zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE MK ČR E /2013 (výběr)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)"

Transkript

1 zima 2013 MK ČR E /2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce Pěkné počtení v předvánočních dnech vám přeje redakce. Obec Kunovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice věcné prostředky požární ochrany rukavice, obuv, hadice, opasky, svítilny a provedla revizi dýchací techniky. Tato akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje. Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci na nákup věcných prostředků požární ochrany ve výši ,- Kč. Nákupem věcných prostředků požární ochrany pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice došlo ke zlepšení technického vybavení této jednotky. Sníh Zima je v plném proudu a s ní i nepříjemnosti se sněhem. Touto cestou bychom vás chtěli požádat, abyste svá auta parkovali mimo veřejné komunikace. Usnadní to tak odklízení sněhu z hlavních tahů přes naši obec. Děkujeme. Úřední hodiny OÚ Kunovice během Vánoc Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Kunovice bude od soboty do neděle uzavřen. Prvním úředním dnem v roce 2014 bude pondělí 6. ledna. Úřední hodiny zůstávají beze změny. Komunální odpad Namísto , bude svoz komunálního odpadu v obci INFO OBCE Usnesení č. 29 Slovo starosty OBSAH (výběr) Zprávičky ze školky a školy strana 2 strana 5 strana16 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ Jednota Orel Kunovice strana 22 SPOZ PŘÍLOHY Historický zápis usnesení Cenové oznámení VaK strana 27 strana 37 strana 38 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 29. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 4. listopadu 2013 ZO schvaluje: 29/1 program zasedání 29/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 29/3 směnnou smlouvu o směně pozemku p.č. 102-zahrada o výměře 419 m2 zapsaného na LV č pro obec a k. ú. Kunovice za pozemek p.č orná půda o výměře 1528 m2 zapsaného na LV č. 433 pro obec a k. ú. Kunovice s doplatkem obce ve výši Kč 29/4 směnnou smlouvu o směně pozemku p.č. 389/2-ostatní plocha o výměře 318 m2 odděleného dle geometrického plánu č /2013 z pozemku p.č. 389 zapsaného na LV č pro obec a k. ú. Kunovice za pozemky p.č. 1735/2- orná půda o výměře 4 m2 a p.č. 1735/3-orná půda o výměře 89 m2 oddělených dle geometrického plánu č /2013 z pozemku p.č. 1735/1-orná půda zapsaného na LV č. 245 pro obec a k. ú. Kunovice a smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p.č. 1735/1 na pozemcích p.č. 1737/4, 1737/6 a 1737/8 zapsaných na LV č pro obec a k.ú. Kunovice v rozsahu dle geometrického plánu č / /5 kupní smlouvu na koupi pozemků p.č. 499, 500, 501, 502, 510, 512, 514 a 560 zapsaných na LV č. 117 pro obec a k. ú. Kunovice za celkovou kupní cenu ,-- Kč 29/6 kupní smlouvu na koupi spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku p.č. 14 zapsaného na LV č. 134 pro obec a k. ú. Kunovice za celkovou kupní cenu 1.530,-- Kč 29/7 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne uzavřené s firmou Mézl a Janíček, s.r.o., Zašová 17, Zašová k projektu Stavební úpravy kulturního a společenského centra obce Kunovice čp. 68 upravující vícepráce v celkové výši ,14 Kč bez DPH 29/8 smlouvu o dílo s firmou Mézl a Janíček, s.r.o., Zašová 17, k projektu Stavební úpravy budovy čp. 68 ve výši ,56,-- Kč bez DPH 29/9 navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kunovice, okres Vsetín pro rok 2013 o částku ,-- Kč 29/10 dodavatele projektové dokumentace pro územní souhlas k projektu Vodovodní přípojka k hasičskému cvičišti Ing. Ivo Hradil, Valašské Meziříčí s cenou 2.500,-- Kč bez DPH 29/11 rozpočtové opatření č. 5 ZO pověřuje: 29/12 starostu obce podpisem smluv, body: 29/3-29/10

3 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 3 ZO bere na vědomí: 29/13 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 29/14 informace starosty obce 29/15 připomínky občanů Usnesení z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 25. listopadu 2013 ZO schvaluje: 30/1 program zasedání, včetně rozšíření programu o body 30/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 30/3 smlouvu o dílo na realizaci projektu Oprava propustku na chodníku na nádraží Cobbler, s.r.o. Zašová 633, cena díla ,67 Kč 30/4 vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování akce Oprava propustku na chodníku na nádraží ve výši ,67 Kč 30/5 rozpočtové opatření č. 6 30/6 smlouvu č. 1/2013 o právu provést stavbu sjezdu k pozemku p.č. 1336/6 30/7 smlouvu č. 2/2013 o právu provést stavbu sjezdu k pozemku p.č. 1336/10 30/8 dodavatele zimní údržby v obci Kunovice - fa Marek Kuna, Kunovice 112 a obec Rajnochovice, Rajnochovice 144 pro místní část Polomsko 30/9 plán inventur 2013 a inventarizační komisi ve složení předsedkyně Mgr. Sylva Králová, členové Jiřina Doležalová, Ing. Radek Ochman, Vladimír Kuchařík 30/10 kupní smlouvu na koupi pozemku p.č zapsaného na LV č. 245 pro obec a k. ú. Kunovice za kupní cenu ,-- Kč 30/11 kupní smlouvu na koupi pozemků p.č. 314/45, 365/12, 1257 a 1258 zapsaných na LV č. 144 pro k. ú. Kelč-Staré Město za kupní cenu ,-- Kč 30/12 smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/2238/2013/KH ZO pověřuje: 30/13 starostu obce podpisem smluv, body: 30/3, 30/6-8, 30/10-30/12 ZO bere na vědomí: 30/14 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 30/15 informace starosty obce

