JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU"

Transkript

1 JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma leden 2015 číslo 1 ročník XX MĚSTSKÁ POLICE INFORMUJE strana 2 POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU V neděli 28. prosince 2014 proběhl významný akt, když proběhlo ve Varnsdorfu požehnání novým autobusům, které budou zajišťovat dopravu na Šluknovsku. Na základě veřejné soutěže na zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje získala společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. objednávku na deset let pro 4 oblasti Šluknovsko, Mostecká pánev, Kadaň-Žatec a Chomutovsko. Znamená to nových 5 miliónů kilometrů výkonů a k tomu pořídit 57 nových autobusů a přijmout více než 100 nových zaměstnanců. BIOODPADY V JIŘÍKOVĚ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOV INFORMACE Z RADNICE DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE - ŠLUKNOVSKO strana 3 strana 5 strana 6 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STOLETÝCH OSLAV strana 7 MIKULÁŠSKÝ TROJJ-BOJJ strana 8 Je to pro nás významná změna, protože se dopravní výkony společnosti téměř zdvojnásobí. Oblast Šluknovsko je rozsahem dopravních výkonů největší. Hlavní prioritou je zachování zaměstnanosti v regionu při současném zajištění vysoké profesionality zaměstnanců, všichni řidiči i řídící pracovníci jsou tedy místní. Vedoucím divize se stal pan Petr Ducháček, který má s veřejnou autobusovou dopravou dlouholeté zkušenosti, uvedl ředitel společnosti Zdeněk Suchan. Celkem bude dopravu na Šluknovsku zajištovat 18 nových autobusů 15 značky IVECO a 3 značky SOR. Všechny autobusy jsou podle požadavku kraje nízkopodlažní s dobrou možností přepravy dětských kočárků a také vhodné pro přepravu vozíčkářů. Až provoz však ukáže, zda jsou všechny plně vhodné do kopcovitého terénu Šluknovska. Provozní zázemí divize je ve Varnsdorfu, kromě informační kanceláře pro cestující veřejnost ve Varnsdorfu jsme nově zprovoznili ve spolupráci s Českými drahami i kancelář na nádraží v Rumburku. Požadavky vyplývající ze smlouvy s Ústeckým krajem jsou nadstandardní a příprava provozu vyžaduje mnoho úsilí. Doufáme, že nám bude přát i počasí, protože zahájení provozu je 1. ledna 2015, doplnil vedoucí divize Šluknovsko pan Petr Ducháček. Samotný slavnostní akt požehnání proběhl za účasti některých volených zástupců měst a obcí, zástupců objednatele dopravy, vedení a zaměstnanců společnosti, ale i veřejnosti. Nápad provozních zaměstnanců na požehnání nových autobusů mne nadchnul a když jsem zjistil, že počet členů Sdružení pro rozvoj Šluknovska je 18 jako našich nových autobusů, nebylo co řešit. Autobusy dostaly jména podle měst a obcí Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov a Vilémov. Věříme, že i pro zástupce měst a obcí, cestující veřejnost i naše zaměstnance to bude symbol propojenosti při poskytování této dopravní služby. Do budoucna se mohou u názvů autobusů objevit i znaky měst a obcí, vysvětlil Zdeněk Suchan. Požehnání provedl osobitě farář Starokatolické církve ThMgr. Roland P. Solloch, který je zároveň radním města Varnsdorf. Požehnal nejen novým autobusům, ale i cestujícím a zaměstnancům dopravce. Tak ať toto požehnání všechny doprovází při plnění služby Dopravy Ústeckého kraje. Více informací získáte na nebo dotazem na mailu # TŘÍDĚNÝ ODPAD - ROK 2015 svozové termíny firmy Pro EKO Varnsdorf zelené a oranžové pytle SVOZOVÉ TERMÍNY zelené a oranžové pytle Ξ Ξ Ξ SBĚRNÝ DVŮR v areálu Drobné provozovny ST: SO + NE:

2 # VÝKAZ ČINNOSTI MP JIŘÍKOV ZA OBDOBÍ ŘÍJEN-PROSINEC 2014 Městská policie Jiříkov zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města. Každý má právo obracet se na strážníky MP se žádosti o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje s OO PČR Rumburk. Činnost, poslání a úkoly městské policie jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. V rámci příslušných právních norem městská policie zabezpečuje, tak jak již bylo řečeno, místní záležitosti veřejného pořádku a zejména realizuje tyto úkoly. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, podílí se v rozsahu MP JIŘÍKOV 9. května 900/ Jiříkov stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného KRÁTCE ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE Dne ve večerních hodinách provedla hlídka MP kontrolu Provozovny Club Klášter. Kontrolou bylo zjištěno, že v místnosti za barem jsou zapnuty čtyři výherní automaty, kdy na dvou probíhala hra. Hlídka provedla fotodokumentaci a ztotožnění osob, jenž hráli na automatu. Majitel provozovny byl hlídkou poučen o přestupkovém jednání, kterého se dopustil tím, že provozoval výherní hrací automaty na území města kde je to OZV č.2/2011 zakázáno. Dále byl poučen o dalším postupu ze strany hlídky a byl vyzván k okamžitému vypnutí uvedených automatů. Dne v dopoledních hodinách