Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2012"

Transkript

1 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda, Mgr. Horáček, Ing. Silná, Mgr. Zika, PhDr. Picková Mgr. Vladimír Richter Mgr. Ota Raiter Iveta Jáčová. Zahájení zasedání, schválení zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky Mgr. Eichler, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 4,00 hodin. Konstatoval, že je přítomno 36 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášení schopné. Zapisovatelkou určil paní Ivetu Jáčovou. Mgr. Eichler se dotázal, zda byl ověřen zápis ze 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne (ověřovali RNDr. Příkaský a Bc. Půta) a zda k němu má někdo připomínky. Zápis je ověřen, žádné připomínky k němu nebyly vzneseny. Zápis je tímto schválen. 2. Volba ověřovatelů Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman - Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Ota Raiter. USNESENÍ č. 95/2/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje: - Mgr. Otu Raitra - Mgr. Vladimíra Richtra HLASOVÁNÍ Č.: PRO: 36 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 2 členové zastupitelstva kraje. 3. Volba návrhové a mandátové komise Strana z 73

2 Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman - Požádal Bc. Půtu o navržení člena do mandátové komise na místo Mgr. Horáčka a Ing. Titu, aby navrhl do mandátové komise někoho na místo PhDr. Pickové. Bc. Půta navrhl Marka Pietera a Ing. Tita navrhl Kateřinu Klikarovou. Do návrhové komise místo Ing. Drdy navrhl Bc. Půta pana Vladimíra Mastníka. Mgr. Stanislav Eichler nechal hlasovat o mandátové komisi ve složení: HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 38 PROTI: ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Mgr. Stanislav Eichler nechal hlasovat o návrhové komisi ve složení: HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje Text celého přijatého upraveného usnesení je: USNESENÍ č. 96/2/ZK Volba návrhové a mandátové komise v o l í a) komisi mandátovou ve složení: - Milan Šír (ČSSD) - Mgr. Stanislav Valdman (ČSSD) - Mgr. Hana Moudrá (ODS) - Kateřina Klikarová (KSČM) - Marek Pieter (SLK) b) komisi návrhovou ve složení: - Mgr. Ota Raiter (ČSSD) - JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (ČSSD) - Mgr. Hana Moudrá (ODS) - Ing. Miloš Tita (KSČM) - Vladimír Mastník (SLK) 4. (50.) Volba volební komise Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Předsedové klubů nahlásili své zástupce do volební komise. USNESENÍ č. 97/2/ZK Volba volební komise Strana 2 z 73

3 ================================================================== volí volební komisi ve složení: - Martin Sepp (ČSSD) - Mgr. Miroslav Beran (KSČM) - Mgr. Pavel Žur (SLK) - Mgr. Stanislav Pěnička (ODS) HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Mgr. Stanislav Eichler - Sdělil zastupitelům, které materiály obdrželi do desek na stůl: Výpis usnesení z 6. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení ze 7. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 8. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Doplněný materiál č. 7 Změna ve výboru zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje Oprava usnesení a důvodové zprávy materiálu č. 7 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje 5. (4.) Návrh programu Mgr. Eichler - Sdělil, že v uvedené dny byli zastupitelé kraje informováni em o úpravách programu zastupitelstva kraje na extranetu LK: dne obdrželi materiály pro 4. jednání zastupitelstva kraje konaného dne tak, jak jej připravila rada kraje. RNDr. Příkaský - Požádal o stažení z návrhu programu bod č. 37. Upravený návrh programu. Zahájení zasedání, schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky 2. Volba ověřovatelů Mgr. Stanislav Eichler 3. Volba návrhové a mandátové komise Mgr. Stanislav Eichler 4. Návrh programu Strana 3 z 73

4 5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Mgr. Stanislav Eichler 6. Zpráva o činnosti rady kraje Mgr. Stanislav Eichler 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" 9. Majetkoprávní operace - přijetí daru: a) pozemků v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Mgr. Stanislav Eichler Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa 0. Majetkoprávní operace - darování: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou 2. a) nemovitostí v k.ú. Chotyně. Majetkoprávní operace - koupě: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy 2. a) pozemků v k.ú. Dřevčice, Dubá, Heřmánky, Horky u Dubé 3. a) pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou 2. Majetkoprávní operace - prodej: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemků v k.ú. Cvikov 2. a) nemovitostí v k.ú. Frýdlant 3. Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitosti v k.ú. Nedvězí u Semil 4. Majetkoprávní operace - zrušení části usnesení č. 3/2/ZK v bodě 5. Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa 5. Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Loučky u Turnova 2. a) pozemku v k.ú. Dubice u České Lípy 3. a) pozemku v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/2 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje - odboru investic a správy nemovitého majetku 7. Změna ve výboru zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje 8. Převod movitého majetku Městu Nový Bor a Obci Křižany Bc. Zdeněk Bursa Bc. Martin Půta Bc. Zdeněk Bursa Strana 4 z 73

