Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2012"

Transkript

1 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda, Mgr. Horáček, Ing. Silná, Mgr. Zika, PhDr. Picková Mgr. Vladimír Richter Mgr. Ota Raiter Iveta Jáčová. Zahájení zasedání, schválení zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky Mgr. Eichler, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 4,00 hodin. Konstatoval, že je přítomno 36 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášení schopné. Zapisovatelkou určil paní Ivetu Jáčovou. Mgr. Eichler se dotázal, zda byl ověřen zápis ze 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne (ověřovali RNDr. Příkaský a Bc. Půta) a zda k němu má někdo připomínky. Zápis je ověřen, žádné připomínky k němu nebyly vzneseny. Zápis je tímto schválen. 2. Volba ověřovatelů Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman - Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Ota Raiter. USNESENÍ č. 95/2/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje: - Mgr. Otu Raitra - Mgr. Vladimíra Richtra HLASOVÁNÍ Č.: PRO: 36 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 2 členové zastupitelstva kraje. 3. Volba návrhové a mandátové komise Strana z 73

2 Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman - Požádal Bc. Půtu o navržení člena do mandátové komise na místo Mgr. Horáčka a Ing. Titu, aby navrhl do mandátové komise někoho na místo PhDr. Pickové. Bc. Půta navrhl Marka Pietera a Ing. Tita navrhl Kateřinu Klikarovou. Do návrhové komise místo Ing. Drdy navrhl Bc. Půta pana Vladimíra Mastníka. Mgr. Stanislav Eichler nechal hlasovat o mandátové komisi ve složení: HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 38 PROTI: ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Mgr. Stanislav Eichler nechal hlasovat o návrhové komisi ve složení: HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje Text celého přijatého upraveného usnesení je: USNESENÍ č. 96/2/ZK Volba návrhové a mandátové komise v o l í a) komisi mandátovou ve složení: - Milan Šír (ČSSD) - Mgr. Stanislav Valdman (ČSSD) - Mgr. Hana Moudrá (ODS) - Kateřina Klikarová (KSČM) - Marek Pieter (SLK) b) komisi návrhovou ve složení: - Mgr. Ota Raiter (ČSSD) - JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (ČSSD) - Mgr. Hana Moudrá (ODS) - Ing. Miloš Tita (KSČM) - Vladimír Mastník (SLK) 4. (50.) Volba volební komise Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Předsedové klubů nahlásili své zástupce do volební komise. USNESENÍ č. 97/2/ZK Volba volební komise Strana 2 z 73

3 ================================================================== volí volební komisi ve složení: - Martin Sepp (ČSSD) - Mgr. Miroslav Beran (KSČM) - Mgr. Pavel Žur (SLK) - Mgr. Stanislav Pěnička (ODS) HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Mgr. Stanislav Eichler - Sdělil zastupitelům, které materiály obdrželi do desek na stůl: Výpis usnesení z 6. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení ze 7. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 8. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Doplněný materiál č. 7 Změna ve výboru zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje Oprava usnesení a důvodové zprávy materiálu č. 7 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje 5. (4.) Návrh programu Mgr. Eichler - Sdělil, že v uvedené dny byli zastupitelé kraje informováni em o úpravách programu zastupitelstva kraje na extranetu LK: dne obdrželi materiály pro 4. jednání zastupitelstva kraje konaného dne tak, jak jej připravila rada kraje. RNDr. Příkaský - Požádal o stažení z návrhu programu bod č. 37. Upravený návrh programu. Zahájení zasedání, schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky 2. Volba ověřovatelů Mgr. Stanislav Eichler 3. Volba návrhové a mandátové komise Mgr. Stanislav Eichler 4. Návrh programu Strana 3 z 73

4 5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Mgr. Stanislav Eichler 6. Zpráva o činnosti rady kraje Mgr. Stanislav Eichler 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" 9. Majetkoprávní operace - přijetí daru: a) pozemků v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Mgr. Stanislav Eichler Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa 0. Majetkoprávní operace - darování: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou 2. a) nemovitostí v k.ú. Chotyně. Majetkoprávní operace - koupě: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy 2. a) pozemků v k.ú. Dřevčice, Dubá, Heřmánky, Horky u Dubé 3. a) pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou 2. Majetkoprávní operace - prodej: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemků v k.ú. Cvikov 2. a) nemovitostí v k.ú. Frýdlant 3. Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitosti v k.ú. Nedvězí u Semil 4. Majetkoprávní operace - zrušení části usnesení č. 3/2/ZK v bodě 5. Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa 5. Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Loučky u Turnova 2. a) pozemku v k.ú. Dubice u České Lípy 3. a) pozemku v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/2 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje - odboru investic a správy nemovitého majetku 7. Změna ve výboru zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje 8. Převod movitého majetku Městu Nový Bor a Obci Křižany Bc. Zdeněk Bursa Bc. Martin Půta Bc. Zdeněk Bursa Strana 4 z 73

