MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ"

Transkript

1 pravodaj červnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ HURÁ NA KOUPALIŠTĚ! Ano, je to fakt! Dlouze diskutovaná a z různých stran zpochybňovaná rekonstrukce městského letního koupaliště je zrealizována! Stavba měla být zahájena již v září loňského roku tak, aby stavební práce probíhaly v období mezi sezónami a občané města nebyli ochuzeni o možnost letního koupání. Přes veškeré problémy včetně opožděného zahájení rekonstrukce a nepříznivých klimatických podmínek letošní zimy pro venkovní práce se dílo podařilo dovést až ke kolaudaci. Co návštěvníky na novém koupališti čeká? Především, oba bazény jsou nerezové a voda v bazénech je konečně čistá, o což se zasloužila nová technologie cirkulace a úpravy vody. Plavecký bazén je bez atrakcí, doplněn o nerezové startovací bloky s možností rozdělení na plavecké dráhy. Dětský bazén má opět dvě části oddělené vodní clonou. V mělčí části je dominantou velký vodní hřib pro naše nejmenší děti a v hlubší části jsou umístěny dva vodní chrliče, otočné vodní dělo a několik masážních trysek. Do této části je také zaústěna nová čtyřproudová skluzavka. Původní tobogán se ještě výškově upravuje z důvodu nedostatečného spádu zaznamenaného během provozu z minulých let. Oba bazény jsou nově uzpůsobeny pro vstup tělesně postiženým občanům. A co se tedy nestihlo? Přírodě poručit nelze, a tak v místech výkopů pro uložení technologických rozvodů si budeme muset počkat na novou trávu. Tyto plochy budou dočasně oploceny a pevně věříme, že návštěvníci budou respektovat zákazy vstupu na tato místa. Na závěr už jen několik čísel: - Rekonstrukce koupaliště stála cca 56 mil. Kč. Město však uhradí pouze 26 mil. Kč, neboť na akci se podařilo získat státní dotaci ve výši 30 mil. Kč. Bez ní a nově po zvýšení DPH by město již dnes akci takového rozsahu realizovalo s mnohem větším dopadem na rozpočet města. - Vstupné na koupaliště zůstává stejné jako v loňském roce a vstup na tobogán a skluzavky nebude zpoplatněn. Foto: Iva LUPKOVÁ - Koupaliště bude slavnostně otevřeno a provoz zahájen pravděpodobně koncem května popř. začátkem června. NEPŘEHLÉDNĚTE VYBÍRÁME Z OBSAHU Víte, jak naložit s osobními doklady po vstupu do EU? S jakými doklady cestovat? Jaké řidičské průkazy jsou uznatelné v EU? nebo jste podnikatelé a nevíte, jaké změny se Vás týkají od ? čtěte na str. 2 4 věnovaných změnám, které se dotkly všech občanů vstupem ČR do EU Pevně věříme, že jsme rekonstrukcí koupaliště udělali radost nejen dětem a mládeži, ale všem občanům města a doufáme, že nám svou návštěvností potvrdí, že naše úsilí bylo namístě. Ing. Jindřich Sznapka starosta města 1 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

2 Co se změnilo se vstupem do EU na úseku řidičských průkazů a vozidel? Od se vydává nový typ řidičského průkazu podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty. Tento ŘP je růžovomodré barvy a je označený nápisem Řidičský průkaz Česká republika, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu CZ. Tento ŘP je uznatelný pro řízení vozidel v rámci EU a rovněž i v ostatních státech příslušných Úmluv. Řidičský průkaz má maximální platnost 10 let. Stávající ŘP (vydané od do ) jsou i nadále platné, a to ve všech členských státech EU. Jejich výměna bude časově rozložena do termínů navržených v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem ke skutečnosti, že výroba nového typu ŘP bude probíhat centralizovaným způsobem (obdobně jako u občanských průkazů a cestovních dokladů) může čekací doba na vydání nového ŘP dosáhnout až 20 dní ode dne podání žádosti! V případě ztráty ŘP se občanovi do doby vydání nového ŘP vystavuje dočasné potvrzení, na základě kterého může řídit vozidlo, nejdéle však na dobu 30 dnů a pouze na území ČR. Za výměnu ŘP se správní poplatek neplatí, protože se jedná o povinnou výměnu ze zákona. Poslední typ ŘP, vydávaný od do však této zákonné výměně nepodléhá a nelze jej vyměnit. Tento druh ŘP má navrženu dobu platnosti až do V agendě vozidel došlo ke změně úkonu trvalého vyřazení vozidla. V případě trvalého vyřazení vozidla je nutno doložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků. Trvalým vyřazením ztrácí vozidlo technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a technický průkaz tohoto vozidla se stává neplatným. Z toho vyplývá, že vozidlo trvale vyřazené po datu již není možné vzít zpět do evidence na stejný technický průkaz. Ing. Tomáš Hloušek vedoucí oddělení dopravy Změny živnostenského zákona od Nový zákon především sjednocuje pravidla zahájení podnikání občanů ČR a občanů ostatních zemích EU. K této oblasti můžete své dotazy telefonovat na číslo Nový zákon však přináší změny i českým podnikatelům. Ti, kteří již podnikají a vyřizují si nová živnostenská oprávnění, budou muset předložit živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi doklad o tom, že nemají nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a taktéž doklad o tom, že nemají daňové nedoplatky. Tyto doklady vydá po předložení žádosti příslušná okresní správa sociálního zabezpečení a místně příslušný finanční úřad, mají platnost tři měsíce. Toto se netýká nových podnikatelských subjektů. Změny jsou i u odpovědných zástupců. Pokud podnikatel ustanovuje odpovědného zástupce, novela ruší povinnost doložit doklad o tom, že odpovědný zástupce nemá daňové nedoplatky. Odpovědnému zástupci zákon nově umožňuje samostatně oznámit živnostenskému úřadu ukončení výkonu své funkce u podnikatele. Musí však prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem podnikatele. Doposud mohl ukončit funkci odpovědného zástupce jen podnikatel. Taktéž dosud musel být odpovědný zástupce k podnikateli v pracovněprávním vztahu. Novela i zde přináší zjednodušení, nyní bude postačovat pouze uzavření smluvního vztahu. Další změna v živnostenském zákoně je pro podnikatele mající živnostenská oprávnění s předmětem podnikání Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel a obdobně i pro živnost Kamnářství. Tito podnikatelé jsou povinni do oznámit živnostenskému úřadu, že hodlají provozovat tuto živnost. Pokud podnikatel ve stanovené lhůtě oznámení neprovede, živnostenské oprávnění mu zaniká dnem 1. května 2005 Renáta Žambochová vedoucí živnostenského oddělení červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 2

