Číslo ročník XIV, březen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne schválilo m.j. také prodej všech pozemků v areálu lázní ve Velkých Losinách vlastněných obcí a areálu koupaliště novému majiteli lázní, společnosti BENT HOLDING a. s. Zlín. K tomuto rozhodnutí zastupitelé dospěli po několikaměsíčním jednání s novými majiteli lázní a po mnohaletých neblahých zkušenostech a jednáních s vlastníky předchozími a jejich reprezentanty. Losinské termální koupaliště bylo vybudováno na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století v akci Z a dosud spolehlivě plnilo svoji funkci. Nové předpisy však stanovily pro provoz veřejných koupališť nové technické podmínky, na základě kterých obec nechala před čtyřmi lety vypracovat novou dokumentaci pro územní řízení rekonstrukce koupaliště. Jelikož se však v důsledku minulých rozhodnutí oba bazény nacházely na pozemcích České pojišťovny a.s., patřící do skupiny PPF, tento majitel nebyl ochoten se s obcí na pozemkovém vypořádání jakkoli dohodnout a územní řízení, stejně jako rekonstrukci koupaliště trvale blokoval. Neblahý stav při provozu koupaliště byl navíc každo-

2 ročně komplikován obstrukcemi spojenými s dodávkami termální vody do bazénu. Připravovaná rekonstrukce koupaliště měla obec přijít na zhruba 20 mil. Kč S příchodem nového majitele lázní na podzim loňského roku, reprezentovaného jednak společností BENT HOLDING a.s. a provozní společností Lázně Velké Losiny s.r.o., vlastněnou také společností VALDING s.r.o. Luhačovice, došlo ihned k obnovení jednání s obcí o provozování termálního koupaliště a dodávkách termální vody. Noví majitelé lázní jednak projevili zájem o sjednocení roztříštěné struktury pozemků obce v areálu lázní, a jednak o odkoupení areálu koupaliště. Na dalším jednání v Ostrožské Nové Vsi a v Luhačovicích dne pak došlo k dohodě o konečných podmínkách takového převodu, které lze stručně charakterizovat takto: Obec prodá pozemky v areálu lázní a areál koupaliště se všemi stavbami za souhrnnou cenu , Kč, noví majitelé jsou povinni zajistit každoročně nepřerušený provoz koupaliště počínaje letošní sezónou a nejpozději do 5 let na vlastní náklady provést celkovou rekonstrukci areálu koupaliště. Noví majitelé jsou dále povinni po dobu čtyř let přispívat do rozpočtu obce každoročně na tělovýchovnou a sportovní činnost a při rekonstrukci zachovat podmínky veřejně prospěšné stavby dle schváleného územního plánu obce. K uvedenému rozhodnutí zastupitelstva obce přispěla i návštěva starosty obce a zaměstnanců OÚ v lázeňských provozovnách uvedených firem v Ostrožské Nové Vsi a Luhačovicích, které jsou velmi profesionálně provozovány a všechny objekty a jejich vybavení jsou v dokonalém technickém stavu. Zastupitelstvo obce Velké Losiny ve schválení prodeje pozemků a objektů koupaliště novým majitelům lázní spatřuje zahájení nové etapy perspektivní spolupráce mezi lázeňskou obcí a lázněmi. -MK- ZASTUPITELÉ PAMATUJÍ TAKÉ NA občany POSTIŽENÉ ŽIVELNOU POHROMOU Na svém zasedání dne zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo podmínky pro poskytnutí finanční podpory občanům postižených živelnou událostí (požár, povodeň apod.). Podmínky pro poskytnutí této pomoci jsou následující: Příspěvek se týká občanů s trvalým bydlištěm ve Velkých Losinách. Příspěvek může činit nejvýše ,- Kč na jeden případ události za splnění těchto dalších podmínek: 2

