H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta a regenta chlapeckého semináře. V roce 1888 působil jako katecheta na České státní reálce v Brně a byl jím pak 37 let. Kázal v jezuitském kostele pro studenty, později se jeho kázání zúčastnili inteligenti, řemeslníci a příslušníci jiných církví. Věnoval se studiu válečných dějin, zvláště bitvy u Slavkova, o které vydal knížečku Bitva u Slavkova v roce Propagátor myšlenky pacifismu. ( ) Z Vysílače Ještěd zahájila vysílání křesťanská rozhlasová stanice RADIO PROGLAS. Začala vysílat na podzim roku 1995 jedním malým vysílačem na Svatém Hostýně. V současné době vysílá z 15 vysílačů a její signál pokrývá 1/3 ČR. Zakladatelem a ředitelem je katol. kněz Ing. Martin Holík Premiéra oratoria Anno Domini příchod Pána skladatele Petra Ebena provedena v dómu v Padebornu. Skladba sleduje církevní rok a vybízí posluchače ke společné cestě s Ježíšem Kristem V italském Colle Don Bosco slavnostně zahájeno evropské setkání Confronto 99 za účasti 800 mladých aktivistů Salesiánského hnutí mládeže z 20 evropských zemí (skončeno 7. 8.) Slavnostně požehnal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner nově vybudovaný Dům Svaté rodiny v Blatnici na Hodonínsku s přístavbou kostela sv. Ondřeje. V objektu se počítá se zkouškami scholy a chrámového sboru, ale také k setkávání všech věkových skupin. 2. SRPEN 1824 Narozen Antonín Dudík, katolický vlastenecký kněz, příslušník družiny Sušilovy. Po vysvěcení působil jako kaplan v Holešově, pokračoval v Kostelci u Holešova a nakonec ve Velkém Týnci. V rozmezí let se stal farářem v Hrušce u Kojetína.a poté ve Vyškově. V roce 1848 činný ve student. vlasteneckých spolcích. V letech až 1850 povolán ve funkci knihovníka Slovanské knihovny v Olomouci. Autor cestopisů a povídek. ( ) Zemřel PhDr. František Tomáš Bratranek, katolický kněz-augustinián, literární historik, filozof. Zabýval se studiem děl klasického německého

2 idealismu 1. poloviny 19. století. Profesor na filozofickém ústavu v Brně v letech 1844 až V rozmezí let se stal řádným profesorem na polské Jagellonské univerzitě v Krakově a roku 1866 se stal jeho rektorem. (* ). 3. SRPEN 1809 Narozen Antonín Arnošt Řehák, katolický kněz, básník. Nejprve se stal kaplanem v Doubravici u Mnichova Hradiště a v roce 1841 přešel do Litoměřic, kde nejprve působil jako duchovní správce trestnice a od r jako vice rektor biskupského alumnátu. Časem se stal rektorem semináře a také pověřen funkcí kapitulního překladatele biskupských úředních spisů pro duchovenstvo litoměřické diecéze. Napsal drobné prozaické žánry, zejména anekdoty, zprávy, hádanky, ale též naučné články s dějepisným i přírodopisným obsahem. ( ). 4. SRPEN 1434 Zemřel Konrád III. ze Zvole, katolický kněz. Roku 1412 scholastik kate drální kapituly olomoucké a v roce 1419 jmenován farářem u sv. Mořice v Kroměříži a olomouckým proboštem. Rovněž proboštem u sv. Jiljí v Praze. V letech 1415 až 1422 ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. V letech se stal 30. biskupem olomouckým a také administrátorem pražské arcidiecéze. Svolal diecézní synodu světského i řádového duchovenstva do Brna. (* okolo r. 1408) Slavnostně vysvěcen dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí. Do zdejšího kostela v r přeneseny z konventu ostatky sv. Zdislavy. Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy se nachází v areálu domi nikánského kláštera. Od roku 2008 prohlášena za národní kulturní památku ČR Narozen ThDr. Dominik Alois Špachta, katolický kněz, vlastenec, teolog. spisovatel. V duchovní správě se ujal funkce kaplana ve Vlňově a posléze v Minicích u Velvar. V roce 1835 se stal farářem v Kolči a r prvním admi nistrátorem farnosti v Praze-Karlíně. Z jeho literárních děl: Vzůru na Golgotu, Malý katechismus o posvátných obřadech církve katolické, Krátká mluvnice jazyka českého. (+ r. 1859) Zemřel Josef Lužný, katolický kněz, konzistorní rada, regionální historik. V roce 1872 nastupuje jako kaplan v Pitíně a 1881 se stal farářem v Prusi novicích na Holešovsku a nakonec emeritní farář v Příboře. Věnoval se přede vším dějinám rodu Prusinovským z Vickova, ke kterým shromažďoval výpisy z archiválií a své poznatky doplňoval korespondencí s vlastivědnými odborníky. (* ) Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek zaslal vládě a ÚV KSČ

