PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Principy Orffova Schulwerku minulost a současnost. 1 Představa Schulwerku podle Carla Orffa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Principy Orffova Schulwerku minulost a současnost. 1 Představa Schulwerku podle Carla Orffa"

Transkript

1 PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Principy Orffova Schulwerku minulost a současnost Elementární hudba není nikdy hudba samotná nýbrž hudba ve spojení s pohybem, tancem a řečí, je to hudba, kterou musíme sami hrát. Elementární hudba předchází složitá poučení, nezná velké formy a architekturu. Přináší drobné formy ze souřadných vět, ostinata a malá ronda. Elementární hudba je zemitá, přirozená, snadná a každému srozumitelná. Odpovídá povaze dítěte. Zkušenost mi ukázala, že jen velmi zřídka se vyskytuje naprosto nemuzikální dítě, že skoro každé v některém směru reaguje a je schopné vývoje. Pedagogická neschopnost zde často z neznalosti umlčela prameny, potlačila vlohy a způsobila i jinou škodu. (Carl Orff) Ve svém příspěvku jsem se zaměřila na problematiku uplatnění myšlenek a principů Schulwerku Carla Orffa. Jedná se o téma, které je, dle mého názoru, stále aktuální - zejména v pedagogické přípravě budoucích učitelů mateřských škol, pracovníků volného času a pedagogů působících na I.stupni základních škol. Chtěla bych se zároveň zmínit o současném pojetí Orffova Schulwerku v rámci působení České Orffovy společnosti a její mezinárodní spolupráci (realizace praktických hudebně pohybových kurzů a workshopů v duchu idejí Carla Orffa, spolupráce se zahraničními lektory a institucemi - Orff Institut v Salzburku, mezinárodní konference, projekt EU v rámci programu Sokrates-Comenius). 1 Představa Schulwerku podle Carla Orffa V úvodu bych ráda uvedla některé obecné, ale velmi podstatné informace. Orffův Schulwerk není metoda ani se nemíní stát náhraţkou za jiné metody, pouţívané při elementární hudební výchově především na všeobecně vzdělávacích školách, a neznamená uţ vůbec vylepšení něčeho, co zde jiţ dříve bylo. Nejvýstiţněji bychom snad mohli Schulwerk charakterizovat výrazem směr, proud, pojetí či způsob nebo formu elementární hudební výchovy, která nevylučuje ţádnou z metod, pokud se neocitne v přímém rozporu s duchem Schulwerku. Smyslem Schulwerku je ústrojné spojení hudební a rytmicko pohybové výchovy. Práce je usměrňována učitelem od samého začátku tak, aby si děti pokud moţno všechnu hudbu i pohybové cviky vynalézaly samy, učily se citlivě reagovat na vše slyšené a jeho obsah vyjádřily gestem a pohybem. 1

2 Múzické cítění dětí se prohlubuje na základě spontánního proţitku a výrazu, tím se rozvíjejí vlohy dítěte a aktivním způsobem se přetvářejí v múzické schopnosti. Reakce dítěte by měla být bezprostřední, a tak sehrává při tomto způsobu výuky neobyčejně závaţnou úlohu hudební i pohybová improvizace. Při spojení hudby a pohybu má základní význam rytmus, a proto je od počátku na tuto sloţku hudby kladen velký důraz. Tím, ţe je dítě vedeno k aktivní tvůrčí práci (pochopitelně elementární), jejíţ výsledek samo předvádí (hra zpěv - pohyb) a předváděnému soustředěně a citlivě s porozuměním naslouchá, uzavírá v sobě dítě ideálním způsobem kruh: skladatel interpret posluchač. 