3 Podnikatelé v zemědělství čtěte Dle novely zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, vám vzniká povinnost ve lhůtě do jednoho roku, tj. do data , se zaregistrovat u Městského úřadu Český Těšín, živnostenského úřadu, který sídlí ve Svibici, Pod Zvonek 26, kancelář čís Do 30. dubna 2004 vedlo evidenci samostatně hospodařících rolníků oddělení životního prostředí MěÚ. Osvědčení, které Vám bylo vydáno dle zákona čís. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, vám bude platit do , pokud se do jednoho roku u živnostenského úřadu zaregistrujete. Jinak po uplynutí stanovené lhůty k zaregistrování Vaše osvědčení pozbude platnosti ze zákona. Evidenci zemědělského podnikání podle tohoto zákona nepodléhají drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků Žambochová Renáta vedoucí živnostenského oddělení Cestování a osobní doklady po vstupu do Evropské unie Po vstupu do Evropské unie je možno použít pro cestování všechny v současné době platné cestovní doklady, t. j. - cestovní pas se strojově čitelnými údaji, tištěnou podobou držitele a deskami v barvě burgundské červené, - cestovní pas bez strojově čitelných údajů s termoplastickou fólií s hologramem přes pravý dolní roh fotografie s deskami zelené barvy, - cestovní pas bez strojově čitelných údajů se samolepící fólií a deskami zelené barvy. Pro cestování v rámci členských států Evropské unie je možno také použít všechny dosud platné vzory občanských průkazů České republiky typu karta, pokud jim neskončila doba platnosti. Tyto občanské průkazy by však neměly mít odstřižený roh z důvodu změny trvalého pobytu nebo změny rodinného stavu sňatkem. Přestože občanský průkaz s odstřiženým rohem je podle zákona o občanských průkazech nadále platný, cizí orgány jej mohou považovat za poškozený nebo za záměrně znehodnocený. Občanské průkazy typu knížka nelze k cestování použít. Pro společné cesty rodičů s dětmi do států Evropské unie Ministerstvo vnitra doporučuje, aby používali raději cestovní pasy než občanské průkazy. Do občanského průkazu rodičů se zapisuje namísto data narození a pohlaví dítěte pouze jeho rodné číslo. Rodné číslo jakožto vnitrostátní identifikační údaj může být nesrozumitelné pro cizí orgány (s výjimkou Slovenska). Vzhledem k tomu, že bezprostředně po rozšíření Evropské unie mohou vznikat zejména na některých přechodech států, které nesousedí s Českou republikou, problémy s používáním občanských průkazů, doporučuje Ministerstvo vnitra ČR zpočátku použít k cestám raději cestovní pas. Rovněž upozorňujeme občany, že mezi členské státy EU nepatří některé evropské země, které jsou častým cílem našich cest na dovolenou (např. Chorvatsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko nebo Švýcarsko). Na cestu do těchto zemí musíme být vždy vybaveni platným cestovním pasem. Od 1. ledna 2005 bude zahájena výroba nejnovějšího typu pasu, který bude mít na titulní straně logo Evropské unie a symbol České republiky. Neznamená to však, že občané budou muset požádat o jeho vydání. Jak již bylo uvedeno, stávající pasy budou platit i nadále po dobu v nich uvedenou. 3 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

4 Platnost občanských průkazů Novelou zákona o občanských průkazech, která vstoupila v platnost v dubnu letošního roku, byla posunuta hranice platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů z do , přičemž vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž budou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Toto vládní nařízení dosud nevyšlo, ale předpokládá se, že - všem občanským průkazům typu knížka a občanským průkazům typu karta vydaným do roku 1994 skončí platnost (a to i v případě, že byly vydány bez omezení ), - občanské průkazy typu karta vydané v letech se budou vyměňovat do konce roku 2006, - občanské průkazy typu karta vydané v letech se budou vyměňovat do konce roku Jakmile bude vládní nařízení vydáno, budeme občany informovat. O výměnu občanského průkazu je možno žádat již nyní, výměna je osvobozena od správního poplatku. Bližší informace občané získají na telefonním čísle Novinky na úseku matrik Novela zákona o matrikách, která vstoupila v platnost 16. dubna 2004, sice přímo nesouvisí s naším vstupem do Evropské unie, řeší však problematiku, která byla našimi občany i občany jiných států žijících na našem území často diskutována a kritizována, a sice uvádění ženských příjmení v mužském tvaru, t.j. bez koncovky ová. Před účinností této novely mohly o uvedení příjmení v mužském tvaru žádat pouze občanky České republiky, které jsou jiné než české národnosti. Od lze : a) při zápisu uzavření manželství na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o - cizinku, - občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, - občanku, jejíž manžel je cizinec, - občanku, která je jiné než české národnosti. b) při zápisu narození dítěte na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě - cizincem, - občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, - občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, - občanem, který je jiné než české národnosti. Pokud žena již má příjmení v matriční knize (a tudíž i v rodném nebo oddacím listu) zapsáno s koncovkou ová, může také požádat o uvedení tohoto příjmení v mužském tvaru, pokud splňuje výše uvedené podmínky. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ČR. Správní poplatek za uvedení jména v mužském tvaru se nevyměřuje. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 4

5 UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE Městský živnostenský úřad Český Těšín upozorňuje všechny podnikatele, kteří podnikají v následujících živnostech: * Kosmetické služby * Pedikúra, manikúra * Průvodcovská činnost - horská, tělovýchovná, a sportovní - v oblasti cestovního ruchu * Poskytování tělovýchovných služeb * Vodní záchranářská služba * Činnost, při kterých je porušována integrita lidské kůže * Masérské, rekondiční a regenerační služby * Provozování solárií * Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu * Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy že podle 7 odst. 3 živnostenského zákona a nařízení vlády čís.209/2001 Sb. jsou povinni výkon výše uvedených živností zajistit pouze fyzickými osobami splňující odbornou způsobilost uvedenou v tomto nařízení vlády. To znamená, že každá osoba, která vykonává činnost ve výše uvedených živnostech, ať je to podnikatel osobně nebo jeho zaměstnanec, musí splňovat odbornou způsobilost stanovenou nařízením vlády. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění k výše uvedeným živnostem před datem , nemusí výše uvedenou podmínku splňovat po dobu tří let od účinnosti tohoto nařízení, tedy do Upozorňujeme však všechny podnikatele ve výše uvedených živnostech, že od musí podmínku odborné způsobilosti splňovat všechny fyzické osoby, které budou osobně vykonávat činnosti v těchto živnostech. Renáta Žambochová vedoucí živnostenského oddělení Tabulky k označování domů Na základě usnesení rady města ze dne , kdy byl stanoven způsob označování domů, byl vybrán dodavatel, který měl zhotovit tabulky s čísly. Jelikož firma nedodržela nabídkovou cenu a způsob provedení, bylo od nabídky odstoupeno a byla vybrána nová firma. Z těchto důvodů dochází ke zpoždění dodání tabulek. Podle nové nabídky jsou nové ceny tabulek stanoveny takto: Tabulka s číslem popisným: Kč 193,- (občanům, od kterých již byla vybrána záloha ve výši Kč 220,-, bude vrácena částka Kč 27,-). Tabulka s číslem orientačním: Kč 151,- (občanům, od kterých již byla vybrána záloha ve výši Kč 195,-, bude vrácena částka Kč 44,-). Tabulka s číslem evidenčním: Kč 193,- (občanům, od kterých již byla vybrána záloha ve výši Kč 220,-, bude vrácena částka Kč 27,-). S ohledem na vstup ČR do EU může dojít dle firmy k navýšení ceny tabulek o cca 2 3 Kč. V současné době však firma není schopna cenový posun vyčíslit. Žádáme občany o strpení a omlouváme se za časové prodlení z výše uvedených důvodů. Po dodání zhotovených tabulek budou okamžitě občané vyzváni k vyzvednutí provedených tabulek. Eliška Dudová referent odboru výstavby a ŽP 5 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