3 otevřený dopis, v němž vyjádřil podporu petici Několik vět a nabídl se jako prostředník celospolečenského dialogu. 5. SRPEN 1844 Zemřel František Josef Sláma (ps. Bojnický), katolický kněz a kazatel, osvětový pracovník, regionální historik, publicista. Nejprve se stal kaplanem v Prachaticích a poté r na Orlice. V roce 1838 jmenován farářem v Chrašticích a r ustanoven děkanem v Bechyni. Věnoval se výchovně osvětové činnosti. Podílel se na zakládání výchovných ústavů pro mládež, lidových knihoven, různých čtenářských spolků a ústavů pro staré a opuštěné. Přispíval do katolických časopisů. (* ) Zemřel Mons. ThDr. Robert Neuschl, katolický kněz a teolog, konzistorní a biskupský rada, papežský prelát, literární publicista. Jako kaplan začínal v Nové Vsi u Hodonína. Načež odešel do Vídně na vyšší studium teologie Po návratu v Brně zastával funkci docenta fundamentální teologie při bohoslov veckém ústavu. Roku 1889 jmenován profesorem mravovědy. Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly brněnské. Přispíval do Časopisu katolického duchovenstva a též se stal redaktorem sociálního časopisu Kazatel. Vydal Křesťanskou sociologii ve dvou svazcích. (* ) Zemřel Mons. ThDr.h.c. František Jemelka, katolický kněz, náboženský spisovatel, prelát, apoštolský protonotář. Po vysvěcení pověřen funkcí kaplana ve Valašském Meziříčí a v r jako polní kurát ve vojenské nemocnici v Terezíně. V roce 1951 ustanoven infulovaným děkanem metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Konal misie u krajanů v Německu. Redaktor časopisu Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje až do r Sběratel podkladů pro kanonizaci olomouckého arcibiskupa A. Stojana. (* ) V bazilice sv. Jakuba Většího na pražském Starém Městě zahájen 4. ročník Mezinárodního varhanního festivalu, který zahrnoval celkem 8 sólových varhanních recitálu předních evropských umělců (skončil 23.9.). 6. SRPEN 1879 Zemřel Jan Mareš, katolický kněz a katecheta. Roku 1835 působil jako kooperátor v Krásné Lípě. V letech 1839 až 1856 se stal profesorem metodiky a katechetiky v biskupském semináři v Litoměřicích. Roku 1851 pověřen funkcí inspektora národních škol v Čechách. V r zvolen děkanem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Ve stejném roce se zúčastnil diecézní synody. (* ) Narozen Václav Antony, katolický kněz. Začínal v duchovní správě jako kaplan v Domažlicích. Pověřen profesorem latiny na gymnasiu v Domažlicích. V roce 1949 jmenován arciděkanem. V době komunistického režimu vězněn 11 let. Od roku 1969 ustanoven administrátorem děkanského úřadu v Čes.

4 Budějovicích ( ) Zveřejněna encyklika papeže Pavla VI. Ecclesiam suam o hlubším porozumění katolické eklesiologie. 7. SRPEN 1814 Papež Pius VII. bulou Sollicitudo omnium ecclesiarum obnovil jezuitský řád Tovaryšstva Ježíšova v původní formě pro celou církev, který byl zrušen v roce 1773 papežem Klementem XIV Zemřel Jiljí Antonín Wolf, katolický kněz-kapucín. V roce 1841 zvolen provinciálem Řádu kapucínů. Roku 1856 se stal kvardiánem konventu v Žatci. V období let 1857 až 1859 opět zastával funkci provinciála. Poté přešel do Mostu jako člen konventu. Ve funkci kvardiána konventu v Žatci působil v rozmezí let 1861 až (* ) Zemřel PhDr. Vavřinec Zink, katolický kněz-piarista. Ve Vídni začal přednášet na tamní filozofické fakultě. Po návratu do vlasti, od roku 1852, se stal členem piaristické koleje v Praze v Panské ulici. V letech ustanoven provinciálem Řádu piaristů. (* ). 8. SRPEN 1689 Narozen Václav Vavřinec Reiner, barokní malíř, specialista na oltářní a závěsné obrazy portréty a krajiny. Vypěstoval si osobitý styl, jež je charak teristický plastickou hmotností a realistickou zemitosti. V závěrečném období se přiklonil k barevně světelnému pojetí obrazové scény. Hlavní díla: Cyklus na téma Te Deum pro kostel Panny Marie v Oseku, Legenda a glorifikace sv. Jana Nepomuckého pro kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, cyklus z legendy Sv. Augustina pro pražský kostel sv. Tomáše na Malé Straně, Obětování v chrámu pro kostel v pražské Loretě na Hradčanech a další díla. ( ) Slavnostně položen základní kámen ke stavbě kláštera alžbětinek Na slupi na pražském Novém Městě s kostelem Panny Marie Sedmibolestné, podle projektu K. I. Dientzenhofera Zemřel Josef Mottl, katolický kněz, historik, odborný publicista. V letech 1859 až 1864 se ujímá funkce faráře v Kolčí a posléze přeložen do Kladna, kde se později stal děkanem. Zabýval se studiem historie města Kladna, kladenského regionu a zaniklých osad. Publikoval v časopise Památky archeologické a místopisné. (* ) Zemřel Jan Nepomuk Černohouz, katolický kněz a spisovatel, publi cista. Působil jako kaplan v Kouřimi, r pokračoval v Zásmukách a odtud přechází do Liboce. Roku 1868 ustanoven administrátorem ve Sto důlkách a roku 1872 se stal děkanem v Budči-Kovárech. Opět se ujímá