3 příspěvek může být použit pouze na úhradu nákladů spojených s likvidací škody na nemovitosti pro bydlení nebo její součásti (kotel, topení, rozvody elektro), které jsou ve vlastnictví postiženého, a do výše odpovídající původnímu stavu před událostí, příspěvek bude poskytnut až po nápravě škody způsobené požárem nebo živelnou pohromou (ŽP), požár nebo ŽP nebyl způsoben úmyslně majitelem nemovitosti nebo na jeho objednávku, náklady spojené s odstraněním škody budou doloženy fakturami, příspěvek nelze použít jako náhradu za pracovní sílu vlastníka, v případě výplaty pojistného lze příspěvek použít jen do výše prokazatelných nákladů neuhrazených pojišťovnou nebo na krytí spoluúčasti postiženého majitele nemovitosti, poskytuje se jen jeden příspěvek na událost. Zastupitelstvo obce zmocnilo k posouzení jednotlivých případů, oprávněnosti vyplacení příspěvků a k rozhodnutí o skutečné výši vyplacené finanční podpory Radu obce. -MK- VÝŇATEK Z USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSINY, KONANÉHO DNE Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 14/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) rozpočtová opatření na rok 2009 v podobě změn příjmů a výdajů takto: položka rozpočtová skladba částka komentář výdaje provoz silniční dopravy kanalizace projekty cest. ruch apod příprava a poradenství modernizace ČOV a úpravy komunikací 3

4 rezervní účet rezervní účet C e l k e m výdaje narovnání zůstatku na BÚ r Financování narovnání zůstatku BÚ r d) ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. d) Odkup pozemku p. č. 315/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 62 m 2, v k. ú. Žárová ve vlastnictví P. a M. R. za cenu 30,- Kč/m 2. e) Odkup pozemku p. č. 1246/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 41 m 2, v k. ú. Velké Losiny ve vlastnictví M. K, Velké Losiny za cenu 50,- Kč/m 2. f) Odkup pozemku p.č. 216/4, ostatní plocha, silnice o výměře 12 m 2 v k.ú. Žárová od vlastníka P. H., a to za cenu 30,- Kč/m 2. g) Odkup pozemku p. č.1423/8, ostatní plocha, silnice o výměře 169 m 2 v k. ú. Velké Losiny od vlastníka A. P., a to za cenu 30,- Kč/m 2. h) Odkup pozemku p. č.781/13, ostatní plocha, silnice o výměře 143 m 2 v k. ú. Žárová od vlastníka R. C., a to za cenu 50,- Kč/m 2. i) V návaznosti na rozhodnutí ZO obce Rapotín odkup pozemků v k. ú. Velké Losiny od obce Rapotín za celkovou kupní cenu 1,- Kč (jednakorunačeská) do vlastnictví obce Velké Losiny. Celkem 8 parcel o celkové výměře 8144 m 2 : p. č. 2753, ost.plocha, jiná plocha, výměra 133 m 2 p. č. 2761/1, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 445 m 2 p. č. 2762/1, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 5228 m 2 p. č. 2762/6, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m 2 p. č. 2769/1, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 339 m 2 p. č. 2769/2, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 526 m 2 p. č. 2844/3, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 27 m 2 p. č. 2844/4, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 1062 m 2 Náklady spojené s převodem hradí kupující obec Velké Losiny. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi v Ludvíkově, vedoucí až do polí. 4

5 j) Odkoupení pozemku p. č. 259/1 o výměře 246 m 2 v k. ú. Velké Losiny do majetku obce od ÚPZSVVM Šumperk. Pozemek se nachází pod budovou kotelny a garáží hasičů, za cenu dle znaleckého posudku, náklady spojené s převodem hradí kupující. k) Odkoupení pozemků od majitelů V.M, V.Z., L.V., V.J., Jedná se o pozemky p.č. 2554/2, lesní pozemek o výměře 135 m 2, p. č. 2555/2, ost. plocha o výměře 242 m 2, p. č. 2547/3, lesní pozemek o výměře 336 m 2 a p. č. 2556/2, ost. plocha o výměře 140 m 2 v k. ú. Velké Losiny, za cenu dle znaleckého posudku. l) Prodej pozemků a staveb v areálu lázní a místního termálního koupaliště majitelům lázní, firmě BENT HOLDING, a.s. se sídlem Zlín, tř. T. Bati 3910, PSČ 76001, IČ: , za následujících podmínek: Celková kupní cena za nemovitosti bez DPH činí = , Kč. Další podmínky byly předmětem vypsaného záměru obce. m) V návaznosti na dopis ÚPZSVVM ze dne nabytí pozemků do vlastnictví obce bezúplatným převodem ve smyslu tohoto dopisu, a to pozemků pod komunikacemi - p. č. 2769/3 o výměře 204 m 2 v k. ú. Velké Losiny (Ludvíkov), - p. č. 216/1, ost. plocha o výměře 7 m 2 v k. ú. Žárová - p. č. 344, ost. plocha o výměře 539 m 2 v k. ú. Žárová a dále pozemků do vlastnictví majetku obce: k. ú. Žárová p. č. 333, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 371 m 2 p. č. 591, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3520 m 2 k. ú. Prameny u Žárové p. č. 164/6, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 132 m 2 k. ú. Maršíkov p. č. 147/2, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 319 m 2 p. č. 280/3, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 108 m 2 p. č. 805/10, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 222 m 2 p. č. 816, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2203 m 2 k. ú. Bukovice p. č. 361/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 85 m 2 p. č. 384/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 284 m 2 k. ú. Velké Losiny p. č. 1254/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 217 m 2 p. č. 1917, ost. plocha, ost. komunikace o výměře m 2 5