4 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 4 Usnesení z 31. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 16. prosince 2013 ZO schvaluje: 31/1 program zasedání včetně jeho úprav 31/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise 31/3 rozpočet obce na rok /4 rozpočtový výhled obce na roky /5 program obnovy vesnice na roky /6 nájemce pozemků k zemědělské výrobě ZD Kelečsko: pozemky v k. ú. Kunovice - p.č. 499, 500, 501, 502, 510, 512, 514, 560, 906/20, 1334, 1335, 1527/1, pozemek v k.ú. Kelč-Staré Město p.č. 314/45 31/7 pronájem místnosti v přízemí budovy čp. 142 (bývalá cukrárna) spolku Orel Jednota Kunovice za 1 Kč bez DPH ročně 31/8 smlouvu o zřízení věcného břemene č. VaK/42/13/26/00492 s VaK Vsetín, a.s. 31/9 smlouvu o spolupráci s obcí Podhradní Lhota k projektu Cyklostezka Kunovice I. etapa 31/10 územní plán obce Kunovice vydání územního plánu obce Kunovice: 1. Zastupitelstvo obce Kunovice, v souladu s 6 odst. 5 písm. c), ve spojení s 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. 43 odst. 4, v souladu s ust zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, konstatuje ověření, že územní plán není v rozporu s: a) Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády č. 929 dne zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 270/2009 b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni (aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne s nabytím účinnosti dne ) c) stanovisky dotčených orgánů d) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje, jak je uvedeno v části III. obsahu 2. Zastupitelstvo obce Kunovice, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. 43 odst. 4, v souladu s ust zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

5 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 5 plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Územní plán Kunovice Opatřením obecné povahy č. 1/2013 v rozsahu části V. obsahu. 3. Zastupitelstvo obce Kunovice bere na vědomí informace, obsažené v části II. a IV. obsahu předloženého materiálu. 31/11 mandantní smlouvu o dílo na zajištění odborného lesního hospodáře a lesníka s Ing. Radkem Ochmanem, Kunovice /12 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro SP na akci Úprava sociálního zařízení ZŠ a MŠ Kunovice Ing. Lenka Zádrapová, ,-- Kč 31/13 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro SP na akci Hasičské cvičiště Ing. Lenka Zádrapová, ,-- Kč 31/14 poskytnutí finančního příspěvku SPOZ ve výši 4.500,-- Kč 31/15 rozpočtové opatření č. 7 31/16 směrnici č. 1/2013 Schvalování účetní závěrky obce Kunovice ZO pověřuje: 31/17 starostu obce podpisem smluv, body: 31/6-31/9, 31/11-31/14 ZO bere na vědomí: 31/18 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 31/19 informace starosty obce 31/20 připomínky občana Slovo starosty je to až k neuvěření, jak ten čas letí, a opět se nám po roce přiblížil čas adventu, Vánoc a vstupu no nového roku Nejnovější informace, ale i některá shrnutí či ohlédnutí za letošním rokem Vám přináší náš zpravodaj. Zhodnocení roku 2013 Jaký byl rok 2013? Změnila se obec za tento rok, a pokud ano, tak k lepšímu? Rok 2013 byl zcela jistě hodně náročný a úspěšný máme realizováno 9 dotačních akcí, z toho 4 bylo nutno zkolaudovat (5. akci oprava propustku, letos zkolaudovat nestihneme), na tyto projekty se nám podařilo získat bezmála 3,8 mil. Kč dotací, tedy peněz, které by obec bez úspěšného čerpání dotací musela při realizaci těchto projektů zaplatit ze svého rozpočtu (samozřejmě za předpokladu, že by se projekt bez získané dotace vůbec realizoval). Náročnost spočívá jednak v administraci samotných dotací (zpracování žádostí o dotaci,