5 ================================================================== 9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 56/2 - účelová dotace k projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého kraje v kapitole Materiál nebude předložen. 2. Materiál nebude předložen. 22. Změna zřizovací listiny Domu seniorů Liberec - Františkov, 23. Změna zřizovací listiny Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, 24. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/2 - vratka finančních prostředků z předfinancování projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji" do kapitoly Vyhlášení výzvy grantového programu resortu sociálních věcí Libereckého kraje č. G-27 - program podpory paliativní a hospicové péče pro rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 49/2 - Grantový program resortu zdravotnictví č. G-5 na rok návrh přidělení dotací 27. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/2 - poskytnutí dotací z grantového programu G- resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok Změna přílohy zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové 29. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 62/2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace VHS Turnov na akci Semily - vodovod Spálov z Fondu ochrany vod 30. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/633/2009 o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu LK společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s. 3. Změna projektu "Výstavba výběhů pro spárkatou zvěř, hospodářské zázemí a zakrmovací zařízení v lesním koutku Ralsko" v rámci Grantového fondu Libereckého kraje - program č Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 22 Bc. Zdeněk Bursa Pavel Petráček Pavel Petráček Pavel Petráček Pavel Petráček MUDr. Pavel Novák Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Strana 5 z 73

6 33. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 54/2 - projektový záměr "Vybavení výstavních, depozitárních, výukových a kancelářských prostor Oblastní galerie v Liberci" 34. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/2 - úpravy kapitoly Grantového fondu Libereckého kraje 35. Grantový fond Libereckého kraje - Program obnovy venkova - projekt "Oprava a rekonstrukce autobusové zastávky Otočka Svor" obce Svor 36. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Základní škole, Liberec, Dobiášova 85/5, 37. Žádost o rozložení splátek odvodu do splátkového kalendáře firmě SEVERODRUP v.o.s. 38. Změna příloh č. zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ) Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 387, 2) Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, 3) Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 23, 4) Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/3, 5) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 6) Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 7) Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, 8) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, 9) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, 0) Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, ) Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, Partyzánská 530, RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský STAŽEN Bc. Radek Cikl Strana 6 z 73

7 ================================================================== 39. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 58/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu 4 - podpora sportu a tělovýchovy 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu 0 - podpora projektů v resortu školství 4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/2 - úprava kapitoly působnosti v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 42. Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 202) 43. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 46/2 - úpravy v kapitole 9406 a Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 47/2 - navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 60/2 - úprava kapitoly 9406 a kapitoly Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně příloh č. a Grantový fond Libereckého kraje, Program č Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp 48. Písemné informace: členové rady dle předložených písemných informací a) Rozpočtová opatření přijatá v období od do b) Zápis z 25. zasedání Rady Asociace krajů České republiky konaného dne 3. ledna 202 v Brně c) Směrnice Rady Libereckého kraje č. /202 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými mi d) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/202 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými mi e) Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 5., 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje Bc. Zdeněk Bursa Mgr. Stanislav Eichler Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa Strana 7 z 73

8 f) Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k Bc. Radek Cikl g) Informace o stavu zaměstnanosti 2/202 Bc. Radek Cikl h) Vyhodnocení dokumentu "Koncepce BESIP v Libereckém kraji a dopravní nehodovosti v roce 20" i) Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje" j) Přehled činnosti uvolněného předsedy Výboru dopravy 49. Náměty a připomínky Martin Sepp Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Miloš Tita 50. Volba volební komise Mgr. Stanislav Eichler Hlasování o upraveném návrhu programu HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 6. (5.) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman USNESENÍ č. 98/2/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, s o u h l a s í s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 60/2/ZK s termínem plnění z na a v y p o u š t í ze sledování usnesení č. 80/2/ZK, 93/2/ZK. HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 7. (6.) Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Bc. Půta Otázku jsem řešil již včera na jednání předsedů zastupitelských klubech. Nicméně bych velmi nerad ochudil i vás, ostatní, o ty dvě témata. První téma se týká připravovaného založení Krajského sociálního podniku s.r.o. K této věci proběhl Strana 8 z 73

