Zprávy z obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z obecního úřadu"

Transkript

1

2 Zprávy z obecního úřadu Odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU bude a potom každý sudý čtvrtek. Odvoz BIOODPADU bude a potom každý sudý pátek. Zastupitelstvo obce Herálec zve všechny občany a chalupáře na pochod na Žákovu horu k chatě Eleonorce. Pochod se uskuteční v 15: 00 hodin. Sraz účastníků je u obecního úřadu. Občerstvení jako vždy zajištěno. Zastupitelstvo obce přivítá v neděli osm nových občánků. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: dne od 07:30 hod. do 15:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci. (Herálec, Český Herálec, Kocanda, Mariánská Huť, Brušovec, Hánův mlýn, Domestav, statek Agro Měřín, ČOV) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v jednom volebním okrsku v budově bývalé české školy v Herálci od 14:00 hod. do 22:00 hod od 08:00 hod. do 14:00 hod. Splatnost daně z nemovitých věcí Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná: a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle 13a odst.2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.!!!!! Splatnost poplatku za komunální odpad, psa a stočné je !!!!!! Popelnice 550 Kč/osoba(rekreační objekt) Stočné 550 Kč/osoba (+15% DPH) 750 Kč/rekreační objekt (+15% DPH ) Pes 300 Kč - (majitel psa důchodce 200 Kč) - 2 -

3 USNESENÍ ZO č. 39/ ze zasedání ZO Herálec ze dne ZASTUPITELSTVO OBCE HERÁLEC 1. BERE NA VĚDOMÍ Kontrolu usnesení ZO č.38/ ze dne Zprávu o činnosti rady obce. 1.3.Připomínky a návrhy účastníků zasedání vznesené v diskusi. 1.4 Žádost manželů Iva a Gabriely Skryjových o odkup části pozemku p.č.488/86 v k.ú. Český Herálec 1.5.Žádost nájemců budovy zdravotního střediska (MUDr. Foltána, MUDr. Lamplotové a MUDr. Jílkové) o rekonstrukci toalet. 2. SCHVALUJE Program jednání ZO č.39/ v rozsahu předloženém starostou obce Zapisovatele: Ladislava Havlíka 2.3. Ověřovatele zápisu: Petra Petrlíka, Josefa Hromádku 2.4. Návrhovou komisi: Mgr.Miloše Moučku, ing.bohumila Dostála, Jaroslava Gregora 2.5.Výsledky hospodaření obce k datu včetně rozpočtových opatření - seznámil ing.karel Štoll - cestovní náhrady starosty obce za období 3/2014 ve výši 1858,-Kč 2.6. Rozpočtové opatření č.1/ Darování částí pozemků p.č.1019/4 (ost.plocha silnice) a p.č.1033/1(ost. plochasilnice)v k.ú.český Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Herálec za účelem výstavby chodníku Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM /001 mezi Obcí Herálec a společností E.ON Distribuce,a.s Smlouvu se společností EKOKOM (nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů) Příkazní smlouvu č mezi Obcí Herálec a Garant spol.s.r.o.(stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu šaten u hřiště) Žádost o pronájem KD pro společnost ZL Production s.r.o. na rok 2015 (pořádání kulturních akcí) Úpravu sazeb za pronájem KD s platností od Žádost SDH Herálec o povolení kulturních akcí Pálení čarodějnic na den a Kácení máje na den Obě akce se uskuteční za budovou OÚ Žádost TJ Sokol Herálec o povolení kulturní akce Pálení čarodějnic na den v areálu u hřiště Žádost nájemců budovy zdravotního střediska o rekonstrukci toalet prozatím schvaluje výměnu okna. (viz odst.1.5. tohoto usnesení) Prováděcí směrnici k Vyhlášce č.220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek Termín výšlapu na Žákovu horu na den UKLÁDÁ Dokončit plnění úkolů vyplývajících z předchozích usnesení ZO, trvají úkoly: majetkoprávní řešení části pozemku p.č.102 k.ú. Kocanda (stavba přečerpávací stanice pro ČOV), včetně přístupu k uvedené stavbě Z: místostarosta projednat havarijní stav šachty na odpad v komunikaci u Klímů se společností SÚS Žďár n.s. Z:starosta 3.3. Upozornit pronájemce KD pořadatele (pí.lippertovou) na dodržování zákazu kouření v budově KD při pořádání všech kulturních akcí. 4. POVĚŘUJE Pana Antonína Trávníčka k přípravě výběrového řízení pro zpracování grafické úpravy hlavní stránky obce. 5. ZAMÍTÁ Žádost pana Tomáše Hamáka, bytem Herálec č.p. 507 o koupi pozemku p.č.528/3 v k.ú. Herálec na Moravě. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. Příští zasedání ZO se koná v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Herálci.

4 Zajímavosti z obce Pozemkové úpravy v území si nejen vlastníci vyjasňují svoje představy o místní krajině a přírodě, o jejich budoucnosti a funkcích, které by měly plnit, a současně zlepšují svoje dovednosti, znalosti a vztahy tak, aby byli lepšími pečovateli, aby se o krajinu a přírodu dokázali lépe starat. I. I. Krajina I. Venkovský prostor a pozemkové úpravy Pozemkové úpravy, jako účinný nástroj k revitalizaci a zatraktivnění venkovského prostoru, jsou investicí do krajiny, jsou odpovědí na hledání, jak napomáhat ochraně životního prostředí. Provádění pozemkových úprav úzce souvisí s naplňováním programu obnovy venkova, který účinně motivuje obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy venkovských obcí, ale i vlastními silami snažili o harmonický rozvoj plnohodnotného životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a o rozvoj ekologického hospodaření. Neopominutelná je i související realizace krajinných programů, jako např. úprava vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, budování protierozní a protipovodňové ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu. Zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného přístupu všech aktérů, včetně významné role pozemkových úřadů. Ty aktivně spolupracují s místními akčními skupinami, obcemi a především samotnými vlastníky půdy a jejími uživateli. Při řešení konkrétních problémů Začněme nejdřív vysvětlením toho,co se skrývá pod pojmem krajina, která je předmětem řešení v pozemkových úpravách. Ačkoliv je tento pojem běžnou součástí našeho života, jeho přesný význam je velmi těžké vystihnout. Při popisu krajiny totiž vždy záleží na vztahu, který k ní máme. Naprosto rozdílně bude stejnou krajinu vnímat turista, geolog nebo zemědělec. Zatímco pro turistu je krajina předmětem obdivu a prostorem pro relaxaci, pro geologa je tatáž krajina předmětem výzkumu a hodnocení, pro zemědělce pak tato krajina může představovat pouze produkční prostředí, nebo ji může vnímat i jako svůj domov. Definice krajiny, kterou máme zakotvenou v naší legislativě, je definicí vědeckou a zní: Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). O něco srozumitelněji krajinu vymezuje lidová definice, která za krajinu označuje to proč lezeme na rozhledny. Ať již budeme krajinu definovat jakkoli, je nutné si uvědomit, že krajina je naším jediným životním prostředím, a že vzhledem k tomu, že člověk je již dlouhou dobu tím, kdo krajinu ovládá, její podoba a kvalita odráží úroveň kvality společnosti. Ať již budeme krajinu definovat jakkoliv, je nutné si uvědomit, že krajina je naším jediným životním prostředím, a vzhled k tomu, že člověk již dlouhou dobu působí na krajinu, její podoba a kvalita odráží úroveň kvality společnosti. Pokračování příště. Zpracováno dle brožury vydané Ministerstvem zemědělství. Václav Bureš - 4 -

