Zprávy z obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z obecního úřadu"

Transkript

1

2 Zprávy z obecního úřadu Odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU bude a potom každý sudý čtvrtek. Odvoz BIOODPADU bude a potom každý sudý pátek. Zastupitelstvo obce Herálec zve všechny občany a chalupáře na pochod na Žákovu horu k chatě Eleonorce. Pochod se uskuteční v 15: 00 hodin. Sraz účastníků je u obecního úřadu. Občerstvení jako vždy zajištěno. Zastupitelstvo obce přivítá v neděli osm nových občánků. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: dne od 07:30 hod. do 15:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci. (Herálec, Český Herálec, Kocanda, Mariánská Huť, Brušovec, Hánův mlýn, Domestav, statek Agro Měřín, ČOV) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v jednom volebním okrsku v budově bývalé české školy v Herálci od 14:00 hod. do 22:00 hod od 08:00 hod. do 14:00 hod. Splatnost daně z nemovitých věcí Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná: a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle 13a odst.2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.!!!!! Splatnost poplatku za komunální odpad, psa a stočné je !!!!!! Popelnice 550 Kč/osoba(rekreační objekt) Stočné 550 Kč/osoba (+15% DPH) 750 Kč/rekreační objekt (+15% DPH ) Pes 300 Kč - (majitel psa důchodce 200 Kč) - 2 -

3 USNESENÍ ZO č. 39/ ze zasedání ZO Herálec ze dne ZASTUPITELSTVO OBCE HERÁLEC 1. BERE NA VĚDOMÍ Kontrolu usnesení ZO č.38/ ze dne Zprávu o činnosti rady obce. 1.3.Připomínky a návrhy účastníků zasedání vznesené v diskusi. 1.4 Žádost manželů Iva a Gabriely Skryjových o odkup části pozemku p.č.488/86 v k.ú. Český Herálec 1.5.Žádost nájemců budovy zdravotního střediska (MUDr. Foltána, MUDr. Lamplotové a MUDr. Jílkové) o rekonstrukci toalet. 2. SCHVALUJE Program jednání ZO č.39/ v rozsahu předloženém starostou obce Zapisovatele: Ladislava Havlíka 2.3. Ověřovatele zápisu: Petra Petrlíka, Josefa Hromádku 2.4. Návrhovou komisi: Mgr.Miloše Moučku, ing.bohumila Dostála, Jaroslava Gregora 2.5.Výsledky hospodaření obce k datu včetně rozpočtových opatření - seznámil ing.karel Štoll - cestovní náhrady starosty obce za období 3/2014 ve výši 1858,-Kč 2.6. Rozpočtové opatření č.1/ Darování částí pozemků p.č.1019/4 (ost.plocha silnice) a p.č.1033/1(ost. plochasilnice)v k.ú.český Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Herálec za účelem výstavby chodníku Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM /001 mezi Obcí Herálec a společností E.ON Distribuce,a.s Smlouvu se společností EKOKOM (nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů) Příkazní smlouvu č mezi Obcí Herálec a Garant spol.s.r.o.(stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu šaten u hřiště) Žádost o pronájem KD pro společnost ZL Production s.r.o. na rok 2015 (pořádání kulturních akcí) Úpravu sazeb za pronájem KD s platností od Žádost SDH Herálec o povolení kulturních akcí Pálení čarodějnic na den a Kácení máje na den Obě akce se uskuteční za budovou OÚ Žádost TJ Sokol Herálec o povolení kulturní akce Pálení čarodějnic na den v areálu u hřiště Žádost nájemců budovy zdravotního střediska o rekonstrukci toalet prozatím schvaluje výměnu okna. (viz odst.1.5. tohoto usnesení) Prováděcí směrnici k Vyhlášce č.220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek Termín výšlapu na Žákovu horu na den UKLÁDÁ Dokončit plnění úkolů vyplývajících z předchozích usnesení ZO, trvají úkoly: majetkoprávní řešení části pozemku p.č.102 k.ú. Kocanda (stavba přečerpávací stanice pro ČOV), včetně přístupu k uvedené stavbě Z: místostarosta projednat havarijní stav šachty na odpad v komunikaci u Klímů se společností SÚS Žďár n.s. Z:starosta 3.3. Upozornit pronájemce KD pořadatele (pí.lippertovou) na dodržování zákazu kouření v budově KD při pořádání všech kulturních akcí. 4. POVĚŘUJE Pana Antonína Trávníčka k přípravě výběrového řízení pro zpracování grafické úpravy hlavní stránky obce. 5. ZAMÍTÁ Žádost pana Tomáše Hamáka, bytem Herálec č.p. 507 o koupi pozemku p.č.528/3 v k.ú. Herálec na Moravě. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. Příští zasedání ZO se koná v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Herálci.

4 Zajímavosti z obce Pozemkové úpravy v území si nejen vlastníci vyjasňují svoje představy o místní krajině a přírodě, o jejich budoucnosti a funkcích, které by měly plnit, a současně zlepšují svoje dovednosti, znalosti a vztahy tak, aby byli lepšími pečovateli, aby se o krajinu a přírodu dokázali lépe starat. I. I. Krajina I. Venkovský prostor a pozemkové úpravy Pozemkové úpravy, jako účinný nástroj k revitalizaci a zatraktivnění venkovského prostoru, jsou investicí do krajiny, jsou odpovědí na hledání, jak napomáhat ochraně životního prostředí. Provádění pozemkových úprav úzce souvisí s naplňováním programu obnovy venkova, který účinně motivuje obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy venkovských obcí, ale i vlastními silami snažili o harmonický rozvoj plnohodnotného životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a o rozvoj ekologického hospodaření. Neopominutelná je i související realizace krajinných programů, jako např. úprava vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, budování protierozní a protipovodňové ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu. Zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného přístupu všech aktérů, včetně významné role pozemkových úřadů. Ty aktivně spolupracují s místními akčními skupinami, obcemi a především samotnými vlastníky půdy a jejími uživateli. Při řešení konkrétních problémů Začněme nejdřív vysvětlením toho,co se skrývá pod pojmem krajina, která je předmětem řešení v pozemkových úpravách. Ačkoliv je tento pojem běžnou součástí našeho života, jeho přesný význam je velmi těžké vystihnout. Při popisu krajiny totiž vždy záleží na vztahu, který k ní máme. Naprosto rozdílně bude stejnou krajinu vnímat turista, geolog nebo zemědělec. Zatímco pro turistu je krajina předmětem obdivu a prostorem pro relaxaci, pro geologa je tatáž krajina předmětem výzkumu a hodnocení, pro zemědělce pak tato krajina může představovat pouze produkční prostředí, nebo ji může vnímat i jako svůj domov. Definice krajiny, kterou máme zakotvenou v naší legislativě, je definicí vědeckou a zní: Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). O něco srozumitelněji krajinu vymezuje lidová definice, která za krajinu označuje to proč lezeme na rozhledny. Ať již budeme krajinu definovat jakkoli, je nutné si uvědomit, že krajina je naším jediným životním prostředím, a že vzhledem k tomu, že člověk je již dlouhou dobu tím, kdo krajinu ovládá, její podoba a kvalita odráží úroveň kvality společnosti. Ať již budeme krajinu definovat jakkoliv, je nutné si uvědomit, že krajina je naším jediným životním prostředím, a vzhled k tomu, že člověk již dlouhou dobu působí na krajinu, její podoba a kvalita odráží úroveň kvality společnosti. Pokračování příště. Zpracováno dle brožury vydané Ministerstvem zemědělství. Václav Bureš - 4 -