6 KAM PRO RYBÁŘSKÉ LÍSTKY? Městský úřad Český Těšín, oddělení životního prostředí informuje všechny žadatele o vydání rybářského lístku, že dne nabyl účinnosti zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb. Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Agenda vydávání rybářských lístků na obecním úřadě Chotěbuz a Ropice tedy od skončila. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku se souhlasem zákonného zástupce. Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku. Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem. Ing. Petr Nestrašil státní správa rybářství MěÚ Český Těšín Ohlédnutí za Dnem Země Tak jako vloni vyšlo i letos krásné slunečné počasí na DEN ZEMĚ organizovaný na náměstí ČSA MěÚ Český Těšín ve spolupráci s firmou Jiří Pežga. Hlavním bodem programu byl had z plastových láhví, jehož počátek zahájil starosta Ing. J. Sznapka s místostarostou Ing. V. Slováčkem. Děti, žáci, studenti ze středních, základních a mateřských škol donesly plastové láhve, ze kterých vytvořily za pomocí pracovníků odvozu odpadu firmy Jiří Pežga hada v délce 1015 m. Tentokrát se nám nepodařilo obhájit prvenství z loňského roku, neboť had vytvořený městem Třinec měl délku 1420 m. Žáci Základních škol Komenského, Slovenská, Slezská, Havlíčkova vytvořily roboty z PET láhví, kterými zpestřili trávníkovou plochu vedle budovy městského úřadu. Roboti byly pojmenováni a ohodnoceni. Velké poděkování patří Střední zemědělské škole Český Těšín, jejíž studenti obohatili náměstí ekologickými aktivitami (jako byla ukázka recyklace papíru, rozdávání kořenáčů okrasných a léčivých rostlin, měření kyselosti deště, atd.) a provedli úklid pozemků znečištěných odpadky - lesoparku Hrabina, parku U stadionu na ul. Frýdecká, pozemků kolem cihelny. Poděkování patří i Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Olza za obětavou snahu vysvětlit zúčastněným žákům, dětem něco ze života ptactva, poznávat druhy podle obrázků a předvést ukázku odchytu ptactva. Dny významné pro životní prostředí Světový den populace Mezinárodní den původního obyvatelstva Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy Ukliďme svět Evropský den bez aut Ptačí budky Jsme rádi, že v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se některé základní školy zapojily do programu Zhotovení ptačí budky. Cílem programu bylo využít vnímavosti dětí k seznámení se s živou přírodou, a to pravidelným pozorováním života v ptačím světě, přímou starostí o budku (čištění, nátěry), a další. Žáci 9. třídy ZŠ Slovenská pod vedením Mgr. L. Kalety vyhotovili jako první tři ptačí budky, které darovali mateřským školám Dolní Žukov, Horní Žukov. Žáci 9. A ZŠ Havlíčkova vyhotovili jednu ptačí budku pod vedením Mgr. H. Wygryse, kterou umístili do zahrady MŠ Moskevská. Žáci 6. třídy ZŠ Pod Zvonek zhotovily tři ptačí budky pod vedením p. ředitele PaedDr. M. Pecky, které rozmístili v areálu své školy a areálu mateřské školy Čáslavská. Žáci 5. třídy ZŠ Ostravská zhotovili jednu ptačí budku pod vedením Mgr. N. Walkové, kterou darovali mateřské škole Ostravská. Všem žákům a pedagogům děkujeme a těšíme se na další spolupráci. oddělení životního prostředí červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 6

7 OBLEČTE SVÁ OKNA 1. ročník soutěže nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkónů Město Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí vyhlašuje 1. ročník soutěže Oblečte svá okna pro rok Cílem této soutěže je motivovat občany ke zvelebení našeho města. Soutěžní kategorie: I. okna a balkóny bytových domů v centru města II. okna a balkóny bytových domů na sídlišti Svibice III. okna a balkóny bytových domů na ostatních sídlištích Kritéria hodnocení: D D D estetická působnost (bohatost květů) kompoziční uspořádání rostlin nápaditost květinových kreací originalita Ceny: Soutěžní kategorie I. Soutěžní kategorie II. Soutěžní kategorie III. 1. místo ,-Kč + věcný dar ( kniha) 2. místo ,-Kč + věcný dar ( kniha) 3. místo - věcný dar 1. místo ,-Kč + věcný dar ( kniha) 2. místo ,-Kč + věcný dar ( kniha) 3. místo - věcný dar 1. místo ,-Kč + věcný dar ( kniha) 2. místo ,-Kč + věcný dar ( kniha) 3. místo - věcný dar Přihlášení do soutěže: T E R M Í N P R O D L O U Ž E N!! Pro přihlášení do soutěže je nezbytné vyplnit níže uvedený soutěžní kupón, který zašlete nebo odevzdejte v termínu do na adresu: Městský úřad Český Těšín Odbor výstavby a životního prostředí náměstí ČSA Český Těšín Vyhodnocení soutěže: Komise složená z odborníků a zástupců města vyhodnotí soutěžící v průběhu měsíce srpna. Výherci budou poté informováni písemně a dále prostřednictvím ZPRAVODAJE. Adresa a označení kategorie Jméno a příjmení: Soutěžní kupón Oblečte svá okna rok 2004 Adresa: poschodí: tel. číslo: Soutěžící kategorie: I. II. III. (označit křížkem) 7 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

8 Jubileusz HARFY W maju br. Chór Mieszany HAR- FA działający w ramach MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum obchodził jubileusz 55 lecia działalności. W roku 1949 wybitny muzyk, prof. Karol Hławiczka, założył w Czeskim Cieszynie chór męski. W dziewięć lat później z inicjatywy inż. Alojzego Kalety powstał chór żeński. I tak do roku 1992 HARFA działała w trzech postaciach jako chór męski, żeński i mieszany. Od r występuje już tylko jako chór mieszany najpierw pod batutą prof. dr hab. Alojzego Kopoczka, a obecnie mgr Tomasza Piwki. W swej historii chór osiągał wybitne sukcesy, dwukrotnie brał udział w Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie, w XIX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, koncetował w trzech stolicach Pradze, Wiedniu i Warszawie, śpiewał w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Krakowie oraz wielu innych miastach Polski i Czech. Regularnie uczestniczył w wielkich spotkaniach braci śpiewaczej, jakimi są Święto Pieśni Gaude Cantem w Bielsku- -Białej czy Trojok Śląski, impreza organizowana na przemian przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Polsce, Unię Czeskich Zespołów Śpiewaczych i Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne ZG PZKO. Od wielu, wielu lat HARFA organizuje w Cz. Cieszynie tradycyjne już Koncerty Wiosenne, na które zaprasza wybitnych solistów czy zespoły. Tradycją stają się powoli świąteczne Spotkania z Kolędą. Z jubileuszem chóru zbiega się również 55 lecie działalności dyrygenckiej inż. Alojzego Kalety. Urodzony 7 grudnia 1928 w Wędryni Zaolziu, od wczesnej młodości wykazywał ogromne przywiązanie do polskiej pieśni i muzyki w ogóle. Uczęszczając do Gimnazjum w Cz. Cieszynie prowadził już małe zespoły wokalne, a dorywczo także chór szkolny. Podczas studiów w Akademii Górniczo- -Hutniczej w Ostrawie prowadził chór akademicki. Ponadto dyrygował chór męski Groń w Bystrzycy oraz dorywczo mieszany w Wędryni. W 1954 roku jako młody inżynier w Hucie Trzynieckiej był współzałożycielem chóru męskiego przy Klubie Zakładowym HT, w którym śpiewał 10 lat. Był też a w ostatnich latach znów jest członkiem Chóru Nauczycieli Polskich. Od roku 1958 związał się ze śpiewactwem czeskocieszyńskim, prowadząc przez 32 lata chór żeński HARFA, a w latach również chór męski i mieszany. Przez wiele lat był działaczem ZG PZKO oraz przewodniczącym Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego. W ostatnich latach współpracował z chórami Godulan-Ropica oraz Przełęcz. Kiedy z początkiem roku 2004 HARFA zaczęła przygotowywać się do koncertu jubileuszowego, nieoczekiwanie okazało się, że dyrygent Piwko musi na kilka tygodni wyjechać za granicę. I wtedy po raz już nie wiadomo który przejawiła się życzliwość, niezawodność dyrygenta Kalety a może też trochę sentyment do naszego chóru. Podjął się bowiem nie tylko wyćwiczenia repertuaru, ale również opracowania scenariusza i w dużej mierze zorganizowania całej imprezy. I włożył w to jak zawsze całą duszę. Za to chcemy mu gorąco podziękować i wyrazić najszczersze uznanie. DZIĘKUJEMY CI, LOJZKU! W imieniu zarządu HARFY i wszystkich chórzystów Ewa Sikora Setkání a soutěž dětí z Českého Těšína a z Cieszyna u příležitosti vstupu do EU Setkání proběhlo v Městské knihovně na Havlíčkově ulici v pondělí Pro děti, ale také pro dospělý doprovod a hosty, byla připravena Eurohra se třiceti otázkami o Evropské unii a všech členských státech EU. Přátelské zápolení přineslo všem mnoho nových a zajímavých poznatků. K tomuto datu proběhlo také vyhodnocení soutěže Znáte Evropskou unii?, kterou vyhlásila Městská knihovna na začátku dubna. Úkol neměli soutěžící nijak lehký: každý musel vyplnit připravený pracovní arch o konkrétní členské zemi EU a k tomu ještě křížovku s dotazy na strukturu, instituce a symboly EU. Potěšil nás zájem o toto téma soutěžilo 155 dětí ze základních i středních škol. Věříme, že všichni, kteří se zúčastnili, vstoupili do Evropské unie s novými vědomostmi. Dana Zipserová MěK Český Těšín červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 8

