Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie církve Velikonoční putování do Říma Dětské okénko Rozhovory s Mgr. Karlem Komárkem Jen tak ve stručnosti P. Pavel Hofírek Slovo z charity Webové stránky Immaculata podávají aktuální Svatá Zdislava a mnoho dalšího i historické informace o Sv. Hostýně jak z hlediska náboženského, tak i z hlediska poznávacího. Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

2 Kdo z nás by aspoň jednou za rok nejel na pouť na sv. Hostýn. Až přijedete do vesnice Čechy a hned za ní do Domaželic směrem k Dřevohosticím, při pohledu směrem k Hostýnu uvidíte v poli dvě velké lípy. Tam se to stalo. Pod lípami stojí socha Panny Marie Svatohostýnské z umělého kamene. Ta místa, kde se stalo v přírodě něco zvláštního, označovali naši zbožní pradědečkové křížem, obrázkem, sochou. Mohla to být nečekaná smrt, zjevení nebo záchrana křesťanů. Co se stalo na tak zvaném Žeraví, jak se ten pozemek dodnes nazývá? Císař Josef II. (neblahé paměti) trval na tom, že sv. Hostýn musí být odsvěcen a poutě tam skončit. Nepřátelé církve ve všech dobách mají snahu zásahy proti církvi provádět tak, aby se zdálo, že vycházejí z nařízení církve samé. K odsvěcení sv. Hostýna byl vybrán P. Josef Lhiver, farář v Domaželicích a zároveň vícerektor tak zvaného generálního semináře v Olomouci. Ten 14. února 1787 jel na sv. Hostýn, tam odsloužil mši svatou. Po ní si nechal podat pantok (těžkou sekeru) a pantokem urazil roh oltáře. Tak byl kostel odsvěcen, uzavřen a již se tam více než 50 let mše sv. nesloužila. Byly to smutné doby sv. Hostýna. Když se jmenovaný P. Josef Lhiver vracel z Hostýna domů, (cesta tehdy vedla jinde než dnes) na místě, kde teď stojí socha, se koně zastavili, projevovali strach, začali couvat, pak se splašili a celí zpěnění doběhli na faru v Domaželicích. P. Josef Lhiver celý roztřesený se ptal svého kočího Tomáše Navrátila: Tomáši, viděl jsi něco? Tomáš mu odpověděl: Neviděl jsem nic. Na to mu řekl Lhiver: To je dobře, že jsi nic neviděl, ale mne to hrozně mrzí, co jsem udělal. Dle tradice farníků se zjevila Panna Maria a hrozila knězi rukou. Hned po té příhodě nechal P. Josef Lhiver zhotovit pevný podstavec a na něj upevnil plech s obrázkem P. Marie Svatohostýnské. Když obraz během času zchátral, byl nahrazen plastikou domaželického fojta Františka Petra a později jeho syna Františka. Měsíc květen v liturgii Na měsíc květen letos připadá část doby velikonoční s dvěma velkými slavnostmi: slavností Nanebevstoupení Páně a slavností Seslání Ducha svatého. Ta druhá uzavírá velikonoční okruh liturgického roku a následuje po ní liturgické mezidobí (doba během roku). Na jeho začátek jsou zařazeny dvě významné slavnosti: Nejsvětější Trojice a Těla a Krve Páně. Celý květen je navíc zasvěcen Panně Marii Sv. Josefa, dělníka nezávazná památka Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve památka Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů svátek Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka památka Nanebevstoupení Páně - slavnost Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka - svátek Seslání Ducha svatého - slavnost Nejsvětější Trojice slavnost Těla a Krve Páně - slavnost Navštívení Panny Marie - svátek Slavnost Nanebevstoupení Páně O nanebevstoupení Krista máme zprávy v evangeliu sv. Marka a sv. Lukáše a také v úvodu Skutků apoštolů. Smyslem těchto biblických zpráv i smyslem slavnosti není pouhý popis události, či její připomenutí, ale především zdůraznění skutečnosti Kristova povýšení do slávy. Kristus vstoupil do slávy již svým zmrtvýchvstáním, jeho sláva však není hned odhalena, v plnosti ji zjevuje právě až událost nanebevstoupení. Oblak a nebe ze scény nanebevstoupení neoznačují oblohu či nějaký úkaz na ní, ale symbolizují Boha, Boží přítomnost a slávu. Nanebevstoupení zjevující Kristovu slávu tak lze označit za vrcholný záměr Kristova vykupitelského díla. Kristus, který vyšel od Otce, se k němu vrací a usedá po jeho pravici: zaujímá čestné místo před anděly a svatými, teší se cti a slávě Boží a vykonává Boží soudcovskou a panovnickou moc. Kristus je prvním, kdo vstoupil do nového života v Boží přítomnosti, zde připravuje místo pro své učedníky, přimlouvá se za ně a posílá jim dary své milosti, především Ducha svatého. Tak je nanebevstoupení také předobrazem a zárukou našeho vlastního přijetí do nebe. Nanebevstoupení odkazuje také na druhý Kristův příchod, ten, který nyní odchází, znovu přijde. S událostí nanebevstoupení je spojen důležitý bod dějin církve : před svým odchodem uděluje Kristus církvi skrze apoštoly pověření: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! (Mk 16, 15). Zároveň církvi slibuje výbavu pro toto poslání, dar Ducha svatého. Po této slavnosti začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Podobně jako učedníci, kteří setrvávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií, i my se připravujeme v modlitbě a čtení Písma sv. na slavnost Seslání Ducha svatého. Strana 2 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