6 p. č. 1947/12, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 912 m 2 p. č. 2036/3, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 705 m 2 p. č. 2296/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 33 m 2 p. č. 2296/5, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3191 m 2 p. č. 2296/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 269 m 2 p. č. 2296/7, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 169 m 2 p. č. 2569/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5974 m 2 n) Smlouvu o podmínkách bezúplatného převodu na obec Velké Losiny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město obsažené ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku p. č. 2567/2, o výměře m 2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Velké Losiny. o) Prodloužení pravidel pro poskytnutí dotace v částce do ,- Kč na opatření související se zajištěním pitné vody k nemovitostem, realizovaná v období od do ve znění dle usnesení 3. ZO ze dne čl. 3/1 e). p) Záměr na vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí k projektu elektrizace tratě ŽD pro SOUD. q) Dodatek smlouvy s Městem Šumperk na projednávání přestupků o dodatek č. 1. rozšiřující činnost na přestupky v oblasti zákona o odpadovém hospodářství. r) Zahájení příprav a provedení odkoupení domu a pozemků od manželů Šenkových (vedle VÚZ) pro další záměry obce na základě znaleckého posudku. s) Poskytnutí příspěvku občanům s trvalým bydlištěm ve Velkých Losinách, postižených požárem nebo živelnou pohromou (ŽP) ve výši do ,- Kč na jeden případ za splnění stanovených podmínek. t) Finanční příspěvek ve výši do 90 tis. Kč na zájezd velkolosinských seniorů do Chorvatska v září 2009 u) Nedočerpání úvěru od České spořitelny na kanalizaci ve výši 4 mil. Kč w) Provedení rekonstrukce čistírny odpadních vod Velké Losiny a související finanční limity pro jednotlivé etapy přípravy dle dokladu doloženého k žádosti o dotaci (Kumulativní propočet celkových nákladů ze dne ). z) Podání Žádosti o udělení dotace a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: Typový projekt Czech POINT Kontaktní místo (Upgrade) z Integrovaného operačního programu za těchto podmínek: Celkové náklady: cca ,- Kč (100 %) Dotace ze strukturálního fondu ERDF: cca ,- Kč (85 %) Vlastní zdroje obecní rozpočet: cca ,- Kč (15 %) 6

7 y) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. II. 14/2. bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. Zprávu starosty obce o plnění úkolů z posledního zasedání ZO konaného dne bez výhrad. 3. Bez výhrad informace starosty obce. III.14/3. ukládá: Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. LETEM světem o dalších událostech ve Velkých Losinách v Obec obdržela ze státního rozpočtu dotaci 1 mil. Kč na opravy ZŠ. v Obec má za sebou další úspěšné přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, provedeného KÚ Olomouc, pracovištěm Šumperk ve dnech 25. a s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. v Na základě zprovoznění nové obecní kanalizace v horní části obce a Bukovicích došlo po četných jednáních ke zvýšení ročního nájemného z ČOV o cca 300 tis. Kč, tj. na částku 645,406.- tis. Kč/rok, k dalšímu zvýšení nájemného dojde dodatkem ke smlouvě o provozování koncem března z titulu připojení Maršíkova. Uvedené změny se přitom nedotknou výše stočného, nýbrž souvisejí s rozšířením počtu připojených osob. v Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV na parametry stanovené EU. Celková rekonstrukce vyjde na cca 25 mil. Kč a bude financována převážně z prostředků EU. v Obec připravuje podklady pro zajištění finančních prostředků z dotačních titulů na rekonstrukci centra obce a výstavbu areálu zdraví v prostoru vedle zámku. v Obec obdržela dotaci ve výši 1,6 mil. Kč na vybudování naučné stezky v horní části obce. -redakce- 7

