POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A.S."

Transkript

1 POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM Platnost od Účinnost Nahrazuje LP-PP-031A/2009 Oblast procesů/proces Klasifikace Parkování vozidel Veřejný Zpracovatel Funkce Datum /Podpis JUPOVÁ Martina Ekonomicko-administrativní referent JUPOVÁ Martina, v.r. Vlastník Funkce Datum /Podpis KODERA Martin manažer SVP KODERA Martin, v.r. Finální schvalovatel/é Funkce Datum /Podpis GUTHOVA Marta Místopředsedkyně představenstva GUTHOVA Marta, v.r. Účel Účelem tohoto dokumentu je nastavit pravidla při poskytování služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., s místem výkonu služeb v Parkingu C v prostorách parkoviště a servisu vozidel. Předmět Dokument uvádí pravidla pro poskytování vybraných služeb, v dokumentu je dále popisován celý proces poskytnutí vybrané služby a pravidla s tímto související. Působnost Tento postup má obecnou působnost a je závazný pro zaměstnance OJ Správa vozidel a parkování - tým Parkování a servis vozidel. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6

2 OBSAH: I Zkratky pojmy... 3 I.1 Zkratky... 3 I.2 Pojmy... 3 II Odpovědnosti a pravomoci... 3 III Poskytování služby mytí,čištění a doplňování pohonných hmot... 3 III.1 Podmínky a pravidla zhotovení služby... 3 III.2 Objednání služby... 4 III.3 Zhotovení služby... 5 III.4 Poskytované služby... 7 III.4.1 Doplnění pohonných hmot... 7 III.4.2 Mytí povrchu vozidla... 7 III.4.3 Čištění interiéru vozidla... 7 III.4.4 Doplnění ostřikovačů... 8 III.4.5 Dohuštění pneumatik... 8 III.4.6 Parkování vozidla... 8 III.4.7 Platba za služby... 9 III.5 Předání vozidla Zákazníkovi... 9 III.6 Převzetí vozidla Zákazníkem III.7 Řešení stížností a reklamací na kvalitu poskytnutých služeb III.8 Řešení škodné události IV Související dokumentace V Přechodná a závěrečná ustanovení VI Seznam příloh VII Změnový list Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 2 / 15

3 I Zkratky pojmy I.1 Zkratky Zkratka Vysvětlení LPR/PTE/KPT Technický dispečink Check-In Prostor pro přebírání vozidel autopůjčoven IDC Identifikační průkaz vydávaný Letištěm Praha, a. s. M/SVP Manažer Správy vozidel a parkování VŘ/OKS Výkonný ředitel Obchod a korporátní služby I.2 Pojmy Pojem Zhotovitel služby služba Vysvětlení OJ poskytující službu mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Mytí, čištění vozidel a doplňování pohonných hmot II Odpovědnosti a pravomoci Název Role / Pozice Zhotovitel - Pracovník servisu vozidel Dispečer parkovišť Popis odpovědností a pravomocí Vyplňuje protokol o převzetí vozidla dle pokynů uvedených v tomto postupu a zajišťuje zhotovení služby Odpovídá za řešení reklamací Předává po zhotovení služby vozidla zákazníkům III Poskytování služby mytí,čištění a doplňování pohonných hmot III.1 Podmínky a pravidla zhotovení služby 1. Provozovatelem služby a zařízení souvisejícího s provozováním Služby je Letiště Praha, a. s., Provozovatelem služby je organizační jednotka Parkování a servis vozidel (dále jen Zhotovitel ). Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 3 / 15

