POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A.S."

Transkript

1 POSTUP SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM Platnost od Účinnost Nahrazuje LP-PP-031A/2009 Oblast procesů/proces Klasifikace Parkování vozidel Veřejný Zpracovatel Funkce Datum /Podpis JUPOVÁ Martina Ekonomicko-administrativní referent JUPOVÁ Martina, v.r. Vlastník Funkce Datum /Podpis KODERA Martin manažer SVP KODERA Martin, v.r. Finální schvalovatel/é Funkce Datum /Podpis GUTHOVA Marta Místopředsedkyně představenstva GUTHOVA Marta, v.r. Účel Účelem tohoto dokumentu je nastavit pravidla při poskytování služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., s místem výkonu služeb v Parkingu C v prostorách parkoviště a servisu vozidel. Předmět Dokument uvádí pravidla pro poskytování vybraných služeb, v dokumentu je dále popisován celý proces poskytnutí vybrané služby a pravidla s tímto související. Působnost Tento postup má obecnou působnost a je závazný pro zaměstnance OJ Správa vozidel a parkování - tým Parkování a servis vozidel. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6

2 OBSAH: I Zkratky pojmy... 3 I.1 Zkratky... 3 I.2 Pojmy... 3 II Odpovědnosti a pravomoci... 3 III Poskytování služby mytí,čištění a doplňování pohonných hmot... 3 III.1 Podmínky a pravidla zhotovení služby... 3 III.2 Objednání služby... 4 III.3 Zhotovení služby... 5 III.4 Poskytované služby... 7 III.4.1 Doplnění pohonných hmot... 7 III.4.2 Mytí povrchu vozidla... 7 III.4.3 Čištění interiéru vozidla... 7 III.4.4 Doplnění ostřikovačů... 8 III.4.5 Dohuštění pneumatik... 8 III.4.6 Parkování vozidla... 8 III.4.7 Platba za služby... 9 III.5 Předání vozidla Zákazníkovi... 9 III.6 Převzetí vozidla Zákazníkem III.7 Řešení stížností a reklamací na kvalitu poskytnutých služeb III.8 Řešení škodné události IV Související dokumentace V Přechodná a závěrečná ustanovení VI Seznam příloh VII Změnový list Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 2 / 15

3 I Zkratky pojmy I.1 Zkratky Zkratka Vysvětlení LPR/PTE/KPT Technický dispečink Check-In Prostor pro přebírání vozidel autopůjčoven IDC Identifikační průkaz vydávaný Letištěm Praha, a. s. M/SVP Manažer Správy vozidel a parkování VŘ/OKS Výkonný ředitel Obchod a korporátní služby I.2 Pojmy Pojem Zhotovitel služby služba Vysvětlení OJ poskytující službu mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Mytí, čištění vozidel a doplňování pohonných hmot II Odpovědnosti a pravomoci Název Role / Pozice Zhotovitel - Pracovník servisu vozidel Dispečer parkovišť Popis odpovědností a pravomocí Vyplňuje protokol o převzetí vozidla dle pokynů uvedených v tomto postupu a zajišťuje zhotovení služby Odpovídá za řešení reklamací Předává po zhotovení služby vozidla zákazníkům III Poskytování služby mytí,čištění a doplňování pohonných hmot III.1 Podmínky a pravidla zhotovení služby 1. Provozovatelem služby a zařízení souvisejícího s provozováním Služby je Letiště Praha, a. s., Provozovatelem služby je organizační jednotka Parkování a servis vozidel (dále jen Zhotovitel ). Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 3 / 15