9 ================================================================== seminář, na kterém byly představovány důvody, proč by ta firma měla být pro Liberecký kraj a jeho obyvatele v budoucnosti užitečná. Požádal prostřednictvím pana hejtmana, zdali by tato záležitost nemohla být projednána nejdříve na jednání předsedů zastupitelských klubů, než se objeví materiál pro příští jednání zastupitelstva kraje. Zajímaly by mě hlavně argumenty, které směřují k tomu, že sociální firma musí být konkrétně s.r.o. Byl bych rád, abychom nějakým způsobem mohli přesněji rozklíčovat ty důvody, které k založení společnosti radu kraje vedou. Já se omlouvám, že jsem nebyl na tom semináři, nicméně náš zástupce klubu starostů na semináři byl. Chtěl bych v tuto chvíli požádat, pokud by termíny tak podobných záležitostí mohly být oznamovány více dopředu a bylo by ideální, pokud by se nejednalo o úřední dny, protože řada přítomných v sále potom má s těmi termíny problém. Podle mých informací toto zdůvodnění založit Krajský sociální podnik s.r.o. nebylo na tom semináři vysvětleno úplně dokonale a byla k tomu celá řada dotazů. Byl bych rád, aby pokud se to bude projednávat na příštím jednání zastupitelstva kraje, aby těch informací, které k tomu jako zastupitelé získáme, bylo poněkud více, než máme k dispozici. Pavel Petráček Mrzí mě, že jsem pozval všechny zastupitele Libereckého kraje, všechny starosty Libereckého kraje na tento seminář a účast byla zhruba 5 zastupitelů, 5 starostů a všichni členové sociálního výboru. To je možná moje zklamání, a kdybyste se účastnil, tak byste se více informací dověděl a nemuseli bychom se o tom tady bavit tady a teď. Nemuseli bychom následně splnit to, co vy si přejete, tzn., aby nejdřív materiál projednávaly jednotlivé výbory. Já si myslím, že seminář byl hlavně určen k tomu, abychom si zde o tom popovídali, aby starostové a zastupitelé věděli, o čem hlavně sociální podnik je a proč má být založen, proč je to právě s.r.o. Takže vlastně díky tomu, že jste se nezúčastnili, tak vlastně požadujete znovu to samé. Ten materiál prošel radou kraje a bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva kraje. Bc. Půta Jen na vysvětlenou, nechci, aby to projednávaly výbory, ale zastupitelské kluby. Je to sice nepodstatné, nicméně je to rozdíl. Znovu konstatuji, že bych se velice rád zúčastnil podobných seminářů k podobným důležitým věcem, pokud by probíhaly v termínech, kde je účast možná. Pokud se ze 45 členů zastupitelstva kraje zúčastní 5 lidí, tak to odpovídá tomu, že ten termín nebyl úplně ideální, ale samozřejmě je na věci svolavatele, aby vybíral termín, který bude vhodný. Dle mého názoru je možné, že tu záležitost v zastupitelstvu kraje nějakou většinou prohlasujete. V každém případě to nebudu považovat za věc, která byla dostatečně projednána, protože náš zástupce na tom jednání potvrdil, že argumenty, které tam zazněly, z jeho pohledu dostatečné nebyly. Já jsem jenom velice zdvořile žádal o to, abychom celou tu věc nepodcenili, abychom ještě jednou diskutovali nejdříve na úrovni předsedů klubů, a potom v klubech, bude-li to potřeba. Tato žádost směřuje k panu hejtmanovi a chtěl bych ho poprosit, zdali by takové jednání předsedů klubů v této věci mohl iniciovat. Mgr. Eichler Není v lidských silách najít termín jakýkoliv během jednoho měsíce, kdyby se mohli zúčastnit všichni a všem ten termín vyhovoval. Pavel Petráček Strana 9 z 73