vyjela společná hlídka MP a PČR k dopravní nehodě, která se stala na ulici Šluknovská cca 200 metrů pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony, činí opatření k jeho obnovení, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích města, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města, odchytává zatoulaná zvířata (zejména psy) a nelze-li zjistit majitele, zabezpečuje jejich umístění do útulku, plní úkoly při vzniku krizové nebo mimořádné situace ve městě atd... Je potřebné občas připomenout úkoly, které MP plní. Stává se, že si občan ani neuvědomí, že se dopouští přestupkového jednání. Toto je však v menší míře. Ve většině případů si jsou přestupci vědomi přestupku, spoléhají však na to, že jim to projde. Vážení občané, žádám vás o spolupráci v případě, že např. někdo ruší noční klid, tropí výtržnost, ničí veřejnou zeleň, poškozuje veřejně prospěšné zařízení nebo soukromý majetek, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo výlepové plochy (stromy, sloupy) mimo vyhrazená místa, atp. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka MP či PČR dopadnout viníky, kteří si neváží bloková pokuta zaplacená na místě (v celkové částce 1.800,-Kč) 8 bloková pokuta nezaplacená na místě (v celkové částce 2.600,-Kč) 9 přestupky řešené domluvou 17 přestupky celkem 38 úřední záznam 26 odchyceno psů 15 kontrola osob a vozide 164 výzva 4 předání osob na PČR 1 předvedení osob 0 zadržení osob 1 předání PČR 10 pod horizontem kopce Šluknovák. Jednalo se o těžkou dopravní nehodu jednoho vozidla, které narazilo do stromu. Hlídka MP a PČR ihned na místě spolupracovala s rychlou záchrannou službou ohledně pomoci raněné osobě, která byla jediná ve vozidle. Byla transportována helikoptérou do nemocnice v Ústí nad Labem. Dne v 13:00 hod. byla po domluvě s pracovníky OVŽP MěÚ Jiříkov provedena kontrola v domě na ul. Pražská za účelem zjistit skutečný počet psů v tomto domě. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se zde nachází 5 psů od 3 majitelů žijících v uvedeném domě. Majitelka třech psů předložila hlídce pouze jednu evidenční známku. Další majitelé nepředložili žádné majetku a klidného života druhých. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí. evidenční známky od psů. Dále bylo zjištěno, že všech pět psů nemá očkovací průkaz. Hlídka MP provedla poučení o ohlašovací povinnosti dle OZV Města Jiříkov č.2/2006 a také o volném pohybu psů na veřejném prostranství dle OZV Města Jiříkov č.1/2005. Dne v odpoledních hodinách nahlášeno, že na ul. Tyršova pod bývalou Jawou hoří plechovky od barvy. Hlídka jela ihned na místo, kde zjistila, že hoří plamenem cca. 10 plechovek od barvy. Hlídka celou věc oznámila na linku 150 a setrvala na místě do příjezdu hasičů. Poté co jednotka SDH Jiříkov oheň uhasila, byl odpad uložen do pytle a odvezen k drobné provozovně města. Miroslav Horák, místostarosta města 2

3 ANKETA VYJÁDŘENÍ OBČANŮ K NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V JIŘÍKOVĚ V souvislosti s úpravou zákona o odpadech vyplývá obci nová povinnost spočívající v zajištění sběrného místa bioodpadů. V Jiříkově je toto místo v areálu Drobné provozovny a občané do něj mohou odkládat bioodpad rostlinného původu v období od dubna do listopadu. V rámci zvýšení kvality služeb pro naše občany bychom chtěli, v případě získání dotace, toto místo ještě doplnit kompostéry do domácností nebo nádobami na bioodpad. Abychom se mohli rozhodnout, dle potřeb našich občanů, potřebujeme znát Váš názor. Žádáme Vás, abyste vyplněnou anketu vrátili na Městský úřad Jiříkov, odbor výstavby a životního prostředí nejpozději do konce února. Anketní lístek najdete i na našich webových stránkách nebo nám můžete váš názor sdělit telefonicky na tel.: (Odbor výstavby a ŽP) nebo na ové adrese: nebo 1. Máme na zahradě kompost, kam celoročně dáváme zbytky z kuchyně a zahrady ANO NE 2. Měli bychom zájem o kompostér od obce ANO NE 3. Jsme ochotni uhradit roční pronájem kompostéru 50kč/rok po dobu např. 5 let ANO NE 4. Preferujeme pronájem popelnice 240 l na bioodpad s frekvencí vývozu 1x14 dní ANO NE 5. Jsme ochotni uhradit roční pronájem popelnice na bioodpad ANO NE 6. Vozíme bioodpad do Drobné provozovny sami ANO NE 7. Chceme využívat společný kontejner na bioodpad, který bude umístěn v obci ANO NE 8. Chceme využívat společný kompostér na území obce ANO NE Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov, IČO , tel.: vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucího terénních sociálních služeb pro registrované služby: pečovatelská služba a osobní asistence Náplň práce: předepsaná zákonem o sociálních službách a dále zejména; komplexní koordinace, metodické vedení a kontrola provozu terénních sociálních služeb; zprostředkování pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením v domácím prostředí; odborná terénní sociální