Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2012"

Transkript

1 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda, Mgr. Horáček, Ing. Silná, Mgr. Zika, PhDr. Picková Mgr. Vladimír Richter Mgr. Ota Raiter Iveta Jáčová. Zahájení zasedání, schválení zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky Mgr. Eichler, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 4,00 hodin. Konstatoval, že je přítomno 36 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášení schopné. Zapisovatelkou určil paní Ivetu Jáčovou. Mgr. Eichler se dotázal, zda byl ověřen zápis ze 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne (ověřovali RNDr. Příkaský a Bc. Půta) a zda k němu má někdo připomínky. Zápis je ověřen, žádné připomínky k němu nebyly vzneseny. Zápis je tímto schválen. 2. Volba ověřovatelů Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman - Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Ota Raiter. USNESENÍ č. 95/2/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje: - Mgr. Otu Raitra - Mgr. Vladimíra Richtra HLASOVÁNÍ Č.: PRO: 36 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 2 členové zastupitelstva kraje. 3. Volba návrhové a mandátové komise Strana z 73

2 Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman - Požádal Bc. Půtu o navržení člena do mandátové komise na místo Mgr. Horáčka a Ing. Titu, aby navrhl do mandátové komise někoho na místo PhDr. Pickové. Bc. Půta navrhl Marka Pietera a Ing. Tita navrhl Kateřinu Klikarovou. Do návrhové komise místo Ing. Drdy navrhl Bc. Půta pana Vladimíra Mastníka. Mgr. Stanislav Eichler nechal hlasovat o mandátové komisi ve složení: HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 38 PROTI: ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Mgr. Stanislav Eichler nechal hlasovat o návrhové komisi ve složení: HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje Text celého přijatého upraveného usnesení je: USNESENÍ č. 96/2/ZK Volba návrhové a mandátové komise v o l í a) komisi mandátovou ve složení: - Milan Šír (ČSSD) - Mgr. Stanislav Valdman (ČSSD) - Mgr. Hana Moudrá (ODS) - Kateřina Klikarová (KSČM) - Marek Pieter (SLK) b) komisi návrhovou ve složení: - Mgr. Ota Raiter (ČSSD) - JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (ČSSD) - Mgr. Hana Moudrá (ODS) - Ing. Miloš Tita (KSČM) - Vladimír Mastník (SLK) 4. (50.) Volba volební komise Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Předsedové klubů nahlásili své zástupce do volební komise. USNESENÍ č. 97/2/ZK Volba volební komise Strana 2 z 73

3 ================================================================== volí volební komisi ve složení: - Martin Sepp (ČSSD) - Mgr. Miroslav Beran (KSČM) - Mgr. Pavel Žur (SLK) - Mgr. Stanislav Pěnička (ODS) HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Mgr. Stanislav Eichler - Sdělil zastupitelům, které materiály obdrželi do desek na stůl: Výpis usnesení z 6. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení ze 7. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 8. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Doplněný materiál č. 7 Změna ve výboru zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje Oprava usnesení a důvodové zprávy materiálu č. 7 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje 5. (4.) Návrh programu Mgr. Eichler - Sdělil, že v uvedené dny byli zastupitelé kraje informováni em o úpravách programu zastupitelstva kraje na extranetu LK: dne obdrželi materiály pro 4. jednání zastupitelstva kraje konaného dne tak, jak jej připravila rada kraje. RNDr. Příkaský - Požádal o stažení z návrhu programu bod č. 37. Upravený návrh programu. Zahájení zasedání, schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky 2. Volba ověřovatelů Mgr. Stanislav Eichler 3. Volba návrhové a mandátové komise Mgr. Stanislav Eichler 4. Návrh programu Strana 3 z 73

4 5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Mgr. Stanislav Eichler 6. Zpráva o činnosti rady kraje Mgr. Stanislav Eichler 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" 9. Majetkoprávní operace - přijetí daru: a) pozemků v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Mgr. Stanislav Eichler Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa 0. Majetkoprávní operace - darování: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou 2. a) nemovitostí v k.ú. Chotyně. Majetkoprávní operace - koupě: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy 2. a) pozemků v k.ú. Dřevčice, Dubá, Heřmánky, Horky u Dubé 3. a) pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou 2. Majetkoprávní operace - prodej: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemků v k.ú. Cvikov 2. a) nemovitostí v k.ú. Frýdlant 3. Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitosti v k.ú. Nedvězí u Semil 4. Majetkoprávní operace - zrušení části usnesení č. 3/2/ZK v bodě 5. Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa 5. Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí: Bc. Zdeněk Bursa. a) pozemku v k.ú. Loučky u Turnova 2. a) pozemku v k.ú. Dubice u České Lípy 3. a) pozemku v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/2 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje - odboru investic a správy nemovitého majetku 7. Změna ve výboru zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje 8. Převod movitého majetku Městu Nový Bor a Obci Křižany Bc. Zdeněk Bursa Bc. Martin Půta Bc. Zdeněk Bursa Strana 4 z 73