4 2. Služba je poskytována v prostorách prvního nadzemního podlaží Parkingu C a prostorách k těmto přidruženým. V prostorách Parkingu C platí dopravní režim dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu). 3. Služba může být zhotovena pouze: a) Zákazníkům, kteří současně využívají službu parkování vozidla v prostorách Parkingu C a/nebo b) zaměstnancům Letiště Praha, a. s. a/nebo c) zaměstnancům společností působících na letišti Praha/Ruzyně a/nebo d) dalším fyzickým osobám dle provozních podmínek (ve všech výše uvedených případech dále jen Zákazník ). 4. Služba mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., je zhotovena na podkladě objednání Zákazníkem, po vjezdu do prostoru parkoviště a servisu vozidel, formou písemného protokolu Check-listu o předání a převzetí vozidla, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto postupu (dále jen Protokol o předání a převzetí vozidla ). V Protokolu o předání a převzetí vozidla budou Zhotovitelem vyznačeny všechny Zákazníkem objednané úkony. Služba doplňování pohonných hmot je poskytnuta pouze společně s využitím služeb mytí a čištění vozidla ( jedná se o doplňkovou službu ). 5. Služba je poskytována pouze pro vozidla kategorie dle ČSN skupiny 1, podskupiny 01 střední osobní automobily a skupiny 02 velké osobní automobily. Vzhledem k technickým parametrům mycího boxu je maximální rozměr vozidla, včetně příslušenství, omezen na výšku 2200mm a šířku 2160mm. III.2 Objednání služby 1. Služba je poskytována Zákazníkovi po vjezdu do prvního podlaží Parkingu C do prostoru parkoviště a servisu vozidel. Po stisknutí tlačítka Zákazníkem na obslužném stojanu dojde k otevření vjezdové závory, případně k otevření vjezdových vrat, čímž bude Zákazníkovi umožněn vjezd. Po vjezdu a odstavení vozidla na určeném místě bude oprávněným zaměstnancem Zhotovitele vyplněn Protokol o předání a převzetí vozidla ve 4 (čtyřech) vyhotoveních viz příloha č.1, v němž budou Zhotovitelem zaznamenány základní, údaje o Zákazníkovi (jméno, příjmení, čas a datum příjmu vozidla, RZ vozidla), případně další údaje, pokud jím budou poskytnuty (např. číslo dokladu totožnosti, telefonní kontakt ). 2. Se souhlasem Zhotovitele lze zhotovit Službu: a) Zákazníkovi, který současně využívá parkování vozidla v prostorách Parkingu C. Službu může využít Zákazník, který současně využívá parkování vozidla v prostorách Parkingu C. Zákazníkem objednaná Služba bude zhotovena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 36 (třicetišesti) hodin od podpisu protokolu o předání a převzetí vozidla a to v rozsahu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Oboustrannou dohodou může být termín zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. posunut na jiný časový úsek a tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o předání a převzetí vozidla formou stanovení nejzazšího data a času, kdy má být sjednaná služba zhotovena. Dle vyznačeného data a času příjezdu bude Zákazníkovi po převzetí vozidla účtována cena za parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. b) zaměstnanci Letiště Praha, a. s. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 4 / 15

