Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015"

Transkript

1 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře

2 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho tvorbě byla využita metoda komunitního plánování, která se používá při tvorbě rozvojových dokumentů a je vhodná také pro plánování sociálních služeb na úrovní obcí, měst i krajů. Důraz je kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog, na vyjednávání, na dosažení výsledků, které jsou přijatelné pro všechny účastníky. Město Stráž pod Ralskem finančně zabezpečuje sociální služby a s jeho podporou je provozována pečovatelská služba, která své služby nabízí i obyvatelům okolních obcí a také finančně podporuje organizace a akce, které se sociální oblastí přímo souvisí nebo na ně navazují. Dovolte mi tímto poděkovat všem členům pracovní skupiny a také dalším účastníkům procesu. Věřím, že se podaří nastavený proces udržet a také naplánované aktivity prosadit v praxi. Doufám, že toto místo bude regionem, kde lidé najdou dostatečnou pomoc v situacích, ve kterých ji budou potřebovat. Bc. Eva Pošvová vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy

3 Seznam zkratek: SPRSS LK Sen OOSV RDM LK KP OsZP OsTP DPS ZUŠ PS SS PČR MPSV MP MěÚ KPSS MHD Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje Senioři Osoby ohrožené sociálním vyloučením Rodina, děti a mládež Liberecký kraj Komunitní plánování Osoby se zdravotním postižením Osoby s tělesným postižením Dům s pečovatelskou službou Základní umělecká škola Pečovatelská služba Sociální služby Policie České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí Městská policie Městský úřad Komunitní plánování sociálních služeb Městská hromadná doprava

4 Seznam členů pracovní skupiny: V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Stráži pod Ralskem byla zřízena jedna pracovní skupina. Pracovní skupina komunitního plánování se schází od měsíce září roku Členové pracovní skupiny: Ing. Jitka Urbánková Bc. Eva Pošvová Šárka Věchtová Jana Knížková Iveta Kočí Milan Dvořák Ivanka Moulisová Václav Husník Anna Blažíčková Mgr. Jarmila Hlinčíková místostarostka Města Stráž pod Ralskem vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy MěÚ Stráž pod Ralskem sociální pracovnice MěÚ Stráž pod Ralskem předsedkyně Svazu tělesně postižených Stráž pod Ralskem policistka, Policie ČR, obvodní oddělení Stráž pod Ralskem starosta Obce Hamr na Jezeře obyvatelka domu s pečovatelskou službou občan Města Stráž pod Ralskem členka klubu seniorů zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, Základní škola Stráž pod Ralskem Organizační struktura: Zastupitelstvo města Stráž pod Ralskem Rada města Stráž pod Ralskem Koordinátor komunitního plánování člen Územní řídící skupiny Českolipska Pracovní skupina komunitního plánování (uživatel, poskytovatel, zadavatel)

5 Obsah: Úvodní slovo Seznam zkratek Seznam členů pracovní skupiny Organizační struktura 1. Komunitní plánování Pojem komunitního plánování 1 2. Sociální služby Pojem sociální služby Formy sociální služby Analytická část Demografické údaje Všeobecná data Vazby strategického plánu města Stráž pod Ralskem Dotazníkové šetření Analýza sociálních služeb Zjednodušená SWOT analýza Přehled výdajů Návrhová část Strategická vize města Strategické cíle Strategické cíle a jejich návaznost na SPRSS LK Strategické cíle a jejich návaznost na opatření SPR Města Stráž p.r Karty aktivit Monitoring 38