činnost; poskytování základního a odborného sociálního poradenství; modifikace, tvorba a zavádění standardů kvality sociálních služeb Požadujeme: vysokoškolské vzdělání (sociálního směru) splňující odbornou způsobilost k výkonu ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOV povolání dle 110, odst. 4 písm. b, c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; trestní bezúhonnost ; zdravotní způsobilost; orientaci v legislativě sociálních služeb a sociální péče; dobré organizační schopnosti; schopnost týmové práce; kreativitu, samostatnost a spolehlivost; komunikační dovednosti; znalost práce v prostředí MS Office; řidičské oprávnění skupiny B Nabízíme: zajímavou a rozmanitou práci; plat dle tarifů příspěvkových organizací včetně osobního ohodnocení ( platová třída, zařazení jako pracovník v sociálních službách); prostor pro kreativitu a realizaci vlastních nápadů a projektů; možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje ; nástup od plný pracovní úvazek Do výběrového řízení nutno doložit: strukturovaný životopis; motivační dopis s vizí Řízení Terénních sociálních služeb Šluknovska (max. 2 strany A4); výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Požadované doklady zašlete poštou nebo doručte osobně nejpozději do na adresu: Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov Filipov Jiříkov V levém horním rohu označte obálku: Výběrové řízení neotvírat - Vybraní uchazeči budou písemně vyzváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v prostorách Domova. 3. SCHŮZE RM DNE Třetí schůze RM byla zahájena tradičně v 14:30 a během schůze nás prvně navštívili ředitelé našich příspěvkových organizací p. Sembdner (Domov srdce v dlani Filipov) a p. Obergruber (ZŠ Jiříkov). Byli jsme seznámeni s výroční zprávou ZŠ a s průběhem jednání ohledně restitučního vrácení majetku Redemptoristům a budoucnosti stávajících sociálních služeb ve Filipově. V několika následujících bodech jsme hovořili o možnostech a způsobech distribuce stávající, i nových knih. Byli jsme seznámeni s plánovaným kácením a průběhem ošetření dřevin v Jiříkově. Byli nám představeny výstupy kontrol v našich příspěvkových organizací. Byli jsme seznámeni se stávajícími pohledávkami a investicemi a dozvěděli jsme se že, brzy započnou práce ohledně zateplení druhého zdravotního střediska (čp. 730 MUDr. Petrová, MUDr. Kořínek a MUDr. Baldé). Část diskuse byla věnována plánovaným kulturním akcím, zejména přípravám na koncert Jaroslava Svěceného ve Filipovské bazilice. Hovořili jsme také o plánovaném dni otevřených dveří v MŠ v ul. Hradecká, který je plánovaný na sobotu Na závěr jsme byli seznámeni s činnostmi p. místostarosty a výstupy z koordinačních porad, týkajících se bezpečnosti v Jiříkově a okolních městech. Schůze RM byla ukončena krátce před 19:00. 4.SCHŮZE RM DNE Dnes proběhla schůze RM, která byla svolána za účelem schválení rozpočtového opatření a splnění tak zákonné povinnosti. Součástí rozpočtového opatření jsou tradičně převody mezi jednotlivými kapitolami úpravy předpokládaného rozpočtu s realitou a přijetí posledních dotací na podporu zaměstnanosti, či dotaci pro Domov Srdce v dlani ve Filipově. Mimo jiné jsme byli informováni o průběhu projektu Oživení turismu v německo českém pohraničí, o rozpočtových opatřeních příspěvkových organizací ZŠ a DSvD. Tématem byl i den otevřených dveří MŠ v Hradecké ulici, konaný od 10:00 do 16:00 kde bude nejen pro děti připraven i drobný doprovodný program. V rámci diskuse jsme hovořili o průběhu budování kanalizace a pokračování budování chodníků v rámci rekonstrukce náměstí. Pan Šamša upozornil, že na nově zrekonstruované hrázi Ostrovního rybníka již zahlédl projíždět auto. Na závěr jsme byli již tradičně informováni o výstupech z koordinační porady, kterých se pravidelně účastní p. Horák. Upozorňuji, že se nejedná o oficiální zápis ze schůze RM, ale pouze o informativní glosu. Výčet projednávaných bodů není a vzhledem k obsáhlosti schůze ani nemůže být úplný. Přesto doufám, že tyto informace dostatečně oceníte. Jindřich Jurajda 3

4 DŘÍVE MAS ŠLUKNOVSKO, NYNÍ MAS ČESKÝ SEVER, Z. S. MAS Šluknovsko změnila po deseti letech své činnosti název - Všechny členy, přátele a příznivce Místní akční skupiny Šluknovsko bychom chtěli informovat, že na výroční Valné hromadě v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu dne 2. prosince byla schválena změna názvu. Tato změna byla vyvolána jednak změnou občanského zákoníku a nutností přetransformovat svou právní subjektivitu z občanského sdružení v zapsaný spolek; jednak rozšířením své působnosti z původních 18 obcí na Šluknovsku na 41 obcí, ležících kromě Šluknovska na Děčínsku a Novoborsku v sousedním Libereckém kraji. Před rokem jsme vyhlásili soutěž o nový název s požadavkem na jeho srozumitelnost a výstižnost. Obdrželi jsme 14 návrhů, z nichž představenstvo