5 Vztah k Letišti Praha, a. s. Zákazník prokazuje platným IDC. - Zaměstnanci Letiště Praha, a. s. bude dle tohoto postupu Služba zhotovena na podkladě předložení platného IDC a platné Parkovací karty vydané Letištěm Praha, a. s. Zákazníkovi v tomto případě není účtováno parkovné. - Pokud Zákazník není držitelem platné Parkovací karty vydané Letištěm Praha, a. s., bude mu dodatečně účtováno parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. Za zhotovení Služby nebude účtováno parkovné v případě, že Zákazník bezodkladně po zhotovení Služby a uhrazení platby za zhotovení Služby opustí prostory Parkingu C. c) zaměstnanci společností působících na letišti Praha/Ruzyně a další fyzické osoby (v souladu s článkem III.1 odst. 3 písm. d) tohoto postupu) Zhotovitelem bude zhotovena Služba dle požadavku Zákazníka dle provozních podmínek. Za zhotovení Služby není účtováno parkovné, přičemž Zákazník má povinnost bezodkladně po zhotovení Služby a uhrazení platby za zhotovení Služby opustit prostory Parkingu C. 3. S aktuálními cenami za zhotovení každé z části Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., je Zákazník seznámen aktualizovanými vývěskami na veřejném místě v prostoru Check-Inu. Na vývěsce bude zřetelně vyznačena cena za zhotovení části každé Služby a aktuální cena pohonných hmot. Na vývěsce v prostoru Check-Inu bude uveden popis prováděných úkonů v rámci poskytované služby a rovněž popis postupu jak, kdy a kde lze provést úhradu za Službu. V Protokolu o předání a převzetí vozidla bude vždy uvedena cena, která je shodná s cenou na vývěsce. Na vývěsce mohou být zákazníci rovněž informováni o konání slevových a jiných časově omezených akcích v souvislosti s poskytováním Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. 4. Zákazník má možnost objednání jakékoli kombinace zhotovení Služeb, jejichž vzájemné zhotovení se logicky nevylučuje, s výjimkou doplňování pohonných hmot viz článek III.1 bod 4. Pokud Zákazník odmítne zhotovení vstupní kontroly vozidla, zapovídá se mu tímto možnost reklamace na poškození vozidla. 5. Kontrola příslušenství vozidla a jeho funkčnost se při převzetí vozidla Zhotovitelem neprovádí. Taktéž se neprovádí kontrola povinné, předepsané výbavy vozidla (lékárnička, výstražný trojúhelník, ). Závady, objektivně nezjistitelná a skrytá poškození na vozidle nemá Zhotovitel povinnost při převzetí zjišťovat. 6. Spolu s vozidlem předá Zákazník pracovníkovi Zhotovitele klíče, popřípadě další zařízení potřebné k řízení vozidla, o čemž bude vyhotoven záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla. Podpisem Protokolu o předání a převzetí vozidla stvrdí Zákazník i Zhotovitel správnost všech údajů v něm uvedených, souhlas s objednanou Službou a cenami za jejich zhotovení. Zákazníkovi je ponechán první výtisk Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.3 Zhotovení služby 1. Zhotovitel je povinen se ke svěřenému vozidlu chovat co nejšetrněji. Vozidlo smí Zhotovitel používat pouze k přejezdu mezi jednotlivými pracovišti a to pouze za předpokladu, že má Zákazník danou Službu písemně objednánu. Vozidlo smí řídit pouze osoba, která vlastní dané řidičské oprávnění pro daný typ vozidla a jejíž schopnost řídit motorové vozidlo není nijak snížena či omezena. Tato osoba musí být v platném pracovním poměru k Letišti Praha, a. s., organizační jednotce PSV a současně musí být držitelem platného průkazu Odborné způsobilosti řidiče motorových vozidel (Referenční školení řidičů). Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 5 / 15

6 Ve výjimečných případech, a pokud to dovolí provozní podmínky, může být Zhotovitelem nabídnuta Zákazníkovi kratší doba zhotovení služby než která je stanovena dle článku III.2 odst. 2 písm. a) tohoto postupu. 2. Po zhotovení objednané Služby bude pracovníkem Zhotovitele vozidlo odstaveno na určené parkovací stání v Parkingu C, které je vyhrazeno pro potřeby PSV, což bude čitelně uvedeno v Protokolu o předání a převzetí vozidla. 3. Pokud z důvodu na straně Zhotovitele (porucha, údržba zařízení apod.) nebude možno jednotlivou objednanou Službu zhotovit v celém rozsahu, nebude tato Služba Zákazníkovi účtována. O tuto podílnou část bude následně snížena celková částka za zhotovení objednaných Služeb. O neprovedení objednaných Služeb v plném rozsahu bude proveden zápis v Protokolu o předání a převzetí vozidla. 4. Zhotovitel může odmítnout zhotovení Služby, v případě: a) že to nedovoluje bezpečnostní nebo provozní situace na Letišti Praha/Ruzyně a/nebo b) je z části nebo zcela naplněna kapacita servisu vozidel dovolující plynulé zhotovení Služby a/nebo c) vozidlo nesplňuje ustanovení zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a/nebo d) je interiér vozidla extrémně znečištěn a/nebo e) jedná se o vozidlo s řízením na pravé straně a/nebo f) jedná se o atypické vozidlo, kabriolet, reklamní vozidlo apod. kdy může zhotovením služby dojít k poškození vozidla, nebo jeho součásti či hrozí oprávněná obava z poškození zařízení Zhotovitele a/nebo g) jsou na vozidle upevněny držáky, nosiče, přídavná zrcátka, spojlery, imitace antén apod. kdy může dojít k poškození vozidla, nebo jeho součásti či hrozí oprávněná obava z poškození zařízení Zhotovitele a/nebo h) Zákazník odmítá respektovat pokyny a nařízení dané tímto postupem, či oprávněnými osobami a/nebo i) dojde k dočasnému přerušení, či úplnému ukončení poskytované Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. i bez předchozího upozornění ze strany Zhotovitele. 5. Se souhlasem obou stran, může být zhotovena Zákazníkovi Služba i při extrémním znečištění interiéru vozidla za příplatek 25 (dvacetpět) procent k základní ceně za čištění interiéru vozidla. O tomto musí být učiněn záznam do protokolu o předání a převzetí vozidla. V tomto případě se ruší ustanovení bodu III. 3 odst. 4 písm. d) tohoto postupu. 6. O odmítnutí zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. musí být Zákazník seznámen nejpozději před podpisem Protokolu o předání a převzetí vozidla oběma stranami. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 6 / 15