6 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 1.1. Co je komunitní plánování sociálních služeb a přínos pro město? Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je neustálý proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, stanovování priorit a porovnání potřeb s dostupnými zdroji. Jde o metodu, kterou lze na úrovni obce plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám a potřebám místních občanů. Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce města s uživateli a poskytovateli sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Komunitní plánování vychází z předpokladu, že lidé sami nejlépe vědí, co chtějí a potřebují a často také dokáží nalézat vhodnější řešení. Proto se i naše město zapojilo do Projektu IP 2, který se zaměřuje na podporu střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, je financovaný z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR. V každé komunitě (společenství lidí na daném území) se na trhu sociálních služeb podílejí tři základní skupiny: a) Uživatelé ti, kdo službu přijímají, přijímali v minulosti nebo budou přijímat v budoucnosti, tedy i celá široká veřejnost b) Poskytovatelé ti, kdo službu provozují, uskutečňují, poskytují, ať už ve státních či soukromých zařízeních klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým. c) Zadavatelé ti, kdo službu platí, zřizují, zadávají, tedy především úřady státní správy, úřady samosprávy a volbami pověření zastupitelé, ale i nadace či grantové agentury. Tyto tři skupiny účastníků se průběžně scházejí a jednají spolu o dohodě, jak co nejlépe naplnit přání a představy každé z nich. Předložený Komunitní plán je výsledkem diskuse všech zúčastněných stran. Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, zajišťuje, že finanční prostředky na služby jsou efektivně využívány. Obecné zásady systému sociálních služeb - Podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů; - udržení uživatelů co možná nejdéle v domácím prostředí; - dostupnost sociálních služeb pro všechny. Přínos pro Město Stráž pod Ralskem Komunitní plánování je přínosné pro město z hlediska: - Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám. - Efektivnější vynakládání finančních prostředků (finance jsou vynakládány na ty služby, které jsou potřebné, vychází z přání a potřeb uživatelů). - Pružná reakce na změny potřeb. - Zapojení veřejnosti. - Větší dostupnost finančních prostředků z dotačních programů. -1-

7 2. Sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách 2.1. Pojem sociální služba Sociální služba je činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 2.2 Formy sociální služby Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Tato služba obsahuje tři základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem: a) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. b) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. c) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopnosti. -2-

8 d) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. e) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. f) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. g) Centra denních služeb, zde se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. h) Denní stacionáře, zde se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ch) Týdenní stacionáře, zde se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. i) Domovy pro osoby se zdravotním postižením, zde se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. j) Domovy pro seniory, zde se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnostzejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. k) Domovy se zvláštním režimem, zde se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. l) Chráněné bydlení, zde se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. -3-

9 m) Zdravotnická zařízení ústavní péče, zde se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Patří sem: a) Ranná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. b) Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. c) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. d) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. e) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. f) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. g) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. -4-

10 h) Intervenční centra, zde se poskytují služby na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisů. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. ch) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. i) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. j) Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. k) Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. l) Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. m) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. n) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. o) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. -5-

11 p) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. q) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. -6-

12 3. Analytická část 3.1. Demografické údaje Komunitní plánování sociálních služeb Města Stráž pod Ralskem je zaměřeno na mapování potřeb a zajištění dostupnosti sociálních služeb uživatelů žijících na území Stráž pod Ralskem, Dubnice a Hamr na Jezeře. Počet obyvatel, stav k Obec Stráž pod Ralskem Dubnice Hamr na Jezeře Vývoj průměrného věku obyvatel, stav k Obec Stráž pod Ralskem 29, ,2 36 Dubnice 35,7 37,2 38,9 38 Hamr na Jezeře 36,6 35,6 35,2 37,4 Věkové složení obyvatel, stav k Obec Stráž pod Ralskem Počet obyvatel Počet mužů Počet žen 0 14 let let let let 65 a více let Dubnice Hamr na Jezeře Liberecký kraj

13 Míra nezaměstnanosti v % Obec Stráž pod 6,5 9,7 10,5 9,5 Ralskem Dubnice 5,7 7,8 10,1 5,4 Hamr na Jezeře 4,0 6,8 7,4 6,3 Míra nezaměstnanosti v posledních letech stoupá, ale i přes tento nárůst patří lokalita k oblastem s nižší mírou nezaměstnanosti. Ve srovnání s okresem Česká Lípa, kde je vykazovaná míra nezaměstnanosti za rok ,4% a Liberecký kraj 10,6%. Obec Hamr na Jezeře patří dlouhodobě k obcím s nejnižší mírou nezaměstnanosti v regionu. Obec Stráž pod Ralskem Dubnice Hamr na Jezeře Rozloha v km 2 24,54 17,