5 ================================================================== 9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 56/2 - účelová dotace k projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého kraje v kapitole Materiál nebude předložen. 2. Materiál nebude předložen. 22. Změna zřizovací listiny Domu seniorů Liberec - Františkov, 23. Změna zřizovací listiny Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, 24. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/2 - vratka finančních prostředků z předfinancování projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji" do kapitoly Vyhlášení výzvy grantového programu resortu sociálních věcí Libereckého kraje č. G-27 - program podpory paliativní a hospicové péče pro rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 49/2 - Grantový program resortu zdravotnictví č. G-5 na rok návrh přidělení dotací 27. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/2 - poskytnutí dotací z grantového programu G- resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok Změna přílohy zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové 29. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 62/2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace VHS Turnov na akci Semily - vodovod Spálov z Fondu ochrany vod 30. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/633/2009 o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu LK společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s. 3. Změna projektu "Výstavba výběhů pro spárkatou zvěř, hospodářské zázemí a zakrmovací zařízení v lesním koutku Ralsko" v rámci Grantového fondu Libereckého kraje - program č Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 22 Bc. Zdeněk Bursa Pavel Petráček Pavel Petráček Pavel Petráček Pavel Petráček MUDr. Pavel Novák Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Strana 5 z 73

6 33. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 54/2 - projektový záměr "Vybavení výstavních, depozitárních, výukových a kancelářských prostor Oblastní galerie v Liberci" 34. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/2 - úpravy kapitoly Grantového fondu Libereckého kraje 35. Grantový fond Libereckého kraje - Program obnovy venkova - projekt "Oprava a rekonstrukce autobusové zastávky Otočka Svor" obce Svor 36. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Základní škole, Liberec, Dobiášova 85/5, 37. Žádost o rozložení splátek odvodu do splátkového kalendáře firmě SEVERODRUP v.o.s. 38. Změna příloh č. zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ) Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 387, 2) Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, 3) Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 23, 4) Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/3, 5) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 6) Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 7) Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, 8) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, 9) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, 0) Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, ) Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, Partyzánská 530, RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský STAŽEN Bc. Radek Cikl Strana 6 z 73

7 ================================================================== 39. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 58/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu 4 - podpora sportu a tělovýchovy 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu 0 - podpora projektů v resortu školství 4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/2 - úprava kapitoly působnosti v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 42. Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 202) 43. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 46/2 - úpravy v kapitole 9406 a Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 47/2 - navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 60/2 - úprava kapitoly 9406 a kapitoly Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně příloh č. a Grantový fond Libereckého kraje, Program č Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp 48. Písemné informace: členové rady dle předložených písemných informací a) Rozpočtová opatření přijatá v období od do b) Zápis z 25. zasedání Rady Asociace krajů České republiky konaného dne 3. ledna 202 v Brně c) Směrnice Rady Libereckého kraje č. /202 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými mi d) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/202 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými mi e) Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 5., 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje Bc. Zdeněk Bursa Mgr. Stanislav Eichler Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa Bc. Zdeněk Bursa Strana 7 z 73

8 f) Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k Bc. Radek Cikl g) Informace o stavu zaměstnanosti 2/202 Bc. Radek Cikl h) Vyhodnocení dokumentu "Koncepce BESIP v Libereckém kraji a dopravní nehodovosti v roce 20" i) Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje" j) Přehled činnosti uvolněného předsedy Výboru dopravy 49. Náměty a připomínky Martin Sepp Ing. Lidie Vajnerová, MBA Ing. Miloš Tita 50. Volba volební komise Mgr. Stanislav Eichler Hlasování o upraveném návrhu programu HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 6. (5.) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman USNESENÍ č. 98/2/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, s o u h l a s í s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 60/2/ZK s termínem plnění z na a v y p o u š t í ze sledování usnesení č. 80/2/ZK, 93/2/ZK. HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 7. (6.) Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Bc. Půta Otázku jsem řešil již včera na jednání předsedů zastupitelských klubech. Nicméně bych velmi nerad ochudil i vás, ostatní, o ty dvě témata. První téma se týká připravovaného založení Krajského sociálního podniku s.r.o. K této věci proběhl Strana 8 z 73

