H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta a regenta chlapeckého semináře. V roce 1888 působil jako katecheta na České státní reálce v Brně a byl jím pak 37 let. Kázal v jezuitském kostele pro studenty, později se jeho kázání zúčastnili inteligenti, řemeslníci a příslušníci jiných církví. Věnoval se studiu válečných dějin, zvláště bitvy u Slavkova, o které vydal knížečku Bitva u Slavkova v roce Propagátor myšlenky pacifismu. ( ) Z Vysílače Ještěd zahájila vysílání křesťanská rozhlasová stanice RADIO PROGLAS. Začala vysílat na podzim roku 1995 jedním malým vysílačem na Svatém Hostýně. V současné době vysílá z 15 vysílačů a její signál pokrývá 1/3 ČR. Zakladatelem a ředitelem je katol. kněz Ing. Martin Holík Premiéra oratoria Anno Domini příchod Pána skladatele Petra Ebena provedena v dómu v Padebornu. Skladba sleduje církevní rok a vybízí posluchače ke společné cestě s Ježíšem Kristem V italském Colle Don Bosco slavnostně zahájeno evropské setkání Confronto 99 za účasti 800 mladých aktivistů Salesiánského hnutí mládeže z 20 evropských zemí (skončeno 7. 8.) Slavnostně požehnal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner nově vybudovaný Dům Svaté rodiny v Blatnici na Hodonínsku s přístavbou kostela sv. Ondřeje. V objektu se počítá se zkouškami scholy a chrámového sboru, ale také k setkávání všech věkových skupin. 2. SRPEN 1824 Narozen Antonín Dudík, katolický vlastenecký kněz, příslušník družiny Sušilovy. Po vysvěcení působil jako kaplan v Holešově, pokračoval v Kostelci u Holešova a nakonec ve Velkém Týnci. V rozmezí let se stal farářem v Hrušce u Kojetína.a poté ve Vyškově. V roce 1848 činný ve student. vlasteneckých spolcích. V letech až 1850 povolán ve funkci knihovníka Slovanské knihovny v Olomouci. Autor cestopisů a povídek. ( ) Zemřel PhDr. František Tomáš Bratranek, katolický kněz-augustinián, literární historik, filozof. Zabýval se studiem děl klasického německého

2 idealismu 1. poloviny 19. století. Profesor na filozofickém ústavu v Brně v letech 1844 až V rozmezí let se stal řádným profesorem na polské Jagellonské univerzitě v Krakově a roku 1866 se stal jeho rektorem. (* ). 3. SRPEN 1809 Narozen Antonín Arnošt Řehák, katolický kněz, básník. Nejprve se stal kaplanem v Doubravici u Mnichova Hradiště a v roce 1841 přešel do Litoměřic, kde nejprve působil jako duchovní správce trestnice a od r jako vice rektor biskupského alumnátu. Časem se stal rektorem semináře a také pověřen funkcí kapitulního překladatele biskupských úředních spisů pro duchovenstvo litoměřické diecéze. Napsal drobné prozaické žánry, zejména anekdoty, zprávy, hádanky, ale též naučné články s dějepisným i přírodopisným obsahem. ( ). 4. SRPEN 1434 Zemřel Konrád III. ze Zvole, katolický kněz. Roku 1412 scholastik kate drální kapituly olomoucké a v roce 1419 jmenován farářem u sv. Mořice v Kroměříži a olomouckým proboštem. Rovněž proboštem u sv. Jiljí v Praze. V letech 1415 až 1422 ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. V letech se stal 30. biskupem olomouckým a také administrátorem pražské arcidiecéze. Svolal diecézní synodu světského i řádového duchovenstva do Brna. (* okolo r. 1408) Slavnostně vysvěcen dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí. Do zdejšího kostela v r přeneseny z konventu ostatky sv. Zdislavy. Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy se nachází v areálu domi nikánského kláštera. Od roku 2008 prohlášena za národní kulturní památku ČR Narozen ThDr. Dominik Alois Špachta, katolický kněz, vlastenec, teolog. spisovatel. V duchovní správě se ujal funkce kaplana ve Vlňově a posléze v Minicích u Velvar. V roce 1835 se stal farářem v Kolči a r prvním admi nistrátorem farnosti v Praze-Karlíně. Z jeho literárních děl: Vzůru na Golgotu, Malý katechismus o posvátných obřadech církve katolické, Krátká mluvnice jazyka českého. (+ r. 1859) Zemřel Josef Lužný, katolický kněz, konzistorní rada, regionální historik. V roce 1872 nastupuje jako kaplan v Pitíně a 1881 se stal farářem v Prusi novicích na Holešovsku a nakonec emeritní farář v Příboře. Věnoval se přede vším dějinám rodu Prusinovským z Vickova, ke kterým shromažďoval výpisy z archiválií a své poznatky doplňoval korespondencí s vlastivědnými odborníky. (* ) Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek zaslal vládě a ÚV KSČ