3 Na tom obrázku už nebyla Panna Maria Hostýnská, ale Panna Maria Pomocnice. Ke konci předminulého století se děvčata složila na nový obraz a ten r posvětil o domaželických hodech v neděli po svátku sv. Jakuba rektor z Hostýna Slavnost Seslání Ducha svatého (letnice) Neboť tys o letnicích dovršil dílo našeho vykoupení, a těm, kteří se v Kristu stali tvými syny, sesíláš svého Ducha. V něm dáváš své církvi život, v něm tě lidé nacházejí, v něm tě vyznávají všechny národy a jazyky. (z preface slavnosti) Sesláním Ducha svatého jsou naplněny a dovršeny velikonoční události. Uskutečňuje se shromáždění rozptýleného Mesiášova lidu slibované proroky, P. Jan Cibulka. vzniká společenství věřících u eucharistického stolu, které je otevřeno všem Odsvětitel hostýnského kostela P. Josef Lhiver zemřel a je pohřben u kostela v Domaželicích. Kde je jeho hrob je neznámo, protože hřbitov byl proměněn na park. V roce 1946 byla zhotovena nová socha P. Marie Svatohostýnské a za velké účasti věřících posvěcena Proč jsem Vám sdělil těchto několik zpráv? Protože letos tomu bylo 215 let, co byl sv. Hostýn odsvěcen. Ale Panna Maria je uctívána královnou Moravy dál. Pozdravme ji slovy básníka P. Dr. Čeňka Tomíška: Kdo tebe madono má, nikdy neměl rád, ten věru neví, co je svaté lásky cit. Jej v duši děsí prázdnota a mrazí chlad a v hrudi kámen místo srdce slyší bít. P. Cyril Juroška národům. Rozdělení lidstva symbolizované zmatením jazyků při stavbě babylonské věže je překonáno, každý může ve své mateřštině slyšet, jak se hlásají veliké Boží skutky. Duch povede Kristovy svědky do všech končin světa, přijetí Ducha je zároveň přijetím misijního poslání. Letnicový křest spojený se zjevením Boha (hukot, vítr, ohnivé jazyky) připomíná křest Ježíšův a stejně jako pro Ježíše, je i pro církev začátkem veřejného působení. Při bohoslužbách se používá červená liturgická barva, symbol ohně a tedy i Ducha svatého. Paškál se přenese ke křtitelnici a rozsvěcuje se jen při křtu a při pohřbu. Slavnost Nejsvětější Trojice Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Slavnosti Seslání Ducha svatého. Po vánočních a velikonočních svátcích, kdy naši pozornost upoutává především druhá božská osoba, Syn Boží, a po svatodušních svátcích, zaměřených na třetí božskou osobu, Ducha svatého, slaví církev svátek Trojice, trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého. Oslavuje tajemství vnitřního Božího života, které nám Bůh o sobě zjevil, hlásá jedinou věčnou slávu a klaní se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Vyznává, že vše, co Bůh ve světě koná, je společným dílem všech tří božských osob, že Otec, Syn a Duch svatý jsou tři od sebe skutečně odlišné osoby, které však mají jednu a tutéž božskou přirozenost a jedno a totéž působení. Podle časopisu Amen č.05/97 připravil Jaroslav Branžovský Maria při zrodu církve (Mat 28,16-20) Maria Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. a dnešní životní styl Víte, kdy má církev narozeniny? Hod Boží svatodušní, to jsou vlastně narozeniny církve. V ten den se z Ducha svatého zrodily. Nedávno jsme si připomínali staré obrazy znázorňující tuto událost: Maria uprostřed apoštolů, tam, kde na rodinných obrázcích sedí matka uprostřed dětí. Společně čekají na příchod Ducha svatého a vzývají ho: Přijď, Duchu svatý. Nebyla to žádná pokoutní událost, toto zrození církve. Sběhli se k ní lidé osmnácti národností: Parthové, Médové, Peršané, Elamité, Řekové, Římané, celý středomořský svět vypočítává svatý Lukáš ve Skutcích. I dnes, kdy jsme zvyklí myslet mezinárodně, i dnes je představa firmy, která by se hned při svém zrodu uchytla v 18 státech, představou impozantní. Hned při zrodu církve se začíná ve světovém formátu. Muži ze všech národů pod nebem byli při tom - říká svatý Lukáš. To tedy byli apoštolové skvělí propagandisté, to museli s chytrou reklamou do ulic, že dokázali takové davy svolat dohromady. - Jenže ve skutečnosti se apoštolové nerozběhli do ulic, ale naopak: lidé se sbíhali k nim, k domu, kdy byli pohromadě, - lidé se ptali, co se to tu děje, co to vše má znamenat. Zde máme odpověď na otázku po účinnosti křesťanského apoštolátu: sebehlučnější propaganda, podnikavé akce, - i tam, kde jsou k dispozici peníze, rozhlas, film, televize, noviny, knižní trh - sebehlasitější hlásání evangelia samo neobrátí svět. Jen tam, kde se v církvi něco děje, něco, co jinde ve světě kolem není, totiž, když v ní působí Duch lásky, to jediné svět udiví. Pak se lidé sami ptají, co se to děje. A tenkrát je kázání církve účinné a lidé je slyší. Za časů Petrových se lidé všech jazyků ptali, co se to děje; a všichni rozuměli odpovědi. Všichni se cítili stejně srozumitelně osloveni tím, co se dělo v mladé křesťanské obci v duchu bratrské lásky. Za časů Jana XXIII. se lidé celého světa také ptali, co se to děje v katolické církvi, že se přestala exkomunikovat, odsuzovat, zatracovat, že má pro všechny otcovská slova lásky. Bratři, dobře rozvažujme tyto svatodušní události. Církev, ve které se neděje nic pod vedením Ducha, církev, která taktizuje, úřaduje a propaguje víc než miluje, ta svět neobrátí. Církev, která se spíše opírá o moře peněz než o Ducha, ta svět neobrátí. Máme o čem rozjímat nad narozeninami církve. Tenkrát byli apoštolové pohromadě kolem Marie. Nevymýšleli plány, ale měli se mezi sebou rádi a společně volali: Přijď, Duchu svatý. Čiňme dnes i my podobně. podle Májových promluv L. Simajchla připravila Alena Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002 Strana 3

4 rozcházejí). Bůh se však člověka nevzdal, nezvolil nějaké nové stvoření, ale spásu, tj. záchranu lidstva, protože na rozdíl od ducha zla se člověk proti Bohu nerozhodl sám od sebe, ale byl sveden. Spása spočívá v tom, že člověk se nechá vysvobodit, uzná, že není a nemůže být autonomní, nemůže si stačit sám sobě. Proto VĚŘÍM V STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ (ČÁST II.) Způsob stvoření člověka, jak je popisuje Písmo svaté, bývá často vášnivě diskutován, a to jak ateisty, tak křesťanskými teology. Podstatným pro čtení Písma ve víře je však to, že člověk má svůj původ v Boží lásce a byl stvořen k obrazu Božímu. V čem spočívá obraz Boží? Církevní otcové vycházejí z toho, že sv. Pavel nazývá samotného Ježíše Krista obrazem Božím (Kol 1,15). Člověk je proto ve skutečnosti podobný Ježíši Kristu, vtělenému Božímu Synu. Nemůže být považován za vzor, podle kterého se Ježíš vtělil, ale naopak člověk se stal člověkem už podle vzoru Ježíšova! V tomto smyslu říká KKC (356), že jedině člověk je schopen milovat svého Tvůrce, jedině člověka stvořil Bůh pro něho samotného (tj. všechno ostatní stvořil Bůh pro člověka, ne pro sebe) a jedině člověk je povolán, aby sdílel v poznání a lásce život Boží. Člověk je tedy podobný Bohu trojjedinému a odráží v sobě jednotu i společenství, jako je tomu u Božských osob; dále je tvorem, jehož touha po plnosti života jej přesahuje, a proto z podstaty nemůže být šťastný sám v sobě. Význam těchto darů je však dodnes poznamenán existencí dědičného hříchu. Otázka původu zla není v Písmu svatém jednoznačně vysvětlena. Podle KKC (391nn) to jsou padlí andělé, kteří byť stvořeni jako dobří svobodně odmítli Boha a jeho království, a tak se stali nezvratně nepřáteli Boha i jeho stvoření, tedy i člověka. Zlo tedy není něčím abstraktním, ale je představováno osobou ducha zla, ďábla (z řeckého ten, který rozděluje ), který smí sice vykonávat dočasně svou moc nad stvořením, ale nikdy ne nad Bohem. Proto platí Pavlovo: Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. (Řím 8,28) Původně dostali první lidé od Boha darem všechno se Bůh rozhodl poslat na svět Vykupitele, aby spasil svět. Pravoslavná teologie zásadně odmítá, že by impulsem k poslání Božího Syna byl hřích. Důsledně rozlišuje u člověka to, v čem je obraz a v čem podoba Boží. Obrazem Božím je každý člověk, zatímco podobným se mu stává jen ten, kdo o to s Boží pomocí usiluje. Člověk tedy i před hříchem potřeboval pomoc od Boha, a tedy i vtělení Božího Syna, aby dorostl do své plnosti, do plnosti obrazu Božího. Aby si člověk stále uvědomoval, že jeho stav není v pořádku, způsobil Bůh, že se po hříchu ve světě usadilo utrpení a tragika smrti. Utrpení má připomínat člověku, že je třeba hledat záchranu, lékaře, a smrt mu má připomínat, že nikdy nebude absolutním pánem světa, protože jeho jistým přemožitelem je smrt. Následkem hříchu je také diabolie, rozdělení. Člověk se oddělil od Boha. Bůh bydlí v každém člověku, bez jeho vůle by nikdo nežil, současně však se musí člověk ke své spáse Bohu svobodně otevřít. Rozdělení nastalo v poslání člověka, protože nedokáže sladit své postavení pána tvorstva a tvora. Rozdělení je vidět i v samotné lidské osobě: tělo a duše, i když tvoří jednotu, jsou chápány odděleně, a jak říká apoštol, bojují proti sobě (Řím 7,23, KKC 362n). K rozdělení došlo i mezi mužem a ženou, kteří byli od počátku jedním člověkem (Gen 3,16, KKC 369n). Spása člověka se proto projeví také ve sjednocení toho, co je rozdělené, jak to vyjadřuje Ježíš Kristus ve své modlitbě před utrpením: aby všichni byli jedno, jako on ve svém Otci (Jan 17,21). O každém člověku se dá říct, že je výrazem nesmírné lásky, kterou jej Bůh miluje. U Boha neexistuje nechtěný člověk. Dokazuje to jak Písmo svaté Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna, aby žádný z lidí nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16), tak také tradice církve, která ve velikonoční liturgii zpívá: Syna jsi vydal, Bože, abys zachránil služebníka. stvoření, nad kterým dokonce směli vykonávat moc. Jedno si však Bůh vyhradil, protože to přesahuje schopnosti tvora: být původcem dobra, rozeznávat dobro a zlo (viz symboliku stromu poznání ). Člověk však sveden duchem zla se rozhoduje obejít bez Boha a sám stanovovat, co je dobré. Staví se na Boží místo, chce být autonomní. V tomto smyslu škodí nejen sám sobě, ale také celému lidstvu. Tím, že se vzdal Boha, způsobil, že budoucí generace už se rodí na svět, ale dědičně Boha neznají, musí jej hledat, pro něj se rozhodovat. Za každým hříchem člověka se skrývá tato kombinace: touha dosáhnout plného štěstí (v tom se lidé shodují) a vlastní představa o tom, jak má štěstí vypadat a jak jej dosáhnout (a v tom se lidé často velmi zásadně P. Jaroslav Zpracováno podle Brněnského katechetického věstníku a KKC Strana 4 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