9 ================================================================== seminář, na kterém byly představovány důvody, proč by ta firma měla být pro Liberecký kraj a jeho obyvatele v budoucnosti užitečná. Požádal prostřednictvím pana hejtmana, zdali by tato záležitost nemohla být projednána nejdříve na jednání předsedů zastupitelských klubů, než se objeví materiál pro příští jednání zastupitelstva kraje. Zajímaly by mě hlavně argumenty, které směřují k tomu, že sociální firma musí být konkrétně s.r.o. Byl bych rád, abychom nějakým způsobem mohli přesněji rozklíčovat ty důvody, které k založení společnosti radu kraje vedou. Já se omlouvám, že jsem nebyl na tom semináři, nicméně náš zástupce klubu starostů na semináři byl. Chtěl bych v tuto chvíli požádat, pokud by termíny tak podobných záležitostí mohly být oznamovány více dopředu a bylo by ideální, pokud by se nejednalo o úřední dny, protože řada přítomných v sále potom má s těmi termíny problém. Podle mých informací toto zdůvodnění založit Krajský sociální podnik s.r.o. nebylo na tom semináři vysvětleno úplně dokonale a byla k tomu celá řada dotazů. Byl bych rád, aby pokud se to bude projednávat na příštím jednání zastupitelstva kraje, aby těch informací, které k tomu jako zastupitelé získáme, bylo poněkud více, než máme k dispozici. Pavel Petráček Mrzí mě, že jsem pozval všechny zastupitele Libereckého kraje, všechny starosty Libereckého kraje na tento seminář a účast byla zhruba 5 zastupitelů, 5 starostů a všichni členové sociálního výboru. To je možná moje zklamání, a kdybyste se účastnil, tak byste se více informací dověděl a nemuseli bychom se o tom tady bavit tady a teď. Nemuseli bychom následně splnit to, co vy si přejete, tzn., aby nejdřív materiál projednávaly jednotlivé výbory. Já si myslím, že seminář byl hlavně určen k tomu, abychom si zde o tom popovídali, aby starostové a zastupitelé věděli, o čem hlavně sociální podnik je a proč má být založen, proč je to právě s.r.o. Takže vlastně díky tomu, že jste se nezúčastnili, tak vlastně požadujete znovu to samé. Ten materiál prošel radou kraje a bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva kraje. Bc. Půta Jen na vysvětlenou, nechci, aby to projednávaly výbory, ale zastupitelské kluby. Je to sice nepodstatné, nicméně je to rozdíl. Znovu konstatuji, že bych se velice rád zúčastnil podobných seminářů k podobným důležitým věcem, pokud by probíhaly v termínech, kde je účast možná. Pokud se ze 45 členů zastupitelstva kraje zúčastní 5 lidí, tak to odpovídá tomu, že ten termín nebyl úplně ideální, ale samozřejmě je na věci svolavatele, aby vybíral termín, který bude vhodný. Dle mého názoru je možné, že tu záležitost v zastupitelstvu kraje nějakou většinou prohlasujete. V každém případě to nebudu považovat za věc, která byla dostatečně projednána, protože náš zástupce na tom jednání potvrdil, že argumenty, které tam zazněly, z jeho pohledu dostatečné nebyly. Já jsem jenom velice zdvořile žádal o to, abychom celou tu věc nepodcenili, abychom ještě jednou diskutovali nejdříve na úrovni předsedů klubů, a potom v klubech, bude-li to potřeba. Tato žádost směřuje k panu hejtmanovi a chtěl bych ho poprosit, zdali by takové jednání předsedů klubů v této věci mohl iniciovat. Mgr. Eichler Není v lidských silách najít termín jakýkoliv během jednoho měsíce, kdyby se mohli zúčastnit všichni a všem ten termín vyhovoval. Pavel Petráček Strana 9 z 73

10 Doplním pana hejtmana tím, že termín se nekonal v úřední den, ale v úterý. Dávali jsme to na vědomí, jak starostům, tak zastupitelům kraje, myslím, že dost dlouho dopředu. Pokud se podívám zpátky na semináře, které jsme pořádali v rámci Libereckého kraje, tak ta účast za poslední růst je mizivá ať se jedná o jakýkoliv seminář. Nemyslím si, že to bylo právě termínem, anebo tématem. Myslím si, že prostě všeobecně není zájem o účast na seminářích. Nicméně já se absolutně nebráním tomu, že je potřeba více argumentů pro tento sociální podnik. Tento materiál je proto posunut až na květnové zastupitelstvo kraje. Pokud bude opravdový zájem ze strany zastupitelů, tak můžeme před zastupitelstvem kraje udělat seminář znovu, kde budeme zastupitele informovat o těch jednotlivých krocích, které povedou k založení sociálního podniku. Martin Sepp Semináře jsou o zájmu zastupitelů. Já jsem loni a předloni dělal také semináře k různé problematice. Kolikrát tam přišel jeden, dva zastupitele a zájem skutečně nebyl. Marek Pieter Stanovení termínu bylo opravdu 3. dubna a v tento stejný den bylo setkání akcionářů Severočeské vodárenské společnosti, kde má majetkovou účast většina měst a obcí Libereckého kraje, čili je to nevhodně zvolený termín. Co se týká seminářů a těchto akcií, tak jsem se účastnil semináře například ohledně zakládání společnosti Silnic LK, kde tento seminář a jeho výsledky ve mně vzbudily jen to, že je to ztráta času. Do budoucna, stejně pánové, vy nechcete diskutovat, vy nám předložíte vaši verzi, a buď ji přijmeme, nebo ji prohlasujete. Já to beru, že aspoň máte snahu vytvořit nějaký čas, nějakou schůzku, kdy nám chcete více dopodrobna vše přiblížit. Nicméně argumenty nejsou nikdy předloženy. Bc. Půta Nechci se nechat strhnout k debatě o tom, jestli informovat zastupitele a veřejnost je potřeba nebo ne, protože si myslím, že to je potřeba. Já myslím, že je především na svolavateli, aby zvolil takový termín a takovou formu, která osloví víc lidí. Myslím si, že bavit se o tom tak dlouho, až se shodneme, v tomto případě nemá smysl. Požádal pana Bursu, kdyby si jako předseda nejsilnějšího zastupitelského klubu mohl osvojit můj návrh a mohli bychom se k této záležitosti sejít. Věřím, že argumentů bude více, než bylo na tom semináři. Mimochodem město Hrádek nad Nisou zde zastupoval místostarosta. Já se účastnil setkání akcionářů, takže těch argumentů bude tolik, abychom mohli o této věci s klidným svědomím rozhodovat na příštím jednání zastupitelstva kraje. Opravdu to nesměřuji nikam jinam, než aby argumenty byly na stole dřív, než na jednání zastupitelstva kraje. Aby byla možnost si k tomu říci, zda argumenty jsou dostatečné nebo nejsou. Martin Sepp Domnívám se, že špatný termín vybrala Severočeská vodárenská společnost. My měli termín dobrý. Pavel Petráček Mohli jsme této diskuzi předejít, kdybyste se dostavili na seminář k tomu určený. U dalšího konaného termínu semináře, mohu zavolat na město Desná a do Hrádku nad Nisou a dohodnout si s vámi termín. To samozřejmě není žádný problém. Strana 0 z 73

