VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ"

Transkript

1 VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material Engineering and Engineering Metallurgy, ZČU-Plzeň, Univerzitní 22, Plzeň , Czech Republic Abstrakt This article responds to needs of industrial use of microalloyed steels for rail vehicle design solutions. Welded steel plates were cut to obtain tensile testing, bend testing and metallographic samples. Results of tensile tests have indicated changes in the tensile strength and the elastic-plastic properties. This effect is due to deviations from the proper welding procedure. For this reason, metallographic and fractographic observations were conducted on fractured tensile test specimens. Consequently, changes to the welding technology were introduced and the results of subsequent tests were more favourable than the previous ones. This article is a response to the needs of engineering design practice where new advanced materials should be introduced, while their technological aspects must be observed as well. ÚVOD Tento příspěvek navazuje na výsledky svařování oceli DOMEX 700MC presentované v roce 2007, kdy byly odzkoušeny jednotlivé typy svarů. V závěru loňského příspěvku bylo konstatováno, že mechanické vlastnosti oceli nejsou náchylné na směr válcování, v souvislosti s typem svaru ( V, 1/2V a koutový svar). Expertízy neprokázaly žádné významné negativní změny mechanických vlastností, přesto bylo doporučeno, aby byla pozornost věnována technologii svařování. Jak vyplývá z podstaty mikrolegovaných ocelí, pak právě nekontrolovaný přísun tepla (např. při svařování) může zapříčinit nežádoucí pokles mechanických vlastností. Proto bylo doporučeno se touto problematikou zabývat. Tento článek hodnotí nově zvolené parametry svařování a to z hlediska mechanických vlastností i metalografických výsledků. Mikrolegovaným ocelím je dnešními výrobci zejména v průmyslu dopravních prostředků věnována vysoká pozornost. Požadavkem je, aby materiál splňoval celou řadu, mnohdy protichůdných vlastností. Na jedné straně je to vyšší mez kluzu a pevnosti, na druhé straně dostatečná tažnost a svařitelnost[1; 2]. Pro konstruktéry je důležitým faktorem zjistit změnu užitných vlastností materiálu při použití jednotlivých technologií výroby. U kolejových vozidel je svařování nejčastěji používaná technologie, proto se pozornost orientuje na zjištění rozsahu změn užitných vlastností mikrolegovaných ocelí při zvolených parametrech svařování. K posouzení vlivu svařování byla zvolena ocel DOMEX 700MC, neboť s ocelemi této pevnostní třídy se počítá pro stavbu skříní elektrických lokomotiv. 1

