POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A.S."

Transkript

1 POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM Platnost od Účinnost Nahrazuje LP-PP-031A/2009 Oblast procesů/proces Klasifikace Parkování vozidel Veřejný Zpracovatel Funkce Datum /Podpis JUPOVÁ Martina Ekonomicko-administrativní referent JUPOVÁ Martina, v.r. Vlastník Funkce Datum /Podpis KODERA Martin manažer SVP KODERA Martin, v.r. Finální schvalovatel/é Funkce Datum /Podpis GUTHOVA Marta Místopředsedkyně představenstva GUTHOVA Marta, v.r. Účel Účelem tohoto dokumentu je nastavit pravidla při poskytování služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., s místem výkonu služeb v Parkingu C v prostorách parkoviště a servisu vozidel. Předmět Dokument uvádí pravidla pro poskytování vybraných služeb, v dokumentu je dále popisován celý proces poskytnutí vybrané služby a pravidla s tímto související. Působnost Tento postup má obecnou působnost a je závazný pro zaměstnance OJ Správa vozidel a parkování - tým Parkování a servis vozidel. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6

2 OBSAH: I Zkratky pojmy... 3 I.1 Zkratky... 3 I.2 Pojmy... 3 II Odpovědnosti a pravomoci... 3 III Poskytování služby mytí,čištění a doplňování pohonných hmot... 3 III.1 Podmínky a pravidla zhotovení služby... 3 III.2 Objednání služby... 4 III.3 Zhotovení služby... 5 III.4 Poskytované služby... 7 III.4.1 Doplnění pohonných hmot... 7 III.4.2 Mytí povrchu vozidla... 7 III.4.3 Čištění interiéru vozidla... 7 III.4.4 Doplnění ostřikovačů... 8 III.4.5 Dohuštění pneumatik... 8 III.4.6 Parkování vozidla... 8 III.4.7 Platba za služby... 9 III.5 Předání vozidla Zákazníkovi... 9 III.6 Převzetí vozidla Zákazníkem III.7 Řešení stížností a reklamací na kvalitu poskytnutých služeb III.8 Řešení škodné události IV Související dokumentace V Přechodná a závěrečná ustanovení VI Seznam příloh VII Změnový list Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 2 / 15

3 I Zkratky pojmy I.1 Zkratky Zkratka Vysvětlení LPR/PTE/KPT Technický dispečink Check-In Prostor pro přebírání vozidel autopůjčoven IDC Identifikační průkaz vydávaný Letištěm Praha, a. s. M/SVP Manažer Správy vozidel a parkování VŘ/OKS Výkonný ředitel Obchod a korporátní služby I.2 Pojmy Pojem Zhotovitel služby služba Vysvětlení OJ poskytující službu mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Mytí, čištění vozidel a doplňování pohonných hmot II Odpovědnosti a pravomoci Název Role / Pozice Zhotovitel - Pracovník servisu vozidel Dispečer parkovišť Popis odpovědností a pravomocí Vyplňuje protokol o převzetí vozidla dle pokynů uvedených v tomto postupu a zajišťuje zhotovení služby Odpovídá za řešení reklamací Předává po zhotovení služby vozidla zákazníkům III Poskytování služby mytí,čištění a doplňování pohonných hmot III.1 Podmínky a pravidla zhotovení služby 1. Provozovatelem služby a zařízení souvisejícího s provozováním Služby je Letiště Praha, a. s., Provozovatelem služby je organizační jednotka Parkování a servis vozidel (dále jen Zhotovitel ). Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 3 / 15