8 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE VELKÉ LOSINY V ROCE 2008 Počet obyvatel celkem Vel. Losiny a Ludvíkov Bukovice Maršíkov Žárová k 1. lednu VÝVOJ POČTU OBYVATEL V PRŮBĚHU ROKU 2008 Počet narozených Počet zemřelých Počet přistěhovaných Počet odstěhovaných V rámci obce včetně místních částí došlo ke změně trvalého pobytu u 49 občanů. Počet obyvatel k je následující: Ve Velkých Losinách V Ludvíkově 17 V Bukovicích 75 V Maršíkově 186 V Žárové 154 CELKEM K žije v obci Velké Losiny celkem občanů přihlášených k trvalému pobytu. Dospělých je 2 414, z toho mužů a žen. Dětí do 15-ti let je 385, z toho 195 chlapců a 190 dívek. Průměrný věk občana naší obce činí necelých 42 let, přičemž nejnižší věkový průměr má nyní Maršíkov (40 let), následují Žárová a Bukovice (necelých 41 let), Velké Losiny (necelých 42 let) a Ludvíkov (necelých 50 let). V porovnání s předcházejícím rokem přibylo v obci 18 občanů. Po několika letech, kdy se počet obyvatel neustále snižoval, jsme tedy konečně zaznamenali nárůst. Na loňském příznivém vývoji počtu obyvatel se podílel vyšší počet narozených dětí než zemřelých občanů a také vyšší počet občanů, kteří se přistěhovali, než těch, kteří se odstěhovali. V obci žije 98 občanů vě věkové kategorii let, 6 občanů je nad touto věkovou hranicí. Nejstarší obyvatelka obce se narodila v roce 1913, nejstarší muž je o 3 roky mladší, tj. roč

9 Z celkového počtu zemřelých bylo 14 žen a 7 mužů. Narodilo se 12 děvčátek a 13 chlapců. Občané Velkých Losin uzavřeli 15 sňatků, z toho v 7 případech byli oba snoubenci z naší obce, v ostatních případech jen jeden ze snoubenců. (Pro dokreslení je třeba uvést, že u matričního úřadu Velké Losiny bylo v loňském roce uzavřeno celkem 86 sňatků.) Zpracovala: M. Jedelská Nově opravený dopravní záliv a Zastávka U hřbitova Začátkem nového roku se podařilo dokončit opravu místní komunikace dopravního zálivu s autobusovou zastávkou U Hřbitova ve směru na Šumperk. Celková hodnota dokončeného díla je ,- Kč. Kromě zlepšení vzhledu této části obce se zvýší bezpečnost cestujících i pohodlí při čekání v nové kryté zastávce. V rámci této akce byly také na základě připomínek občanů upraveny přístupy na přechod přes státní silnici a příjezd k zastávce ve směru na Jeseník. Naším záměrem je pokračovat ve zlepšování dopravní bezpečnosti občanů, především žáků základní školy, vybudováním nového chodníku od této zastávky směrem ke škole. Proto se připravuje projekt rekonstrukce ul. Osvobození od ul. Rudé armády až k mostu přes Losinku, jejíž součástí bude i zmíněný chodník. (foto L. Kopal) Upozornění na úhradu nájemného za pozemky Upozorňujeme nájemce pozemků, které jsou ve vlastnictví Obce Velké Losiny, že termín úhrady je do Vyzýváme všechny nájemce, kteří úhradu dosud neprovedli, aby tak učinili co nejdříve, nejlépe v hotovosti na pokladně obecního úřadu. (informace o výši platby Vám podá pan V. Kopal) 9

10 další UPOZORNĚNÍ Obecní úřad upozorňuje občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný do konce února a poplatek za psa je splatný do konce měsíce března. Žádáme také všechny majitele psů, aby podle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Losiny č. 1/2003 splnili oznamovací povinnost vzniku i zániku poplatkové povinnosti držení psa. Vznik a zánik poplatkové povinnosti je majitel psa povinen nahlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Občané, kteří poplatek neuhradí v termínu, budou v nejbližší době upozorněni na dlužnou částku upomínkou. Pokud nedojde k úhradě, bude agenda dlužníků předána k dalšímu řízení právní službě obce. -JR- Oznámení Obec Velké Losiny přijme pracovníky (starší 18-ti let) na obsluhu placeného parkoviště v letní sezoně Provoz parkoviště bude probíhat: květen pouze soboty, neděle a svátky, červen, červenec, srpen od úterý do neděle, září pouze soboty a neděle (v případě provozu termálního koupaliště) Písemné přihlášky doručte na Obecní úřad Velké Losiny do 20. dubna Bližší informace vám poskytne p. Emil Kapusta (tel: ). Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 28. března 2009 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. 10