2 1. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ A VLASTNOSTI OCELI DOMEX 700MC Mikrolegované oceli jsou zajímavým sortimentem nejen z hlediska dosahovaných hodnot mechanických popř. i dalších vlastností (např. vyšší odolnost proti korozi), ale také svojí cenou. Ta se odvíjí od klasických ocelí a to proto, že obsah cenu zvyšujících prvků je na velmi nízké hodnotě (do 0,5%). Cena posuzované mikrolegované oceli DOMEX700MC se dle množství odběru pohybuje okolo 32Kč/kg, zatímco ocel (S355J2G3) se prodává za cca 22Kč/kg. S přihlédnutím k mechanickým vlastnostem mikrolegované oceli (tab.1) vyplývá, že mez kluzu se zvýší o 75% a pevnost dokonce o 82%. Zvýšení pevnosti a meze kluzu umožňuje snížit hmotnost při zachování tuhosti o uvedených 75% tj. úspora je 6,50Kč na 1kg mikrolegované oceli. Mikroleogované oceli s sebou přináší také jistá rizika, která je třeba znát. Tato ocel je vyráběna švédskou firmou SSAB Tunnplat. Je charakterizována velmi vysokou pevností, výbornou plasticitou, dobrou rázovou houževnatostí a dobrou svařitelností. Tyto vlastnosti jsou zajištěny speciální technologií řízeného tváření. Tabulka 1 Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli DOMEX 700MC[3] Table 1 - Chemical composition and mechanical properties of DOMEX 700MC steel C Si Mn P S Al Nb Ti V 0,12 0,1 2,1 0,025 0,01 Min. 0,015 0,09 0,15 0,2 Nb+V+Ti max. 0,22%; Mo max. 0,5%; B max. 0,005% Smluvní mez kluzu Rp0,2 Mez pevnosti Rm Tažnost A5 Min. 700 MPa MPa Min 12% 2. TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ Cílem experimentů bylo nalezení optimálních parametrů svařování, tak aby bylo zabráněno degradaci vlastností mikrolegované oceli DOMEX 700MC. S ohledem na dříve získané poznatky a nejčastěji se vyskytující svary byla pozornost věnována V svarům. Pro experimentální účely byly dodány tabule plechu o tloušťce 6 mm a rozměru 900x1000mm s vyznačeným směrem válcování. V souvislosti s normou ČSN EN a s normou ČSN EN změna A1 byly plechy připraveny pro aplikaci zvolených V svarů. Tvary a rozměry jednotlivých svarů byly v souladu se směrnicí normy. Svařování bylo provedeno svařovacím agregátem KEMPPI PRO 3200, technologií 135 (MAG). S ohledem na požadovanou vysokou technologickou kázeň a zručnost svářeče byla zvolena firma Schäfer Menk. Tato firma se dlouhodobě orientuje na využití mikrolegovaných ocelí, které používá pro výrobu namáhaných součástí jeřábů. Svařování probíhalo v ochranné atmosféře s 82%Ar a 18%CO 2. Přídavný materiál (drát o průměru 1 mm) byl EN G Mn4Ni2CrMo (Thyssen UNION X90). Parametry svařování jsou uvedeny v tab.2. Teploty předehřevu a interpass teplota (která nepřesáhla C) byly kontrolovány průběžně laserovým bezdotykovým pyrometrem. Pro posouzení sledovaných změn byly jednak provedeny zkoušky mechanických hodnot, zkouška vrubové houževnatosti při -40 C, metalografická analýza svarových spojů a stanovení průběhu tvrdosti a mikrotvrdosti. Výsledky byly doplněny fraktografickou analýzou. Ta bude dokumentována při prezentaci výsledků. 2

3 Tabulka 2 Odzkoušené parametry svařování Table 2 Test characteristics welding Svarový spoj č. Housenka č. Proud I [A] Napětí U [V] Rychlost svařování v sv [m/min] Předehřev [ 0 C] B1-B , ,5 - B2-B , ,0 80 B3-B , ,0 80 A1-A , ,0 80 A2-A , ,0 80 A3-A , ,0-3. METALOGRAFICKÁ ANALÝZA Vzorky byly odebrány ze svařených desek v souladu s normou ČSN EN 288-3A1. Struktura byla zviditelněna leptadlem 3% NITAL a dokumentována pomocí světelného i řádkovacího elektronového mikroskopu. Následující makrosnímky dokumentují stav jednotlivých svarových spojů a iniciované změny základního materiálu. Lokality pro makrodokumentaci byly odebrány v místě 50 mm od okraje svařovaného kusu a proto se mohly v detailech lišit od snímků z mikrostruktury. Jak vyplývá z výsledků, byly všechny analyzované svary bez vnitřního defektu. Drobné občasné defekty byly v souvislosti s jinými analýzami objeveny. Tyto defekty byly pečlivě prozkoumány a s ohledem na jejich minimální výskyt je lze považovat za bezvýznamné. V některých oblastech lomové plochy ovlivnily stav lomové plochy, nicméně s ohledem na délku svaru není třeba se obávat snížení jeho pevnosti. Jiná situace by mohla nastat v případě cyklického namáhání. Při tomto namáhání by se mohl iniciovat únavový lom. V případě aplikací svaru na dynamicky namáhané součásti je bezpodmínečně nutné, aby byl kořen první housenky vybroušen. Na vzorcích, jejíchž struktury jsou dokumentovány na makrosnímcích, bylo provedeno měření průběhu tvrdosti HV5 a mikrotvrdosti HV 0,05 (50g). Výsledky jsou uvedeny v následující kapitole. Při metalografické studii, která byla provedena na vzorcích uvedených lokalit byla pozornost zaměřena jednak na strukturní stav jednotlivých oblastí tj. svarového kovu, tepelně ovlivněné oblasti a stavu základního materiálu především přítomnost segregačních pásů. U sledovaných vzorků byly stanoveny velikosti tepelně ovlivněných oblastí a velikost první housenky. Obě tyto hodnoty úzce souvisí s teplotou vnesenou do materiálu. Na některých snímcích bylo vidět, že tepelně ovlivněná oblast byla širší. První housenka byla od druhé více natavena. Šířku tepelně ovlivněné oblasti a natavení první housenky určuje nejen svařovací proud a napětí, ale také rychlost svařování. Na makrosnímcích dokumentující jednotlivé oblasti svařovaného materiálu jsou jednotlivé rozdíly patrny. V tab. 3 jsou uvedeny velikosti jednak tepelně ovlivněné oblasti, ale i velikost první housenky. 3