14 3.2. Všeobecná data Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem leží v průměrné výšce 310 metrů nad mořem.první zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce Celková katastrální plocha obce je ha. K je úředně hlášeno obyvatel. Městečko leží na území okresu Česká Lípa a náleží pod Liberecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Česká Lípa. Děti školou povinné mají v obci k dispozici základní školu a předškoláci si mohou vybrat ze dvou mateřských školek. Pro využití volného času jsou v obci k dispozici dětská hřiště, skatepark, dvě fotbalové hřiště, tenisové kurty, bazén a ojedinělou zvláštností vlek vodního lyžování, které jsou v České republice jen tři. Pro kulturní vyžití je k dispozici knihovna, informační centrum a významné historické památky zámek Vartenberk, kaple sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Zikmunda, Gablerův dům a Morový sloup. Lékařská péče je zajištěna jak praktickými tak odbornými lékaři, kteří sídlí v budově polikliniky. Tam se také nachází Městský úřad, Česká spořitelna, služebna Městské policie a řada provozoven drobných podnikatelů. Stráž pod Ralskem je průmyslovým městem, ležící v zajímavé geografické poloze mezi kopcem Ralsko a bývalým vojenským výcvikovým prostorem na rozhraní Českolipska a Podještědí. Orientace na těžbu uranových rud změnila v průběhu let minulého století výrazným způsobem jeho urbanistickou strukturu a tvářnost. V souvislosti s transformací ekonomiky a útlumem těžby uranu ztratila řada průmyslových a jednoúčelových objektů svůj původní význam. Tyto průmyslové plochy jsou revitalizovány a využívány pro další rozvoj průmyslu i jiných odvětví. Dubnice V roce 1990 převzala Dubnice svou správu od Stráže pod Ralskem a stala se samostatnou obcí. Pracují zde spolky, mezi nejaktivnější patří Myslivecké sdružení Šesterák. Sportem, především fotbalem, se zabývá TJ Dubnice. Při Obecním úřadě Dubnice pracuje SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti), který zajišťuje akce pro děti (karneval, dětský den, mikulášskou nadílku), důchodce (blahopřání k životním jubileím) i pro ostatní občany obce. Každý rok na podzim se koná "vítání občánků". V roce 2010 uvítali do života 6 narozených dětí. Pořádá také pravidelné cvičení pro ženy v tělocvičně místní Základní školy. Obec má zřízenou malotřídní základní školu, kterou navštěvují děti do páté třídy. Kapacita školy je 45 žáků a stejně tak i kapacita družiny. Druhý stupeň vzdělávání využívají žáci ve Stráži pod Ralskem. Další možností je osmileté gymnázium v Mimoni. Obec má zřízenou také mateřskou školu s kapacitou 30 dětí. Její součástí je jídelna s kapacitou 100 obědů. Jídelna je společná pro ZŠ a MŠ a je využívána jako zdroj obědů pro seniory nebo další zájemce z obce. Obec má uzavřenou smlouvu s městem Stráž pod Ralskem o poskytování terénní pečovatelské služby na jejím území. V současné době služba není využívána, problémy jsou řešeny aktuálně s pomocí pana starosty. V obci funguje sousedská výpomoc a především rodina. V obci působí lékař, který ordinuje v objektu obecního úřadu, v případě potřeby přiveze léky pacientům a seniorům. Problémy s národnostními menšinami obec nemá a nevědí o nikom, kdo by měl problémy s drogovou závislostí. Obec je členem Mikroregionu Podralsko, se kterým spolupracují především v oblasti rozvoje cestovního ruchu. -9-