4 2. Služba je poskytována v prostorách prvního nadzemního podlaží Parkingu C a prostorách k těmto přidruženým. V prostorách Parkingu C platí dopravní režim dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu). 3. Služba může být zhotovena pouze: a) Zákazníkům, kteří současně využívají službu parkování vozidla v prostorách Parkingu C a/nebo b) zaměstnancům Letiště Praha, a. s. a/nebo c) zaměstnancům společností působících na letišti Praha/Ruzyně a/nebo d) dalším fyzickým osobám dle provozních podmínek (ve všech výše uvedených případech dále jen Zákazník ). 4. Služba mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., je zhotovena na podkladě objednání Zákazníkem, po vjezdu do prostoru parkoviště a servisu vozidel, formou písemného protokolu Check-listu o předání a převzetí vozidla, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto postupu (dále jen Protokol o předání a převzetí vozidla ). V Protokolu o předání a převzetí vozidla budou Zhotovitelem vyznačeny všechny Zákazníkem objednané úkony. Služba doplňování pohonných hmot je poskytnuta pouze společně s využitím služeb mytí a čištění vozidla ( jedná se o doplňkovou službu ). 5. Služba je poskytována pouze pro vozidla kategorie dle ČSN skupiny 1, podskupiny 01 střední osobní automobily a skupiny 02 velké osobní automobily. Vzhledem k technickým parametrům mycího boxu je maximální rozměr vozidla, včetně příslušenství, omezen na výšku 2200mm a šířku 2160mm. III.2 Objednání služby 1. Služba je poskytována Zákazníkovi po vjezdu do prvního podlaží Parkingu C do prostoru parkoviště a servisu vozidel. Po stisknutí tlačítka Zákazníkem na obslužném stojanu dojde k otevření vjezdové závory, případně k otevření vjezdových vrat, čímž bude Zákazníkovi umožněn vjezd. Po vjezdu a odstavení vozidla na určeném místě bude oprávněným zaměstnancem Zhotovitele vyplněn Protokol o předání a převzetí vozidla ve 4 (čtyřech) vyhotoveních viz příloha č.1, v němž budou Zhotovitelem zaznamenány základní, údaje o Zákazníkovi (jméno, příjmení, čas a datum příjmu vozidla, RZ vozidla), případně další údaje, pokud jím budou poskytnuty (např. číslo dokladu totožnosti, telefonní kontakt ). 2. Se souhlasem Zhotovitele lze zhotovit Službu: a) Zákazníkovi, který současně využívá parkování vozidla v prostorách Parkingu C. Službu může využít Zákazník, který současně využívá parkování vozidla v prostorách Parkingu C. Zákazníkem objednaná Služba bude zhotovena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 36 (třicetišesti) hodin od podpisu protokolu o předání a převzetí vozidla a to v rozsahu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Oboustrannou dohodou může být termín zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. posunut na jiný časový úsek a tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o předání a převzetí vozidla formou stanovení nejzazšího data a času, kdy má být sjednaná služba zhotovena. Dle vyznačeného data a času příjezdu bude Zákazníkovi po převzetí vozidla účtována cena za parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. b) zaměstnanci Letiště Praha, a. s. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 4 / 15