4 Obr.1 Makrosnímky jednotlivých svarů Fig. 1 - Macrophotos of individual welds Jak dokumentuje tab. 3 je u plechů, které byly svařovány největším proudem a poměrně malou rychlostí, největší tepelně ovlivněná oblast. Vnesené teplo způsobilo rovněž větší zpětné odtavení první housenky, která je tak menší. Tepelně ovlivněná oblast nemá stejnou strukturu v celém svém objemu. Jak posléze bude dokumentováno i pomocí průběhu mikrotvrdosti, jsou zachyceny dvě odlišné části. V části blíže ke svaru je hrubozrnější struktura, která přechází v jemnější až následuje tepelně neovlivněný materiál, který je v případě oceli DOMEX tvořen velmi jemnou feritickou strukturou s malými oblastmi perlitu. V oblasti největšího zrna je nejčastěji mikrotvrdost nejnižší. Do této oblasti jsou také 4

5 soustředěny všechny sledované lomy. Jak vyplyne z dalších analýz vrubové houževnatosti byly do této oblasti umístěny vruby zkušebních tyčí pro zkoušku rázem v ohybu. Neboť tato oblast je kritickým místem pro degradaci všech sledovaných vlastností. Degradace vlastností je způsobena jednak přítomností jehlicovité struktury a také podstatně větší velikostí zrna. V druhé části tepelně ovlivněné oblasti je zachována jehlicovitá struktura, avšak zrno má podstatně menší velikost. Tato část jehlicovité struktury byla pro stanovení šířky tepelně ovlivněné oblasti ještě v uvedených hodnotách (tab. 3) zahrnuta. Tabulka 3 Velikost tepelně ovlivněných oblastí Table 3 Area heat-affected zone of basic material Vzorek Šířka tepelně ovlivněné oblasti [mm] Velikost první housenky [mm] A1-A4 (A1) 2,90 0,89 A2-A5 (A5) 2,07 2,05 A3-A6 (A3) 2,06 1,98 B1-B4 (B1) 1,98 2,22 B2-B5 (B5) 2,12 1,55 B3-B6 (B3) 2,25 1,59 S V A R Obr. 2 Tepelně ovlivněná oblast základního materiálu Fig. 2 Heat-affected zone of basic material 4. MĚŘENÍ TVRDOSTI A MIKROTVRDOSTI Hodnota tvrdosti komplexně zahrnuje celou řadu vlastností, které vychází z elastickoplastických vlastností daného materiálu. Z tohoto důvodu je přesnější charakteristikou materiálu jeho strukturní stav, nicméně hodnoty tvrdosti mohou kvantifikovat danou situaci. Z tohoto důvodu jsou výsledky z měření tvrdosti uvedeny až po metalografické analýze, která věrněji popisuje daný materiál. Tvrdost byla zjišťována vnikací metodou, jejíž hodnota je závislá na vzniklé plastické deformaci. V lokalitách, kde je nízká hodnota tvrdosti jsou dobré podmínky pro plastickou deformaci. V této oblasti se pak začíná materiál nejen přednostně deformovat, ale také v této oblasti dojde nejčastěji k vyčerpání plastické deformace a následkem toho k vytvoření podmínek pro vznik trhliny. Proto s největší pravděpodobností v místě, kde je nejnižší tvrdost dojde při limitním zatížení ke vzniku lomu. Pouze v případě víceosého namáhání, nebo 5

