Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny"

Transkript

1 ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e celý pr b h zasedání je zvukov zaznamenáván pro ú ely vyhotovení zápisu. Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny P ítomno: 18 len ZM Omluveni: epek, Fencl, Krása, Ned lka, Woleský Ov ovatelé: ernovský, Hájek, Masopust 17,0,0 Návrhová komise: Katra, Svoboda 17,0,0 Návrh programu : 1) Kontrola zápisu 2) Zm ny rozpo tu k ) Zm ny rozpo tu k ) Dopln ní seznamu oprávn ného nájemce b.j /XY na prodej BJ bytového domu panielova prodej III.etapa 5) Dopln ní seznamu oprávn ného nájemce bj /XY pro prodej BJ bytového domu Sochá ova p a 1134 prodej IV. etapa. 6) Dopln ní seznamu oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu Nevanova p a 1055 prodej IV. etapa. 7) Dodate né za azení do prodeje BJ 1216/XY bytového domu Vondrou ova p a 1218 pro IV. etapa. 8) Zm na oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu Vondrou ova.p prodej IV. etapa 9) Zm na oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu Vondrou ova.p prodej IV. etapa 10) ádost o uzav ení nájmu bytu, Nevanova ) ádost o zm nu v nájemní smlouv k bytu, panielova 1268, Praha 6 epy a zm na oprávn ného nájemce bytové jednotky. 1268/XY. 12) ádost o zm nu v nájemní smlouv k bytu, Laudova p. 1025, Praha 6 epy. 13) ádost o odkoupení bytové jednotky. 1275/XY, panielova.p prodej I.etapa 14) Volný byt o velikosti 1 + kk s p ísl. ve 3 pat e domu p ve panielov ul., Praha epy. 15) IV. etapa prodeje BJ bytového domu panielova p ) V.etapa prodeje BJ bytového domu Galandova p ) Volná byt. jednotka. 1164/4 o vel. 1+kk ve 2. podla í domu p ve Vondrou ov ulici 18) Nám ty a p ipomínky len ZM Hlasování o návrhu programu : 17,0,0

2 Úvodem 15. zasedání ZM informoval místostarosta Bc. ernovský o výb rovém ízení Rekonstrukce ve ejné sportovní plochy v ul. Bazovského v Praze epích. Zastupitel m byla p edána informace o po tu zam stnanc Ú adu m stské ásti 1) Kontrola zápisu Zápis ze 14. zasedání ZM Praha 17 ze dne ZM souhlasí s kontrolou zápisu bez p ipomínek. 18,0,0 2) Zm ny rozpo tu k Diskuse : Katra RO 94 prodej bytových jednotek - hospoda ení s finan ními prost edky * riziko ulo ení pen z ernovský informoval o jednotlivých zp sobech ulo ení pen z v SOB a S * termínové ú ty, bank.ú ty - úro eno zvýhodn nou sazbou ZM schvaluje rozpo tová opat ení ,0,3 / T: ihned / Z: EKO 3) Zm ny rozpo tu k Diskuse : Katra RO 96 kolství dotaz, jaké je kritérium pro rozd lení jednotlivých ástek ernovský - kritérium je nap. po et posti ených d tí, druh posti ení, apod. ZM schvaluje rozpo tová opat ení ,0,3) / T: ihned / Z: EKO 4) Dopln ní seznamu oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu panielova p a 1269 prodej III.etapa ZM projednalo prodej bytové jednotky.1268/xy ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. panielova p v m.. Praha 17 oprávn nému nájemci panu XY ZM schvaluje prodej bytové jednotky. 1268/XY ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. panielova p v m.. Praha 17, oprávn nému nájemci panu XY, který nebyl uveden v p íloze. 1 Usnesení ZM.11.8 ze dne prodej bytových jednotek oprávn ným nájemc m bytového domu panielova v m.. Praha 17 III.etapa 2