11 Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice autobus. zastávka točna 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní 167 (býv. Válkovo) 11:20-11:30 Velké Losiny škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí), a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Děkujeme za pochopení. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů Pátek 27. března pondělí 30. března 2009 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice prodejna potravin Maršíkov prodejna potravin Pondělí 30. března středa 1. dubna 2009 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek Mráz) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností ( opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad apod. -EK- 11

12 Zájezd do Chorvatska Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá pro seniory naší obce pobytový zájezd do Chorvatska. Navazujeme na úspěšnou akci uskutečněnou v loňském roce. Letovisko Crikvenica je jedno z největších center cestovního ruchu na severním Kvarneru. V lázeňských domech se léčí lidé s onemocněním dýchacího ústrojí pomocí tzv. talasoterapií slaného mořského vzduchu a mořské vody. Máte tedy jedinečnou příležitost udělat krom odpočinku i něco pro své zdraví procházky v časných ranních hodinách podél moře (uvolňuje se nejvíce látek příznivých pro lidský organismus). Podél pobřeží vede promenáda, po které jezdí vláček spojující Kačjak a Selce, kterým se pohodlně dostanete na pláže po celém pobřeží. V centru Crikvenice se nachází Akvárium s faunou a florou z jižních moří. Je zde také spousta kaváren, cukráren, obchůdků, obchodů s potravinami a tržnice s ovocem a zeleninou. Ubytování Hotelové pavilony AD TURRES jsou umístěny v borovicovém lese ve svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném pavilonu (cca 150 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Stravování je v hotelové restauraci formou polopenze snídaně i večeře bufet včetně nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, taneční terasa s barem a pohledem na moře, restaurace. Sportovní možnosti tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Každý pokoj má sociální zařízení (WC, sprcha, umyvadlo s pitnou vodou) a balkon. 2 pokoje jsou bez balkonu francouzské okno. Povlečení a ručníky jsou v ceně. Vzdálenost od centra Crikvenice je asi 2000 m. Tak jako v loňském roce, obec Velké Losiny uhradí dopravu, a tak cena zájezdu bude jen 6000,- Kč na osobu. Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí (švédské stoly) včetně nápojů, služby delegáta, pojištění CK, komplexní pojištění a pobytovou taxu 300 Kč na osobu. Pro ty, kteří nechtějí pobývat jen na pláži, je připraven další program: PULA antická i současná, ROVINJ procházka historickým centrem, POREČ Eufraziova bazilika a další, polodenní výlet lodí na ostrov Krk Vrbnik, procházka historickým centrem, ochutnávka vína, TERST historické centrum, přístav a zámek Miramare, zastávka ve světoznámém hřebčinci LIPICA, jeskyně ŠKOCJAN. Při zpáteční cestě JULSKÉ ALPY Bledské a Bohinjské jezero, vodopád Savica. 12

13 Přihlášky přijímá paní Jana Kocmanová do konce dubna na tel. čísle Platbu zájezdu ve výši 6000 Kč je nutno provést složenkou, kterou si vyzvednete u p. Jany Kocmanové, případně na OÚ Velké Losiny u p. Jedelské. Úhrada částky musí být provedena do konce května. Na krásnou dovolenou s Vámi se těší Komise pro občanské záležitosti Rady Obce Velké Losiny Zde odstřihněte Přihláška na zájezd seniorů do Chorvatska ve dnech Pan, paní... Bydliště... Podpis... Vyplněnou přihlášku předejte p. Janě Kocmanové, Osvobození 288, Velké Losiny nejpozději do Senioři Moravské divadlo Olomouc Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny zve seniory na taneční muzikál TANČÍRNA v Moravském divadle Olomouc 21. dubna Autobus bude odjíždět v hod. z Bukovic, hod. z Maršíkova a asi hod. ze zastávky u hotelu Praděd. Vstupenku v ceně 150 Kč zaplatíte v autobusu. Dopravu hradí Obec Velké Losiny. Přihlášky přijímá osobně nebo na tel. čísle paní Jana Kocmanová 13