6 v případě vnitřních defektů dojde k iniciaci lomu v jiných oblastech. V reálném zatěžování je víceosé namáhání běžné, ale při zkoušce tahem je jednoosé namáhání, přičemž až v závěru testu při zúžení zkušební vzorky (nastane-li) se začne uplatňovat tříosá napjatost. Jak vyplynulo již z metalografické analýzy, ve svařeném spoji nelze vyloučit přítomnost defektů jako např. neprovařený kořen housenky, zavařené zbytky strusky apod. Proto také může lom procházet jinými lokalitami, než určí tvrdost. Měření mikrotvrdosti bylo provedeno s využitím Hanumanova indentoru. Měření bylo prováděno od osy svaru postupným vytvářením vtisků při zatížení 50g. Vtisky byly umístěny v přímce ve středu vzorku vždy ve vzdálenosti cca 300 µm od sebe. Měření bylo ukončeno při dosažení tepelně neovlivněného materiálu. Jednotlivé průběhy mikrotvrdostí nemají žádný charakterický společný trend. Přesto vždy alespoň v několika lokalitách tepelně ovlivněné oblasti došlo k poklesu hodnot mikrotvrdosti HV0,05. Při detailním sledování jsou zřetelné určité shodné znaky. V oblasti s hrubozrnnou strukturou došlo k nepatrnému nárůstu mikrotvrdosti tj. schopnost plastické deformace je v této oblasti zhoršena. V další tepelně ovlivněné oblasti, kde sice již neproběhla rekrystalizace, ale zrna jsou usměrněna teplotním tokem je mikrotvrdost nejnižší. V této lokalitě probíhá plastická deformace lépe. Jestliže budou vyloučeny další upřednostňující podmínky pro iniciaci a rozvoj poškození, pak právě v této oblasti bude docházet ke vzniku poškození. I přestože je tato lokalita z hlediska vzniku poškození shledána jako kritická, dalším slabým článkem je oblast hrubozrnné struktury, kde jsou plastické schopnosti materiálu potlačeny z důvodu velkých zrn a karbidických fází po jejich hranicích. Potlačením plastických deformací popř. jejich rychlým vyčerpáním následkem koncentrací napětí (strukturní defekty, hrubozrnná struktura, překážky při pohybu dislokací..) dojde ke zhoršení tažnosti. Jak vyplyne z následující kapitoly, tento případ nastal také u sledovaných svarových spojů. Hodnoty tvrdosti při zatížení Vickersova indentoru 5kg (49N) byly provedeny tak, aby charakterizovaly stav jednotlivých oblastí. Na rozdíl od mikrotvrdosti zasahují větší část plochy struktury a proto nejsou získané hodnoty tak ovlivněny mikrostrukturním stavem jednotlivých zrn. Velikost vtisku byla okolo 200µm. Vliv na dosaženou hodnotu má materiál i zhruba ze stejné hloubky. Jak dokumentují získané hodnoty tvrdosti byly ve všech případech nejnižší v tepelně ovlivněné oblasti tam, kde je jemnozrnnější jehlicovitá struktura ovlivněna tepelným tokem. V této oblasti je tvrdost okolo 210HV5. Tvrdost svarového spoje se pohybuje okolo 230HV5 a u základního materiálu je to od 250 do 265 HV5. Získané výsledky potvrzují dosažené hodnoty mikrotvrdosti, kde hodnoty nebyly až tak jednoznačně odlišné (důvod byl uveden výše). Na základě získaných poznatků lze očekávat, že nebudou-li v materiálu významné defekty a nebo nepřevládnou-li další výše uvedené faktory, pak lom iniciovaný limitním zatížením bude v oblasti jemné jehlicovité struktury (obr.2). 5. MECHANICKÉ VLASTNOSTI Mechanické vlastnosti byly zjištěny na univerzálním trhacím stroji Zwick-Roell ve Výzkumném ústavu ŠKODA Plzeň. Rychlost zatěžování byla do meze kluzu 7 mm/min a zbytek testu byl proveden při rychlosti 15 mm/min. Extenzometry bylo měřeno prodloužení na vzdálenosti 50 mm tak, že svar byl uprostřed. Všechny lomy byly iniciovány v oblasti mezi čelistmi extenzometru. V tab.č. 4 jsou uvedeny jednotlivé hodnoty meze kluzu, pevnosti a tažnosti. Při zkoušce tahem svařených plechů A1-A4 došlo k výraznému poklesu meze kluzu a meze pevnosti. Naopak zůstala poměrně vysoká tažnost. Lomová plocha je charakteristická rozdílnou lomovou topografií, která od klasického křehkého poškození transkrystalického křehkého štěpení až po tvárné poškození transkrystalickou jamkovou morfologií. Tyto oblasti 6