5 r funkce faráře, tentokráte v Praze-Hostivaři. Přispíval teologickými články do různých časopisů. Uveřejnil samostatně cyklus postních kázání David hřešící a kající. Nejcenější jeho dílo Encyklopedie příkladů z Písma sv., z dějin církve, z obecného života. (* ). 9. SRPEN 1674 Narozen František Maxmilián Kaňka, barokní architekt a stavitel. Činný převážně v Praze ve službách předních šlechtických rodin a církevních řádů. Zasloužil se o zdomácnění baroka v Čechách. Budoval konventní budovy augustiniánů v Praze na Karlově v letech Podílel se na dostavbě pražského Klementina (vystavěl kostel sv. Klimenta, dále astronomickou věž a Zrcadlovou kapli.), na dokončení piaristického kostela v Litomyšli. Navrhl barokně gotickou úpravu proboštského kostela Panny Marie v Roudnici nad Labem, navrhl kostel sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Ze světských staveb jsou to zámky na Jemništi a ve Vinoři. ( ). 10. SRPEN 1659 Narozen Jindřich Samuel Wolf z Března, katolický kněz, apoštolský protonotář vratislavské diecéze, biskupský komisař pro celé Těšínsko, kanovník kolegiátní kapituly v Horním Hlohově v Polsku. V prosinci 1681 ustanoven farářem v Těrlicku v okrese Karviná. Pořídil soupis fundací farního i filiálních kostelů, založil řádné matriky, dohlížel na účetnictví. ( ). 11. SRPEN 1264 Papež Urban IV. zavedl bulou Trasiturus svátek Božího Těla pro celou církev. Podnět k zavedení svátku dala augustiniánská řeholnice sv. Juliana de Mont Cornillou roku Zemřel Mikuláš Kusánský (vl. jm. Nicolas Krebs), katolický kněz a teolog, raně renesanční myslitel, diplomat. Působil jako biskup v Brixenu a r jmenován kardinálem. Snažil se o reformy církve v Německu. Usiloval o vytvoření jediného společného duchovního centra světa. Autor plánů na sjednocení všech náboženství ve skutečně universálnímu katolicismu. Přepracoval tradiční témata a pojmy křesťanské filozofie. Hlavní spis Docta ignoranta (Učená nevědomost). Roku 1436 před ložil Basilejskému koncilu návrh na reformu kalendáře. V moderní době se s jeho myšlením zvláště zabývali Karl Jaspers a Jan Patočka. (* ). 12. SRPEN 1484 Zemřel papež Sixtus IV. (vl. jm. Francesco della Rovere, katol. kněz, generál Řádu františkánů. Zvolen 9. srpna Vstoupil do dějin jako

6 mecenáš umění a vědy. S jeho jménem je spojena přeměna středověkého Říma na renesanční město. Dal vystavět kostely Panny Marie Lidové a Panny Marie Královny míru, nový špitál sv. Ducha. Založil Vatikánskou knihovnu a nechal vyzdobit Sixtinskou kapli. (* ). 13. SRPEN 1629 Narozen Alexius Eder ( vl.jm. Tobiáš), katolický kněz-piarista, pedagog. Do řádu vstoupil r v Lipníku nad Bečvou. Odtud odešel do nově zří zeného polského noviciátu v hornouherském Podolínci a poté do Varšavy, kde roku 1655 vysvěcen na kněze. Jako učitel prošel všemi kolejemi provincie. Ve funkci rektora působil v koleji v Lipníku n. Bečvou. Dne 18. prosince 1658 s dalšími dvěma piaristy přichází do nově založené koleje ve Slaném. Od r až do své smrti se stal provinciálem řádu pro provincii Germania. Dokončil vyjednávání o zřízení nových kolejí v Kromě říži a Kosmonosech u Mladé Boleslavi. (+ r. 1690). 14. SRPEN 1959 Zemřel Mons. ThDr. Bedřich Vašek, katolický kněz, pedagog, sociolog. Po vysvěcení ustanoven kooperátorem a administrátorem v Kučicích u Oder poté katechetou v Uherském Ostrohu a pak se stal profesorem na gymnasiu v Opavě. V roce 1922 nastoupil jako profesor křesťanské sociologie na CMTF v Olomouci a působil zde do r V letech redigoval revue Sociální rozhledy. Přispíval do časopisů: Katolické duchovenstvo, Hlídka a Našinec. Jeho stěžejním dílem se stala Rukojeť křesťanské sociologie. Ve dvou dopisech, adresované ThDr. Josefu Matochovi poskytl orientaci pro výkon služby arcibiskupa. (* ). 15. SRPEN 1464 Zemřel papež Pius II. (vl. jm. Aeneas Silvius Piccolomini), katol. kněz, humanista, učenec a spisovatel. Roku 1447 se stal biskupem v Terstu a o dva roky později biskupem v Sieně, roku 1456 jmenován kardinálem a dne 19. srpna 1458 zvolen papežem. Za jeho pontifikátu, r prohlásil Kateřinu ze Sieny za svatou. Velké zásluhy získal za práce pro římskou kurii. Roku 1460 vydal bulu Execrabilis, jíž zakázal rozmáhající se nemrav, umožňující se odvolat proti nemilému nařízení kurie k všeobecnému koncilu. (* ) Katolický kněz Ignác z Loyoly, spolu s šesti druhy v kostelíčku na úpatí Montmartru v Paříži, založil jezuitský řád Tovaryšstvo Ježíšovo. Řád v roce 1773 zrušen a v roce 1814 opět obnoven Narozen Jan Böhm, katolický kněz a kazatel, katecheta, slezský buditel. První kaplanské místo zastával v Dubu a v Charvátech u Olomouce,