10 Doplním pana hejtmana tím, že termín se nekonal v úřední den, ale v úterý. Dávali jsme to na vědomí, jak starostům, tak zastupitelům kraje, myslím, že dost dlouho dopředu. Pokud se podívám zpátky na semináře, které jsme pořádali v rámci Libereckého kraje, tak ta účast za poslední růst je mizivá ať se jedná o jakýkoliv seminář. Nemyslím si, že to bylo právě termínem, anebo tématem. Myslím si, že prostě všeobecně není zájem o účast na seminářích. Nicméně já se absolutně nebráním tomu, že je potřeba více argumentů pro tento sociální podnik. Tento materiál je proto posunut až na květnové zastupitelstvo kraje. Pokud bude opravdový zájem ze strany zastupitelů, tak můžeme před zastupitelstvem kraje udělat seminář znovu, kde budeme zastupitele informovat o těch jednotlivých krocích, které povedou k založení sociálního podniku. Martin Sepp Semináře jsou o zájmu zastupitelů. Já jsem loni a předloni dělal také semináře k různé problematice. Kolikrát tam přišel jeden, dva zastupitele a zájem skutečně nebyl. Marek Pieter Stanovení termínu bylo opravdu 3. dubna a v tento stejný den bylo setkání akcionářů Severočeské vodárenské společnosti, kde má majetkovou účast většina měst a obcí Libereckého kraje, čili je to nevhodně zvolený termín. Co se týká seminářů a těchto akcií, tak jsem se účastnil semináře například ohledně zakládání společnosti Silnic LK, kde tento seminář a jeho výsledky ve mně vzbudily jen to, že je to ztráta času. Do budoucna, stejně pánové, vy nechcete diskutovat, vy nám předložíte vaši verzi, a buď ji přijmeme, nebo ji prohlasujete. Já to beru, že aspoň máte snahu vytvořit nějaký čas, nějakou schůzku, kdy nám chcete více dopodrobna vše přiblížit. Nicméně argumenty nejsou nikdy předloženy. Bc. Půta Nechci se nechat strhnout k debatě o tom, jestli informovat zastupitele a veřejnost je potřeba nebo ne, protože si myslím, že to je potřeba. Já myslím, že je především na svolavateli, aby zvolil takový termín a takovou formu, která osloví víc lidí. Myslím si, že bavit se o tom tak dlouho, až se shodneme, v tomto případě nemá smysl. Požádal pana Bursu, kdyby si jako předseda nejsilnějšího zastupitelského klubu mohl osvojit můj návrh a mohli bychom se k této záležitosti sejít. Věřím, že argumentů bude více, než bylo na tom semináři. Mimochodem město Hrádek nad Nisou zde zastupoval místostarosta. Já se účastnil setkání akcionářů, takže těch argumentů bude tolik, abychom mohli o této věci s klidným svědomím rozhodovat na příštím jednání zastupitelstva kraje. Opravdu to nesměřuji nikam jinam, než aby argumenty byly na stole dřív, než na jednání zastupitelstva kraje. Aby byla možnost si k tomu říci, zda argumenty jsou dostatečné nebo nejsou. Martin Sepp Domnívám se, že špatný termín vybrala Severočeská vodárenská společnost. My měli termín dobrý. Pavel Petráček Mohli jsme této diskuzi předejít, kdybyste se dostavili na seminář k tomu určený. U dalšího konaného termínu semináře, mohu zavolat na město Desná a do Hrádku nad Nisou a dohodnout si s vámi termín. To samozřejmě není žádný problém. Strana 0 z 73

11 ================================================================== Ing. Tita Na semináři jsem osobně byl a je potřeba přiznat, že úvodní část semináře nebyla zcela jasná, ale celá řada věcí se vyjasnila v průběhu semináře. Semináře jsou proto, aby se starostové nebo krajští zastupitelé ptali, když jim není něco jasné. Z pozice předsedy klubu nemám problém s nějakým předjednáním na úrovni předsedy klubů ani s dalším seminářem. Mgr. Dvořák Chci k tomu říci, že samozřejmě Ing. Tita jako uvolněny zastupitel má čas na seminář jít. Trefovat se, zda může pan Pieter nebo pan Půta, nevím nakolik je vhodné. Slušně bylo požádáno, jestli by to nemohlo být diskutováno nejprve na jednání předsedů klubů. Bc. Půta Nyní považuji debatu k semináři za ukončenou. Abychom byli na zasedání předsedů klubů efektivní, tak bych poprosil, abychom na tom samém jednání předsedů klubů mohli dostat na stůl podklady pro to, proč už nyní připravujeme soutěž na zajištění automobilové dopravy na období Z veřejného prostoru jsem zaregistroval a zachytil nějaké informace o tom, že jsou tam termíny, které z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek je nutné dodržet, a že se to proto připravuje. Abychom dostali v nějaké písemné podobě a mohli jsme je projednat, tak abychom ty záležitosti mohli nějakým způsobem rozumně posoudit. Martin Sepp Zda chcete písemný materiál i s harmonogramem, tak to mám zde. Co se týče veřejných zakázek na autobusovou dopravu v Libereckém kraji, tak momentálně probíhá finalizování a jednání s odborníky v rámci Koridu LK spol. s. r. o. o rozsahu, o zadávacích kritériích a hodnoceních. Co se týká časového harmonogramu, tak předkládám materiál, který se jmenuje Odůvodnění veřejné zakázky do schválení rady kraje. Postupujeme podle zákona č. 37/2006 Sb. a zároveň podle novely. Samozřejmě novely, která byla vydaná k Bohužel, metodika Ministerstva pro místní rozvoj byla vydaná teprve minulý týden. Snažíme se, abychom aspoň splnili veškeré povinnosti včetně metodiky, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, tzv. odůvodnění je doporučení na zakázky nad 200 milionů korun. Co se týká toho dalšího časového harmonogramu, tak potom předpokládám, že by odůvodnění veřejné zakázky měl projednat výbor dopravy a do Zastupitelstva LK se předloží Dne , pokud bude tento materiál schválen zastupitelstvem kraje, bude prenotifikace zadavateli umístěna ve věstníku a budeme zadávat vlastní zadávací dokumentaci ke schválení rady kraje předpokládám zveřejnění tohoto dokumentu. Co se týká časového období, tak vzhledem k náročnosti a složitosti a samozřejmě i změnám legislativním v rámci zákona naší republiky si nemyslím, že to děláme s nějakým extra předstihem, ale že v případě jakýchkoliv problémů popřípadě odvolacích řízení, tak tam máme nějaký časový harmonogram. Od to bude zveřejněno zhruba 76 dní podle zákona. Bc. Půta Požádal pana Seppa, aby materiál, ze kterého citoval, byl součástí zápisu z jednání zastupitelstva kraje. Přehled aktivit na soutěž automobilové dopravy na období Strana z 73