vybralo nejvhodnější tři názvy. Členská základna pak byla vyzvána k hlasování. Autor vítězného názvu MAS Český sever, z. s. (zapsaný spolek) pan Jiří Stejskal z Jiřetína pod Jedlovou obdržel za největší počet odevzdaných hlasů dárkový koš s nejlepšími regionálními výrobky na zmíněné Valné hromadě MAS. Nebyl však sám, spolu s ním převzali dárkový koš milí hosté paní Libuška Hlinková ze Starých Křečan, pan Hynek Raichart z Vilémova a pan Mgr.Filip Mágr z Rumburku. Právě oni totiž figurují na zakládající listině MAS Šluknovsko, která byla podepsána přesně před deseti lety Ano, uteklo to jako voda, je nám už deset roků! Na Střelnici jsme bilancovali svou dosavadní historii, tj. podpořené projekty z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV Leader, projekty spolupráce ukončené i probíhající, ale i naše další aktivity. Současně jsme projednali návrh nových stanov, které jsou nezbytnou součástí změny naší právní formy. Po letošních říjnových komunálních volbách došlo rovněž k personálním změnám v představenstvu MAS. Po skončení Valné hromady proběhla schůzka nového devítičlenného představenstva, které si poté zvolilo svého předsedu - stal se jím pan Ing. Miroslav Jemelka, dříve starosta Dolní Poustevny. Členy MAS, realizátory podpořených projektů, ale i širokou veřejnost,chceme upozornit, že nový název si vyžádá také změnu našich internetových stránek a ových adres. Tyto změny si však vyžádají ještě určitý čas. Do té doby stále platí naše dosavadní kontaktní údaje: telefon O zavedení nových údajů Vás budeme včas informovat. Všem členům i přátelům MAS přejeme šťastné vykročení do nového roku 2015! Kancelář MAS Šluknovsko RYBNÍK OSTROVNÍ Dne byla dokončena investiční akce města : Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní. Stavební práce byly zahájeny v listopadu roku 2013 na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou LAND spol. s r.o. Ústí nad Labem. Stavba byla realizována dle schválené projektové dokumentace vypracované firmou TERRAPROJEKT v.o.s. Děčín a na základě vydaného stavebního povolení k vodním dílům vydaného vodoprávním úřadem MěÚ v Rumburku z roku Z důvodu, že se VZPOMÍNKY RODAČKY Vážený pane starosto, ráda se čas od času podívám na stránky vašeho města a vybavuji si nejrůznější drobné vzpomínky z dětství. Narodila jsem se v Jiříkově , za asistence paní Kostrbové, porodní báby. Bydleli jsme v domě čp. 38/428, ul. Pražská, na jejím konci směrem k červenému konzumu, tzv. Kulaťáku, kde prodávali Maryškovi, paní Kostrbová bydlela. V domě čp.38 bydlí dodnes pan Luboš Krásný, naposledy jsme před lety hovořili ještě s jeho maminkou. Z Jiříkova jsme se odstěhovali jako čtyřčlenná rodina v roce Prostřednictvím Google Earth se procházím městem, vybavují se mi postupně jména kde kdo tehdy bydlel. Dnes jsem se podívala na fotografie významných osobností vašeho města a zůstala jsem v němém úžasu. Žena, jíž bylo uděleno čestné občanství, je bývalá kolegyně naší maminky, spolu ty dvě ženy pracovaly v letech na Domovní správě. Takže mohu paní Račanské jen upřímně přát pevné zdraví a její milý úsměv, který se mi líbil už tenkrát, ať jí ještě dlouho vydrží. Pan Vladimír Kamenický byl náš učitel tělocviku, i na něj ráda vzpomínám, stejně jako na svoji první učitelku paní Marii Skalovou, ředitele Schwarze, učitele Suchého, milou třídní Alenu Flekovou-Hájkovou a další. Škoda že se nepodařilo na Spolužácích zřídit naši bývalou třídu, určitě ještě dost vrstevníků v Jiříkově nebo v okolí žije. I Vaše příjmení je mi povědomé, jen si nemohu uvědomit, kde asi vaši předci bydleli. Děkuji Vám za shovívavost, s jakou přijmete můj dopis a věřte, že mám příjemný pocit, když prohlížím fotogalerii z nejrůznějších akcí a oslav. Jiříkov opravdu žije Vlasta Vítková, Náchodsko městu nepodařilo získat finanční prostředky z dotačních titulů, bylo stavební povolení dvakrát prodlouženo. Celkové náklady stavby činily částku ve výši ,12 Kč bez DPH a byly v plné výši hrazeny z prostředků města. Stavba obsahovalo opravu hlavní a boční hráze, odbahnění rybníka, výstavbu sdruženého objektu, úpravu vodoteče, úpravu přívodního koryta a náhonu, úpravu ve zdrži a také terénní úpravy a výsadbu porostů. V průběhu roku 2014 došlo také k úpravě pravé strany koryta obtokového potoka, kde byla provedena nová kamenná opěrná zeď. V rámci přístupu k hlavní hrázi z ulice Antonínova byl proveden nový most přes obtokové koryto potoka. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 4

