27 odst. 2 správního řádu) Jiří Prášek, Družstevní 174, Cvikov Jaroslava Koudelová, Na Sádce 1748/3, Praha - Chodov František Chadima, Oblouková 374/60, Děčín, Děčín III-Staré Město Jana Chadimová, Oblouková 374/60, Děčín, Děčín III-Staré Město

4 4 Magdalena Maya Kopecká, Dolanská 305/22, Praha, Liboc Petr Veselý, Hnězdenská 588/20, Praha, Troja Ing. Oldřich Hora, Na Hlídce 2412/10, Praha, Žižkov Božena Horová, Dlouhá 736/23, Praha, Staré Město Václav Dudek, Valy 4, Krompach Václav Šimeček,Werichova 946/3, Praha 5, Hlubočepy Hana Šimečková, Werichova 946/3, Praha 5, Hlubočepy Ing. František Kotík, Pražská 2645, Mělník Ing. Jana Kotíková, Pražská 2645, Mělník Ing. Vladimír Šalda, V Zátiší 137, Zdiby, Veltěž Hana Šaldová, V Zátiší 137, Zdiby, Veltěž Roman Kubeš, Haštalská 1031/25, Praha, Staré Město Pavel Kříž, Průběžná 61, Zdiby, Veltěž Jaroslava Křížová, Průběžná 61, Zdiby, Veltěž František Krejčík, Valy 10, Krompach, Valy Ing. Josef Lejnar, Bezová 281/13, Liberec, Liberec XIII-Nové Pavlovice Eva Lejnarová, Bezová 281/13, Liberec, Liberec XIII-Nové Pavlovice Milan Šimák, Máchova 125, Nový Bor Milan Rajča, Vokrojova 3375/10, Praha, Modřany Marcela Rajčová, Vokrojova 3375/10, Praha, Modřany Ing. Petr Vencl, K Sanatoriu 671, Horoměřice Kateřina Venclová, K Sanatoriu 671, Horoměřice Pavel Peknik, Mickiewiczova 235/5, Praha, Hradčany Jana Špryslová, Valy 215, Krompach Jaroslava Pokorná, Valy 18, Krompach, Valy Jindřich Pokorný, Valy 18, Krompach, Valy Hana Švárová, Na Hroudě 1034/61, Praha, Strašnice Ivana Novodárská, Truhlářská 3061, Varnsdorf Vladimír Novodárský, Truhlářská 3061, Varnsdorf František Machytka, Hřebenka 888, Nový Bor Hana Machytková, Hřebenka 888, Nový Bor František Machytka, náměstí Svobody 1570, Úvaly Marie Machytková, náměstí Svobody 1570, Úvaly Karel Šimánek, Železničářská 1757/ Česká Lípa Jana Šimánková, Železničářská 1757/30, Česká Lípa Blanka Baánová, Horovy Sady 905, Nový Bor Jaromír Stuna, Strojírenská 386/12, Praha, Zličín Aleš Michlík, Boženy Němcové 3201, Česká Lípa Lenka Michlíková, Boženy Němcové 3201, Česká Lípa Josef Jantula, Anny Bayerové 412, Mělník Ivana Míčová, Alfonse Muchy 415/23, Litoměřice, Pokratice Kateřina Müllerová, Krompach 191, Krompach Lubor Kitzler, Janovice v Podještědí 20, Janovice v Podještědí Jaromír Martínek, Svor 51, Svor Milena Martínková, Sadová 747, Nový Bor Mojmír Verner, Zárybská 664/22, Praha, Prosek Pavlína Vernerová, Zárybská 664/22, Praha, Prosek Dagmar Plevačová, Zárybská 668/14, Praha, Prosek RNDr. Milan Holeček CSc., Družstevní 33/3, Litoměřice, Předměstí Tomáš Rambousek, Kaplického 361, Liberec, Liberec XXIII-Doubí Zdeněk Kovář, Klánovická 305/28, Praha, Hloubětín Marek Hofta, Čermákova 1236/6, Praha, Vinohrady Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové

5 TRANG-DAT spol. s r. o., Tyršova 521, Varnsdorf Ing. Petr Krogman, Suchdolské nám. 746/12, Praha, Suchdol Jiří Šikola, Nádražní 255, Doksy, Staré Splavy Filip Nyklíček, Koněvova 2537/253, Praha, Žižkov Yvona Hašlová, Cimburkova 332/33, Praha, Žižkov Vlastimil Hašl, Valy 14, Krompach, Valy Bohumil Novotný, Bojasova 1246/9, Praha, Kobylisy Hana Novotná, Bojasova 1246/9, Praha, Kobylisy Rudolf Goldberg, Eichenweg 15, Regen, Eichenweg, Německo Eva Goldberg, Eichenweg 15, Regen, Eichenweg, Německo GOLEM REALITY, s. r. o., Platnéřská 191/4, Praha, Staré Město Zdeněk Dvořák, Boleslavská 360, Mšeno PaedDr. Blanka Dvořáková, Boženy Němcové 177, Cvikov, Cvikov I Jaroslav Schindler, Zdiměřická 1446/14, Praha, Chodov Jaroslava Schindlerová, Zdiměřická 1446/14, Praha, Chodov Libuše Běgusová, Notečská 566/6, Praha, Troja Jana Suchá, Habřina 29, Úštěk, Habřina Jiřina Bartáková, Manželů Dostálových 1210, Praha, Kyje Jaroslav Barták, Manželů Dostálových 1210, Praha, Kyje Ondřej Stehlík, Kaštanová 1158, Sušice Lubomír Soukup, Hwiezdoslavova 683/20, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III Jana Soukupová, Hwiezdoslavova 683/20, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III PhDr. Miloš Soukup, Poříčská 2076, Praha, Újezd nad Lesy Mgr. Mária Soukupová, Poříčská 2076, Praha, Újezd nad Lesy Jana Žemličková, Dědinova 2011/19, Praha 4, Chodov Bohuslav Marsa, Čs.Armády 3193, Kladno Jaroslava Marsová, Čs.Armády 3193, Kladno AGENTURA OLMA, Ovenecká 364/28, Praha, Bubeneč Jan Kraus, Na Petynce 982/28, Praha, Střešovice Josef Pícha, Pod Holým vrchem 1744, Česká Lípa Tomáš Hýbl, Ostrovského 1213/23, Praha, Smíchov Jaroslava Klacková, Valy 58, Krompach, Valy JUDr. Ivana Toniková, Dolákova 801/19, Praha, Bohnice Frank Henry Fischel, Peter-Nonnenmühlen-Allee 65, Mönchengladbach, Německo Milena Fischel, Masarykova 702/9, Mariánské Lázně Zdeněk Štencl, K Ládví 151/25, Praha, Čimice JUDr. Jaroslava Lišková, Anastázova 14/4, Praha, Břevnov Irena Blažková, Valy 63, Krompach, Valy Milan Hlinomaz, Kpt. Stránského 991/10, Praha, Černý Most Dagmar Schneiderová, J. Bendy 1311/16, České Budějovice, České Budějovice 2 RNDr. PhD. Jiří Horák, Kopeckého 1345/10, Praha, Břevnov Michaela Horáková, Kopeckého 1345/10, Praha, Břevnov Jaroslav Malý, Purkrabská 267/22, Praha 10, Hostivař Zdeňka Malá, Purkrabská 267/22, Praha 10, Hostivař Jan Patřičný, Říční 707, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří Martin Patřičný, Debrno 6, Dolany, Debrno Ing. Pavel Patřičný, Vepřek 13, Nová Ves, Vepřek Viktorija Čerednyčenková, Nad lesním divadlem 1113/18, Praha Jiří Spal, Mezidomí 706/2, Ústí nad Labem, Klíše Zdeňka Spalová, Jizerská 2916/25, Ústí nad Labem, Severní Terasa Lenka Kostrubová, Bochovská 567/1, Praha 5, Jinonice Kristina Písaříková, Pavlišovská 2286, Praha 9, Horní Počernice PhDr. Václav Klapka, Máchova 1191/11, Česká Lípa 5

6 6 MUDr. Věra Klapková, Máchova 1191/11, Česká Lípa Josef Menoušek, Krompach 48, Krompach Václav Dudek, Valy 4, Krompach Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Krompach 47, Krompach Státní statek Cvikov, státní podnik, Nový Bor Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha, Nové Město ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KROMPACH, Krompach Obec Krompach, Krompach 74, Krompach Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV-Perštýn Telefónika O2 Czech Republic a. s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, Praha 3 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Dotčené orgány Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Česká Lípa Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám.míru 1, Nový Bor Městský úřad Cvikov, stavební odbor, Náměstí Osvobození 63, Cvikov Městský úřad Cvikov, referent životního prostředí, Náměstí Osvobození 63, Cvikov Obecní úřad Krompach, silniční správní úřad, Krompach 74, Krompach Obecní úřad Krompach, orgán ochrany ovzduší, Krompach 74, Krompach Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, Česká Lípa Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, Jablonné v Podještědí

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux0070hj2* CRDUX0070HJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0924/13-12/Fm V Olomouc dne 1. dubna 2014 Č. j.: DUCR-19179/14/Fm Telefon: +420 972 741

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více