4 2. Služba je poskytována v prostorách prvního nadzemního podlaží Parkingu C a prostorách k těmto přidruženým. V prostorách Parkingu C platí dopravní režim dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu). 3. Služba může být zhotovena pouze: a) Zákazníkům, kteří současně využívají službu parkování vozidla v prostorách Parkingu C a/nebo b) zaměstnancům Letiště Praha, a. s. a/nebo c) zaměstnancům společností působících na letišti Praha/Ruzyně a/nebo d) dalším fyzickým osobám dle provozních podmínek (ve všech výše uvedených případech dále jen Zákazník ). 4. Služba mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., je zhotovena na podkladě objednání Zákazníkem, po vjezdu do prostoru parkoviště a servisu vozidel, formou písemného protokolu Check-listu o předání a převzetí vozidla, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto postupu (dále jen Protokol o předání a převzetí vozidla ). V Protokolu o předání a převzetí vozidla budou Zhotovitelem vyznačeny všechny Zákazníkem objednané úkony. Služba doplňování pohonných hmot je poskytnuta pouze společně s využitím služeb mytí a čištění vozidla ( jedná se o doplňkovou službu ). 5. Služba je poskytována pouze pro vozidla kategorie dle ČSN skupiny 1, podskupiny 01 střední osobní automobily a skupiny 02 velké osobní automobily. Vzhledem k technickým parametrům mycího boxu je maximální rozměr vozidla, včetně příslušenství, omezen na výšku 2200mm a šířku 2160mm. III.2 Objednání služby 1. Služba je poskytována Zákazníkovi po vjezdu do prvního podlaží Parkingu C do prostoru parkoviště a servisu vozidel. Po stisknutí tlačítka Zákazníkem na obslužném stojanu dojde k otevření vjezdové závory, případně k otevření vjezdových vrat, čímž bude Zákazníkovi umožněn vjezd. Po vjezdu a odstavení vozidla na určeném místě bude oprávněným zaměstnancem Zhotovitele vyplněn Protokol o předání a převzetí vozidla ve 4 (čtyřech) vyhotoveních viz příloha č.1, v němž budou Zhotovitelem zaznamenány základní, údaje o Zákazníkovi (jméno, příjmení, čas a datum příjmu vozidla, RZ vozidla), případně další údaje, pokud jím budou poskytnuty (např. číslo dokladu totožnosti, telefonní kontakt ). 2. Se souhlasem Zhotovitele lze zhotovit Službu: a) Zákazníkovi, který současně využívá parkování vozidla v prostorách Parkingu C. Službu může využít Zákazník, který současně využívá parkování vozidla v prostorách Parkingu C. Zákazníkem objednaná Služba bude zhotovena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 36 (třicetišesti) hodin od podpisu protokolu o předání a převzetí vozidla a to v rozsahu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Oboustrannou dohodou může být termín zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. posunut na jiný časový úsek a tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o předání a převzetí vozidla formou stanovení nejzazšího data a času, kdy má být sjednaná služba zhotovena. Dle vyznačeného data a času příjezdu bude Zákazníkovi po převzetí vozidla účtována cena za parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. b) zaměstnanci Letiště Praha, a. s. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 4 / 15