9 Kde končí svět 2003/2004 Pasování Rytířů krásného slova bude v Praze vyvrcholí v Zrcadlové kapli Klementina 3. ročník celostátní akce Kde končí svět. Letošní projekt Klubu dětských knihoven SKIP měl téma Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Kladli jsme si tedy otázku, jak se v našem světě dorozumíváme a zdaleka jsme neměli na mysli jen klasické cizí jazyky jako jsou němčina nebo angličtina. Široké téma dávalo prostor pro aktivity všeho druhu, děti se mohly vyjádřit v oblasti literární, recitační, výtvarné nebo třeba v oblasti dětského čtenářství. V Městské knihovně v Českém Těšíně jsme k tomuto tématu uspořádaly soutěž O nejkrásnější loutku. Zúčastnilo se jí celkem 28 dětí, na slavnostní ukončení soutěže pojedou pouze dvě: Lucie Sýkorová a Adéla Trombíková ze ZŠ Masarykovy sady. V Praze v Klementinu děti čeká velmi zajímavý program: besedy se známými osobnostmi a samozřejmě pasování na Rytíře krásného slova nejen z řad dětí, ale také z řad dospělých letos to bude pan Zdeněk Svěrák a paní Iva Březinová. Výběr deseti dětí z celé republiky se setká na Hradě s paní Livií Klausovou. Všem dětem, které mají možnost se této výjimečné akce zúčastnit, gratulujeme a pro všechny ostatní máme vzkaz: ve školním roce 2004/2005 se o to můžete pokusit i vy! V Městské knihovně bývá rušno. Dana Zipserová MěK Český Těšín Noc s Andersenem - Už nějaký čas uplynul od poslední Noci s Andersenem, ale pojďme se trochu ohlédnou za akcí, která budí stále větší pozornost a zájem. V Městské knihovně Český Těšín na Havlíčkově ulici jsme pro děti uspořádali Noc s Andersenem již potřetí a každý rok jsme Vás informovali o průběhu akce na půdě naší knihovny. Tentokrát se podívejme na Noc s Andersenem z celostátního i mezinárodního hlediska. V pátek 2. dubna 2004 se udála již čtvrtá společná mezinárodní Noc s Andersenem ve 264 registrovaných místech Čech, Moravy, Slezska, Slovenska i Polska. Akci na podporu dětského čtenářství připravil Klub dětských knihoven SKIP a sdružení BMI. Nocovalo se v knihovnách, školách, družinách, domech dětí a také v jednom případě v dětském oddělení nemocnice (z celkového počtu bylo 50 škol, 2 domy dětí, 1 oddělení nemocnice, 16 slovenských knižníc a 11 polských biblioték). Informace o společné akci knihoven a škol letěla éterem Českého rozhlasu, v pátek ráno informovala o pohádkovém večeru ČT1. V mnoha místech natáčely regionální TV štáby, v sobotním zpravodajství ČT ve byla pelhřimovská knihovna, v ČT1 uveřejnila reportáž z Ostravy, Prima se zmínila ve večerních zprávách o Noci ve školách, v TV Nova ukázala, jak trávily páteční večer děti v Knihovně města Prahy. Společný noční dětský chat připravilo Centrum internetu, v průběhu kouzelného večera si děti vyměnily 7306 zpráviček o dění v knihovnách a školách. O velkém zájmu svědčí i to, že mezi najednou toužilo chatovat přes 4000 dětí. Letos poprvé se děti zapojily také do charitativní sbírky na první dětský hospic v Malejovicích, v průběhu večera bylo vybráno ,- Kč. Noc s Andersenem 2004 zažilo minimálně 7639 dětí a 1555 dospělých. Program byl neuvěřitelně bohatý, ale nikde nezapomněli na čtení pohádek. Noc s Andersenem 2004 se vydařila. Cínový vojáček, Princezna na hrášku, Malá mořská víla i Sněhová královna, ti všichni spolu s dětmi, knihovníky i učiteli se už připravují na příští rok, kdy proběhnou velké oslavy 200. výročí narození H. Ch. Andersena. Za všechny organizátory a děti doufáme, že NOC S AN- DERSENEM 2005 bude při tom. Dana Zipserová MěK Český Těšín 9 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