7 na sebe bezprostředně navazují a dokazují, že struktura v napěťovém poli byla heterogenní. Tato heterogenita se projevila na odlišné reakci materiálu na zatížení. Vzorek A1/1 byl rovněž po přetržení podroben dokumentaci také pomocí konfokálního laserového mikroskopu. Z výsledků tohoto pozorování vyplývá, že v celé tepelně ovlivněné oblasti jsou často přítomny drobné defekty vyvolané vysokými tahovými silami. V místech různé heterogenity dochází k rozvoji trhlin, jejichž rozvoj se mnohdy zastaví a pokračuje v jiné lokalitě. Až v případě dosažení kritické velikosti popř. kritického napětí dojde k úplnému rozvoji lomu. Tabulka 4 Hodnoty vyplývající ze zkoušky tahem Table 4 Values obtained from the tensile test Označení Youngův modul [MPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] A1-1 (A1-A4) 2, ,1 A1-2 (A1-A4) 1, ,5 A1-3 (A1-A4) 2, ,2 odchylkou 2, ± 0,35 670±7,6 778±11,5 7,6±0,56 A3-1 (A3-A6) 2, ,0 A3-2 (A3-A6) 2, ,1 A3-3 (A3-A6) 1, ,0 odchylkou 2, ± 0,46 724±3,13 811±4,6 6,03±0,06 A5-1 (A2-A5) 2, ,5 A5-2 (A2-A5) 1, ,9 A5-3 (A2-A5) 2, ,4 odchylkou 2, ± 0,36 711,7±24,5 821±13,9 5,6±0,82 B1-2 (B1-B4) 2, ,0 B1-2 (B1-B4) 2, ,0 B1-3 (B1-B4) 2, ,4 odchylkou 2, ± 0,20 696±20,82 814±13,32 5,46±0,5 B3-1 (B3-B6) 2, ,2 B3-2 (B3-B6) 2, ,3 B3-3 (B3-B6) 1, ,6 odchylkou 2, ± 0,30 677±3,2 792±5,85 5,36±1,2 B5-1 (B2-B5) 1, ,7 B5-2 (B2-B5) 1, ,8 B5-3 (B2-B5) 1, ,6 odchylkou 1, ± 0,07 694±12,66 795±10,6 7,36±0,58 6. ZKOUŠKA RÁZEM V OHYBU Cílem těchto testů bylo zjistit, jakými elasticko-plastickými vlastnostmi svařený materiál disponuje při nízkých teplotách. U kolejových vozidel je předpis minimální vrubové houževnatosti při -40 C KCV > 27J/cm 2. Z tohoto důvodu byla tato zkouška také zařazena. Vrub V byl umístěn do vzdálenosti 3 mm od osy svaru, tj. kořen vrubu byl v tepelně ovlivněné oblasti. Z dříve provedených experimentů vyplynulo, že právě v této oblasti je materiál nejcitlivější a je třeba tuto oblast podrobit zjištění změny vrubové houževnatosti. Vrub byl vyroben protažením, vzorky byly 7