5 ================================================================== 9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 56/2 - účelová dotace k projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého kraje v kapitole Materiál nebude předložen. 2. Materiál nebude předložen. 22. Změna zřizovací listiny Domu seniorů Liberec - Františkov, 23. Změna zřizovací listiny Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, 24. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/2 - vratka finančních prostředků z předfinancování projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji" do kapitoly Vyhlášení výzvy grantového programu resortu sociálních věcí Libereckého kraje č. G-27 - program podpory paliativní a hospicové péče pro rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 49/2 - Grantový program resortu zdravotnictví č. G-5 na rok návrh přidělení dotací 27. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/2 - poskytnutí dotací z grantového programu G- resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok Změna přílohy zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové 29. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 62/2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace VHS Turnov na akci Semily - vodovod Spálov z Fondu ochrany vod 30. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/633/2009 o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu LK společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s. 3. Změna projektu "Výstavba výběhů pro spárkatou zvěř, hospodářské zázemí a zakrmovací zařízení v lesním koutku Ralsko" v rámci Grantového fondu Libereckého kraje - program č Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 22 Bc. Zdeněk Bursa Pavel Petráček Pavel Petráček Pavel Petráček Pavel Petráček MUDr. Pavel Novák Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Strana 5 z 73

6 33. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 54/2 - projektový záměr "Vybavení výstavních, depozitárních, výukových a kancelářských prostor Oblastní galerie v Liberci" 34. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/2 - úpravy kapitoly Grantového fondu Libereckého kraje 35. Grantový fond Libereckého kraje - Program obnovy venkova - projekt "Oprava a rekonstrukce autobusové zastávky Otočka Svor" obce Svor 36. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Základní škole, Liberec, Dobiášova 85/5, 37. Žádost o rozložení splátek odvodu do splátkového kalendáře firmě SEVERODRUP v.o.s. 38. Změna příloh č. zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ) Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 387, 2) Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, 3) Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 23, 4) Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/3, 5) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 6) Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 7) Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, 8) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, 9) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, 0) Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, ) Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, Partyzánská 530, RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský STAŽEN Bc. Radek Cikl Strana 6 z 73

7 ================================================================== 39. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 58/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu 4 - podpora sportu a tělovýchovy 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu 0 - podpora projektů v resortu školství 4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/2 - úprava kapitoly působnosti v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 42. Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 202) 43. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 46/2 - úpravy v kapitole 9406 a Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 47/2 - navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 60/2 - úprava kapitoly 9406 a kapitoly Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně příloh č. a Grantový fond Libereckého kraje, Program č Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp 48. Písemné informace: členové rady dle předložených písemných informací a) Rozpočtová opatření přijatá v období od do b) Zápis z 25. zasedání Rady Asociace krajů České republiky konaného dne 3. ledna 202 v Brně c) Směrnice Rady Libereckého kraje č. /202 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými mi d) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/202 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými mi e) Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 5., 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje Bc. Zdeněk Bursa Mgr. Stanislav Eichler Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa Strana 7 z 73

8 f) Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k Bc. Radek Cikl g) Informace o stavu zaměstnanosti 2/202 Bc. Radek Cikl h) Vyhodnocení dokumentu "Koncepce BESIP v Libereckém kraji a dopravní nehodovosti v roce 20" i) Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje" j) Přehled činnosti uvolněného předsedy Výboru dopravy 49. Náměty a připomínky Martin Sepp Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Miloš Tita 50. Volba volební komise Mgr. Stanislav Eichler Hlasování o upraveném návrhu programu HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 6. (5.) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman USNESENÍ č. 98/2/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, s o u h l a s í s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 60/2/ZK s termínem plnění z na a v y p o u š t í ze sledování usnesení č. 80/2/ZK, 93/2/ZK. HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 7. (6.) Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Bc. Půta Otázku jsem řešil již včera na jednání předsedů zastupitelských klubech. Nicméně bych velmi nerad ochudil i vás, ostatní, o ty dvě témata. První téma se týká připravovaného založení Krajského sociálního podniku s.r.o. K této věci proběhl Strana 8 z 73