5 VÝSTAVBA KANALIZACE Dle harmonogramu výstavby kanalizace by měly být v současné době výstavbou kanalizace dotčeny komunikace - ulice Petrova v termínu od do , ulice Jiřího v termínu od do , v žádném případě se nebude výstavba provádět v ulicích Petrova a Jiřího současně. Dále se provádí výstavba kanalizace v ulici Pražská v úseku od č.p. 243 k č.p. 237 v termínu od do Další úseky budou následovat. ved. odboru MH a BH INFORMACE Z RADNICE v korunách dubů červených, jasanů ztepilých, dubů letních a několika lip. 3 lípy srdčité byly opatřeny bezpečností dynamickou vazbou o nosnosti 2t. Dále byl zabezpečen dub letní při okraji pozemku, na který byly instalovány 3 ks bezpečnostní vazby tak, aby případný pád větve nemohl ohrozit děti na zahradě MŠ a ještě byly podobným způsobem zabezpečeny jasany ztepilé. Dále byl odstraněn suchý vrchol borovice limby. Na veškeré práce bylo vydáno souhlasné stanovisko k zásahu Městským a následně bylo převezeno do Městského útulku pro opuštěná zvířata Děčín. V případě, že víte, čí by mohlo štěně být, budeme rádi ZÁMĚRY KÁCENÍ NA ÚZEMÍ JIŘÍKOVA 1. Jasan ztepilý, ul. Antonínova, p.p.č. 1898/1, k.ú. Jiříkov jedná se o strom stojící na okraji komunikace, který se podílí na poškozování komunikace a způsobil naprosté zničení sousedícího propustku do rybníka Ostrovní z komunikace na ul. Šluknovská x Jasan ztepilý, ul. Filipovská, p.p.č. 146, k.ú. Jiříkov jedná se o dva jedince jasanu ztepilého se silně vybočenými kmeny v jednosměrce na ul. Filipovská. Stromy zasahují nad el. vedení a místní komunikaci. za každou informaci. Podle posledních informací z útulku má Viktorka (jak byla pojmenována) již nový domov. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu byly v obřadní síni Města Jiříkov slavnostně přivítáni do života noví občánci města: Tomáš Horák, Ramon Bajza, Aneta Köglerová, Pavel Karala, Dominik Pačaj, Mária Siváková, Kristián Sivák, Daniel Dulai, Natálie Siváková, Jakub Mach, Dominik Feko, Ellen Hauptmanová, Eliška Jasová, Michael Dlouhý, Adam Sivák a David Blatný. úřadem Rumburk. Dále bylo provedeno zajištění dubu letního na ul. 9. Května, který roste před bývalým areálem Elitexu. Zde byl proveden bezpečnostní řez a byla instalována vazba o nosnosti 4 t, která zajistí bezpečnost na komunikaci x Bříza bradavičnatá, ul. Mánesova, p.p.č. 1296/1, k.ú. Jiříkov jedná se o dvě břízy v hustě ozeleněné oblasti, které tvoří překážku při vjezdu do garáže u rodinného domu. OŠETŘENÍ DŘEVIN NA ÚZEMÍ MĚSTA V minulých měsících bylo provedeno několik opatření ke stabilizaci a zajištění bezpečného stavu několika dřevin na území města Jiříkova. V první řadě bylo provedeno opatření ve významném krajinném prvku, který leží na zahradě MŠ Filipovská. Zde bylo provedeno ošetření 12 ks dřevin, kdy byl u většiny proveden bezpečnostní řez. Během tohoto zásahu byly odstraněny suché větve NECHTĚNÝ VÁNOČNÍ DÁREK? Dne byla nalezena fenka blíže neurčené rasy na dětském hřišti v ul. Březinova. Opuštěné štěně bylo odchyceno strážníky MP Jiříkov Vážení občané, dovolte abychom poblahopřáli ke zvolení nového obecního zastupitelstva a zároveň poděkovali Všem občanům, členům ZO KSČM a sympatizantům, kteří přispěli k tomuto výsledku voleb. za výbor ZO KSČM Jiříkov Josef Helikar 5

6 DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE - ŠLUKNOVSKO S Novým rokem přišla pro Šluknovský výběžek zásadní změna v autobusové dopravě - původní dopravce BusLine předal pomyslné žezlo novému, Autobusy Karlovy Vary, a. s. S tím také mimo jiné přišla změna jízdních řádů, které se ale nesetkaly s velkým ohlasem. Ačkoli byly objednateli, tím je Ústecký kraj, nejen město Jiříkov, ale i ostatními městy a například DSO Sever, vzneseny několikrát v průběhu loňského roku námitky na navrhované jízdní řády, výsledek se se zlou potázal. Nenavazující spoje jednotlivých linek, návaznosti vlaků s autobusy s minimální dobou na přestup (Má autobus 5 minut zpoždění? Nevadí, za hodinu jede další vlak...), zásadní změny vedení některých tras (např. linka tzv. Filipovák - jede nově do Chřibské místo do Varnsdorfu), značné zpoždění a mnohé další, cestu znepříjemňující maličkosti, to byl obraz prvních dnů nového dopravce. Mnohé problémy byly také rozebrány v regionálním tisku i internetových diskuzích a článcích. Proto se město Jiříkov společně s Krásnou Lípou, Varnsdorfem a Rumburkem obrátilo na své občany se žádostí o pomoc a požádalo je o konkrétní připomínky jízdních řádů. Na webových stránkách a facebookovém profilu města byla následující výzva: Do je možno zaslat připomínky k novým JŘ autobusů na a Připomínky zasílejte ve tvaru číslo linky, spoje a čas odjezdu nebo příjezdu - navrhovanou změnu je nutno zdůvodnit. Došlé připomínky budou zaslány na Ústecký kraj k vyhodnocení a úpravám nových JŘ. Starostové Šluknovského výběžku od počátku upozorňovali na špatnou koordinaci spojů, ale kraj jako objednatel to nebral v potaz. Snad zaberou občané a cestující. Několik ohlasů se dostalo i do redakce, z nichž namátkou ty nejožehavější (redakčně upraveno): Dobrý den, vznáším připomínku k novým jízdním řádům. Nevím proč byla zrušena důležitá linka z Jiříkova přes Filipov do Varnsdorfu, která vždycky fungovala. Větší děti z Filipova jezdí do Varnsdorfu do školy, dospělí