11 ================================================================== Ing. Tita Na semináři jsem osobně byl a je potřeba přiznat, že úvodní část semináře nebyla zcela jasná, ale celá řada věcí se vyjasnila v průběhu semináře. Semináře jsou proto, aby se starostové nebo krajští zastupitelé ptali, když jim není něco jasné. Z pozice předsedy klubu nemám problém s nějakým předjednáním na úrovni předsedy klubů ani s dalším seminářem. Mgr. Dvořák Chci k tomu říci, že samozřejmě Ing. Tita jako uvolněny zastupitel má čas na seminář jít. Trefovat se, zda může pan Pieter nebo pan Půta, nevím nakolik je vhodné. Slušně bylo požádáno, jestli by to nemohlo být diskutováno nejprve na jednání předsedů klubů. Bc. Půta Nyní považuji debatu k semináři za ukončenou. Abychom byli na zasedání předsedů klubů efektivní, tak bych poprosil, abychom na tom samém jednání předsedů klubů mohli dostat na stůl podklady pro to, proč už nyní připravujeme soutěž na zajištění automobilové dopravy na období Z veřejného prostoru jsem zaregistroval a zachytil nějaké informace o tom, že jsou tam termíny, které z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek je nutné dodržet, a že se to proto připravuje. Abychom dostali v nějaké písemné podobě a mohli jsme je projednat, tak abychom ty záležitosti mohli nějakým způsobem rozumně posoudit. Martin Sepp Zda chcete písemný materiál i s harmonogramem, tak to mám zde. Co se týče veřejných zakázek na autobusovou dopravu v Libereckém kraji, tak momentálně probíhá finalizování a jednání s odborníky v rámci Koridu LK spol. s. r. o. o rozsahu, o zadávacích kritériích a hodnoceních. Co se týká časového harmonogramu, tak předkládám materiál, který se jmenuje Odůvodnění veřejné zakázky do schválení rady kraje. Postupujeme podle zákona č. 37/2006 Sb. a zároveň podle novely. Samozřejmě novely, která byla vydaná k Bohužel, metodika Ministerstva pro místní rozvoj byla vydaná teprve minulý týden. Snažíme se, abychom aspoň splnili veškeré povinnosti včetně metodiky, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, tzv. odůvodnění je doporučení na zakázky nad 200 milionů korun. Co se týká toho dalšího časového harmonogramu, tak potom předpokládám, že by odůvodnění veřejné zakázky měl projednat výbor dopravy a do Zastupitelstva LK se předloží Dne , pokud bude tento materiál schválen zastupitelstvem kraje, bude prenotifikace zadavateli umístěna ve věstníku a budeme zadávat vlastní zadávací dokumentaci ke schválení rady kraje předpokládám zveřejnění tohoto dokumentu. Co se týká časového období, tak vzhledem k náročnosti a složitosti a samozřejmě i změnám legislativním v rámci zákona naší republiky si nemyslím, že to děláme s nějakým extra předstihem, ale že v případě jakýchkoliv problémů popřípadě odvolacích řízení, tak tam máme nějaký časový harmonogram. Od to bude zveřejněno zhruba 76 dní podle zákona. Bc. Půta Požádal pana Seppa, aby materiál, ze kterého citoval, byl součástí zápisu z jednání zastupitelstva kraje. Přehled aktivit na soutěž automobilové dopravy na období Strana z 73