1 skladatel posluchač interpret Carl Orff vytvořil hudebně pedagogický systém výchovy dětí, založený na spojení hudby, pohybu a mluveného slova. Toto spojení uplatnil v Schulwerku, progresivně řazené sbírce říkadel, písní, rytmicko-melodických cvičení a instrumentálních skladbiček pro komplexní elementární výchovu. Schulwerk je ve volném překladu Orffova škola nebo také Hudba pro děti. Nejedná se v pravém slova smyslu o učebnici hudební výchovy, neobsahuje proto ani metodické pokyny pro učitele a ţáka. Smyslem je, začínat od praktického zaţití říkadel a písní prostřednictvím hudby a pohybu. Notový zápis neslouţí dětem, ale učitelům. Nejde tedy o to, učit děti jednotlivá říkadla a písně podle not. Orff vychází z myšlenek pokrokových pedagogů jako je Komenský, Rousseau a Pestalozzi, kteří zdůrazňovali svobodnou výchovu dítěte, ohled na jeho vnitřní předpoklady, zájmy a tuţby. Orff je přesvědčen, ţe tato svobodná výchova se můţe uskutečnit nejpřirozeněji v hudební hře, která poskytuje moţnost hudebně se uplatnit i těm dětem, které nemají vrozené hudební předpoklady. Podle Carla Orffa neexistují nemuzikální děti. Orffův systém umoţňuje dítěti rychle si osvojovat hudební činnosti a pronikat přímo k podstatě hudby. Dítě objevuje hudbu vlastní činností, elementární improvizací a tvořivostí, 1 Holzknecht V., Poš V. a kolektiv: Člověk potřebuje hudbu. Panton, Praha 1969, ISBN

3 v níţ můţe uplatnit svoji přirozenost, představivost a fantazii. Hudba, kterou dítě vytvořilo samostatně, je do určité míry i odrazem jeho vnitřního světa, citů a myšlenek. Orff ve svém postupu vychází z rytmu jako z hudebního praelementu, který dítě bezprostředně proţívá a na nějţ také velmi brzy reaguje tělesným pohybem. Slovní rytmus mu splývá s hudebním v rytmické hře, která je i východiskem pro ostatní hudební činnosti. Hudebním materiálem jsou říkadla, lidové písně, tance a pochody. Na rytmické cvičení, které získává deklamací slov a říkadel, a na proţívání metra a rytmu lidových písní navazuje jednoduchá reprodukovaná nebo improvizovaná melodie. Významnou a nedílnou součástí Orffova systému je hra na technicky snadno ovladatelné hudební nástroje, které Orff sám navrhl. Slouţí k výchově sluchového vnímání a obohacují hudební zkušenosti dětí o nové vjemy, představy a proţitky, které nelze získat zpěvem. 2 2 Pohled do minulosti Na Orffově Schulwerku je zajímavý jeho původ. Nevyrůstal totiţ z půdy racionálního výzkumu ani nebyl vytvořen na základě pečlivě předem prověřené odborné metodickopedagogické báze a psychologických výzkumů, jak by z jeho důmyslné koncepce dalo usuzovat. Podle autorových slov vznikal Schulwerk víceméně neorganizovaně, s dosti značnými přestávkami. Krátce po skončení první světové války začal v západní Evropě vznikat typ hudebně výchovných institucí, v nichţ byla, po vzoru Emila Jaquese Dalcroze, spojována hudba s pohybově rytmickými cvičeními. Důleţitou úlohu v tomto hnutí sehrálo působení známého tanečního pedagoga a choreografa Rudolfa von Labana a Mary Wigmanové, jeţ byla ţákyní obou těchto mistrů. V roce 1924 začal v Mnichově na hudebně výchovném ústavu, jehoţ majitelkou byla Dorothea Güntherová, působit Carl Orff. Na této spolupráci ho lákala moţnost experimentu a práce s dětmi. Jak uţ víme, východiskem jeho práce se stal rytmus, odtud vedla cesta ke speciálním instrumentům. Na jejím konci byla idea aktivního muzicírování a vnitřní citový kontakt dětí s hudbou. První vydání Schulwerku vyšlo v roce Byla tak poprvé oficiálně zveřejněna nová Orffova hudebně výchovná koncepce, která byla zaloţena na jednotě slova, hudby a pohybu. Orffův experiment vzbuzoval ovšem dosti dlouhou dobu nedůvěru tradičně pracujících německých pedagogů. K jeho prvním spolupracovníkům patřili tehdy H. Bergese a Wilhelm 2 Sedlák, F.: Didaktika hudební výchovy, Praha 1988, s