9 ================================================================== seminář, na kterém byly představovány důvody, proč by ta firma měla být pro Liberecký kraj a jeho obyvatele v budoucnosti užitečná. Požádal prostřednictvím pana hejtmana, zdali by tato záležitost nemohla být projednána nejdříve na jednání předsedů zastupitelských klubů, než se objeví materiál pro příští jednání zastupitelstva kraje. Zajímaly by mě hlavně argumenty, které směřují k tomu, že sociální firma musí být konkrétně s.r.o. Byl bych rád, abychom nějakým způsobem mohli přesněji rozklíčovat ty důvody, které k založení společnosti radu kraje vedou. Já se omlouvám, že jsem nebyl na tom semináři, nicméně náš zástupce klubu starostů na semináři byl. Chtěl bych v tuto chvíli požádat, pokud by termíny tak podobných záležitostí mohly být oznamovány více dopředu a bylo by ideální, pokud by se nejednalo o úřední dny, protože řada přítomných v sále potom má s těmi termíny problém. Podle mých informací toto zdůvodnění založit Krajský sociální podnik s.r.o. nebylo na tom semináři vysvětleno úplně dokonale a byla k tomu celá řada dotazů. Byl bych rád, aby pokud se to bude projednávat na příštím jednání zastupitelstva kraje, aby těch informací, které k tomu jako zastupitelé získáme, bylo poněkud více, než máme k dispozici. Pavel Petráček Mrzí mě, že jsem pozval všechny zastupitele Libereckého kraje, všechny starosty Libereckého kraje na tento seminář a účast byla zhruba 5 zastupitelů, 5 starostů a všichni členové sociálního výboru. To je možná moje zklamání, a kdybyste se účastnil, tak byste se více informací dověděl a nemuseli bychom se o tom tady bavit tady a teď. Nemuseli bychom následně splnit to, co vy si přejete, tzn., aby nejdřív materiál projednávaly jednotlivé výbory. Já si myslím, že seminář byl hlavně určen k tomu, abychom si zde o tom popovídali, aby starostové a zastupitelé věděli, o čem hlavně sociální podnik je a proč má být založen, proč je to právě s.r.o. Takže vlastně díky tomu, že jste se nezúčastnili, tak vlastně požadujete znovu to samé. Ten materiál prošel radou kraje a bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva kraje. Bc. Půta Jen na vysvětlenou, nechci, aby to projednávaly výbory, ale zastupitelské kluby. Je to sice nepodstatné, nicméně je to rozdíl. Znovu konstatuji, že bych se velice rád zúčastnil podobných seminářů k podobným důležitým věcem, pokud by probíhaly v termínech, kde je účast možná. Pokud se ze 45 členů zastupitelstva kraje zúčastní 5 lidí, tak to odpovídá tomu, že ten termín nebyl úplně ideální, ale samozřejmě je na věci svolavatele, aby vybíral termín, který bude vhodný. Dle mého názoru je možné, že tu záležitost v zastupitelstvu kraje nějakou většinou prohlasujete. V každém případě to nebudu považovat za věc, která byla dostatečně projednána, protože náš zástupce na tom jednání potvrdil, že argumenty, které tam zazněly, z jeho pohledu dostatečné nebyly. Já jsem jenom velice zdvořile žádal o to, abychom celou tu věc nepodcenili, abychom ještě jednou diskutovali nejdříve na úrovni předsedů klubů, a potom v klubech, bude-li to potřeba. Tato žádost směřuje k panu hejtmanovi a chtěl bych ho poprosit, zdali by takové jednání předsedů klubů v této věci mohl iniciovat. Mgr. Eichler Není v lidských silách najít termín jakýkoliv během jednoho měsíce, kdyby se mohli zúčastnit všichni a všem ten termín vyhovoval. Pavel Petráček Strana 9 z 73

