Praga AN 1:20. Hasièská vystøihovánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka"

Transkript

1 Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více. Znamenalo "Alfa Nákladní". Vozový park vìtších i menších firem v mladém Èeskoslovensku tak obohatil nenároèný, spolehlivý a zároveò hospodárný pomocník o užiteèné hmotnosti jedna tuna. Tak jako všechny v té dobì vyrábìné Pragovky byly i první série typu AN vybaveny ètyøválcovým øadovým zážehovým motorem, chlazeným kapalinou. Objem motoru, který byl identický s osobní alfou, èinil u prvních sérií 20cm3 a výkon,kw (2k) pøi 2800ot./min. Pøevodovka byla ètyøstupòová se zpáteèkou a s øadicí pákou na podlaze. Nejvìtší rychlost byla jen 0km/h, to však se zøetelem na pøepravu nákladù staèilo. V prùbìhu dalších let byly Pragy AN postupnì modernizovány, byla zvýšena užiteèná hmotnost, byly vybaveny silnìjšími motory až po šestiválcový motor o objemu 292cm3 a výkonu 33,9kW (6k) pøi 3000ot./min z roku 938. Malý užitkový automobil Praga AN byl sériovì vyrábìn ještì v roce 90. Tyto Pragovky patøily k nejoblíbenìjším užitkovým automobilùm naší výroby. Podvozky typu AN byly èasto karosovány rùznými karosárnami podle individuálních pøání zákazníkù. Byla to pøevážnì provedení malých luxusních automobilù, sanitních, reklamních, pohøebních nebo hasièských vozidel. Hasièská vystøihovánka Praga AN :20 Vyrobil Pavel Bestr, Ing. Robert Navrátil Vydalo Ministerstvo vnitra - generální øeditelství Hasièského záchranného sboru ÈR Kloknerova 26, Praha Vytiskla Tiskárna Ministerstva vnitra p.o., Bartùòkova, Praha NEPRODEJNÉ Praga AN :20

2 Praga AN - návod Tento pomìrnì jednoduchý, ale vìrný model slavného hasièského vozu Praga AN z roku 933 se skládá ze 73 èástí, stavba není pøíliš nároèná a pro další zjednodušení lze nìkteré díly vypustit. Stavbu zapoènìte sestavením základního rámu do uzavøeného celku, k nìmu pøilepte z obou stran sestavené krabice boènic 2 a 3 a základ kabiny. Spodní èást pøídì sestavte ze základního dílu doplnìného o záslepku 6 a prostorovì ztvárnìné listové pružiny 7 a 8. Na základ kostry vozu dolepte oba pøední blatníky 9 a s vnitøními plochami 0 a 2. Shora pøidejte kryt motoru 3. Zadní blatníky tvoøí díly,, 6 a 7. Na zadní èást korby nalepte samostatnou krabici 8, pøidejte lem sedadel 9, 20 a shora jej zaklopte sedákem 2. Nyní mùžete pøidat i obì boèní krabice na náøadí. Základ Pragy AN je hotov, v tuto chvíli je vhodné pustit se do stavby podvozku. Ze špejlí si pøipravte dvì osy kol o délce 78mm a natøete je èernou barvou. Kola sestavte dle nákresu z dílù 2, 2, 26 (díl 27 - prostorovì ztvárnìná pneumatika - mùže být vypuštìn), nasaïte je na osy vyènívající z karoserie a konce špejlí zaslepte díly 28. Páté kolo odložte zatím stranou. Rozteè pøední nápravy podrží díl 23, lepený zespodu na díl. Aby se zadní osa nevysouvala, doplòte ji mezi koly a karoserií navinutými distanèními proužky 29. Nyní zaènìte dokonèovat kabinu, pod pøístrojovou desku nalepte držák volantu 30 s pøedem vyrobenými otvory. Na podlahu nalepte pedály 33 také s otvorem pro volantovou tyè, volant sestavte z osy o délce mm a dílù 3, 32. Pøidejte øadící páku 3 a hrdlo chladièe 3. Pro zvýšení realistiènosti vzhledu modelu doporuèujeme v rámu skla 36 vyøíznout šedé plochy a vteøinovým lepidlem dovnitø vlepit prùhlednou fólii. Sklo doplòte stìraèem 37 a po stranách dvìma panty 38. Další fází stavby je zadní ložná plocha. Na ni nalepte dva skoro identické rámy 39, pøední osaïte opìradlem 0. Zadní pøíèné opìradlo podepøete zdola na hranì stojkami 2 a pøilepte k dílùm 8, 2 a 0. Oba rámy 39 propojte dílem 3 podobnì jako zcela nahoøe dvìma U-profily,. Oba tyto profily osaïte shora napøíè tøemi dalšími U-profily 6. V zadní èásti vozu spojte díl s karoserií pomocí dílu 7. Stejnì tak propojte díl s za pomoci 8. Díly 7, 8 pøedstavují držáky špulek na hadice. Špulky samotné sestavte z 9, 0, na nì mùžete navinout hadice zakonèené hubicemi 2 (ty nalepte tzv. natupo). Zcela nahoru, na konstrukci ložné plochy, položte žebøík slepený z boènic 3,, pøíèek a hákù 6. K dokonèení vozidla zbývá doplnit detaily. Boèní madla sedadel øidièe a spolujezdce tvoøí díly 7, 8. Pøebývající páté kolo vozu pøedstavuje rezervu, tu nalepte na držák 9, 60 (díl 60 pøed vystøižením podlepte kartónem)a celek na pravý bok. Svìtla 62 nasuòte otvorem na trnový držák 6 a pak na kapotu vedle motoru z obou stran. Na pøední blatníky pøidejte blikaèe 63, na zadní pak svìtla 6. Levý bok kabiny doplòte ještì tøemi trubicemi houkaèky 66. Díly 67 nalepte z pravé i levé strany na okraj okna, zleva na nìj pøísluší pøipevnit zpìtné zrcátko 73. Vpravo, vedle pozice øidièe, díl 67 pøidržuje tyè 68 osazenou dvìma svìtlomety 69, 70. Na úplný závìr zbývají díly 6, 7 pøední a zadní znaèka, a tažné zaøízení 72. Hrany modelu doporuèujeme zatøít štìtcem s namíchanými pøíslušnými odstíny barev rylování ohyb od sebe ohyb k sobì maskování hran modelu detail tvorby kruhového objektu ) 2) 3) ) ) 6) 7)