3 otevřený dopis, v němž vyjádřil podporu petici Několik vět a nabídl se jako prostředník celospolečenského dialogu. 5. SRPEN 1844 Zemřel František Josef Sláma (ps. Bojnický), katolický kněz a kazatel, osvětový pracovník, regionální historik, publicista. Nejprve se stal kaplanem v Prachaticích a poté r na Orlice. V roce 1838 jmenován farářem v Chrašticích a r ustanoven děkanem v Bechyni. Věnoval se výchovně osvětové činnosti. Podílel se na zakládání výchovných ústavů pro mládež, lidových knihoven, různých čtenářských spolků a ústavů pro staré a opuštěné. Přispíval do katolických časopisů. (* ) Zemřel Mons. ThDr. Robert Neuschl, katolický kněz a teolog, konzistorní a biskupský rada, papežský prelát, literární publicista. Jako kaplan začínal v Nové Vsi u Hodonína. Načež odešel do Vídně na vyšší studium teologie Po návratu v Brně zastával funkci docenta fundamentální teologie při bohoslov veckém ústavu. Roku 1889 jmenován profesorem mravovědy. Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly brněnské. Přispíval do Časopisu katolického duchovenstva a též se stal redaktorem sociálního časopisu Kazatel. Vydal Křesťanskou sociologii ve dvou svazcích. (* ) Zemřel Mons. ThDr.h.c. František Jemelka, katolický kněz, náboženský spisovatel, prelát, apoštolský protonotář. Po vysvěcení pověřen funkcí kaplana ve Valašském Meziříčí a v r jako polní kurát ve vojenské nemocnici v Terezíně. V roce 1951 ustanoven infulovaným děkanem metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Konal misie u krajanů v Německu. Redaktor časopisu Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje až do r Sběratel podkladů pro kanonizaci olomouckého arcibiskupa A. Stojana. (* ) V bazilice sv. Jakuba Většího na pražském Starém Městě zahájen 4. ročník Mezinárodního varhanního festivalu, který zahrnoval celkem 8 sólových varhanních recitálu předních evropských umělců (skončil 23.9.). 6. SRPEN 1879 Zemřel Jan Mareš, katolický kněz a katecheta. Roku 1835 působil jako kooperátor v Krásné Lípě. V letech 1839 až 1856 se stal profesorem metodiky a katechetiky v biskupském semináři v Litoměřicích. Roku 1851 pověřen funkcí inspektora národních škol v Čechách. V r zvolen děkanem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Ve stejném roce se zúčastnil diecézní synody. (* ) Narozen Václav Antony, katolický kněz. Začínal v duchovní správě jako kaplan v Domažlicích. Pověřen profesorem latiny na gymnasiu v Domažlicích. V roce 1949 jmenován arciděkanem. V době komunistického režimu vězněn 11 let. Od roku 1969 ustanoven administrátorem děkanského úřadu v Čes.

4 Budějovicích ( ) Zveřejněna encyklika papeže Pavla VI. Ecclesiam suam o hlubším porozumění katolické eklesiologie. 7. SRPEN 1814 Papež Pius VII. bulou Sollicitudo omnium ecclesiarum obnovil jezuitský řád Tovaryšstva Ježíšova v původní formě pro celou církev, který byl zrušen v roce 1773 papežem Klementem XIV Zemřel Jiljí Antonín Wolf, katolický kněz-kapucín. V roce 1841 zvolen provinciálem Řádu kapucínů. Roku 1856 se stal kvardiánem konventu v Žatci. V období let 1857 až 1859 opět zastával funkci provinciála. Poté přešel do Mostu jako člen konventu. Ve funkci kvardiána konventu v Žatci působil v rozmezí let 1861 až (* ) Zemřel PhDr. Vavřinec Zink, katolický kněz-piarista. Ve Vídni začal přednášet na tamní filozofické fakultě. Po návratu do vlasti, od roku 1852, se stal členem piaristické koleje v Praze v Panské ulici. V letech ustanoven provinciálem Řádu piaristů. (* ). 8. SRPEN 1689 Narozen Václav Vavřinec Reiner, barokní malíř, specialista na oltářní a závěsné obrazy portréty a krajiny. Vypěstoval si osobitý styl, jež je charak teristický plastickou hmotností a realistickou zemitosti. V závěrečném období se přiklonil k barevně světelnému pojetí obrazové scény. Hlavní díla: Cyklus na téma Te Deum pro kostel Panny Marie v Oseku, Legenda a glorifikace sv. Jana Nepomuckého pro kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, cyklus z legendy Sv. Augustina pro pražský kostel sv. Tomáše na Malé Straně, Obětování v chrámu pro kostel v pražské Loretě na Hradčanech a další díla. ( ) Slavnostně položen základní kámen ke stavbě kláštera alžbětinek Na slupi na pražském Novém Městě s kostelem Panny Marie Sedmibolestné, podle projektu K. I. Dientzenhofera Zemřel Josef Mottl, katolický kněz, historik, odborný publicista. V letech 1859 až 1864 se ujímá funkce faráře v Kolčí a posléze přeložen do Kladna, kde se později stal děkanem. Zabýval se studiem historie města Kladna, kladenského regionu a zaniklých osad. Publikoval v časopise Památky archeologické a místopisné. (* ) Zemřel Jan Nepomuk Černohouz, katolický kněz a spisovatel, publi cista. Působil jako kaplan v Kouřimi, r pokračoval v Zásmukách a odtud přechází do Liboce. Roku 1868 ustanoven administrátorem ve Sto důlkách a roku 1872 se stal děkanem v Budči-Kovárech. Opět se ujímá