4 Twittenhoff. Jejich práce se stávala více známou a přesvědčovala kvalitou svých výsledků i takové autority, jakými byli Leo Kestenberg, Eberhard Preussner a Arnold Walter. V roce byly vydány firmou Schott v Mainzu další svazky Schulwerku. Konec práce Carla Orffa a jeho spolupracovníků učinil rok S příchodem fašismu musel opustit významnou funkci na ministerstvu školství v Berlíně Leo Kestenberg. Günter-Schule byla zavřena. Dalších 15 let se Carl Orff věnoval zejména hudební kompozici. Bylo to opět na popud mnichovského rozhlasu, ţe se v roce 1948 Carl Orff, jiţ jako světoznámý skladatel, vrátil k Schulwerku. Bylo nutno shromáţdit bývalé spolupracovníky, shledávat původní instrumentář a vyřešit svízelnou situaci s obstaráváním nových nástrojů i všech ostatních potřebných materiálů. V roce 1949 přišel na pomoc mladý výrobce hudebních nástrojů Klaus Becker, který ve Studiu 49 začal vyrábět ve velkém všechny potřebné nástroje a vyvíjet jejich nové, modernější typy. V roce 1950 aţ 1954 došlo k nové reedici a důkladnému přepracování Schulwerku. V této práci Orffovi vydatně i tentokrát pomáhala výtečná spolupracovnice Gunild Keetmanová. V roce 1954 byl vydán metodický úvod od profesora Wilhelma Kellera, jehoţ pomocí bylo umoţněno osvojit si principy Schulwerku. Tímto způsobem se mohli seznámit s problematikou a podstatou Schulwerku i ti, kteří neměli moţnost přímého styku s Orffem a jeho spolupracovníky. V roce 1951 zavádí E. Preusner, ředitel salzburského Mozartea, na tomto institutu výuku mladých dětí podle Schulwerku. Z jeho iniciativy je v roce 1961 dobudován v Salzburgu, v sousedství zámku Frohnburg, Orffův institut a zahájeno vyučování. Vyučující měli dále rozšiřovat myšlenky Carla Orffa a přispívat tak k rozvíjení elementární hudebnosti mladé generace. 3 3 Obecné principy Orffova Schulwerku Schulwerk je prostředkem vedoucím k totální aktivizaci hudebně výchovného procesu. Takto pojatá hudební výchova obsahuje všechny sloţky múzické výchovy, ač na elementární a zprvu třeba praeelementární úrovni. Idea, která slouţila Carlu Orffovi při promýšlení koncepce práce s malými dětmi, byla postavena na následujícím: poloţit spolehlivý základ pro múzickou výchovu člověka, ale tak, aby z ní při výuce nemuselo být vyloučeno ţádné dítě. Důleţité bylo určit, co je všem dětem přístupné, jinak řečeno, co je moţno povaţovat za elementární? Na tuto klíčovou otázku si dal Orff odpověď: elementární je pro dítě to, co je mu vrozené nebo co je moţno vzhledem k jeho 3 Holzknecht, V., Poš, V. a kolektiv: Člověk potřebuje hudbu. Panton, Praha