6 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 6 projektové dokumentace, výběrových řízení, apod.), jednak i v samotné realizaci takovéhoto počtu projektů (změny projektů, více/méněpráce, komunikace se stavebním úřadem, apod.) Úspěchem určitě také je to, že u všech letos realizovaných projektů nám byla dotace i proplacena na náš bankovní účet. V tabulce níže je uveden vývoj čerpání dotací za roky : Rok Dotace (v tis. Kč) Úspěchem je i prodej dvou parcel v novém stavebním obvodu. Tržby z tohoto prodeje dosáhly částky 575 tis. Kč. Prodej těchto parcel bude v budoucnu generovat pro obec další příjmy, v menším měřítku prostřednictvím daně z nemovitostí, v tom větším v podobě příjmů plynoucích z rozpočtového určení daní na obyvatele, kteří zde budou nově přihlášeni k trvalému pobytu. Výrazně se změnil vzhled obce, a to hlavně u křižovatky u obecního úřadu jsou obnoveny fasády budov obecního úřadu, hasičské zbrojnice a hostince. Navíc zateplení budov bude do budoucna generovat úspory z vytápění. Dále byl vybudován nový chodník od obecního úřadu směrem na Kelč, kde se zvýšila jednak bezpečnost pohybu chodců, ale i rozhledové poměry pro ostatní účastníky silničního provozu. V letošním roce bylo z obecního lesa prodáno přes m 3 dřeva v hodnotě ca 5 mil. Kč při nákladech ca 2 mil. Kč (přesná čísla budou zveřejněna v příštím vydání zpravodaje po ukončení hospodářského roku). V samovýrobě bylo vytěženo 75 m 3 dřeva, prodej palivového dříví činil 194 m 3. V letošním roce byla výměra obecního lesa zvětšena o 2,7 hektaru (zalesněním zemědělské půdy vedle závory v Hůře a zakoupením jednoho pozemku na Polomsku) a celková výměra tak dosahuje 157,8 hektaru. Letos byla také opravena lesní cesta v Hůře v délce 400 metrů a pořízen nový malotraktor včetně další techniky. Opět i v letošním roce jsme nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce vložili do nákupu pozemků, konkrétně to bylo 1,2 mil. Kč, celkem bylo nakoupeno 17,78 hektarů pozemků. Část výdajů šla na nákup pozemků pro II. etapu stavebního obvodu Rybníčka, část šla na nákup zemědělské půdy a část na nákup pozemků pro zalesnění.

7 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 7 V roce 2013 se v naší obci uskutečnily již tradiční akce dětský den, miniduatlon, mše k uctění památky Prof. Haši, divadelní představení, setkání s důchodci či rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou. Les Bohužel letošní rok byl významně poznamenán kůrovcem. Celkem jsme vytěžili 1230 m 3 kůrovcové hmoty. Letošní plán 1900 m 3 byl díky tomuto výrazně překročen a skutečnost činí ca 3300 m 3. O co jsme v roce letošním a loňském překročili plán, tak o toto množství bude pravděpodobně ponížen plán těžby v roce příštím. Plán těžby na příští rok by se tak pohyboval někde na úrovni m 3. V příštím roce budeme opět prodávat palivové dřevo, určitě jej bude ale míň než v tom roce letošním, a to především u tvrdého dřeva (z důvodu celkově menšího množství vytěženého dřeva a nízkého podílu listnatého porostu v našich lesích), je tedy možné, že na všechny zájemce se nedostane. Zájemci o palivové dřevo se mohou od Nového roku přihlásit na obecním úřadu s tím, že prodej bude probíhat po celý rok dle aktuální situace nahodilé těžby. Doprava dřeva bude probíhat traktorem s vyvážecí soupravou s objemem naloženého dřeva ca 3-6 m 3 na jeden transport, popř. vlastní dopravou kupujícího. Naše obec v letošním roce nakoupila různé služby v lese od živnostníků či firem za ca 1,3 mil. Kč (jedná se o činnosti jako těžba či přibližování dřeva, výsadba stromků, výsek nežádoucích dřevin, úklid klestu, apod). Pokud by někdo z Vás měl zájem se živit těmito činnostmi na živnostenský list, u starosty obce je možno získat bližší informace. Po minulých 10 let zabezpečovala správu našeho lesa firma B.F.P. Lesy a statky T. Bati. Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne schválilo jako odborného lesního hospodáře a lesníka pana Ing. Radka Ochmana, Kunovice 197. Všechny činnosti v lese tak bude od Nového roku zabezpečovat on na základě uzavřené mandátní smlouvy. Prodej dřeva bude uskutečňován po vyhodnocení nabídek od jednotlivých obchodníků se dřevem.

8 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 8 Úvěry obce Dostávají se ke mně informace, že starosta nebo zastupitelstvo obec zadlužuje. V loňském roce jsme uzavřeli smlouvy ke dvěma bankovním úvěrům, a to na vybudování stavebního obvodu, druhý na vybudování fotovoltaické elektrárny. Smyslem čerpání těchto úvěrů je, abychom při takto finančně náročných akcích nezabrzdili realizaci dalších projektů, které by bez těchto dvou úvěrů nemohly být realizovány. Při přijetí bankovního úvěru je nutno zohlednit, za jakým účelem je tento úvěr přijat. V obou případech se jednalo o vybudování investic, které nám v budoucnu přinesou příjmy. Ze stavebního obvodu budeme inkasovat tržby z prodeje stavebních parcel, z fotovoltaické elektrárny zase z vyrobené a prodané elektřiny. K datu činil nesplacený zůstatek úvěru na stavební obvod Kč (hodnota neprodaných pozemků činí Kč pokud bychom tedy prodali všechny parcely, zaplatili bychom úvěr a ještě by nám zůstalo 1,9 mil. Kč), u úvěru na fotovoltaickou elektrárnu činí nesplacený zůstatek ke stejnému datu Kč (tržby z prodeje elektřiny činily za měsíce leden až říjen 124 tis. Kč). V letošním roce jsme čerpali dva krátkodobé úvěry, které sloužily k profinancování dotačních projektů. Jednalo se o projekty na pořízení lesní techniky a na úpravu lesní cesty v Hůře. U obou těchto dotací musela obec nejprve celý projekt zrealizovat, profinancovat (zaplatit dodavatelům faktury), a až po zaplacení faktur a po provedení kontrol ze strany poskytovatele dotace je dotace připsána na bankovní účet obce. Oba tyto úvěry již byly zaplaceny. Z výše uvedeného tedy vyplývá, ano, obec je zadlužena, a to k datu částkou tis. Kč při peněžním majetku obce na běžných účtech ve výši tis. Kč. Oba úvěry jsou úvěry investičními, pomocí kterých jsme něco vybudovali a jejichž výstupy nám v budoucnu něco přinesou. U obou úvěrů je jejich splácení pokryto budoucími příjmy. Riziko jejich nesplacení obcí je na nízké úrovni, což dokládá i fakt, že banka po obci nechtěla žádnou formu zajištění těchto úvěrů (např. zástavní právo budov, pozemků, apod.).