5 Rozhovor s jednatelkou firmy Anita Moravia s. r. o. paní Elisabeth Volárovou Jak dlouho pracujete v Anitě Moravia? Do firmy jsem nastoupila v r. 2007, jednatelkou společnosti jsem tedy již 7 let. Líbí se Vám obec Herálec a okolí? Lesy, kopce a stále ještě nedotčená příroda taková je z mého pohledu celá Vysočina. Vzhledem k tomu, že bydlím v blízkosti Havlíčkova Brodu a do firmy každý den dojíždím, mohu upřímně říci, že krajina, kterou projíždím, má své osobité kouzlo v každém ročním období. Do kolika zemí se vyvážejí výrobky Vaší firmy, které se vyrábějí přímo v Herálci? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Anita Moravia s. r. o. je dceřinou společností německé firmy Anita Dr. Helbig GmbH, která je tvořena mezinárodní sítí 20-ti společností působících v několika zemích světa. Výrobky ze všech závodů putují do centrálního skladu v Rakousku. Odtud jsou pak na základě jednotlivých objednávek expedovány do celého světa. Mohu tedy říci, že výrobky našich švadlen můžete zakoupit nejenom v Evropě, ale i v Americe, v Africe, v Austrálii atd. Jaké druhy výrobků se v Herálci vyrábějí? V Herálci vyrábíme dámské spodní prádlo a plavky, výrobky jsou určeny ženám všech typů postav, těhotným a kojícím maminkám, sportovně založeným ženám a ženám po operaci prsu. Plánuje Vaše firma, jako významný zaměstnavatel v naší obci a v širokém okolí, rozšíření výroby? Poslední rozšíření výroby proběhlo v r a další zatím neplánujeme. V letošním roce nás čeká především oprava administrativní budovy včetně jejího nového zastřešení. V průběhu roku budeme také realizovat několik našich nových projektů, které by měly vést nejenom k většímu zviditelnění naší značky, ale mohly by být přínosem také pro vaši obec. rozhovor zprostředkoval Ladislav Havlík HISTORIE FIRMY 1886 Ernst Max Helbig, pradědeček nynějšího vlastníka (p. Georg Weber- Unger)zakládá výrobu elastických šlí a jiného ortopedického zboží 1900 výroba korzetů a břišních pásů pro ženy 1910 výroba ortopedických břišních pásů a bandáží 1917 syn Dr. Walter Helbig přebírá vedení firmy 1930 cca 350 zaměstnanců v Drážďanech 1945 úplné zničení továrny v Drážďanech 1946 obnovení výroby v Drážďanech 1949 v západním Německu, ve starém zámeckém pivovaru, zakládá dcera Dr. Christine Weber-Unger rozená Helbigová se svým mužem, Dr.Heinrichem Weber-Ungerem firmu Anita Brannenburg 1953 založení společnosti v Rakousku (Kufstein) 1960 výroba specializovaných produktů, jako jsou kojenecké podprsenky a těhotenské kalhotky 1970 výroba plavek, prsních epitéz a chirurgických podprsenek

6 1990 vedení společnosti přebírá pan Georg Weber-Unger a pan Hanns-Jurgen Weck. Začíná expanzivní vývoj společnosti, je založen výrobní závod v Portugalsku a zastupující společnost v Maďarsku 1991 založení zastupující společnosti ve Francii 1994 založení zastupující společnosti v Anglii 1997 založení výrobního závodu v České republice 1999 zastoupení ve Švýcarsku a Nizozemí 2001 založení zastupující společnosti v USA a v Portugalsku 2002 výstavba nového logistického centra v Kufsteinu (Rakousko), založení zastupující společnosti v Belgii 2003 založení zastupující společnosti ve Španělsku a obchodní zastoupení Far East 2005 založení zastupující společnosti v Polsku 2006 založení společnosti v Thajsku Na celosvětových trzích se Anita těší dobré pověsti nejen jako specializovaný dodavatel vysoce kvalitního prádla, ale počítá se také mezi podnikatelsky úspěšné textilní společnosti. Sběrné suroviny - Sběrný dvůr Herálec ŽELEZO TĚŽKÉ 5 Kč/kg AUTOBATERIE ŽELEZO LEHKÉ 4 Kč/kg ELEKTROSPOTŘEBIČE ( lednice, televize, PC, PAPÍR 1 Kč/kg úsporné žárovky,.) BAREVNÉ KOVY ( dle aktuálního ceníku) VELKOOBJEMOVÝ ODPAD K prodeji železa a barevných kovů je nutné přinést občanský průkaz!!! Provozní doba: Pátek: 15-18:00 hodin - 6 -