10 Jak jsme psali do novin My, žáci V. B, se spolu účastníme mnoha zajímavých akcí. Jsou to sportovní utkání, návštěva kina nebo koncertu, karneval a také školní výlet. Po takové události si o ní ještě dlouho povídáme. Vzpomínáme, co se nám líbilo nejvíce, a plánujeme, jaké to bude příště. Jednou nás napadlo, že si to nenecháme pro sebe. Proto jsme v hodině literární výchovy zkusili dát zážitky dohromady. Vznikl článek, který vyšel ve školním Zpravodaji. A nejen to! Dostal se i do Městského zpravodaje. Chtěli jsme, aby se o naší škole dozvěděli i ti, kteří zatím vědí jen to, že ve městě stojí. Třeba se příště u zápisů do prvních tříd u nás objeví i oni. To by naše články opravdu nebyly zbytečné. Žáci V.B I DO ŠKOLY SE MŮŽEŠ TĚŠIT! aneb ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 NA ZŠ SLEZSKÁ Zdá se, jako by to bylo jen před pár měsíci, kdy u nás začal školní rok 2003/2004. Pečlivě připraveni jsme odstartovali 10 měsíců učení, vážného rozhodování, ale také soutěží a zábavných akcí. A najednou tady máme červen! Hlavním tématem, které teď školou letí, jsou prázdniny. Pro děti dva měsíce sladkého nicnedělání, pro učitele a další zaměstnance školy zasloužená dovolená a hned po ní příprava nového školního roku. A nepředbíhejme! Teď máme červen, a to je ve školách doba bilancování. Tehdy v září jsme si řekli: Proč se nepokusit zpříjemnit dětem jejich školní docházku a povinnou výuku něčím zajímavým? Jsme totiž přesvědčeni, že i učení může být zábavné a volný čas se dá trávit smysluplně. Našim žákům jsme proto letos kromě pestré nabídky volitelných předmětů a seminářů nabídli také zájmové útvary nejrůznějšího zaměření: keramický, hudební, zdravotnický či počítačový kroužek, angličtinu, kroužek PLUS (zaměřený na zdravý životní styl), sportovní hry nebo taekwon-do. Protože podporujeme moderní metody výuky, uspořádali jsme opět tzv. projektová dopoledne, věnovaná tématům Zdravý životní styl a Z lavic do přírody. Ke zkvalitnění vyučování jistě přispěla i často využívaná počítačová učebna a zejména modernizace učebny chemie a fyziky. Mezi žáky si získaly oblibu společné návštěvy těšínské hvězdárny i zájezdy do ostravského planetária nebo na veletrh počítačové techniky. Za zmínku jistě stojí spolupráce s kulturními institucemi našeho města, mateřskými školami, občanským sdružením Ave, Policií ČR, atd. Ve škole opět působila školní žákovská samospráva, jejímiž členy byli žáci všech tříd od 5. do 9. ročníku. Ti spolupracovali s Dětským parlamentem našeho města, vydali dvě čísla školního Zpravodaje, vyhlásili celoroční soutěž O nejhezčí třídu nebo akci Gentleman školy a již nyní mají zajímavé nápady pro další školní rok. Mezi nejpopulárnější akce, které jsme zvládli úspěšně zorganizovat, patří hlavně Karneval. Je známý zábavným programem všech tříd, soutěžemi, bohatou tombolou a velkou diskotékou. Ze sportovních akcí jmenujme např. sportovní den, sobotní překážkovou dráhu pro mladší děti, turnaj ve vybíjené a také tradiční Mikulášský turnaj ve florbalu, který každoročně připravujeme pro školy z celého města i okolí. Nesmíme zapomenout na sběr kaštanů a žaludů, mikulášské dopoledne pro děti I. stupně a besídku ve školní družině nebo vánoční jarmark. Děti ze školních družin okolních škol jsme pozvali na akci zvanou Malování na chodníku. A společně s ostatními školami ve městě jsme se pokusili o vytvoření světového rekordu v psaní číslic. Velmi si vážíme spolupráce s rodičovskou veřejností. Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ Slezská je hlavním organizátorem i sponzorem mnoha výše zmíněných akcí a aktivity školy maximálně podporuje. A to nejlepší na závěr! Už tradičně nás přilákaly soutěže v různých oborech. Kromě nadaných sportovců jsou mezi našimi žáky i hudebně nebo výtvarně talentované děti, budoucí odborníci v oblasti historie, zeměpisu nebo třeba matematiky - účastníci olympiád. Děkujeme touto cestou všem, kteří nás úspěšně reprezentovali: Šachy - 2. místo v městském kole (kategorie mladších žáků): Sihlovec (6.tř.), Vaněk (6.tř.), Branný (6.tř.), Miarka (7.B) - 2. místo v městském kole (kategorie starších žáků): Bojko (8.B), Bíbr (8.B), Gaura (8.B), Šulík (8.B) Plavání - 2. místo v městském kole (kategorie mladších žákyň): Kožušníková (7.A) - 2. místo v městském kole (kategorie mladších žáků): Janoška (7.A) - 3. místo v městském kole (kategorie starších žákyň): Černá P. (9.tř.) - 2. místo v městském kole (kategorie starších žáků): Výtisk (9.tř.) - 3. místo v městském kole (kategorie starších žáků): Špak (9.tř.) Košíková - 3. místo v městském kole (kategorie mladších žáků): Bařina (6.tř.), Branný (6.tř.), Sihlovec (6.tř.), Vaněk (6.tř.), Vavroch (6.tř.), Janoška (7.B), Martynek (7.B), Przeczek (7.B), Špak (7.B), Tomeček (7.B) červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 10

11 Florbal - 4. místo v městském kole (kategorie mladších žáků): Branný (6.tř.), Čonka (6.tř.), Sihlovec (6.tř.), Vavroch (6.tř.), Zwierzyna (7.A), Janoška (7.B), Lacko (7.B), Martynek (7.B), Przeczek (7.B), Tomeček (7.B) - 2. místo v městském kole (kategorie starších žáků): Brosteanu (8.A), Kramarčík (8.A), Kroliczek (8.A), Michnik (8.A), Opina (8.A), Stenzel (8.A), Gaura (8.B), Gryč (8.B), Morávek (8.B), Šulík (8.B), Wolter (8.B) Vrh koulí - 1. místo v městském kole: Badinka (9.tř.) - 3. místo v městském kole: Čonka (8.A) Skok do dálky - 2. místo v městském kole: Černá (9.tř.) Skok do výšky - 3. místo v městském kole: Černá (9.tř.) Běh na 800 m - 3. místo v městském kole: Kelnarová (9.tř.) Běh na 60 m - 3. místo v městském kole: Kutilová (8.B) Řemesla v Těšíně (výtvarná soutěž u příležitosti akce Poklady z těšínské truhly) 3.místo: Pohanková (8.B) Máme rádi pejsky (výtvarná soutěž mětské knihovny) zvláštní cena: Gabčová (4.tř.), Ježková (4.tř.), Byrtusová (4.tř.) Postavy českých dějin (výtvarná soutěž městské knihovny) 1. místo: Hendrych (8.A) Objekt z plastů (výtvarná soutěž u příležitosti akce Den Země) zvláštní cena: děti ze školní družiny, žáci 8.A Nakresli počítačový vir (výtvarná soutěž městské knihovny) ocenění: žáci 6.tř. Dopravní soutěž - 3. místo v městském kole (kategorie mladších žáků a žákyň): Pončová, Cyříková, Šaray, Janík, Palowski - 4. místo v městském kole (kategorie starších žáků a žákyň): Michalcová, Kožušníková (7.B), Kroliczek (8.A), Morávek (8.B) Těšínský slavíček (pěvecká soutěž) - 1. místo v městském kole: Bartošová (5.A) 2. místo v městském kole: Miarková (3.tř.) 3. místo v městském kole: Chowanioková (2.A) Šipky (společensko-sportovní soutěž) 1. místo v městském kole: Remetová (8.B), Rusnoková (8.B), Šulík (8.B) Zelená stezka (soutěž pro děti ze školních družin) 3. místo v městském kole (kategorie třetích tříd): Antalek (3.tř.), Pohrom (3.tř.), Miarková (3.tř.) Utajený poeta (literárně-tvůrčí soutěž městské knihovny) 2. místo: Rusnoková (8.B) Nejen Den Země (literárně-ekologická soutěž u příležitosti akce Den Země) 1. místo: Hendrych (8.A) 2. místo: Rusnoková (8.B) 3. místo: Pohanková (8.B) Matematická soutěž Klokan (kategorie Kadet) místo v krajském kole: Šulík (8.B) Psaní na stroji (kategorie začátečníků) 2. místo v městském kole: Rusnoková (8.B) Přejeme vám všem krásné léto a v novém školním roce na shledanou! Za Základní školu Slezská Mgr. Kateřina Sekulová 11 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