12 Aktivita Termín Zapojení OD do závěrečné fáze přípravy VZ všechny dokumenty Finalizace dokumentu dle metodiky MMR pro předání na KÚ (zakázkáři, právníci) Finalizace OVZ dle metodiky MMR do Rady 9.5. Projednání OVZ v Radě 5.5. Projednání OVZ na Výboru dopravy Projednání OVZ v Zastupitelstvu Prenotifikace na profilu zadavatele a ve věstníku Finalizace draftu ZD pro projednání v KÚ 4.6. Finalizace ZD 3.6. Schválení ZD v RK 9.6. Zveřejnění ZD Martin Sepp Mohu vám tento harmonogram přeposlat em. USNESENÍ č. 99/2/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje. 8. (7.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Mgr. Richter, předseda finančního výboru Finanční výbor projednal všechny body v návrhu programu, mimo body 7, 20 23, 28, 3-32, 38, 42, 46. Všechny body finanční výbor doporučuje ke schválení. USNESENÍ č. 00/2/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje s c h v a l u j e ) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje, jímž se a) navyšují příjmy rozpočtu kraje 202 o částku 4 89 Kč, Strana 2 z 73

13 ================================================================== b) navyšují výdaje v kapitole 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje o částku 4 89 Kč, to je o částku vrácenou do rozpočtu fondu v lednu 202 a r o z h o d u j e o poskytnutí účelových dotací z Fondu požární ochrany Libereckého kraje ve výši ,- Kč těmto příjemcům: Obci Brniště - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup radiostanice s příslušenstvím IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup osvětlovacího systému IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup celoobličejových masek IČ ,-- Kč Městu Doksy - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Doksy - Nákup vybavení PO (živelné pohromy) IČ ,-- Kč Městu Dubá Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Dubá - Oprava vyprošťovacího zařízení LUKAS IČ ,-- Kč Městysi Holany - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonné v Podještědí - Nákup věcných prostř. PO IČ ,-- Kč Městu Kamenický Šenov - Nákup ochr. a tech. prostředků IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Vybavení jednotky PO ochr. prostředky IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Vybavení jednotky PO tech. prostředky IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Oprava automobilu IČ ,-- Kč Obci Krompach - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Mimoň - Nákup vozíku na přepravu záchr. člunu IČ ,-- Kč Obci Nový Oldřichov - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Skalice u České Lípy - Nákup ochr. a tech. prostředků IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup žebříku IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup hadic, proudnic IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Oprava vozidla CAS 25 LIAZ IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Generální oprava motoru CAS T48 IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Nákup žebříku a motorové pily IČ ,-- Kč Obci Svojkov - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Velenice - Nákup radiostanic IČ ,-- Kč Obci Volfartice - Nákup hadic a čerpadla IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Oprava nástavby CAS IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Nákup záchranných zdravotnických IČ ,-- Kč Strana 3 z 73

14 potřeb Městu Žandov - Nákup věcných prostř. PO (koncepce PO) IČ ,-- Kč Obci Dalešice - Nákup technického vybavení IČ ,-- Kč Městu Desná - Modernizace kabiny a dovybavení CAS 25 IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup vozidla Ford Tranzit IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup technických prostředků IČ ,-- Kč Městu Desná - Zabezpečovací systém hasičské zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Vybavení JPO Jabl. Paseky IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Vybavení JPO Proseč IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Nákup motorového člunu IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Nákup dopr. automobilu IČ ,-- Kč Obci Jenišovice - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Výroba a montáž pojezdových regálů IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup zásahových obleků IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup zásahových přileb IČ ,-- Kč Obci Líšný - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Líšný - Výstroj člena zásahové jednotky IČ ,-- Kč Obci Loužnice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - Oprava stříkačky PS-2 IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - doplnění ochr. a tech. prostř. IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Oprava vozidla CAS 32 Tatra 48 IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Maršovice - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Nisou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Rekonstrukce požární plošiny IČ ,-- Kč Obci Plavy - Oprava karoserie dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Plavy - Nákup hadic IČ ,-- Kč Obci Plavy - Nákup pneumatik na požární auto IČ ,-- Kč Obci Rádlo - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Nákup obuvi IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Nákup dopr. auta IČ ,-- Kč Strana 4 z 73