7 pokračoval v Chropyni a odtud přešel do Kelče. V letech 1863 až 1909 se stal farářem v Hrabyni. Zde nechal v r postavit poutní chrám Panny Marie Nanebevzaté. Český vlastenec a organizátor veřejného a kulturního života v Hrabáni a okolí. R 1903 jmenován konzistorním radou. V krásné literatuře ho zpodobnil básník Petr Bezruč v básni Hrabyně ( ) 1859 Zemřel František Stocklöw, katolický j kněz- člen maltských rytířů. V duchovní správě působil od r jako administrátor u kostela Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně. Roku 1827 zvolen převorem praž. konventu Řádu maltských rytířů a funkci vykonával do r (* ) Zemřel ThDr. Čeněk M. Tomíško, katolický kněz a pedagog. Dne 4. října 1926 přijat do III. řádu sv. Františka a zůstal františkánským ideálům věrný po celý život. Teologii studoval na Lateránské univerzitě v Římě, kde přijal kněžské svěcení. Po návratu z Říma nastoupil učitelskou dráhu v kněžském semináři v Hradci Králové. Kromě církevních dějin vyučoval křesťanskou filozofii i dogmatiku. Od září 1931 jmenován druhým vikaristou. Věnoval se apoštolské práci v KA a v dět. besídkách. Jako dobrý psycholog dětských duší sestavoval pro děti nejrůznější hry, scénky, písně a zábavy. (* ) Kongregace pro bohoslužbu v Římě dekretem vydala přepracovaný dokument Ordo exsequiarum pohřební řád, jehož latinský text vstoupil v platnost dnem 1. června SRPEN 1854 Zemřel Viktor Karel Šlosar, katolický kněz-benediktin. Zastával funkci správce fary ve Šlapanici. Následně se stal tajemníkem opata benediktinského kláštera v Rajhradě. Roku 1821 zvolen opatem Řádu benediktinů. V roce 1832 působil jako spoluvizitátor benediktinských klášterů v Čechách, na Moravě a v Krakově. Autor katalogu archivů, podporovatel věd a umění. V r zakládajícím členem Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. Zasloužil se o zřízení muzea přírodnin, obrazů, rytin, mincí a vykopávek z rajhradského okolí. (* ) Slavnostně otevřen a vysvěcen pravoslavný chrám sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Dientzenhoferova stavba, vystavěna pro slovanské benediktiny vypuzené z Emauz a zrušena za dob josefínských. Od roku 1920 používá chrám Čs. církev husitská, která zde byla založena. 17. SRPEN 1824 Narozen Josef Ješina, katolický kněz, romista. Začínal jako kaplan v Rožďalovicích a jeho dalším působištěm se staly Rochpratice. R jmenován farářem ve Zlaté Olejnici, kde se začal s P. Františkem Ulrichem

8 zabývat romštinou. Zaměřil se na zápis a popis romštiny, hlavně české. Vydal Slovník česko cikánský a cikánsko český, který mj. obsahuje kromě pohádek a povídek rómské modlitby a rómskou oddávací řeč, kterou oddával rómský pár. Autor práce Románi čib, která zahrnuje nástin fonotéky a podrobný gramatický přehled. ( ) Narozen JUDr. Antonín Gruda, katolický kněz a kazatel, právník. V duchovní správě působil v Holici u Olomouce a pak v Přerově. Spolu pracovník prvního tábora českého lidu na Ostré hůrce ve Slezsku r V rozmezí let 1886 až 1898 ustanoven farářem v Mokrých Lazcích a odtud přechází do Kateřinek. Dal podnět k založení Katolicko-politické besedy. Předseda Matice opavské. V roce 1897 zvolen poslancem Slezského zemského sněmu, ve kterém hájil politické a národní požadavky českého etnika. Napsal řadu článků do Kazatele a Kalendáře Ústřední matice školské. ( ) Na Svaté Hoře u Příbrami zahájeno Celostátní setkání mládeže, kterou organizovala Sekce pro mládež ČBK, za účasti českých a morav ských biskupů i Apoštolského nuncia G. Coppy (ukončeno 22.8.) Ve Šternberku zahájeno putování ostatků sv. Kláry po České republice na řadě míst a ukončeno 12. září. Duchovní program spojen také s přednáškami o sv. Kláře Poutní místo Svatý Hostýn navštívil kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner v doprovodu olomouckého arcibiskupa Mons Jana Graubnera. 18. SRPEN 2004 Ve Strážnici zahájeno setkání mládeže olomoucké arcidiecéze za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a hosta německého arcibiskupa kardinála Joachima Meisnera z Kolína nad Rýnem 19. SRPEN 1674 Narozen František Maxmilián Kaňka, barokní architekt. Spolu pracoval s G. Santinim a s G. B. Aliprandim. V roce 1718 přestavěl praž. Karolinum v nynější budovu. V letech provedl barokní pře stavbu Černínského paláce na Hradčanech a Vrtbovské zahrady na Malé Straně. V rozmezí let 1719 až 1726 pokračoval ve stavbě piaristického kláštera v Litomyšli. Podle smlouvy z s opatem Tomášem Budeciem vystavěl konvent cisterciáckého kláštera na Zbraslavi. ( ) Slavnostně zahájena stavba kostela Nejsvětějšího Sdce Páně na Královských Vinohradech za účasti strahovského opata Metoda Zavorala. Postaven podle projektu architekta J. Plečnika.