10 Doplním pana hejtmana tím, že termín se nekonal v úřední den, ale v úterý. Dávali jsme to na vědomí, jak starostům, tak zastupitelům kraje, myslím, že dost dlouho dopředu. Pokud se podívám zpátky na semináře, které jsme pořádali v rámci Libereckého kraje, tak ta účast za poslední růst je mizivá ať se jedná o jakýkoliv seminář. Nemyslím si, že to bylo právě termínem, anebo tématem. Myslím si, že prostě všeobecně není zájem o účast na seminářích. Nicméně já se absolutně nebráním tomu, že je potřeba více argumentů pro tento sociální podnik. Tento materiál je proto posunut až na květnové zastupitelstvo kraje. Pokud bude opravdový zájem ze strany zastupitelů, tak můžeme před zastupitelstvem kraje udělat seminář znovu, kde budeme zastupitele informovat o těch jednotlivých krocích, které povedou k založení sociálního podniku. Martin Sepp Semináře jsou o zájmu zastupitelů. Já jsem loni a předloni dělal také semináře k různé problematice. Kolikrát tam přišel jeden, dva zastupitele a zájem skutečně nebyl. Marek Pieter Stanovení termínu bylo opravdu 3. dubna a v tento stejný den bylo setkání akcionářů Severočeské vodárenské společnosti, kde má majetkovou účast většina měst a obcí Libereckého kraje, čili je to nevhodně zvolený termín. Co se týká seminářů a těchto akcií, tak jsem se účastnil semináře například ohledně zakládání společnosti Silnic LK, kde tento seminář a jeho výsledky ve mně vzbudily jen to, že je to ztráta času. Do budoucna, stejně pánové, vy nechcete diskutovat, vy nám předložíte vaši verzi, a buď ji přijmeme, nebo ji prohlasujete. Já to beru, že aspoň máte snahu vytvořit nějaký čas, nějakou schůzku, kdy nám chcete více dopodrobna vše přiblížit. Nicméně argumenty nejsou nikdy předloženy. Bc. Půta Nechci se nechat strhnout k debatě o tom, jestli informovat zastupitele a veřejnost je potřeba nebo ne, protože si myslím, že to je potřeba. Já myslím, že je především na svolavateli, aby zvolil takový termín a takovou formu, která osloví víc lidí. Myslím si, že bavit se o tom tak dlouho, až se shodneme, v tomto případě nemá smysl. Požádal pana Bursu, kdyby si jako předseda nejsilnějšího zastupitelského klubu mohl osvojit můj návrh a mohli bychom se k této záležitosti sejít. Věřím, že argumentů bude více, než bylo na tom semináři. Mimochodem město Hrádek nad Nisou zde zastupoval místostarosta. Já se účastnil setkání akcionářů, takže těch argumentů bude tolik, abychom mohli o této věci s klidným svědomím rozhodovat na příštím jednání zastupitelstva kraje. Opravdu to nesměřuji nikam jinam, než aby argumenty byly na stole dřív, než na jednání zastupitelstva kraje. Aby byla možnost si k tomu říci, zda argumenty jsou dostatečné nebo nejsou. Martin Sepp Domnívám se, že špatný termín vybrala Severočeská vodárenská společnost. My měli termín dobrý. Pavel Petráček Mohli jsme této diskuzi předejít, kdybyste se dostavili na seminář k tomu určený. U dalšího konaného termínu semináře, mohu zavolat na město Desná a do Hrádku nad Nisou a dohodnout si s vámi termín. To samozřejmě není žádný problém. Strana 0 z 73

11 ================================================================== Ing. Tita Na semináři jsem osobně byl a je potřeba přiznat, že úvodní část semináře nebyla zcela jasná, ale celá řada věcí se vyjasnila v průběhu semináře. Semináře jsou proto, aby se starostové nebo krajští zastupitelé ptali, když jim není něco jasné. Z pozice předsedy klubu nemám problém s nějakým předjednáním na úrovni předsedy klubů ani s dalším seminářem. Mgr. Dvořák Chci k tomu říci, že samozřejmě Ing. Tita jako uvolněny zastupitel má čas na seminář jít. Trefovat se, zda může pan Pieter nebo pan Půta, nevím nakolik je vhodné. Slušně bylo požádáno, jestli by to nemohlo být diskutováno nejprve na jednání předsedů klubů. Bc. Půta Nyní považuji debatu k semináři za ukončenou. Abychom byli na zasedání předsedů klubů efektivní, tak bych poprosil, abychom na tom samém jednání předsedů klubů mohli dostat na stůl podklady pro to, proč už nyní připravujeme soutěž na zajištění automobilové dopravy na období Z veřejného prostoru jsem zaregistroval a zachytil nějaké informace o tom, že jsou tam termíny, které z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek je nutné dodržet, a že se to proto připravuje. Abychom dostali v nějaké písemné podobě a mohli jsme je projednat, tak abychom ty záležitosti mohli nějakým způsobem rozumně posoudit. Martin Sepp Zda chcete písemný materiál i s harmonogramem, tak to mám zde. Co se týče veřejných zakázek na autobusovou dopravu v Libereckém kraji, tak momentálně probíhá finalizování a jednání s odborníky v rámci Koridu LK spol. s. r. o. o rozsahu, o zadávacích kritériích a hodnoceních. Co se týká časového harmonogramu, tak předkládám materiál, který se jmenuje Odůvodnění veřejné zakázky do schválení rady kraje. Postupujeme podle zákona č. 37/2006 Sb. a zároveň podle novely. Samozřejmě novely, která byla vydaná k Bohužel, metodika Ministerstva pro místní rozvoj byla vydaná teprve minulý týden. Snažíme se, abychom aspoň splnili veškeré povinnosti včetně metodiky, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, tzv. odůvodnění je doporučení na zakázky nad 200 milionů korun. Co se týká toho dalšího časového harmonogramu, tak potom předpokládám, že by odůvodnění veřejné zakázky měl projednat výbor dopravy a do Zastupitelstva LK se předloží Dne , pokud bude tento materiál schválen zastupitelstvem kraje, bude prenotifikace zadavateli umístěna ve věstníku a budeme zadávat vlastní zadávací dokumentaci ke schválení rady kraje předpokládám zveřejnění tohoto dokumentu. Co se týká časového období, tak vzhledem k náročnosti a složitosti a samozřejmě i změnám legislativním v rámci zákona naší republiky si nemyslím, že to děláme s nějakým extra předstihem, ale že v případě jakýchkoliv problémů popřípadě odvolacích řízení, tak tam máme nějaký časový harmonogram. Od to bude zveřejněno zhruba 76 dní podle zákona. Bc. Půta Požádal pana Seppa, aby materiál, ze kterého citoval, byl součástí zápisu z jednání zastupitelstva kraje. Přehled aktivit na soutěž automobilové dopravy na období Strana z 73