15 ================================================================== Městu Smržovka - Nákup ochr. a technických prostředků IČ ,-- Kč Městu Smržovka - Nákup pneumatik na LIAZ CAS 25k IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Dovybavení výjezdové jednotky IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup pneumatik na CAS Karosa IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Vlastiboř - Nákup radiostanic, rampy a majáku IČ ,-- Kč Obci Zlatá Olešnice - Nákup výstroje pro JPO IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Vybavení JSDHO Bzí IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup vozu - Horská Kamenice IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Vybavení JSDHO Těpeře IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup vybavení jednotek JPO III IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava vozů ZIL IČ ,-- Kč Obci Bílý Potok - Nákup nového dopravního vozidla IČ ,-- Kč Obci Bulovka - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Nákup rozbrušovací pily s přísl. IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Nákup sady vakuových dlah a nosítek IČ ,-- Kč Obci Dětřichov - Nákup technických prostředků a oprava IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Rekonstrukce vozidla CAS 32 IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Doplnění vybavení do zásah. vozidel IČ ,-- Kč Obci Habartice - Úprava a vybavení vozidla IČ ,-- Kč Obci Heřmanice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Chotyně - Vybavení nového vozidla CAS IČ ,-- Kč Obci Jeřmanice - Obnova materiálu JPO IČ ,-- Kč Obci Jindřichovice pod Smrkem - Nákup věc. prostředků IČ ,-- Kč Obci Kryštofovo Údolí - Nákup ochranných přileb IČ ,-- Kč Obci Křižany - Nákup zabezpečovacího zařízení IČ ,-- Kč Obci Lázně Libverda - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Statut. městu Liberec - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Statut. městu Liberec - Nafukovací stan GTX 24 IČ ,-- Kč Obci Mníšek - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Opr. nádrže na CAS 32 IČ Městu Nové Město pod Smrkem - Nákup vysokotl. hadice IČ ,-- Kč ,-- Kč Strana 5 z 73

16 Městu Nové Město pod Smrkem - Nákup tech. prostř. PO IČ ,-- Kč Obci Oldřichov v Hájích - Nákup ochranných přileb IČ ,-- Kč Obci Pertoltice - Nákup GSM a a savic IČ ,-- Kč Obci Radimovice - Nákup pneumatik a ochr. rukavic IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup dýchací techniky IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup suchých obl. pro práci na vodě IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup sady vyprošťovacího zařízení IČ ,-- Kč Obci Rynoltice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Světlá pod Ještědem - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Svijanský Újezd - Nákup přenosné motor. stříkačky IČ ,-- Kč Obci Šimonovice - Nákup drobných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Višňová - Obnova dýchací techniky IČ ,-- Kč Obci Višňová - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Nákup svítilen IČ ,-- Kč Obci Žďárek - Nákup rozdělovače, proudnic a savic IČ ,-- Kč Obci Benecko - Přístavba hasičské zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Benecko - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Oprava dopravního vozidla OPEL IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Nákup přenosné stříkačky PS-8 IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Čistá u Horek - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Háje nad Jizerou - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Harrachov - Oprava CAS 32 T 48 IČ ,-- Kč Obci Horka u Staré Paky - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Horní Branná - Nákup hasičského vozidla IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup svítilen IČ ,-- Kč Obci Chuchelna - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Nákup tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Jesenný - Pořízení dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Košťálov - Vybavení výjezd. jednotky (věc. prostř.) IČ ,-- Kč Strana 6 z 73

17 ================================================================== Obci Kruh - Doplnění výzbroje a věcných prostředků IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Nákup ochranných prostředků IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Pořízení požární stříkačky PS2 IČ Obci Libštát - Nákup výstroje a technických prostředků PO IČ ,-- Kč ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Nákup ochr. prostředků IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Nákup tech. prostředků IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Oprava vozidla CAS IČ ,-- Kč Obci Mírová pod Kozákovem - Nákup věc. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Modřišice - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou - Svolávací zařízení IČ ,-- Kč Obci Olešnice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Poniklá - Doplnění požárního materiálu IČ ,-- Kč Obci Radostná pod Kozákovem - Nákup ochr. prostředků IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Oprava vozidla CAS 24 IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Oprava zařízení Weber IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Nákup pneu DA Avia IČ ,-- Kč Městu Rovensko pod Troskami - Nákup dých. přístrojů IČ ,-- Kč Městu Semily - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Studenec - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Syřenov - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Tatobity - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Troskovice - Nákup technických prodtředků PO IČ ,-- Kč Obci Víchová nad Jizerou - Nákup stříkačky IČ ,-- Kč Obci Všeň - Nákup repasovaného vozidla Liaz CAS K 25 IČ ,-- Kč Obci Vyskeř - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Nákup tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Nákup zásahové obuvi IČ ,-- Kč HLASOVÁNÍ Č.: 8 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje. Bc. Půta Ohradil se k předešlému hlasování, kdy Mgr. Eichler nehlasoval a určitě tomu tak nechtěl, když se jednalo o bod na podporu hasičů. Strana 7 z 73