5 Vztah k Letišti Praha, a. s. Zákazník prokazuje platným IDC. - Zaměstnanci Letiště Praha, a. s. bude dle tohoto postupu Služba zhotovena na podkladě předložení platného IDC a platné Parkovací karty vydané Letištěm Praha, a. s. Zákazníkovi v tomto případě není účtováno parkovné. - Pokud Zákazník není držitelem platné Parkovací karty vydané Letištěm Praha, a. s., bude mu dodatečně účtováno parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. Za zhotovení Služby nebude účtováno parkovné v případě, že Zákazník bezodkladně po zhotovení Služby a uhrazení platby za zhotovení Služby opustí prostory Parkingu C. c) zaměstnanci společností působících na letišti Praha/Ruzyně a další fyzické osoby (v souladu s článkem III.1 odst. 3 písm. d) tohoto postupu) Zhotovitelem bude zhotovena Služba dle požadavku Zákazníka dle provozních podmínek. Za zhotovení Služby není účtováno parkovné, přičemž Zákazník má povinnost bezodkladně po zhotovení Služby a uhrazení platby za zhotovení Služby opustit prostory Parkingu C. 3. S aktuálními cenami za zhotovení každé z části Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s., je Zákazník seznámen aktualizovanými vývěskami na veřejném místě v prostoru Check-Inu. Na vývěsce bude zřetelně vyznačena cena za zhotovení části každé Služby a aktuální cena pohonných hmot. Na vývěsce v prostoru Check-Inu bude uveden popis prováděných úkonů v rámci poskytované služby a rovněž popis postupu jak, kdy a kde lze provést úhradu za Službu. V Protokolu o předání a převzetí vozidla bude vždy uvedena cena, která je shodná s cenou na vývěsce. Na vývěsce mohou být zákazníci rovněž informováni o konání slevových a jiných časově omezených akcích v souvislosti s poskytováním Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. 4. Zákazník má možnost objednání jakékoli kombinace zhotovení Služeb, jejichž vzájemné zhotovení se logicky nevylučuje, s výjimkou doplňování pohonných hmot viz článek III.1 bod 4. Pokud Zákazník odmítne zhotovení vstupní kontroly vozidla, zapovídá se mu tímto možnost reklamace na poškození vozidla. 5. Kontrola příslušenství vozidla a jeho funkčnost se při převzetí vozidla Zhotovitelem neprovádí. Taktéž se neprovádí kontrola povinné, předepsané výbavy vozidla (lékárnička, výstražný trojúhelník, ). Závady, objektivně nezjistitelná a skrytá poškození na vozidle nemá Zhotovitel povinnost při převzetí zjišťovat. 6. Spolu s vozidlem předá Zákazník pracovníkovi Zhotovitele klíče, popřípadě další zařízení potřebné k řízení vozidla, o čemž bude vyhotoven záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla. Podpisem Protokolu o předání a převzetí vozidla stvrdí Zákazník i Zhotovitel správnost všech údajů v něm uvedených, souhlas s objednanou Službou a cenami za jejich zhotovení. Zákazníkovi je ponechán první výtisk Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.3 Zhotovení služby 1. Zhotovitel je povinen se ke svěřenému vozidlu chovat co nejšetrněji. Vozidlo smí Zhotovitel používat pouze k přejezdu mezi jednotlivými pracovišti a to pouze za předpokladu, že má Zákazník danou Službu písemně objednánu. Vozidlo smí řídit pouze osoba, která vlastní dané řidičské oprávnění pro daný typ vozidla a jejíž schopnost řídit motorové vozidlo není nijak snížena či omezena. Tato osoba musí být v platném pracovním poměru k Letišti Praha, a. s., organizační jednotce PSV a současně musí být držitelem platného průkazu Odborné způsobilosti řidiče motorových vozidel (Referenční školení řidičů). Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 5 / 15

6 Ve výjimečných případech, a pokud to dovolí provozní podmínky, může být Zhotovitelem nabídnuta Zákazníkovi kratší doba zhotovení služby než která je stanovena dle článku III.2 odst. 2 písm. a) tohoto postupu. 2. Po zhotovení objednané Služby bude pracovníkem Zhotovitele vozidlo odstaveno na určené parkovací stání v Parkingu C, které je vyhrazeno pro potřeby PSV, což bude čitelně uvedeno v Protokolu o předání a převzetí vozidla. 3. Pokud z důvodu na straně Zhotovitele (porucha, údržba zařízení apod.) nebude možno jednotlivou objednanou Službu zhotovit v celém rozsahu, nebude tato Služba Zákazníkovi účtována. O tuto podílnou část bude následně snížena celková částka za zhotovení objednaných Služeb. O neprovedení objednaných Služeb v plném rozsahu bude proveden zápis v Protokolu o předání a převzetí vozidla. 4. Zhotovitel může odmítnout zhotovení Služby, v případě: a) že to nedovoluje bezpečnostní nebo provozní situace na Letišti Praha/Ruzyně a/nebo b) je z části nebo zcela naplněna kapacita servisu vozidel dovolující plynulé zhotovení Služby a/nebo c) vozidlo nesplňuje ustanovení zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a/nebo d) je interiér vozidla extrémně znečištěn a/nebo e) jedná se o vozidlo s řízením na pravé straně a/nebo f) jedná se o atypické vozidlo, kabriolet, reklamní vozidlo apod. kdy může zhotovením služby dojít k poškození vozidla, nebo jeho součásti či hrozí oprávněná obava z poškození zařízení Zhotovitele a/nebo g) jsou na vozidle upevněny držáky, nosiče, přídavná zrcátka, spojlery, imitace antén apod. kdy může dojít k poškození vozidla, nebo jeho součásti či hrozí oprávněná obava z poškození zařízení Zhotovitele a/nebo h) Zákazník odmítá respektovat pokyny a nařízení dané tímto postupem, či oprávněnými osobami a/nebo i) dojde k dočasnému přerušení, či úplnému ukončení poskytované Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. i bez předchozího upozornění ze strany Zhotovitele. 5. Se souhlasem obou stran, může být zhotovena Zákazníkovi Služba i při extrémním znečištění interiéru vozidla za příplatek 25 (dvacetpět) procent k základní ceně za čištění interiéru vozidla. O tomto musí být učiněn záznam do protokolu o předání a převzetí vozidla. V tomto případě se ruší ustanovení bodu III. 3 odst. 4 písm. d) tohoto postupu. 6. O odmítnutí zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. musí být Zákazník seznámen nejpozději před podpisem Protokolu o předání a převzetí vozidla oběma stranami. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 6 / 15