7 III.4 Poskytované služby III.4.1 Doplnění pohonných hmot Doplnění pohonných hmot se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Platba za doplnění pohonných hmot je násobkem množství doplněných pohonných hmot a aktuální ceny za litr pohonných hmot v okamžiku doplňování pohonných hmot, dle údajů na daňovém dokladu. Doplňování pohonných hmot je prováděno výhradně na čerpací stanici situované v prvním podlaží Parkingu C a to oprávněným pracovníkem Zhotovitele. Před vlastním doplňováním pohonných hmot je provedeno přihlášení k čerpání pohonných hmot přiložením osobního čipu a čipu určeného pro doplňování pohonných hmot vozidla Zákazníka ke čtecímu zařízení, čímž dojde k uvolnění čerpání pohonných hmot. Do vozidla je doplněno takové množství pohonných hmot, kdy ukazatel stavu pohonných hmot ve vozidle signalizuje plnou nádrž vozidla. Po ukončení plnění pohonných hmot je vytisknuto potvrzení ve dvou vyhotoveních, ze kterých jsou zřejmé následující údaje: den, hodina, číslo stojanu, množství v litrech, cena za odběr a kým a jaké pohonné hmoty byly doplňovány. Toto potvrzení musí obsahovat veškeré náležitosti pro uznání daňového dokladu v účetnictví. Potvrzení se stává součástí protokolu o předání a převzetí vozidla. Všechny pohonné hmoty splňují certifikát ISO 9001 a normy pro benzín EN-228 a naftu EN-590. III.4.2 Mytí povrchu vozidla Mytí povrchu vozidla se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. V letních měsících je vozidlo navíc z vnější strany nejprve omyto přípravkem k odstranění hrubých nečistot a hmyzu, který zajišťuje co nejdokonalejší omytí karoserie vozidla. Před vlastním mytím vozidla je proveden oplach karoserie vozidla tlakovou vodou a poté je vozidlo navedeno do mycí linky k vlastnímu procesu mytí. Mytí je prováděno co nejšetrněji, v souladu s platným Provozním řádem mycí linky - viz související dokumenty. Zařízení mycích linek splňuje vydané Ujištění o vydaném prohlášení o shodě společností WashTec cleaning technology a Zhotovitel, mimo jiné, garantuje a odpovídá za pravidelný servis mycích linek. III.4.3 Čištění interiéru vozidla Čištění interiéru vozidla se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Čištění interiéru vozidla spočívá v - omytí skel vozidla z vnitřní strany, a vyčištění zrcadel (v případě vylepení kupónů za úhradu mýtného, parkovacích či vjezdových povolení, reklam apod., (dále jen známek ) nejsou Zhotovitelem v žádném případě odstraňovány a to ani po ukončení doby platnosti těchto známek), - otření prahů a rámů všech dveří vozidla, - otření palubní desky a středového panelu vlhkou tkaninou a v případě potřeby konzervace přípravkem k tomu určeným, Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 7 / 15