3

4

5

6

7

8

9

10 vystøihnout až po sestavení dílu 2 vystøihnout až po sestavení dílu

11 H6 H7 H H H8 H H9 Návod - hasiè Postavy sedících hasièù sestavte podle nákresu. Zaènìte slepením trupu H, pøidejte sestavené nohy ohnuté v kolenou, boty zalepte na konec nohou. Nyní se pus te do stavby hlavy. Na stoèený krk H nalepte hlavu H a celek za límec na temeni pøilepte ke trupu. Na hlavu upevnìte pøilbu postavenou ze základu H6 a dvou kšiltù H7 a H8. Zbývají ruce H9, které pøilepte v libovolné pozici. H H H H H H8 H6 H H H H H7 H H9 H H H9 H H9 H9 H7 H6 H6 H8 H7 H6 H8 H7 H8 H7 H6 H9 H H8

12 Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více. Znamenalo "Alfa Nákladní". Vozový park vìtších i menších firem v mladém Èeskoslovensku tak obohatil nenároèný, spolehlivý a zároveò hospodárný pomocník o užiteèné hmotnosti jedna tuna. Tak jako všechny v té dobì vyrábìné Pragovky byly i první série typu AN vybaveny ètyøválcovým øadovým zážehovým motorem, chlazeným kapalinou. Objem motoru, který byl identický s osobní alfou, èinil u prvních sérií 20cm3 a výkon,kw (2k) pøi 2800ot./min. Pøevodovka byla ètyøstupòová se zpáteèkou a s øadicí pákou na podlaze. Nejvìtší rychlost byla jen 0km/h, to však se zøetelem na pøepravu nákladù staèilo. V prùbìhu dalších let byly Pragy AN postupnì modernizovány, byla zvýšena užiteèná hmotnost, byly vybaveny silnìjšími motory až po šestiválcový motor o objemu 292cm3 a výkonu 33,9kW (6k) pøi 3000ot./min z roku 938. Malý užitkový automobil Praga AN byl sériovì vyrábìn ještì v roce 90. Tyto Pragovky patøily k nejoblíbenìjším užitkovým automobilùm naší výroby. Podvozky typu AN byly èasto karosovány rùznými karosárnami podle individuálních pøání zákazníkù. Byla to pøevážnì provedení malých luxusních automobilù, sanitních, reklamních, pohøebních nebo hasièských vozidel. Hasièská vystøihovánka Praga AN :20 Vyrobil Pavel Bestr, Ing. Robert Navrátil Vydalo Ministerstvo vnitra - generální øeditelství Hasièského záchranného sboru ÈR Kloknerova 26, Praha Vytiskla Tiskárna Ministerstva vnitra p.o., Bartùòkova, Praha NEPRODEJNÉ Praga AN :20