3 5) Dopln ní seznamu oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu Sochá ova p a 1134 prodej IV.etapa ZM projednalo prodej bytové jednotky. 1133/XY ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Sochá ova p v m.. Praha 17 oprávn ným nájemc m paní XY a panu XY. ZM schvaluje prodej bytové jednotky. 1133/XY ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Sochá ova p v m.. Praha 17, oprávn ným nájemc m paní XY a panu XY, kte í nebyli uvedeni v p íloze.1 seznamu oprávn ných nájemc bytového domu Sochá ova v m.. Praha 17 IV.etapa. 6) Dopln ní seznamu oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu Nevanova p a 1055 prodej IV.etapa ZM projednalo prodej bytové jednotky.1054/xy ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Nevanova p v m.. Praha 17 oprávn nému nájemci paní XY. ZM schvaluje prodej bytové jednotky. 1054/XY ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Nevanova p v m.. Praha 17, oprávn nému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v p íloze.1 seznamu oprávn ných nájemc bytového domu Nevanova v m.. Praha 17 IV.etapa. prost ednictvím vedoucí OSOM 7) Dodate né za azení do prodeje BJ 1216/XY pana XY bytového domu Vondrou ova.p a 1218 prodej IV.etapa ZM projednalo ádost za azení do prodeje pana XY b.j. 1216/XY ul. Vondrou ova 1216 po zaplacení dluhu K ( 1 nájem + poplatky z prodlení ) po rozeslání nabídek. ZM schvaluje za azení do prodeje pana XY 1216/XY ve smyslu ust. 6 zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, z d vodu ádného placení nájemného v minulých letech a nikdy nepat ili mezi dlu níky. 3

4 8) Zm na oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu Vondrou ova.p a 1218 prodej IV.etapa ZM projednalo zm nu oprávn ného nájemce bytové jednotky. 1212/XY, z d vodu vým ny byt mezi paní XY na man ele XY. ZM schvaluje zm nu jména oprávn ných nájemc z paní XY na paní XY a pana XY p edm tné bytové jednotky.1212/xy ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Vondrou ova p v m.. Praha 17, v seznamu ze ZM ze dne citovaného usnesení p ed uzav ením smlouvy o p evodu vlastnictví jednotky. 9) Zm na oprávn ného nájemce b.j /XY pro prodej BJ bytového domu Vondrou ova.p a 1218 prodej IV.etapa ZM projednalo zm nu oprávn ného nájemce bytové jednotky. 1214/XY, z matky XY na dceru XY. ZM schvaluje zm nu jména oprávn ných nájemc z paní XY na sle nu XY p edm tné bytové jednotky.1214/xy ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Vondrou ova p v m.. Praha 17, v seznamu ze ZM ze dne citovaného usnesení p ed uzav ením smlouvy o p evodu vlastnictví jednotky. 10) ádost paní a pana XY, Nevanova 1079 o uzav ení smlouvy o nájmu bytu ZM projednalo ádost paní a pana XY o uzav ení smlouvy o nájmu bytu o vel. 4+1/L ve 2. podla í domu p v Nevanov ulici ZM schvaluje návrh RM ze dne uzav ít nájemní smlouvu k tomuto bytu s paní XY a panem XY na dobu ur itou 2 roky s mo ností prodlou ení, pokud nájemce bude ádn plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem. 107/2006 Sb. a dal ími platnými p edpisy. Na základ usnesení RM. 233 ze dne bude ve smyslu 686 a) odst. 1 a 5 ob. zákoníku v platném zn ní od nového nájemce po adováno slo ení pen ních prost edk ve vý i trojnásobku m sí ního nájemného a záloh na slu by spojené s u íváním bytu. ZM ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil spln ní usnesení 4