15 Hamr najezeře Obec má schválený Místní program obnovy vesnice na roky Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2/2009, na svém zasedání dne Strategický plán se nezabývá sociálními službami podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Řeší ale problematiku v navazujících oblastech, především rekonstrukce hřišť, výsadbu zeleně a odpočinkových míst (lavičky, parčíky), z hlediska bezpečnosti rekonstrukce a doplnění osvětlení a také instalaci místního bezdrátového rozhlasu v obci a všech jejích částech. V obci se nachází Dětský domov se školou, zařízení Ministerstva školství, základní škola a školní jídelna o kapacitě 48 dětí. Obyvatelé mají možnost využít jídelnu dětského domova a odebírat obědy, obec přispívá na jednotlivé obědy 10 Kč, ze strany obyvatelstva není velký zájem. Za zdravotní péčí je nutno dojíždět do 5 km vzdálené Stráže pod Ralskem, popř. Mimoně (16 km), České Lípy (30 km) nebo Liberce (30 km). Obec se zabývá problematikou bezbariérovosti. Problém obce je shromažďování se mládeže, která má problém s drogami. Obec zatím nevyužila služeb terénních programů, ani pracovníci služeb zabývající se drogovou problematikou je nekontaktovali. Pan starosta je členem pracovní skupiny komunitního plánování ve Stráži pod Ralskem. Obec je členem Mikroregionu Podralsko, s kterým spolupracují především v oblasti rozvoje cestovního ruchu. -10-

16 3.3. Vazby strategického plánu města Stráž pod Ralskem, střednědobého plánu LK a komunitního plánu Město Stráž pod Ralskem má zpracovaný Strategický plán rozvoje města z roku Tento dokument poskytuje podrobné údaje týkající se geografie, obyvatelstva, dopravy, technické infrastruktury, cestovního ruchu, bezpečnosti a kriminality a také zájmové oblasti sociální péče zahrnuté v kapitole Občanská vybavenost, služby. V této kapitole najdeme také podrobný popis situace v oblasti školství a zdravotnictví. Na základě strategie rozvoje Města Stráž pod Ralskem, byly stanoveny hlavní problémy a náměty jejich řešení, které se týkají oblasti sociálních služeb. Jsou zařazeny mezi tzv. kritické oblasti v části D: Rozšířit možnosti využití volného času různých věkových skupin obyvatelstva. Rozšířit v závislosti na stárnutí populace nabídku a kapacity zdravotních a sociálních služeb pro vyšší věkové skupiny (terénní péče, DPS a další obdobná zařízení). Rozšířit nabídku sociálních služeb pro mládež a mladé rodiny, sociálně slabé a postižené občany. Další problémy úzce související s oblastí služeb sociální prevence jsou zařazeny mezi kritické oblasti v části F Správa města, prevence kriminality, mezilidské vztahy a jsou to tyto problémy a náměty k jejich řešení: Zlepšit práci s dětmi a mládeží do 18 let v návaznosti na rozvoj dětských hřišť a sportovišť (např. skate park) a zabezpečení odpovídajícího zázemí pro kulturní (klubové) aktivity mládeže a mimoškolní činnost (ZUŠ apod.). Prohloubit spolupráci mezi školami, kulturními a sportovními institucemi a zařízeními a občanskými sdruženími v rozšíření mimoškolních aktivit v zájmu prevence kriminality mládeže. Podporovat aktivity nestátních neziskových organizací, zájmových sdružení a spolků s důrazem na řešení problematiky menšin. Tyto aktivity navazují na Hlavní strategické cíle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb LK (SPRSS LK). vcetne-vyporadani-pripominek HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb. HC3 Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění jejich dostupnosti, kvality a efektivity. HC4 Fungující proces plánování sociálních služeb pravidelný monitoring a aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a zpracování rozvojových dokumentů v obcích metodou komunitního plánování. HC9 Zajištění meziresortní spolupráce všech zainteresovaných složek, jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny osob. -11-