9 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 9 Dotace Níže je uveden přehled projektů realizovaných za přispění dotací v roce 2013: Poskytovatel dotace Projekt Hodnota projektu (Kč vč. DPH) Dotace (Kč) 1. Operační program životního prostředí Zateplení budovy OU a HZ , ,-- Revitalizace lokality Pod Polomskem - 2. Operační program životního prostředí výsadba zeleně , ,-- 3. Státní zemědělský a intervenční fond Pořízení lesní techniky , ,-- 4. Operační program životního prostředí Stromořadí v k. ú. Kunovice , ,-- 5. Státní zemědělský a intervenční fond Úprava lesní cesty Hůra Kunovice , ,-- Oprava propustku na chodníku na 6. Ministerstvo pro místní rozvoj nádraží , ,-- 7. Zlínský kraj Chodník podél silnice II/ , ,-- 8. Operační program životního prostředí Zateplení budovy hostince , ,-- 9. Ministerstvo kultury Nové PC a SW do knihovny , , , ,-- Na hospodaření v lesích jsme letos získali dotace ve výši ,-- Kč od Zlínského kraje. Zlínským krajem nám bylo také poskytnuto ,-- Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů. K datu vydání zpravodaje byla podána žádost o dotaci na zateplení naší školy (požadovaná dotace 1,8 mil. Kč při nákladech 2,6 mil. Kč), na zalesnění zemědělské půdy (dotace ca 125 tis. Kč) a na generální opravu nástavby hasičské tatry (dotace 500 tis. Kč při nákladech 800 tis. Kč). Během ledna bude podána žádost o dotaci na vybudování 0,8 km cyklostezky (dotace 2,3 mil. Kč při nákladech 2,7 mil. Kč). Další dotační výzvy a jejich podmínky budou zveřejněny během měsíce ledna. Lze předpokládat podání žádosti o dotaci na rekonstrukci topení nebo na opravu sociálního zařízení v naší škole, na vybudování parkoviště u kaple nebo na opravu komunikace na nádraží podél potoka Komárníka. Na příští rok byla opět zveřejněna výzva na opravy sakrálních objektů, z tohoto dotačního titulu budeme žádat o dotaci na opravu a nátěr fasády naší kaple. Zateplení budovy čp. 68 V polovině měsíce listopadu jsme převzali hotové dílo týkající se zateplení objektu budovy čp. 68 hostince s kulturním sálem. Bylo provedeno zateplení

10 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 10 venkovních stěn, stropu nad sálem a bytem, na střechu přísálí byla položena tepelná izolace s novou střešní krytinou. Byl opraven hromosvod, zbourány 4 komíny, jeden komín byl opraven, byly zazděny dveře ve štítové stěně a jedno okno ze sálu. Obnoveno bylo také podbití střechy. Ve štítu bylo namontováno okno sloužící jako montážní a servisní otvor pro plánovanou vzduchotechniku. Ze zadní strany budovy byly instalovány nové dveře sloužící jako únikový východ. Projekt byl již zkolaudován. Terénní práce kolem budovy budou dokončeny na jaře Oprava propustku na chodníku na nádraží V říjnu loňského roku jsme podali u Ministerstva pro místní rozvoj žádost o dotaci na výše uvedený projekt. Naše žádost o dotaci byla vyhodnocena jako náhradní. V polovině listopadu jsme byli osloveni poskytovatelem dotace, zda bychom měli letos zájem danou dotaci vyčerpat za podmínky realizace a profinancování projektu v letošním roce. Na základě této informace bylo svoláno zastupitelstvo obce, které odsouhlasilo realizaci tohoto projektu. Dodavatelem se stala firma Cobbler, s.r.o. Zašová. Práce jsou prováděny dle stavebního povolení, původní propustek byl zdemolován, tento bude nahrazen novou dřevěnou lávkou umístěnou na betonových základech. Tímto řešením se sjednotí vzhled v této lokalitě (lávka stejného typu je i na chodníku pod novým stavebním obvodem) a dojde k 5-násobnému zvětšení průtočného profilu potoka. Mimo osazení nové lávky bude provedeno dláždění koryta potoka v celkové délce 9 metrů a přeložení kabelu veřejného osvětlení pod tuto dlažbu. Odpady V posledním období se vyskytly případy, kdy nebyly vyvezeny některé popelnice s komunálním odpadem. Dle sdělení dodavatele se jedná o případy, kdy se v popelnici nachází žhavý či teplý popel (riziko požáru svozového vozu), kdy se v popelnici nachází nevhodný odpad (stavební suť, hlína, kameny, plasty, sklo, apod.) nebo kdy je popelnice v havarijním stavu a při výklopu by byla poškozena či zničena. V případě, že se vyvarujete výše uvedeného, popelnice bude vyvezena. Letos byla možnost opět vyvážet posečenou trávu či listí na hnojiště směr Babice. Bohužel i přes zveřejněné pokyny ve zpravodaji, opět se zde vyskytovaly případy ukládání nevhodného odpadu. Nejčastějším prohřeškem je dovoz větví, thují a podobného dřevnatého materiálu, který se ale nerozloží a znehodnotí ostatní materiál. Bohužel objevilo se i větší množství stavební suti zamaskované listím. Co pak s takovým materiálem mixem kompostu, kamení