12 Aktivita Termín Zapojení OD do závěrečné fáze přípravy VZ všechny dokumenty Finalizace dokumentu dle metodiky MMR pro předání na KÚ (zakázkáři, právníci) Finalizace OVZ dle metodiky MMR do Rady 9.5. Projednání OVZ v Radě 5.5. Projednání OVZ na Výboru dopravy Projednání OVZ v Zastupitelstvu Prenotifikace na profilu zadavatele a ve věstníku Finalizace draftu ZD pro projednání v KÚ 4.6. Finalizace ZD 3.6. Schválení ZD v RK 9.6. Zveřejnění ZD Martin Sepp Mohu vám tento harmonogram přeposlat em. USNESENÍ č. 99/2/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje. 8. (7.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje Předkladatel: Mgr. Eichler, hejtman Mgr. Richter, předseda finančního výboru Finanční výbor projednal všechny body v návrhu programu, mimo body 7, 20 23, 28, 3-32, 38, 42, 46. Všechny body finanční výbor doporučuje ke schválení. USNESENÍ č. 00/2/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje s c h v a l u j e ) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2 - úpravy kapitoly 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje, jímž se a) navyšují příjmy rozpočtu kraje 202 o částku 4 89 Kč, Strana 2 z 73

13 ================================================================== b) navyšují výdaje v kapitole 933 Fond požární ochrany Libereckého kraje o částku 4 89 Kč, to je o částku vrácenou do rozpočtu fondu v lednu 202 a r o z h o d u j e o poskytnutí účelových dotací z Fondu požární ochrany Libereckého kraje ve výši ,- Kč těmto příjemcům: Obci Brniště - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup radiostanice s příslušenstvím IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup osvětlovacího systému IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Nákup celoobličejových masek IČ ,-- Kč Městu Doksy - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Doksy - Nákup vybavení PO (živelné pohromy) IČ ,-- Kč Městu Dubá Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Dubá - Oprava vyprošťovacího zařízení LUKAS IČ ,-- Kč Městysi Holany - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonné v Podještědí - Nákup věcných prostř. PO IČ ,-- Kč Městu Kamenický Šenov - Nákup ochr. a tech. prostředků IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Vybavení jednotky PO ochr. prostředky IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Vybavení jednotky PO tech. prostředky IČ ,-- Kč Obci Kravaře - Oprava automobilu IČ ,-- Kč Obci Krompach - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Mimoň - Nákup vozíku na přepravu záchr. člunu IČ ,-- Kč Obci Nový Oldřichov - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Skalice u České Lípy - Nákup ochr. a tech. prostředků IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup žebříku IČ ,-- Kč Sloup v Čechách - Nákup hadic, proudnic IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Oprava vozidla CAS 25 LIAZ IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Generální oprava motoru CAS T48 IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Nákup žebříku a motorové pily IČ ,-- Kč Obci Svojkov - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Velenice - Nákup radiostanic IČ ,-- Kč Obci Volfartice - Nákup hadic a čerpadla IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Oprava nástavby CAS IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Nákup záchranných zdravotnických IČ ,-- Kč Strana 3 z 73

14 potřeb Městu Žandov - Nákup věcných prostř. PO (koncepce PO) IČ ,-- Kč Obci Dalešice - Nákup technického vybavení IČ ,-- Kč Městu Desná - Modernizace kabiny a dovybavení CAS 25 IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup vozidla Ford Tranzit IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup technických prostředků IČ ,-- Kč Městu Desná - Zabezpečovací systém hasičské zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Vybavení JPO Jabl. Paseky IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Vybavení JPO Proseč IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Nákup motorového člunu IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Nákup dopr. automobilu IČ ,-- Kč Obci Jenišovice - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Výroba a montáž pojezdových regálů IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup zásahových obleků IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup zásahových přileb IČ ,-- Kč Obci Líšný - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Líšný - Výstroj člena zásahové jednotky IČ ,-- Kč Obci Loužnice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - Oprava stříkačky PS-2 IČ ,-- Kč Městu Lučany nad Nisou - doplnění ochr. a tech. prostř. IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Oprava vozidla CAS 32 Tatra 48 IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Maršovice - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Nisou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Rekonstrukce požární plošiny IČ ,-- Kč Obci Plavy - Oprava karoserie dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Plavy - Nákup hadic IČ ,-- Kč Obci Plavy - Nákup pneumatik na požární auto IČ ,-- Kč Obci Rádlo - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Nákup obuvi IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Nákup dopr. auta IČ ,-- Kč Strana 4 z 73