14 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY S rodinou v Mateřské škole Sluníčko V měsíci lednu 2009 nás provázelo téma Já a moje rodina. Další z námětů z dílny projektu Comenius jsme přivítali s nadšením, neboť tato oblast je dětem přirozeně nejbližší. Sounáležitost s rodinou děti vyjadřovaly ve svých malbách, kresbách i kolážích. Překvapilo nás, že mnohdy dávaly těmto činnostem přednost před hraním si ve třídě. Své výtvory doplňovaly barvitým vyprávěním o tom, kde a s kým bydlí, jak s rodinnými příslušníky tráví volný čas, jak se s nimi cítí. Výsledkem byly velmi zdařilé výtvarné práce zachycující jejich obydlí, portréty nejbližších osob, volnočasové aktivity a rodinné oslavy. Prostřednictvím vhodných rozhovorů si děti uvědomovaly, že nemáme rodiče jen k tomu, aby nám obstarali materiální zajištění, ale především nás obdarovávali láskyplnou péčí a starostlivostí. Děti uváděly příklady, jak rodičům na oplátku pomáhají a čím jim dělají radost. K rozvíjení komunikačních dovedností jsme využívali interaktivních, prosociálních a tvořivých her. Také jsme si připomněli, že milující rodina není samozřejmost, že po světě chodí děti, které nikdy nepoznaly maminčino pohlazení. Těmto dětem jsme s láskou a neskrývaným soucitem posílali na dálku naše nejoblíbenější básničky a písničky. Tentokrát se děti do keramické dílny obzvláště těšily, protože tušily, jaký úkol na ně čeká. Měly z hlíny vyrobit své maminky. Práce jim šla od ruky a za chvíli se na ně Cvičení jemné motoriky při modelování šneků. (foto Jana Šmídová) Můj dům můj hrad. (foto Jana Šmídová) 14 usmívaly tváře jejich nejmilejších bytostí.

15 Pobyty venku jsme si maximálně užívali. Zasněžená zahrada se rázem proměnila ve velkou kuchyň originálních nápadů. Děti ze sněhu vařily, pekly, prodávaly sněhové výrobky, stavěly sněhuláky, domečky a různé postavičky, které zdobily přírodninami. Každý čtvrtek starší děti odjížděly na plavecký výcvik do Šumperka. Pokaždé se naučily něco nového, jako např. splývání pod vodou, odvážné skoky do vody a plavání s pomocí různých pomůcek. Pod vedením nápadité paní instruktorky děti udělaly opravdu velký pokrok. Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko Za pohádkou do Mateřské školy Sluníčko A opravdu přišla skutečná, krásná, bílá zima - pravý čas na pohádky. Děti poslouchaly četbu klasických pohádek českých autorů. Zhlédly filmové pohádky v místním kině (Rézi a Brok, Krtkova pohádková dobrodružství). Pohádková bytost Vodník zhodnotila též plavecké dovednosti dětí při ukončení předplaveckého kurzu. Přijímání pohádek touto formou není pro děti nic neobvyklého. Zajímavější byla vlastnoruční výroba plošné loutky z kousků hadříků. Velkým dobrodružstvím se stalo malování na plátno - malování kulis pro divadlo. Vyvrcholením byla skutečná dramatizace nastudované pohádky nebo příběhu pro kamarády. Při těchto činnostech jsme dětem umožnili rozvíjet fantazii, manuální dovednosti, seznámit je se způsobem hry za paravánem, zdokonalit se v samostatném slovním projevu. Výroba plošných loutek z hadříků. (foto Jana Šmídová) Děti hrají dětem. (foto Jana Šmídová) 15

16 Do světa pohádek a příběhů s dětským i zvířecím hrdinou zavedla děti knihovnice Hana Nyklíčková. V místní knihovně probudila v dětech zvědavost dozvědět se něco nového. Určitě i touhu navštívit knihovnu opakovaně i s rodiči. Silným zážitkem pro děti byla návštěva M. Zichové a I. Chomiszakové, učitelek 1. a 2. třídy základní školy. Děti předvedly činnosti, které vyplňují jejich dobu pobytu v zařízení. S paními učitelkami se setkaly ještě jednou, a to při zápisu do první třídy. Než se stanou žáky základní školy, zažijí ještě spoustu dobrodružství, ale o tom zase až příště. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Zápis do Mateřské školy Sluníčko Zápis do Mateřské školy Sluníčko, Revoluční 197, Velké Losiny pro školní rok 2009/2010 dětí 2 až 6 letých se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2009 v době od 9.00 do hodin v budově mateřské školy. S sebou přineste prosím rodný list dítěte. Zimní putování v Mateřské škole Veverka Putování v měsíci lednu 2009 byla rozmanitá. Školní putování. Pro předškoláky a jejich rodiče to bylo období zápisu do základní školy. Děti si ve školce v různých hrách opakovaly své znalosti poznávání barev, rozlišování geometrických tvarů, procvičování paměti, poznávání číslic a orientovat se v číselné řadě, soustředit se na činnosti a kontrolovat je, dokončit, co započato, vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky a úsudky ve vhodně zformulovaných větách. Ve slovních hříčkách a popisech situací a věcí procvičovaly sluchové rozlišování začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Zvládly i vyprávět klasické pohádky a co je těžké, vyvodit z ní mravní ponaučení. Nesměli jsme zapomenout ani na své tělo. Zvlád- Před kostelem sv. Jana Křtitele. (foto Jana Stará) 16