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Z laurinky se stala Škoda. Roadster Škoda 110 Škoda 120 Škoda-Hispano-Suiza Škoda 4R, 6R Škoda 422, 430 Škoda 645 Škoda 633 Škoda 637

Z laurinky se stala Škoda. Roadster Škoda 110 Škoda 120 Škoda-Hispano-Suiza Škoda 4R, 6R Škoda 422, 430 Škoda 645 Škoda 633 Škoda 637 Z laurinky se stala Škoda Roadster Škoda 110 Škoda 120 Škoda-Hispano-Suiza Škoda 4R, 6R Škoda 422, 430 Škoda 645 Škoda 633 Škoda 637 Vpolovině dvacátých let se zdálo, že firma Laurin & Klement je z nejhoršího

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO historie, vývoj, technika, jiné využití Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981

Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981 ŠKODA 130RS Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981 ING. MIRKO ČERVENÝ KAREL ŘEPA Vážení čtenáři, je mi ctí, že mě pan Řepa požádal, abych napsal úvod k této knize, která pojednává o úspěšném a slavném období

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Nová Toyota Corolla sedan. Tøetí generace Subaru Impreza. TrendCar slaví 10 let. S novým designem a lepšími vlastnostmi...

Nová Toyota Corolla sedan. Tøetí generace Subaru Impreza. TrendCar slaví 10 let. S novým designem a lepšími vlastnostmi... Nová Toyota Corolla sedan S novým designem a lepšími vlastnostmi... Tøetí generace Subaru Impreza Auto, které vás bude fascinovat každý den TrendCar slaví 10 let Historie a souèasnost spoleènosti... Milí

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Rapid Spaceback

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Rapid Spaceback SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Rapid Spaceback Prostor z nové perspektivy. Prostor, kde se cítíme nejlépe, je obvykle ten, který jsme spoluvytvářeli. Odrážejí se v něm naše emoce, temperament i kreativita, a

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Elegance se setkává s účelností a opravdová velikost s dokonalými liniemi. ŠKODA Superb a Superb Combi. Design byl vytvářen s ohledem na eleganci a celkovou harmonii stejně jako

Více

Tisková zpráva, Strana 1 z 7

Tisková zpráva, Strana 1 z 7 Tisková zpráva, Strana 1 z 7 Nová ŠKODA Superb: Nová éra Vlajková loď značky ŠKODA: Nová měřítka v automobilové střední třídě Charakter: Výrazná, moderní, emocionální - nová ŠKODA Superb představuje revoluci

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Možná ho uvidíte, jak se lehce proplétá úzkou jednosměrkou. Nebo jak parkuje u školky na místě, kam se jiní nevešli. Před nákupním centrem Vás překvapí, kolik tašek do něj jeho

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Užitkové vozy. Caravelle. Caravelle 01

Užitkové vozy. Caravelle. Caravelle 01 Užitkové vozy aravelle aravelle 01 Vaše motto: každý host si zaslouží jen to nejlepší. Již při příjezdu. Příjemný pobyt by měl začít už při příjezdu. Volkswagen aravelle odveze Vaše hosty tak, jak to očekávají

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Objevte nepoznaný svět plný zážitků s vozem ŠKODA Yeti. Některá místa na mapě nenajdete. Malá dobrodružství mohou čekat hned za Vaším domem. Perfektní pro dlážděné cesty, nákupní

Více

Martin Harák. Autobus Karosa Š 11. historie, vývoj, technika, jiná provedení

Martin Harák. Autobus Karosa Š 11. historie, vývoj, technika, jiná provedení Martin Harák Autobus Karosa Š 11 historie, vývoj, technika, jiná provedení retro ro Martin Harák Autobusy Karosa Š 11 historie, vývoj, technika, jiná provedení Grada Publishing Upozornění pro čtenáře

Více