8 - vysypání a vytření popelníku, případně vysátí a vytření vyprázdněných přihrádek (přihrádky s uloženými věcmi Zákazníka nebudou čištěny), - vysání koberce podlahy vozidla, sedadel, polstrování dveří a zavazadlového prostoru, - omytí gumových koberců tlakovou vodou. Čištění interiéru vozidla je prováděno co nejšetrněji, přípravky a zařízením k tomu určeným. Čištění je prováděno pouze v běžném rozsahu bez použití jakýchkoliv neschválených čistících, chemických či agresivních látek. Při zhotovení Služby není prováděno hloubkové a chemické čištění, či tepování. Není čištěno obložení stropů, potahů, čalounění či leštění interiéru a leštění či konzervace exteriéru vozidla. Případné předměty či ceniny, nalezené mimo odkládací plochy a přihrádky budou osobou Zhotovitele uloženy na sedadle spolujezdce a o těchto předmětech bude vyhotoven co nejpřesnější písemný záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.4.4 Doplnění ostřikovačů Doplnění ostřikovačů se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Do zásobníků kapaliny vstřikovačů vozidla se doplní směs vody a přípravku, v závislosti na ročním období. V letním období je doplňována směs usnadňující odstranění nečistot a hmyzu, v zimních měsících je doplňována směs s bodem tuhnutí nižším než -15 C. Nádobka ostřikovačů je vždy doplňována až po okraj. O plnění směsí do nádobky ostřikovačů je vždy učiněn zápis do Protokolu o předání a převzetí vozidla. Před vlastním doplněním nádobky ostřikovačů není Zhotovitel povinen a ani oprávněn nádobku od původního obsahu vyprázdnit, dojde tedy pouze, ze strany Zhotovitele, k doplnění jejího obsahu. III.4.5 Dohuštění pneumatik Dohuštění pneumatik se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Tlak v pneumatikách vozidla se upravuje stlačeným vzduchem ze vzduchového rozvodu, na tlak uvedený na štítku výrobcem vozidla, a to na tlak při pohotovostní hmotnosti vozidla. Na jiný tlak budou pneumatiky vozidla nahuštěny pouze v případě, že bude v Protokolu o předání a převzetí vozidla při sjednávání služby uveden Zákazníkem jiný záznam. Pokud není na vozidle umístěn originální štítek s údaji o tlaku vzduchu v pneumatikách, budou všechny pneumatiky na vozidle nahuštěny na tlak vzduchu, který bude roven nejvyššímu tlaku ze všech kol na vozidle. Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je vždy upraven na nejvyšší tlak huštěných pneumatik na vozidle. III.4.6 Parkování vozidla 1. Vozidlo Zákazníka je po provedení objednané Služby v případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. a), b), tohoto postupu odstaveno zhotovitelem (pracovníkem servisu vozidel )do parkovacího boxu v budově Parkingu C a to na vyhrazená parkovací místa, která jsou vyhrazena pro potřeby PSV. Vozidlo je odstaveno přední částí ven, v zimním období se zařazeným prvním rychlostním stupněm, v letním období se zataženou ruční brzdou. Vozidlo bude uzamčeno. O Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 8 / 15