5 r funkce faráře, tentokráte v Praze-Hostivaři. Přispíval teologickými články do různých časopisů. Uveřejnil samostatně cyklus postních kázání David hřešící a kající. Nejcenější jeho dílo Encyklopedie příkladů z Písma sv., z dějin církve, z obecného života. (* ). 9. SRPEN 1674 Narozen František Maxmilián Kaňka, barokní architekt a stavitel. Činný převážně v Praze ve službách předních šlechtických rodin a církevních řádů. Zasloužil se o zdomácnění baroka v Čechách. Budoval konventní budovy augustiniánů v Praze na Karlově v letech Podílel se na dostavbě pražského Klementina (vystavěl kostel sv. Klimenta, dále astronomickou věž a Zrcadlovou kapli.), na dokončení piaristického kostela v Litomyšli. Navrhl barokně gotickou úpravu proboštského kostela Panny Marie v Roudnici nad Labem, navrhl kostel sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Ze světských staveb jsou to zámky na Jemništi a ve Vinoři. ( ). 10. SRPEN 1659 Narozen Jindřich Samuel Wolf z Března, katolický kněz, apoštolský protonotář vratislavské diecéze, biskupský komisař pro celé Těšínsko, kanovník kolegiátní kapituly v Horním Hlohově v Polsku. V prosinci 1681 ustanoven farářem v Těrlicku v okrese Karviná. Pořídil soupis fundací farního i filiálních kostelů, založil řádné matriky, dohlížel na účetnictví. ( ). 11. SRPEN 1264 Papež Urban IV. zavedl bulou Trasiturus svátek Božího Těla pro celou církev. Podnět k zavedení svátku dala augustiniánská řeholnice sv. Juliana de Mont Cornillou roku Zemřel Mikuláš Kusánský (vl. jm. Nicolas Krebs), katolický kněz a teolog, raně renesanční myslitel, diplomat. Působil jako biskup v Brixenu a r jmenován kardinálem. Snažil se o reformy církve v Německu. Usiloval o vytvoření jediného společného duchovního centra světa. Autor plánů na sjednocení všech náboženství ve skutečně universálnímu katolicismu. Přepracoval tradiční témata a pojmy křesťanské filozofie. Hlavní spis Docta ignoranta (Učená nevědomost). Roku 1436 před ložil Basilejskému koncilu návrh na reformu kalendáře. V moderní době se s jeho myšlením zvláště zabývali Karl Jaspers a Jan Patočka. (* ). 12. SRPEN 1484 Zemřel papež Sixtus IV. (vl. jm. Francesco della Rovere, katol. kněz, generál Řádu františkánů. Zvolen 9. srpna Vstoupil do dějin jako

6 mecenáš umění a vědy. S jeho jménem je spojena přeměna středověkého Říma na renesanční město. Dal vystavět kostely Panny Marie Lidové a Panny Marie Královny míru, nový špitál sv. Ducha. Založil Vatikánskou knihovnu a nechal vyzdobit Sixtinskou kapli. (* ). 13. SRPEN 1629 Narozen Alexius Eder ( vl.jm. Tobiáš), katolický kněz-piarista, pedagog. Do řádu vstoupil r v Lipníku nad Bečvou. Odtud odešel do nově zří zeného polského noviciátu v hornouherském Podolínci a poté do Varšavy, kde roku 1655 vysvěcen na kněze. Jako učitel prošel všemi kolejemi provincie. Ve funkci rektora působil v koleji v Lipníku n. Bečvou. Dne 18. prosince 1658 s dalšími dvěma piaristy přichází do nově založené koleje ve Slaném. Od r až do své smrti se stal provinciálem řádu pro provincii Germania. Dokončil vyjednávání o zřízení nových kolejí v Kromě říži a Kosmonosech u Mladé Boleslavi. (+ r. 1690). 14. SRPEN 1959 Zemřel Mons. ThDr. Bedřich Vašek, katolický kněz, pedagog, sociolog. Po vysvěcení ustanoven kooperátorem a administrátorem v Kučicích u Oder poté katechetou v Uherském Ostrohu a pak se stal profesorem na gymnasiu v Opavě. V roce 1922 nastoupil jako profesor křesťanské sociologie na CMTF v Olomouci a působil zde do r V letech redigoval revue Sociální rozhledy. Přispíval do časopisů: Katolické duchovenstvo, Hlídka a Našinec. Jeho stěžejním dílem se stala Rukojeť křesťanské sociologie. Ve dvou dopisech, adresované ThDr. Josefu Matochovi poskytl orientaci pro výkon služby arcibiskupa. (* ). 15. SRPEN 1464 Zemřel papež Pius II. (vl. jm. Aeneas Silvius Piccolomini), katol. kněz, humanista, učenec a spisovatel. Roku 1447 se stal biskupem v Terstu a o dva roky později biskupem v Sieně, roku 1456 jmenován kardinálem a dne 19. srpna 1458 zvolen papežem. Za jeho pontifikátu, r prohlásil Kateřinu ze Sieny za svatou. Velké zásluhy získal za práce pro římskou kurii. Roku 1460 vydal bulu Execrabilis, jíž zakázal rozmáhající se nemrav, umožňující se odvolat proti nemilému nařízení kurie k všeobecnému koncilu. (* ) Katolický kněz Ignác z Loyoly, spolu s šesti druhy v kostelíčku na úpatí Montmartru v Paříži, založil jezuitský řád Tovaryšstvo Ježíšovo. Řád v roce 1773 zrušen a v roce 1814 opět obnoven Narozen Jan Böhm, katolický kněz a kazatel, katecheta, slezský buditel. První kaplanské místo zastával v Dubu a v Charvátech u Olomouce,