do práce a spoj do Varnsdorfu, na který se musí v Rumburku téměř půl hodiny čekat, je opravdu nesmyslný. Chápu, že budete namítat ekonomické důvody pro zrušení tohoto spoje, ale proč k nám tedy jezdí přímý autobus do Chřibské to si myslím, že autobus do Varnsdorfu (už jen z pohledu vzdělávání ve VDF je mnoho středních škol a učebních oborů) byl více využitý. Od nás z Filipova není možné se dostat jedním autobusem ani do Benteleru v Rumburku, což je tady v okolí jeden z největších zaměstnavatelů. Přimlouvám se tedy o znovuobnovení spoje, který jezdil z Jiříkova přes Filipov až do Varnsdofu, tak jak tomu bylo nejméně 20 let, co zde žijeme. Jedná se o linku 410 Rumburk - Jiříkov - Šluknov. Denně jezdím do Šluknova do práce a zase zpět. Myslela jsem, že autobusy pozmění i časy. Jelikož do Šluknova přijíždím v celou hodinu a 5-10min. Ze Šluknova mi autobus jezdí vždy za 5 minut celá. Podle mých informací všichni pracují od celé hodiny a končí také zase v celou hodinu. Každý zaměstnavatel bohužel není tak shovívavý, aby umožnil jezdit o několik minut dříve a do práce zase naopak. Vážení, do zaměstnání dojíždím cca 20 let, ale takovou ignoraci jízdních řádů, jakou předvedli v letošním roce řidiči společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., jsem ještě nezažila. Jezdím z Rumburku do Hrádku nad Nisou, tzn. že jedu autobusem do Varnsdorfu a pak vlakem do Hrádku n/n. Myslím si, že jsem přizpůsobivý člověk a tak neřeším každoroční změnu jízdních řádů, prostě si nějaký optimální spoj najdu. Ale letos ani jeden autobus, kterým jsem se pokoušela dostat na vlakové nádraží, nejel podle jízdního řádu. Mohu doložit jízdenkami, které jsem si ponechala. Pochopila bych sněhovou kalamitu, pondělní nápor studentů a jiné pravidelně se opakující sitauce, které by ovšem tak zkušený dopravce, jak se společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. deklaruje, měl mít v malíčku. Zajímalo by mě, kolik lidí z těch, kteří rozhodují o tom, jak budou jezdit autobusy a vlaky, skutečně hromadnou dopravu pravidelně využívá. Není totiž nic nepříjemnějšího, než cca půl hodiny čekat v mrazu na autobus, který mě dopraví na vlakové nádraží, na kterém budu skoro hodinu čekat na vlakový spoj (alespoň že vlak jezdí včas). Tímto žádám o úpravu autobusových jízdních řádů tak, aby odpovídaly skutečnosti. Číslo linky 401. Filipov kino - Jiříkov předměstí. Ráno v 5:30 hodin se 6 nedostaneme do práce. Nové jízdní řády jsou HROZNÉ! Něco, co je dlouhodobě zavedené a funguje, tak se ruší. Z Filipova se nedostaneme do Varnsdorfu bez přestupování. A nakonec jízdné - klesá cena benzínu, nafty a ceny za jízdné stoupají. Dobrý den, chtěla bych připomínkovat nový JŘ AKV - linka 401 spoj nově jezdí ve směru zpět přes Filipov, tím pádem cestující, kteří jezdí do místního Holtexu (Jiříkov - předměstí), nemají možnost dostat se na ranní směnu. Původní spoj přijel přes Filipov do Jiříkova a zpět jel do Rumburka jako nynější spoj 410, takže lidé z Filipova, kteří jeli do Jiříkova i Rumburka dojeli, jak potřebovali. Nyní lidé z Filipova a Jiříkova nemají do Holtexu spojení. Linka 401 spoj 201 vyjíždí z Jiříkova, autobus který tam začíná musí odněkud přijet, proč nemůže být už do Jiříkova vedený jako linka pro lidi kteří se potřebují o víkendu dostat po noční směně domů. Linka 410 spoje 103, 107, 113 nelogické dojezdy do Šluknova, Velkého Šenova. Cestující do zaměstnání se na ranní směnu nedostanou, žáci a studenti, kterým škola začíná od osmi, jsou na místě již o hodinu dříve. Spoj 107 je kapacitně nedostačující, chybí posily, lidé zůstávají na zastávkách. Původní trasování bylo smysluplnější než nynější, návrat by jistě uvítal každý cestující. Autobusy KV mají smlouvu na provoz linek 10 let. Nové karty mají platnost na 5 let jak to bude až mi platnost karty skončí? Dobrý den, podávám připomínku k jízdnímu řádu platnému od Základní požadavek zní : vrátit zpět přímý spoj z Jiříkova do Varnsdorfu, zast. TOS tak, aby občané, kteří jsou zde zaměstnáni, nemuseli čekat v Rumburku téměř půl hodiny a poté přijet do práce pozdě! Protože avizovaný příjezd na zast. TOS v 5:56 je značně pozdní!!! Dělníci musí být na svém pracovišti mnohem dříve. Stejný spoj od zastávky Varnsdorf TOS do Jiříkova - požadavek přímého spojení, alespoň ve frekventovaných dělnických spojích, po 14:00 hodině a po 22:00 hodině. Tak, jak to bylo před těmito změnami. Nemusím zde připomínat, že Benteler a TOS jsou největší zaměstnavatelé výběžku a autobusové spojení je více než mizerné a pozdní!!! Obecně chybí časová návaznost autobusového spoje do Varnsdorfu - kdy na vlakovou přípoj do Liberece (když byl zuršen přímý autobus do Liberce) v čase 5 minut je nestihnutelný, i v případě, že autobus jede na avizovaný čas, což se vůbec nestává! Vzhledem k tomu, že denně jezdíme do práce a do školy, žádáme o zkulturnění dojíždění. Žádost