5 připravoval na každou přednášku, dovedl své posluchače naučit vědecké práci a požadoval jejich spolupráci. Svou hanáckou rozvážností dovedl na své posluchače tak zapůsobit, že od svých bohoslovců obdržel pojmenování táta Hudec. Samozřejmě, nebyl jejich tělesným Rozdával lásku k Písmu svatému, ale zároveň i lidem Jak rychle ubíhají roky! V roce 1965, kdy jsem v Tovačově působil jako kněz, jsem se vícekráte v tichém zamyšlení zastavil u hrobu pana preláta profesora ThDr. Tomáše Hudce, od jehož narození uplývá 125 roků a od smrti již uplynulo 50 let. Narodil se 7. ledna 1877 ve Věrovanech, které tehdy patřily do farnosti Tovačov. Jeho rodiče měli ve Věrovanech statek. Ve věku 10 let odchází do Olomouce, kde studuje na Slovanském gymnáziu. Maturoval v roce Vstoupil do řádu premonstrátského, ale brzy ze zdravotních důvodů tento řád opouští. V letech se věnoval bohovědným studiím na diecézním učilišti v Brně. Na kněze byl vysvěcen v roce 1900 tehdejším brněnským biskupem, pozdějším olomouckým arcibiskupem kardinálem Bauerem. Po vysvěcení působí jako kaplan, později zastává úřad výpomocného profesora náboženství v Brně. V roce 1902 mladý kněz Hudec odchází do Vídně, aby zde prohloubil a rozšířil své bohovědné vědomosti. V roce 1906 je ve Vídni promován doktorem bohovědy. Po návratu z Vídně působí znovu krátce v duchovní správě a poté se stává biskupským sekretářem. Tuto funkci zastává jen krátce, neboť láska k Písmu svatému a touha spatřit místa posvěcená Spasitelem ho vede v letech na biblický Východ. Poté je jmenován profesorem biblického studia Nového zákona v Brně. Zde přednáší Nový zákon až do roku V Olomouci tehdy zemřel profesor Nového zákona a tak prezident nově vzniklé republiky profesorem Nového zákona jmenoval ThDr. Tomáše Hudce. Bohoslovecká fakulta pak Hudcovi svěřila v letech a i v letním semestru 1928 odpovědný úřad děkana. Profesor Hudec přispívá mnoha odbornými články a pojednáními do časopisů, novin i do slovníků. Samostatně vycházejí jeho vědecká díla: Sv. Jan, apoštol v Efezu, Obrazy z Východu, Za časů Kristových, Pravá podoba Kristova. otcem, ale jako katolický kněz duchovním otcem. Pro toto krásné pojmenování táta prelát Hudec hodně vykonal neboť byl svým posluchačům opravdovým otcem. Z opravdové lásky ke svým posluchačům dal doktor Hudec pořídit pro novou seminární kapli nádherné okno, znázorňující sv. Tomáše Akvinského a pro promoční aulu daroval obraz oslavující naše slovanské apoštoly sv. Cyrila a Metoděje. Jeho ruce i srdce byly otevřené nejen bohoslovcům, ale i všem kolegům na fakultě, kterou miloval. Proto také těžce nesl v roce 1939 uzavření českých vysokých škol, kdy i profesor Hudec nemohl přednášet. Po 2. světové válce se vrací na svou bohosloveckou fakultu, v roce 1947 ve svých 70 letech odchází do zákonem stanoveného důchodu a následující rok je jen dle tehdejších předpisů profesorem čestným. Přichází rok 1950, kdy teologické vysoké školy a mezi nimi i bohoslovecká olomoucká fakulta jsou státem zavřeny. Profesor Hudec tyto těžké okamžiky nese velmi bolestně. Jeho zdravotní stav se podstatně zhoršuje, odchází na léčení do Karlových Varů, kde ho stíhá mrtvice. Přátelé se postarali o jeho odvezení do olomoucké nemocnice a zde po několika dnech zaopatřen svatými svátostmi 22. srpna 1951 v Olomouci umírá. Jeho tělesné pozůstatky byly uloženy 25. srpna 1951 v Tovačově. V poslední vůli profesora Hudce i dále poznáváme jeho dobrou povahu. Pamatuje i malým perským koberečkem na bývalého superiora olomouckého kněžského semináře, jehož velkým rádcem a pomocníkem byl dlouhá léta. Již plných 50 roků odpočívá pán prelát na tovačovském hřbitově. Léta uběhla vzpomínky zůstávají srdce volá díky, díky za všechno, co jste, otče preláte, vykonal ke cti a chvále Boží, pro kněze, bohoslovce, pro své bližní. Nashledanou o věčných vánocích v nebi! Kromě vědecké literární práce si profesor Hudec velmi živě všímal i vnitřního církevního života v tehdy obou moravských diecézích. Pracoval i v diecézním církevním soudu, věnoval pozornost vědecké zdatnosti mladých kněží a jeho láskou bylo i poznávání cizích zemí. Pilně se Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002 Strana 5