11 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 11 a větví? Objem dováženého odpadu dokládá, že toto místo stále hojně využíváte. Nerad bych, abychom museli tento způsob likvidace trávy či listí zrušit, protože někteří jedinci nejsou schopni dodržovat stanovená pravidla. Pokud někdo neví, co s větvemi a podobným materiálem, je možné u obecního úřadu objednat jeho likvidaci štěpkovačem s hodinovou sazbou 220 Kč/hod bez DPH. V naší obci jsou zavedena 4 hnízda pro sběr tříděného odpadu. Plasty jsou sváženy pravidelně ve dvoutýdenních intervalech, vždy v následujícím týdnu po svozu komunálního odpadu. Ostatní druhy odpadu jsou sváženy na základě výzvy obecního úřadu. Opět se množí případy, kdy není dodržováno třídění odpadu a např. plasty se dávají do kontejnerů na papír apod. Prosím dodržujte správné roztřídění odpadů do jednotlivých typů kontejnerů. Pokud se Vám stane, že máte větší množství tříděného odpadu, kterým zaplníte kapacitu kontejneru na jednom hnízdě (např. byl případ, kdy po výměně oken byl zaplněn jeden kontejner na sklo v jednom hnízdu sklem ze starých oken, přičemž kontejnery v ostatních hnízdech byly téměř prázdné), oznamte toto prosím na obecním úřadu, abychom jej nechali vyvézt. Územní plán Zastupitelstvo obce dne vydalo nový územní plán. Průběh schvalování byl dlouhý. O pořízení nového územního plánu bylo rozhodnuto zastupitelstvem dne Nyní, tedy po více jak pěti letech, je nový územní plán schválen, účinnosti nabude v lednu V roce 2010 nám byla na pořízení nového územního plánu poskytnuta dotace ve výši ,-- Kč. Vydání nového územního plánu v prosinci 2013 je v souladu s podmínkami přijaté dotace. Škola V měsíci listopadu byla ve škole provedena kontrola příslušným pracovníkem hygieny. Byly zjištěny závady nejen méně závažného charakteru, který již byly odstraněny, ale i závady vážné. Tyto si vyžádají pravděpodobně v příštím i následujícím roce větší investice ze strany obce. Musí být upraveno sociální zařízení školy a školky, taktéž jako nevyhovující je označeno umístění elektrických přímotopů v tělocvičně. V příštím roce, pokud bude schválena dotace, bude provedeno zateplení budovy. Stavební povolení máme vydáno i na rekonstrukci topení (plynové kotle s rozvody teplé vody do radiátorů). Nově tedy ještě musíme řešit stavební povolení na rekonstrukci sociálního zařízení.

12 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 12 Uvidíme, zda se podaří získat dotace i na topení a na sociální zařízení tak, abychom vše realizovali během letních prázdnin příštího roku. Před vstupem do školy bude do konce roku osazena nová brána. Během zimního období, kdy bude na střeše školy sníh (na fotovoltaických panelech), bude brána zamčena a jako vstup do budovy bude využíván pouze vchod ze strany školky. Pronajímané pozemky V tabulce níže je uveden aktualizovaný přehled pozemků a ceny nájmu za posledních 11 let tak, jak obec pronajímá pozemky k zemědělské činnosti jednotlivým zemědělcům. Přehled pronajímaných pozemků v letech (nájemné v Kč/ha, výměra v ha) ZD Kelečsko ZD Podhradní Lhota, a.s. Josef Kuna, Kunovice 112 Marek Kuna, Kunovice 112 Petr Dohnal, Kunovice Výměra 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 75,0 74,0 59,5 65,5 39,8 44,1 Nájemné Výměra ,2 19,4 Nájemné Výměra 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 2,97 2,97 3,26 18,1 19,2 600*- 600*- Nájemné Výměra ,9 15,5 14,5 15,1 Nájemné Výměra ,2 11,3 11,9 Nájemné Vladimír Duba, Výměra ,0 1,0 1,0 Rajnochovice 216 Nájemné * 600* CELKOVÁ VÝMĚRA 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 75,8 77,0 77,4 86,5 92,9 110,7 * 600 Kč/ha je sjednána u pozemků na Polomsku Se všemi nájemci je smluvně ošetřeno, že obci k ceně nájmu připočítávají daň z nemovitosti.