7 III.4 Poskytované služby III.4.1 Doplnění pohonných hmot Doplnění pohonných hmot se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Platba za doplnění pohonných hmot je násobkem množství doplněných pohonných hmot a aktuální ceny za litr pohonných hmot v okamžiku doplňování pohonných hmot, dle údajů na daňovém dokladu. Doplňování pohonných hmot je prováděno výhradně na čerpací stanici situované v prvním podlaží Parkingu C a to oprávněným pracovníkem Zhotovitele. Před vlastním doplňováním pohonných hmot je provedeno přihlášení k čerpání pohonných hmot přiložením osobního čipu a čipu určeného pro doplňování pohonných hmot vozidla Zákazníka ke čtecímu zařízení, čímž dojde k uvolnění čerpání pohonných hmot. Do vozidla je doplněno takové množství pohonných hmot, kdy ukazatel stavu pohonných hmot ve vozidle signalizuje plnou nádrž vozidla. Po ukončení plnění pohonných hmot je vytisknuto potvrzení ve dvou vyhotoveních, ze kterých jsou zřejmé následující údaje: den, hodina, číslo stojanu, množství v litrech, cena za odběr a kým a jaké pohonné hmoty byly doplňovány. Toto potvrzení musí obsahovat veškeré náležitosti pro uznání daňového dokladu v účetnictví. Potvrzení se stává součástí protokolu o předání a převzetí vozidla. Všechny pohonné hmoty splňují certifikát ISO 9001 a normy pro benzín EN-228 a naftu EN-590. III.4.2 Mytí povrchu vozidla Mytí povrchu vozidla se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. V letních měsících je vozidlo navíc z vnější strany nejprve omyto přípravkem k odstranění hrubých nečistot a hmyzu, který zajišťuje co nejdokonalejší omytí karoserie vozidla. Před vlastním mytím vozidla je proveden oplach karoserie vozidla tlakovou vodou a poté je vozidlo navedeno do mycí linky k vlastnímu procesu mytí. Mytí je prováděno co nejšetrněji, v souladu s platným Provozním řádem mycí linky - viz související dokumenty. Zařízení mycích linek splňuje vydané Ujištění o vydaném prohlášení o shodě společností WashTec cleaning technology a Zhotovitel, mimo jiné, garantuje a odpovídá za pravidelný servis mycích linek. III.4.3 Čištění interiéru vozidla Čištění interiéru vozidla se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Čištění interiéru vozidla spočívá v - omytí skel vozidla z vnitřní strany, a vyčištění zrcadel (v případě vylepení kupónů za úhradu mýtného, parkovacích či vjezdových povolení, reklam apod., (dále jen známek ) nejsou Zhotovitelem v žádném případě odstraňovány a to ani po ukončení doby platnosti těchto známek), - otření prahů a rámů všech dveří vozidla, - otření palubní desky a středového panelu vlhkou tkaninou a v případě potřeby konzervace přípravkem k tomu určeným, Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 7 / 15