12 Aktivita Termín Zapojení OD do závěrečné fáze přípravy VZ všechny dokumenty Finalizace dokumentu dle metodiky MMR pro předání na KÚ (zakázkáři, právníci) Finalizace OVZ dle metodiky MMR do Rady 9.5. Projednání OVZ v Radě 5.5. Projednání OVZ na Výboru dopravy Projednání OVZ v Zastupitelstvu Prenotifikace na profilu zadavatele a ve věstníku Finalizace draftu ZD pro projednání v KÚ 4.6. Finalizace ZD 3.6. Schválení ZD v RK 9.6. Zveřejnění ZD Martin Sepp Mohu vám tento harmonogram přeposlat em. USNESENÍ č. 99/2/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje. 8. (7.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Mgr. Richter, předseda finančního výboru Finanční výbor projednal všechny body v návrhu programu, mimo body 7, 20 23, 28, 3-32, 38, 42, 46. Všechny body finanční výbor doporučuje ke schválení. USNESENÍ č. 00/2/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje s c h v a l u j e ) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje, jímž se a) navyšují příjmy rozpočtu kraje 202 o částku 4 89 Kč, Strana 2 z 73

13 ================================================================== b) navyšují výdaje v kapitole 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje o částku 4 89 Kč, to je o částku vrácenou do rozpočtu fondu v lednu 202 a r o z h o d u j e o poskytnutí účelových dotací z Fondu požární ochrany Libereckého kraje ve výši ,- Kč těmto příjemcům: Obci Brniště - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup radiostanice s příslušenstvím IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup osvětlovacího systému IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup celoobličejových masek IČ ,-- Kč Městu Doksy - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Doksy - Nákup vybavení PO (živelné pohromy) IČ ,-- Kč Městu Dubá Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Dubá - Oprava vyprošťovacího zařízení LUKAS IČ ,-- Kč Městysi Holany - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonné v Podještědí - Nákup věcných prostř. PO IČ ,-- Kč Městu Kamenický Šenov - Nákup ochr. a tech. prostředků IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Vybavení jednotky PO ochr. prostředky IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Vybavení jednotky PO tech. prostředky IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Oprava automobilu IČ ,-- Kč Obci Krompach - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Mimoň - Nákup vozíku na přepravu záchr. člunu IČ ,-- Kč Obci Nový Oldřichov - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Skalice u České Lípy - Nákup ochr. a tech. prostředků IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup žebříku IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup hadic, proudnic IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Oprava vozidla CAS 25 LIAZ IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Generální oprava motoru CAS T48 IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Nákup žebříku a motorové pily IČ ,-- Kč Obci Svojkov - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Velenice - Nákup radiostanic IČ ,-- Kč Obci Volfartice - Nákup hadic a čerpadla IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Oprava nástavby CAS IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Nákup záchranných zdravotnických IČ ,-- Kč Strana 3 z 73

14 potřeb Městu Žandov - Nákup věcných prostř. PO (koncepce PO) IČ ,-- Kč Obci Dalešice - Nákup technického vybavení IČ ,-- Kč Městu Desná - Modernizace kabiny a dovybavení CAS 25 IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup vozidla Ford Tranzit IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup technických prostředků IČ ,-- Kč Městu Desná - Zabezpečovací systém hasičské zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Vybavení JPO Jabl. Paseky IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Vybavení JPO Proseč IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Nákup motorového člunu IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Nákup dopr. automobilu IČ ,-- Kč Obci Jenišovice - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Výroba a montáž pojezdových regálů IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup zásahových obleků IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup zásahových přileb IČ ,-- Kč Obci Líšný - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Líšný - Výstroj člena zásahové jednotky IČ ,-- Kč Obci Loužnice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - Oprava stříkačky PS-2 IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - doplnění ochr. a tech. prostř. IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Oprava vozidla CAS 32 Tatra 48 IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Maršovice - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Nisou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Rekonstrukce požární plošiny IČ ,-- Kč Obci Plavy - Oprava karoserie dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Plavy - Nákup hadic IČ ,-- Kč Obci Plavy - Nákup pneumatik na požární auto IČ ,-- Kč Obci Rádlo - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Nákup obuvi IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Nákup dopr. auta IČ ,-- Kč Strana 4 z 73