15 ================================================================== Městu Smržovka - Nákup ochr. a technických prostředků IČ ,-- Kč Městu Smržovka - Nákup pneumatik na LIAZ CAS 25k IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Dovybavení výjezdové jednotky IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup pneumatik na CAS Karosa IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Vlastiboř - Nákup radiostanic, rampy a majáku IČ ,-- Kč Obci Zlatá Olešnice - Nákup výstroje pro JPO IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Vybavení JSDHO Bzí IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup vozu - Horská Kamenice IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Vybavení JSDHO Těpeře IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup vybavení jednotek JPO III IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava vozů ZIL IČ ,-- Kč Obci Bílý Potok - Nákup nového dopravního vozidla IČ ,-- Kč Obci Bulovka - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Nákup rozbrušovací pily s přísl. IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Nákup sady vakuových dlah a nosítek IČ ,-- Kč Obci Dětřichov - Nákup technických prostředků a oprava IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Rekonstrukce vozidla CAS 32 IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Doplnění vybavení do zásah. vozidel IČ ,-- Kč Obci Habartice - Úprava a vybavení vozidla IČ ,-- Kč Obci Heřmanice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Chotyně - Vybavení nového vozidla CAS IČ ,-- Kč Obci Jeřmanice - Obnova materiálu JPO IČ ,-- Kč Obci Jindřichovice pod Smrkem - Nákup věc. prostředků IČ ,-- Kč Obci Kryštofovo Údolí - Nákup ochranných přileb IČ ,-- Kč Obci Křižany - Nákup zabezpečovacího zařízení IČ ,-- Kč Obci Lázně Libverda - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Statut. městu Liberec - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Statut. městu Liberec - Nafukovací stan GTX 24 IČ ,-- Kč Obci Mníšek - Nákup ochranných a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Opr. nádrže na CAS 32 IČ Městu Nové Město pod Smrkem - Nákup vysokotl. hadice IČ ,-- Kč ,-- Kč Strana 5 z 73

16 Městu Nové Město pod Smrkem - Nákup tech. prostř. PO IČ ,-- Kč Obci Oldřichov v Hájích - Nákup ochranných přileb IČ ,-- Kč Obci Pertoltice - Nákup GSM a a savic IČ ,-- Kč Obci Radimovice - Nákup pneumatik a ochr. rukavic IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup dýchací techniky IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup suchých obl. pro práci na vodě IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Nákup sady vyprošťovacího zařízení IČ ,-- Kč Obci Rynoltice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Světlá pod Ještědem - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Svijanský Újezd - Nákup přenosné motor. stříkačky IČ ,-- Kč Obci Šimonovice - Nákup drobných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Višňová - Obnova dýchací techniky IČ ,-- Kč Obci Višňová - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Nákup dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Nákup svítilen IČ ,-- Kč Obci Žďárek - Nákup rozdělovače, proudnic a savic IČ ,-- Kč Obci Benecko - Přístavba hasičské zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Benecko - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Oprava dopravního vozidla OPEL IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Nákup přenosné stříkačky PS-8 IČ ,-- Kč Obci Benešov u Semil - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Čistá u Horek - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Háje nad Jizerou - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Harrachov - Oprava CAS 32 T 48 IČ ,-- Kč Obci Horka u Staré Paky - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Horní Branná - Nákup hasičského vozidla IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Nákup svítilen IČ ,-- Kč Obci Chuchelna - Nákup ochr. a tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Nákup tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Nákup ochr. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Jesenný - Pořízení dopravního automobilu IČ ,-- Kč Obci Košťálov - Vybavení výjezd. jednotky (věc. prostř.) IČ ,-- Kč Strana 6 z 73

17 ================================================================== Obci Kruh - Doplnění výzbroje a věcných prostředků IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Nákup ochranných prostředků IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Pořízení požární stříkačky PS2 IČ Obci Libštát - Nákup výstroje a technických prostředků PO IČ ,-- Kč ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Nákup ochr. prostředků IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Nákup tech. prostředků IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Oprava vozidla CAS IČ ,-- Kč Obci Mírová pod Kozákovem - Nákup věc. prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Modřišice - Nákup technických prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou - Svolávací zařízení IČ ,-- Kč Obci Olešnice - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Poniklá - Doplnění požárního materiálu IČ ,-- Kč Obci Radostná pod Kozákovem - Nákup ochr. prostředků IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Oprava vozidla CAS 24 IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Oprava zařízení Weber IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Nákup pneu DA Avia IČ ,-- Kč Městu Rovensko pod Troskami - Nákup dých. přístrojů IČ ,-- Kč Městu Semily - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Studenec - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Syřenov - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Tatobity - Nákup věcných prostředků PO IČ ,-- Kč Obci Troskovice - Nákup technických prodtředků PO IČ ,-- Kč Obci Víchová nad Jizerou - Nákup stříkačky IČ ,-- Kč Obci Všeň - Nákup repasovaného vozidla Liaz CAS K 25 IČ ,-- Kč Obci Vyskeř - Nákup ochranných prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Nákup tech. prostředků PO IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Nákup zásahové obuvi IČ ,-- Kč HLASOVÁNÍ Č.: 8 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval člen zastupitelstva kraje. Bc. Půta Ohradil se k předešlému hlasování, kdy Mgr. Eichler nehlasoval a určitě tomu tak nechtěl, když se jednalo o bod na podporu hasičů. Strana 7 z 73