5 Vztah k Letišti Praha, a. s. Zákazník prokazuje platným IDC. - Zaměstnanci Letiště Praha, a. s. bude dle tohoto postupu Služba zhotovena na podkladě předložení platného IDC a platné Parkovací karty vydané Letištěm Praha, a. s. Zákazníkovi v tomto případě není účtováno parkovné. - Pokud Zákazník není držitelem platné Parkovací karty vydané Letištěm Praha, a. s., bude mu dodatečně účtováno parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. Za zhotovení Služby nebude účtováno parkovné v případě, že Zákazník bezodkladně po zhotovení Služby a uhrazení platby za zhotovení Služby opustí prostory Parkingu C. c) zaměstnanci společností působících na letišti Praha/Ruzyně a další fyzické osoby (v souladu s článkem III.1 odst. 3 písm. d) tohoto postupu) Zhotovitelem bude zhotovena Služba dle požadavku Zákazníka dle provozních podmínek. Za zhotovení Služby není účtováno parkovné, přičemž Zákazník má povinnost bezodkladně po zhotovení Služby a uhrazení platby za zhotovení Služby opustit prostory Parkingu C. 3. S aktuálními cenami za zhotovení každé z části Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., je Zákazník seznámen aktualizovanými vývěskami na veřejném místě v prostoru Check-Inu. Na vývěsce bude zřetelně vyznačena cena za zhotovení části každé Služby a aktuální cena pohonných hmot. Na vývěsce v prostoru Check-Inu bude uveden popis prováděných úkonů v rámci poskytované služby a rovněž popis postupu jak, kdy a kde lze provést úhradu za Službu. V Protokolu o předání a převzetí vozidla bude vždy uvedena cena, která je shodná s cenou na vývěsce. Na vývěsce mohou být zákazníci rovněž informováni o konání slevových a jiných časově omezených akcích v souvislosti s poskytováním Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. 4. Zákazník má možnost objednání jakékoli kombinace zhotovení Služeb, jejichž vzájemné zhotovení se logicky nevylučuje, s výjimkou doplňování pohonných hmot viz článek III.1 bod 4. Pokud Zákazník odmítne zhotovení vstupní kontroly vozidla, zapovídá se mu tímto možnost reklamace na poškození vozidla. 5. Kontrola příslušenství vozidla a jeho funkčnost se při převzetí vozidla Zhotovitelem neprovádí. Taktéž se neprovádí kontrola povinné, předepsané výbavy vozidla (lékárnička, výstražný trojúhelník, ). Závady, objektivně nezjistitelná a skrytá poškození na vozidle nemá Zhotovitel povinnost při převzetí zjišťovat. 6. Spolu s vozidlem předá Zákazník pracovníkovi Zhotovitele klíče, popřípadě další zařízení potřebné k řízení vozidla, o čemž bude vyhotoven záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla. Podpisem Protokolu o předání a převzetí vozidla stvrdí Zákazník i Zhotovitel správnost všech údajů v něm uvedených, souhlas s objednanou Službou a cenami za jejich zhotovení. Zákazníkovi je ponechán první výtisk Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.3 Zhotovení služby 1. Zhotovitel je povinen se ke svěřenému vozidlu chovat co nejšetrněji. Vozidlo smí Zhotovitel používat pouze k přejezdu mezi jednotlivými pracovišti a to pouze za předpokladu, že má Zákazník danou Službu písemně objednánu. Vozidlo smí řídit pouze osoba, která vlastní dané řidičské oprávnění pro daný typ vozidla a jejíž schopnost řídit motorové vozidlo není nijak snížena či omezena. Tato osoba musí být v platném pracovním poměru k Letišti Praha, a. s., organizační jednotce PSV a současně musí být držitelem platného průkazu Odborné způsobilosti řidiče motorových vozidel (Referenční školení řidičů). Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 5 / 15