15 ================================================================== Městu Smržovka - Nákup ochr. a technických prostředků IČ ,-- Kč Městu Smržovka - Nákup pneumatik na LIAZ CAS 25k IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Dovybavení výjezdové jednotky IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup pneumatik na CAS Karosa IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Vlastiboř - Nákup radiostanic, rampy a majáku IČ ,-- Kč Obci Zlatá Olešnice - Nákup výstroje pro JPO IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Vybavení JSDHO Bzí IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup vozu - Horská Kamenice IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Vybavení JSDHO Těpeře IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup vybavení jednotek JPO III IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava vozů ZIL IČ ,-- Kč Obci Bílý Potok - Nákup nového dopravního vozidla IČ ,-- Kč Obci Bulovka - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Nákup rozbrušovací pily s přísl. IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Nákup sady vakuových dlah a nosítek IČ ,-- Kč Obci Dětřichov - Nákup technických prostředků a oprava IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Rekonstrukce vozidla CAS 32 IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Doplnění vybavení do zásah. vozidel IČ ,-- Kč Obci Habartice - Úprava a vybavení vozidla IČ ,-- Kč Obci Heřmanice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Chotyně - Vybavení nového vozidla CAS IČ ,-- Kč Obci Jeřmanice - Obnova materiálu JPO IČ ,-- Kč Obci Jindřichovice pod Smrkem - Nákup věc. prostředků IČ ,-- Kč Obci Kryštofovo Údolí - Nákup ochranných přileb IČ ,-- Kč Obci Křižany - Nákup zabezpečovacího zařízení IČ ,-- Kč Obci Lázně Libverda - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Statut. městu Liberec - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Statut. městu Liberec - Nafukovací stan GTX 24 IČ ,-- Kč Obci Mníšek - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Opr. nádrže na CAS 32 IČ Městu Nové Město pod Smrkem - Nákup vysokotl. hadice IČ ,-- Kč ,-- Kč Strana 5 z 73

16 Městu Nové Město pod Smrkem - Nákup tech. prostř. PO IČ ,-- Kč Obci Oldřichov v Hájích - Nákup ochranných přileb IČ ,-- Kč Obci Pertoltice - Nákup GSM a a savic IČ ,-- Kč Obci Radimovice - Nákup pneumatik a ochr. rukavic IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup dýchací techniky IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup suchých obl. pro práci na vodě IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup sady vyprošťovacího zařízení IČ ,-- Kč Obci Rynoltice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Světlá pod Ještědem - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Svijanský Újezd - Nákup přenosné motor. stříkačky IČ ,-- Kč Obci Šimonovice - Nákup drobných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Višňová - Obnova dýchací techniky IČ ,-- Kč Obci Višňová - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Nákup svítilen IČ ,-- Kč Obci Žďárek - Nákup rozdělovače, proudnic a savic IČ ,-- Kč Obci Benecko - Přístavba hasičské zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Benecko - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Oprava dopravního vozidla OPEL IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Nákup přenosné stříkačky PS-8 IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Čistá u Horek - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Háje nad Jizerou - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Harrachov - Oprava CAS 32 T 48 IČ ,-- Kč Obci Horka u Staré Paky - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Horní Branná - Nákup hasičského vozidla IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup svítilen IČ ,-- Kč Obci Chuchelna - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Nákup tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Jesenný - Pořízení dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Košťálov - Vybavení výjezd. jednotky (věc. prostř.) IČ ,-- Kč Strana 6 z 73

17 ================================================================== Obci Kruh - Doplnění výzbroje a věcných prostředků IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Nákup ochranných prostředků IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Pořízení požární stříkačky PS2 IČ Obci Libštát - Nákup výstroje a technických prostředků PO IČ ,-- Kč ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Nákup ochr. prostředků IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Nákup tech. prostředků IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Oprava vozidla CAS IČ ,-- Kč Obci Mírová pod Kozákovem - Nákup věc. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Modřišice - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou - Svolávací zařízení IČ ,-- Kč Obci Olešnice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Poniklá - Doplnění požárního materiálu IČ ,-- Kč Obci Radostná pod Kozákovem - Nákup ochr. prostředků IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Oprava vozidla CAS 24 IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Oprava zařízení Weber IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Nákup pneu DA Avia IČ ,-- Kč Městu Rovensko pod Troskami - Nákup dých. přístrojů IČ ,-- Kč Městu Semily - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Studenec - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Syřenov - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Tatobity - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Troskovice - Nákup technických prodtředků PO IČ ,-- Kč Obci Víchová nad Jizerou - Nákup stříkačky IČ ,-- Kč Obci Všeň - Nákup repasovaného vozidla Liaz CAS K 25 IČ ,-- Kč Obci Vyskeř - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Nákup tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Nákup zásahové obuvi IČ ,-- Kč HLASOVÁNÍ Č.: 8 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje. Bc. Půta Ohradil se k předešlému hlasování, kdy Mgr. Eichler nehlasoval a určitě tomu tak nechtěl, když se jednalo o bod na podporu hasičů. Strana 7 z 73