13 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 13 Výsadby stromořadí Počátkem listopadu bylo dokončeno a převzato dílo výsadeb stromořadí, a to v lokalitě Na Stráži, Za Lipovcem, Pod Hůrou a Na Páně pod vysílačem směrem k Háji. V rámci projektu bylo vysázeno 152 ks neovocných stromů a 159 stromů ovocných. V lokalitě Za Lipovcem bylo provedeno srovnání terénu, odstranění starých křovin i černých skládek. Součástí projektu je i následná péče o stromy v délce 2 let. Stavební obvod V letošním roce jsme prodali 2 stavební parcely, k prodeji je dále nabízeno 10 parcel. Tržby z prodeje těchto dvou parcel přesáhly částku 575 tis. Kč. Po zkolaudování rodinných domů na těchto dvou parcelách by se měl počet trvale bydlících obyvatel naší obce rozšířit o min. 5 občanů. V příštím roce bychom chtěli získat územní rozhodnutí k vybudování chodníku podél silnice II/150 k novému stavebnímu obvodu spojnice mezi chodníkem na nádraží a novým chodníkem v Rybníčkách. Projekt obsahuje i dvě nové autobusové zastávky. V současné době máme hotovu studii tohoto řešení, ze které vzešly investiční náklady na tuto akci ve výši ca 900 tis. Kč. Během příštího roku bude požádáno o územní rozhodnutí na tuto stavbu. Výzva spolkům k předložení dokladů k poskytnutým příspěvkům, žádosti o příspěvky v roce 2014 Všem subjektům, které letos obdržely finanční příspěvek z obecního rozpočtu, připomínám, že by měly v souladu se smlouvou do předložit obecnímu úřadu vyúčtování tohoto příspěvku. Termín pro podávání žádostí o čerpání prostředků z obecního rozpočtu v příštím roce je opět do Parkování Během letošního roku bylo problematičtější v důsledku realizace zateplení fasád parkování u obecního úřadu či za hospodou. Nyní se již vše vrátilo do původních kolejí. Žádám Vás, abyste neparkovali před garážemi hasičské zbrojnice, kde jsou osazeny značky zákazu zastavení, a nebránili tak výjezdu hasičských vozidel. Také Vás žádám, abyste neparkovali u hospody na chodníku a tím nebránili chodcům v bezpečném průchodu. Z parkoviště za hospodou to není zase tak daleko. To samé platí i pro parkování vozidel na veřejných komunikacích. Bohužel někteří občané trvale parkují na komunikacích, na výzvy nereagují, zmenšují

14 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 14 průjezd ostatních vozidel, někdy i zamezí průjezdu. U některých stačí opravdu jen málo - otevřít si bránu a vjet na svůj pozemek. Bohužel u některých je i toto velký problém. A to nehovořím o zimním období, kdy se tento problém dále prohlubuje. Další problémem je parkování na chodníku. Kudy má projít rodič s kočárkem, když na chodníku stojí auto? Musí auto obejít a přitom musí vstoupit do silnice. Jaký má pak význam budovat chodníky, když fungují jako parkoviště? Zimní údržba Pokud by měl někdo z Vás problém během zimy s nedostatečnou zimní údržbou komunikací či chodníků v určitých lokalitách, dejte mi prosím vědět, ať tyto činnosti naplánujeme jinak. Plán činnosti pro rok 2014 Co nás čeká v příštím roce, to opět bude záviset na úspěšnosti získávání dotací. Nicméně hlavní investice budou v příštím roce pravděpodobně směřovány do školy (již zmíněné zateplení, sociální zařízení, topení). V případě schválení dotací budeme realizovat výstavbu cyklostezky či parkoviště u kaple, opravu fasády kaple nebo opravu komunikace na nádraží podél potoka Komárníka. Na nádraží bychom chtěli realizovat rozšíření stávajícího veřejného osvětlení. V rozpočtu na příští rok počítáme s tržbami za prodej stavebních parcel ve výši 1 mil. Kč, což obnáší prodej 3 pozemků. Bohužel výrazným způsobem do ceny zasáhne s největší pravděpodobností schválená změna zákona o DPH, kdy u stavebních pozemků bude muset být k prodejní ceně připočítána DPH ve výši 21 %, což při prodejní ceně 299 Kč činí 63 Kč (výsledná cena by pak činila 362 Kč/m 2 ). Zvážit, zda se cena za stavební pozemky zvýší či zůstane stejná (ale s nižším skutečným výnosem pro obec), musí zastupitelstvo vyřešit v prvních měsících následujícího roku. Na již prodaných pozemcích začnou jejich noví vlastníci budovat první rodinné domy. V příštím roce by se měly konat všechny již tradiční kulturní, společenské či sportovní akce. Důležitou skutečností také je, že příští rok je rokem volebním. Věřím, že většina realizovaných projektů se podaří uzavřít před koncem stávajícího volebního období tak, aby na nové zastupitelstvo nepřecházely nedodělky či resty. Stejně tak je důležité, aby nové zastupitelstvo mělo na co navázat a mělo k dispozici