7 PÁTEK OD DO HODIN Vážení rodiče, k zápisu prosím nezapomeňte rodný list dítěte. Děkujeme! Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Herálec Podmínky Řádné očkování dítěte nezbytnou podmínkou přijetí dítěte stanovenou zákonem č. 258/2000 Sb., 50 je potvrzení o řádném očkování dítěte Kritéria Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou Věk dítěte dovršení 4 let do Věk dítěte dovršení 3 let do Trvalý pobyt dítěte v obci nebo ve spádové obci Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. 4, 5 školského zákona). Právo ředitelky školy Ředitelka má právo při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace Stanovisko ombudsmana ke kritériím přijímání do mateřských škol Veřejný ochránce práv pokládá za vhodná pouze taková kritéria, která jsou navázaná přímo na dítě. Dítě je příjemcem předškolního vzdělávání a je oprávněnou osobou v daném právním vztahu. V obecné rovině jsou proto akceptovatelná ta kritéria, která posuzují situaci dítěte, nikoliv jeho rodičů. Na základě 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy zároveň o právu dítěte na vzdělání, rozhoduje výlučně ředitelka školy. Ředitelka školy stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok. Požadavek zaměstnanosti rodičů nemůže být legitimním kritériem při rozhodování o přijetí do mateřské školy. Příjemcem předškolního vzdělání je dítě, nikoliv rodič. Kritérium neposuzuje individuální potřeby dítěte, naopak omezuje jeho přístup ke vzdělání na základě skutečností, které nejenže nesouvisejí se vzděláním, ale navíc je dítě nemůže žádným způsobem ovlivnit. Dítě je tak sankcionováno za případnou nezaměstnanost svých rodičů. Zpracovala. Dagmar Kuncová - 7 -

8 2.5.a 9.5. Ředitelské volno pro žáky ZŠ, provoz v MŠ bude zajištěn podle zájmu rodičů 6.5. Fotografování tříd Zápis dětí do MŠ Beseda Sekty s panem farářem Záleským - pro 9.ročník (středa) Plavání náhradní termín plavání za dobu ředitelského volna Návštěva dopravního hřiště ve Žďáře nad S. 4. ročník Sběr starého papíru celý květen vždy v pátek od 7,00-7,30hodin (vybírá pan školník) Deutsch macht Spaß V rámci projektu Deutsch macht Spaß vyrobili žáci 6.-8.ročníku spolu s paní učitelkou Štollovou velikonoční přání, na která jsme napsali přání k Velikonocům v češtině a němčině a poslali jsme je do tří škol zapojených do projektu. Naše přání obdrží žáci v Holandsku, Francii a v Polsku. My bychom zase měli dostat přání od nich. Jedná se o první splněnou část projektu. V současné době pracujeme s žáky sedmého ročníku na tvorbě prezentace, ve které představují sebe a svoji školu. V rámci tréninku poslechu s porozuměním nahrajeme texty žáků do prezentace a ve zvukové podobě ji pošleme našim partnerům. Naši prezentaci si můžete po dokončení prohlédnout a poslechnout na našich webových stránkách. Následovat bude prezentace o naší škole a způsobu vzdělávání v ČR

9 Velikonoční výstava ve škole Na školní chodbě si mohli rodiče a všichni návštěvníci naší školy prohlédnout krásnou velikonoční výstavu, kterou společně s žáky připravily paní učitelky Romana Štollová a Ilona Lapáčková. Postupně se jim podařilo zaplnit celou hlavní chodbu stoly s dětskými výrobky. K vidění byly výtvory z papíru, látek, přírodnin, různé způsoby tvoření z vyfouklých vajíček od klasického malování, drátkování, polepování, tiskání až po velikonoční dekorace na stůl. Poděkování za nádherně vyzdobenou školu patří všem žákům i zaměstnancům školy, kteří se podíleli na její realizaci.. Více fotografií z výstavy je k vidění na našich stránkách:

10 Velikonoční soutěžení Velikonoční prázdniny zahájila celá naše škola již ve středu 16.dubna zábavným dopolednem. Učitelé spolu se žáky připravili velikonoční projekt, do kterého se nám podařilo zapojit i žáky ze sousední svratecké školy. Snažíme se s paní ředitelkou Kopeckou společně navázat lepší vtahy mezi našimi školami, proto jsme žáky rozdělili do věkově smíšených skupin s našimi dětmi, aby nedošlo ke vzájemnému soupeření mezi Svratkou a Herálcem. Po rozdělení do družstev se jednotlivé skupinky dětí vydaly na cestu po stanovištích, kde plnily různé úkoly, které se týkaly Velikonoc. Děti měly možnost vidět pokusy s vajíčky, uplést si košíček ze starého telefonního seznamu, vyrobit si velikonoční postavičku, ozdobit si vajíčko, vyrobit si velikonoční perníček, vyluštit si kvízy z matematiky a češtiny, v tělocvičně si proběhnout dráhu s vajíčkem na lžíci, naučit se anglickou velikonoční písničku, sestavit si malý anglický slovníček a spoustu dalších zajímavých aktivit, které pro ně naši zaměstnanci připravili. V průběhu celého dne si mohli žáci prohlížet krásnou velikonoční výzdobu na chodbě školy, kde byly nachystány další úkoly pro chytré hlavy. Celý projekt jsme zakončili ověšením trámů před vchodem do školy velikonočními vajíčky. Na fotografie z celého dne a krátká videa z jednotlivých stanovišť se můžete podívat na stránkách školy Velké poděkování za realizaci a organizaci projektového dne patří všem zaměstnancům školy a především paní učitelce Iloně Lapáčkové, která je autorkou celého projektu. Děkujeme! Dále děkujeme kolegyním ze Svratky, které přijely s dětmi a strávily s námi celé dopoledne a i ostatním návštěvníkům, kteří se přišli do školy podívat. Věříme, že se toto zábavné dopoledne všem dětem líbilo a těšíme se na další společnou akci!