5 Rozhovor s jednatelkou firmy Anita Moravia s. r. o. paní Elisabeth Volárovou Jak dlouho pracujete v Anitě Moravia? Do firmy jsem nastoupila v r. 2007, jednatelkou společnosti jsem tedy již 7 let. Líbí se Vám obec Herálec a okolí? Lesy, kopce a stále ještě nedotčená příroda taková je z mého pohledu celá Vysočina. Vzhledem k tomu, že bydlím v blízkosti Havlíčkova Brodu a do firmy každý den dojíždím, mohu upřímně říci, že krajina, kterou projíždím, má své osobité kouzlo v každém ročním období. Do kolika zemí se vyvážejí výrobky Vaší firmy, které se vyrábějí přímo v Herálci? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Anita Moravia s. r. o. je dceřinou společností německé firmy Anita Dr. Helbig GmbH, která je tvořena mezinárodní sítí 20-ti společností působících v několika zemích světa. Výrobky ze všech závodů putují do centrálního skladu v Rakousku. Odtud jsou pak na základě jednotlivých objednávek expedovány do celého světa. Mohu tedy říci, že výrobky našich švadlen můžete zakoupit nejenom v Evropě, ale i v Americe, v Africe, v Austrálii atd. Jaké druhy výrobků se v Herálci vyrábějí? V Herálci vyrábíme dámské spodní prádlo a plavky, výrobky jsou určeny ženám všech typů postav, těhotným a kojícím maminkám, sportovně založeným ženám a ženám po operaci prsu. Plánuje Vaše firma, jako významný zaměstnavatel v naší obci a v širokém okolí, rozšíření výroby? Poslední rozšíření výroby proběhlo v r a další zatím neplánujeme. V letošním roce nás čeká především oprava administrativní budovy včetně jejího nového zastřešení. V průběhu roku budeme také realizovat několik našich nových projektů, které by měly vést nejenom k většímu zviditelnění naší značky, ale mohly by být přínosem také pro vaši obec. rozhovor zprostředkoval Ladislav Havlík HISTORIE FIRMY 1886 Ernst Max Helbig, pradědeček nynějšího vlastníka (p. Georg Weber- Unger)zakládá výrobu elastických šlí a jiného ortopedického zboží 1900 výroba korzetů a břišních pásů pro ženy 1910 výroba ortopedických břišních pásů a bandáží 1917 syn Dr. Walter Helbig přebírá vedení firmy 1930 cca 350 zaměstnanců v Drážďanech 1945 úplné zničení továrny v Drážďanech 1946 obnovení výroby v Drážďanech 1949 v západním Německu, ve starém zámeckém pivovaru, zakládá dcera Dr. Christine Weber-Unger rozená Helbigová se svým mužem, Dr.Heinrichem Weber-Ungerem firmu Anita Brannenburg 1953 založení společnosti v Rakousku (Kufstein) 1960 výroba specializovaných produktů, jako jsou kojenecké podprsenky a těhotenské kalhotky 1970 výroba plavek, prsních epitéz a chirurgických podprsenek

6 1990 vedení společnosti přebírá pan Georg Weber-Unger a pan Hanns-Jurgen Weck. Začíná expanzivní vývoj společnosti, je založen výrobní závod v Portugalsku a zastupující společnost v Maďarsku 1991 založení zastupující společnosti ve Francii 1994 založení zastupující společnosti v Anglii 1997 založení výrobního závodu v České republice 1999 zastoupení ve Švýcarsku a Nizozemí 2001 založení zastupující společnosti v USA a v Portugalsku 2002 výstavba nového logistického centra v Kufsteinu (Rakousko), založení zastupující společnosti v Belgii 2003 založení zastupující společnosti ve Španělsku a obchodní zastoupení Far East 2005 založení zastupující společnosti v Polsku 2006 založení společnosti v Thajsku Na celosvětových trzích se Anita těší dobré pověsti nejen jako specializovaný dodavatel vysoce kvalitního prádla, ale počítá se také mezi podnikatelsky úspěšné textilní společnosti. Sběrné suroviny - Sběrný dvůr Herálec ŽELEZO TĚŽKÉ 5 Kč/kg AUTOBATERIE ŽELEZO LEHKÉ 4 Kč/kg ELEKTROSPOTŘEBIČE ( lednice, televize, PC, PAPÍR 1 Kč/kg úsporné žárovky,.) BAREVNÉ KOVY ( dle aktuálního ceníku) VELKOOBJEMOVÝ ODPAD K prodeji železa a barevných kovů je nutné přinést občanský průkaz!!! Provozní doba: Pátek: 15-18:00 hodin - 6 -