15 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 15 schválené projektové dokumentace a tím se neztratil minimálně jeden rok, než se dokumentace nakreslí a schválí stavebním či vodoprávním úřadem. Jménem svým, jménem zastupitelů i jménem zaměstnanců obce Vám všem přeji klidné prožití Vánočních svátků, spoustu dárků pod stromečkem a do Nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a radosti. Ing. Josef Haša starosta Zprávy z knihovny Katalog knihovny konečně přístupný na internetu! Dobrá zpráva pro čtenáře a uživatele knihovny! Od listopadu je na webových stránkách knihovny přístupný katalog knih naší knihovny. Chcete si přečíst určitou knihu? Potřebujete knihy ke studiu? Sháníte povinnou četbu a nevíte, zda ji máme v naší knihovně? Nyní stačí podívat se na webové stránky knihovny a otevřít záložku On-line katalog. Zde lehce zjistíte, zda máme požadovanou knihu v naší knihovně a zda je k dispozici nebo je právě vypůjčená. Pak už jen stačí zajít do knihovny a knihu si půjčit nebo rezervovat u knihovníka. Jak vyhledat knihu v katalogu: - vyhledáte stránky knihovny - rozkliknete záložku On-line katalog; kliknete na : Vstup zde - otevře se nabídka, vyberete si Vyhledávání; kliknete na Vyhledávání v katalogu - napíšete název knihy, dáte enter nebo Vyhledat - pokud se kniha nezobrazí, nemáme ji ve fondu naší knihovny -pokud knihu máme, zobrazí se název knihy a další údaje - kliknete na název knihy, zobrazí se záznam ke knize a pod ním je tabulka Údaje o exemplářích, kde zjistíte, zda je kniha volná nebo vypůjčená. Vyzkoušejte si z pohodlí domova, jak katalog funguje a co všechno můžete zjistit o knihách, které máme v naší knihovně! Knihovna na besedách ve škole Ve středu 23. října 2013 jsme navštívily s p. Ruskovou z Městské knihovny Valašské Meziříčí naši základní školu, kde si p. Rusková na dvou besedách povídala s dětmi o tom, jak se dělá knížka. Nechyběla ani pohádka na závěr besed. Spolupráce se školou bude pokračovat, s p. ředitelkou byly domluveny

16 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 16 exkurze do naší obecní knihovny, kde se děti podívají, jak to vypadá v knihovně, dozví se, jak si půjčovat knihy, budou si moct prohlédnout nejzajímavější nové dětské knihy. Zároveň jsme se dohodly, že v naší knihovně budou probíhat výstavky prací dětí ze základní školy. Za čtenáře i za sebe bych chtěla poděkovat panu M. Škařupovi, který daroval místní knihovně větší množství knih. Nový výměnný soubor knih v knihovně V listopadu jsme dostali do knihovny nový výměnný modrý cirkulační soubor, ve kterém je celkem 135 nových knih. V souboru najdete beletrii, knihy naučné, dětské knihy. Konkrétní seznam knih naleznete na webových stránkách knihovny v záložce Výměnné soubory. Výměnný cirkulační soubor má knihovna zapůjčen na dobu 1 roku, tedy do listopadu Proto neváhejte a přijďte do knihovny co nejdříve, po roce už tyto knihy v knihovně nenajdete! Ve výměnném souboru najdete knihy od známých autorů, např. Sandra Lanczová, Jacqueline Wilsonová, Dagmar Lhotová, Joy Fieldingová, Arthur Conan Doyle, Terry Pratchett, Roman Cílek, Arnošt Lustig, Agatha Christie, Simon Mawer, Meg Cabotová, Rex Stout, James Patterson, Klára Janečková, Thomas Brezina a další. D.Marečková, knihovnice Zprávičky ze školky a školy Školní rok 2013/2014 v naší škole již tradičně zahájila paní ředitelka Mgr. Cmerková symbolickým prvním zvoněním. Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje ZŠ 22 žáků od prvního do pátého ročníku a 21 dětí MŠ. V tomto školním roce pedagogický sbor na ZŠ pracuje v původním složení. Došlo ke změně v personálním obsazení pedagogů v MŠ. Po rodičovské dovolené se vrátila paní učitelka Andrea Mikuláštíková a paní učitelka Monika Hrušková. Za práci v MŠ vedení školy i rodiče poděkovali odcházející - zastupující paní učitelce Gabriele Horké.

17 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 17 V prvních měsících školního roku se děti vedle intenzivní výuky ve školních prostorách zdokonalovaly v dopravní výchově organizované SVČ Domeček na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Žáci 3-5 ročníku absolvovali dvacet lekcí plaveckého výcviku pod vedením instruktorů plavání v krytém bazénu ve Valašském Meziříčí. Další z pravidelně se opakujících akcí školy Drakiáda se nekonala v určeném termínu z důvodu nepříznivého počasí. Plnohodnotně ji však nahradila Drakiáda, která byla součástí branně sportovního projektového dne, který se uskutečnil ve středu Tento den byl zaměřen především na dopravní výchovu. Hlavní náplní dne byla bezpečnost v silničním provozu, dodržování zásad správného přecházení vozovky, znalost nejdůležitějších dopravních značek a značení. Drakiáda byla pro děti hezkou tečkou za vydařeným dnem. Všechny děti pouštěly svého draka, koupeného nebo vlastnoručně vyrobeného.