17 Dokumenty zabývající se problematikou sociálních služeb na státní úrovni: Priority rozvoje sociálních služeb Bílá kniha Národní akční plán sociálního začleňování Dokumenty na krajské úrovni, kromě již výše zmiňovaného SPRSS LK: Strategie rozvoje Libereckého kraje vcetne-vyporadani-pripominek Program rozvoje Libereckého kraje

18 3.4. Dotazníkové šetření V rámci projektu IP2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb, na podzim 2010 proběhlo na území města Stráž pod Ralskem dotazníkové šetření. Dotazník byl zaměřen především na kvalitu informovanosti občanů Města Stráž pod Ralskem o formách a možnostech sociální služby v jejich městě. S pomocí členů pracovní skupiny byly dotazníky distribuovány mezi obyvatele města. Pro děti a mládež byl vytvořený samostatný dotazník, který byl dětem rozdán na Základní škole ve Stráži pod Ralskem a další dotazníky byly distribuovány ve městě, na místa, kde se mládež schází. Dotazník Děti a mládež V rámci dotazníkového šetření bylo na Základní škole ve Stráži pod Ralskem rozdáno 224 dotazníků a zpět se vrátilo 224, což představuje 100% návratnost. Ve Stráži pod Ralskem bylo dále distribuovány dalších 200 kusů dotazníků, zpět se vrátilo 24, což představuje návratnost 12%. 1. Máš kam chodit po škole? Otázka číslo 1. 30; 12% 4; 2% Ano Ne Neuvedeno 212; 86% 2. Co ti chybí? ( můžeš označit více možností ) Hřiště napiš kde ve které části města.., jak by mělo vypadat Cyklostezky Klub kam můžeš kdykoli odpoledne přijít a být zde s kamarády Pouliční raper, s kterým by sis mohl zarepovat Starší kamarád/ka, se kterými bys mohl trávit odpoledne Cokoli dalšího, co Tě napadá, že ve Stráži pod Ralskem chybí -13-

19 Otázka číslo Hřiště Cyklostezky Klub na odpoledne 50 Pouliční raper Starší kamarád Koupaliště Lezecká stěna Fotbal na hřiště Trampolina McD, KFC Park Neuvedeno Hřiště Cyklostezky Klub na odpoledne Pouliční raper Starší kamarád Koupaliště Lezecká stěna Fotbal na hřiště Trampolina McD, KFC 5 7 Park Neuvedeno Bikepark Místo na bruslení Čtenářský kroužek Nic Bikepark Místo na bruslení Čtenářský kroužek Nic Co dalšího: Bunkr pro děti, taneční kroužek, diskotéka, zverimex, airsoft, ZOO, obchod s hračkami, kroužek s zvířaty, tobogán. 3. Chybí ti něco přímo tam, kde bydlíš? ( můžeš si vybrat z předcházejících možností ) Otázka č. 3 Chybí Ti něco přímo tam, kde bydlíš? Ano Ne Neví Neuvedeno Ano Ne Neví Neuvedeno -14-

20 Otázka č. 3 Klub Hřiště Fotbalové hřiště Kamarádi Cyklostezky Skate shop Lavičky Obchody Park Knihovna Sportovní klub Taneční kroužek, umělecký kroužek, raper, ranní občerstvení, kynologický kroužek, houpačky, parkoviště, skate park, chodník, hraní na počítači, motocross, trampolína, MHD. 4. Kde trávíš volný čas? ( můžeš označit i více možností ) Sportareál ( bazén ) Sportareál ( hřiště u školy ) Knihovna Skatepark Sportovní klub napiš který a kde Jiné zařízení napiš které a kde Venku s kamarády napiš, kam nejčastěji chodíte... Doma sám U počítače Jinde, jinak napiš kam chodíš nebo co rád/a ve svém volném čase děláš -15-

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více