12 Vyhodnocení soutěže Kouzla z PET láhví 1. místo ZŠ Slovenská Robotka cena 1 500,-Kč 2. místo ZŠ Komenského Smeťák evropský..... cena 1 000,-Kč 3. místo ZŠ Havlíčkova Marťánek.... cena 500,-Kč zvláštní cena za kvantitu ZŠ Slezská Střihoruký Eda a Plastová víla..... cena 500,-Kč odbor výstavby a životního prostředí Skončil třetí ročník hudební soutěže Triangl Rádi posloucháte hudbu? Máte soutěživého ducha? Pokud ano pokračujte prosím ve čtení těchto řádků. Proč? Dozvíte se totiž bližší informace o hudební soutěži z oblasti rocku, popu a folku. O soutěži, které se můžete zúčastnit i vy. V dubnu skončil třetí ročník Trianglu. Soutěžící vynikali mimořádnou hudební orientací. Soutěžili s plným nasazením. Tímto vytvářeli jedinečnou atmosféru soutěže a přispělo to ke skvělé zábavě a radosti ze soutěžní hry. Kdo se letos Trianglu zúčastnil? Byli to Jana Chmielová, Jan Cieslar, Jan Dittrich, Pavel Charwot, Tomasz Kidoń, Józef Kozdra, Stanisław Putzlacher, Tomáš Ryška a Otmar Švrček. Největší odměna náležela Tomaszi Kidońovi, který celou soutěž vyhrál. Druhé místo obsadil Stanisław Putzlacher a třetím z vítězné trojice byl Pavel Charwot. Všem patří právem největší blahopřání k získanému úspěchu. Příštího čtvrtého ročníku této hudební soutěže se můžete i vy nejenom zúčastnit a na základě hudebních ukázek uhádnout jméno interpreta, ale i pobýt mezi lidmi, se kterými budete mít hodně společných námětů k rozhovorům. Nevěříte, že se dá při poslechu hudebních ukázek i přes obavy o zdárný výsledek soutěže a napětí prokázat své vědomosti, prohloubit své znalosti a ještě příjemně strávit čas v prostředí hudebního oddělení městské knihovny? Tak neváhejte a přijďte se na příští soutěžní setkání podívat nebo přijďte se už nyní přihlásit do Trianglu, protože čtvrtý ročník hudební soutěže na podzim znovu začíná. Na setkání s Vámi se těší knihovnice Halina Paciorková oddělení hudby a umění Městská knihovna Český Těšín Èeský Tìšín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HRABINSKÁ 33, ČESKÝ TĚŠÍN, TEL.: (sobota) Pohádkový les - akce je určena dětem s doprovodem rodičů, účastníci se zúčastní pochodu lesem, při němž se setkají s různými pohádkovými bytostmi a zahrají si s nimi zajímavé hry (splní úkoly, soutěže). Bližší informace na tel.776/ (sobota) Aquapark - výlet do aquaparku (vodní zábavný park) ve Frenštátě. Prosíme všechny, kteří by o tento výlet měli zájem, aby se přihlásili nejpozději do v DDM Český Těšín, ulice Hrabinská 33 nebo na tel. 776/ (sobota) Poslední prázdninová noc pod hvězdami - všem těm, kteří mají rádi dobrodružství a chtěli by si zkusit, jaké to je přespat ve spacáku pod širou oblohou na zahradě DDM, k tomu si opéct nějaký ten buřtík, zazpívat si u ohně, zahrát hry. Pokud je to něco pro vás, neváhejte a přihlaste se v DDM nebo na tel. čísle 776/ nejpozději do cena 30,-Kč červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 12

13 Oddělení přírodovědy, turistiky a techniky Èeský Hledá zájemce (externisty), které by zajímalo vedení těchto kroužků a chtěli by Tìšín tyto kroužky vést pod DDM ve školním roce 2004/ Auto modelářství - stavba modelů autíček, údržba a závody na autodráze 2. Mladý myslivec - vše co se týká myslivosti, základy myslivosti, vycházky do přírody 3. Modrý Mauritius - filatelistický kroužek pro děti a mládež, prostřednictvím filatelie budou zájemci poznávat cizí země a jejich historii, výměna známek 4. V sedle - vše co se týká chovu koní, jezdectví v přírodě atd. V případě, že jste našli zalíbení ve výše uvedených kroužcích a chtěli byste je vést, popřípadě měli nějaké jiné náměty, kontaktujte mě na tel. čísle 776/ nebo přijďte do Domu dětí a mládeže - jste srdečně zváni. Těším se na vás! Nabízíme nové zájmové útvary: za DDM Klára Žaludová Èeský Tìšín 1. Cykloturistika během zimního období bude v prostorech DDM na ulici Hrabinská 33 probíhat teoretická výuka pravidel silničního provozu, beseda s dopravní policií, správná údržba kola, výbava atd. Od dubna srpna budou probíhat víkendové vyjížďky na kolech všech členů tohoto kroužku + doprovod rodičů, rodinné výlety po okolí Českého Těšína. 2. Klub křížovkářů - všem dospělým, kteří rádi luští křížovky, kvízy, osmisměrky, rádi vymyslí vlastní křížovku, výměna křížovek a znalostí Prosíme zájemce o tyto kroužky, aby se přihlásili v DDM na ulici Hrabinská 33. Èeský Tìšín Zvláštní poděkovaní p. Kristině Byrtusové (externistce Domu dětí a mládeže) za výborné a kvalitní vedení zdravotního zájmového útvaru v DDM Český Těšín, předávání odborných znalostí a vynikající přípravu členů tohoto zájmového útvaru ke přijímací zkoušce na Střední zdravotnické školy, kde byli tito členové zároveň úspěšně přijati díky výborné připravenosti a znalostí nabytých v tomto zájmovém útvaru. Tímto bych chtěla poděkovat paní Kristině Byrtusové a popřát ke krásnému úspěchu. za DDM Klára Žaludová V případě vašeho zájmu navštěvovat tento zdravotní kroužek - kontaktujte DDM Č. Těšín, ulice Hrabinská 33. Velikonoční výstava Ve dnech dubna 2004 proběhla ve vestibulu Základní koly Ostravská velikonoční výstava keramických kraslic. Výstavka byla pořádána ve spolupráci s keramickou dílnou Domu dětí a mládeže na Hrabinské ulici a byla soutěžní. Ve výrobě kraslic soutěžili žáci ročníků a jejich opravdu krásné a kreativní práce hodnotili jak spolužáci a učitelé, tak i rodiče, mezi nimiž vzbudila výstavka velký zájem. Tvůrci nejzdařilejších kraslic obdrželi krásné ceny z keramické dílny paní Magdy Volné - DDM Český Těšín, se kterou naše škola již tradičně spolupracuje. Naše poděkování patří i Mgr. Ivaně Lipkové za přípravu a vyhodnocení výstavy. 13 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

14 SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ PROGRAM SLAVNOSTÍ MĚSTA Pod záštitou města Český Těšín pořádá Kulturní a společenské středisko Střelnice PÁTEK NÁMĚSTÍ ČSA KONCERT - ZUŠ P. Kalety Č. Těšín a Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. P. Cieszyn TĚŠÍN - město blízké mému srdci - vyhodnocení soutěže ROZTANČENÁ ULICE - tradiční pochod městem SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA ČESKÉHO TĚŠÍNA A CIESZYNA NA MOSTĚ DRUŽBY při tradiční roládě SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou cimbálová muzika KAMELOT známá folková kapela z Brna DROPS country kapela z Karviné k poslechu i k tanci OHŇOVÉ VYSTOUPENÍ - v podání Starojícké společnosti SOBOTA NÁMĚSTÍ ČSA KABARET SHOW ZDENKA KAČORA dopoledne plné soutěží a písniček pro nejmenší ŠKOLA KOUZEL Pavel Kožíšek a Martina Poulíčková program pro rodiče s dětmi červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 14

15 15.00 REVIVAL BON JOVI M- 2 - duo Markéta Magdalena a Martin Kocián RUDI DIXI BAND HAMMER BIG BAND (Německo) MARTIN DEJDAR A PETR VACEK M- 2 - duo Markéta Magdalena a Martin Kocián DALIBOR JANDA PETR KOTVALD A BÁRBY BACKWARDS revival by Beatles revivalová skupina z Košic OHŇOSTROJ NEDĚLE NÁMĚSTÍ ČSA GALÁNEČKA Kamila Bartáka nejmenší slovácká dechovka TRZECIA GODZINA DNIA - pořádají místní křesťanské církve ZPÍVÁNÍ NA MOSTĚ SVOBODY - vystoupení folklórních souborů pořádá HV PZKO Český Těšín SLOVEM PROVÁZÍ ALENA HASÁKOVÁ DOPROVODNÉ AKCE Pátek Hala polského gymnázia BASKETBALOVÝ TURNAJ (utkání SLAVOJ Český Těšín OLD BOYS PIAST Cieszyn) Pořádá: TJ SLAVOJ Český Těšín Pátek Hudební salónek KaSS ROŽŇAVA - ZÁHRADA TAJOV (autorská výstava fotografií - GABRIEL TÖKÖLY) Sobota KaSS Střelnice - Sál MOJE MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN - CIESZYN ROŽŇAVA SZERENCS ČARODĚJEM VE SVÉM MĚSTĚ (slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní literární a výtvarné soutěže) Pořádají: Městská knihovna Český Těšín a Biblioteka Miejska Cieszyn Žáci ZŠ Ostravská zvou na koncert Ve středu dne 16. června 2004 v 16 hodin žáci ZŠ Ostravská předvedou rodičům, příbuzným a kamarádům, co všechno už dovedou zahrát na flétnu. Nepovinný předmět Zdravé pískání je ve škole novinkou od září 2003 a pro velký zájem dětí i rodičů bude jeho výuka v příštím roce pokračovat. Náš první koncert se uskuteční v učebně hudební výchovy. Moc se na své posluchače těšíme. Přesto nás možná trochu sváže tréma, proto nám držte palečky! Srdečně zvou žáci a paní učitelka Gabriela Turečková. 15 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