6 Vážení čtenáři! Chtěla bych se s Vámi podělit o prožitky z Velikonoc v Římě. Když jsme se s manželem dozvěděli o možnosti strávit Velikonoce v Římě, neváhali jsme ani minutu. Hned druhý den jsme jeli do Olomouce navštívit P. Františka Sedláčka do Arcibiskupského kněžského semináře, který tento poutní zájezd pořádal. Zájem byl obrovský, a tak rozhodovalo rychlé jednání. Odjezd byl v odpoledních hodinách. Cesta rychle ubíhala, a tak již příštího rána jsme navštívili známé město Siena, které proslavila zejména sv. Kateřina. Po prohlídce jsme pokračovali až do Říma Vatikánu. Tam jsme byli spolu s dalšími účastníky, průvodcem, bohoslovci a P. Františkem a P. Josefem ubytováni v poutním domě Velehrad, kde nás velice vřele přijali. Na Zelený čtvrtek nás čekalo první setkání se Svatým Otcem a to na mši svaté, na které proběhlo svěcení olejů a obnova kněžských závazků. Vše se odehrávalo v bazilice sv. Petra. Ten den jsme si mohli doslova prožít památku večeře Páně, a to jednak na večerní mši svaté, ale také v poutním domě, kde nám připravili večeři, tak jak ji kdysi podle písma prožíval Pán Ježíš. Vše bylo dokonalé paní kuchařky upekly beránky, nekvašené chleby, podávalo se červené víno, bylinkový salát, omáčka To vše bylo podáváno v takovém pořadí, v jakém je psáno. P. Sedláček nám k tomu předčítal pasáže z Bible a vše dohromady vytvořilo neopakovatelnou atmosféru. Na Velký pátek jsme navštívili Kalistovy katakomby, kde je největší pohřebiště křesťanů (asi půl milionu hrobů) hlavně z doby, kdy byli křesťané za svou víru nejen pronásledováni, ale i zabíjeni a posíláni do otroctví. V těchto katakombách se vlastně tajně scházeli ke společným modlitbám. Dále jsme měli možnost navštívit Trapistické opatství, což je jeden z nejpřísnějších řádů. Přísnost spočívá v mlčení a poslušnosti, těžké fyzické práci, prokládané společnými modlitbami. Tito mniši pěstují eukalyptus, z něhož vyrábí léčivé likéry a bonbony. Další návštěvou byla kaple, postavena na místě, kde byl sťat sv. Pavel. Když mu byla hlava sťata a spadla, tak se třikrát dotkla země a na oněch místech vytryskly tři prameny. Následovala bazilika sv. Pavla, kde je pochováno jeho tělo. Po obědě jsme měli možnost prohlédnout si Řím antický, který je nádherný i přesto, že se dochovaly pouze zlomky. Římané byli skutečně vyspělí, když dokázali postavit takové stavby, jako je Koloseum, Pantheon, Forum Romanum a jiné. Večer toho dne jsme prožívali opět se Svatým Otcem, tentokrát křížovou cestu právě v Koloseu. V sobotu jsme měli opět výlet a sice do dalších bazilik sv. Petra, sv. Petra v okovech, Sancta Maria Maggiore a dalších neméně známých míst. Večer pak následovala slavnostní liturgie Velikonoční vigilie se Svatým Otcem. V neděli na Boží hod velikonoční jsme se zúčastnili mše svaté, tentokrát přímo na náměstí sv. Petra. Po mši následovala promluva Svatého Otce v mnoha světových jazycích, tuto promluvu vysílala televize přímým přenosem snad do celého světa při promluvě v češtině právě naši skupinu televize odvysílala! Po obědě jsme měli volno, které každý trávil po svém Někdo jel k moři, někdo byl unaven, a tak zůstal na Velehradě a pouze malá skupina lidí včetně mě a mého manžela navštívila Nepomucenum, což je obdoba kněžského semináře, kde jsme měli možnost si prohlédnout, jak bohoslovci žijí, pracují a studují. Vše tam bylo úžasně skromné a všude bylo ticho a pořádek. Navštívili jsme kostel sv. Kříže Jeruzalemského, kam bylo převezeno a uchováno např. rameno kříže dobrého lotra, část kříže, na kterém byl Pán Ježíš ukřižován, trny z trnové koruny, hřeb, kterým byl Ježíš přibit na kříž a třeba i prst nevěřícího Tomáše, který teprve až si sáhl na Kristovy rány, uvěřil, že vstal z mrtvých. Vedle tohoto kostela je kaple, do které byla převezena část schodů, po kterých šel Ježíš k Pilátovi. Strana 6 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

7 V pondělí jsme již odjížděli a na zpáteční cestě jsme ještě zastavili v městě Bologna, které je rovněž nádherné a plné památek. Velikonoční týden velice rychle pominul, ale vzpomínky v nás budou dlouho přetrvávat. Vždyť kolikrát v životě se Vám podaří strávit Velikonoce se Svatým Otcem a ještě ke všemu v hlavním městě věřících a církve? Po celou dobu byla v Římě neuvěřitelná spousta lidí, které spojuje jedno víra! Jsou to lidé z celého světa a až tehdy, když to množství věřících lidí spatříte dohromady, si uvědomíte, jak je ta naše víra silná a že nezná hranice. Samozřejmě, že se nedá popsat vše, co jsme viděli a prožili. Překrásné byly mše se Svatým Otcem, pokaždé jsme ho měli možnost vidět z blízkosti a to takové, že si jej manžel mohl dokonce pohladit i to je obrovský zážitek, který nemůže mít každý. Proto jestli chcete, milí čtenáři, zažít něco podobného, tu sváteční atmosféru, tu obrovskou spoustu věřících lidí, kteří jsou k sobě mimořádně ohleduplní a jsou plni pokory, využijte, pokud se Vám někdy podobná možnost naskytne! Navštivte Svaté město a věřte, že i malá chvíle strávená v místech, o kterých byla řeč, Vám přinese mnoho radosti a neobyčejných zážitků. Závěrem bych chtěla za sebe i za svého manžela poděkovat všem, kteří se této pouti zúčastnili, těm kteří ji organizovali, myslím, že jsme vytvořili dobré společenství. Karol a Romana Mazánikovi Také jste na Boží hod velikonoční odpoledne našli cestu na SONUS? Tolik beránků různých tvarů a zdobené pěnovou, čokoládovou a jinou polevou je málokdy a málokde vidět.velikému obdivu se těšila háčkovaná vajíčka a barvené či lepené kraslice. Mohli jsme si prohlédnout vyšívané ubrusy s velikonoční tématikou a další ozdoby z přírodních materiálů. K tomu všemu nás děti z dramatického kroužku poučily, jak malovat vajíčka a dokonce nám názorně předvedly, jak plést tatar (pomlázku). Malí herci zahráli velikonoční hru od Marie Holkové a dětská schola pěkně zazpívala k radosti všech přítomných. Na závěr velikonočního setkání bylo pohoštění určitě vás napadne jaké ano, velikonoční beránek. A tak jsme společně ochutnávali Na příštím velikonočním setkání, jak nám děti prozradily, si každý může zkusit přímo na místě namalovat kraslici a napsat na ni své přání. připravila Liba Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata Měsíc květen je jeden z nejkrásnějších měsíců, je to měsíc Panny Marie. Nezapomeňte na své maminky, které druhou neděli oslaví svůj svátek. 9. května to již bude 40 dní od neděle zmrtvýchvstání a my si připomeneme Nanebevstoupení Pána Ježíše. Seslání Ducha svatého je 10 dní po tomto svátku. A to nám ještě zbývá velká sláva - Tělo a Krev Kristova (Boží tělo) a Boží Trojice. Připomínám: Nezapomeňte děti povzbuzovat své rodiče k vytváření KYTICE RODIN určené na pouť na Velehradě. V tomto čísle se můžete připravit na pouť na Velehrad devítidenní novénou. Tato novéna je určena pro vás děti. Úvod: Nemluvte při modlitbě mnoho, ale myslete na to, že Bůh je DÁREK MAMINCE Překresli tento tvar na tvrdší barevný papír. Podél obvodu ho obstřihni a v čárkovaných místech přehni. Získáš krabičku, jako dárek pro maminku. Jaké tajemství vložíš do krabičky? s vámi. Můžete vždy začít modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria. Každý den: Smířil jsem se s tím, že mám právě ty rodiče, které mám a právě takové, jací jsou? Neočekávám od nich to, co mohu čekat pouze od Boha? Kratičké přemýšlení doporučuji ukončit modlitbou : Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti. Dej jim zdraví a ochraňuj je. Mně dej, abych jim udělal radost. 1.den: Přijímám své rodiče jako krásný Boží dar? Dochází mi, že Bůh neměl pro mě na tomto světě nic lepšího, než právě mé rodiče? 2.den: Miluji své rodiče a dovedu jim něčím udělat radost? Mám radost z jejich radosti? 3.den: Umím odpustit svým rodičům jejich lidská selhání, nedokonalosti a nedostatky? Uvědomuji si, že ani já nejsem žádný ideál, ale že se o jeho dosažení jen snažím? 4.den: Nestydím se za své rodiče? Umím se jich zastat před svými kamarády? 5.den: Až jednou budu otcem, matkou v čem chci napodobovat své rodiče? 6.den: Až jednou budu otcem, matkou - v čem nechci napodobovat své rodiče? 7.den: Děkuji Bohu za své rodiče? Dochází mi, že není lehké, ale že je přesto velmi krásné být otcem nebo matkou. Strana 8 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