se týká těchto spojů - znovuzprovoznění autobusu Dolní Poustevna - Liberec s odjezdem z Jiříkova v 7:05 hodin. Tento spoj byl posilou pro již plné školní autobusy. Byl to přímý spoj do Liberce, kam se dojíždí na školení, do nemocnice a na různá vyšetření. Další spoj č. 410 z Jiříkova v 7:11 hodin. Tento spoj je ve všední den a v tuto dobu nedostatečný. Žádáme o přidání posily, která by jezdila ve stejný čas, aby se všichni dostali do práce a do škol. Jelikož není posilující autobus má tento spoj neustále velká zpoždění. Nevím proč byla zrušena důležitá linka z Jiříkova přes Filipov do Varnsdorfu, která vždycky fungovala. Větší děti z Filipova jezdí do Varnsdorfu do školy, dospělí do práce a spoj do Varnsdorfu, na který se musí v Rumburku téměř půl hodiny čekat, je opravdu nesmyslný. Chápu, že budete namítat ekonomické důvody pro zrušení tohoto spoje, ale proč k nám tedy jezdí přímý autobus do Chřibské to si myslím, že autobus do Varnsdorfu (už jen z pohledu vzdělávání ve Varnsdorfu je mnoho středních škol a učebních oborů) byl více využitý. Od nás z Filipova není možné se dostat jedním autobusem ani do Benteleru v Rumburku, což je tady v okolí jeden z největších zaměstnavatelů. Přimlouvám se tedy o znovuobnovení spoje, který jezdil z Jiříkova přes Filipov až do Varnsdofu, tak jak tomu bylo nejméně 20 let, co zde žijeme. Snad skutečně kraj vyslyší vox populi, vox dei a úpravy budou jen k libosti cestujících. redakce JN

7 SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI LEDNU OSLAVÍ paní Kočová Libuše, paní Kulhánková Marie, paní Kyjovská Margot, pan Chudý Vladimír, pan Eder Josef, paní Čelková Alena, paní Kubálková Helena, paní Frolíková Marie, pan Škvor Vladimír, paní Skálová Jaroslava, pan Krampera Jiří, paní Vrzáková Anna, pan Tobolka Jaroslav, paní Kafková Danuše, pan Čanecký Zdeněk, pan Škoda Jiří, paní Häuslerová Jana, paní Fišerová Jaroslava, pan Štefan Vladimír, paní Zámečníková Jaroslava, pan Krampera Zdeněk a paní Mutafova Vanya. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STOLETÝCH OSLAV Celý rok 2014 byl ve znamení stého výročí povýšení Jiříkova z obce na město. V tomto roce se uskutečnilo u této příležitosti mnoho akcí. Vyvrcholením bylo uspořádání Adventního koncertu v Bazilice Panny Marie ve Filipově 20. prosince Hostem byl světoznámý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého doprovázel na varhany Jiří Chlum. Připravili pro necelou pětistovku posluchačů nádherný hudební zážitek, pohodu, uvolnění a nastolili tímto předvánoční atmosféru, za což jim patří velikánský dík. PODĚKOVÁNÍ Děkuji Komisi občanských záležitostí a všem ostatním, kteří si vzpomněli a společně se mnou oslavili mé 91. narozeniny. Hildegard Skramužská Děkuji touto cestou panu starostovi, Klubu důchodců, ženám ze cvičení i všem ostatním za přání k mým 97. narozeninám Marie Ringelhánová Děkuji komisi občanských záležitostí a též panu starostovi, za přání a dárek k mým 80. narozeninám a přeji v Novém roce všem štěstí a hlavně zdraví. Květoslava Sekanová Děkuji Komisi pro občanské záležitosti a zástupcům města za přání k mým narozeninám. Milena Bártová VZPOMÍNKA Dne uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Daněk. Za tichou vzpomínku děkují maminka, sestra a děti s rodinami. Mgr. Renáta Hegnerová Během roku proběhly mnohé akcí k oslavám města Pro malé oživení přinášíme malý výběr z proběhlých akcí - masopustní veselice, stavění májky a slet čarodějnic, staročeský jarmark (kdy dorazila dokonce vzácná návštěva až z daleké Vídně...) a zahajování adventu. Proběhly také tradiční sportovní akce pod záštitou oslav, např. Houmrův triatlon, fotbalový turnaj O putovní pohár starosty města Jiříkova, několik sportovních turnajů TJ Sokol Filipov, k samotnému výročí vyšla rovněž kniha o našem městě historika Petra Karlíčka. redakce JN Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli k narozeninám přát. Jen kytičku Ti na hrob dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat. Dne by naše milovaná maminka paní Vladislava Jirásková oslavila 61 narozeniny. Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. INFORMACE Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. 7