5 11) ádost paní XY o zm nu v nájemní smlouv k bytu, panielova 1268, Praha 6 epy a zm na oprávn ného nájemce bytové jednotky. 1268/XY ZM projednalo ádost paní XY, bytem panielova 1268, Praha 6 epy o provedení zm ny v nájemní smlouv k bytu o vel. 4+1/L s p ísl. v 5.podla í domu p ve panielov ulici, Praha 6 epy, a to roz í ení nájemní smlouvy na dceru XY, která s ní ije ve spole né domácnosti ZM projednalo zm nu oprávn ného nájemce bytové jednotky. 1268/XY v bytovém panelovém objektu p ul. panielova, k.ú. epy prodej III. etapa ZM schvaluje uzav ení dodatku k platné dohod o u ívání bytu o vel. 4+1/L s p ísl. v 5. podla í domu p ve panielov ulici, Praha 6 epy, o vzniku spole ného nájmu bytu paní XY s XY. V ostatních bodech z stává smlouva o nájmu bytu beze zm n. ZM schvaluje zm nu oprávn ného nájemce bytové jednotky. 1268/XY v bytovém panelovém objektu p ul. panielova, k.ú. epy prodej III. etapa, na základ usnesení ZM.11.8 ze dne , kterým byl schválen prodej jednotek (p evod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona.72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, oprávn ným nájemc m uvedeným v p íloze. 1, která je nedílnou sou ástí vý e jmenovaného usnesení a to takto b.j /XY pí. XY na pí. XY a XY ZM ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil spln ní usnesení 18,0,0 / T : ihned / Z: OSOM 12) ádost o zm nu v nájemní smlouv k bytu, Laudova p. 1025, Praha 6 epy Radní Kolínová upozornila, e se vyjímá z hlasování. ZM projednalo ádost paní XY, bytem Laudova 1025, Praha 6 epy o provedení zm ny v nájemní smlouv k bytu o vel. 3+1/L s p ísl. ve 4. podla í domu p v Laudov ulici, Praha 6 epy, a to roz í ení nájemní smlouvy na dceru XY, která s ní ije ve spole né domácnosti ZM schvaluje uzav ení dodatku k platné nájemní smlouv k bytu o vel. 3+1/L s p ísl. ve 4. podla í domu p v Laudov ulici, Praha 6 epy o vzniku spole ného nájmu bytu paní XY s XY. V ostatních bodech z stává smlouva o nájmu bytu beze zm n. ZM ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil spln ní úkolu 16,0,1 / T: ihned / Z: OSOM 5

6 13) ádost o odkoupení bytové jednotky. 1275/XY panielova.p. 1275/38 prodej I.etapa Diskuse : Fanta tento p ípad odporuje platným Zásadám prodeje BJ * je mu t chto lidí líto, ale bude hlasovat proti Masopust platné Zásady prodeje BJ + ukon ení etapy prodeje * principy platí pro v echny * protinávrh : urychlená vým na tohoto bytu za byt v panelovém dom, kde prodej BJ v sou asné dob probíhá, nebo se s prodejem po ítá ernovský zdrojem finan ních prost edk pro M je mimo jiné p íjem z nájemného * hlasoval proti tomuto bodu i na RM * tento návrh nepodpo í Katra dotaz, zda se jedná o první p ípad v tomto sm ru Fanta t mto lidem lze pomoci i jiným zp sobem, nap. sní ením nájemného Stolina uznává, e jsou Zásady prodeje BJ, ale jedná se o individuální p ípad * obtí ná ivotní situace Masopust chápe sociální aspekt a z tohoto d vodu navrhuje protinávrh vým nu byt Barto chápe sociální pohled, ale nemá dostatek informací Kopecký p i projednávání tohoto bodu v RM nebyl rovn jednozna ný názor, p iklonilo se k rozhodnutí na základ sociálního aspektu * byty k vým n M nemá Kolínová protinávrh - úprava Zásad pro prodej BJ Fanta nesouhlasí s úpravou Zásad prodeje BJ * prodej byt musí být k ur itému dni ukon en * Zásady musí být dané Barto nedovede si p edstavit, jakým zp sobem by m ly být Zásady prodeje BJ upraveny, jak by byly p ípadné výjimky stanoveny Katra návrh - ukon ení diskuse ermák nelze hodnotit posti ení lidí * návrh odlo ení tohoto bodu * tuto zále itost projednat v sociáln zdravotní komisi Barto nezpochyb uje posti ení * nemá dostatek informací PROTINÁVRHY : Odlo ení tohoto bodu ( projednání v sociáln zdravotní komisi ) Výsledek hlasování : 2,12,4 Úprava Zásad prodeje BJ Výsledek hlasování : 1,5,12 Vým na byt sta eno ZM projednalo ádost pana a paní XY o dodate né odkoupení bytu panielova 1275/XY, který byl ukon en na základ usn. ZM 7.14 z ZM schvaluje prodej p edm tné bytové jednotky panielova 1275/8 panu a paní XY ve zn ní pozd j ích zm n je stanovena lh ta pro p ípadnou akceptaci nabídek a uzav ení kupní smlouvy na est m síc od doru ení kvalifikované nabídky s návrhem kupní smlouvy ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. panielova p v m.. Praha 17, ze seznamu ZM. 53 ze dne ,5,7 / T: ihned / Z: OSOM Usnesení nebylo p ijato nadpolovi ní v t inou v ech len ZM 6