8 - vysypání a vytření popelníku, případně vysátí a vytření vyprázdněných přihrádek (přihrádky s uloženými věcmi Zákazníka nebudou čištěny), - vysání koberce podlahy vozidla, sedadel, polstrování dveří a zavazadlového prostoru, - omytí gumových koberců tlakovou vodou. Čištění interiéru vozidla je prováděno co nejšetrněji, přípravky a zařízením k tomu určeným. Čištění je prováděno pouze v běžném rozsahu bez použití jakýchkoliv neschválených čistících, chemických či agresivních látek. Při zhotovení Služby není prováděno hloubkové a chemické čištění, či tepování. Není čištěno obložení stropů, potahů, čalounění či leštění interiéru a leštění či konzervace exteriéru vozidla. Případné předměty či ceniny, nalezené mimo odkládací plochy a přihrádky budou osobou Zhotovitele uloženy na sedadle spolujezdce a o těchto předmětech bude vyhotoven co nejpřesnější písemný záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.4.4 Doplnění ostřikovačů Doplnění ostřikovačů se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Do zásobníků kapaliny vstřikovačů vozidla se doplní směs vody a přípravku, v závislosti na ročním období. V letním období je doplňována směs usnadňující odstranění nečistot a hmyzu, v zimních měsících je doplňována směs s bodem tuhnutí nižším než -15 C. Nádobka ostřikovačů je vždy doplňována až po okraj. O plnění směsí do nádobky ostřikovačů je vždy učiněn zápis do Protokolu o předání a převzetí vozidla. Před vlastním doplněním nádobky ostřikovačů není Zhotovitel povinen a ani oprávněn nádobku od původního obsahu vyprázdnit, dojde tedy pouze, ze strany Zhotovitele, k doplnění jejího obsahu. III.4.5 Dohuštění pneumatik Dohuštění pneumatik se provádí na základě objednání Zákazníkem, o čemž je učiněn záznam v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Tlak v pneumatikách vozidla se upravuje stlačeným vzduchem ze vzduchového rozvodu, na tlak uvedený na štítku výrobcem vozidla, a to na tlak při pohotovostní hmotnosti vozidla. Na jiný tlak budou pneumatiky vozidla nahuštěny pouze v případě, že bude v Protokolu o předání a převzetí vozidla při sjednávání služby uveden Zákazníkem jiný záznam. Pokud není na vozidle umístěn originální štítek s údaji o tlaku vzduchu v pneumatikách, budou všechny pneumatiky na vozidle nahuštěny na tlak vzduchu, který bude roven nejvyššímu tlaku ze všech kol na vozidle. Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je vždy upraven na nejvyšší tlak huštěných pneumatik na vozidle. III.4.6 Parkování vozidla 1. Vozidlo Zákazníka je po provedení objednané Služby v případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. a), b), tohoto postupu odstaveno zhotovitelem (pracovníkem servisu vozidel )do parkovacího boxu v budově Parkingu C a to na vyhrazená parkovací místa, která jsou vyhrazena pro potřeby PSV. Vozidlo je odstaveno přední částí ven, v zimním období se zařazeným prvním rychlostním stupněm, v letním období se zataženou ruční brzdou. Vozidlo bude uzamčeno. O Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 8 / 15