9 20. SRPEN 1649 Přenesen ve slavnostním průvodu ze Staré Boleslavi na Vyšehrad milostný obraz Panny Marie jako Palladium země České. Uctíván lidem až do 6. září Narozen Alois Tylínek, katolický kněz a kazatel, politický činitel. Vikarista na Vyšehradě, kde založil první pražskou Orelskou jednotu. V letech 1921 až 1959 působil jako farář, později děkanem v Praze Nuslích. V období let člen pražského městského zastu pitelstva. za ČSL a v letech 1934 až 1937 náměstek pražského prima tora. V dalších letech se stal členem zemského zastupi selstva v Čechách. Za nacistické okupace, od května 1940 uvězněn až do r V letech 1945 až 1948 znovu zastával funkci náměstka primátora hl. města Prahy. Od roku poslanec Ústavo dárného národního shromáždění za ČSL. ( ) Zemřel papež Pius X., ( vl.jm. Giusseppe Melchiore Sarto), patriarcha v Benátkách a r jmenován kardinálem. Po smrti papeže Lva XIII., dne 4. srpna 1903 zvolen novým papežem. Za hlavní úkol považoval vnitřní obnovu církve. Dekretem z pro since 1905 doporučil časté, i denní přijímání Eucharistie. Ve své encyklice Pascendi Domini gregis z r zdůraznil boj proti bludu modernismu. Kodifikoval kanonické právo, reformoval církevní hudbu. Zakázal jakékoliv vměšování státních úřadů do volby papeže. V květnu 1909 založil v Římě Biblický institut. Dne 29. května 1954 prohlášen papežem Piem XII. za svatého. (* ). 21. SRPEN 1729 Pražský světící biskup Daniel Mayer slavnostně vysvětil kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech, krátce po svatořečení, který se stal jeho patronem. Původní projekt kostela pochází z dílny stavitele Kryštofa Dientzenhofera, který realizoval jeho syn Kilián Ignác D. Po r začal fungovat jako katolický garnizónní kostel hradčanské hudební školy. V roce 2001 změněn na vojenský kostel. Je místem modliteb za padlé vojáky a za mír na celém světě Zemřel František Josef Myslivec, katolický kněz, národopisec, folklorista a spisovatel. Profesor učitelského ústavu v Příboře a reál. gymnasia v Opavě. V roce 1924 spoluzakladatel a poté ředitel Čsl. zemědělského muzea v Opavě. Po vysvěcení na kněze působil ve Vizovicích, Frenštátě pod Radhoštěm a též v Táboře. Napsal drobné povídky z venkovského života, lidové písně a tance vydal knižně pod názvem Slezské národní písně, tance a popěvky V řadě studií shromažďoval údaje o venkovském životě ve Slezsku, o lidových krojích. Studoval venkovské hospodářství na Opavsku. (* ).

10 1964 Zemřel ThDr. Rudolf Col, katolický kněz, biblista a pedagog. V letech učitel náboženství v Moravské Ostravě. V říjnu 1936 lektor řeckého jazyka na CMTF v Olomouci a v období let 1940 až 1945 profesor biblického studia a biblické liturgie na Arcibiskupském bohosloveckém učilišti. K jmenován mimořádným profesorem biblického studia NZ. Od r působil jako administrátor u sv. Mořice v Olomouci. (* ) Slavnostně vysvěcen nový kostel Panny Marie Královny v Hrušo vanech u Brna brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. 22. SRPEN 1734 Zemřel Jan František Josef Rivola, katolický kněz-člen Řádu kří žovníků s červenou hvězdou. Nejprve působil jako farář v kostele sv. Valentina v Praze, poté v Dobřichovicích, posléze se stal děkanem v Červené Řečici a odtud přešel do Chlumu Svaté Maří. Posledním působištěm byla prelatura v Hradiště nad Znojmem, kde jmenován proboštem. Zde položil základy velké klášterní knihovny, zavedl české bohoslužby. Ve svých třech dílech Diaria z let 1704 až 1731 věrně zachytil poměry mezi chudým lidem a šlechtou. (* ) Papež Pius XII. rozhodl o zavedení a oslavě svátku Neposkvrně ného Srdce Panny Marie v celé katolické církvi. Na počátku 19. století svátek schválen papežem Piem VII. jako svátek bez obecné závaznosti. Nyní svátek přeložen na sobotu, tři týdny po svátku Nejsvětější Trojice Zemřel PhDr. Josef Vraštil, katolický kněz-jezuita, literární historik. Po vysvěcení r zastával 4 roky funkci kaplana v Kostelci u Krnova. Svá filozofická a teologická studia si v letech doplnil na řádové univerzitě v rakouském Innsbrucku a poté se přihlásil ke studiu češtiny a latiny na UK. Od roku 1916 až 1933 vyučoval na Arcibiskup. gymnáziu v Praze-Bubenči. V tomto období byl asi 8 let rektorem místní jezuitské koleje. Autor řady prací i časopiseckých článků. Publikoval v Časopise katolického duchovenstva, nebo Posel Božského Srdce Páně. (* ) Do Čech přišly sestry Kongregace sester Matky Božího milosrdenství na pozvání královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška. Řeholní sestry pracují ve dvou komunitách v Ronově nad Doubravou a ve Dvoře Králové nad Labem Na Svatém Hostýně se konala celostátní Orelská pouť u příleži tosti 90. výročí tělovýchovné organizace Orel za účasti osob. Slavnostní bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Účastníkem také býv. předseda ČSL Josef Lux.