8 ponechány v mediu s teplotou -40 C (CO 2 +ethylalkohol) po dobu 15 min. Po přeražení byly vzorky zdokumentovány pomocí streolupy a vybrané lomy byly podrobeny fraktografické analýze. Z dosažených hodnot vyplývá, že i při umístění vrubu do nejkritičtější lokality tepelně ovlivněné oblasti jsou dosažené hodnoty nad přípustnou mezí KCV (27J/cm 2 ). 7. ZÁVĚR Z jednotlivých analýz i z komplexního posouzení jejich výsledků vyplývá, že zvolené parametry nemají až tak významný vliv na degradaci vlastností mikrolegovaných ocelí. Byly voleny různé režimy svařování včetně experimentů s předehřevem. Rychlost svařování včetně svařovacího proudu se projevila především na velikosti první housenky a částečně také na velikosti tepelně ovlivněné oblasti. Tato oblast měla však vždy dvě rozdílné struktury. U svarového kovu byla struktura hrubozrnější s vyloučenými karbidy po hranicích zrn a dále od svaru byla struktura jemnozrnnější s jehlicovitou orientací ve směru odvodu tepla. Ukázalo se, že tato část tepelně ovlivněné oblasti je nejvíce náchylná k rozvoji porušení. Z hlediska mechanických vlastností, nebyl zjištěn žádný trend chování materiálu v souvislosti s parametry svařování. Rovněž tažnost byla zcela odlišná od očekávání vyplývající z použitých parametrů, ale i z metalografické studie. Přesto lze konstatovat, že pokles hodnot u svarových spojů byl menší než v předchozí zprávě, v níž byly posuzovány jednotlivé typy svarů. Nejnižší mez kluzu byla 670±7,6MPa. Ačkoliv nebyla dodržena hranice min. 700MPa, přesto pokles nebyl tak výrazný, jak by se očekávalo v případě degradace vlastností. Prokázalo se, že předehřev nemá až tak výrazný vliv na dosažené vlastnosti. Podstatně větší vliv má neprovaření kořene housenky, případně další defekty ve svarovém spoji (bubliny, oxidické vměstky apod.). U svařených spojů byla zjišťována vrubová houževnatost. Vrub byl umístěn 3 mm od osy svaru a nacházel se v nejkritičtější části tepelně ovlivněné oblasti. Přesto při zkoušce za teploty -40 C vyhovovaly požadavku KCV> 27J/cm 2. V lomové ploše byly zachyceny jednak oblasti tvárného i křehkého poškození. Ze získaných poznatků vyplývá, že pro svařování plechů DOMEX 700MC je vhodné aplikovat předehřev 80 C, při jeho vynechání však nehrozí výrazná degradace vlastností. Narozdíl od předehřevu je nutné věnovat pozornost maximální teplotě, která v blízkosti svaru nesmí překročit 200 C. Při svařování je nutné sledovat tepelný příkon, který by neměl výrazně ovlivnit jednak strukturu, ale také stav již vytvořených housenek. Ze zvolených parametrů se osvědčil svar A2-A5. Velkou pozornost je třeba věnovat i provaření kořene svaru a zabránění vzniku defektů při svařování (dutiny, oxidické vměstky apod.). Poděkování Tento příspěvek vznikl za podpory projektu MŠMT 1M0519 Výzkumné centrum kolejových vozidel. Literatura [1] SSAB Tunnplåt AB, [online], [cit ] Dostupné na [2] Bohdan BOLZANO, [online], [cit ] Dostupné na 2/S355J2G3/ [3] HARDY, M.: Laser Welding of Modern Automotive High Strength Steels. HSLA Steels 2005, November 8-10, 2005, China,

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING Doc.Dr.Ing. Antonín KŘÍŽ Sborník str. 183-192 Požadavky kladené dnešními výrobci, zejména v průmyslu dopravních

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45. Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Statické zkoušky (pevnost, tvrdost) Dynamické zkoušky (cyklické,

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. Henry Kaiser, Hoover Dam 1 Henry Kaiser, 2 Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita

Více

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá

Více

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL Radim Pachlopník Pavel Vavroš Nová Huť, a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice, ČR, rpachlopnik@novahut.cz,

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

durostat 400/450/500 Tabule plechu válcované za tepla Datový list květen 2017 Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla

durostat 400/450/500 Tabule plechu válcované za tepla Datový list květen 2017 Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla Tabule plechu válcované za tepla durostat 400/450/500 Datový list květen 2017 TABULE PLECHU Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla Plechy durostat 400, durostat 450 a durostat 500 dosahují

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN ) VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN 415 142 ) Michal Valdecký, Petr Mutafov, Jaroslav Víšek, Pavel Bílek Vedoucí práce : Ing. Jana Pechmanová Poděkování podniku Poldi-Hütte

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI

POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI Antonín Kříž Department of Material Engineering and Engineering Metallurgy, ZČU-Plzeň, Univerzitní 22, Plzeň 306 14, Czech Republic, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Cílem

Více

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Ing. Martin Sondel, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Obsah přednášky 1. Vysokopevné

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

HODNOCENÍ KVALITY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž, Miloslav Kesl

HODNOCENÍ KVALITY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž, Miloslav Kesl Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou ŠKO TOOLS Group s.r.o., a řešením projektu výzkumného záměru MSM 232100006 HODNOCENÍ KVALITY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž,

Více

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ OTĚRUVZDORNÝCH PLECHŮ Z OCELI HARDOX 450

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ OTĚRUVZDORNÝCH PLECHŮ Z OCELI HARDOX 450 LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ OTĚRUVZDORNÝCH PLECHŮ Z OCELI HARDOX 450 Robin Šoukal Vedoucí práce: Ing. Petr Vondrouš Abstrakt Účelem práce bylo zkoumat mechanické vlastnosti laserového svaru bez přídavného materiálu