6 Ve výjimečných případech, a pokud to dovolí provozní podmínky, může být Zhotovitelem nabídnuta Zákazníkovi kratší doba zhotovení služby než která je stanovena dle článku III.2 odst. 2 písm. a) tohoto postupu. 2. Po zhotovení objednané Služby bude pracovníkem Zhotovitele vozidlo odstaveno na určené parkovací stání v Parkingu C, které je vyhrazeno pro potřeby PSV, což bude čitelně uvedeno v Protokolu o předání a převzetí vozidla. 3. Pokud z důvodu na straně Zhotovitele (porucha, údržba zařízení apod.) nebude možno jednotlivou objednanou Službu zhotovit v celém rozsahu, nebude tato Služba Zákazníkovi účtována. O tuto podílnou část bude následně snížena celková částka za zhotovení objednaných Služeb. O neprovedení objednaných Služeb v plném rozsahu bude proveden zápis v Protokolu o předání a převzetí vozidla. 4. Zhotovitel může odmítnout zhotovení Služby, v případě: a) že to nedovoluje bezpečnostní nebo provozní situace na Letišti Praha/Ruzyně a/nebo b) je z části nebo zcela naplněna kapacita servisu vozidel dovolující plynulé zhotovení Služby a/nebo c) vozidlo nesplňuje ustanovení zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a/nebo d) je interiér vozidla extrémně znečištěn a/nebo e) jedná se o vozidlo s řízením na pravé straně a/nebo f) jedná se o atypické vozidlo, kabriolet, reklamní vozidlo apod. kdy může zhotovením služby dojít k poškození vozidla, nebo jeho součásti či hrozí oprávněná obava z poškození zařízení Zhotovitele a/nebo g) jsou na vozidle upevněny držáky, nosiče, přídavná zrcátka, spojlery, imitace antén apod. kdy může dojít k poškození vozidla, nebo jeho součásti či hrozí oprávněná obava z poškození zařízení Zhotovitele a/nebo h) Zákazník odmítá respektovat pokyny a nařízení dané tímto postupem, či oprávněnými osobami a/nebo i) dojde k dočasnému přerušení, či úplnému ukončení poskytované Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. i bez předchozího upozornění ze strany Zhotovitele. 5. Se souhlasem obou stran, může být zhotovena Zákazníkovi Služba i při extrémním znečištění interiéru vozidla za příplatek 25 (dvacetpět) procent k základní ceně za čištění interiéru vozidla. O tomto musí být učiněn záznam do protokolu o předání a převzetí vozidla. V tomto případě se ruší ustanovení bodu III. 3 odst. 4 písm. d) tohoto postupu. 6. O odmítnutí zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. musí být Zákazník seznámen nejpozději před podpisem Protokolu o předání a převzetí vozidla oběma stranami. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 6 / 15

7 III.4 Poskytované služby III.4.1 Doplnění pohonných hmot Doplnění pohonných hmot se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Platba za doplnění pohonných hmot je násobkem množství doplněných pohonných hmot a aktuální ceny za litr pohonných hmot v okamžiku doplňování pohonných hmot, dle údajů na daňovém dokladu. Doplňování pohonných hmot je prováděno výhradně na čerpací stanici situované v prvním podlaží Parkingu C a to oprávněným pracovníkem Zhotovitele. Před vlastním doplňováním pohonných hmot je provedeno přihlášení k čerpání pohonných hmot přiložením osobního čipu a čipu určeného pro doplňování pohonných hmot vozidla Zákazníka ke čtecímu zařízení, čímž dojde k uvolnění čerpání pohonných hmot. Do vozidla je doplněno takové množství pohonných hmot, kdy ukazatel stavu pohonných hmot ve vozidle signalizuje plnou nádrž vozidla. Po ukončení plnění pohonných hmot je vytisknuto potvrzení ve dvou vyhotoveních, ze kterých jsou zřejmé následující údaje: den, hodina, číslo stojanu, množství v litrech, cena za odběr a kým a jaké pohonné hmoty byly doplňovány. Toto potvrzení musí obsahovat veškeré náležitosti pro uznání daňového dokladu v účetnictví. Potvrzení se stává součástí protokolu o předání a převzetí vozidla. Všechny pohonné hmoty splňují certifikát ISO 9001 a normy pro benzín EN-228 a naftu EN-590. III.4.2 Mytí povrchu vozidla Mytí povrchu vozidla se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. V letních měsících je vozidlo navíc z vnější strany nejprve omyto přípravkem k odstranění hrubých nečistot a hmyzu, který zajišťuje co nejdokonalejší omytí karoserie vozidla. Před vlastním mytím vozidla je proveden oplach karoserie vozidla tlakovou vodou a poté je vozidlo navedeno do mycí linky k vlastnímu procesu mytí. Mytí je prováděno co nejšetrněji, v souladu s platným Provozním řádem mycí linky - viz související dokumenty. Zařízení mycích linek splňuje vydané Ujištění o vydaném prohlášení o shodě společností WashTec cleaning technology a Zhotovitel, mimo jiné, garantuje a odpovídá za pravidelný servis mycích linek. III.4.3 Čištění interiéru vozidla Čištění interiéru vozidla se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Čištění interiéru vozidla spočívá v - omytí skel vozidla z vnitřní strany, a vyčištění zrcadel (v případě vylepení kupónů za úhradu mýtného, parkovacích či vjezdových povolení, reklam apod., (dále jen známek ) nejsou Zhotovitelem v žádném případě odstraňovány a to ani po ukončení doby platnosti těchto známek), - otření prahů a rámů všech dveří vozidla, - otření palubní desky a středového panelu vlhkou tkaninou a v případě potřeby konzervace přípravkem k tomu určeným, Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 7 / 15

