PROJEKT PRAHA LETIŠTĚ RUZYNĚ KLADNO ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRAHA LETIŠTĚ RUZYNĚ KLADNO ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ"

Transkript

1 PROJEKT PRAHA LETIŠTĚ RUZYNĚ KLADNO ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

2 Smart Cities? Trocha ideologie: Jedna z definic říká: Smart City není město bohaté natolik, že e si každý můžm ůže e dovolit koupit auto a jezdit s ním, n ale město, m kde manažeři i používaj vají hromadnou dopravu jako samozřejmost, protože e to je komfortní a jednoduché. Osobní automobil je po dobu své životnosti používán n průměrn rně v 5% času. U dopravních prostředk edků hromadné dopravy je to zpravidla o jeden řád d výše.

3 Schéma tratí v okolí Prahy

4 Současný stav Kladno je největší město Středo edočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj j směř ěřuje vůbec v nejvíc c pravidelných dojíždějících ch v celé ČR R (zdroj ČSÚ) Železniční trať Praha Kladno je pouze jednokolejná,, ale patří mezi nejzatížen enější v síti s SŽDC S (až 6 vlaků/hod) Zpomalení cestování kvůli čekání na křižovk ování vlaků Přenášení zpoždění na vlaky opačného směru Nemožnost navýšen ení nabídky vlaků Chybí parkoviště P+R na vhodných místech m a zastávky na území Prahy Letiště Václava Havla je obsluhováno pouze autobusy, taxi a IAD, i když ročně odbaví přes 10 mil. cestujících ch a pracuje zde až 10 tis. zaměstnanc stnanců To vše v e generuje velké zatížen ení silniční sítě v Praze a mám negativní dopad na obyvatele příslup slušných městskýchm částí

5 Historie modernizace spojení Praha - Kladno Vznik a trasování stávajících železničních tratí z 19. století Již před rokem 1989 se diskutuje potřeba modernizace Příprava modernizace probíhá od roku 1998 Povrchové vedení přes Prahu 6 (2001), změna na zahloubenou trasu v úseku Stromovka Veleslavín (2005) V roce 2008 uzavřeno memorandum k projektu mezi státem a samosprávami, obsahuje však nereálné požadavky V roce 2011 uzavřeno nové memorandum mezi MD a hl. m. Prahou, obě strany mají realistické představy zpracována Feasibility study s ekonomickým a multikriteriálním hodnocením a porovnáním variant 2013 výběr prioritních úseků pro přednostní realizaci

6 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013

7 Přehled územních stop

8 Cíle projektu Obsluha Kladna a Středo edočeského kraje Spojení největší šího města m kraje s Prahou Výhledové pokračov ování modernizace směr r Rakovník, k, případně další směry Obsluha terminálů P+R ve vazbě na rychlostní silnice R6, R7 a R1 Intervalová doprava rychlých a zastávkových vlaků

9 Cíle projektu Obsluha Letiště Václava Havla Praha Spojení letiště s centrem Prahy příměstskoup železniční dopravou Zajištění vazby na dálkovoud železniční dopravu v souladu s požadavky EU

10 Cíle projektu Obsluha městskýchm částí Praha 6 a 7 železniční dopravou Nové zastávky na území Prahy 6 a 7 Přestupní vazby vlak metro tramvaj bus Všechny vlaky v tarifu Pražsk ské integrované dopravy Zklidnění hlavních radiál l (Dejvická,, Patočkova) díkyd parkovištím m P+R v extravilánu Prahy

11 Schéma cílovc lového stavu

12 Studie proveditelnosti základní dopravní vazby relace Kladno min. interval 15 minut relace Letiště VHP min. interval 15 minut Dopravní terminál l s P+R min. interval 10 minut napojení na Prahu napojení na Prahu napojení letiště dálková doprava poloha terminálu Praha Masarykovo n. Praha Masarykovo n. od SV (R) travelátor Praha Ruzyně Praha Smíchov / hl. n. Praha Smíchov / hl. n. od JZ (J) shuttle na Praha hl.n. Dlouhá Míle přímé dálkové vlaky

13 Studie proveditelnosti aktuáln lní postup hodnocení variant 29 variant provozně-technického řešení předvýběr založený na technologickém posouzení a proveditelnosti 17 variant provozně-technického řešení výběr reprezentativních variant 5 reprezentativních variant model přepravní prognózy a CBA pro 5 reprezentativních variant zjednodušená CBA pro zbylých 12 variant založená na analýze citlivosti multikriteriální analýza 17-ti variant DOPORUČENÉ VARIANTY