11 22. SRPEN 1999 Slavnostně vysvěcen nový kostel sv. Ludmily v Suché Lozi na Uherskobrodsku olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. 23. SRPEN 2004 V Hradci Králové zahájena Konference evropské sekce mezinár. organizace ICCPPC (Mezinárodní komise katolické vězeňské duchovní služby) za účasti 20 zahraničních a 15 českých duchovních, včetně prezidenta ICCPPC dr. Christiana Kuhna z Rakouska a pomocného biskupa královéhradecké diecéze Josefa Kajneka. Konference mj. projednávala Pastorační plán vězeňské duchovní služby. Cílem bylo prohloubit a posílit vnitřní motivaci pracovníků církve sloužit odsouzeným. (konference ukončena 26. srpna). 24. SRPEN 1344 Papež Klement VI. udělil prvnímu pražskému arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic pallium, jako odznak jeho hodnosti Narozen Karel Stádník, akademický sochař a restaurátor, katolický jáhen. Pražskou AVU absolvoval r u prof. Otakara Španiela. Svůj talent věnoval sakrálnímu umění. Po r se intenzívně věnoval restau rování uměleckých děl. Restauroval desítky středověkých, renesančních i barokních soch v chrámech, ale i z muzejních sbírek. K jeho nejznámějším dílům patří Křížová cesta v kostele Panny Marie Královny míru v Praze Lhotce, taktéž v katedrále sv. Václava v Olomouci. Pro pražskou katedrálu sv. Víta vytvořil v r sochu sv. Anežky české. Pozoruhodné jsou jeho návrhy a realizace obětních stolů např. skleněný obětní stůl v pražském kostele Nejsvětějšího Salvatora, dále v bazilice sv. Markéty v Břevnově. V r tajně vysvěcen na českého jáhna v Berlíně. ( ) Zemřel ThDr. Jan Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin a teolog, básník. V roce 1939 zvolen převorem praž. břevnovského kláštera a v r opatem. V letech 1950 až 1960 za komunistického režimu uvězněn. V prosinci 1968 emigroval do SRN, kde pobýval v benediktinské komunitě v Rohru až do roku Zde spoluzaložil katolické laické sdružení OPUS BONUM. Po návratu do vlasti se opět ujal funkce opata. Autor básnických sbírek např. Podvečerní hudba a Život upřen do středu a memoárů např. Dvanáct zastavení: Vzpomínky opata břevnov. kláštera. V roce 1991 vyznamenán Řádem TGM. V r jej papež Jan Pavel II. jmenoval prvním břevnovským arciopatem. (* ). 25. SRPEN 1039 Český kníže Břetislav I. přenesl z polského Hnězdna do Prahy

12 ostatky sv. Vojtěcha, jeho bratra Radima a svatých Pěti bratří a uloženy ve zvláštní kapli, hned vedle kostela sv. Víta na Pražském hradě Zakladatel Řádu piaristů, katolický kněz Josef Kalasansky, listem zřídil novou provincii Germania první ve střední Evropě a jejím provin ciálem jmenoval Peregrina a s. Francisco Tencaniho. K ní náležely komu nity v Mikulově (1631), ve Strážnici (1633), v Lipníku n.bečvou ( 1634), v Litomyšli (1641) a v Moravském Krumlově (1644) Zemřel Jiří Čamler, katolický kněz-piarista a pedagog. Učitel na různých piaristických školách. Podílel se na výchově mladých knížat z Ditrichštejna. V letech 1727 až 1730 zastával funkci rektora piaristické koleje ve Staré Vodě u Olomouce a poté až do r se stal rektorem v Ostrově nad Ohří. (* ) Zemřel Vojtěch Kareš, katolický kněz, překladatel náboženských spisů. Zprvu působil jako kaplan v Budyni nad Ohří a v letech ustanoven administrátorem v Předslavicích u Volyně a poté se tam stal farářem až do konce života. Udržoval přátelské styky s. J. Jungmannem. Pečoval o české ochotnické divadlo. Ve Vlachově Březí založil chudobinec. (* ) Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnal prostory nového domova Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi u Přerova. Na realizaci projektu se spolupodílela Oblastní charita Přerov a Arcidiezní charita Olomouc. 26. SRPEN 1649 Zemřel PhDr. a ThDr. Martin Středa, katolický kněz-jezuita a teolog, historik, duchovní vůdce obrany Brna před Švédy. Na řádových školách vyučoval rétoriku. V září 1625 nastupuje do funkce rektora jezuitské koleje v Brně. Na podzim 1629 vybrán pro úřad rektora u sv. Klimenta v Praze. Dne 11. února 1638 se stal provinciálem v české provincii jezuitského řádu. Roku 1641 nastoupil opět do funkce rektora jezuitské koleje v Brně. Na Nový rok 1648 opět jmenován provinciálem jezuitského řádu. V této funkci vykonával řadu vizitačních cest. (* ) Zemřel Jiří Ignác Pospíchal, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou. V letech se stal převorem a administrá torem Řádu a poté zvolen 33. velmistrem. Rozšířil špitál křížovníků v Praze, dal přestavět kostel sv. Františka z Assisi v Praze u Karlova mostu a nechal postavit nový kostel v Dobřichovicích. Je autorem deníku z let podávajících svědectví o hospodářských poměrech na venkově. (* r. 1634) Zemřel Jakub Rafael Macan, katolický kněz, spisovatel. Jako kaplan působil v Milošově a od r jmenován farářem ve Slabci. Autor odborné náboženské literatury homiletické, hagiografické a liturgické, později i popularizační náboženské literatury. Napsal Rukověti chrámových pobožností. (* ).