5 věku povaţovat za běţné aţ samozřejmé. A protoţe byl neobyčejně všímavým pozorovatelem dětí, došel k následujícím závěrům: děti si rády hrají v kolektivu, vybíjejí svou vitalitu pohybem, mají velkou dispozici přesně napodobovat a opičit se. Avšak na druhé straně je jejich fantazie takřka bezbřehá. Vyuţil maximálně těchto dětských vlastností, přizpůsobil jim svůj Schulwerk, takţe se stal jejich záleţitostí, neboť byl jimi od A do Z inspirován. Po první světové válce začaly vznikat v západní Evropě po vzoru Francouze Jaquessa Dalcroze četné státní i soukromé školy, v nichţ se uváděla do uţšího vztahu hudba s pohybovou rytmikou. Na těchto školách byly však děti doprovázeny buď na bubínek nebo na klavír, u něhoţ seděl korepetitor. Orff vyšel ve věci spojení hudby a pohybu z Dalcroze, avšak na rozdíl od něho se snaţil ponechat dětský svět výhradně dětem, pokud moţno bez jakéhokoliv ovlivňování a zásahů vedených ze světa dospělých. Tento úmysl se rozhodl uskutečnit vyloučením klasických tradičních instrumentů, protoţe hra na ně je natolik obtíţná, ţe ji musí obstarávat obvykle dospělá osoba. Spolupráce Carla Orffa s velkým znalcem folklóru a hudebních nástrojů profesorem Kurtem Sachrem přivedla hudebního skladatele k myšlence pouţít jednoduché bicí nástroje, například různé druhy bubnů, chřestítek, trianglu, kastanět, gongu apod. Avšak vedle těchto čistě rytmických nástrojů uplatnil také poměrně velmi snadno ovladatelné bicí nástroje melodické, tj. zvonkové hry, metalofony a xylofony. Bicí instrumentář doplnil některými jinými melodickými nástroji. Protoţe však i pro hru na tyto nástroje je třeba jisté úpravy, neváhal vyuţít i projevu mnohem jednoduššího, a sice hry na tělo. Hra na tělo náleţí opět organicky k oněm jevům, jeţ jsme jiţ dříve označili výrazem elementární. Tělo je pro děti tím nejbliţším a nejjednodušším nástrojem. Dupání, tleskání, luskání prsty i pleskání děti velmi snadno ovládnou, neboť tyto pohyby a údery znají jiţ z různých dětských her. Jiţ jsem se zmínila, ţe společným jmenovatelem hudby a pohybu je rytmus. Orff však nechtěl vyuţít k výuce rytmu běţného způsobu teoretického výkladu. Východiskem pro vyřešení rytmického problému se mu stala řeč, neboť i ona je pro dítě něčím samozřejmým, co moţno téţ označit výrazy přirozený a elementární. Cítění dvou a třídobého taktu vypěstoval opakováním dvou a tříslabičných slov. 4 Smyslem takového provokování fantazie není pouhá zábava a zajímavost uvedených cvičení, ale především úsilí, aby se děti emocionálně vţily do toho, co provádějí, aby cvičení vyjadřovalo něco, co vychází z jejich vlastní představy a co je skutečným výrazem jejich 4 Holzknecht, V., Poš, V. a kolektiv: Člověk potřebuje hudbu. Panton, Praha

6 citlivé vnitřní emocionální rezonance. Postupujeme tedy pokud možno od pocitu k představě a od představy k formě. Podle Schulwerku nejde jen o technické zvládnutí hudebního materiálu. Mělo by jít převáţně o emocionální prožitek, jeţ je důleţitým kritériem správnosti veškeré naší práce. 4 Zásady Orffova Schulwerku Základní zásady vycházejí z těchto předpokladů: Schulwerk nevylučuje z hudebně výchovného procesu ţádné děti. Orff odmítá rozdělovat děti na nadané a nenadané. Právě pro děti hudebně zcela zanedbané je Schulwerk přímo ideální cestou směřující k rozvíjení hudebnosti. Uskutečňovat hudební výchovu v intencích Schulwerku znamená všestrannou aktivizaci hudebně výchovného procesu. Nelze jej tedy aplikovat pasivně. Schulwerk postihuje celý komplex jednotlivin, z nichţ je vytvořeno hudební nadání, působí na ně a rozvíjí je. Výuka