8 MIKULÁŠSKÝ TROJJ-BOJJ 2014 Letošní Mikulášský trojj-bojj se konal v rámci oslav 100 let povýšení Jiříkova na město. V pořadí již třetí pořádání našeho závodu opět posunulo laťku o kousek výš. Už třeba jen rekordním počtem soutěžících 34 psovodů a jejich čtyřnohých parťáků. Dorazili závodníci nejen z širokého okolí, ale i např. z České lípy či Prahy. Stejně jako v minulých ročnících, i letos se závodilo ve dvou kategoriích junioři (psi do 10 měsíců stáří) a senioři (10 měsíců a výš). Jak už název závodu napovídá, každá kategorie měla tři disciplíny, z jejichž bodového vyhodnocení vzešel vítěz. Junioři tedy museli absolvovat přivolání na čas, pak překonávání překážek a nakonec aport buřtu. Tradičně se tato třetí disciplína těšila velké pozornosti soutěžících, tak i ostatních zúčastněných. Nejlepší aporty předvedli paradoxně nejmladší psi ve věku kolem 4měsíců. Možná to bylo tím, že ještě tolik neznali chuť buřtů, jež se často při přepadu. Pro určení nejlepšího obranáře se muselo dvakrát opakovat kousání, jelikož výkony při ochraně psovoda byly velmi vyrovnané. Nakonec se štěstí usmálo na rotvajlera Badyho Martina Poláčka, který jen o kousek porazil stafbulku Sucke Lucie Vesecké. Kdo tedy vyhrál? V juniorech první místo obsadila labradorka Brita Karla Hottmara, na druhém místě byl labrador Leon Andrey Rozborové a na třetím místě již zmiňovaná Conni s Adélou. První místo v seniorech vyhrál rotvajler Bady Martina Poláčka, mimochodem vyhrál i nejlepší poslušnost a již zmiňovanou obranu, druhý skončil peruánský naháč Asky Jiřiny Laštovkové a na třetím místě byl stafbulík Wesley Lucie Vesecké. Na závěr bych rád poděkoval Danovi Žďárskému, prezidentu Lucky Bull Teamu, jenž byl u vzniku této soutěže a je i jejím rozhodčím, děkuji i všem zúčastněným a v neposlední řadě patří velké díky sponzorům, používají při výcviku u chuťově dráždivé metody. Vůbec nejlepší aport měla 4měsíční zlatá retvírka Conni Adély Podzimkové, jejíž provedení přinesení buřtu bylo dle zkušebního řádu famózní. Senioři měli po dvou letech změnu u první disciplíny. Místo sprintu s pneumatikou na čas soutěžili v překonávání překážky typu A na počet opakování za jednu minutu, v bull sportech je tato disciplína nazvána A-frame. Po té senioři pokračovali poslušností a poslední disciplínu si mohli psovodi vybrat buď rozlišování předmětů nebo noční obrana bez nichž by se naše akce nemohla obejít. Byly jimi: Město Jiříkov, Haas+sohn, Restaurace Galera M, Morávkovi Restaurace u Karlů, Ratio, Chovatelské potřeby Krteček, Chovatelské potřeby Richter, Marpolfruit s.r.o.- Mikulášovice, Řeznictví Mikulášovice, Restaurace na Zátiší, Potraviny na náměstí Krásná Lípa, Top market Česká Lípa, Potraviny Jablonné v Podještědí. Za spolek Aktivní pes Jiříkov Jarda facebook.com/aktivnípesjiříkov NOVOROČNÍ STŘELECKÉ KLÁNÍ SE VYDAŘILO Hned první sobotu po Novém roce se v tělocvičně ZŠ sešli střelci ze širokého okolí k již tradiční soutěži ve střelbě ze vzduchových zbraní. Počasí přálo a tak byla účast velmi dobrá. 20 dětí ve věku 10 až 14let střílelo 30 ran vleže, 24 střelců polohu vstoje. V kategorii do 12 let zvítězila Kateřina Mikulčíková z Liberce nástřelem 297b., na druhém místě byla Anna Kubrová z Ruprechtic 295b. a na třetím místě Richard Jarábek z domácího SSK Jiříkov, novým osobním rekordem a skvělým výsledkem 291b. S velmi pěkným výsledkem 281b. se na 6. místě umístil další domácí střelec Jan Helikar. Oba podávají velmi stabilní vysoké výsledky a určitě se neztratí i na dalších soutěžích, které je čekají v nejbližším období. Kategorii do 14 let dominovala Sabina Dajčarová ze Slatiny Brno absolutním nástřelem 300bodů. Následovali ji Martin Pírek z Manušic 298b. a Josef Kubr z Ruprechtic 293b. V disciplíně 60 ran vstoje obsadil nejvyšší příčku Jaroslav Špitálský z Manušic s vynikajícím výkonem 584b. Druhé místo vybojoval Petr Janoušek z Ruprechtic 547b. a jako třetí se umístil Jiří Kafka z domácího SSK Jiříkov s nástřelem 537b. Ve čtvrté disciplíně tohoto soutěžního dne, kterým bylo 40 ran vstoje, zazářila mistrovským výkonem 395b. Jana Lauermannová z Liberce. Vynikající výsledky podali i druhá Vlasta Bartoníčková z Manušic 388b. a třetí Radek Mikulčík z Liberce nástřelem 386b. Na jiříkovské soutěži byly dosaženy opravdu vysoké výsledky, což svědčí o stoupající úrovni střelců ale i soutěže, které je stále více oblíbená. Děkujeme touto cestou ZŠ Jiříkov za vstřícný přístup a umožnění konání této soutěže i tréninků mládeže. Velký dík patří také Městu Jiříkov za finanční podporu Sportovně střeleckého klubu Jiříkov. Ing. R. Hase Jiříkovské noviny Ξ měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR Ξ náklad 800 ks Ξ redaktor a grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce Kompletní příspěvky do novin podávejte em - nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce a redakční rady.

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 5.12 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Novoborsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech Adresa a kontakty: NOVOBUD ATD v.o.s., Pražská 612, Česká Kamenice, 407 21 Kontakt. tel. a osoba: novobud@centrum.cz,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 11. zasedání konaném dne 15. října 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Českolipsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 11.10.2016 Začátek: 18:00 hodin Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír Luža, Karel Dibus Omluveni:

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více