9 odstavení vozidla je proveden záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla, který obsahuje údaje o místu odstavení vozidla, datum a čas odstavení vozidla a kdo vozidlo odstavil. Současně je proveden výpočet částky za zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Po odstavení vozidla na parkovací stání je ponechána jedna kopie Protokolu o předání a převzetí vozidla (druhý list) viditelně ve vozidle. Třetí list kopie je předán pracovníkem Zhotovitele spolu s klíči od vozidla do kanceláře Dispečinku parkovišť, oproti podpisu. Pracovník Dispečinku parkovišť není oprávněn jakýmkoli způsobem s vozidlem Zákazníka manipulovat. Poslední (čtvrtá) vyplněná kopie je ponechána v kanceláři Check-In. 2. V případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. c), tohoto postupu je vozidlo ihned po zhotovení Služby předáno Zákazníkovi, který se prokáže daňovým dokladem o provedené platbě za zhotovení Služby. Při předání vozidla je Zákazníkovi ponechán Zhotovitelem druhý list Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.4.7 Platba za služby Platba za poskytnuté služby je provedena na základě předložení originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla na přepážce Dispečinku parkovišť v prvním nadzemním podlaží Parkingu C. Celková částka k úhradě se skládá ze součtu vyplněných údajů o objednané a provedené Službě a ceny za parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. Zákazníkovi vystaví dispečer parkovišť zvlášť daňový doklad za části Služby mytí povrchu vozidla a čištění interiéru vozidla a zvlášť daňový doklad za doplňování pohonných hmot motorových vozidel. V případě úhrady parkovného je Zákazníkovi vydán i daňový doklad za úhradu parkovného. Po uhrazení částky je Zákazníkovi vydán parkovací lístek k výjezdu z prvního nadzemního podlaží Parkingu C a na originál Protokolu o předání a převzetí vozidla je vyznačen údaj o provedené platbě. Zákazníkem předložený originál Protokolu o předání a převzetí vozidla se ponechává na Dispečinku parkovišť. Pokud se budou údaje v předloženém originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla lišit od kopie Protokolu o předání a převzetí vozidla, budou upravené či pozměněné, pracovník Dispečinku parkovišť bude žádat pracovníka servisu vozidel k dalšímu opatření a ověření údajů. Pokud z jakéhokoli důvodu nebyla sjednaná Služba zhotovena v celém svém objednaném rozsahu, není povinen Zákazník tuto část služby hradit, o což mu bude snížena celková částka za zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. Důvod nezhotovení a následného neúčtování Služby či její části musí být uveden v protokolu o předání a převzetí vozidla. Originál společně s třetí kopií Protokolu o předání a převzetí vozidla je následně předán s finanční hotovostí k vyúčtování do kanceláře PSV. Ekonomicko administrativní pracovník zajistí odvod peněz do banky ( dle postupu Oběh finanční hotovosti v OJ Provoz parkování a servis vozidel ) s příslušným předpisem rozúčtování plateb na jednotlivá střediska, která jsou zúčastněna při poskytování této Služby. III.5 Předání vozidla Zákazníkovi Klíče a věci související k vozidlu budou Zákazníkovi předány, v případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. a, b, tohoto postupu, v kanceláři Dispečink parkovišť, na podkladě předloženého originálu Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 9 / 15