13 1854 Narozen Petr Jan Hlobil, katolický kněz-benediktin, biskupský rada, zemský prelát moravský, překladatel mystické literatury. Dlouhá léta působil v konventu benediktinského kláštera v Rajhradě, kde byl zvolen opatem a tuto funkci zastával po 14 let. Navštěvoval četná hlavní poutní místa doma i v cizině. Oblíbené byly jeho poutě z Rajhradu na Svatý Hostýn. Býval horlivým účastníkem unionistických sjezdů na Velehradě a šiřitelem snah Cyrilské Jednoty. Redaktor časopisu Škola Božského Srdce Páně. Samostatně vydal překlad Panna Maria Lurdská a Umučení Pana Ježíše Krista podle Kateřiny Emmerichové. ( ) Zemřel Mons. Antonín Čech, katolický kněz, papežský prelát. V Letech 1888 až 1890 biskupský vikář a archivář konzistoře v Litoměřicích. V rozmezí let zastával úřad dómského kazatele a sekretáře biskupa Emanuela Jana Schöbela. V témže roce zvolen kanovníkem katedrální kapituly litoměřické a r se stal jejím děkanem. Dne 3. ledna 1923 jmenován světícím biskupem litoměřické diecéze. Jeho činnost se soustředila na podporu českého živlu v pohraničí. Aktivně se účastnil veřejného katolického života. (* ) V katedrále sv. Václava v Olomouci se konalo biskupské svěcení nového biskupa apoštolského administrátora Mons. ThDr. Františka Vaňáka. Hlavním světitelem pražský světící biskup Mons. ThDr. Antonín Liška, spolusvětitel arcibiskup Mons Francesco Colasuonno z Říma. 27. SRPEN 1414 V arcibiskupském dvoře na pražské Malé Straně zahájena diecézní synoda, kterou svolal pražský arcibiskup Konrád z Vechty Zemřel Hieronymus Hirnhaim, katolický kněz-premonstrát, filozof, učenec a spisovatel. V roce 1670 zvolen strahovským opatem. Zasloužil se o zvelebení řádových statků, o výstavby nových chrámů. Proslul zejména obnovou strahovské knihovny, pro niž zřídil r nádherný sál, dnes nazvaný Teologickým sálem. (* r. 1637) Zemřel Ambrož Jan Malý, katolický kněz-piarista. V letech 1845 až 1847 potvrzen ve funkci prefekta v konviktu studentů a v r se stal profesorem piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou a o 2 roky později ve Slaném. V rozmezí let 1868 až 1875 ustanoven rektorem piaristické koleje v Benešově. V letech jmenován provinciálem Řádu piaristů pro Čechy, Moravu a Slezsko. (* ) Slavnostně vysvěcen farní kostel sv. Bartoloměje, apoštola v Želeči u Prostějova olomouckým pomocným biskupem ThDr. Josefem Schin zelem. Architektem byl Klaudius Madelmayer, mj. obnovitel velehradské baziliky v letech

14 28. SRPEN 1819 Narozen Mons. Vilém Králík., katolický kněz, papežský prelát. V letech 1845 až 1857 se stal kaplanem při katedrálním chrámu v Českých Budějovicích a posléze jmenován farářem v Rudolfově. V rozmezí let povolán na funkci kancléře a ředitele biskupské kanceláře českobudějovické diecéze. Dne 13. října 1871 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r jejím proboštem. V r se stal generálním vikářem. ( ) Vznikla Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele v městečku Niederbronnu v Alsasku. Zakladatelkou je ctihodná Matka Alfonsa Alžběta Eppingerová. Její sestry pečovaly o chudé nemocné v pečo vatelské službě a také vyučovaly a vychovávaly mládež. 29. SRPEN 1599 Slavnostně vysvěcena domácí kaple pražského arcibiskupství na Pražském hradě ke cti Všemohoucího, Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Oldřicha a Všech svatých pražským arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Dubé Zemřel papež Pius VI. (vl.jm Giovanni Angelo Braschi). Zvolen 22. února Do jeho pontifikátu spadá založení českobudějovické diecéze bulou Cunctis ubique z 20. září 1785 a také současně potvr - zuje jmenování Jana Prokopa Schaaffgotscheho prvním sídelním biskupem. Doba reforem císaře Josefa II. a vypuknutí francouzské revoluce, kterou odsoudil. (* ) Zemřel Matěj Rössler, katolický kněz, vlastenec. Nadšený prů kopník českého ovocnářství. Působil ve funkci faráře v Jaroměři a roku 1795 se stal děkanem v Poděbradech po dobu 34 let. Zde zakoupil rozsáhlé pozemky a založil štěpnici, kde se nacházelo druhů jabloní, 50 druhů hrušní, 300 druhů třešní a 132 druhů slív. Pěstitel českého ovoce a dobrodinec chudého lidu a sirotků. Pořádal zábavy pro mládež, zpíval vlastenecké a národní písně. (* r. 1754) Narozen Augustin Benda, katolický kněz-redemptorista. R člen koleje u sv. Kajetána na Malé Straně pražské a tamtéž v letech 1905 až V období let člen koleje na Svaté Hoře u Příbrami., kde r se stal rektorem. Roku 1912 potvrzen ve funkci rektora koleje u sv. Kajetána v Praze. V letech 1913 až 1918 zvolen superiorem provincie Řádu redemptoristů. ( ) ThDr. Kajetán Matoušek, katolický kněz, administrátor u u sv. Václava v Praze Nuslích, jmenován světícím biskupem pražské arcidiecéze. Na biskupa vysvěcen až 17. září 1949.