9 odstavení vozidla je proveden záznam do Protokolu o předání a převzetí vozidla, který obsahuje údaje o místu odstavení vozidla, datum a čas odstavení vozidla a kdo vozidlo odstavil. Současně je proveden výpočet částky za zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. v Protokolu o předání a převzetí vozidla. Po odstavení vozidla na parkovací stání je ponechána jedna kopie Protokolu o předání a převzetí vozidla (druhý list) viditelně ve vozidle. Třetí list kopie je předán pracovníkem Zhotovitele spolu s klíči od vozidla do kanceláře Dispečinku parkovišť, oproti podpisu. Pracovník Dispečinku parkovišť není oprávněn jakýmkoli způsobem s vozidlem Zákazníka manipulovat. Poslední (čtvrtá) vyplněná kopie je ponechána v kanceláři Check-In. 2. V případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. c), tohoto postupu je vozidlo ihned po zhotovení Služby předáno Zákazníkovi, který se prokáže daňovým dokladem o provedené platbě za zhotovení Služby. Při předání vozidla je Zákazníkovi ponechán Zhotovitelem druhý list Protokolu o předání a převzetí vozidla. III.4.7 Platba za služby Platba za poskytnuté služby je provedena na základě předložení originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla na přepážce Dispečinku parkovišť v prvním nadzemním podlaží Parkingu C. Celková částka k úhradě se skládá ze součtu vyplněných údajů o objednané a provedené Službě a ceny za parkovné dle platného ceníku Letiště Praha, a. s. Zákazníkovi vystaví dispečer parkovišť zvlášť daňový doklad za části Služby mytí povrchu vozidla a čištění interiéru vozidla a zvlášť daňový doklad za doplňování pohonných hmot motorových vozidel. V případě úhrady parkovného je Zákazníkovi vydán i daňový doklad za úhradu parkovného. Po uhrazení částky je Zákazníkovi vydán parkovací lístek k výjezdu z prvního nadzemního podlaží Parkingu C a na originál Protokolu o předání a převzetí vozidla je vyznačen údaj o provedené platbě. Zákazníkem předložený originál Protokolu o předání a převzetí vozidla se ponechává na Dispečinku parkovišť. Pokud se budou údaje v předloženém originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla lišit od kopie Protokolu o předání a převzetí vozidla, budou upravené či pozměněné, pracovník Dispečinku parkovišť bude žádat pracovníka servisu vozidel k dalšímu opatření a ověření údajů. Pokud z jakéhokoli důvodu nebyla sjednaná Služba zhotovena v celém svém objednaném rozsahu, není povinen Zákazník tuto část služby hradit, o což mu bude snížena celková částka za zhotovení Služby mytí, čištění a doplňování pohonných hmot vozidel Zákazníkům Letiště Praha, a. s. Důvod nezhotovení a následného neúčtování Služby či její části musí být uveden v protokolu o předání a převzetí vozidla. Originál společně s třetí kopií Protokolu o předání a převzetí vozidla je následně předán s finanční hotovostí k vyúčtování do kanceláře PSV. Ekonomicko administrativní pracovník zajistí odvod peněz do banky ( dle postupu Oběh finanční hotovosti v OJ Provoz parkování a servis vozidel ) s příslušným předpisem rozúčtování plateb na jednotlivá střediska, která jsou zúčastněna při poskytování této Služby. III.5 Předání vozidla Zákazníkovi Klíče a věci související k vozidlu budou Zákazníkovi předány, v případě ustanovení článku III.2 odst. 2 písm. a, b, tohoto postupu, v kanceláři Dispečink parkovišť, na podkladě předloženého originálu Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 9 / 15