10 Protokolu o předání a převzetí vozidla. Pokud budou v Protokolu o předání a převzetí vozidla uvedeny údaje o Zákazníkovi, provede předávající následně i kontrolu těchto údajů z osobního dokladu Zákazníka. Pokud Zákazník z jakéhokoli důvodu nebude schopen prokázat údaje o své osobě, popřípadě vznikne jiné podezření, například že jsou tyto údaje upravené, či pozměněné, popřípadě nesouhlasí-li originál Protokolu o předání a převzetí vozidla s jeho kopií, může pracovník Dispečinku parkovišť požadovat po Zákazníkovi předložení dalšího dokladu věrohodně prokazující jeho totožnost, popřípadě kontaktovat Policii ČR k součinnosti ke zjištění totožnosti Zákazníka. Zákazník je povinen tyto úkony strpět. Letiště Praha, a. s. si vynucuje právo motorové vozidlo, po nezbytně nutnou dobu, nevydat osobě, u níž vzniklo podezření a která není schopna prokázat bez jakýchkoli podezření, že je řádným vlastníkem, či provozovatelem vozidla. III.6 Převzetí vozidla Zákazníkem Zákazník si vozidlo vyzvedne na stání uvedeném v Protokolu o předání a převzetí. Vozidlo a jeho vybavení je Zákazník povinen zkontrolovat před jeho uvedením do pohybu a ihned uplatnit případné reklamace u pracovníka servisu vozidel III.7 Řešení stížností a reklamací na kvalitu poskytnutých služeb 1. Veškeré reklamace, či stížnosti v souvislosti s provedenými Službami či poškozením vozidla řeší pracovník kanceláře Check-In na místě. Každá stížnost a reklamace na provedené Služby, či poškození vozidla musí být Zákazníkem podána nejpozději ve chvíli opuštění parkovacího místa, u oprávněné osoby Zhotovitele. Pokud tak Zákazník neučiní, nemůže být na jakoukoli později uplatňovanou reklamaci brán zřetel. 2. O každé stížnosti či reklamaci na provedené Služby či poškození vozidla, pokud tuto není možné bezodkladně vyřešit na místě, musí být vyhotoven zhotovitelem písemný záznam (příloha č. 2) ve dvou vyhotoveních (z nichž jedno obdrží Zákazník), a který bude dle specifikace doplněn fotodokumentací. 3. Jedno vyhotovení písemného záznamu o stížnosti na provedené Služby či poškození vozidla bude přiloženo k originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla, který je uložen na pracovišti Dispečinku parkovišť. O podané stížnosti ze strany Zákazníka bude v nejbližším možném termínu prokazatelným způsobem informován přímý nadřízený pracovníka Check-Inu, který stížnost přijal. Podané stížnosti a reklamace o náhradu škody budou vyřízeny ve stanovené lhůtě dle Občanského zákoníku. O výsledku řešení reklamace bude Zákazník bezodkladně informován odpovědným pracovníkem OJ PSV. III.8 Řešení škodné události V případě prokazatelného vzniku škody na majetku Zákazníka, za kterou nese dle jeho přesvědčení zodpovědnost Zhotovitel (dle 240a Občanského zákoníku), je Zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Zhotoviteli ještě před opuštěním parkovacího místa. Na škodní událost přivolá dispečer parkovišť pracovníka LPR/PTE/KPT a vyhotoví Protokol o škodě č.. s přílohami, jehož vzor je přílohou č. 1 směrnice Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku Letiště Praha, a. s., a stanovení pravidel pro její náhradu. Protokoly o škodě jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Jedno vyhotovení tohoto Protokolu je uloženo na LPR/PTE/KPT (kopie bude přiložena k originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla, který je uložen na pracovišti Dispečinku parkovišť), druhé vyhotovení obdrží Zákazník. V případě vzniku škody se vždy zhotovuje fotodokumentace, popřípadě filmový záznam, jenž se přikládá k Protokolu o škodě. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 10 / 15

11 IV Související dokumentace Číslo postupu / normy SM-041/2009 PP-009A/2013 PP-012/2007 PP-014/2012 Název Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku Letiště Praha, a. s. a stanovení pravidel pro její náhradu, v platném znění. Provozní řád odstavných ploch pro motorová vozidla na letišti Praha-Ruzyně, v platném znění. Postup pro přijímání, evidenci a vyřizování stížností v podniku Letiště Praha, a. s., v platném znění. Provozní řád mycí linky Parking C, v platném znění Aktuální ceník služeb Letiště Praha viz intranet LP-PP-026A/2011 Oběh finanční hotovosti v OJ Provoz parkování a servis vozidel, v platném znění. V Přechodná a závěrečná ustanovení 1) Revize / aktualizace tohoto Postupu budou vydávány při každé trvalé provozní změně a/nebo nejpozději do 24 kalendářních měsíců od data publikace. 2) Publikaci tohoto Postupu na Intranetu LP zajišťuje Správce ŘD. Na základě smlouvy mezi Letištěm Praha, a.s. a Českým Aeroholdingem, a.s. je Správcem ŘD společnost Český Aeroholding, a.s. 3) Jeden výtisk tohoto provozního postupu je k nahlédnutí na požádání Zákazníka v kanceláři Check In a jeden v kanceláři Dispečinku parkovišť. Stručný výtah tohoto postupu je zveřejněn na veřejně přístupných internetových stránkách Letiště Praha, a. s Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí vozidla Příloha č. 2 Reklamační list VI Seznam příloh Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 11 / 15

12 VII Změnový list Datum Důvod / charakter změny Podpis 22. května 2009 Verze dokumentu určena k připomínkování. 28. června 2009 Aktualizace data platnosti a účinnosti, změna klasifikace a úprava působnosti dokumentu na straně 1, úprava číslování kapitol v celém dokumentu Úprava vlastníka na provozovatele, úprava textu bod III.1 Jupová M Aktualizace pojmů ( vyznačeno) a dokumentů souvisejících Jupová M. Konec textu vnitřní normy "SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ LETIŠTĚ PRAHA, A.S." Následuje příloha/y Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 12 / 15