7 PÁTEK OD DO HODIN Vážení rodiče, k zápisu prosím nezapomeňte rodný list dítěte. Děkujeme! Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Herálec Podmínky Řádné očkování dítěte nezbytnou podmínkou přijetí dítěte stanovenou zákonem č. 258/2000 Sb., 50 je potvrzení o řádném očkování dítěte Kritéria Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou Věk dítěte dovršení 4 let do Věk dítěte dovršení 3 let do Trvalý pobyt dítěte v obci nebo ve spádové obci Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. 4, 5 školského zákona). Právo ředitelky školy Ředitelka má právo při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace Stanovisko ombudsmana ke kritériím přijímání do mateřských škol Veřejný ochránce práv pokládá za vhodná pouze taková kritéria, která jsou navázaná přímo na dítě. Dítě je příjemcem předškolního vzdělávání a je oprávněnou osobou v daném právním vztahu. V obecné rovině jsou proto akceptovatelná ta kritéria, která posuzují situaci dítěte, nikoliv jeho rodičů. Na základě 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy zároveň o právu dítěte na vzdělání, rozhoduje výlučně ředitelka školy. Ředitelka školy stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok. Požadavek zaměstnanosti rodičů nemůže být legitimním kritériem při rozhodování o přijetí do mateřské školy. Příjemcem předškolního vzdělání je dítě, nikoliv rodič. Kritérium neposuzuje individuální potřeby dítěte, naopak omezuje jeho přístup ke vzdělání na základě skutečností, které nejenže nesouvisejí se vzděláním, ale navíc je dítě nemůže žádným způsobem ovlivnit. Dítě je tak sankcionováno za případnou nezaměstnanost svých rodičů. Zpracovala. Dagmar Kuncová - 7 -

8 2.5.a 9.5. Ředitelské volno pro žáky ZŠ, provoz v MŠ bude zajištěn podle zájmu rodičů 6.5. Fotografování tříd Zápis dětí do MŠ Beseda Sekty s panem farářem Záleským - pro 9.ročník (středa) Plavání náhradní termín plavání za dobu ředitelského volna Návštěva dopravního hřiště ve Žďáře nad S. 4. ročník Sběr starého papíru celý květen vždy v pátek od 7,00-7,30hodin (vybírá pan školník) Deutsch macht Spaß V rámci projektu Deutsch macht Spaß vyrobili žáci 6.-8.ročníku spolu s paní učitelkou Štollovou velikonoční přání, na která jsme napsali přání k Velikonocům v češtině a němčině a poslali jsme je do tří škol zapojených do projektu. Naše přání obdrží žáci v Holandsku, Francii a v Polsku. My bychom zase měli dostat přání od nich. Jedná se o první splněnou část projektu. V současné době pracujeme s žáky sedmého ročníku na tvorbě prezentace, ve které představují sebe a svoji školu. V rámci tréninku poslechu s porozuměním nahrajeme texty žáků do prezentace a ve zvukové podobě ji pošleme našim partnerům. Naši prezentaci si můžete po dokončení prohlédnout a poslechnout na našich webových stránkách. Následovat bude prezentace o naší škole a způsobu vzdělávání v ČR

9 Velikonoční výstava ve škole Na školní chodbě si mohli rodiče a všichni návštěvníci naší školy prohlédnout krásnou velikonoční výstavu, kterou společně s žáky připravily paní učitelky Romana Štollová a Ilona Lapáčková. Postupně se jim podařilo zaplnit celou hlavní chodbu stoly s dětskými výrobky. K vidění byly výtvory z papíru, látek, přírodnin, různé způsoby tvoření z vyfouklých vajíček od klasického malování, drátkování, polepování, tiskání až po velikonoční dekorace na stůl. Poděkování za nádherně vyzdobenou školu patří všem žákům i zaměstnancům školy, kteří se podíleli na její realizaci.. Více fotografií z výstavy je k vidění na našich stránkách:

10 Velikonoční soutěžení Velikonoční prázdniny zahájila celá naše škola již ve středu 16.dubna zábavným dopolednem. Učitelé spolu se žáky připravili velikonoční projekt, do kterého se nám podařilo zapojit i žáky ze sousední svratecké školy. Snažíme se s paní ředitelkou Kopeckou společně navázat lepší vtahy mezi našimi školami, proto jsme žáky rozdělili do věkově smíšených skupin s našimi dětmi, aby nedošlo ke vzájemnému soupeření mezi Svratkou a Herálcem. Po rozdělení do družstev se jednotlivé skupinky dětí vydaly na cestu po stanovištích, kde plnily různé úkoly, které se týkaly Velikonoc. Děti měly možnost vidět pokusy s vajíčky, uplést si košíček ze starého telefonního seznamu, vyrobit si velikonoční postavičku, ozdobit si vajíčko, vyrobit si velikonoční perníček, vyluštit si kvízy z matematiky a češtiny, v tělocvičně si proběhnout dráhu s vajíčkem na lžíci, naučit se anglickou velikonoční písničku, sestavit si malý anglický slovníček a spoustu dalších zajímavých aktivit, které pro ně naši zaměstnanci připravili. V průběhu celého dne si mohli žáci prohlížet krásnou velikonoční výzdobu na chodbě školy, kde byly nachystány další úkoly pro chytré hlavy. Celý projekt jsme zakončili ověšením trámů před vchodem do školy velikonočními vajíčky. Na fotografie z celého dne a krátká videa z jednotlivých stanovišť se můžete podívat na stránkách školy Velké poděkování za realizaci a organizaci projektového dne patří všem zaměstnancům školy a především paní učitelce Iloně Lapáčkové, která je autorkou celého projektu. Děkujeme! Dále děkujeme kolegyním ze Svratky, které přijely s dětmi a strávily s námi celé dopoledne a i ostatním návštěvníkům, kteří se přišli do školy podívat. Věříme, že se toto zábavné dopoledne všem dětem líbilo a těšíme se na další společnou akci!