8 - vysypání a vytření popelníku, případně vysátí a vytření vyprázdněných přihrádek (přihrádky s uloženými věcmi Zákazníka nebudou čištěny), - vysání koberce podlahy vozidla, sedadel, polstrování dveří a zavazadlového prostoru, - omytí gumových koberců tlakovou vodou. Čištění interiéru vozidla je prováděno co nejšetrněji, přípravky a zařízením k tomu určeným. Čištění je prováděno pouze v běžném rozsahu bez použití jakýchkoliv neschválených čistících, chemických či agresivních látek. Při zhotovení Služby není prováděno hloubkové a chemické čištění, či tepování. Není čištěno obložení stropů, potahů, čalounění či leštění interiéru a leštění či konzervace exteriéru vozidla. Případné předměty či ceniny, nalezené mimo odkládací plochy a přihrádky budou osobou Zhotovitele uloženy na sedadle spolujezdce a o těchto předmětech bude vyhotoven co nejpřesnější písemný záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.4.4 Doplnění ostřikovačů Doplnění ostřikovačů se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Do zásobníků kapaliny vstřikovačů vozidla se doplní směs vody a přípravku, v závislosti na ročním období. V letním období je doplňována směs usnadňující odstranění nečistot a hmyzu, v zimních měsících je doplňována směs s bodem tuhnutí nižším než -15 C. Nádobka ostřikovačů je vždy doplňována až po okraj. O plnění směsí do nádobky ostřikovačů je vždy učiněn zápis do Protokolu o předání a převzetí vozidla. Před vlastním doplněním nádobky ostřikovačů není Zhotovitel povinen a ani oprávněn nádobku od původního obsahu vyprázdnit, dojde tedy pouze, ze strany Zhotovitele, k doplnění jejího obsahu. III.4.5 Dohuštění pneumatik Dohuštění pneumatik se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Tlak v pneumatikách vozidla se upravuje stlačeným vzduchem ze vzduchového rozvodu, na tlak uvedený na štítku výrobcem vozidla, a to na tlak při pohotovostní hmotnosti vozidla. Na jiný tlak budou pneumatiky vozidla nahuštěny pouze v případě, že bude v Protokolu o předání a převzetí vozidla při sjednávání služby uveden Zákazníkem jiný záznam. Pokud není na vozidle umístěn originální štítek s údaji o tlaku vzduchu v pneumatikách, budou všechny pneumatiky na vozidle nahuštěny na tlak vzduchu, který bude roven nejvyššímu tlaku ze všech kol na vozidle. Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je vždy upraven na nejvyšší tlak huštěných pneumatik na vozidle. III.4.6 Parkování vozidla 1. Vozidlo Zákazníka je po provedení objednané Služby v případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. a), b), tohoto postupu odstaveno zhotovitelem (pracovníkem servisu vozidel )do parkovacího boxu v budově Parkingu C a to na vyhrazená parkovací místa, která jsou vyhrazena pro potřeby PSV. Vozidlo je odstaveno přední částí ven, v zimním období se zařazeným prvním rychlostním stupněm, v letním období se zataženou ruční brzdou. Vozidlo bude uzamčeno. O Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 8 / 15