18 Mgr. Eichler Poděkoval Bc. Půtovi za všimnutí chyby v hlasování. Nechal hlasovat znovu o bodu č. 7. HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 9. (8.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" Předkladatel: Bc. Bursa, člen rady kraje Bc. Půta Klub Starostů pro Liberecký kraj má jednotlivé stanovisko a v hlasování tento bod nepodpoří. USNESENÍ č. 0/2/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" b e r e n a v ě d o m í přehled žádostí o poskytnutí dotací z Programu G - 99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" doručených Libereckému kraji v termínu do , s c h v a l u j e ) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2, kterým se: a) snižují výdaje v kapitole Grantový fond ekonomického odboru o celkovou částku ,- Kč, b) navyšují výdaje v kapitolách: Grantový fond odboru kancelář hejtmana o částku ,- Kč, Grantový fond odboru rozvoje a evropských projektů o částku ,- Kč, Grantový fond odboru školství, mládeže a tělovýchovy o částku ,- Kč, Grantový fond odboru kultury, památkové péče a cest. ruchu o částku ,- Kč, Grantový fond odboru životního prostředí a zemědělství o částku ,- Kč a Grantový fond odboru zdravotnictví o částku ,- Kč, 2) poskytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu Libereckého kraje na rok 202 v úhrnném objemu ,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt a ve výši: p.č. Název žadatele / příjemce Právní forma SDH Roztoky u Jilemnice org.jedn. sdružení IČ Název projektu / aktivity Výše transferu v Kč Soutěž parních stříkaček u příležitosti ,00 40.výročí založení SDH Roztoky u Jilemnice Strana 8 z 73

19 ================================================================== 2 Sbor dobrovolných hasičů Turnov org.jedn Oprava a dostavba střechy s krycí ,00 sdružení pergolou 3 Sbor dobrovolných hasičů org.jedn Rekonstrukce a oprava hasičské ,00 Krčkovice sdružení zbrojnice 4 Služby Koberovy s.r.o. s.r.o Prevence kriminality - instalace ,00 kamerového systému v obci Koberovy 5 Obec Benešov u Semil ÚSC Oprava dřevěné lávky přes Jizeru II ,00 etapa 6 Město Ralsko ÚSC Ošetření a kácení starých stromů na ,00 bývalém hřbitově v Kuřivodech 7 Obec Záhoří ÚSC Zhotovení vlajky a znaku obce a ,00 úředních tabulí 8 Obec Slaná ÚSC Veřejné osvětlení - nová svítidla ,00 9 MEZINÁRODNÍ CENTRUM o.p.s Oprava havarijního stavu části ,00 UNIVERSUM, o.p.s. plochých střech na budově Kolosea v Liberci 0 TJ Sokol Jablonec nad Nisou org.jedn Činnost oddílu moderní gymnastiky 5 000,00 SPORTCENTRUM sdružení Pekař Josef fyz.o.nep. Vydání almanachu k výročí založení 0 000,00 školy 2 Obec Kravaře v Čechách ÚSC IT pro tvorbu školního časopisu 5 000,00 3 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 28, okres Česká Lípa, příspěvková organiz. p.o Šachy do škol 5 000,00 4 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková 5 FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem 6 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov p.o. LK Pořízení notebooků pro přípravu dětí na studium ,00 o.s Podpora fotbalového klubu ,00 p.o. LK Nákup diamantové pily ,00 7 FC Lomnice nad Popelkou o.s Příspěvek na údržbu travnatých ploch FC Lomnice nad Popelkou 8 TJ SOKOL TESLA STRÁŽ NAD o.s ÚHRADA PROVOZNÍCH NISOU NÁKLADŮ A SLUŽEB TJ SOKOL , ,00 TESLA STRÁŽ NAD NISOU 9 Občanské sdružení - MC Jablíčko o.s MC Jablíčko - centrum pro rodinu ,00 20 TJ Sokol Ruprechtice org.jedn Výměna střešní krytiny na střeše kabin ,00 sdružení TJ Sokol Ruprechtice 2 Občanské sdružení FIT STUDIA o.s Náklady na sezónu 202, účast na ,00 AEROBIKU Jany Boučkové MČR 22 Občanské sdružení FIT STUDIA o.s Náklady na sezónu 202, účast na ME ,00 AEROBIKU Jany Boučkové a MS 23 Basketbalový klub Kondoři o.s Letní basketbalová škola ,00 Liberec, občanské sdružení 24 Střední uměleckoprůmyslová p.o. LK Sklo v 3D grafice ,00 škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, p.o. 25 SK Liberec Handball o.s Provoz sportovního klubu Liberec ,00 Handball 26 Město Smržovka ÚSC Slet bubeníků bubenická dílna ,00 pro děti a dospělé s handicapem 27 TJ Sokol Janov nad Nisou o.s Florbalový turnaj neregistrovaných ,00 hráčů 28 Mateřská škola Domino s.r.o. s.r.o Bezpečné Domino ,00 29 FC SLOVAN LIBEREC a.s. a.s Fotbalové soustředění a tréninkové oblečení - mladší přípravka ročník ,00 30 TENISOVÝ KLUB TANVALD o.s Revitalizace sportovního areálu ,00 Tenisového klubu Tanvald 3 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Fotbalová akademie Tanvald ,00 32 TITANS Liberec o.s Celoroční činnost sportovního klubu Titans Liberec ,00 Strana 9 z 73