7 pokračoval v Chropyni a odtud přešel do Kelče. V letech 1863 až 1909 se stal farářem v Hrabyni. Zde nechal v r postavit poutní chrám Panny Marie Nanebevzaté. Český vlastenec a organizátor veřejného a kulturního života v Hrabáni a okolí. R 1903 jmenován konzistorním radou. V krásné literatuře ho zpodobnil básník Petr Bezruč v básni Hrabyně ( ) 1859 Zemřel František Stocklöw, katolický j kněz- člen maltských rytířů. V duchovní správě působil od r jako administrátor u kostela Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně. Roku 1827 zvolen převorem praž. konventu Řádu maltských rytířů a funkci vykonával do r (* ) Zemřel ThDr. Čeněk M. Tomíško, katolický kněz a pedagog. Dne 4. října 1926 přijat do III. řádu sv. Františka a zůstal františkánským ideálům věrný po celý život. Teologii studoval na Lateránské univerzitě v Římě, kde přijal kněžské svěcení. Po návratu z Říma nastoupil učitelskou dráhu v kněžském semináři v Hradci Králové. Kromě církevních dějin vyučoval křesťanskou filozofii i dogmatiku. Od září 1931 jmenován druhým vikaristou. Věnoval se apoštolské práci v KA a v dět. besídkách. Jako dobrý psycholog dětských duší sestavoval pro děti nejrůznější hry, scénky, písně a zábavy. (* ) Kongregace pro bohoslužbu v Římě dekretem vydala přepracovaný dokument Ordo exsequiarum pohřební řád, jehož latinský text vstoupil v platnost dnem 1. června SRPEN 1854 Zemřel Viktor Karel Šlosar, katolický kněz-benediktin. Zastával funkci správce fary ve Šlapanici. Následně se stal tajemníkem opata benediktinského kláštera v Rajhradě. Roku 1821 zvolen opatem Řádu benediktinů. V roce 1832 působil jako spoluvizitátor benediktinských klášterů v Čechách, na Moravě a v Krakově. Autor katalogu archivů, podporovatel věd a umění. V r zakládajícím členem Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. Zasloužil se o zřízení muzea přírodnin, obrazů, rytin, mincí a vykopávek z rajhradského okolí. (* ) Slavnostně otevřen a vysvěcen pravoslavný chrám sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Dientzenhoferova stavba, vystavěna pro slovanské benediktiny vypuzené z Emauz a zrušena za dob josefínských. Od roku 1920 používá chrám Čs. církev husitská, která zde byla založena. 17. SRPEN 1824 Narozen Josef Ješina, katolický kněz, romista. Začínal jako kaplan v Rožďalovicích a jeho dalším působištěm se staly Rochpratice. R jmenován farářem ve Zlaté Olejnici, kde se začal s P. Františkem Ulrichem

8 zabývat romštinou. Zaměřil se na zápis a popis romštiny, hlavně české. Vydal Slovník česko cikánský a cikánsko český, který mj. obsahuje kromě pohádek a povídek rómské modlitby a rómskou oddávací řeč, kterou oddával rómský pár. Autor práce Románi čib, která zahrnuje nástin fonotéky a podrobný gramatický přehled. ( ) Narozen JUDr. Antonín Gruda, katolický kněz a kazatel, právník. V duchovní správě působil v Holici u Olomouce a pak v Přerově. Spolu pracovník prvního tábora českého lidu na Ostré hůrce ve Slezsku r V rozmezí let 1886 až 1898 ustanoven farářem v Mokrých Lazcích a odtud přechází do Kateřinek. Dal podnět k založení Katolicko-politické besedy. Předseda Matice opavské. V roce 1897 zvolen poslancem Slezského zemského sněmu, ve kterém hájil politické a národní požadavky českého etnika. Napsal řadu článků do Kazatele a Kalendáře Ústřední matice školské. ( ) Na Svaté Hoře u Příbrami zahájeno Celostátní setkání mládeže, kterou organizovala Sekce pro mládež ČBK, za účasti českých a morav ských biskupů i Apoštolského nuncia G. Coppy (ukončeno 22.8.) Ve Šternberku zahájeno putování ostatků sv. Kláry po České republice na řadě míst a ukončeno 12. září. Duchovní program spojen také s přednáškami o sv. Kláře Poutní místo Svatý Hostýn navštívil kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner v doprovodu olomouckého arcibiskupa Mons Jana Graubnera. 18. SRPEN 2004 Ve Strážnici zahájeno setkání mládeže olomoucké arcidiecéze za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a hosta německého arcibiskupa kardinála Joachima Meisnera z Kolína nad Rýnem 19. SRPEN 1674 Narozen František Maxmilián Kaňka, barokní architekt. Spolu pracoval s G. Santinim a s G. B. Aliprandim. V roce 1718 přestavěl praž. Karolinum v nynější budovu. V letech provedl barokní pře stavbu Černínského paláce na Hradčanech a Vrtbovské zahrady na Malé Straně. V rozmezí let 1719 až 1726 pokračoval ve stavbě piaristického kláštera v Litomyšli. Podle smlouvy z s opatem Tomášem Budeciem vystavěl konvent cisterciáckého kláštera na Zbraslavi. ( ) Slavnostně zahájena stavba kostela Nejsvětějšího Sdce Páně na Královských Vinohradech za účasti strahovského opata Metoda Zavorala. Postaven podle projektu architekta J. Plečnika.