11 Zprávy z naší farnosti Květen měsíc Panny Marie Májové pobožnosti v kostele sv. Kateřiny se konají ve středu v 18 hod a v neděli v 17 hod. Kdybys šla Panno Maria po naší ulici, jistě by růže vykvetla za každou dlaždicí. Vždyť ty jsi, Panno Maria, jak slunce a jak déšť. Kéž se dnes, Panno Maria, i na nás usměješ, skloníš k nám oči, k dětem svým, u bílých nohou tvých skládáme prosté kytice svých rukou sepjatých. Zuzana Renčová Nováková 21. května si připomeneme 3. výročí požehnání nového oltáře obětního stolu v našem kostele sv. Kateřiny. Při této příležitosti se poprvé zapojíme do celorepublikové akce Noc kostelů (www.nockostelu.cz), která se uskuteční 23. května Liturgický kalendář: 4. květen sv. Florian v českém prostředí jeden z nejpopulárnějších světců. Žil na přelomu 3. a 4. století, působil jako plukovník římského vojska. Jako horlivý křesťan se přidal v Lorchu k těm, kteří byli vězněni pro víru, protože toužil po mučednické smrti. Soudce ho dlouho přemlouval, aby se křesťanství vzdal. Posléze mu kolem krku ovázali provaz s balvanem a svrhli ho z mostu do řeky Emže. Je patronem hasičů, kominíků a zedníků. Bývá zpodobňován jako voják ve zbroji, s korouhví a mečem, obvykle v ruce s putnou, z níž lije vodu na hořící kostel u nohou. 16. květen sv. Jan Nepomucký narodil se zřejmě kolem roku Po studiích v Padově se vrátil do Prahy, kde se stal nejprve generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna a posléze také kanovníkem kapituly sv. Víta. Politická situace i krize domácí společnosti vyvrcholila r sporem mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem.mezi zajatými arcibiskupovými pomocníky byl i Jan z Pomuku. Byl nejprve vyslýchán a poté krutě mučen. Následkem toho však brzy pozbyl vědomí a zřejmě i života: není vyloučeno, že nějakou dobu mučil král už jen jeho mrtvolu. Nakonec Jana svázali a jeho tělo hodili 20. března 1393 z Karlova mostu do Vltavy. Legenda o tom, že sv. Jan odmítl vyzradit panovníkovi, co se dověděl u zpovědi od královy manželky, vznikla kolem roku V dubnu 1716 byl otevřen jeho hrob pod kamennou deskou byla nalezena rakev s kosterními pozůstatky, od pohřbu

12 netknutými. V lebce byl údajně shledán neporušený jazyk zázračný důkaz toho, že Jan hájil svátost mlčení. Poslední výzkumy ale ukazují, že se pravděpodobně jedná o mozkovou tkáň. V roce 1721 byl prohlášen za blahořečeného a 1729 byl svatořečen. Sv. Jan je uctíván jako patron lodníků a vorařů a ochránce proti povodním a utonutí. Světec bývá nejčastěji vyobrazen v tehdejším kněžském oděvu s biretem na hlavě. V ruce drží kříž a mučednickou palmu a kolem hlavy má svatozář utvořenou z pěti hvězd května Svatojánská pouť na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Rozpis poutních mší je na vývěsce u kostela. V pátek 16. a v sobotu 17. května po mši budou komentované prohlídky tohoto architektonického skvostu z rukou J.B. Santiniho Aichla. 30. května sv. Zdislava narodila se kolem r v Křižanově. Po svatbě s Havlem z rodu Markvarticů přesídlila do severních Čech. S manželem žila na hradě Lemberku. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Zdislava se za manželovy nepřítomnosti nestarala pouze o panství. Vzdělávala a vychovávala hradní čeleď, ošetřovala a i jinak pomáhala ve špitále, který založila pro nemocné, chudé, bezdomovce a válečné uprchlíky. Spolu s manželem pozvali do Jablonného a do Turnova dominikány, kde pro ně založili klášter a chrám. Zdislava zemřela v mladém věku, asi 33 let. Je pohřbena v kostele sv. Vavřince a dnes i sv. Zdislavy - v Jablonném v Podještědí. R byla blahoslavena a roku 1995 ji papež Jan Pavel II. v Olomouci svatořečil. Je patronkou rodinného života. Bývá zobrazována např. s dětmi, manželem, erbem lvice 29. května 2014 (čtvrtek) svátek Nanebevstoupení Páně čtyřicet dní po svém vzkříšení odešel Kristus s apoštoly na Olivetskou horu a tam byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblaka jim ho zastřela. Tento svátek je pohyblivý, slaví se čtyřicet dní po Božím hodu velikonočním (letos 20. dubna). Šikovné ruce pro hospic 2014 Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve děti a dospělé k účasti na soutěži, jejíž výtěžek podpoří péči v Hospici Anežky České. Soutěž nazvaná Šikovné ruce pro hospic aneb Lidé lidem se pořádá už podeváté. Soutěžíme o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kategorie oděvy a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové doplňky, dětské výrobky a ostatní. Odborná komise vybere z každé kategorie jednoho výherce a miláčka poroty, pro které je připravena hodnotná cena. V říjnu, ke Světovému dni hospicové a paliativní péče, bude z doručených výrobků uspořádána prodejní výstava ve výstavní síni v Červeném Kostelci. Výrobek do soutěže, prosím, pošlete opatřen štítkem se jménem, kategorií a kontaktem (adresou, nejlépe em a telefonem), abychom vás mohli informovat o výhře včas a pozvat vás na vernisáž. Balíček s označením názvu soutěže můžete předávat do pondělí 24. září 2014 osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec Manželů Burdychových Červený Kostelec VELMI SE TĚŠÍME NA VAŠE VÝROBKY A PŘEDEM DĚKUJEME!

13 V roce 2013 se do soutěže poprvé zapojily šikovné ruce z Herálce a byl posílán společný balíček. Akci bychom rádi podpořili i letos. Případné dárky do společného balíčku můžete přinést během měsíce srpna na Obecní úřad v Herálci (bude odesláno začátkem září), případně využijte uvedenou doručovací adresu. Děkujeme. Hospic Anežky České v Červeném Kostelci je prvním zařízením tohoto druhu v České republice. Od roku 1996 poskytuje komplexní péči těžce nemocným a umírajícím lidem. Oblastní charita v Červeném Kostelci má také jeden unikát. V Žirči u Dvora Králové nad Labem se nachází jediné lůžkové zařízení v České republice Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou. Je to nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které zajišťuje nemocným ereskou podmínky pro důstojný život. A to jak komplexní péčí v Domově, tak poskytováním poradenských služeb a půjčovnou pomůcek pro snadnější život se zdravotním postižením. Roztroušená skleróza ereska je jedním z nejzávažnějších neurologických onemocnění. Je to zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není přesně známa. Imunitní systém napadá vlastní organismus, v případě RS útočí na centrální nervový systém, tedy napadá mozek a v některých případech i míchu. Nejvýraznějším projevem nemoci je postupná ztráta hybnosti pohybového ústrojí. Nemocní se musí vyrovnávat s velkou disproporcí ve svém životě, kdy při postupné ztrátě hybnosti většinou zůstává plně zachován intelekt. Každá nemoc, zvláště pokud je nevyléčitelná, ovlivňuje člověka ve všech jeho rovinách: biologické, psychické, sociální i duchovní. Při nepříznivé situaci, jako je stres nebo špatné počasí, se projevy nemoci zvýrazňují (velká únava, porucha rovnováhy, poruchy zraku, deprese ). V současnosti v ČR touto nevyléčitelnou nemocí trpí až 18 tisíc obyvatel. Neexistují dva srovnatelní pacienti, dva stejné případy RS. Léčba není cílená, protože se zatím nezná přesná příčina vzniku onemocnění. Díky moderním lékům se ale daří její průběh zmírnit. Je dobré dodržovat pravidelnou životosprávu, rehabilitaci, omezení námahy a fyzické zátěže, psychoterapii. Náročnou, ale velmi důležitou léčbou je podpora od rodiny a partnerů, zvláště pokud se dobře o nemoci informují. Útěchou jim může být, že ereska není dědičná. Nemoc lépe zvládají ti, kdo ji respektují, ale nepoddávají se jí. Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života a umím druhé potěšit. Sv. Tomáš More (informace z KT 12/14 Problematika roztroušené sklerózy - Petr Černý, sociální pracovník DSJ s laskavým svolením autorů použila Milada Laštovicová)