20 33 Střední odborná škola a p.o. LK ENERSOL ,00 Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 5, p.o. 34 Základní škola speciální a p.o Inovace edukační pomůcek ,00 mateřská škola speciální, Turnov 35 FC Lomnice nad Popelkou o.s Stavební rekonstrukce zázemí ,00 fotbalového stadionu FC Lomnice nad Popelkou 36 Síť mateřských center o.s. o.s Síť mateřských center o.s. - Liberecký kraj ,00 37 Sportovně střelecký klub Manušice org.jedn. sdružení Oprava elektroinstalace terčového zařízení a zabezpečení prostor obslužného kanálu ,00 38 FK Cvikov o.s Rekonstrukce schodiště na FK Cvikov ,00 39 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Vybavení učeben praktického vyučování - školní skleník a školní kuchyňka ,00 40 Tělovýchovná jednota Turnov, o.s Kontrolní jednotky pro orientační běh ,00 o.s. 4 FK Cvikov o.s Údržba obou travnatých hřišť, včetně ,00 hnojiva a vertikutace 42 Národní akademie regionálního o.s Rozšíření informační a znalostní ,00 managementu, o.s. podpory rozvoje obcí v LK 43 Gymnázium a Střední odborná p.o. LK Nákup školního nábytku ,00 škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, přísp.org. 44 Základní škola Ivana Olbrachta, p.o Preventivní školní programy ,00 Semily, Nad Špejcharem TJ Jiskra Kamenický Šenov o.s Podpora rekreačních sportů ,00 46 Český svaz sportu pro všechny, o.s Mezinárodní den pohybu ,00 o.s. 47 Občanské sdružení PROFIT o.s DT Český Dub - vybavení kuchyně ,00 Skuhrov 48 TJ Starý Harcov Liberec sdružení Nákup plynu pro vytápění tělocvičny ,00 (spolek, TJ Starý Harcov klub) 49 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 387, přísp.org. 50 Okrašlovací spolek Hanychov, o.s. p.o. LK Nákup stroje - diagnostika sbíhavosti kol pro výuku žáků technických oborů ,00 o.s Dostavba zařízení pro zajištění správy ,00 a provozu ploch Hanychov 5 TJ Bílí Tygři Liberec o.s Hokejová střelnice ,00 52 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 42/44, p.o. p.o Reko. výměna vstupních dveří budovy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků ,00 53 SKI KLUB PRÁCHEŇ o.s Nákup pásového vozidla pro zajištění ,00 provozu lyžařského areálu 54 SHMČS - Sbor dobrovolných org.jedn Dětské hřiště ,00 hasičů Liberec - Sever sdružení 55 FC Nový Bor o.s Výměna oken v budově fotbalového ,00 stadionu II. etapa 56 Alliance francaise Liberec mez.org Rozvoj frankofonie v Libereckém kraji ,00 a sdružení 57 Sportovní centrum p.o Studie využití kolečkové dráhy v ,00 areálu Hraběnka 58 SpinFit Liberec o.s Dětský MTB cup Libereckého kraje ,00 59 Sportovní klub Machnín o.s. o.s Nákup sportovních potřeb a zajištění výcviku Sportovního klubu Machnín o.s ,00 60 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Inovace učeben PC na ZŠ a OA Tanvald 6 FK Cvikov o.s Provozní náklady na FK Cvikov, plyn, el.energie, voda, plat správce, , ,00 Strana 20 z 73

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 USNESENÍ č. 333/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 8. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 Bod pořadu jednání: 36. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/11 - poskytnutí dotací z programu G 99 - akce financované z rozhodnutí

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Třeboňský SVĚT 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Velikonoční trhy na náměstí Aleš Brichta a Vilém Čok koncert Z krypty až na dno Světa přednáška V pátek jsem potkala jednu

Více

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Hřbitov v Dolní Lipce Zdejší půvabný hřbitůvek byl založen v roce 1894, kdy tehdejší starosta obce Dolní Lipka (Nieder Lipka) pan Peter Prause,

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce 2 únor 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 11. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více