9 odstavení vozidla je proveden záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla, který obsahuje údaje o místu odstavení vozidla, datum a čas odstavení vozidla a kdo vozidlo odstavil. Současně je proveden výpočet částky za zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Po odstavení vozidla na parkovací stání je ponechána jedna kopie Protokolu o předání a převzetí vozidla (druhý list) viditelně ve vozidle. Třetí list kopie je předán pracovníkem Zhotovitele spolu s klíči od vozidla do kanceláře Dispečinku parkovišť, oproti podpisu. Pracovník Dispečinku parkovišť není oprávněn jakýmkoli způsobem s vozidlem Zákazníka manipulovat. Poslední (čtvrtá) vyplněná kopie je ponechána v kanceláři Check-In. 2. V případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. c), tohoto postupu je vozidlo ihned po zhotovení Služby předáno Zákazníkovi, který se prokáže daňovým dokladem o provedené platbě za zhotovení Služby. Při předání vozidla je Zákazníkovi ponechán Zhotovitelem druhý list Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.4.7 Platba za služby Platba za poskytnuté služby je provedena na základě předložení originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla na přepážce Dispečinku parkovišť v prvním nadzemním podlaží Parkingu C. Celková částka k úhradě se skládá ze součtu vyplněných údajů o objednané a provedené Službě a ceny za parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. Zákazníkovi vystaví dispečer parkovišť zvlášť daňový doklad za části Služby mytí povrchu vozidla a čištění interiéru vozidla a zvlášť daňový doklad za doplňování pohonných hmot motorových vozidel. V případě úhrady parkovného je Zákazníkovi vydán i daňový doklad za úhradu parkovného. Po uhrazení částky je Zákazníkovi vydán parkovací lístek k výjezdu z prvního nadzemního podlaží Parkingu C a na originál Protokolu o předání a převzetí vozidla je vyznačen údaj o provedené platbě. Zákazníkem předložený originál Protokolu o předání a převzetí vozidla se ponechává na Dispečinku parkovišť. Pokud se budou údaje v předloženém originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla lišit od kopie Protokolu o předání a převzetí vozidla, budou upravené či pozměněné, pracovník Dispečinku parkovišť bude žádat pracovníka servisu vozidel k dalšímu opatření a ověření údajů. Pokud z jakéhokoli důvodu nebyla sjednaná Služba zhotovena v celém svém objednaném rozsahu, není povinen Zákazník tuto část služby hradit, o což mu bude snížena celková částka za zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. Důvod nezhotovení a následného neúčtování Služby či její části musí být uveden v protokolu o předání a převzetí vozidla. Originál společně s třetí kopií Protokolu o předání a převzetí vozidla je následně předán s finanční hotovostí k vyúčtování do kanceláře PSV. Ekonomicko administrativní pracovník zajistí odvod peněz do banky ( dle postupu Oběh finanční hotovosti v OJ Provoz parkování a servis vozidel ) s příslušným předpisem rozúčtování plateb na jednotlivá střediska, která jsou zúčastněna při poskytování této Služby. III.5 Předání vozidla Zákazníkovi Klíče a věci související k vozidlu budou Zákazníkovi předány, v případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. a, b, tohoto postupu, v kanceláři Dispečink parkovišť, na podkladě předloženého originálu Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 9 / 15