14 Okénko do herálecké historie Žákova hora Pokračování. Ale vraťme se k třetí pohádce naší babičky. Z české strany šel kdysi jistý mládenec k severní zelené stěně Žákovy hory. Provázela jej copatá dívka a vesele spolu rozmlouvali. Mládenec vyhledal v hustém porostu schůdnou cestu, ulamoval suché haluze, dívku přenášel přes mokřiny a bahniska. Obtížně, ale v družném hovoru stoupali k vrcholu hory. Jak to u mladých bývá, měli si stále co povídat. Rozhodli se zastavit u Stříbrné studánky a uhasit svou žízeň. Protože nebylo snadné dobře ukrytou studánku najít, šli do kopce podle stružky, ve které se perlila pramenitá voda a ta je musela k prameni dovést. Čím výše stoupali, tím zřetelněji slyšeli podivné zvuky. Chvíli naslouchali podivnému, často přerušovanému lomozu. Děvče se bálo a přemlouvalo mládence k návratu. Ten však byl nebojsa a tak dívka s obavami souhlasila s dalším výstupem. Držela se mládence za ruku, oči měla vystrašené. Pojednou se mládenec zastavil a prstem na ústech naznačil děvčeti, aby se ztišilo. Oba spatřili cosi bílého, co se ve větru pohupuje. V hustém mlází nerozeznali,co jim přišlo do cesty. Trochu tiše se přiblížili a k svému údivu uviděli nad hladinou Stříbrné studánky krásnou bílou paní, která si omývá tvář a češe dlouhé zlaté vlasy. Již o ní z vyprávění slyšeli. Jakmile se k ní někdo přiblížil, náhle zmizela. Tenkrát se panna ke zmizení neměla. Překvapeni postoupili blíž v domnění, že je panna dosud neuviděla. Panne se tiše omývala a česala dál. Když se ještě přiblížili, zvedla jednu ruku k vrcholku hory, druhou naznačila ztišení. Z hory bylo opět slyšet zvláštní přidušené hřmění. Podívali se ve směru, kam panna ukazuje, náhle však přelud nad studánkou zmizel. Dívka se chvěla, ale mládenec ji přesvědčil, že bílá panna není předzvěstí nebezpečí, naopak jim kynula k pokračování v cestě. Tak krásná panna by je jistě neposílala do záhuby. Opatrně postupovali, pod jejich kroky nepraskla ani větévka. Najednou to uviděli. Na malém, zeleném plácku, se objevilo několik černě oděných pánů. V cizí řeči na sebe pokřikovali, chechtali se a plácali se po ramenou. Lehkým krokem se pohybovali k otvoru do jeskyně, zase se vraceli, když před tím čímsi po zemi házeli. Hráli v kuželky a byli tak zaujati, že nezpozorovali přítomnost lidí. Když se hrou dostatečně nabažili, všichni ulehli, a únavou usnuli. I mládence s dívkou hra tolik zaujala, že přestali vnímat okolí. Nevšimli si, že se přihnala těžká mračna, z nebe zabouřilo, jeden blesk střídal druhý. Černí páni spali dál, prudká letní bouře jim zřejmě šla k duhu. Najednou uhodilo do místa, kde zůstaly povalené kuželky. Blesk oba mladé lidi oslepil, blízko jejich skrýše cosi dopadlo. Vzápětí se znovu prudce zablesklo, zaburácelo a nastalo hrobové ticho. Jeskyně se ztratila, zmizeli i černooděnci s kuželkami. Nad Žákovou horou se rozzářilo sluníčko, opět se ozval ptačí zpěv. Dívka vzala mládence za ruku a pobízela k ústupu z hory.mládenec se chtěl přesvědčit, cože na ně kdo hodil. A věru udělal dobře. V mechu pod smrčkem se blýskala koule a kuželka z ryzího zlata. Odhodil je tam bílý blesk. Černí páni se při další hře asi nedopočítali,ale to se již nepodařilo zjistit. Když oba mladí lidé míjeli opět Stříbrnou studánku, zapili své dobrodružství stříbrnou vodou a v duchu děkovali překrásnému přeludu za zlaté bohatství. Překvapení však ještě neskončilo. Na břehu studánky ležela nádherná spona. Děvčeti se v černých vlasech odrážela jako zlatý paprsek vycházejícího slunce. Nosí prý ji dodnes. Zatím všechny poklady bájné Žákovy hory nebyly objeveny, i když se o to řada smělců pokoušela. Prý je tam řada různých skrýší a chodeb, jedna snad vede až do půlmistrovy stodoly. V dávných dobách chudobný lid putoval na Žákovu horu, sbíral tam různé kamínky v bláhovém domnění, že se promění ve zlato. Dosud se uchovalo rčení Herálec a Vortová- mnoho lidí zachová, původně však znělo Vortová a hora Žákovámnoho lidí zachová. To všechno v případě válek a jiných katastrof, které stále lidstvo ohrožují. Další báchorky vypráví o hejkalech, kteří v podvečer posedávali u lesních cest a bez vyzvání provázeli opozdilé pocestné. Byli to malí mužíci s velkou hlavou, širák měli ze smrkové kůry, tělíčko, ruce i nohy měli porostlé metlicí a mechem. Jedni tvrdí, že hejkalové byli dobromyslní, druzí říkají, že byli zlí a potměšilí. Další zase dokazují, že podléhali různým náladám. Někteří beze slova provázeli poutníky