16 KASS STŘELNICE ČESKÝ TĚŠÍN KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Sobota POJĎTE S NÁMI DO VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ VALAŠSKÝCH ATÉN Výlet za poznáním, s pracovníkem Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Odjezd v 6.39 hod. osobním vlakem z Českého Těšína do Frýdku-Místku. Dále v 7.29 hod. z Frýdku-Místku do Valašského Meziříčí. Mimořádná akce VÝSTAVY TRZECH BRACI I KAMRACI Výstava maleb, kreseb, plastik, soch a fotografií polských a českých výtvarníků. Vernisáž za účasti autorů proběhne v pátek v hod. v prostorách galerie Půda. Výstava potrvá do a bude přístupná ve všední dny od 9.00 do hod., po telefonické dohodě i v jiných termínech. Vstupné: mimo vernisáž 10,- Kč, studenti, důchodci a členové KPVU 5,- Kč HVĚZDÁRNA Úterý v hodin, Hvězdárna, Těšínské divadlo POZOROVÁNÍ PŘECHODU VENUŠE PŘES SLUNCE Vstupné: dospělí - 15,- Kč, děti - 5,- Kč Upozornění: v případě nepříznivého počasí se pozorování nekoná!!! MIMOŘÁDNÁ POZOROVÁNÍ Mimořádná pozorování oblohy lze realizovat pro skupiny osob (minimální počet 15 osob). Termín lze konzultovat telefonicky s vedoucím hvězdárny p. Martinem Podžorným tel. domů , příp. využijte kontaktů na www stránkách Těšínské hvězdárny. INFORMACE PRO UČITELE ZŠ A SŠ Astronomický klub nabízí možnost pozorování oblohy pro žáky a studenty škol. Vstupné činí 5,- Kč na osobu. Termín lze konzultovat telefonicky s vedoucím hvězdárny p. Martinem Podžorným tel. domů Ohlédnutí za folklórním festivalem Zlatý klas 2004 Ve dnech května 2004 proběhla Mezinárodní soutěžní přehlídka folklórních souborů v Zebrzydowicích (Polská republika) a v Českém Těšíně. Během těchto dnů se prezentovalo celkem 135 souborů, kapel a sólistů. Festivalu se zúčastnily taktéž Českotěšínské soubory a sólisté a umístili se na předních místech: 1. místo v kategorii dospělých souborů získal Slezan choreograf a vedoucí: Mgr. Boleslav Slováček, umělecký vedoucí cimbálové muziky: Miroslav Kyonka 2. místo v kategorii dětských folklorních souborů bylo uděleno porotou Slezánku choreograf a vedoucí: Karel Musiol, organizační vedoucí: Olga Krzyžánková 3. místo v kategorii lidových zpěváčků (děti a mládež) si vyzpíval Filip Koziel, žák ZŠ Havlíčkova, člen souboru Slezánek Všem děkujeme za účast a pomoc při organizaci festivalu Oceněným účastníků ještě jednou blahopřejeme červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 16

17 Mateřská škola Masarykovy sady Zápis Dětí do MŠ Masarykovy sady bude probíhat během měsíce února až srpna Prosíme rodiče, aby se v případě zájmu o naši školku (poslední volná místa) zapsali se svými dětmi nejpozději do konce června. Přihláška dětí bude závazná Nabízíme: Angličtinu pro děti Hru na zobcovou flétnu Cyklus jízd na koních Kroužek keramiky Kurs plavání Kroužek pro předškoláky Logopedickou poradnu pro nápravu řeči Spolupráci s ZUŠ, ZŠ Společné akce s rodiči Provoz MŠ: pondělí pátek od 6:00 do 16:30 hodin Telefon: Přijďte se podívat Těšíme se na Vás 17 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

18 Zamilovaný dědek Přiznám se bez mučení - zamiloval jsem se! Na stará kolena? Ano - a o to vroucněji! Nemohl jsem jí prostě odolat! Je tak líbezná, tak roztomilá, tak... Nedovedu to vůbec vyjádřit slovy. Její sladké úsměvy míří přímo do mého srdce. Jak samozřejmě a sebejistě recituje a zpívá! Poznal jsem ji na našich narozeninových oslavách. Na svůj výstup přijela suverénně na vozíčku, s plným vnitřním zaujetím zahrála svůj výstup a pak se stejně jistě zařadila mezi ostatní děti mateřských škol. Na její milé tváři jsem nepozoroval ani záblesk lítosti nad tím,že se musí pohybovat jinak než ostatní děti. Naopak. Když se po vystoupení děti rozběhly po pódiu, ona byla vítězkou v každé chumelenici. Zíral jsem a styděl jsem se. My, kteří poslední léta musíme pozorovat svět jen z vozíčku, někdy se rozesmutníme nad svým údělem. A zapomínáme, kolik let jsme prošlapali po svých, protančili a někdy i lehkomyslně si ničili zdraví a často zbytečně utráceli drahocenný čas. A toto milounké děvčátko neví, zda ještě někdy bude chodit a přece s radostí dokazuje, že život je krásný i z vozíčku - jenom ho člověk musí umět žít. Věřte mi, nelžu. Zamiloval jsem si tu dívenku a vždy si na ni vzpomenu, když mě přepadne skepse. Střípky z domova důchodců ul. Sokolovská č.p. 1997, Český Těšín Jaro na nás dýchlo ze všech stran a našim seniorům dodalo optimismu, chuti do života a dobré nálady. A tak, když to všechno vypuklo, i klienti domova důchodců začali být akční. Jeli jsme do Ostravy na překrásný balet Louskáček, vydali jsme první číslo časopisu Ozvěny, uskutečnili brigádu na zahradě. Mezi tím, jako vždy, probíhaly narozeninové oslavy, návštěvy dětí z MŠ a různé přednášky. Až pojedete ulicí Sokolovskou, podívejte se na náš domeček! Ty květiny na balkonech jsou pro potěšení nejen nám, ale i vám. Přeji ze srdce všem, ať nám to jaro vydrží co nejdéle. Oslavenci z Domova důchodců: Červen: Sikorová Helena Červenec: Mrózková Anna Fryszová Anna Sedláčková Milada Frysz Boleslav Nowaková Anna Waloszek Jadwiga Ing. Hladký Timotej Pletnická Štěpánka Ing. Kocur Kurt Hulinová Judita Walachová Emilie Srpen: Skřížalová Liduša Knappová Zuzana Heczko Jan Masopust Bohumír Mendrok Karel Všem oslavencům gratulujeme!!! Klienti i zaměstnanci Domova důchodců děkují p. Janu Jursovi mladšímu z ulice Dukelská č. 42, kde má zahradnictví, za poskytnuté krásné jehličnaté stromky a magnolie. Všechny jsme zasadili na naši zahradu a věříme, že porostou k naší radosti. červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 18