9 20. SRPEN 1649 Přenesen ve slavnostním průvodu ze Staré Boleslavi na Vyšehrad milostný obraz Panny Marie jako Palladium země České. Uctíván lidem až do 6. září Narozen Alois Tylínek, katolický kněz a kazatel, politický činitel. Vikarista na Vyšehradě, kde založil první pražskou Orelskou jednotu. V letech 1921 až 1959 působil jako farář, později děkanem v Praze Nuslích. V období let člen pražského městského zastu pitelstva. za ČSL a v letech 1934 až 1937 náměstek pražského prima tora. V dalších letech se stal členem zemského zastupi selstva v Čechách. Za nacistické okupace, od května 1940 uvězněn až do r V letech 1945 až 1948 znovu zastával funkci náměstka primátora hl. města Prahy. Od roku poslanec Ústavo dárného národního shromáždění za ČSL. ( ) Zemřel papež Pius X., ( vl.jm. Giusseppe Melchiore Sarto), patriarcha v Benátkách a r jmenován kardinálem. Po smrti papeže Lva XIII., dne 4. srpna 1903 zvolen novým papežem. Za hlavní úkol považoval vnitřní obnovu církve. Dekretem z pro since 1905 doporučil časté, i denní přijímání Eucharistie. Ve své encyklice Pascendi Domini gregis z r zdůraznil boj proti bludu modernismu. Kodifikoval kanonické právo, reformoval církevní hudbu. Zakázal jakékoliv vměšování státních úřadů do volby papeže. V květnu 1909 založil v Římě Biblický institut. Dne 29. května 1954 prohlášen papežem Piem XII. za svatého. (* ). 21. SRPEN 1729 Pražský světící biskup Daniel Mayer slavnostně vysvětil kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech, krátce po svatořečení, který se stal jeho patronem. Původní projekt kostela pochází z dílny stavitele Kryštofa Dientzenhofera, který realizoval jeho syn Kilián Ignác D. Po r začal fungovat jako katolický garnizónní kostel hradčanské hudební školy. V roce 2001 změněn na vojenský kostel. Je místem modliteb za padlé vojáky a za mír na celém světě Zemřel František Josef Myslivec, katolický kněz, národopisec, folklorista a spisovatel. Profesor učitelského ústavu v Příboře a reál. gymnasia v Opavě. V roce 1924 spoluzakladatel a poté ředitel Čsl. zemědělského muzea v Opavě. Po vysvěcení na kněze působil ve Vizovicích, Frenštátě pod Radhoštěm a též v Táboře. Napsal drobné povídky z venkovského života, lidové písně a tance vydal knižně pod názvem Slezské národní písně, tance a popěvky V řadě studií shromažďoval údaje o venkovském životě ve Slezsku, o lidových krojích. Studoval venkovské hospodářství na Opavsku. (* ).

10 1964 Zemřel ThDr. Rudolf Col, katolický kněz, biblista a pedagog. V letech učitel náboženství v Moravské Ostravě. V říjnu 1936 lektor řeckého jazyka na CMTF v Olomouci a v období let 1940 až 1945 profesor biblického studia a biblické liturgie na Arcibiskupském bohosloveckém učilišti. K jmenován mimořádným profesorem biblického studia NZ. Od r působil jako administrátor u sv. Mořice v Olomouci. (* ) Slavnostně vysvěcen nový kostel Panny Marie Královny v Hrušo vanech u Brna brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. 22. SRPEN 1734 Zemřel Jan František Josef Rivola, katolický kněz-člen Řádu kří žovníků s červenou hvězdou. Nejprve působil jako farář v kostele sv. Valentina v Praze, poté v Dobřichovicích, posléze se stal děkanem v Červené Řečici a odtud přešel do Chlumu Svaté Maří. Posledním působištěm byla prelatura v Hradiště nad Znojmem, kde jmenován proboštem. Zde položil základy velké klášterní knihovny, zavedl české bohoslužby. Ve svých třech dílech Diaria z let 1704 až 1731 věrně zachytil poměry mezi chudým lidem a šlechtou. (* ) Papež Pius XII. rozhodl o zavedení a oslavě svátku Neposkvrně ného Srdce Panny Marie v celé katolické církvi. Na počátku 19. století svátek schválen papežem Piem VII. jako svátek bez obecné závaznosti. Nyní svátek přeložen na sobotu, tři týdny po svátku Nejsvětější Trojice Zemřel PhDr. Josef Vraštil, katolický kněz-jezuita, literární historik. Po vysvěcení r zastával 4 roky funkci kaplana v Kostelci u Krnova. Svá filozofická a teologická studia si v letech doplnil na řádové univerzitě v rakouském Innsbrucku a poté se přihlásil ke studiu češtiny a latiny na UK. Od roku 1916 až 1933 vyučoval na Arcibiskup. gymnáziu v Praze-Bubenči. V tomto období byl asi 8 let rektorem místní jezuitské koleje. Autor řady prací i časopiseckých článků. Publikoval v Časopise katolického duchovenstva, nebo Posel Božského Srdce Páně. (* ) Do Čech přišly sestry Kongregace sester Matky Božího milosrdenství na pozvání královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška. Řeholní sestry pracují ve dvou komunitách v Ronově nad Doubravou a ve Dvoře Králové nad Labem Na Svatém Hostýně se konala celostátní Orelská pouť u příleži tosti 90. výročí tělovýchovné organizace Orel za účasti osob. Slavnostní bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Účastníkem také býv. předseda ČSL Josef Lux.