11 Zprávy z naší farnosti Květen měsíc Panny Marie Májové pobožnosti v kostele sv. Kateřiny se konají ve středu v 18 hod a v neděli v 17 hod. Kdybys šla Panno Maria po naší ulici, jistě by růže vykvetla za každou dlaždicí. Vždyť ty jsi, Panno Maria, jak slunce a jak déšť. Kéž se dnes, Panno Maria, i na nás usměješ, skloníš k nám oči, k dětem svým, u bílých nohou tvých skládáme prosté kytice svých rukou sepjatých. Zuzana Renčová Nováková 21. května si připomeneme 3. výročí požehnání nového oltáře obětního stolu v našem kostele sv. Kateřiny. Při této příležitosti se poprvé zapojíme do celorepublikové akce Noc kostelů (www.nockostelu.cz), která se uskuteční 23. května Liturgický kalendář: 4. květen sv. Florian v českém prostředí jeden z nejpopulárnějších světců. Žil na přelomu 3. a 4. století, působil jako plukovník římského vojska. Jako horlivý křesťan se přidal v Lorchu k těm, kteří byli vězněni pro víru, protože toužil po mučednické smrti. Soudce ho dlouho přemlouval, aby se křesťanství vzdal. Posléze mu kolem krku ovázali provaz s balvanem a svrhli ho z mostu do řeky Emže. Je patronem hasičů, kominíků a zedníků. Bývá zpodobňován jako voják ve zbroji, s korouhví a mečem, obvykle v ruce s putnou, z níž lije vodu na hořící kostel u nohou. 16. květen sv. Jan Nepomucký narodil se zřejmě kolem roku Po studiích v Padově se vrátil do Prahy, kde se stal nejprve generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna a posléze také kanovníkem kapituly sv. Víta. Politická situace i krize domácí společnosti vyvrcholila r sporem mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem.mezi zajatými arcibiskupovými pomocníky byl i Jan z Pomuku. Byl nejprve vyslýchán a poté krutě mučen. Následkem toho však brzy pozbyl vědomí a zřejmě i života: není vyloučeno, že nějakou dobu mučil král už jen jeho mrtvolu. Nakonec Jana svázali a jeho tělo hodili 20. března 1393 z Karlova mostu do Vltavy. Legenda o tom, že sv. Jan odmítl vyzradit panovníkovi, co se dověděl u zpovědi od královy manželky, vznikla kolem roku V dubnu 1716 byl otevřen jeho hrob pod kamennou deskou byla nalezena rakev s kosterními pozůstatky, od pohřbu

12 netknutými. V lebce byl údajně shledán neporušený jazyk zázračný důkaz toho, že Jan hájil svátost mlčení. Poslední výzkumy ale ukazují, že se pravděpodobně jedná o mozkovou tkáň. V roce 1721 byl prohlášen za blahořečeného a 1729 byl svatořečen. Sv. Jan je uctíván jako patron lodníků a vorařů a ochránce proti povodním a utonutí. Světec bývá nejčastěji vyobrazen v tehdejším kněžském oděvu s biretem na hlavě. V ruce drží kříž a mučednickou palmu a kolem hlavy má svatozář utvořenou z pěti hvězd května Svatojánská pouť na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Rozpis poutních mší je na vývěsce u kostela. V pátek 16. a v sobotu 17. května po mši budou komentované prohlídky tohoto architektonického skvostu z rukou J.B. Santiniho Aichla. 30. května sv. Zdislava narodila se kolem r v Křižanově. Po svatbě s Havlem z rodu Markvarticů přesídlila do severních Čech. S manželem žila na hradě Lemberku. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Zdislava se za manželovy nepřítomnosti nestarala pouze o panství. Vzdělávala a vychovávala hradní čeleď, ošetřovala a i jinak pomáhala ve špitále, který založila pro nemocné, chudé, bezdomovce a válečné uprchlíky. Spolu s manželem pozvali do Jablonného a do Turnova dominikány, kde pro ně založili klášter a chrám. Zdislava zemřela v mladém věku, asi 33 let. Je pohřbena v kostele sv. Vavřince a dnes i sv. Zdislavy - v Jablonném v Podještědí. R byla blahoslavena a roku 1995 ji papež Jan Pavel II. v Olomouci svatořečil. Je patronkou rodinného života. Bývá zobrazována např. s dětmi, manželem, erbem lvice 29. května 2014 (čtvrtek) svátek Nanebevstoupení Páně čtyřicet dní po svém vzkříšení odešel Kristus s apoštoly na Olivetskou horu a tam byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblaka jim ho zastřela. Tento svátek je pohyblivý, slaví se čtyřicet dní po Božím hodu velikonočním (letos 20. dubna). Šikovné ruce pro hospic 2014 Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve děti a dospělé k účasti na soutěži, jejíž výtěžek podpoří péči v Hospici Anežky České. Soutěž nazvaná Šikovné ruce pro hospic aneb Lidé lidem se pořádá už podeváté. Soutěžíme o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kategorie oděvy a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové doplňky, dětské výrobky a ostatní. Odborná komise vybere z každé kategorie jednoho výherce a miláčka poroty, pro které je připravena hodnotná cena. V říjnu, ke Světovému dni hospicové a paliativní péče, bude z doručených výrobků uspořádána prodejní výstava ve výstavní síni v Červeném Kostelci. Výrobek do soutěže, prosím, pošlete opatřen štítkem se jménem, kategorií a kontaktem (adresou, nejlépe em a telefonem), abychom vás mohli informovat o výhře včas a pozvat vás na vernisáž. Balíček s označením názvu soutěže můžete předávat do pondělí 24. září 2014 osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec Manželů Burdychových Červený Kostelec VELMI SE TĚŠÍME NA VAŠE VÝROBKY A PŘEDEM DĚKUJEME!