10 Protokolu o předání a převzetí vozidla. Pokud budou v Protokolu o předání a převzetí vozidla uvedeny údaje o Zákazníkovi, provede předávající následně i kontrolu těchto údajů z osobního dokladu Zákazníka. Pokud Zákazník z jakéhokoli důvodu nebude schopen prokázat údaje o své osobě, popřípadě vznikne jiné podezření, například že jsou tyto údaje upravené, či pozměněné, popřípadě nesouhlasí-li originál Protokolu o předání a převzetí vozidla s jeho kopií, může pracovník Dispečinku parkovišť požadovat po Zákazníkovi předložení dalšího dokladu věrohodně prokazující jeho totožnost, popřípadě kontaktovat Policii ČR k součinnosti ke zjištění totožnosti Zákazníka. Zákazník je povinen tyto úkony strpět. Letiště Praha, a. s. si vynucuje právo motorové vozidlo, po nezbytně nutnou dobu, nevydat osobě, u níž vzniklo podezření a která není schopna prokázat bez jakýchkoli podezření, že je řádným vlastníkem, či provozovatelem vozidla. III.6 Převzetí vozidla Zákazníkem Zákazník si vozidlo vyzvedne na stání uvedeném v Protokolu o předání a převzetí. Vozidlo a jeho vybavení je Zákazník povinen zkontrolovat před jeho uvedením do pohybu a ihned uplatnit případné reklamace u pracovníka servisu vozidel III.7 Řešení stížností a reklamací na kvalitu poskytnutých služeb 1. Veškeré reklamace, či stížnosti v souvislosti s provedenými Službami či poškozením vozidla řeší pracovník kanceláře Check-In na místě. Každá stížnost a reklamace na provedené Služby, či poškození vozidla musí být Zákazníkem podána nejpozději ve chvíli opuštění parkovacího místa, u oprávněné osoby Zhotovitele. Pokud tak Zákazník neučiní, nemůže být na jakoukoli později uplatňovanou reklamaci brán zřetel. 2. O každé stížnosti či reklamaci na provedené Služby či poškození vozidla, pokud tuto není možné bezodkladně vyřešit na místě, musí být vyhotoven zhotovitelem písemný záznam (příloha č. 2) ve dvou vyhotoveních (z nichž jedno obdrží Zákazník), a který bude dle specifikace doplněn fotodokumentací. 3. Jedno vyhotovení písemného záznamu o stížnosti na provedené Služby či poškození vozidla bude přiloženo k originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla, který je uložen na pracovišti Dispečinku parkovišť. O podané stížnosti ze strany Zákazníka bude v nejbližším možném termínu prokazatelným způsobem informován přímý nadřízený pracovníka Check-Inu, který stížnost přijal. Podané stížnosti a reklamace o náhradu škody budou vyřízeny ve stanovené lhůtě dle Občanského zákoníku. O výsledku řešení reklamace bude Zákazník bezodkladně informován odpovědným pracovníkem OJ PSV. III.8 Řešení škodné události V případě prokazatelného vzniku škody na majetku Zákazníka, za kterou nese dle jeho přesvědčení zodpovědnost Zhotovitel (dle 240a Občanského zákoníku), je Zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Zhotoviteli ještě před opuštěním parkovacího místa. Na škodní událost přivolá dispečer parkovišť pracovníka LPR/PTE/KPT a vyhotoví Protokol o škodě č.. s přílohami, jehož vzor je přílohou č. 1 směrnice Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku Letiště Praha, a. s., a stanovení pravidel pro její náhradu. Protokoly o škodě jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Jedno vyhotovení tohoto Protokolu je uloženo na LPR/PTE/KPT (kopie bude přiložena k originálu Protokolu o předání a převzetí vozidla, který je uložen na pracovišti Dispečinku parkovišť), druhé vyhotovení obdrží Zákazník. V případě vzniku škody se vždy zhotovuje fotodokumentace, popřípadě filmový záznam, jenž se přikládá k Protokolu o škodě. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 10 / 15

11 IV Související dokumentace Číslo postupu / normy SM-041/2009 PP-009A/2013 PP-012/2007 PP-014/2012 Název Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku Letiště Praha, a. s. a stanovení pravidel pro její náhradu, v platném znění. Provozní řád odstavných ploch pro motorová vozidla na letišti Praha-Ruzyně, v platném znění. Postup pro přijímání, evidenci a vyřizování stížností v podniku Letiště Praha, a. s., v platném znění. Provozní řád mycí linky Parking C, v platném znění Aktuální ceník služeb Letiště Praha viz intranet LP-PP-026A/2011 Oběh finanční hotovosti v OJ Provoz parkování a servis vozidel, v platném znění. V Přechodná a závěrečná ustanovení 1) Revize / aktualizace tohoto Postupu budou vydávány při každé trvalé provozní změně a/nebo nejpozději do 24 kalendářních měsíců od data publikace. 2) Publikaci tohoto Postupu na Intranetu LP zajišťuje Správce ŘD. Na základě smlouvy mezi Letištěm Praha, a.s. a Českým Aeroholdingem, a.s. je Správcem ŘD společnost Český Aeroholding, a.s. 3) Jeden výtisk tohoto provozního postupu je k nahlédnutí na požádání Zákazníka v kanceláři Check In a jeden v kanceláři Dispečinku parkovišť. Stručný výtah tohoto postupu je zveřejněn na veřejně přístupných internetových stránkách Letiště Praha, a. s Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí vozidla Příloha č. 2 Reklamační list VI Seznam příloh Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 11 / 15