15 30. SRPEN 1234 Papež Řehoř IX. bulou podřídil klášter Na Františku i špitál přímo Apoštolskému stolci Zemřel František Dědek, katolický kněz a spisovatel. V roce 1852 ustanoven farářem v Dolních Kounicích u Brna a poté se stal děkanem v Polné. V duchovní správě působil také na farách ve Žďáru nad Sázavou a v r v Polné zastával funkci biskupského vikáře. Své výklady a přednášky publikoval v kalendářích Koleda a Moravan. Psal ze života venkovského lidu a z oblasti náboženského místopisu a historie. (* ) Narozen ThDr. Josef Vašica, katolický kněz a teolog, literární historik a filolog. V letech 1906 až 1919 profesor na Arcibiskupském gymnasiu v Kroměříži. Od roku 1928 řádný profesor staroslověnského jazyka na CMBF v Olomouci. Roku 1937 odchází do Prahy, kde působil jako docent staroslověnského jazyka a literatury na KTF UK. Věnoval se studiu literár. památek staroslovanských a staročeských biblických textů. Vědecké práce zaměřoval na zkoumání díla slovan. apoštolů, slovanské bohoslužby a památek staroslověnských. Člen České akademie věd a umění a také Královské české akademie nauk. ( ). 31. SRPEN 1884 Narozen Ladislav Zamykal, katolický kněz, čestný rada arcibiskup. konzistoře, novinář. Od října 1908 působil jako kaplan v Postřelmově. V lednu 1910 se stal redaktorem listu Našinec a v r povýšen na šéfredaktora. Předseda Svazu katolických novinářů a zpravodajců a také předseda Matice Cyrilometodějské. Zastával také funkci místo předsedy českého divadla v Olomouci. Nadšený propagátor slovanského bratrství a vzájemnosti. Procestoval všechny slovanské země. Slavjano filství a cyrilometodějský unionismus se stalo jeho stěžejním životním ideálem, kterému se zcela oddal již od mládí. Od r člen Družiny literární a umělecké. ( ) Zemřel Josef Hamršmíd, katolický kněz-johanita, konzistorní rada, historik a spisovatel, vědecký pracovník. V r zvolen převorem mal tézských rytířů. Ustanoven generálním vikářem velkopřevorátu česko rakouského. Správce řádového archivu. Napsal několik prací z oboru sociologie a zaměřil se i na církevní právo. Projevoval zájem o výtvar. umění, zvláště obdivoval české baroko. Z jeho dějepisných prací vyniká monografie Jošt z Rožmberka. Místopředseda Křesťanské akademie. (* ) Zemřel Leopold Jiří Maria Veselý, katolický kněz-dominikán a archeolog. Od r se podílel spolu s Metodějem Habáněm na vydá vání Filozofické revue. V roce 1944 sloužil v Itálii českým vojákům po domluvě s čs. exilovou vládou. Po roce 1945 se vrátil do vlasti jako major

16 západní armády. Roku 1946 zvolen převorem pražského dominikánského kláštera u kostela sv. Jiljí a tam působil až do r V r na pokyn představeného odcestoval do Itálie vyučovat na univerzitě Angelicum v Římě. V r se vrátil do vlasti, do kláštera v Olomouci. (* )... Arnošt Kelnar

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 1. září 1996 Ve Fryštáku u Zlína otevřen Dům Ignáce Stuchlého Salesiánské centrum pastorace mládeže. 2. září 1822 Narozen Josef Antonín Šrůtek, katolický

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 3. červenec 2007 Česká biskupská konference na svém plenárním shromáždění schválila působení hnutí CURSILLO na území všech diecézí v ČR. Toto

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 1. DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 1. ÚNOR 1693 Narozen Matěj Bartys, katolický kněz-cisterciák, kazatel a pedagog. Od roku 1727 působil jako profesor arcibiskupské koleje u sv. Vojtěcha

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 1. LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu.

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 1. ZÁŘÍ 1863 V Praze zahájena diecézní synoda, první od roku 1605 (ukončena 3. 9.). 1993 Biskupské gymnasium v Bohosudově opět zahájilo svou činnost,

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 1. SRPEN 1993 Kostel sv. Jiří v Přimdě na Tachovsku znovu slavnostně vysvěcen od pražského pomocného biskupa Františka Lobkowicze. 2. SRPEN 1893 Zemřel

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 2. PROSINEC 1828 Narozen Mons. ThDr.h.c. Antonín Skočdopole, katolický kněz, apoštolský protonotář a papežský prelát, národní buditel, pedagog,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 2 1. LISTOPAD 1197 Kníže Vladislav Jindřich svolal sněm, na kterém byl jeho osobní kaplan Daniel II. Milík zvolen novým pražským arcibiskupem.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 1. PROSINEC 1702 Narozen Mořic Adolf Karel ze Sachsen Zeitz, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů. Dne 26. 7. 1730 ho papež Klement XII.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 1. LEDEN 1914 Založena vinohradská farnost u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a jejím prvním administrátorem se stal P. Antonín Hoffmann, tehdejší

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 14 1 1. červenec 1506 Zemřel Matěj Rejsek, stavitel a kameník, dekorátér. V roce 1470 se stal rektorem na Týnské škole na Staroměstském náměstí v

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 1. duben 1902 Zemřel Franz Casimir Raschka, katolický kněz člen Řádu německých rytířů. Před vysvěcením na kněze se věnoval církevním dějinám, morální

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř 1. ZÁŘÍ 1689 Narozen Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel, představitel vrcholného baroka. Pro vývoj české barokní architektury mají zásadní význam

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr. Ing.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA BROUMOVSKÝ KLÁŠTER JE MÍSTEM, KDE SE DOSLOVA MŮŽETE DOTKNOUT HISTORIE, ALE I MÍSTEM, KDE SE SETKÁVAJÍ LIDÉ MNOHA NÁRODNOSTÍ A KTERÉ ŽIJE BOHATÝM SPOLEČENSKÝM A

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz Ohlasy od Dřeva neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2007 České katolické biblické dílo Biblické dílo (ČKBD) je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 1. květen 1482 Zemřel Olbram III. ze Škvorce, katolický prelát. V roce 1382 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Hradčanech a

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více