17 nutí pohybových dovedností a prostorovou orientaci procvičujeme v mateřské škole denně v ranním cvičení a také jedenkrát za čtrnáct dnů v tělocvičně základní školy. Na návštěvu tělocvičny se děti velice těší. A aby se děti uměly orientovat ve škole, navštívili jsme žáky v nynější první třídě. Paní učitelka Na svazích Přemyslova. (foto Jana Stará) I. Chomiszaková posadila předškoláky společně s prvňáčky do lavic a zapojila je do hodiny. Plnili společně zadané úkoly. Putování zimní přírodou. Pozorovali jsme změny v zimní přírodě a prohlubovali si znalosti o přírodě všechno se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje. Děti se učí vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Toto poznávání je pro nás velice důležité, jelikož je naše školka již jedenáctým rokem členem MRKVIČKY - celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou (environmentální) výchovu. Osvědčení nám vystavilo Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA. Děti tedy pozorovaly u krmítka ptactvo, vyhledávaly v encyklopediích neznámé druhy, sypaly do krmítka na okně školky. Ptáky jsme vystřihovali, malovali, modelovali v keramické dílně. Dalším zimním úkolem bylo zjistit, která zvířata v zimě odpočívají. Opět jsme je výtvarně ztvárnili. Putování za sportem. Přihlášené děti se zúčastnily lyžařského výcviku na Přemyslově. Překonali jsme počáteční problémy a konečný výsledek byl úžasný. Děti jezdily na lyžařských vlecích a sjížděly mírný kopec. Byly šikovné. A závěrečný karneval v maskách, které jim připravili rodiče (jsou také šikovní), byl pěknou tečkou. Poslední den se na nás přijeli podívat mamky, tatínci i babičky. Velice mě těší, že to, co se děti naučily ve výcviku, rodiče s nimi dále procvičují. Jezdí s nimi na lyže. Sportu zdar! Jana Stará, vedoucí MŠ Veverka Bílý únor v Mateřské škole Veverka Tento zimní měsíc patřil volně žijícím zvířátkům a pohádkám o nich. Prostřednictvím rozhovorů o jejich životě a o tom, proč je musíme chránit, si děti upevňo- 17

18 valy kladný vztah k živým tvorům. Zvláštní pozornost jsme věnovali zvířectvu, které nás obklopuje v našich lesích. Protože v zimním období mají zvířátka omezený přístup k potravě, chodili jsme pravidelně ke krmelci a plnili ho lesními plody, ovocem a zeleninou. Ve čtvrtek 5. února 2009 jsme zašli do keramické dílny základní školy, kde si děti vykouzlily krásné ptáčky. Opravdu Při spřádání lnu ve Vile Doris. (foto Jana Stará) si daly záležet, protože zpěváčci vypadali jako živí. V ilustrovaných knihách a encyklopediích děti vyhledávaly obrázky zvířat, a vytvářely si tak předpoklad pro pozdější práci s informacemi. Samozřejmě jsme nezapomněli na knížky s klasickými pohádkami o zvířátkách, díky kterým se děti učily chápat jednání zvířecích postav a z toho plynoucí ponaučení. Největší potěšení dětem činilo, když si mohly pohádky samy zahrát. V pondělí 16. února 2009 jsme mimořádně navštívili místní kino a zhlédli populární zvířecí pohádku Madagaskar II. V úterý 17. února 2009 se starší děti rozjely do Šumperka. Ve Vile Doris na ně čekal ekologický program pod názvem Jak krtek ke kalhotkám přišel. Transparentní formou se zde seznámily s výrobní technologií tkanin. Žasly nad tím, jak dlouhá cesta vede ke zmíněným kalhotkám a kolik řemesel je k tomu potřeba. V úterý 24. února 2009 se děti s Krtkem ještě jednou setkaly v našem kině, kde se zájmem sledovaly jeho další dobrodružství. Týž den odpoledne jsme využili příhodných zasněžených přírodních podmínek a sešli jsme se s rodiči a dětmi na školní zahradě. Tam jsme pro všechny zúčastněné připravili různé zimní Účastníci zimních radovánek na zahradě školky. (foto Jana Stará) 18