15 až na kraj lesa, jiní úpěnlivým bědováním sváděli lidi z cesty, zaváděli je do mokřin a tam náhle zmizeli, aby se poté objevili na pokraji lesa a pocestné až do domu pronásledovali. Dříve lidé museli v nočních hodinách na polích hlídat úrodu, a to před zvěří a člověčími vetřelci. Hejkal jim zhášel oheň, tahal je domů a na pole lákal zvěř. Že hejkalové skutečně byli, o tom svědčí malba v bývalém hostinci u Šejbalů na Kocandě. U malby stojí psáno: Kdo dobrou zábavu kazí, je samá rozepře a váda, tomu za trest o půlnoci hejkal skočí na záda. Lesy Žákovy hory oplývaly i jinými bájnými bytostmi. Na mýtinách a kolem pařezů tančívaly divé žínky, vábily k sobě mládence a k smrti je utančily. Hospodářům vždy kolem půlnoci braly děti a místo nich podstrkovaly své škaredé, s velkou hlavou, malým tělíčkem a dlouhýma rukama. Lide pak tyto podvržené děti pálili a společně podnikali výpravy za osvobození svých. Nechyběly tu ani dobré lesní víly, které lidem pomáhaly před nástrahami hejkalů, divých žínek a hastrmanů. Poslední hastrman prý ještě před nedávnem hlídal vody na Kučírkách a pozdní pocestné děsil u Kocandského mostu. Jinak to byl dobrý hastrman, chodil nakupovat na Plac k Arlance, pentličky a korále, které měl jen pro vlastní potěšení, kupoval v Herálci u Hanousků. Nejraději sedával u splavu nad Baldoufem a odtud vantrokami pouštěl vodu na Klímův mlýn. Naše maminka se pomalu uzdravovala, z nejhoršího byla již venku. Babička nám vyprávěla mnoho dalších pohádek, takových známějších a povšechných. Nejvíc si pamatuji ty zdejší. Často jsme nebyli jen hodní, bývalo i období bez pohádek. Některá provinění oznámila tatínkovi a pak následovalo ruční kárné řízení. Ale největší obavy jsme měli z toho, že se naše přestupky dozví naše maminka. Po několika týdnech se za nadšeného jásotu vrátila, babiččin trvalý pobyt v popisném čísle 124 skončil. To, čím nám celou dobu hrozila, se nekonalo. Naopak nás pochválila za dobré chování a pomoc, kterou jsme jí ani neprokázali. Byla to dobrá babička. Zemřela 28.června Přesně na den, kdy staršímu bratrovi bylo 10 let. V roce 1970 byla vyhlášena oblast Žďárských vrchů chráněnou krajinnou oblastí. Významné místo zaujímá Žákova hora. Jenomže-kdeže ty někdejší hvozdy jsou. Kde jsou ty statné smrky a jedle mého dětství, kde je rozhledna, která je převyšovala. Kam se poděly clony listnáčů, které jehličnany chránily před polomy. Člověče, udělal jsi chybu. Žákova hora se vypíná na jižním heráleckém obzoru jako kupovitý zalesněný vrch. Je vysoká 809 m n.m. Název je starobylý a je prvně uváděn ve zprávách z roků 1366 a Tehdy se hora připomínala pod jménem Monte clerici. Němečtí horníci, kteří se zde pokoušeli dobývat stříbro, ji nazývali Schulerperch. Historiograf žďárského kláštera Otto Steinbach z Kranichsteinu, uvádí horu do krajové historie poprvé v zajímavých zprávách z let v souvislosti s řešením hraničního sporu mezi panstvím novoměstským a žďárským klášterem. V zápise se praví: Vyznačili jsme mezníky na dubech a podél cest až k Velkému lesu dále pak od silnice vedoucí z Wrziesst (Fryšavy) o Heraarcz (Herálce) přes močál zvaný Bahno, odtud ke studánce pod Monte clerici a po potůčku, který ze studánky vytéká až k potoku zvanému Nigra Swarzicze (Švarcovou), po tomto potoce až k místu, kde se tento potok spojuje s řekou Svratkou tak, že všechny lesy na levé straně podél cest, mezníků a hranic námi vyjmenovaných, jsou dědičně kláštera a po straně pravé, pana Jindřicha z Lipého a na Novém Městě. Němečtí horníci konali kutací pokusy zvláště v okolí Stříbrné studánky a Jahodové paseky v severovýchodní části hory, hledané stříbro údajně nebylo nalezeno. Obdobné pokusy se dělaly i ve směru od Žákovy hory ke Kadovu (les Na Kadowech). Na všechny tyto pokusy navazuje vznik první vozové komunikace v tomto kraji vedoucí ze vsi Wrziesst do Herálce. Byla známa jako via Heroltitz nebo jako via Strata. Dnešní Žákova hora je stále kupovitým zalesněným vrchem a je stále stejně vysoká. Ještě nedávno se tu těžilo rezonanční dřevo. Současný porost je samá řidina, les je takřka průhledný. Člověk těžil a těžil a najednou zjistil, že ohrožuje svou životní současnost a velmi vážně poškozuje svou budoucnost. Drancování přírodního bohatství vždy lidem přinese určitá negativa. A v lesním hospodářství se člověk evidentně provinil zpracoval Ladislav Havlík