18 Mgr. Eichler Poděkoval Bc. Půtovi za všimnutí chyby v hlasování. Nechal hlasovat znovu o bodu č. 7. HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 9. (8.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" Předkladatel: Bc. Bursa, člen rady kraje Bc. Půta Klub Starostů pro Liberecký kraj má jednotlivé stanovisko a v hlasování tento bod nepodpoří. USNESENÍ č. 0/2/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" b e r e n a v ě d o m í přehled žádostí o poskytnutí dotací z Programu G - 99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" doručených Libereckému kraji v termínu do , s c h v a l u j e ) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2, kterým se: a) snižují výdaje v kapitole Grantový fond ekonomického odboru o celkovou částku ,- Kč, b) navyšují výdaje v kapitolách: Grantový fond odboru kancelář hejtmana o částku ,- Kč, Grantový fond odboru rozvoje a evropských projektů o částku ,- Kč, Grantový fond odboru školství, mládeže a tělovýchovy o částku ,- Kč, Grantový fond odboru kultury, památkové péče a cest. ruchu o částku ,- Kč, Grantový fond odboru životního prostředí a zemědělství o částku ,- Kč a Grantový fond odboru zdravotnictví o částku ,- Kč, 2) poskytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu Libereckého kraje na rok 202 v úhrnném objemu ,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt a ve výši: p.č. Název žadatele / příjemce Právní forma SDH Roztoky u Jilemnice org.jedn. sdružení IČ Název projektu / aktivity Výše transferu v Kč Soutěž parních stříkaček u příležitosti ,00 40.výročí založení SDH Roztoky u Jilemnice Strana 8 z 73

19 ================================================================== 2 Sbor dobrovolných hasičů Turnov org.jedn Oprava a dostavba střechy s krycí ,00 sdružení pergolou 3 Sbor dobrovolných hasičů org.jedn Rekonstrukce a oprava hasičské ,00 Krčkovice sdružení zbrojnice 4 Služby Koberovy s.r.o. s.r.o Prevence kriminality - instalace ,00 kamerového systému v obci Koberovy 5 Obec Benešov u Semil ÚSC Oprava dřevěné lávky přes Jizeru II ,00 etapa 6 Město Ralsko ÚSC Ošetření a kácení starých stromů na ,00 bývalém hřbitově v Kuřivodech 7 Obec Záhoří ÚSC Zhotovení vlajky a znaku obce a ,00 úředních tabulí 8 Obec Slaná ÚSC Veřejné osvětlení - nová svítidla ,00 9 MEZINÁRODNÍ CENTRUM o.p.s Oprava havarijního stavu části ,00 UNIVERSUM, o.p.s. plochých střech na budově Kolosea v Liberci 0 TJ Sokol Jablonec nad Nisou org.jedn Činnost oddílu moderní gymnastiky 5 000,00 SPORTCENTRUM sdružení Pekař Josef fyz.o.nep. Vydání almanachu k výročí založení 0 000,00 školy 2 Obec Kravaře v Čechách ÚSC IT pro tvorbu školního časopisu 5 000,00 3 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 28, okres Česká Lípa, příspěvková organiz. p.o Šachy do škol 5 000,00 4 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková 5 FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem 6 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov p.o. LK Pořízení notebooků pro přípravu dětí na studium ,00 o.s Podpora fotbalového klubu ,00 p.o. LK Nákup diamantové pily ,00 7 FC Lomnice nad Popelkou o.s Příspěvek na údržbu travnatých ploch FC Lomnice nad Popelkou 8 TJ SOKOL TESLA STRÁŽ NAD o.s ÚHRADA PROVOZNÍCH NISOU NÁKLADŮ A SLUŽEB TJ SOKOL , ,00 TESLA STRÁŽ NAD NISOU 9 Občanské sdružení - MC Jablíčko o.s MC Jablíčko - centrum pro rodinu ,00 20 TJ Sokol Ruprechtice org.jedn Výměna střešní krytiny na střeše kabin ,00 sdružení TJ Sokol Ruprechtice 2 Občanské sdružení FIT STUDIA o.s Náklady na sezónu 202, účast na ,00 AEROBIKU Jany Boučkové MČR 22 Občanské sdružení FIT STUDIA o.s Náklady na sezónu 202, účast na ME ,00 AEROBIKU Jany Boučkové a MS 23 Basketbalový klub Kondoři o.s Letní basketbalová škola ,00 Liberec, občanské sdružení 24 Střední uměleckoprůmyslová p.o. LK Sklo v 3D grafice ,00 škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, p.o. 25 SK Liberec Handball o.s Provoz sportovního klubu Liberec ,00 Handball 26 Město Smržovka ÚSC Slet bubeníků bubenická dílna ,00 pro děti a dospělé s handicapem 27 TJ Sokol Janov nad Nisou o.s Florbalový turnaj neregistrovaných ,00 hráčů 28 Mateřská škola Domino s.r.o. s.r.o Bezpečné Domino ,00 29 FC SLOVAN LIBEREC a.s. a.s Fotbalové soustředění a tréninkové oblečení - mladší přípravka ročník ,00 30 TENISOVÝ KLUB TANVALD o.s Revitalizace sportovního areálu ,00 Tenisového klubu Tanvald 3 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Fotbalová akademie Tanvald ,00 32 TITANS Liberec o.s Celoroční činnost sportovního klubu Titans Liberec ,00 Strana 9 z 73