13 V roce 2013 se do soutěže poprvé zapojily šikovné ruce z Herálce a byl posílán společný balíček. Akci bychom rádi podpořili i letos. Případné dárky do společného balíčku můžete přinést během měsíce srpna na Obecní úřad v Herálci (bude odesláno začátkem září), případně využijte uvedenou doručovací adresu. Děkujeme. Hospic Anežky České v Červeném Kostelci je prvním zařízením tohoto druhu v České republice. Od roku 1996 poskytuje komplexní péči těžce nemocným a umírajícím lidem. Oblastní charita v Červeném Kostelci má také jeden unikát. V Žirči u Dvora Králové nad Labem se nachází jediné lůžkové zařízení v České republice Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou. Je to nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které zajišťuje nemocným ereskou podmínky pro důstojný život. A to jak komplexní péčí v Domově, tak poskytováním poradenských služeb a půjčovnou pomůcek pro snadnější život se zdravotním postižením. Roztroušená skleróza ereska je jedním z nejzávažnějších neurologických onemocnění. Je to zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není přesně známa. Imunitní systém napadá vlastní organismus, v případě RS útočí na centrální nervový systém, tedy napadá mozek a v některých případech i míchu. Nejvýraznějším projevem nemoci je postupná ztráta hybnosti pohybového ústrojí. Nemocní se musí vyrovnávat s velkou disproporcí ve svém životě, kdy při postupné ztrátě hybnosti většinou zůstává plně zachován intelekt. Každá nemoc, zvláště pokud je nevyléčitelná, ovlivňuje člověka ve všech jeho rovinách: biologické, psychické, sociální i duchovní. Při nepříznivé situaci, jako je stres nebo špatné počasí, se projevy nemoci zvýrazňují (velká únava, porucha rovnováhy, poruchy zraku, deprese ). V současnosti v ČR touto nevyléčitelnou nemocí trpí až 18 tisíc obyvatel. Neexistují dva srovnatelní pacienti, dva stejné případy RS. Léčba není cílená, protože se zatím nezná přesná příčina vzniku onemocnění. Díky moderním lékům se ale daří její průběh zmírnit. Je dobré dodržovat pravidelnou životosprávu, rehabilitaci, omezení námahy a fyzické zátěže, psychoterapii. Náročnou, ale velmi důležitou léčbou je podpora od rodiny a partnerů, zvláště pokud se dobře o nemoci informují. Útěchou jim může být, že ereska není dědičná. Nemoc lépe zvládají ti, kdo ji respektují, ale nepoddávají se jí. Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života a umím druhé potěšit. Sv. Tomáš More (informace z KT 12/14 Problematika roztroušené sklerózy - Petr Černý, sociální pracovník DSJ s laskavým svolením autorů použila Milada Laštovicová)

14 Okénko do herálecké historie Žákova hora Pokračování. Ale vraťme se k třetí pohádce naší babičky. Z české strany šel kdysi jistý mládenec k severní zelené stěně Žákovy hory. Provázela jej copatá dívka a vesele spolu rozmlouvali. Mládenec vyhledal v hustém porostu schůdnou cestu, ulamoval suché haluze, dívku přenášel přes mokřiny a bahniska. Obtížně, ale v družném hovoru stoupali k vrcholu hory. Jak to u mladých bývá, měli si stále co povídat. Rozhodli se zastavit u Stříbrné studánky a uhasit svou žízeň. Protože nebylo snadné dobře ukrytou studánku najít, šli do kopce podle stružky, ve které se perlila pramenitá voda a ta je musela k prameni dovést. Čím výše stoupali, tím zřetelněji slyšeli podivné zvuky. Chvíli naslouchali podivnému, často přerušovanému lomozu. Děvče se bálo a přemlouvalo mládence k návratu. Ten však byl nebojsa a tak dívka s obavami souhlasila s dalším výstupem. Držela se mládence za ruku, oči měla vystrašené. Pojednou se mládenec zastavil a prstem na ústech naznačil děvčeti, aby se ztišilo. Oba spatřili cosi bílého, co se ve větru pohupuje. V hustém mlází nerozeznali,co jim přišlo do cesty. Trochu tiše se přiblížili a k svému údivu uviděli nad hladinou Stříbrné studánky krásnou bílou paní, která si omývá tvář a češe dlouhé zlaté vlasy. Již o ní z vyprávění slyšeli. Jakmile se k ní někdo přiblížil, náhle zmizela. Tenkrát se panna ke zmizení neměla. Překvapeni postoupili blíž v domnění, že je panna dosud neuviděla. Panne se tiše omývala a česala dál. Když se ještě přiblížili, zvedla jednu ruku k vrcholku hory, druhou naznačila ztišení. Z hory bylo opět slyšet zvláštní přidušené hřmění. Podívali se ve směru, kam panna ukazuje, náhle však přelud nad studánkou zmizel. Dívka se chvěla, ale mládenec ji přesvědčil, že bílá panna není předzvěstí nebezpečí, naopak jim kynula k pokračování v cestě. Tak krásná panna by je jistě neposílala do záhuby. Opatrně postupovali, pod jejich kroky nepraskla ani větévka. Najednou to uviděli. Na malém, zeleném plácku, se objevilo několik černě oděných pánů. V cizí řeči na sebe pokřikovali, chechtali se a plácali se po ramenou. Lehkým krokem se pohybovali k otvoru do jeskyně, zase se vraceli, když před tím čímsi po zemi házeli. Hráli v kuželky a byli tak zaujati, že nezpozorovali přítomnost lidí. Když se hrou dostatečně nabažili, všichni ulehli, a únavou usnuli. I mládence s dívkou hra tolik zaujala, že přestali vnímat okolí. Nevšimli si, že se přihnala těžká mračna, z nebe zabouřilo, jeden blesk střídal druhý. Černí páni spali dál, prudká letní bouře jim zřejmě šla k duhu. Najednou uhodilo do místa, kde zůstaly povalené kuželky. Blesk oba mladé lidi oslepil, blízko jejich skrýše cosi dopadlo. Vzápětí se znovu prudce zablesklo, zaburácelo a nastalo hrobové ticho. Jeskyně se ztratila, zmizeli i černooděnci s kuželkami. Nad Žákovou horou se rozzářilo sluníčko, opět se ozval ptačí zpěv. Dívka vzala mládence za ruku a pobízela k ústupu z hory.mládenec se chtěl přesvědčit, cože na ně kdo hodil. A věru udělal dobře. V mechu pod smrčkem se blýskala koule a kuželka z ryzího zlata. Odhodil je tam bílý blesk. Černí páni se při další hře asi nedopočítali,ale to se již nepodařilo zjistit. Když oba mladí lidé míjeli opět Stříbrnou studánku, zapili své dobrodružství stříbrnou vodou a v duchu děkovali překrásnému přeludu za zlaté bohatství. Překvapení však ještě neskončilo. Na břehu studánky ležela nádherná spona. Děvčeti se v černých vlasech odrážela jako zlatý paprsek vycházejícího slunce. Nosí prý ji dodnes. Zatím všechny poklady bájné Žákovy hory nebyly objeveny, i když se o to řada smělců pokoušela. Prý je tam řada různých skrýší a chodeb, jedna snad vede až do půlmistrovy stodoly. V dávných dobách chudobný lid putoval na Žákovu horu, sbíral tam různé kamínky v bláhovém domnění, že se promění ve zlato. Dosud se uchovalo rčení Herálec a Vortová- mnoho lidí zachová, původně však znělo Vortová a hora Žákovámnoho lidí zachová. To všechno v případě válek a jiných katastrof, které stále lidstvo ohrožují. Další báchorky vypráví o hejkalech, kteří v podvečer posedávali u lesních cest a bez vyzvání provázeli opozdilé pocestné. Byli to malí mužíci s velkou hlavou, širák měli ze smrkové kůry, tělíčko, ruce i nohy měli porostlé metlicí a mechem. Jedni tvrdí, že hejkalové byli dobromyslní, druzí říkají, že byli zlí a potměšilí. Další zase dokazují, že podléhali různým náladám. Někteří beze slova provázeli poutníky