18 Mgr. Eichler Poděkoval Bc. Půtovi za všimnutí chyby v hlasování. Nechal hlasovat znovu o bodu č. 7. HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 9. (8.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" Předkladatel: Bc. Bursa, člen rady kraje Bc. Půta Klub Starostů pro Liberecký kraj má jednotlivé stanovisko a v hlasování tento bod nepodpoří. USNESENÍ č. 0/2/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2 - poskytnutí dotací z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" b e r e n a v ě d o m í přehled žádostí o poskytnutí dotací z Programu G - 99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje" doručených Libereckému kraji v termínu do , s c h v a l u j e ) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/2, kterým se: a) snižují výdaje v kapitole Grantový fond ekonomického odboru o celkovou částku ,- Kč, b) navyšují výdaje v kapitolách: Grantový fond odboru kancelář hejtmana o částku ,- Kč, Grantový fond odboru rozvoje a evropských projektů o částku ,- Kč, Grantový fond odboru školství, mládeže a tělovýchovy o částku ,- Kč, Grantový fond odboru kultury, památkové péče a cest. ruchu o částku ,- Kč, Grantový fond odboru životního prostředí a zemědělství o částku ,- Kč a Grantový fond odboru zdravotnictví o částku ,- Kč, 2) poskytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu Libereckého kraje na rok 202 v úhrnném objemu ,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt a ve výši: p.č. Název žadatele / příjemce Právní forma SDH Roztoky u Jilemnice org.jedn. sdružení IČ Název projektu / aktivity Výše transferu v Kč Soutěž parních stříkaček u příležitosti ,00 40.výročí založení SDH Roztoky u Jilemnice Strana 8 z 73

19 ================================================================== 2 Sbor dobrovolných hasičů Turnov org.jedn Oprava a dostavba střechy s krycí ,00 sdružení pergolou 3 Sbor dobrovolných hasičů org.jedn Rekonstrukce a oprava hasičské ,00 Krčkovice sdružení zbrojnice 4 Služby Koberovy s.r.o. s.r.o Prevence kriminality - instalace ,00 kamerového systému v obci Koberovy 5 Obec Benešov u Semil ÚSC Oprava dřevěné lávky přes Jizeru II ,00 etapa 6 Město Ralsko ÚSC Ošetření a kácení starých stromů na ,00 bývalém hřbitově v Kuřivodech 7 Obec Záhoří ÚSC Zhotovení vlajky a znaku obce a ,00 úředních tabulí 8 Obec Slaná ÚSC Veřejné osvětlení - nová svítidla ,00 9 MEZINÁRODNÍ CENTRUM o.p.s Oprava havarijního stavu části ,00 UNIVERSUM, o.p.s. plochých střech na budově Kolosea v Liberci 0 TJ Sokol Jablonec nad Nisou org.jedn Činnost oddílu moderní gymnastiky 5 000,00 SPORTCENTRUM sdružení Pekař Josef fyz.o.nep. Vydání almanachu k výročí založení 0 000,00 školy 2 Obec Kravaře v Čechách ÚSC IT pro tvorbu školního časopisu 5 000,00 3 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 28, okres Česká Lípa, příspěvková organiz. p.o Šachy do škol 5 000,00 4 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková 5 FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem 6 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov p.o. LK Pořízení notebooků pro přípravu dětí na studium ,00 o.s Podpora fotbalového klubu ,00 p.o. LK Nákup diamantové pily ,00 7 FC Lomnice nad Popelkou o.s Příspěvek na údržbu travnatých ploch FC Lomnice nad Popelkou 8 TJ SOKOL TESLA STRÁŽ NAD o.s ÚHRADA PROVOZNÍCH NISOU NÁKLADŮ A SLUŽEB TJ SOKOL , ,00 TESLA STRÁŽ NAD NISOU 9 Občanské sdružení - MC Jablíčko o.s MC Jablíčko - centrum pro rodinu ,00 20 TJ Sokol Ruprechtice org.jedn Výměna střešní krytiny na střeše kabin ,00 sdružení TJ Sokol Ruprechtice 2 Občanské sdružení FIT STUDIA o.s Náklady na sezónu 202, účast na ,00 AEROBIKU Jany Boučkové MČR 22 Občanské sdružení FIT STUDIA o.s Náklady na sezónu 202, účast na ME ,00 AEROBIKU Jany Boučkové a MS 23 Basketbalový klub Kondoři o.s Letní basketbalová škola ,00 Liberec, občanské sdružení 24 Střední uměleckoprůmyslová p.o. LK Sklo v 3D grafice ,00 škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, p.o. 25 SK Liberec Handball o.s Provoz sportovního klubu Liberec ,00 Handball 26 Město Smržovka ÚSC Slet bubeníků bubenická dílna ,00 pro děti a dospělé s handicapem 27 TJ Sokol Janov nad Nisou o.s Florbalový turnaj neregistrovaných ,00 hráčů 28 Mateřská škola Domino s.r.o. s.r.o Bezpečné Domino ,00 29 FC SLOVAN LIBEREC a.s. a.s Fotbalové soustředění a tréninkové oblečení - mladší přípravka ročník ,00 30 TENISOVÝ KLUB TANVALD o.s Revitalizace sportovního areálu ,00 Tenisového klubu Tanvald 3 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Fotbalová akademie Tanvald ,00 32 TITANS Liberec o.s Celoroční činnost sportovního klubu Titans Liberec ,00 Strana 9 z 73