podle Schulwerku bude mít úspěch jen tehdy, bude-li prováděna tvořivým způsobem, a nikoli formou pedagogické rutiny. Z toho plyne, ţe tato cesta není vhodná pro kaţdého pedagoga, nýbrţ pro učitele, kteří jsou dobrými hudebníky a kteří jsou schopni tvořivě uplatňovat zásady, na nichţ je Schulwerk zaloţen. Schulwerk odmítá suchou pedanterii, je umělecky pojatým hudebně výchovným procesem, do něhoţ je dítě vtahováno citlivým psychologickým postupem pedagoga. Schulwerk vychází důsledně z psychiky dítěte, jemuţ pedagogický proces citlivě přizpůsobuje, nevnucuje dítěti svou pedagogickou ideu, ale naopak své představy přetváří a citlivě přizpůsobuje dětské mentalitě. Respektování výše uvedených zásad klade velké nároky na pedagogy a jejich práci. Učitelé a vychovatelé, kteří chtějí podnítit děti a dospělé v odkrývání, zkoumání, improvizaci a individuální tvorbě, musí sami disponovat vnitřní svobodou, která jim umoţňuje vlastní tvůrčí činnost. Takový učitel je pak schopen vytvořit pedagogickou atmosféru, která dává jistotu, navozuje pocit bezpečí ve skupině, vytvořit pocit pozvednutí a spolupráce. 5 5 Jungmair, U. E Elementare. Berlín: Scott Verlag. 2002, s

7 5 Česká adaptace Orffova Schulwerku Hudebně pohybová výchova není cílem hudební výchovy, ale je podnětem a prostředkem, který cíli napomáhá a esteticky jej obohacuje. U nás má hudebně pohybová výchova dlouholetou tradici. Ve dvacátých letech 20. století ji ovlivnil švýcarský hudební pedagog Jacques Dalcroze, švédská gymnastika, taneční směry Rudolfa Labana a Isidory Duncanové. Z českých hudebních pedagogů uveďme alespoň Libuši Kurkovou, Ludmilu Battěkovou, Evu Kulhánkovou. Hudebně pohybová výchova čerpá z bohaté tradice her a lidových tanců, které jsou dále rozvíjeny a choreograficky zpracovány. Pohybové hry a tance jsou také nedílnou součástí Orffovy školy. Orff staví v elementární hudbě na prasíle a praformě, které nachází ve folklóru, kde se přirozeně spojuje hudba, slovo a pohyb. Psychologicko fyziologická podstata spojení hudby a pohybu vycházející z komplexu člověka se projevuje i během jeho dalšího vývoje. Kromě jiných na ni poukázal i T.L.Bolton, podle kterého většina lidí provází hudební rytmus pohybem svalů, který se po potlačení projeví na jiném místě. (B.J.Těplov, 1965). Je prokázáno, ţe i pasivní poslech hudby vyvolává svalové napětí nebo pohyb hlasivek, takţe se posluchač můţe cítit unaven stejně, jako by místo poslechu aktivně zpíval. Skutečnost, ţe intenzivní vnímání a proţívání hudby je vţdy spojené s pohybem, vede k tomu, ţe hudební pedagogika se jiţ několik desetiletí snaţí o vyuţití pohybu k rozvoji hudebních schopností. Základem jsou společné výrazové prostředky hudby a pohybu rytmus, metrum, tempo, forma, dynamika,. Prostřednictvím pohybu se dítě nejen prakticky a názorně seznamuje s hudebním jazykem, intenzivněji hudbu vnímá, proţívá, ale téţ ji tvořivě proměňuje, a tím dává najevo svoje hudební záţitky. Vznikem Orffovy Hudby pro děti nevznikla klasická učebnice, ale hudební dílo jako inspirativní vzor pro tvořivé učitele. V šedesátých letech 20. století, kdy se hledaly různé cesty dalšího směřování hudební výchovy u nás, bylo nejvýraznějším počinem vydání České Orffovy školy Petra Ebena a Ilji Hurníka 6. Oproti jiným národním adaptacím, které pouze v jiném jazyce přejímaly původní tvar, vytvořila dvojice našich předních skladatelů původní české dílo, postavené na vyuţití českého folklóru a svých skladbách. Skladbám předchází obsáhlé metodické návody pro učitele, který zde najde řadu námětů a inspirací k rozvíjení dovedností svých ţáků. V roce 1995 byla při České hudební společnosti zaloţena Česká Orffova společnost. Ta se zaměřuje zejména na organizaci a realizaci praktických seminářů, workshopů a kurzů. 