15 až na kraj lesa, jiní úpěnlivým bědováním sváděli lidi z cesty, zaváděli je do mokřin a tam náhle zmizeli, aby se poté objevili na pokraji lesa a pocestné až do domu pronásledovali. Dříve lidé museli v nočních hodinách na polích hlídat úrodu, a to před zvěří a člověčími vetřelci. Hejkal jim zhášel oheň, tahal je domů a na pole lákal zvěř. Že hejkalové skutečně byli, o tom svědčí malba v bývalém hostinci u Šejbalů na Kocandě. U malby stojí psáno: Kdo dobrou zábavu kazí, je samá rozepře a váda, tomu za trest o půlnoci hejkal skočí na záda. Lesy Žákovy hory oplývaly i jinými bájnými bytostmi. Na mýtinách a kolem pařezů tančívaly divé žínky, vábily k sobě mládence a k smrti je utančily. Hospodářům vždy kolem půlnoci braly děti a místo nich podstrkovaly své škaredé, s velkou hlavou, malým tělíčkem a dlouhýma rukama. Lide pak tyto podvržené děti pálili a společně podnikali výpravy za osvobození svých. Nechyběly tu ani dobré lesní víly, které lidem pomáhaly před nástrahami hejkalů, divých žínek a hastrmanů. Poslední hastrman prý ještě před nedávnem hlídal vody na Kučírkách a pozdní pocestné děsil u Kocandského mostu. Jinak to byl dobrý hastrman, chodil nakupovat na Plac k Arlance, pentličky a korále, které měl jen pro vlastní potěšení, kupoval v Herálci u Hanousků. Nejraději sedával u splavu nad Baldoufem a odtud vantrokami pouštěl vodu na Klímův mlýn. Naše maminka se pomalu uzdravovala, z nejhoršího byla již venku. Babička nám vyprávěla mnoho dalších pohádek, takových známějších a povšechných. Nejvíc si pamatuji ty zdejší. Často jsme nebyli jen hodní, bývalo i období bez pohádek. Některá provinění oznámila tatínkovi a pak následovalo ruční kárné řízení. Ale největší obavy jsme měli z toho, že se naše přestupky dozví naše maminka. Po několika týdnech se za nadšeného jásotu vrátila, babiččin trvalý pobyt v popisném čísle 124 skončil. To, čím nám celou dobu hrozila, se nekonalo. Naopak nás pochválila za dobré chování a pomoc, kterou jsme jí ani neprokázali. Byla to dobrá babička. Zemřela 28.června Přesně na den, kdy staršímu bratrovi bylo 10 let. V roce 1970 byla vyhlášena oblast Žďárských vrchů chráněnou krajinnou oblastí. Významné místo zaujímá Žákova hora. Jenomže-kdeže ty někdejší hvozdy jsou. Kde jsou ty statné smrky a jedle mého dětství, kde je rozhledna, která je převyšovala. Kam se poděly clony listnáčů, které jehličnany chránily před polomy. Člověče, udělal jsi chybu. Žákova hora se vypíná na jižním heráleckém obzoru jako kupovitý zalesněný vrch. Je vysoká 809 m n.m. Název je starobylý a je prvně uváděn ve zprávách z roků 1366 a Tehdy se hora připomínala pod jménem Monte clerici. Němečtí horníci, kteří se zde pokoušeli dobývat stříbro, ji nazývali Schulerperch. Historiograf žďárského kláštera Otto Steinbach z Kranichsteinu, uvádí horu do krajové historie poprvé v zajímavých zprávách z let v souvislosti s řešením hraničního sporu mezi panstvím novoměstským a žďárským klášterem. V zápise se praví: Vyznačili jsme mezníky na dubech a podél cest až k Velkému lesu dále pak od silnice vedoucí z Wrziesst (Fryšavy) o Heraarcz (Herálce) přes močál zvaný Bahno, odtud ke studánce pod Monte clerici a po potůčku, který ze studánky vytéká až k potoku zvanému Nigra Swarzicze (Švarcovou), po tomto potoce až k místu, kde se tento potok spojuje s řekou Svratkou tak, že všechny lesy na levé straně podél cest, mezníků a hranic námi vyjmenovaných, jsou dědičně kláštera a po straně pravé, pana Jindřicha z Lipého a na Novém Městě. Němečtí horníci konali kutací pokusy zvláště v okolí Stříbrné studánky a Jahodové paseky v severovýchodní části hory, hledané stříbro údajně nebylo nalezeno. Obdobné pokusy se dělaly i ve směru od Žákovy hory ke Kadovu (les Na Kadowech). Na všechny tyto pokusy navazuje vznik první vozové komunikace v tomto kraji vedoucí ze vsi Wrziesst do Herálce. Byla známa jako via Heroltitz nebo jako via Strata. Dnešní Žákova hora je stále kupovitým zalesněným vrchem a je stále stejně vysoká. Ještě nedávno se tu těžilo rezonanční dřevo. Současný porost je samá řidina, les je takřka průhledný. Člověk těžil a těžil a najednou zjistil, že ohrožuje svou životní současnost a velmi vážně poškozuje svou budoucnost. Drancování přírodního bohatství vždy lidem přinese určitá negativa. A v lesním hospodářství se člověk evidentně provinil zpracoval Ladislav Havlík