11 22. SRPEN 1999 Slavnostně vysvěcen nový kostel sv. Ludmily v Suché Lozi na Uherskobrodsku olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. 23. SRPEN 2004 V Hradci Králové zahájena Konference evropské sekce mezinár. organizace ICCPPC (Mezinárodní komise katolické vězeňské duchovní služby) za účasti 20 zahraničních a 15 českých duchovních, včetně prezidenta ICCPPC dr. Christiana Kuhna z Rakouska a pomocného biskupa královéhradecké diecéze Josefa Kajneka. Konference mj. projednávala Pastorační plán vězeňské duchovní služby. Cílem bylo prohloubit a posílit vnitřní motivaci pracovníků církve sloužit odsouzeným. (konference ukončena 26. srpna). 24. SRPEN 1344 Papež Klement VI. udělil prvnímu pražskému arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic pallium, jako odznak jeho hodnosti Narozen Karel Stádník, akademický sochař a restaurátor, katolický jáhen. Pražskou AVU absolvoval r u prof. Otakara Španiela. Svůj talent věnoval sakrálnímu umění. Po r se intenzívně věnoval restau rování uměleckých děl. Restauroval desítky středověkých, renesančních i barokních soch v chrámech, ale i z muzejních sbírek. K jeho nejznámějším dílům patří Křížová cesta v kostele Panny Marie Královny míru v Praze Lhotce, taktéž v katedrále sv. Václava v Olomouci. Pro pražskou katedrálu sv. Víta vytvořil v r sochu sv. Anežky české. Pozoruhodné jsou jeho návrhy a realizace obětních stolů např. skleněný obětní stůl v pražském kostele Nejsvětějšího Salvatora, dále v bazilice sv. Markéty v Břevnově. V r tajně vysvěcen na českého jáhna v Berlíně. ( ) Zemřel ThDr. Jan Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin a teolog, básník. V roce 1939 zvolen převorem praž. břevnovského kláštera a v r opatem. V letech 1950 až 1960 za komunistického režimu uvězněn. V prosinci 1968 emigroval do SRN, kde pobýval v benediktinské komunitě v Rohru až do roku Zde spoluzaložil katolické laické sdružení OPUS BONUM. Po návratu do vlasti se opět ujal funkce opata. Autor básnických sbírek např. Podvečerní hudba a Život upřen do středu a memoárů např. Dvanáct zastavení: Vzpomínky opata břevnov. kláštera. V roce 1991 vyznamenán Řádem TGM. V r jej papež Jan Pavel II. jmenoval prvním břevnovským arciopatem. (* ). 25. SRPEN 1039 Český kníže Břetislav I. přenesl z polského Hnězdna do Prahy

12 ostatky sv. Vojtěcha, jeho bratra Radima a svatých Pěti bratří a uloženy ve zvláštní kapli, hned vedle kostela sv. Víta na Pražském hradě Zakladatel Řádu piaristů, katolický kněz Josef Kalasansky, listem zřídil novou provincii Germania první ve střední Evropě a jejím provin ciálem jmenoval Peregrina a s. Francisco Tencaniho. K ní náležely komu nity v Mikulově (1631), ve Strážnici (1633), v Lipníku n.bečvou ( 1634), v Litomyšli (1641) a v Moravském Krumlově (1644) Zemřel Jiří Čamler, katolický kněz-piarista a pedagog. Učitel na různých piaristických školách. Podílel se na výchově mladých knížat z Ditrichštejna. V letech 1727 až 1730 zastával funkci rektora piaristické koleje ve Staré Vodě u Olomouce a poté až do r se stal rektorem v Ostrově nad Ohří. (* ) Zemřel Vojtěch Kareš, katolický kněz, překladatel náboženských spisů. Zprvu působil jako kaplan v Budyni nad Ohří a v letech ustanoven administrátorem v Předslavicích u Volyně a poté se tam stal farářem až do konce života. Udržoval přátelské styky s. J. Jungmannem. Pečoval o české ochotnické divadlo. Ve Vlachově Březí založil chudobinec. (* ) Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnal prostory nového domova Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi u Přerova. Na realizaci projektu se spolupodílela Oblastní charita Přerov a Arcidiezní charita Olomouc. 26. SRPEN 1649 Zemřel PhDr. a ThDr. Martin Středa, katolický kněz-jezuita a teolog, historik, duchovní vůdce obrany Brna před Švédy. Na řádových školách vyučoval rétoriku. V září 1625 nastupuje do funkce rektora jezuitské koleje v Brně. Na podzim 1629 vybrán pro úřad rektora u sv. Klimenta v Praze. Dne 11. února 1638 se stal provinciálem v české provincii jezuitského řádu. Roku 1641 nastoupil opět do funkce rektora jezuitské koleje v Brně. Na Nový rok 1648 opět jmenován provinciálem jezuitského řádu. V této funkci vykonával řadu vizitačních cest. (* ) Zemřel Jiří Ignác Pospíchal, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou. V letech se stal převorem a administrá torem Řádu a poté zvolen 33. velmistrem. Rozšířil špitál křížovníků v Praze, dal přestavět kostel sv. Františka z Assisi v Praze u Karlova mostu a nechal postavit nový kostel v Dobřichovicích. Je autorem deníku z let podávajících svědectví o hospodářských poměrech na venkově. (* r. 1634) Zemřel Jakub Rafael Macan, katolický kněz, spisovatel. Jako kaplan působil v Milošově a od r jmenován farářem ve Slabci. Autor odborné náboženské literatury homiletické, hagiografické a liturgické, později i popularizační náboženské literatury. Napsal Rukověti chrámových pobožností. (* ).