12 VII Změnový list Datum Důvod / charakter změny Podpis 22. května 2009 Verze dokumentu určena k připomínkování. 28. června 2009 Aktualizace data platnosti a účinnosti, změna klasifikace a úprava působnosti dokumentu na straně 1, úprava číslování kapitol v celém dokumentu Úprava vlastníka na provozovatele, úprava textu bod III.1 Jupová M Aktualizace pojmů ( vyznačeno) a dokumentů souvisejících Jupová M. Konec textu vnitřní normy "SLUŽBA MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ LETIŠTĚ PRAHA, A.S." Následuje příloha/y Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 12 / 15

13 Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí vozidla Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 13 / 15

14 Příloha č. 2 Reklamační list REKLAMAČNÍ LIST V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM SLUŽBY MYTÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT VOZIDEL ZÁKAZNÍKŮM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. ČÍSLO ZAKÁZKY / ČÍSLO CHECK-LISTU: Podání reklamace: (tuto část vyplňuje Zhotovitel služby) Dne hodin : V okamžiku podání reklamace vozidlo odstaveno (kde): Údaje o vozidle dle osvědčení TP: RZ Značka vozidla Typ vozidla Majitel vozidla: Jméno, příjmení Kontaktní telefon Doručovací adresa Poskytovatel služby: Jméno, příjmení Osobní číslo Provedena fotodokumentace (kým): Důvod podání reklamace: Vyjádření majitele (provozovatele) vozidla: (tuto část vyplňuje zákazník) Prohlašuji, že všechny výše, mnou uvedené údaje jsou pravdivé a co nejvěrněji a nejpřesněji popisují stav věci. Podpis zákazníka: Vyjádření nadřízeného pracovníka: Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 14 / 15

15 1. Reklamaci zákazníka se nevyhovuje a je tímto shledána jako neoprávněná. Dne: Podpis 2. Reklamaci zákazníka se vyhovuje a byla učiněna následující opatření k její vyřízení: Reklamace předána: Reklamační řízení ukončeno dne: v hodin: Podpis osoby oprávněné k vyřizování reklamací: S ukončením reklamačního řízení souhlasím dne: v hodin: Podpis zákazníka: Nevyplněná pole proškrtněte. Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, Praha 6 Str. 15 / 15

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Letiště Ostrava, a.s. (dále jen LOas ) provozuje na letišti Ostrava-Mošnov odstavné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. pro parkoviště

Všeobecné obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. pro parkoviště Všeobecné obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. pro parkoviště OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Letiště Praha, a.s. se sídlem K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 identifikační číslo: 282 44 532 zapsané

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2014: Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Zpracovatel: Rozsah působnosti: Zuzana Motyčková, pracovník úseku ztráty a nálezy správního odboru Městského

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S.

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S. SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 15.12.2014 15.12.2014 LP-SM-006A/2010 Řízení a rozvoj infrastruktury Oblast procesů/proces Klasifikace

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ 1 Parkoviště je nedílnou součástí Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzovicích, 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90. V prostorech parkoviště P1 v souladu s pravidly silničního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům. Podmínky pronájmu Podmínky - autopůjčovny Drelante s.r.o Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz V této webové prezentaci vystupuje na straně dodavatele

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Krycí list ve věci podání nabídky na

Krycí list ve věci podání nabídky na Příloha č. 1 výběrového řízení Krycí list ve věci podání nabídky na Zabezpečení nucených odtahů vozidel na území města Uherský Brod včetně jejich střežení na parkovišti a případného přitažení zpět 1. Vyhlašovatel:

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR I. Úvodní ustanovení Předmětem Metodického pokynu

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více