13 Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí vozidla Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 13 / 15

14 Příloha č. 2 Reklamační list REKLAMAČNÍ LIST V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM SLUŽBY MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. ČÍSLO ZAKÁZKY / ČÍSLO CHECK-LISTU: Podání reklamace: (tuto část vyplňuje Zhotovitel služby) Dne hodin : V okamžiku podání reklamace vozidlo odstaveno (kde): Údaje o vozidle dle osvědčení TP: RZ Značka vozidla Typ vozidla Majitel vozidla: Jméno, příjmení Kontaktní telefon Doručovací adresa Poskytovatel služby: Jméno, příjmení Osobní číslo Provedena fotodokumentace (kým): Důvod podání reklamace: Vyjádření majitele (provozovatele) vozidla: (tuto část vyplňuje zákazník) Prohlašuji, že všechny výše, mnou uvedené údaje jsou pravdivé a co nejvěrněji a nejpřesněji popisují stav věci. Podpis zákazníka: Vyjádření nadřízeného pracovníka: Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 14 / 15

15 1. Reklamaci zákazníka se nevyhovuje a je tímto shledána jako neoprávněná. Dne: Podpis 2. Reklamaci zákazníka se vyhovuje a byla učiněna následující opatření k její vyřízení: Reklamace předána: Reklamační řízení ukončeno dne: v hodin: Podpis osoby oprávněné k vyřizování reklamací: S ukončením reklamačního řízení souhlasím dne: v hodin: Podpis zákazníka: Nevyplněná pole proškrtněte. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 15 / 15

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích

PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích 1 Parkovište je nedílnou součásti Mezinárodního letište Katovice v Pyrzovicích, jehož zřizovatelem je Hornoslezská letecká společnost

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2014: Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Zpracovatel: Rozsah působnosti: Zuzana Motyčková, pracovník úseku ztráty a nálezy správního odboru Městského

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Letiště Ostrava, a.s. (dále jen LOas ) provozuje na letišti Ostrava-Mošnov odstavné

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Premium Infinity s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ) začínají velkými písmeny, mají

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR I. Úvodní ustanovení Předmětem Metodického pokynu

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 1 2 1 2 3 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka SIEMENS Název / Označení modelu WM 12E460

Více

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na

Více

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze Kontaktní osoba: Radim Ševčík, Barbora Maříková Tel./fax: 267 994 153, 267 994 163 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 082459/2015 Č. VZ: 01/2015 Systémové č. VZ: P15V00000756 Datum: 26. 5. 2015 ZADÁVACÍ

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Produktové podmínky Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km Plus 5 let, max. 100.000 km 5 let, max. 150.000 km Model vozidla: VIN: Datum

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost )

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost ) Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661 (dále jen Společnost ) Platnost od: 1. 4. 2015 Účinnost od: 10. 4. 2015 Schválil: Tomáš Provazník,

Více

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B A 2-6 4-8

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Mycí linka Servis Pneuservis

Mycí linka Servis Pneuservis žeb ů ů: Ceny hodinových sazeb jsou účtovány za každou započatou hodinu jednoho mechanika. Příplatky za práci mimo pracovní dobu: 20 22 hod. 50% 22 07 hod. 100% Příprava vozidla na STK 300, Zajištění STK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Informační list Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o. Značka Prodejní označení SIEMENS KG

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí

PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí Technické sítě Brno, akciová společnost Strana: 1/7 Výtisk č.: PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí 1.

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

POSTUP PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ

POSTUP PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ POSTUP PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI PRAHA Platnost od Účinnost Nahrazuje 17.10.2013 17.10.2013 LP-PP-009/2013 Oblast procesů/proces Klasifikace Parkování vozidel Veřejný

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň NAŠE ZN.: SOAP/002-1192/2014 VYŘIZUJE: Miroslav Pluhovský TEL: 605 247 077 MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz ID DS: b9xaiw4 DATUM: 21. 7. 2014 sss Písemná

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více