18 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 18 Nejlepší draci byli vyhodnoceni a děti pochváleny za velkou snahu a samostatnost při pouštění draků, vhod jim přišla i sladká odměna. V rámci kulturních akcí, děti pod vedením pedagogů nacvičily kulturní program na setkání seniorů v Kunovicích. O tom, že se akce všem líbila, vypovídá i krásná fotodokumentace dostupná na internetových stránkách obce. Doba adventní je charakteristická pro naši školu tvorbou adventních věnců a přípravami na nejradostnější svátky - svátky vánoční. Ve škole opakujeme zpívání známých koled na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v naší obci a připravujeme program na vánoční besídku. V MŠ i ZŠ vyrábíme s dětmi malé dárečky překvapení pro rodiče, babičky, dědečky, sourozence. Tradičně i letos budeme tvořit a zdobit perníčky a těšit se na blížící se Vánoce. Na konci povídání o naší škole nesmíme zapomenout na to nejdůležitější, to je poděkovat všem, kteří svou účastí na akcích a zájmem o naši školu přispívají k šťastnému a zdravému rozvoji dětí naší obce Kunovice. Všem přátelům a příznivcům naší školy, členům dobrovolných spolků v obci Kunovice přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku 2014! ZŠ a MŠ Kunovice Kvapilová Hedvika

19 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 19 Jubilanti v období leden březen let 75. let Horňáková Marie Matuštík Miroslav Králová Sylva Herman Ferdinand Vrajová Marie Gába Josef Škařupa Ladislav 81. let 55. let Gábová Vlastimila Vozák Miloš Slavík Jaroslav 82. let Kuchaříková Ivana Frantová Marie Hrušková Marie 60. let Škařupa František 83. let Ovčáčíková Ludmila Kubějová Ludmila Válek Libor 87. let 65. let Stieberová Jaroslava Hrušková Emilie Kundrátová Marie Zbrožek Antonín Králová Marie 70. let Frýdek Pavel Nenutilová Anna Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ.

20 zima 2013 ZPRAVODAJ strana 20 SDH Kunovice INFO SPOLKŮ: Milí čtenáři kunovského štěku a obzvláště rubriky SDH Kunovice, dovolte mi, abych Vám přiblížil příjemné, ba i nepříjemné prožitky naší sezóny Připadá mi, že se píše stále dokola to samé: v zimě zimní příprava, na jaře jarní tréninky a přes sezónu samý závod. Musím říct, že letošní zimní příprava byla více méně individuální a záleželo na každém, kdo se jak k tomu postavil. Ovšemže se našli výjimky, které dřely i za ty, co se celou zimu jen váleli, ale to k tomu patří. Přes zimu se chodilo běhat ven a to musím říct, že nás nezastavily ani 50cm sněhové vrstvy. Zimní výběhy jsme prokládali posilovnou, spinningem, plaváním a mírnou atletickou přípravou v tělocvičně v Loučce. Už je asi zvykem, že každé jaro se scházíme celý tým a domlouváme se, jak by měla probíhat nadcházející sezóna. Letos jsme na naší schůzi přijali mezi sebe nového sportovce z nedalekých Babic - Petra Marečka. Museli jsme si jej zaučit, protože někteří členové měli mimo domácí soutěže i soutěže mezinárodní. Petr se nám osvědčil jako výborný závodník a hlavně dobrý člen do naší party. Poté přišly soutěže, začali jsme hodně zostra. První soutěž byla okrsková soutěž v Babicích. Byly to nervy, ale naštěstí jsme ji vyhráli a postoupili do okresního kola. Okresní kolo se nám povedlo jak nikdy jindy a s přehledem jsme vyhrávali jednu disciplínu za druhou a lehce postoupili na krajské kolo. Na krajském kole to ovšem pro nás bylo osudné. Můžu to popsat pár slovy: ten den měla naše očekávaná štěstěna zavřený krám. Po urputném zápolení s časem jsme skončili na 2. místě, což znamenalo nepostoupení na Mistrovství ČR. Nejspíš Vám nikomu nic neřekne, že František Kunovský dal za náš tým krásný čas 15:96 a stal se vítězem jednotlivců na krajském kole! Ale pro ty co se v tom vyznají, musí vědět, že tento čas patří mezi pár nejlepších časů celé ČR, a my jsme jen rádi, že ho máme v tymu a že s námi drží basu. Další ohlédnutí za soutěžemi Jednou nádhernou soutěží je vždy ta domácí. Musím říct z pohledu závodníka, že když si navlékáte dres, na kterém je napsán název obce, ve kterém jste vyrůstal, a za chvíli máte jít na start, kde se na vašich 20 vteřin přišlo podívat spousta lidí, kteří věří, že ukážete to nejlepší, co je ve vás, a pokusíte se zabojovat o přední příčky, tak to ve vás vyvolá strašnou zodpovědnost, ale také velké nahecování. Tuto soutěž jsme vyhráli s rekordem trati a tím i splnili to, co se od nás očekávalo. Naše domácí soutěž byla zařazena do Vsetínské ligy.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 26.1.2015 Začátek: 18.00 hod. Ukončení: 21:00 hod Zahájení Předsedající: Petr Horáček Přítomni: Erik

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016 Zápis z 16. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 27. září 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice bylo zahájeno dne 27. 9. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy obecního úřadu Svédlice,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 234/2007 ze dne

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více