16 STALO SE PŘED OSMDESÁTI LETY Psal se 1934 a 27. června toho roku vypukl v Herálci velký požár. Podle údajů hasičského sboru zachvátil sedm stavení a hasilo jej celkem jedenáct sborů. V té době se Herálec dělil na Český a Moravský. Podle herálecké mluvy se však říkalo česká a moravská strana. Tím pádem byly v Herálci dva požární sbory, které byly početné a těšily se velké podpoře občanů. Každý ze sborů měl v té době ruční čtyřkolovou stříkačku výrobce A. F. Smékal (viz. obrázek). K samotnému vzniku a průběhu požáru asi v Herálci už nenajdeme očitého pamětníka. O této události jsem slýchal především z vyprávění mé maminky. Také jsem se znovu podíval na fotografie členů hasičských sborů té doby a vypsal jsem konkrétní jména hasičů na moravské straně: Tlustý, Kopiště, Havlík, Otava, Kunc, Bárta, Bureš, Brázda, Odvárka, Klíma, Gregor, Čejka, Fiala, Zelený, Voda, Hamák, Valena, Musil, Libra. Také ženy: Dušková, Teplá, Havlíková, Zelená, Filipi a další. Na české straně: Major, Zelený, Kyncl, Gregor, Řádek, Teplý, Brázda, Štol, Losenický, Blažek a další. To byli asi ti, kteří se v prvních řadách pustili do boje s ohnivým živlem. Pomáhali i všichni občané. Jak byl vyhlášen poplach nevíme nebyly žádné sirény, jenom hasičské trubky oznamovaly signálem Tá dá.. hoří. A stříkačky přivézt koňmo a nebo tlačit, ke každé stříkačce přiřadit několik mužů a pumpovat. Požár vypukl na moravské straně na levé straně od silnice směrem ke kostelu. Bylo dobré, že vantroky u Klímova mlýna, které nebyly daleko od požářiště, měly dostatek vody. Herálec ke zdolání požáru potřebovala pomoc. Moje maminka o heráleckých událostech psala kroniku a tuto událost nadepsala Velký požár a pokračovala: Stalo se to v létě roku Měli jsem právě posekanou velkou louku, které jsme říkali Škodovka. Trávy tam bylo hodně a kopisko bylo přes celou louku dvě a půl míry. Na oběd jsme šly se sestrou domů. Po obědě jsme myly nádobí. V okně jsme uviděly, jak se přes naší chalupu (č.p. 90 truhlářství u Valenů) valí velký mrak kouře. Vyšly jsme ven a viděly jsme, že hoří chalupa Odvárkova. Hned vedle byla chalupa Jana Rantoše, poblíž chalupa Josefa Tlustého (Pecinova), dále chalupa Chylíkova. Naproti u silnice bylo stavení Brázdovo, neboli Filipovo. Dále bylo zasaženo stavení Tůčkovo a Hamákovo, celkem sedm čísel. Herálečtí hasiči čeští i moravští hned přitáhli dvě stříkačky toho času na ruční pohon. Parní pila troubila usilovně na poplach. Na pomoc přijeli hasiči ze Svratky, hned na to ze Žďáru a Hlinska, protože už se chytala fara a Honouskom už hořelo dříví v dřevníku. Já jsem nosila v putnách vodu z vantrok přes Tlustýho dvůr. Vodu nosily i sestry a další lidi. Polévaly jsme střechu, ta už byla značně rozpálená. Jiřího jsem zavezla v kočárku k tetičce Halamové na českou stranu (v tu dobu, když jsem byl v kočárku, tak mi bylo něco přes rok a tetička Halamová to byla Emilie Štolová a měla smíšený obchod). Když už bylo po všem, tak začalo pršet a pršelo čtrnáct dní. Za rok zase hořelo u Kopištů. Farář Menšík vyšel z fary a křičel: V týž den a v touž hodinu. Tolik z maminčiny kroniky. Ten požár u Kopišťů byl jistě nesrovnatelný. Událost velkého požáru je zaznamenána také v historii sborů, které tenkrát přišly na pomoc. Svratecký hasičský sbor ve svém almanachu ke 125.výročí založení uvádí: Během let hořelo ve Svratce celkem sedmnáctkrát a mnoho dalších požárů bylo v okolí. Asi nejtěžší zásah proběhl 25. června 1934 v Herálci, kdy oheň zachvátil sedm obytných domů a nabyl katastrofálních rozměrů.

17 Svratecký sbor se z okolních sborů dostavil na místo jako první a byl plně nápomocen tomu, že se požár více nerozšířil a že byla zachráněna fara, na níž také hořela střecha. Před ohněm byla uchráněna i pila pana Klímy. Šetřením u SDH Svratka lze konstatovat, že svratečtí tenkrát skutečně vydatně pomohli, protože už měli ve vlastnictví dvoukolovou motorovou stříkačku DS 12, výrobce firma Stratílek, výkon čerpadla 1200 l/min (tato stříkačka je v rekonstrukci a po opravách bude ke shlédnutí). Je možné, že zápisy k velkému požáru by se našly i u dalších požárních sborů. Na snímku vidíme spáleniště po ohni. Mnohé domy byly v následujících letech znovu postaveny, jako u Tlustých, Odvárků, Chylíků, Antošů a nebo opraveny. Ještě dlouhá léta zůstalo spáleniště po levé straně pod Hanouskovým domem. Na místech spáleniště jsme si začali hrát kluci i děvčata z okolí. Když už nám bylo pět let a více, tak jsme začali chápat, co se tam asi stalo. I to kolo od žentouru, co je na snímku, tam bylo. Někdy přecházel okolo majitel spáleniště Brázda a my jsme ho znali pod jménem Lubař. Na spáleništi jsem si hráli, nacházeli jsme tam různé věci jako hrníčky apod. V zimě jsme tam měli klouzačky. Dneska už by nikdo nepoznal, že tam byl požár. Místo už je zastavěno, jenom snad ten sklep je původní. Pro Herálec ten obrovský požár byl zaručeně největší událostí minulého století spolu s revolucí v květnových dnech roku Jiří Kudrna

18 Zprávy z hasičské zbrojnice Počet požárů vzrostl v prvním čtvrtletí o více než 30% V období od do vzniklo v Česku požárů, což je o 34% více než ve stejném období loňského roku (to jich bylo 3 798). Při těchto požárech přišlo o život 24 osob a 295 jich bylo zraněno. Přímé škody dosáhly částky 479,2 mil. Kč a hasiči uchránili před zničením hodnoty za 3 812,6 mil. Kč. Na nepříznivý vývoj požárovosti měl vliv především větší počet požárů lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec. Proto,aby k nim nedocházelo, prosíme spoluobčany o pečlivé dodržování pravidel bezpečného pálení, která byla uveřejněna v minulém zpravodaji. JSDH Herálec (data čerpána z SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HERÁLCI vás srdečně zve na tradiční Kácení máje Slavnostní průvod bude zahájen ve hodin v parku za OÚ. O další zábavu, do nedělního rána, se postará hudební skupina z Prahy ARÉNA 88 BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO V případě špatného počasí bude zábava přesunuta do KD Herálec