16 STALO SE PŘED OSMDESÁTI LETY Psal se 1934 a 27. června toho roku vypukl v Herálci velký požár. Podle údajů hasičského sboru zachvátil sedm stavení a hasilo jej celkem jedenáct sborů. V té době se Herálec dělil na Český a Moravský. Podle herálecké mluvy se však říkalo česká a moravská strana. Tím pádem byly v Herálci dva požární sbory, které byly početné a těšily se velké podpoře občanů. Každý ze sborů měl v té době ruční čtyřkolovou stříkačku výrobce A. F. Smékal (viz. obrázek). K samotnému vzniku a průběhu požáru asi v Herálci už nenajdeme očitého pamětníka. O této události jsem slýchal především z vyprávění mé maminky. Také jsem se znovu podíval na fotografie členů hasičských sborů té doby a vypsal jsem konkrétní jména hasičů na moravské straně: Tlustý, Kopiště, Havlík, Otava, Kunc, Bárta, Bureš, Brázda, Odvárka, Klíma, Gregor, Čejka, Fiala, Zelený, Voda, Hamák, Valena, Musil, Libra. Také ženy: Dušková, Teplá, Havlíková, Zelená, Filipi a další. Na české straně: Major, Zelený, Kyncl, Gregor, Řádek, Teplý, Brázda, Štol, Losenický, Blažek a další. To byli asi ti, kteří se v prvních řadách pustili do boje s ohnivým živlem. Pomáhali i všichni občané. Jak byl vyhlášen poplach nevíme nebyly žádné sirény, jenom hasičské trubky oznamovaly signálem Tá dá.. hoří. A stříkačky přivézt koňmo a nebo tlačit, ke každé stříkačce přiřadit několik mužů a pumpovat. Požár vypukl na moravské straně na levé straně od silnice směrem ke kostelu. Bylo dobré, že vantroky u Klímova mlýna, které nebyly daleko od požářiště, měly dostatek vody. Herálec ke zdolání požáru potřebovala pomoc. Moje maminka o heráleckých událostech psala kroniku a tuto událost nadepsala Velký požár a pokračovala: Stalo se to v létě roku Měli jsem právě posekanou velkou louku, které jsme říkali Škodovka. Trávy tam bylo hodně a kopisko bylo přes celou louku dvě a půl míry. Na oběd jsme šly se sestrou domů. Po obědě jsme myly nádobí. V okně jsme uviděly, jak se přes naší chalupu (č.p. 90 truhlářství u Valenů) valí velký mrak kouře. Vyšly jsme ven a viděly jsme, že hoří chalupa Odvárkova. Hned vedle byla chalupa Jana Rantoše, poblíž chalupa Josefa Tlustého (Pecinova), dále chalupa Chylíkova. Naproti u silnice bylo stavení Brázdovo, neboli Filipovo. Dále bylo zasaženo stavení Tůčkovo a Hamákovo, celkem sedm čísel. Herálečtí hasiči čeští i moravští hned přitáhli dvě stříkačky toho času na ruční pohon. Parní pila troubila usilovně na poplach. Na pomoc přijeli hasiči ze Svratky, hned na to ze Žďáru a Hlinska, protože už se chytala fara a Honouskom už hořelo dříví v dřevníku. Já jsem nosila v putnách vodu z vantrok přes Tlustýho dvůr. Vodu nosily i sestry a další lidi. Polévaly jsme střechu, ta už byla značně rozpálená. Jiřího jsem zavezla v kočárku k tetičce Halamové na českou stranu (v tu dobu, když jsem byl v kočárku, tak mi bylo něco přes rok a tetička Halamová to byla Emilie Štolová a měla smíšený obchod). Když už bylo po všem, tak začalo pršet a pršelo čtrnáct dní. Za rok zase hořelo u Kopištů. Farář Menšík vyšel z fary a křičel: V týž den a v touž hodinu. Tolik z maminčiny kroniky. Ten požár u Kopišťů byl jistě nesrovnatelný. Událost velkého požáru je zaznamenána také v historii sborů, které tenkrát přišly na pomoc. Svratecký hasičský sbor ve svém almanachu ke 125.výročí založení uvádí: Během let hořelo ve Svratce celkem sedmnáctkrát a mnoho dalších požárů bylo v okolí. Asi nejtěžší zásah proběhl 25. června 1934 v Herálci, kdy oheň zachvátil sedm obytných domů a nabyl katastrofálních rozměrů.

17 Svratecký sbor se z okolních sborů dostavil na místo jako první a byl plně nápomocen tomu, že se požár více nerozšířil a že byla zachráněna fara, na níž také hořela střecha. Před ohněm byla uchráněna i pila pana Klímy. Šetřením u SDH Svratka lze konstatovat, že svratečtí tenkrát skutečně vydatně pomohli, protože už měli ve vlastnictví dvoukolovou motorovou stříkačku DS 12, výrobce firma Stratílek, výkon čerpadla 1200 l/min (tato stříkačka je v rekonstrukci a po opravách bude ke shlédnutí). Je možné, že zápisy k velkému požáru by se našly i u dalších požárních sborů. Na snímku vidíme spáleniště po ohni. Mnohé domy byly v následujících letech znovu postaveny, jako u Tlustých, Odvárků, Chylíků, Antošů a nebo opraveny. Ještě dlouhá léta zůstalo spáleniště po levé straně pod Hanouskovým domem. Na místech spáleniště jsme si začali hrát kluci i děvčata z okolí. Když už nám bylo pět let a více, tak jsme začali chápat, co se tam asi stalo. I to kolo od žentouru, co je na snímku, tam bylo. Někdy přecházel okolo majitel spáleniště Brázda a my jsme ho znali pod jménem Lubař. Na spáleništi jsem si hráli, nacházeli jsme tam různé věci jako hrníčky apod. V zimě jsme tam měli klouzačky. Dneska už by nikdo nepoznal, že tam byl požár. Místo už je zastavěno, jenom snad ten sklep je původní. Pro Herálec ten obrovský požár byl zaručeně největší událostí minulého století spolu s revolucí v květnových dnech roku Jiří Kudrna