13 1854 Narozen Petr Jan Hlobil, katolický kněz-benediktin, biskupský rada, zemský prelát moravský, překladatel mystické literatury. Dlouhá léta působil v konventu benediktinského kláštera v Rajhradě, kde byl zvolen opatem a tuto funkci zastával po 14 let. Navštěvoval četná hlavní poutní místa doma i v cizině. Oblíbené byly jeho poutě z Rajhradu na Svatý Hostýn. Býval horlivým účastníkem unionistických sjezdů na Velehradě a šiřitelem snah Cyrilské Jednoty. Redaktor časopisu Škola Božského Srdce Páně. Samostatně vydal překlad Panna Maria Lurdská a Umučení Pana Ježíše Krista podle Kateřiny Emmerichové. ( ) Zemřel Mons. Antonín Čech, katolický kněz, papežský prelát. V Letech 1888 až 1890 biskupský vikář a archivář konzistoře v Litoměřicích. V rozmezí let zastával úřad dómského kazatele a sekretáře biskupa Emanuela Jana Schöbela. V témže roce zvolen kanovníkem katedrální kapituly litoměřické a r se stal jejím děkanem. Dne 3. ledna 1923 jmenován světícím biskupem litoměřické diecéze. Jeho činnost se soustředila na podporu českého živlu v pohraničí. Aktivně se účastnil veřejného katolického života. (* ) V katedrále sv. Václava v Olomouci se konalo biskupské svěcení nového biskupa apoštolského administrátora Mons. ThDr. Františka Vaňáka. Hlavním světitelem pražský světící biskup Mons. ThDr. Antonín Liška, spolusvětitel arcibiskup Mons Francesco Colasuonno z Říma. 27. SRPEN 1414 V arcibiskupském dvoře na pražské Malé Straně zahájena diecézní synoda, kterou svolal pražský arcibiskup Konrád z Vechty Zemřel Hieronymus Hirnhaim, katolický kněz-premonstrát, filozof, učenec a spisovatel. V roce 1670 zvolen strahovským opatem. Zasloužil se o zvelebení řádových statků, o výstavby nových chrámů. Proslul zejména obnovou strahovské knihovny, pro niž zřídil r nádherný sál, dnes nazvaný Teologickým sálem. (* r. 1637) Zemřel Ambrož Jan Malý, katolický kněz-piarista. V letech 1845 až 1847 potvrzen ve funkci prefekta v konviktu studentů a v r se stal profesorem piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou a o 2 roky později ve Slaném. V rozmezí let 1868 až 1875 ustanoven rektorem piaristické koleje v Benešově. V letech jmenován provinciálem Řádu piaristů pro Čechy, Moravu a Slezsko. (* ) Slavnostně vysvěcen farní kostel sv. Bartoloměje, apoštola v Želeči u Prostějova olomouckým pomocným biskupem ThDr. Josefem Schin zelem. Architektem byl Klaudius Madelmayer, mj. obnovitel velehradské baziliky v letech

14 28. SRPEN 1819 Narozen Mons. Vilém Králík., katolický kněz, papežský prelát. V letech 1845 až 1857 se stal kaplanem při katedrálním chrámu v Českých Budějovicích a posléze jmenován farářem v Rudolfově. V rozmezí let povolán na funkci kancléře a ředitele biskupské kanceláře českobudějovické diecéze. Dne 13. října 1871 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r jejím proboštem. V r se stal generálním vikářem. ( ) Vznikla Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele v městečku Niederbronnu v Alsasku. Zakladatelkou je ctihodná Matka Alfonsa Alžběta Eppingerová. Její sestry pečovaly o chudé nemocné v pečo vatelské službě a také vyučovaly a vychovávaly mládež. 29. SRPEN 1599 Slavnostně vysvěcena domácí kaple pražského arcibiskupství na Pražském hradě ke cti Všemohoucího, Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Oldřicha a Všech svatých pražským arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Dubé Zemřel papež Pius VI. (vl.jm Giovanni Angelo Braschi). Zvolen 22. února Do jeho pontifikátu spadá založení českobudějovické diecéze bulou Cunctis ubique z 20. září 1785 a také současně potvr - zuje jmenování Jana Prokopa Schaaffgotscheho prvním sídelním biskupem. Doba reforem císaře Josefa II. a vypuknutí francouzské revoluce, kterou odsoudil. (* ) Zemřel Matěj Rössler, katolický kněz, vlastenec. Nadšený prů kopník českého ovocnářství. Působil ve funkci faráře v Jaroměři a roku 1795 se stal děkanem v Poděbradech po dobu 34 let. Zde zakoupil rozsáhlé pozemky a založil štěpnici, kde se nacházelo druhů jabloní, 50 druhů hrušní, 300 druhů třešní a 132 druhů slív. Pěstitel českého ovoce a dobrodinec chudého lidu a sirotků. Pořádal zábavy pro mládež, zpíval vlastenecké a národní písně. (* r. 1754) Narozen Augustin Benda, katolický kněz-redemptorista. R člen koleje u sv. Kajetána na Malé Straně pražské a tamtéž v letech 1905 až V období let člen koleje na Svaté Hoře u Příbrami., kde r se stal rektorem. Roku 1912 potvrzen ve funkci rektora koleje u sv. Kajetána v Praze. V letech 1913 až 1918 zvolen superiorem provincie Řádu redemptoristů. ( ) ThDr. Kajetán Matoušek, katolický kněz, administrátor u u sv. Václava v Praze Nuslích, jmenován světícím biskupem pražské arcidiecéze. Na biskupa vysvěcen až 17. září 1949.