10 Protokolu o předání a převzetí vozidla. Pokud budou v Protokolu o předání a převzetí vozidla uvedeny údaje o Zákazníkovi, provede předávající následně i kontrolu těchto údajů z osobního dokladu Zákazníka. Pokud Zákazník z jakéhokoli důvodu nebude schopen prokázat údaje o své osobě, popřípadě vznikne jiné podezření, například že jsou tyto údaje upravené, či pozměněné, popřípadě nesouhlasí-li originál Protokolu o předání a převzetí vozidla s jeho kopií, může pracovník Dispečinku parkovišť požadovat po Zákazníkovi předložení dalšího dokladu věrohodně prokazující jeho totožnost, popřípadě kontaktovat Policii ČR k součinnosti ke zjištění totožnosti Zákazníka. Zákazník je povinen tyto úkony strpět. Letiště Praha, a. s. si vynucuje právo motorové vozidlo, po nezbytně nutnou dobu, nevydat osobě, u níž vzniklo podezření a která není schopna prokázat bez jakýchkoli podezření, že je řádným vlastníkem, či provozovatelem vozidla. III.6 Převzetí vozidla Zákazníkem Zákazník si vozidlo vyzvedne na stání uvedeném v Protokolu o předání a převzetí. Vozidlo a jeho vybavení je Zákazník povinen zkontrolovat před jeho uvedením do pohybu a ihned uplatnit případné reklamace u pracovníka servisu vozidel III.7 Řešení stížností a reklamací na kvalitu poskytnutých služeb 1. Veškeré reklamace, či stížnosti v souvislosti s provedenými Službami či poškozením vozidla řeší pracovník kanceláře Check-In na místě. Každá stížnost a reklamace na provedené Služby, či poškození vozidla musí být Zákazníkem podána nejpozději ve chvíli opuštění parkovacího místa, u oprávněné osoby Zhotovitele. Pokud tak Zákazník neučiní, nemůže být na jakoukoli později uplatňovanou reklamaci brán zřetel. 2. O každé stížnosti či reklamaci na provedené Služby či poškození vozidla, pokud tuto není možné bezodkladně vyřešit na místě, musí být vyhotoven zhotovitelem písemný záznam (příloha č. 2) ve dvou vyhotoveních (z nichž jedno obdrží Zákazník), a který bude dle specifikace doplněn fotodokumentací. 3. Jedno vyhotovení písemného záznamu o stížnosti na provedené Služby či poškození vozidla bude přiloženo k originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla, který je uložen na pracovišti Dispečinku parkovišť. O podané stížnosti ze strany Zákazníka bude v nejbližším možném termínu prokazatelným způsobem informován přímý nadřízený pracovníka Check-Inu, který stížnost přijal. Podané stížnosti a reklamace o náhradu škody budou vyřízeny ve stanovené lhůtě dle Občanského zákoníku. O výsledku řešení reklamace bude Zákazník bezodkladně informován odpovědným pracovníkem OJ PSV. III.8 Řešení škodné události V případě prokazatelného vzniku škody na majetku Zákazníka, za kterou nese dle jeho přesvědčení zodpovědnost Zhotovitel (dle 240a Občanského zákoníku), je Zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Zhotoviteli ještě před opuštěním parkovacího místa. Na škodní událost přivolá dispečer parkovišť pracovníka LPR/PTE/KPT a vyhotoví Protokol o škodě č.. s přílohami, jehož vzor je přílohou č. 1 směrnice Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku Letiště Praha, a. s., a stanovení pravidel pro její náhradu. Protokoly o škodě jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Jedno vyhotovení tohoto Protokolu je uloženo na LPR/PTE/KPT (kopie bude přiložena k originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla, který je uložen na pracovišti Dispečinku parkovišť), druhé vyhotovení obdrží Zákazník. V případě vzniku škody se vždy zhotovuje fotodokumentace, popřípadě filmový záznam, jenž se přikládá k Protokolu o škodě. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 10 / 15