7 14) Volný byt o vel. 1+kk s p ísl. ve 3. pat e domu p ve panielov ul., Praha- epy ZM projednalo návrh RM ze dne pronajmout volný byt o vel.1+k.k. s p ísl. ve 3. pat e domu p ve panielov ul., Praha 6 - epy adatelce z evidence ádostí o pronájem slu ebního bytu paní XY, trvale bytem Moskevská, Tábor (1 osoba) jako slu ební byt z d vodu výkonu práce na ÚM Praha 17, v odboru územního rozvoje a investic. Jmenovaná je vedena v evidenci ádostí o pronájem slu ebního bytu od ZM schvaluje pronájem slu ebního bytu o vel. 1+k.k. s p ísl. ve 3. pat e domu p ve panielov ulici paní XY, trvale bytem Moskevská, Tábor (1 osoba) jako byt slu ební z d vodu výkonu práce na ÚM Praha 17, odbor územního rozvoje a investic. Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu ur itou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem. 107/2006 Sb. a dal ími platnými p edpisy. Nájemní smlouva bude dále prodlou ena, pokud nájemce bude ádn plnit podmínky touto smlouvou stanovené a bude vykonávat práci na ÚM Praha 17. Na základ usnesení RM. 233 ze dne bude ve smyslu 686a) odst.1 a 5 ob. zákoníku v platném zn ní od nového nájemce po adováno slo ení pen ních prost edk ve vý i trojnásobku m sí ního nájemného a záloh na slu by spojené s u íváním bytu. ZM ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému zajistit spln ní usnesení 15) IV. etapa prodeje BJ bytového domu panielova.p a 1283 Diskuse : Katra dotaz, zda se jedná o fixní ceny * v sou asné dob ceny byt klesají Kopecký cena je jednotná v celém období prodeje * metodika je stejná Paní XY, panielova 1280 oslovovací dopisy Kopecký po odsouhlasení prodeje Zastupitelstvem bude do 14 dn oprávn ným nájemník m zaslána výzva ZM projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. 6 zákona.72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. panielova p a 1283 v m.. Praha 17 oprávn ným nájemc m, a to dle zám ru. 014/07/OSOM/P/b schváleného ZM Praha 17 usn ze dne ZM schvaluje prodej bytových jednotek ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. panielova p a 1283 v m.. Praha 17 oprávn ným nájemc m, uvedeným v p íloze.1, která tvo í nedílnou sou ást usnesení, zn ní smlouvy o p evodu vlastnictví bytové jednotky, p íloha. 2 a zp sob vypracování znaleckého (expertního) posudku p íloha.3. prost ednictvím vedoucí OSOM 7

8 16) V. etapa prodeje BJ bytového domu Galandova.p a 1238 Zastupitelé Fanta a Barto - vyjmutí z hlasování. ZM projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. 6 zákona.72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Galandova.p a 1238 v m.. Praha 17 oprávn ným nájemc m, a to dle zám ru. 014/07/OSOM/P/b schváleného ZM Praha 17 usn ze dne ZM schvaluje prodej bytových jednotek ve smyslu ust. 6 zákona. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt v platném zn ní, v ul. Galandova p a 1238 v m.. Praha 17 oprávn ným nájemc m, uvedeným v p íloze.1, která tvo í nedílnou sou ást usnesení, zn ní smlouvy o p evodu vlastnictví bytové jednotky, p íloha. 2 a zp sob vypracování znaleckého (expertního) posudku p íloha.3. 15,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 17) Volná bytová jednotka. 1164/4 o vel. 1+kk ve 2. podla í domu p ve Vondrou ov ulici ZM bylo seznámeno s uvoln ním bytové jednotky. 1164/4 o vel. 1+kk, 2. podla í, Vondrou ova ul. p s dlu nou pohledávkou ZM schvaluje vypsání I. kola výb rového ízení na prodej bytové jednotky. 1164/4 o vel. 1+kk ve 2. podla í domu p na pozemku p /256 do osobního vlastnictví za nejvy í nabídku, za minimální cenu ,- K ZM ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil spln ní usnesení 15,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 18) Nám ty a p ipomínky len ZM Katra : stanice tramvaje Slánská byl sv dkem dvou havárií, stanice jsou otev ené, doporu uje omezit rychlost, umístit zábrany, dal í dva p echody pro chodce ul. Draho ovského umístit retardéry d tské h i t Nevanova 1063 zru eno nová sportovní plocha pro v t í d ti je t eba zachovat h i t i pro malé d ti bezpe nost v epích setkání zastupitel a vedení MP a Policie R mo nost e ení hlídání zajistit prost ednictvím soukromé bezpe nostní agentury zvý ení nájemného citlivé e ení této otázky, p im ené zvý ení nájemného pochvala m sí níku epská 17 Stolina : informoval o d tských h i tích pro malé d ti v blízkosti ul. Nevanova 8