9 Děkuji všem, kdo se zapojili do MISIJNÍHO KOLÁČE, vybralo se 2000 Kč., které jsme zaslali do kanceláře PMD, ta zařídí odeslání do misijní země. V měsíci květnu pamatujme na smutné a trpící maminky v dalekých krajích. Smutné a trpící jsou proto, neboť nemohou svým dětem dát najíst. Na mnoha místech, kam již přišli misionáři, projevují lidé Matce Boží velkou úctu. V Africe se věřící modlí před soškou Panny Marie z černého ebenového dřeva, v Asii si Marii zobrazují s rysy místních žen. V Jižní Americe lidé oblékají Madonu do pestrobarevné sukně, často jí přilepují opravdové vlasy a celou její postavu zdobí množstvím exotických květů. Sošku Panny Marie najdeme v každé kapličce a často i na křižovatkách cest. Zdobí také mnoho domů. Obrázek si můžete omalovat! Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002 Strana 9

10 SVATODUŠNÍ SVÁTKY DARY DUCHA SVATÉHO Oheň je symbolem i obrazem Ducha svatého. Proč? (Sk 2,1-3) Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. KDO JE DUCH SVATÝ? Bůh není samotář. Je rodinou tří osob: Otce, Syna a Ducha svatého, a přitom je jeden. Otec dává lidem svého Syna Ježíše. Ježíš přijímá všechno od Otce a zároveň splácí celou jeho lásku tím, že úplně plní jeho vůli. KDO JE TEDY DUCH SVATÝ? Duch svatý je všechna láska proudící mezi Otcem a Synem. Duch svatý dovoluje Otci i Synovi poznat se dokonale a současně být jedno. Tato láska je tak mohutná, že se zosobňuje ve třetí božskou osobu Ducha svatého. Duch svatý má schopnost sjednocovat a sbližovat DUCH SVATÝ JE DAR Duch svatý je největší Boží dar daný člověku. Není to někdo, koho můžeme vidět nebo se ho dotýkat. Ale můžeme poznávat jeho působení. Kdy? Když někdo mluví o Bohu tak, že druzí v něho uvěří; když protivníci zapomenou na svůj spor a smíří se; když někdo, kdo způsobil škodu, ji nahradí; když někdo, zahořklý nenávistí, začne znovu milovat; když někdo, kdo vždycky myslel jen na sebe, najednou uvidí potřeby druhých; když _ Chceš vědět, co nás Duchu Svatému nejlépe otevírá? Vylušti řetězovku. Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem slova následujícího. Tajenku přečteš ve směru čísel ve vytečkovaných políčkách. lidi. Dílem Ducha svatého je síla a odvaha svědčit o Ježíšovi a zachovávat se vždy čestně. Mít slova, gesta, činy, které druhým dodávají chuť učit se, pracovat a žít, je dílem Ducha svatého v nás. TEST ZNALOSTÍ 1. Událost seslání Ducha svatého je popsána a) v evangeliu sv. Jana b) ve Skutcích apoštolů c) v 3. knize Mojžíšově 1-2 Ježíšova matka 2-3 Ježíšův učedník obecně 3-4 třetí evangelista křesťanský mučedník 5-6 den Páně žena v Bibli 7-8 Boží posel 8-9 svátky Seslání Ducha svatého 9-10 země, kam uprchla Svatá rodina před Herodem hora Ježíšova proměnění zahrada Adama a Evy 12-1 město, kde byl apoštolům seslán Duch svatý 2. Svátkům Seslání Ducha svatého říkáme a) Hromnice b) Velikonoce c) letnice 3. Seslání Ducha svatého apoštolům se událo v městě a) Jeruzalémě b) Soluni c) Korintu 4. Který název bývá používán pro Ducha svatého a) Posvětitel b) Stvořitel c) Vykupitel Strana 10 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