19 Copak tam hořelo? Nikoliv. Měli jsme požární cvičení. Přijeli hasiči z Těšína i Karviné, přivezli plošinu. Nacvičovali jsme evakuaci klientů a při tom jsme zkoušeli, jak budeme v případě nouze vyvážet imobilní klienty s lůžky, vleže na plošině aj. Věřme, že se nestane, aby u nás hořelo, ale kdyby ano, tak jsme připraveni! Monika Kovářová psp.zvp A vzhůru do dalšího roku Náš Domov důchodců má mnoho tváří, jedna z nich je zahalená v čisté bílé či bílomodré haleně, má laskavé oči, pohotové ruce a většinou jí nechybí ani úsměv. Je to tvář zdravotní péče, poskytované všem obyvatelům našeho domova.. Kdybyste k nám přišli na návštěvu a oné neviditelné paní se jménem a příjmením Zdravotnická péče se zeptali na to, co je u nás nového, možná by Vám řekla, že se od nového roku otevřely pomyslné vodovodní kohoutky a začalo se s rehabilitací a vodoléčbou. Zmínila by se i o zubním lékaři, který zkrášluje naše svěřence zářivě bílými chrupy. Ráda by pověděla, že jednou týdně provádíme canisterapii, terapii s přítulným pejskem, která se těší velké oblibě. I ti nejzarputilejší bručouni totiž při pohledu na chlupatého bílého pejska (který putuje z náruče do náruče) pookřejí. A pro ty, kteří pejsky nemusí, ale i pro ostatní rádi pořádáme různé společenské akce a soutěže. Chceme, aby naši klienti byli spokojeni a aby se v novém domově cítili opravdu jako doma. Ona Bílá paní celý zdravotnický personál by Vám při vaší návštěvě nezapomněla prozradit, že je postaráno i o ty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžku. A jak? Mnoha způsoby a zároveň jedním přeci o trochu významnějším. Jmenuje se bazální stimulace, kterou jsme zahájili především u imobilních klientů již v prosinci minulého roku. A co ta bazální stimulace vlastně je? Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, která umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj stav. Lidský mozek totiž disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových drahách ve více svých regionech, a to nám dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat právě mozkovou činnost. Metoda bazální stimulace klade velký důraz na každý druh doteku, který při své práci zdravotnický tým vykonává. Pomocí doteku, například v průběhu rehabilitačního cvičení, při polohování, masážních technikách, při pomoci v pohybu a při korekci polohy těla, v průběhu různých koupelí lze terapeuticky působit. A výsledky? Světe, div se! Ono to funguje! Dostavují se první výsledky. Zlepšuje se hybnost končetin; klienti, kteří léta trávili na lůžku, si mohou dnes posedět v křesle nebo se mohou na vozíčku alespoň částečně zapojovat do společenských akcí a života v domově. Díky bazální stimulaci se objevují dokonce i první slůvka u těch, kteří nemluvili. Pokroky takové, že nám nezbývá nic jiného než mít velikou radost. Eva Boháčová - vrchní sestra ZŠ Ostravská chválí Žák VI.A třídy Ondřej Baláš pomohl příkladně své spolužačce při vážném zranění, které se stalo mimo vyučování a mimo školní areál. Děkujeme Ondrovi za jeho pohotovost a přejeme mu hezké vysvědčení a šťastné prázdniny. Mgr. V. Potyszová 19 červnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

20 ZŠ Slovenská pro Domov seniorů Mgr. Klára Parchańská, Božena Kadlicová V Českém Těšíně - Svibici, Příkopa 2, byla zrekonstruována stará budova na Domov seniorů Slezské humanity. Ptáte se, co my s tím? Je známo, že některé děti rády kreslí, vyrábí keramické předměty, zpívají a ukazují své herecké schopnosti v dramatickém kroužku. A právě o to nám jde. Už v prvních dnech rozjezdu domova jsme pomohli vyzdobit chodby dětskými pracemi a obrazy s voskovou batikou. Žáci třídy III.A obdarovali obyvatele domova pokojovými květinami, které sami přesadili. Budeme se snažit obměňovat výzdobu podle ročního období. Také připravujeme malý jarní koncert, abychom mohli naše seniory okouzlit písničkami s doprovodem kytar, básněmi, krátkým divadlem, ale hlavně naší přítomností a úsměvy. Naším záměrem je hlavně učit děti vážit si jeden druhého a mít pochopení a úctu ke starší generaci. MÁME RADOST Z ÚSPĚCHŮ NAŠICH ŽÁKŮ Měsíc duben byl pro naše žáky nejen měsícem, kdy se hodnotí prospěch a chování za 3. čtvrtletí, ale pro naše deváťáky, páťáky a některé sedmáky především měsícem přijímacích zkoušek na školy, do kterých chtějí po prázdninách nastoupit. V den přijímacích zkoušek nastoupili celí rozechvělí ke zkouškám, pak odpoledne téhož dne a ve dnech následujících nervózně sledovali internet, telefonovali na školy a vyhlíželi ve schránkách dopisy s rozhodnutím, zda byli přijati. Výsledky přijímacích zkoušek však sledovali nejen žáci a jejich rodiče, ale také jejich učitelé. Úspěšnost v přijímacím řízení je pro pedagogy znamením, že jejich práce měla smysl a že své žáky připravili dobře. Na ZŠ Komenského dopadlo přijímací řízení velmi dobře. Po prázdninách nám odejde celkem 68 deváťáků, z toho 62 z nich bylo přijato hned v prvním kole. Ostatním žákům, kteří se hlásili na střední školy, na které není lehké se dostat, se to určitě podaří v květnu, kdy je druhé kolo přijímacího řízení. Tito žáci přijímačky udělali, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů. Velkou radost nám udělali i žáci pátých tříd, kteří se hlásili na naše gymnázium. Zkoušky dělalo 8 žáků, z nich bylo přijato 7. Jedna žačka, a to pevně věříme, bude přijata na odvolání. Po prázdninách se tedy sejde v primě na gymnáziu 23 žáků, z toho 7, možná 8 bude z naší školy. Ze tří žáků sedmých tříd, kteří chtěli jít na gymnázium do Třince, se dostali dva. Všem odcházejícím držíme palce a přejeme jim, aby se jim v dalším studiu dařilo. červnový Mgr. J. Fraňková výchovný poradce ZŠ Komenského PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Zelená stezka - soutež ŠD na ZŠ Slovenská Jana Choborová Dne 5. května 2004 se konala na ZŠ Slovenská, Český Těšín soutěž znalostí a zdatnosti pro děti školních družin pod názvem Zelená stezka. Akce se zúčastnily družiny ze sedmi základních škol z Českého Těšína. Soutěžilo se v kategoriích 2. a 3. tříd v disciplínách - flóra a fauna, zdravověda, turistika, region, dopravní výchova, hod na cíl a jízda na koloběžkách. Trasa soutěže vedla krásně upraveným lesoparkem mezi zahradkářskou kolonií a stadionem a také na hřišti školy. Přálo nám nejen počasí, ale vytvořila se i skvělá soutěživá atmosféra a děti každou soutěž nadšeně prožívaly a povzbuzovaly se navzájem. Vítězové obdrželi diplomy, medaile, které vyrobili žáci naší školy v keramickém kroužku, a další hezké věcné ceny. Již teď se všichni těšíme na Zelenou stezku v příštím roce. 20

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Cestou necestou. Vrchlabské letiště by rozšířilo dopravní uzel POZVÁNKA NA VÝSTAVU. Plním úkol od pana Formana, uvedl Jan Sobotka

Cestou necestou. Vrchlabské letiště by rozšířilo dopravní uzel POZVÁNKA NA VÝSTAVU. Plním úkol od pana Formana, uvedl Jan Sobotka Karolina Kamberská Polovina dnes už nehrajícího dua Sestry Steinovy. Se svou sestrou Lucií Steinhauserovou od roku 2001 cestovaly po klubech a festivalech folkového, alternativního i rockového ražení a

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více