9 Katra : kácení strom je t eba informovat ob any o Koncepci h i, sportovi a oddechových zón Neu ilová : kácení strom prosv tlování Stolina : Koncepce zelen funguje ru ení d tských h i je z d vodu nevhodných umíst ní, nevyhovující bezpe nosti, devastace Synková : na p í tí jednání ZM bude pozváno vedení M stské policie a Policie R diskuse se zastupiteli ernovský : podporuje návrh na e ení situace p i zastávce Slánská je t eba do e it p echod u prodejny PLUS komunikace a tlak na Technickou správu komunikací Koncepce h i, sportovi a oddechových zón cca 100stran, p es zimu bude p edlo ena k ve ejné diskusi, bude p ipravena prezentace pro zastupitele, Koncepce bude umíst na na web. stránky M Svoboda : kácení strom povinnost náhradní výsadby zákonný p edpis Katalog poskytovatel sociálních slu eb prioritní úkol na základ ankety, financoval MHMP zavedení víkendového provozu autobusové linky 180 spln no Fanta : d tské h i t Galandova dotaz, zda se plánuje rekonstrukce tohoto d tského h i t, vým na písku, po kozené herní prvky Synková : oprava tohoto h i t je v plánu ernovský : d tské h i t Galandova zjistí podrobnosti, odpoví p. Fantovi telefonicky Barto : h i t Z panielova povrchová úprava z ejm dokon ena není, mláde si tam u hraje upozorn ní, aby nebyly zvý eny náklady na dal í etapy rekonstrukce tohoto h i t ufanova propadlý chodník, velká lou e umíst ní osv tlení u trafostanice Ing. Filipová ( vedoucí odboru zemního rozvoje a investic ) : informovala o jednotlivých etapách rekonstrukce h i t p i Z panielova h i t bylo ádn zkolaudováno a m e se pou ívat kolou i ve ejností o osv tlení u trafostanice ji není nic známo Synková : osv tlení u trafostanice bude pro et eno 9

10 Kopecký : opravy n kterých chodník zaji uje ze své vlastní iniciativy Technická správa komunikací, informace o t chto opravách nejsou M poskytovány Katra : dotaz, v jakém stádiu je rekonstrukce panelových dom p i ulici Makovského výtahy v panelových domech v majetku M normy EU Kopecký : rekonstrukce panelových dom p i ul. Makovského do konce roku prob hne vým na oken, jaro 2009 výb rové ízení, polovina roku 2009 p edpokládané zahájení rekonstrukce Neu ilová : - velký zájem o vým nu výtah Kopecký : výtahy, které byly ve patném stavu se vym nili p ed prodejem BJ Fanta : zabezpe ení dve í Místní knihovna upozorn ní Neu ilová : dotaz, zda jsou jízdní kola pro M stskou policii ji vyu ívána Synková : p í tí jednání ZM dne se uskute ní v zasedací místnosti ÚM Praha 17, alanského 291 V Praze dne Schválil a ov il: Synková Jitka Bc. Bo ek ernovský Jaroslav Hájek Ji í Masopust 10

11 11

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

RO 31. VÝTAH z USNESENÍ z 31. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 6.2.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 31. VÝTAH z USNESENÍ z 31. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 6.2.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 31. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ------------------------------------------------------------------------- Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská,

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská, Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 10. 2. 2014 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Nolč, Picková,

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin.

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Obec Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková, E. Procházková, M. Fiala, J. Přibylová Zasedání

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N KONTROLNÍ VÝBOR 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 10. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18:05 hodin Přítomni zastupitelé: 9 Omluveni zastupitelé: 0

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více