19 Noční hlídka 2014 U hasičů a jiných složek IZS snad nejvíce platí, že praxe je nejlepším učitelem. Proto, když se nám naskytla možnost, jsme neváhali ani vteřinu s přihlášením do extrémního závodu Noční hlídka 2014, který proběhl v noci z 26. na 27. dubna 2014 pod patronací SDH Březiny a záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. Za nás soutěžilo 6 členné družstvo složené z členů ZJ SDH Herálec, které během výše zmiňované noci plnilo 17 teoretických a praktických modelových situací(např. dopravní nehoda, první pomoc při zásahu el. proudem, opaření, vyproštění při závalu, požární útok atd.) na stanovištích v Březinách, Krásném, Spělkově, Daňkovicích, Sněžném, Kuklíku, Milovech a Křižánkách v celkové vzdálenosti 25 km. Vlastní soutěž neprověřovala jen fyzickou a psychickou zátěž, ale byla koncipována i jako vzdělávací akce, tudíž každý postup družstva byl bezprostředně po provedení úkolu vyhodnocen rozhodčími a soutěžícím byla dána zpětná vazba. Okamžitě se tak dozvídali, kde udělali chybu, jaké jsou alternativy postupů či jaké nové trendy se k dané situaci vztahují. Po součtu všech časů a trestných bodů se ukázalo, že pravidelná příprava ZJ nese své ovoce a naše družstvo v prvním ročníku obsadilo v konkurenci profesionálních a poloprofesionálních hasičských družstev krásné 7. místo. (Celkem soutěžilo 15 družstev). Na závěr chceme poděkovat pořadatelům za skvěle připravenou soutěž a těšíme se na druhý ročník. (Podrobnější článek a fotografie čtenáři naleznou na webových stránkách SDH Herálec Zprávy ze sportu Tělocvična Předáním všech klíčů a dohodou bylo ve čtvrtek 24.dubna ukončeno cvičení TJ Sokol Herálec v tělocvičně základní školy sezony 2013/14. poděkování patří všem od vedoucích cvičitelů až po uklízečky, kteří se o možnost cvičení zasloužili. Kopaná Následující měsíc květen budu vrcholit i všechny fotbalové soutěže ročníku 2013/14. Jak si vedou a jaké vyhlídky na umístění mají naše fotbalová mužstva. Přípravka mladší Naši nejmenší a vůbec nejmladší fotbalisté sice hrají s velikým elánem a nadšením, ale na sílu našich soupeřů to nestačí. Přesto jsme rádi, že je máme, protože jednou jistě i někteří z nich fotbalově vyrostou. Je radost se na ně dívat, i když dobré výsledky zatím chybí. Do konce soutěží jim zbývá sehrát ještě pět utkání

20 Mladší žáci Herálce hrají okresní přebor ve skupině,,a. Dá se říci, že ve své pětičlenné tabulce hrají přesně střed. Ukázal to i poslední výsledek, kdy dokázali jasně vyhrát ve Velké Losenici. Také jim zbývá sehrát ještě pět zápasů, ale potom ještě sehrají dvě utkání s oddílem, který bude na stejném místě ve druhé skupině. Muži B Platí o nich trvale to, že střídají dobré výkony se špatnými. Příkladem je porážka doma před týdnem s Hamry B, aby tuto neděli dokázali gólem Petra Čejky vyhrát v Březí Březském. Se současným umístěním ve středu jedenáctičlenné tabulky nemůže být spokojenost, protože nedokáže plnit úkol, pro který každé záložní družstvo se zakládá. Muži A Nedělní vítězné utkání s Hrotovicemi nás posunulo až na druhé místo čtrnáctičlenné tabulky. Doma bezpečně vítězíme, venku bereme po bodu za nerozhodné výsledky. Zdá se, že o mnohém rozhodnou následující tři kola. Pojedeme totiž do Štěpánova, potom doma Rantířov a 18. května velmi důležitý zápas v Nové Vsi. V každém případě ale naše A mužstvo je,,ozdobou I. A třídy kraje Vysočina a je opravdu zážitkem se podívat na pěkný fotbal, který naši předvádí. Je už mnoho diváků z okolí, kteří se do Herálce jezdí dívat na dobrý fotbal. Buďte mezi nimi i Vy!!! Společenská kronika V měsíci dubnu se dožívají svých životních jubileí tito naši spoluobčané: 1.5. František VOJTA Herálec č.p let 3.5. Stanislava GREGOROVÁ Kocanda č.p let 3.5. Jana MATULOVÁ Český Herálec č.p let 5.5. Josef GREGOR Český Herálec č.p let Jan GREGOR Český Herálec č.p let Vladimír ZDRAŽIL Herálec č.p let Marie KOPIŠŤOVÁ Český Herálec č.p let Vladimíra KUČEROVÁ Herálec č.p let Marie BUREŠOVÁ Český Herálec č.p let Jana GREGOROVÁ Český Herálec č.p let 26.5 Věra BÁRTOVÁ Český Herálec č.p let Jaroslava MOUČKOVÁ Český Herálec č.p let Pavel PROTIVNÝ Český Herálec č.p let Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších spokojených let Vydává: Obec Herálec Reg.zn.: OkÚ Žďár nad Sázavou Vydáno: Cena: 12,- Kč Za redakční radu: Ladislav Havlík Příspěvky do Zpravodaje: do 25. v měsíci

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 www.zdirec.cz Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a

Více

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem zpravodaj obcí Prosečska 11/2013 Nezapomeňte navštívit akce v Proseči: Adventní hrátky s anděly a čerty Hry a rozsvícení vánočního stromu neděle 1. 12. 2013, 15.00 hod. Proseč, náměstí Adventní koncert

Více

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy U svatého Jana Jan Kropáč O občanské společnosti Dodnes tu stojí socha svatého Jana Černý kvadrátek na hlavě kněžská kutna větrem rozevlátá s bílou rochetkou Ramena

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

ZUŠ A. M. Buxton, Úpice se připravuje na šedesátiny KVĚTEN 2011. str. 2 Ze zasedání ZM. str. 3 Noc kostelů. str. 4 Šikovné ruce pro hospic

ZUŠ A. M. Buxton, Úpice se připravuje na šedesátiny KVĚTEN 2011. str. 2 Ze zasedání ZM. str. 3 Noc kostelů. str. 4 Šikovné ruce pro hospic N O V I N Y Vydavatel Město cena 5 Kč KVĚTEN 2011 ZUŠ A. M. Buxton, se připravuje na šedesátiny Historicky první školní rok tehdy Městské hudební školy začal 1. září 1951. V začátcích se vyučovalo pouze

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 www.zdirec.cz Cena 5 Kè DUBEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více