11 Rozhovvorry ss lliidmii kollem nááss Vážení čtenáři, v tomto čísle časopisu vám přinášíme rozhovor s panem Mgr. Karlem Komárkem, dřívějším regentschory v našich farnostech. Jak vidíte vývoj farnosti dnes a dříve? Ten rozdíl je obrovský. Dřívější liturgie byla krásná, pro tu dobu jaká byla přiměřená, protože chápání lidí nebylo tak vysoké. Liturgická reforma přišla v pravý čas a v pravou dobu. Tady vidíme, že to není dílo lidské, ale dílo Božích rukou. My jsme do toho nějak vsazeni a používáme k tomu vlastní nadání a dary. Teď si mohou lidé dovolit být při mši opravdu aktivní. Dříve zastupovali lid při mši ministranti, kteří odpovídali knězi. Kde všude jste hrál a jak dlouho hrajete? Já jsem začal ve svých 15 letech, to znamená v roce Původně jsem hrál na housle u řádové sestry Jindřišky, ale hra na varhany se mi líbila již dříve. Přerovský dr. Stanislav Žalud byl vynikající improvizátor a mohu říci, že mě ta improvizace chytila, a tím to taky začalo. Prvně jsem hrál na májových pobožnostech u sv. Michala na Šířavě. Při dalším zdokonalování jsem začal hrát na dvoumanuálových varhanách při mších u sv.vavřince. Když onemocněl dr. Žalud, děkan Cindler mi nabídl stálé místo varhaníka v kostele sv. Vavřince. Udělal jsem aprobaci na varhaníka a 1. června 1957 jsem se stal ředitelem kůru a vedoucím sboru. Občas jsem zaskakoval v okolních obcích. Dlouholetý přítel P. Olejník mi v roce 1973 nabídl místo varhaníka v Dómě v Olomouci. Hrál jsem nejenom v Dómě, ale i u sv. Michala. Tak jsem do roku 2001 denně dojížděl do Olomouce. Dobou když byla zpívaná mše a odpovědi byly zpívané, odpovídal jen sbor. Teď je to uděláno tak, že každá služba je rozdělena. Kněz je jako obětník v osobě Ježíše Krista, proměňuje chléb v Tělo a víno v Krev. Věřící lid slyší jeho partie a některé jsou mu vlastní. Zpívá mešní ordinárium, což bylo dříve nemyslitelné. Co se týká hudby, měli jsme možnost setkat se s knězem v modlitbách pomocí misálků, které byly vydány v letech. Dále to byly mešní písně. Liturgická obnova měla několik typů. První byl ten, že latinsky se doporučovalo modlit s knězem Pater noster, někdy i Credo. Další proměny byly, že kněz recitoval mešní kanon, hlavní část mše, ale latinsky. Pak přišla čeština, která byla svěřena bohoslužbě slova, což znamená modlitba, čtení, žalm. Zde se mohli zapojit i laici. Potom přišla čeština i do mešního řádu. Dále se liturgická obnova vyvíjela až do dnešní podoby, kde každá má své zastoupení. Kněz je obětník v osobě Kristově, ministranti jako akolité. Buď přisluhují knězi, nebo také podávají sv. přijímání. Obyčejný lid se účastní tím, že se modlí nebo zpívá s knězem, např. Pane, smiluj se, Sláva, Věřím a další partie. Bohoslužební zpěv se rozšířil díky P. Olejníkovi, P. Břízovi a dalšímh. Rozšiřovaly se i zhudebněné žalmy. Jaký máte názor na písničky s kytarou při mši svaté? Na mnoha místech, kde jsem působil, jsem se věnoval nejen hře na varhany, ale i sborovému zpěvu. Kytara je mistrovský nástroj, ale to, co slyšíme v kostele, to je brnkání na kytaru. To není hra na kytaru, to je jen brnkání na udržení rytmu a jestliže si při mši začnou podupávat i lidé, je to nevhodné. Je tady otázka, jak spojit mši svatou, sv. liturgii a hru na kytaru. Já mám zato, že to je neznalost věci, neznalost, co znamená mše svatá. Ta úžasná posvátná chvíle, kdy se Kristus stává člověkem a mysticky za nás trpí. Toto je má krev, která se za vás vylévá, k tomu to nejde. Oni to většinou berou tak, že je to mladým lidem blízké. Ne že bych nechtěl vidět mladé s kytarou, ale vědět jak a kde ji použít. A hlavně neříkat ne, ale naplnit něčím krásným. Děti se rozhodnou podle sebe. Není potřeba jim říkat, to se hodí to se nehodí. Oni to pocítí samy. Jaké je vaše životní krédo? Člověk nežije pro sebe, ale pro Pána a čím hlouběji, tím je to lepší. Vedení Sv. Ducha se mi osvědčilo a osvědčuje se mi víc a víc. Věřit nejenom v Boha, ale věřit Bohu. Věřit v Božího syna, který žil mezi námi a jeho matku Pannu Marii. Neuchylovat se ani krůček od učení církve. Za rozhovor děkuje Věra Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002 Strana 11

12 Jen tak ve stručnosti Slavení neděle Jak jsem se zmiňoval už v minulém čísle, tak od července bychom měli být v našich přerovských farnostech jen dva kněží. S tím souvisí nutnost zredukovat počet mší svatých jak v neděli, tak ve všední dny. Mluvil jsem o tom na setkáních s farníky a je to, jak jsem očekával, neradostné a nepříjemné rozhodování a vysvětlování. Nejzávažnější je samozřejmě otázka slavení neděle. Teď slavíme v neděli celkem sedm mší svatých. Pokud budeme jen dva, tak to znamená, že jeden z nás by musel mít v neděli čtyři mše svaté. Kněz by ale měl celebrovat denně jen jednu mši svatou. Z důvodu nedostatku kněží je možné sloužit v neděli více mší svatých, ale v pravidelném pořadu nedělních bohoslužeb by to měly být maximálně dvě až tři mše svaté. Je tedy třeba zrušit v našich farnostech jednu až dvě nedělní mše. Očekávat pravidelnou výpomoc od kněží z okolí nebo z Olomouce nemůžeme. Každý kněz má právě o nedělích dost práce ve svých farnostech a pokud by někde byl volný kněz, tak by byl jistě jmenován kaplanem v Přerově. Navíc by mělo zůstávat kněžím v děkanátu aspoň trochu času a sil ke vzájemné výpomoci v případě nemoci apod. Je v podstatě několik možností: Zrušit nedělní mši s tím, že věřící půjdou na jinou mši svatou v jiném čase či jinde. Nebo přesunout nedělní mši na sobotu večer. Nebo místo mše dělat bohoslužbu slova se svatým přijímáním. Vždycky to ale znamená, že nějaká mše svatá nebude. A tak se dostáváme k bolestné věci, které nedělní mše svaté se to bude týkat. Podle čeho rozhodovat? Někdo řekne, že podle počtu účastníků bohoslužeb. Nejméně lidí chodí na mši svatou v Bochoři a Horní Moštěnici. Tam ale naopak řeknou, že by se to mělo týkat Přerova, protože tam mají věřící možnost snadno se účastnit mše svaté v jiném čase. Někdo řekne, že v Přerově by se to mělo týkat malých kostelů jako je Předmostí a Šířava, protože věřící z těchto mší svatých se do svatého Vavřince snadno vejdou. Ti zase řeknou Každý si hájí to své a má svoji část pravdy. Rozumím každému, ale zároveň znám také argumenty těch druhých. Těžko se rozhoduje a je to opravdu nepříjemné. Ve svých minulých farnostech jsem v neděli sloužil mše svaté pro padesát lidí a ve všední den někdy třeba jen pro pět. A tady se dostávám do situace, kdy mám zrušit mši svatou, na kterou chodí lidí Přesunout slavení nedělní bohoslužby na sobotu večer v sobě obsahuje nebezpečí, že se přestane slavit neděle. Bojím se, že pak lidé v sobotu až do večerní mše svaté pracují a neděli pak už jako sváteční den neslaví. Jistě je třeba ponechat sobotní večerní mši svatou v Přerově pro ty, kdo se opravdu nebudou moci účastnit nedělních bohoslužeb, ale křesťanská rodina má slavit neděli od rána do večera, a to nejen účastí na bohoslužbách. Toto prožívání neděle jako dne Páně by jistě samo o sobě zasluhovalo hlubší zamyšlení. Zavedení bohoslužeb slova se svatým přijímáním v sobě zase obsahuje nebezpečí, že by se u některých lidí mohlo vytrácet vědomí jedinečnosti a nezastupitelnosti mše svaté. Proto se teď např. spíše doporučují pobožnosti bez svatého přijímání, aby více vynikl rozdíl oproti mši svaté a zároveň se více zdůraznila hodnota společné modlitby samotné. V naší situaci je navíc komplikací to, že za rok či za dva může dojít k dalším změnám. Já doufám, že k lepšímu, ale možný je i opak. To je jeden z důvodů, proč bych nechtěl rušit dnešní program nedělních bohoslužeb, když je naděje, že časem by zase mohly být mše svaté tak, jak jsou teď. Když se totiž bohoslužba zruší (nebo přesune na sobotu), tak sice většina lidí začne chodit na jinou mši svatou, ale bývá i část lidí, kteří přestanou do kostela chodit úplně ( když mi zrušili mši ) a pokud se třeba za rok mše opět obnoví, tak už tito lidé nemusejí cestu na svoji mši svatou najít, protože si odvykli. Je otázkou, jaká ta jejich víra vlastně byla, ale skutečnost je bohužel taková. Stejně jako někteří lidé začínají či končí s chozením do kostela podle toho, jak se střídají kněží, ale to sem vlastně nepatří. Do července je ještě daleko a může se ledacos změnit. Zatím jsem se definitivně nerozhodl, ale v této chvíli se mi zdá nejvhodnější zavést bohoslužby slova, které by se o nedělích pravidelně střídaly. Tak by zůstaly zachovány časy a místa nedělních bohoslužeb s tím, že jednou za 4-6 týdnů bude místo mše svaté bohoslužba slova se svatým přijímáním, kterou povede jáhen. Vím, že i tak to bude veliká změna. Většina z nás asi nikdy vážně neuvažovala o tom, že situace dojde tak daleko, že budeme slavit neděli beze mše svaté. Snad nás to povede k hlubšímu přemýšlení o tom, co všechno patří do života křesťanského společenství a co všechno patří ke slavení neděle. Snad nás to povede k větší úctě ke slavení eucharistie a k lepšímu pochopení významu společné modlitby i bez přítomnosti kněze. A také k hlubšímu pochopení významu prožívání víry ve společenství věřících. P. Pavel Hofírek Strana 12 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