11 IV Související dokumentace Číslo postupu / normy SM-041/2009 PP-009A/2013 PP-012/2007 PP-014/2012 Název Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku Letiště Praha, a. s. a stanovení pravidel pro její náhradu, v platném znění. Provozní řád odstavných ploch pro motorová vozidla na letišti Praha-Ruzyně, v platném znění. Postup pro přijímání, evidenci a vyřizování stížností v podniku Letiště Praha, a. s., v platném znění. Provozní řád mycí linky Parking C, v platném znění Aktuální ceník služeb Letiště Praha viz intranet LP-PP-026A/2011 Oběh finanční hotovosti v OJ Provoz parkování a servis vozidel, v platném znění. V Přechodná a závěrečná ustanovení 1) Revize / aktualizace tohoto Postupu budou vydávány při každé trvalé provozní změně a/nebo nejpozději do 24 kalendářních měsíců od data publikace. 2) Publikaci tohoto Postupu na Intranetu LP zajišťuje Správce ŘD. Na základě smlouvy mezi Letištěm Praha, a.s. a Českým Aeroholdingem, a.s. je Správcem ŘD společnost Český Aeroholding, a.s. 3) Jeden výtisk tohoto provozního postupu je k nahlédnutí na požádání Zákazníka v kanceláři Check In a jeden v kanceláři Dispečinku parkovišť. Stručný výtah tohoto postupu je zveřejněn na veřejně přístupných internetových stránkách Letiště Praha, a. s Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí vozidla Příloha č. 2 Reklamační list VI Seznam příloh Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 11 / 15

12 VII Změnový list Datum Důvod / charakter změny Podpis 22. května 2009 Verze dokumentu určena k připomínkování. 28. června 2009 Aktualizace data platnosti a účinnosti, změna klasifikace a úprava působnosti dokumentu na straně 1, úprava číslování kapitol v celém dokumentu Úprava vlastníka na provozovatele, úprava textu bod III.1 Jupová M Aktualizace pojmů ( vyznačeno) a dokumentů souvisejících Jupová M. Konec textu vnitřní normy "SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ LETIŠTĚ PRAHA, A.S." Následuje příloha/y Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 12 / 15

13 Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí vozidla Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 13 / 15

14 Příloha č. 2 Reklamační list REKLAMAČNÍ LIST V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM SLUŽBY MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. ČÍSLO ZAKÁZKY / ČÍSLO CHECK-LISTU: Podání reklamace: (tuto část vyplňuje Zhotovitel služby) Dne hodin : V okamžiku podání reklamace vozidlo odstaveno (kde): Údaje o vozidle dle osvědčení TP: RZ Značka vozidla Typ vozidla Majitel vozidla: Jméno, příjmení Kontaktní telefon Doručovací adresa Poskytovatel služby: Jméno, příjmení Osobní číslo Provedena fotodokumentace (kým): Důvod podání reklamace: Vyjádření majitele (provozovatele) vozidla: (tuto část vyplňuje zákazník) Prohlašuji, že všechny výše, mnou uvedené údaje jsou pravdivé a co nejvěrněji a nejpřesněji popisují stav věci. Podpis zákazníka: Vyjádření nadřízeného pracovníka: Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 14 / 15

15 1. Reklamaci zákazníka se nevyhovuje a je tímto shledána jako neoprávněná. Dne: Podpis 2. Reklamaci zákazníka se vyhovuje a byla učiněna následující opatření k její vyřízení: Reklamace předána: Reklamační řízení ukončeno dne: v hodin: Podpis osoby oprávněné k vyřizování reklamací: S ukončením reklamačního řízení souhlasím dne: v hodin: Podpis zákazníka: Nevyplněná pole proškrtněte. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 15 / 15

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Klimek Motion s.r.o. se sídlem Nádražní 99, 683 52 Křenovice IČ: 021 15 948 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80341 k

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ A SLUŽBY SMILE PARKING (dále jen Provozní řád ) 1. Základní údaje 1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se na okraji obce Tuchoměřice

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane, DRIVER SET ÚVOD Vážená paní, vážený pane, vítáme vás jako nového řidiče využívajícího služeb společnosti ŠkoFIN. Dovolujeme si vám předložit instrukce určené řidiči, tzv. driver set. Naleznete zde údaje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY O2 DESKTOP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY O2 DESKTOP Článek 1 Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY O2 DESKTOP 1. Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování služby O2 Desktop (dále jen VP ) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ OBSAH Článek Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 2. DEFINICE... 1 3. PŘEDMĚT NÁJMU... 4 4. OBJEDNÁVKA,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více