Více

ANALYSIS OF BUILT UP GROOVED RAILS FRACTURE ANALÝZA LOMŮ NAVAŘENÝCH ŽLÁBKOVÝCH KOLEJNIC

ANALYSIS OF BUILT UP GROOVED RAILS FRACTURE ANALÝZA LOMŮ NAVAŘENÝCH ŽLÁBKOVÝCH KOLEJNIC ANALYSIS OF BUILT UP GROOVED RAILS FRACTURE ANALÝZA LOMŮ NAVAŘENÝCH ŽLÁBKOVÝCH KOLEJNIC Beneš Libor, Schmidová Eva, Jaroslav Menčík Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek

VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek Hlavní pozornost odborníků zabývajících se testováním tenkých vrstev orientuje na analýzy za normálních

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Křehké materiály Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Základní charakteristiky Křehký lom bez znatelné trvalé deformace Mez pevnosti má velký rozptyl

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou společností HOFMEISTER s.r.o. a řešení průmyslového projektu FI-IM4/226, který

Více

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Materiálová zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň 2. Dynamická zkušebna Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR AROUND MACROINDENTS ON SYSTEMS WITH THIN FILMS Denisa Netušilová,

Více

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku?

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Tomáš Harnoch, Michal Talík TS Plzeň a.s. Katedra materiálů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 15. 12.2010, Praha,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL

PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL Antonín Kříž, Bohumil Dostál ZČU v Plzni - KMM, Univerzitní 22 e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Wikov Gear s.r.o. e-mail: bdostal@wikov.com Technologie cementování Ve správně nauhličeném

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013 VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013 Bc. Vojtěch Průcha, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce se zabývá rozborem mikrostruktur

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA Jiří Stanislav Bodycote HT, CZ 1. Úvod Tepelné zpracování nástrojových ocelí pro práci za tepla patří k nejnáročnějším disciplinám oboru.

Více

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů ASME Sec. II, Sec. VIII Div. 1 a Sec. IX / Ed. 2015, Michal Heinrich AI / ANI 1 Přehled přednášky I. část Výběr schválených

Více

VLIV POVRCHU NA UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU. Antonín Kříž

VLIV POVRCHU NA UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU. Antonín Kříž 23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV POVRCHU NA UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou společností HOFMEISTER s.r.o. a řešení

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek

TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek Na počátku byla co se kdy žs st a ne s obyčejná zvědavost, na de en po no ech

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii. Lineárně-elastická elastická

Více

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE J. Drnek Z. Nový P. Fišer COMTES FHT s.r.o., Borská

Více

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel.

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel. Oceli do nízkých a kryogenních teplot Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel. Železniční neštěstí u Eschede 3.června 1998 Statistika pasažérů: 287 (v ICE-1 max. 651)

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Absrakt Vzorky z Cr-V ledeburitické nástrojové oceli vyráběné

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

1. přednáška. Petr Konvalinka

1. přednáška. Petr Konvalinka EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 1. přednáška Petr Konvalinka 1. Úvod hospodárnost ve využívání stavebních materiálů vede k nutnosti zkoumat podrobně vlastnosti těchto materiálů experimenty podávají často

Více

SVAŘOVÁNÍ TITANU KOMERČNÍ ČISTOTY POUŽÍVANÉHO V LETECKÉ VÝROBĚ WELDING PROCESS OF COMMERCIALLY PURE TITANIUM IN APLICATION FOR AEROSPACE INDUSTRY

SVAŘOVÁNÍ TITANU KOMERČNÍ ČISTOTY POUŽÍVANÉHO V LETECKÉ VÝROBĚ WELDING PROCESS OF COMMERCIALLY PURE TITANIUM IN APLICATION FOR AEROSPACE INDUSTRY SVAŘOVÁNÍ TITANU KOMERČNÍ ČISTOTY POUŽÍVANÉHO V LETECKÉ VÝROBĚ WELDING PROCESS OF COMMERCIALLY PURE TITANIUM IN APLICATION FOR AEROSPACE INDUSTRY Jiří Cejp Zdeněk Kinter Jan Prajer ČVUT v Praze,Fakulta

Více