15 30. SRPEN 1234 Papež Řehoř IX. bulou podřídil klášter Na Františku i špitál přímo Apoštolskému stolci Zemřel František Dědek, katolický kněz a spisovatel. V roce 1852 ustanoven farářem v Dolních Kounicích u Brna a poté se stal děkanem v Polné. V duchovní správě působil také na farách ve Žďáru nad Sázavou a v r v Polné zastával funkci biskupského vikáře. Své výklady a přednášky publikoval v kalendářích Koleda a Moravan. Psal ze života venkovského lidu a z oblasti náboženského místopisu a historie. (* ) Narozen ThDr. Josef Vašica, katolický kněz a teolog, literární historik a filolog. V letech 1906 až 1919 profesor na Arcibiskupském gymnasiu v Kroměříži. Od roku 1928 řádný profesor staroslověnského jazyka na CMBF v Olomouci. Roku 1937 odchází do Prahy, kde působil jako docent staroslověnského jazyka a literatury na KTF UK. Věnoval se studiu literár. památek staroslovanských a staročeských biblických textů. Vědecké práce zaměřoval na zkoumání díla slovan. apoštolů, slovanské bohoslužby a památek staroslověnských. Člen České akademie věd a umění a také Královské české akademie nauk. ( ). 31. SRPEN 1884 Narozen Ladislav Zamykal, katolický kněz, čestný rada arcibiskup. konzistoře, novinář. Od října 1908 působil jako kaplan v Postřelmově. V lednu 1910 se stal redaktorem listu Našinec a v r povýšen na šéfredaktora. Předseda Svazu katolických novinářů a zpravodajců a také předseda Matice Cyrilometodějské. Zastával také funkci místo předsedy českého divadla v Olomouci. Nadšený propagátor slovanského bratrství a vzájemnosti. Procestoval všechny slovanské země. Slavjano filství a cyrilometodějský unionismus se stalo jeho stěžejním životním ideálem, kterému se zcela oddal již od mládí. Od r člen Družiny literární a umělecké. ( ) Zemřel Josef Hamršmíd, katolický kněz-johanita, konzistorní rada, historik a spisovatel, vědecký pracovník. V r zvolen převorem mal tézských rytířů. Ustanoven generálním vikářem velkopřevorátu česko rakouského. Správce řádového archivu. Napsal několik prací z oboru sociologie a zaměřil se i na církevní právo. Projevoval zájem o výtvar. umění, zvláště obdivoval české baroko. Z jeho dějepisných prací vyniká monografie Jošt z Rožmberka. Místopředseda Křesťanské akademie. (* ) Zemřel Leopold Jiří Maria Veselý, katolický kněz-dominikán a archeolog. Od r se podílel spolu s Metodějem Habáněm na vydá vání Filozofické revue. V roce 1944 sloužil v Itálii českým vojákům po domluvě s čs. exilovou vládou. Po roce 1945 se vrátil do vlasti jako major

16 západní armády. Roku 1946 zvolen převorem pražského dominikánského kláštera u kostela sv. Jiljí a tam působil až do r V r na pokyn představeného odcestoval do Itálie vyučovat na univerzitě Angelicum v Římě. V r se vrátil do vlasti, do kláštera v Olomouci. (* )... Arnošt Kelnar

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska?

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska? KARDINÁL TOMÁŠEK Generál bez vojska? VYŠEHRAD 2003 Uspořádali Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško ISBN 80-7021-492-9 19 Svatořečení Anežky České Římská

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 5 ročník 22 květen 2014 NOVÉ A OBNOVENÉ TRADICE O SVATOJANSKÝCH NAVALIS NOC KOSTELŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA Milí věřící, v posledních pětadvaceti

Více

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci Jana Sklenářová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce poskytne čtenáři informace o Charitním domově na Moravci. V každé době žili

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ LEGENDA O SV. MIKULÁŠI STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK ARCIBISKUPA Vážení čtenáři, Je obyčejný zimní

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 Národní archiv Praha, Archivní 4, 140 00 Praha 4 Chodovec, e mail:

Více

Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012

Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012 Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012 Výstava vznikla ve spolupráci Arcibiskupství olomouckého, Charity Olomouc, Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Římskokatolické farnosti sv. Václava

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více