19 hry a disciplíny, které měly prověřit jejich fyzickou zdatnost. I když sportovní klání probíhalo v zábavném duchu, děti i rodiče se snažili nezklamat a získat co nejvíce bodů. Na konci příjemně stráveného odpoledne se děti dočkaly sladké odměny. Ivona Johnová, učitelka MŠ Veverka Zápis do Mateřské školy Veverka Zápis do Mateřské školy Veverka, Lázeňská 237, Velké Losiny pro školní rok 2009/2010 dětí 2 až 6 letých se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2009 v době od 8.30 do hodin v budově Mateřské školy Veverka. S sebou přineste prosím rodný list dítěte. Protidrogová prevence v základní škole Ve středu 14. a v pondělí 19. ledna 2009 navštívili naši školu zástupci organizace Rachot, což je nízkoprahový klub pro děti a mládež organizace Pontis se základnou v Šumperku. V rámci Komplexního primárně preventivního programu vedli besedu se žáky páté, sedmé a deváté třídy. Téma v 5. třídě znělo Učíme se odmítat. Přednáška byla zaměřena zejména na oddálení prvních kontaktů s návykovou látkou, hlavně cigaret a alkoholu. Byla doplněna také o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na rizika spojená s užíváním drog a odmítnutí nabízené látky. Pro 7. třídu bylo připraveno téma Vlastní orientace ve světě. Zaměřilo se na vymezení pojmu závislost, resp. závislost jako nemoci. Mluvilo se opět o alkoholu a drogách, o propagaci těchto výrobků, o školních předpisech vztahujících se k tomuto tématu. I o tom, jak je důležité umět ovládat své pocity a emoce, obhájit vlastní postoje a názory. V 9. třídě znělo téma Nebezpečí a rizika drog. Obsahově přednáška apelovala na zvýšení veřejného povědomí o rizicích návykových látek. Zaměřovala se na problémy spojené s užíváním návykových látek, modely léčby závislostí, otázkami legislativy, specifikou první pomoci u návykových látek, apod. Cílem těchto přednášek či besed je, aby mládež získala znalosti a dovednosti podporující zdravý životní styl a aby tyto informace byla schopna využívat i v budoucnu. Miroslava Podzimková Šplhnuli si u nás Sportovní rok 2009 jsme začali velmi úspěšně. Zaplněná tělocvična naší školy sledovala urputné boje nejmladší závodnické generace ve šplhu. Děti druhé až páté 19

20 třídy ze základních škol Loučná n/d, Svazková škola Údolí Desné a Velké Losiny zápolily v okrskovém kole této soutěže o postup do okresního finále. Nejhodnotnějším výkonem celé soutěže byl čas Lukáše Zugara (5. třída) - 3,2 s. V Šumperku 18. února 2009 náš okrsek reprezentovaly děti druhé, čtvrté a páté třídy z Velkých Losin a třeťáci z Loučné n/d. Mgr. František Diviš Přišli jsme recitovat Silné děti v akci. (foto Petra Kociánová) Celkem 42 žáků, prvňáčků až deváťáků, si přišlo změřit své síly v recitaci i přednesu prózy ve školním kole recitační soutěže, jež se uskutečnilo v ZŠ Velké Losiny ve středu 4. února Posluchači mohli slyšet tvorbu především českých autorů. Soutěžící byli tradičně rozděleni do pěti kategorií. Samostatnou kategorii tvořili ti nejmladší, žáci 1. třídy. Výsledková listina: 0. kategorie (1. třída): 1. místo - Martin Berka, 2. místo - Lukáš Skoumal, 3. místo - David Jonák. 1. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo - Barbora Vaculíková (2. třída), 2. místo - Nikola Jančálková (3. třída), 3. místo - Tomáš Kubíček (3. třída). 2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo - Dominika Krůželová (4. třída), 2. místo - Lukáš Loun (5. třída), 3. místo - Lucie Večeřová (4. třída). 3. kategorie (6. a 7. třída): Porota se rozhodla tuto kategorii nehodnotit. 20 Předávání cen nejlepším recitátorům. (foto František Diviš)

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY etřvaldské noviny www.petrvald.info květen 2014 Informace pro občany 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. V roce 2008 podalo město poprvé projektovou žádost o spolufinancování stavby

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více