13 Slovo Charity komplexní péče klientům v domácím prostředí. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba /CHOPS/ Tato služba je nejrozšířenější, kterou Oblastní charita Přerov poskytuje již od svého vzniku. Jejím cílem je poskytnutí Služba je zajišťována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, zdravotními sestrami a pečovatelkami, které pracují v terénu. O naše nemocné se stará celkem 21 sestřiček a ošetřovatelek. Jejich pracovní náplní je poskytování ošetřovatelských a pečovatelských služeb klientům v domácím prostředí. Jedná se např. o sledování zdravotního stavu klienta, zajištění odběrů krve, hygieny, pomoc základní obsluhy, ošetření a prevenci ran, převazy, podání stravy a léků, dále nákupy, drobné úklidy aj. V rámci komplexní péče je poskytována služba rehabilitační pracovnice a pomoc osamoceným lidem nabídkou asistence pracovníka CHOPS a pomoc sociální pracovnice (zajišťují dovoz OA, na invalidních vozících, procházky, úřední záležitosti klientů aj.). Projekt domácí péče má velké přednosti, a to především v tom, že i nemocnému člověku zajistí (dle stavu a podmínek čili ne vždy může Vrchní sestra: Daniela Štofová Tel:. 0641/ nahradit hospitalizaci) pobyt v domácím prostředí, protože sestra či pečovatelka přichází za klientem. Pobyt doma napomáhá lepšímu psychickému stavu nemocného člověka je zachován jeho denní režim, osobní prostor, zvyklosti a v neposlední řadě se snižují také náklady, které vznikají při hospitalizaci nemocných. Úřední hodiny: Po St hod hod Tato péče navazuje na péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních, čímž se může zkrátit také pobyt nemocného v těchto zařízeních. Počet klientů CHOPS za rok 1999, 2000,2001 Poskytování služeb CHOPS zajišťuje tedy komplexní a kvalitní péči pro potřeby zdravotně postižených klientů v jejich domácnostech, prevenci komplikací zdravotního stavu klientů, zachování a maximalizaci soběstačnosti nemocných, pomoc rodinám při ošetřování příbuzných a překlenutí krizového období v péči o příbuzné. CHOPS poskytuje také (sice to máme trošku omezeno) zdravotní pomůcky pro nemocné. Každoročně žádáme o dotace na zakoupení nových zdravotnických pomůcek, takže věříme, že jednou., snad., no prostě, že jich bude dostatek. Protože poskytování těchto služeb vyžaduje vysokou odbornost, jsou pracovníci průběžně školeni. Sestry průběžně absolvují pomaturitní specializační studium a s pečovatelkami se účastní dalších vzdělávacích kurzů a školení. Proto můžeme dnes například nabízet službu pedikúry. Bude dobré, když budeme mít život i stáří takové, že nebudeme potřebovat žádnou takovou službu, ale když se to stane, máme se kam obrátit. Za OCHP Iva B. Ověřili jste si své znalosti ve velikonočním kvízu? V tomto vydání vám přinášíme správné odpovědi i s případnými odkazy na Písmo sv. Kavárna pro seniory 1) B - 50 dnů 2) C - Jakub, Petr a Jan (Mk 14, 53) 3) B - Malchus (J 18,10) 4) B - Kaifáš (Mt 26,57) 5) A - Pole krve (Mt 27,8) 6) C - Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? (Mt 27, 46) Centrum Sonus Téma: Také máte rádi Wericha, Voskovce a Ježka? 7) C - červený ornát 8) A - do Galileje (Mt 28,10) 9) B - u ambonu 10) B - Jan (J 20,2-5) 11) A ryb (J 21,11) 12) C - Matěj (Sk 1,26) Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002 Strana 13

14 Poznáváme katolické časopisy Pod tímto názvem jsme v minulých ročnících našeho děkanátního časopisu představili dva měsíčníky Mezinárodní katolický report a Amen. Dnes vám chci představit dvouměsíčník IMMACULATA, který vychází již 11 let.. Název časopisu v překladu znamená Neposkvrněná. Vydávají ho Bratří minorité v Brně. Časopis čerpá z odkazu sv. Maxmiliána Maria Kolbeho. V době před druhou světovou válkou P. Maxmilián poznal jak mnoho dobrého může vykonat dobrý tisk. V minulých ročnících jsme měli možnost seznámit se s jeho životem prostřednictvím otištěného životopisu na pokračování. Nyní můžeme poznat život sv. Františka z Assisi. Petr našich dnů, tak se jmenuje pravidelná rubrika přinášející promluvy Svatého otce při různých příležitostech. V nich papež vysvětluje Písmo svaté a jeho význam pro dnešní dobu. Immaculata se zabývá rovněž naléhavými problémy současného života a tématy, která nejsou příliš zmiňována na veřejnosti, případně jsou sdělovacími prostředky zkreslována např. umělé potraty, euthanasie, sexuální život mimo manželství, ale také nerozlišování pravdy od omylu způsobem každý má svou pravdu, apod. Místo mají v časopisu i katecheze, zpracované pro nevěřící, i pro ty, kteří i když jsou pokřtěni a chodí do kostela, mají ve svém vztahu k Bohu rezervy. Část časopisu tvoří také svědectví o Boží lásce a přímluvě Panny Marie. Nemusíme se bát, máme větší cenu, než mnoho vrabců, kteří nepadnou na zem bez vědomí našeho nebeského Otce. Zprávy o vyslyšení proseb v problémech, ze kterých již, dle našich představ nebylo východiska, nás vedou k důvěře v Boží lásku a prozřetelnost. Co říct na závěr? Myslím, že se jedná o kvalitní časopis, který poučí i povzbudí, vede k zamyšlení. Cena se rovná výrobním nákladům, tj. 10 Kč na výtisk a 9 Kč poštovné a balné. Adresa, kde si můžete časopis objednat je Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, Brno. Jaroslav Branžovský Fatimský apoštolát (World Apostolate of Fatima the Blue Army) byl založen v roce 1947 v USA. Zakladatelem hnutí je katolický kněz Harold Victor Colgan. Po schválení tohoto mariánského hnutí Svatým stolcem se apoštolát postupně rozšiřoval do dalších Znáteněkterá hnutí? zemí. V součastné době má svůj mezinárodní sekretariát v Evropě a to přímo v portugalské Fatimě v Domus V České republice byl apoštolát obnoven v roce Pacis. Tento mezinárodní sekretariát koordinuje činnost národních prezídií, která jsou ustanovena ve 110 zemích Nejprve rozvíjel svoji činnost při farním úřadě u sv. Martina v Třebíči a od roku 1995 v bývalém světa a vykazují přes 20 milionů členů Fatimského misijním domě a klášteře v Koclířově u Svitav. Zde je apoštolátu Modré armády. Členem hnutí se stává ten, kdo požádá o přijetí v národním sekretariátu a složí zásvětní slib s přijetím závazku modlitby, se zachováváním stavovských povinností na znamení smíru Srdci Ježíšovu a Mariinu. Ke společným modlitbám se scházejí laici i kněží ve svých farnostech nejméně 1x měsíčně, a to vždy o prvních mariánských sobotách. Žijí ve světě nebo v komunitě s pravidly schválenými diecézním biskupem. Ten také potvrzuje jmenování představeného komunity a nyní národní středisko apoštolátu pro Českou republiku. V Koclířově žije stálá komunita Českomoravské Fatimy Fatimského apoštolátu. Fatimský apoštolát v ČR spolupracuje s oblastními vedoucími, kteří pomáhají jednotlivým animátorům modlitebních večeřadel, modlitebních skupin a předávají jim potřebné informace ze života apoštolátu doma i ve světě. Hlavním posláním apoštolátu je obnova církve skrze modlitbu růžence, v jednotě s Ježíšovou Matkou Marií, v duchu letničního večeřadla. prezidenta národního apoštolátu zodpovědného za jeho činnost v té zemi, kde apoštolát působí. připravila Liba Strana 14 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