14 Studie proveditelnosti MCA - 3 základnz kladní pilíře 1. Technický a dopravní (přínosy) váha 36,6% vnímaná cestovní doba přepravní potenciál urbanismus a územní rozvoj 2. Environmentální a územní (překážky) váha 21,6% hluk ze železniční dopravy vliv na zvláště chráněná území vliv na územní systém ekologické stability vliv na kulturní památky vliv na krajinný ráz zábor ZPF připravenost stavby 3. Ekonomický (proveditelnost) váha 41,8% investiční náročnost provozní náročnost poměr nákladů a přínosů B/C

15 Studie proveditelnosti Schéma varianty R1 (odbočka Ruzyně)

16 Studie proveditelnosti Schéma varianty J5 (odbočka Ruzyně)

17 Dopravní model příklad jednoho z výstupů

18 Základní technické údaje úsek Praha Bubny Letiště Václava Havla

19 Přehledná situace, přestupnp estupní vazby

20 STAV PŘÍPRAVY Přípravná dokumentace (pro ÚR) zpracována 3/2009, v souladu se schválenou dokumentací EIA z roku 2009 k dokumentaci zajištěno 95% kladných stanovisek dotčených orgánů (památk tkáři, hygienik, Praha 6 atp.) nesouhlas Prahy 7 Z celkové délky (Bubny - letiště) ) obsahuje 45% tunelové trasy, zejména v úseku Stromovka Veleslavín Od roku 2010 hledání alternativních variant a úspornějších technických řešení

21 Základní údaje o stavbě Délka trasy 18,2 km Návrhová rychlost 80 km/hod (úsek( Dlouhá Míle Letiště Ruzyně 90 km/h) Maximáln lní užitý sklon nivelety 30 Předpokládá se výlučný provoz vlaků osobní dopravy (výjimku tvoří žst.. Praha Ruzyně,, kde zůstz stávají v provozu vlečky do skladových areálů,, obsluha bude zajištěna výhradně od žst. Hostivice) Délka nástupin stupišť 170 m Provoz v celém m rozsahu v závislz vislé (elektrické) ) trakci Pravidelný intervalový provoz, trať má vyhovovat špičkovému interval letištn tních vlaků 10 min, a kladenských vlaků 15 min a spojů na Kralupy nad Vltavou 30 min Jízdní doba plně zastávkov vkového vlaku v úseku Masarykovo nádran draží Letiště Ruzyně je 26 min, zrychleného ho spoje 21 min.

22 MODERNIZACE ŽST. PRAHA-BUBNY

23 Stanice Praha Bubny Vltavská - vizualizace

24 Průchod Stromovkou vizualizace

25 Pohled na portál l tunelu Stromovka

26 Stanice Praha Dejvice Hradčansk anská příčný řez

27 Stanice Praha Dejvice vizualizace interiéru ru

28 Stanice Praha Dejvice - vizualizace

29 Stanice Praha Veleslavín příčný řez

30 Stanice Praha Veleslavín vizualizace

31 Stanice Praha Ruzyně vizualizace

32 Zastávka Praha Dlouhá Míle urbanistické schéma

33 Zastávka Praha Dlouhá Míle vizualizace

34 Stanice Praha Letiště Ruzyně - příčný řez v místě napojení na Terminál 1 a Parking C

35 Stanice Praha Letiště Ruzyně úroveň nástupiště - vizualizace

36 Základní technické údaje úsek Ruzyně Kladno

37 STAV PŘÍPRAVY Přípravná dokumentace (pro ÚR) zpracována Vzhledem k požadavk adavkům m na vyhodnocení synergických vlivů provozu letiště,, dálnice d R6 a modernizované železnice byla EIA vydána aža 2013 Značný ný časový odstup od doby zpracování,, neplatná stanoviska, řada změn n v území. Úsek na území města Kladna řešen en v roce 2013 jako samostatný projekt

38

39 Základní technické parametry: Délka trasy: 19,7 km, z toho významných přelop eložek ek 6,6 km; Traťov ová rychlost 120 km/h; Zdvoukolejnění tratě; Nezávisl vislá (elektrická) ) trakce Modernizace zabezpečovac ovacího a sdělovac lovacího zařízen zení s možnost ností dálkového ovládání provozu; Peronizace železničních stanic a zastávek; Délka nástupin stupišť 170 m, bezbariérový rový přístup p na nástupin stupiště, 4 železniční stanice a 5 zastávek, z toho dvě nové (Hostivice- Jeneček ek,, Pletený Újezd)