20 33 Střední odborná škola a p.o. LK ENERSOL ,00 Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 5, p.o. 34 Základní škola speciální a p.o Inovace edukační pomůcek ,00 mateřská škola speciální, Turnov 35 FC Lomnice nad Popelkou o.s Stavební rekonstrukce zázemí ,00 fotbalového stadionu FC Lomnice nad Popelkou 36 Síť mateřských center o.s. o.s Síť mateřských center o.s. - Liberecký kraj ,00 37 Sportovně střelecký klub Manušice org.jedn. sdružení Oprava elektroinstalace terčového zařízení a zabezpečení prostor obslužného kanálu ,00 38 FK Cvikov o.s Rekonstrukce schodiště na FK Cvikov ,00 39 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Vybavení učeben praktického vyučování - školní skleník a školní kuchyňka ,00 40 Tělovýchovná jednota Turnov, o.s Kontrolní jednotky pro orientační běh ,00 o.s. 4 FK Cvikov o.s Údržba obou travnatých hřišť, včetně ,00 hnojiva a vertikutace 42 Národní akademie regionálního o.s Rozšíření informační a znalostní ,00 managementu, o.s. podpory rozvoje obcí v LK 43 Gymnázium a Střední odborná p.o. LK Nákup školního nábytku ,00 škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, přísp.org. 44 Základní škola Ivana Olbrachta, p.o Preventivní školní programy ,00 Semily, Nad Špejcharem TJ Jiskra Kamenický Šenov o.s Podpora rekreačních sportů ,00 46 Český svaz sportu pro všechny, o.s Mezinárodní den pohybu ,00 o.s. 47 Občanské sdružení PROFIT o.s DT Český Dub - vybavení kuchyně ,00 Skuhrov 48 TJ Starý Harcov Liberec sdružení Nákup plynu pro vytápění tělocvičny ,00 (spolek, TJ Starý Harcov klub) 49 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 387, přísp.org. 50 Okrašlovací spolek Hanychov, o.s. p.o. LK Nákup stroje - diagnostika sbíhavosti kol pro výuku žáků technických oborů ,00 o.s Dostavba zařízení pro zajištění správy ,00 a provozu ploch Hanychov 5 TJ Bílí Tygři Liberec o.s Hokejová střelnice ,00 52 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 42/44, p.o. p.o Reko. výměna vstupních dveří budovy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků ,00 53 SKI KLUB PRÁCHEŇ o.s Nákup pásového vozidla pro zajištění ,00 provozu lyžařského areálu 54 SHMČS - Sbor dobrovolných org.jedn Dětské hřiště ,00 hasičů Liberec - Sever sdružení 55 FC Nový Bor o.s Výměna oken v budově fotbalového ,00 stadionu II. etapa 56 Alliance francaise Liberec mez.org Rozvoj frankofonie v Libereckém kraji ,00 a sdružení 57 Sportovní centrum p.o Studie využití kolečkové dráhy v ,00 areálu Hraběnka 58 SpinFit Liberec o.s Dětský MTB cup Libereckého kraje ,00 59 Sportovní klub Machnín o.s. o.s Nákup sportovních potřeb a zajištění výcviku Sportovního klubu Machnín o.s ,00 60 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Inovace učeben PC na ZŠ a OA Tanvald 6 FK Cvikov o.s Provozní náklady na FK Cvikov, plyn, el.energie, voda, plat správce, , ,00 Strana 20 z 73

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Otakar

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 Pořadí jednání č. 5 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 Pořadí jednání č. 13 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda,

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2011

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2011 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2011 Bod pořadu jednání: 26. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 189/11 - poskytnutí dotací z programu G 99 - akce financované z rozhodnutí

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008 USNESENÍ č. 205/08/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007 USNESENÍ Č. 156/07 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje: Návrh na změnu usnesení č. 453/06 záměr snížení základního kapitálu společnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) p. Petr Polák,

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 43 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Mgr. Ota Raiter a

Více

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 Bod pořadu jednání: 36. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/11 - poskytnutí dotací z programu G 99 - akce financované z rozhodnutí

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013

6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013 6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013 Pořadí jednání č. 11 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 108/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 09 Dotační

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009 Přítomni: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: MUDr. Pavel Novák, Pavel Ploc, Mgr. Ota Raiter, Mgr.

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více