18 Zprávy z hasičské zbrojnice Počet požárů vzrostl v prvním čtvrtletí o více než 30% V období od do vzniklo v Česku požárů, což je o 34% více než ve stejném období loňského roku (to jich bylo 3 798). Při těchto požárech přišlo o život 24 osob a 295 jich bylo zraněno. Přímé škody dosáhly částky 479,2 mil. Kč a hasiči uchránili před zničením hodnoty za 3 812,6 mil. Kč. Na nepříznivý vývoj požárovosti měl vliv především větší počet požárů lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec. Proto,aby k nim nedocházelo, prosíme spoluobčany o pečlivé dodržování pravidel bezpečného pálení, která byla uveřejněna v minulém zpravodaji. JSDH Herálec (data čerpána z SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HERÁLCI vás srdečně zve na tradiční Kácení máje Slavnostní průvod bude zahájen ve hodin v parku za OÚ. O další zábavu, do nedělního rána, se postará hudební skupina z Prahy ARÉNA 88 BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO V případě špatného počasí bude zábava přesunuta do KD Herálec

19 Noční hlídka 2014 U hasičů a jiných složek IZS snad nejvíce platí, že praxe je nejlepším učitelem. Proto, když se nám naskytla možnost, jsme neváhali ani vteřinu s přihlášením do extrémního závodu Noční hlídka 2014, který proběhl v noci z 26. na 27. dubna 2014 pod patronací SDH Březiny a záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. Za nás soutěžilo 6 členné družstvo složené z členů ZJ SDH Herálec, které během výše zmiňované noci plnilo 17 teoretických a praktických modelových situací(např. dopravní nehoda, první pomoc při zásahu el. proudem, opaření, vyproštění při závalu, požární útok atd.) na stanovištích v Březinách, Krásném, Spělkově, Daňkovicích, Sněžném, Kuklíku, Milovech a Křižánkách v celkové vzdálenosti 25 km. Vlastní soutěž neprověřovala jen fyzickou a psychickou zátěž, ale byla koncipována i jako vzdělávací akce, tudíž každý postup družstva byl bezprostředně po provedení úkolu vyhodnocen rozhodčími a soutěžícím byla dána zpětná vazba. Okamžitě se tak dozvídali, kde udělali chybu, jaké jsou alternativy postupů či jaké nové trendy se k dané situaci vztahují. Po součtu všech časů a trestných bodů se ukázalo, že pravidelná příprava ZJ nese své ovoce a naše družstvo v prvním ročníku obsadilo v konkurenci profesionálních a poloprofesionálních hasičských družstev krásné 7. místo. (Celkem soutěžilo 15 družstev). Na závěr chceme poděkovat pořadatelům za skvěle připravenou soutěž a těšíme se na druhý ročník. (Podrobnější článek a fotografie čtenáři naleznou na webových stránkách SDH Herálec Zprávy ze sportu Tělocvična Předáním všech klíčů a dohodou bylo ve čtvrtek 24.dubna ukončeno cvičení TJ Sokol Herálec v tělocvičně základní školy sezony 2013/14. poděkování patří všem od vedoucích cvičitelů až po uklízečky, kteří se o možnost cvičení zasloužili. Kopaná Následující měsíc květen budu vrcholit i všechny fotbalové soutěže ročníku 2013/14. Jak si vedou a jaké vyhlídky na umístění mají naše fotbalová mužstva. Přípravka mladší Naši nejmenší a vůbec nejmladší fotbalisté sice hrají s velikým elánem a nadšením, ale na sílu našich soupeřů to nestačí. Přesto jsme rádi, že je máme, protože jednou jistě i někteří z nich fotbalově vyrostou. Je radost se na ně dívat, i když dobré výsledky zatím chybí. Do konce soutěží jim zbývá sehrát ještě pět utkání

20 Mladší žáci Herálce hrají okresní přebor ve skupině,,a. Dá se říci, že ve své pětičlenné tabulce hrají přesně střed. Ukázal to i poslední výsledek, kdy dokázali jasně vyhrát ve Velké Losenici. Také jim zbývá sehrát ještě pět zápasů, ale potom ještě sehrají dvě utkání s oddílem, který bude na stejném místě ve druhé skupině. Muži B Platí o nich trvale to, že střídají dobré výkony se špatnými. Příkladem je porážka doma před týdnem s Hamry B, aby tuto neděli dokázali gólem Petra Čejky vyhrát v Březí Březském. Se současným umístěním ve středu jedenáctičlenné tabulky nemůže být spokojenost, protože nedokáže plnit úkol, pro který každé záložní družstvo se zakládá. Muži A Nedělní vítězné utkání s Hrotovicemi nás posunulo až na druhé místo čtrnáctičlenné tabulky. Doma bezpečně vítězíme, venku bereme po bodu za nerozhodné výsledky. Zdá se, že o mnohém rozhodnou následující tři kola. Pojedeme totiž do Štěpánova, potom doma Rantířov a 18. května velmi důležitý zápas v Nové Vsi. V každém případě ale naše A mužstvo je,,ozdobou I. A třídy kraje Vysočina a je opravdu zážitkem se podívat na pěkný fotbal, který naši předvádí. Je už mnoho diváků z okolí, kteří se do Herálce jezdí dívat na dobrý fotbal. Buďte mezi nimi i Vy!!! Společenská kronika V měsíci dubnu se dožívají svých životních jubileí tito naši spoluobčané: 1.5. František VOJTA Herálec č.p let 3.5. Stanislava GREGOROVÁ Kocanda č.p let 3.5. Jana MATULOVÁ Český Herálec č.p let 5.5. Josef GREGOR Český Herálec č.p let Jan GREGOR Český Herálec č.p let Vladimír ZDRAŽIL Herálec č.p let Marie KOPIŠŤOVÁ Český Herálec č.p let Vladimíra KUČEROVÁ Herálec č.p let Marie BUREŠOVÁ Český Herálec č.p let Jana GREGOROVÁ Český Herálec č.p let 26.5 Věra BÁRTOVÁ Český Herálec č.p let Jaroslava MOUČKOVÁ Český Herálec č.p let Pavel PROTIVNÝ Český Herálec č.p let Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších spokojených let Vydává: Obec Herálec Reg.zn.: OkÚ Žďár nad Sázavou Vydáno: Cena: 12,- Kč Za redakční radu: Ladislav Havlík Příspěvky do Zpravodaje: do 25. v měsíci

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

Obecně závazná vyhláška č.7/2005

Obecně závazná vyhláška č.7/2005 Obecně závazná vyhláška č.7/2005 Zastupitelstvo obce Dobročkovice na základě usnesení č.4/2005 ze dne 31.5.2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY S odkazem na publikaci Pozemkové úpravy lze konstatovat, že zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více