40 Porovnání jízdních dob: Zastávkový vlak Masarykovo nádran draží Kladno Délka trasy Z toho úsek Ruzyně Kladno Délka trasy Po modernizaci 31 km 40 min Po modernizaci 15,5 km 21 min Stávaj vající stav Stávaj vající stav min. 50 min min. 25 min Celková doba jízdy j do zastávky Kladno Ostrovec je 47 min Zrychlený vlak Masarykovo nádran draží Kladno Vlak zastavuje ve stanicích ch Praha-Bubny, Praha-Dejvice, Hostivice Délka trasy 31 km Z toho úsek Ruzyně - Kladno Délka trasy 15,5 km Po modernizaci 27 min Po modernizaci 11 min Stávaj vající stav Stávaj vající stav cca 39 min min. 18 min

41 Vizualizace žst. Hostivice,, detail nástupin stupišť:

42 Vizualizace žst. Jeneč

43 Vizualizace žst.. Kladno, nadhledová perspektiva:

44 Vizualizace žst.. Kladno, detail nástupin stupišť:

45 Přínosy projektu v přepravp epravě osob podle výpočtů v modelech dopravy 2013 současný stav Praha Kladno Praha Letiště Železnice Autobusy Automobily modelový stav (včetn etně urbanistického rozvoje a rozvoje Letiště) Železnice Autobusy Automobily Počet cestujících ch za průměrný rný pracovní den v obou směrech Při i realizaci projektu Železničního spojení -... Bez realizace projektu Železničního spojení

46 Přehled investičních nákladn kladů varianta IN R1a R1b R1bb J5a J5b J5bb Stromovka Veleslavín n tunelová 23,5 Praha Dejvice podzemní 20,5 povrchová 16,0 Stromovka Veleslavín n tunelová 23,0 Praha Dejvice podzemní 20,0 povrchová 16,3 Investiční náklady jsou v mld CZK bez DPH, cenová úroveň 2013 (bez rozložen ení v čase a bez inflace). Náklady zahrnují celý projekt Praha Kladno s odbočen ením m na Letiště, včetně úprav Jinonické trati. Zdroj studie proveditelnosti.

47 Výsledky Studie proveditelnosti podporují další postup v přípravp pravě projektu. Varianta Základní CBA % poměr r B/C ERR % CBA s doplňkovými přínosyp poměr r B/C ERR R1a 3,68 0,775 5,23 0,965 R1b 4,48 0,872 5,82 1,043 R1bb 6,37 1,112 7,59 1,281 J5a 2,84 0,682 4,51 0,880 J5b 3,61 0,770 5,10 0,949 J5bb 5,15 0,958 6,52 1,130 CBA byla zpracována podle Metodiky výpočtu efektivnosti investic SŽDC (Ministerstvo dopravy ČR, 2009) V souladu s touto metodikou byly zahrnuty a monetizovány ještě následující doplňkové přínosy : -Zhodnocení pozemků, -Vznik nových pracovních příležitostí, - Vliv rozdílů intra- a extravilánu metropole.

48 Přehled územních stop hodnocených ve Studii proveditelnosti

49 Financování projektu Investor SŽDC S předpoklp edpokládá financování ze dvou hlavních zdrojů: - fond EU Operační program Doprava státn tní rozpočet ČR Případné navazující investice ze zdrojů municipalit. Projekt nepočítá s financováním m ze soukromých zdrojů

50 Další postup přípravyp pravy Členění projektu na dílčíd etapy úseky. Zahájen jení realizace od úseků nejlépe připravených, p invariantních. Rozhodnutí o variantách. Realizace

51 Děkuji za pozornost

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com

Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍPADOVÁ STUDIE AIRCON PŘÍPADOVÁ STUDIE KOMBINACE PPP PROJEKTU A FONDŮ EU SPOJENÍ PRAHA KLADNO LETIŠTĚ RUZYNĚ Listopad 2005 Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy Příloha k č. j. MHMP 1573312/2012 Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy 1.1. Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy - V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Široké téma stanovení ekologických parametrů dopravy

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje Ostrava, listopad 2011 Úvod...3 1.Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících...3 1.1.Železniční doprava...3 1.2.Autobusová doprava...4

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: ZÁŘÍ 2012 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE 1/20 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE PRACOVNÍ MATERIÁL

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha 20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., ČVUT Fakulta dopravní. bina@fd.cvut.cz 1. Většina letišť ve světovém měřítku je napojena

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179 6. Koncepce dopravní infrastruktury 6.1 Silniční doprava 6.1.1 VÝCHOZÍ STAV Praha je významnou křižovatkou silniční sítě České republiky, značný význam má i v evropském kontextu. Uspořádání silniční a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více