20 33 Střední odborná škola a p.o. LK ENERSOL ,00 Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 5, p.o. 34 Základní škola speciální a p.o Inovace edukační pomůcek ,00 mateřská škola speciální, Turnov 35 FC Lomnice nad Popelkou o.s Stavební rekonstrukce zázemí ,00 fotbalového stadionu FC Lomnice nad Popelkou 36 Síť mateřských center o.s. o.s Síť mateřských center o.s. - Liberecký kraj ,00 37 Sportovně střelecký klub Manušice org.jedn. sdružení Oprava elektroinstalace terčového zařízení a zabezpečení prostor obslužného kanálu ,00 38 FK Cvikov o.s Rekonstrukce schodiště na FK Cvikov ,00 39 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Vybavení učeben praktického vyučování - školní skleník a školní kuchyňka ,00 40 Tělovýchovná jednota Turnov, o.s Kontrolní jednotky pro orientační běh ,00 o.s. 4 FK Cvikov o.s Údržba obou travnatých hřišť, včetně ,00 hnojiva a vertikutace 42 Národní akademie regionálního o.s Rozšíření informační a znalostní ,00 managementu, o.s. podpory rozvoje obcí v LK 43 Gymnázium a Střední odborná p.o. LK Nákup školního nábytku ,00 škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, přísp.org. 44 Základní škola Ivana Olbrachta, p.o Preventivní školní programy ,00 Semily, Nad Špejcharem TJ Jiskra Kamenický Šenov o.s Podpora rekreačních sportů ,00 46 Český svaz sportu pro všechny, o.s Mezinárodní den pohybu ,00 o.s. 47 Občanské sdružení PROFIT o.s DT Český Dub - vybavení kuchyně ,00 Skuhrov 48 TJ Starý Harcov Liberec sdružení Nákup plynu pro vytápění tělocvičny ,00 (spolek, TJ Starý Harcov klub) 49 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 387, přísp.org. 50 Okrašlovací spolek Hanychov, o.s. p.o. LK Nákup stroje - diagnostika sbíhavosti kol pro výuku žáků technických oborů ,00 o.s Dostavba zařízení pro zajištění správy ,00 a provozu ploch Hanychov 5 TJ Bílí Tygři Liberec o.s Hokejová střelnice ,00 52 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 42/44, p.o. p.o Reko. výměna vstupních dveří budovy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků ,00 53 SKI KLUB PRÁCHEŇ o.s Nákup pásového vozidla pro zajištění ,00 provozu lyžařského areálu 54 SHMČS - Sbor dobrovolných org.jedn Dětské hřiště ,00 hasičů Liberec - Sever sdružení 55 FC Nový Bor o.s Výměna oken v budově fotbalového ,00 stadionu II. etapa 56 Alliance francaise Liberec mez.org Rozvoj frankofonie v Libereckém kraji ,00 a sdružení 57 Sportovní centrum p.o Studie využití kolečkové dráhy v ,00 areálu Hraběnka 58 SpinFit Liberec o.s Dětský MTB cup Libereckého kraje ,00 59 Sportovní klub Machnín o.s. o.s Nákup sportovních potřeb a zajištění výcviku Sportovního klubu Machnín o.s ,00 60 Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 46, př.or. p.o Inovace učeben PC na ZŠ a OA Tanvald 6 FK Cvikov o.s Provozní náklady na FK Cvikov, plyn, el.energie, voda, plat správce, , ,00 Strana 20 z 73

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 Bod pořadu jednání: 36. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/11 - poskytnutí dotací z programu G 99 - akce financované z rozhodnutí

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 USNESENÍ č. 527/07/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení rady kraje, v y p

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009

Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009 Přítomni: 42 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: Marek Pieter, Ing. Lidie Vajnerová, Ing. Karel Kapoun

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY prosinec 2014 1. MěÚ SEMILY 481629211 Husova 82 fax: 481622534 513 13 e-mail: musm@semily.cz podatelna@mu.semily.cz www.semily.cz starostka Ing. arch.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 Pořadí jednání č. 73 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 10 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2011 1 000 218 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen - Dresden

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 USNESENÍ č. 333/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 8. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014

15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014 15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014 Pořadí jednání č. 43 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 195/14 poskytnutí dotací z podprogramů 4.1 Podpora volnočasových aktivit a 4.5 Pedagogická

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 9 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2009 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 15. ÚNORA 2011 - TURNOV PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Leden 1.1.2010 35. Novoroční výstup na Ještěd Horní Hanychov okr. Liberec km: PT 7 konečná MHD Liberec Horní Hanychov, 8.30-11.30 Vrchol Ještědu, do 14.00 KČT Lokomotiva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více