15 Pěvecká soutěž Haleluja Jak vůbec vzniká takový nápad, udělat soutěž ve zpívání? To se jedno odpoledne (nejlépe v neděli) sejdete a nemáte v plánu vůbec nic vymýšlet. Mluví se jen tak o obyčejných věcech a všichni se brání přijít s novým nápadem, protože to není pracovní schůzka. Ale nakonec se stejně někdo neubrání a jen tak prohodí: Co kdybychom udělali v Kojetíně pěveckou soutěž? Toho se všichni hned chytnou a nápady už padají: A proč jen v Kojetíně? I okolní farnosti by se mohly zapojit. Mohly by tam být i jiné než křesťanské písničky ať se může zúčastnit více dětí. Co takhle udělat soutěž pro celý děkanát? Tak, a je to venku. Všichni hledíme na toho odvážlivce. Udělat děkanátní soutěž, to přece není jen tak Ale výzva to je veliká a nakonec, proč ne? Podrobnosti už se jen hrnou a konečná představa je brzy hotová. S tím ale rostou i obavy. Co když se nikdo nepřihlásí? Nebo co když bude dětí moc? Nakonec jsme počet omezili na dva zástupce od jednoho faráře v každé kategorii. Koncem března už byly informace o soutěži v každé farnosti přerovského děkanátu a my jsme napjatě čekali na přihlášky. Týden před soutěží přišlo asi dvacet přihlášek a později přibyly další dvě, takže jsme mohli začít chystat vše potřebné pro dvacet dva soutěžících, kteří se v neděli 28. dubna měli sejít na Domě sv. Josefa u nás v Kojetíně. Jak jsme ve dvě hodiny odpoledne zjistili, dostavili se všichni. Také porota byla v plném počtu pan děkan P. Oldřich Ulman, kojetínský pan kaplan P. Zdeněk Stodůlka a sl. Ludmila Frélichová z Prostějova. Po vystoupení všech dětí z jedné kategorie byla udělána přestávka, při které se porota rozhodovala o výsledcích a všichni ostatní měli možnost ochutnat výborné koláče nebo si dát kávu či čaj. Předvedení všech soutěžících trvalo asi dvě hodiny. Po skončení všech kategorií se porota připravovala na vyhlášení výsledků a diváci měli mezitím sami rozhodnout o nejlepším zpěvákovi svým hlasováním. Poté už P. Stodůlka všem oznámil výsledky soutěže podle rozhodnutí poroty a rozdal drobné odměny těmto dětem: v kategorii předškoláků 1. místo: Martina Zbožinková z Troubek 2. místo: Lída Punčochářová z Přerova 3. místo: Karolína Kopcová z Přerova v kategorii třídy 1. místo: Klára Kamarádová z Kojetína 2. místo: Veronika Morongová z Křenovic 3. místo: Jana Rajtarová z Troubek a Monika Punčochářová z Přerova v kategorii třídy 1. místo: Martina Šálková z Polkovic 2. místo: Gábina Malantová z Přerova 3. místo: Veronika Tesková z Přerova a Tereza Krejčí z Domaželic Diváci při své volbě vybrali jako nejlepší zpěvačku Veroniku Morongovou z Křenovic. v kategorii třídy 1. místo: Lucie Konečná z Tovačova 2. místo: Milena Šálková z Tovačova 3. místo: Naďa Gybasová z Polkovic Gratulujeme nejen těm, kteří obsadili některé místo, ale všem, kteří do Kojetína přijeli a svým zpěvem nám připravili krásné odpoledne. Jiří Gračka SV. ZDISLAVA KVĚTNA Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům, kráčela po cestě přímé, ctila Hospodina. ( Př 14,1-2) Narodila se roku 1220 v Křižanově na Moravě a stala se manželkou Havla z Lemberka v Podještědí. Podporovala stavbu dominikánských klášterů v Jablonném a v Turnově. Její dobročinnost a péče o vlastní děti byla velmi známa. Ze zpráv o jejím dětství víme, že ráda trávila volný čas o samotě a rozjímala o Bohu. Na jejím příkladu můžeme vidět, že každý životní stav, podmínky a postavení nás může vést k Bohu. Zemřela roku Blahoslavena byla roku 1907 a svatořečena 21. května 1995 při návštěvě Jana Pavla II. v Olomouci. Bývá nazývána ochránkyní rodin. Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002 Strana 15

16 S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Mark Twain :30 Setkání rozšířené redakční rady neděle fara Přerov :00 areál dětského Den pro rodinu neděle tábora v Čekyni informace na plakátech :00 Kavárna pro seniory středa SONUS Téma: Máte rádi W+V a Ježka? :00! " # $! %&'()*+, ' # -. #%/+ 0 /1 $.-$ 0 1 /2 Setkání s Bohuslavem Korejsem pátek SONUS chrámový sbor zve na besedu Setkání animátorů neděle 14:30 kostel sv. Vavřince, 15:00 Sonus : A < 8 BC E DF 9CB59 E F DG Setkání seniorů pondělí SONUS :30 Setkání vedoucích dětí a mládeže pondělí fara Přerov :30 Setkání katechetů úterý fara Přerov neděle 15:00 Pouť k bývalé kapličce pod nemocnicí sraz u kapličky :30 Setkání redakční rady středa fara Přerov Slavnost Těla a krve Páně Přerov :00, 18:30 Předmostí :45 H. Moštěnice :30 Bochoř :30 Hádejte, co si ti dva hadi šeptají? SSSS otec Pavel a otec Jaroslav 7. máje narozeniny mají! A proč jsou ti dva zpocení? No, přece pro množství farníků, kteří se k nim s gratulaci připlazí. My v časopise jsme už všechny předběhli : Bůh ať vám žehná, drazí otcové, ať vás stále naplňuje svým světlem a pokojem. A Maria, Matka kněží a Kněžna máje, ať je vám útočištěm ve chvílích přetěžkých. Za Vaši službu vám otče Pavle a otče Jaroslave děkujem. Vydává Děkanství Přerov Římskokatolické církve Redakční rada: P. Jaroslav Kníchal, Libuše Calábková, Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov 2 tel: 0641 / Jaroslav Branžovský, Alena Dudová, Ivana Ba urová Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově Uzávěrka pro červnové číslo je 29. května Náklady na 1 ks výtisku: 11,- Kč. Neprodejná tiskovina. Strana 16 Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 8, Květen 2002

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více