6 První dva díly vyšly v roce 1969, třetí v roce 1972, čtvrtý dokonce aţ roku

8 V lektorském týmu působí dnes jiţ nová generace hudebních pedagogů, kteří byli vyškoleni také v Orffově Institutu v Salzburku a působí nejen u nás, ale i v zahraničí (Lenka Pospíšilová, Pavla Sovová, z dřívějších nesmím opomenout Pavla Jurkoviče, Libuši Kurkovou). V současnosti je výkonným předsedou ČOS paní Jarka Kotůlková, která je obvykle zároveň organizačním a realizačním koordinátorem většiny kurzů. Společnost má také bohatý archív odborné a hudební literatury. 6 Současné pojetí Lze uvést, ţe v České republice se v současnosti na rozšiřování i propagaci myšlenek a idejí Carla Orffa podílí nejvíce právě Česká Orffova společnost fungující jako samostatné občanské sdruţení. Pořádá celou řadu praktických seminářů, letní kurzy v Brně, Slavonicích i v Plzni. Prostřednictvím praktických kurzů a workshopů zaměřených na spojení hudebně pohybových a dramatických činností si celá řada budoucích či stávajících učitelů můţe osvojit principy Schulwerku. Mezinárodních kurzů se účastní nejen čeští, němečtí či rakouští lektoři, ale nabízí se spolupráce mezi lektory i účastníky všech evropských zemí (např. workshopy - Slavonice, Ptuj, Krakow, Dráţďany, ). Česká Orffova společnost se snaţí zprostředkovat kurzy s lektory zahraničními např. z Ameriky (Doug Goodkin - Praha 2004). Připomněla bych dále jiţ zmíněné inspirativní hudebně pohybové semináře Lenky Pospíšilové, která se svými spolupracovnicemi pořádá pravidelné vánoční a jarní semináře hudební výchovy v duchu idejí Carla Orffa. Jiţ pravidelnou tradici mají také letní hudebně pohybové kurzy konané ve Slavonicích, které pořádá ČOS ve spolupráci s lektory a organizátory z Orffova Institutu. Tyto kurzy jsou vedeny zkušenými zahraničními lektory, kteří se zaměřují na propojení hudebně pohybových a dramatických činností. Kaţdé setkání uzavírá tematicky prokomponované představení konající se v rakouském Fratres, které je vyústěním celotýdenního hudebně výchovného snaţení lektorů i všech účastníků. Spolupráce se rozvíjí také na akademické a hudebně teoretické úrovni v rámci mezinárodních konferencí a projektů. Zmínila bych se zde o projektu podaném v roce 2004 v rámci programu Sokrates Comenius, který se týkal právě integrace hudby, slova, pohybu jako základního principu přístupu k elementární hudební výchově. Hlavním organizátorem byl Coloman Kallós z Orffova Institutu v Salzburku. Dále se projektu zúčastnili zahraniční pedagogové a profesoři z různých partnerských škol a univerzit pokrývající výuku hudební výchovy od elementární předškolní výchovy aţ po vysokoškolskou přípravu budoucích 8

9 učitelů (prof. Werner Beidinger Univerzita Potsdam-Německo, prof. Soili Perkio - Sibelius Academy Helsinky-Finsko,prof. Katarzyna Jacobzak-Dracek - akademie F.Chopina Waršava- Polsko, Dr.Miroslava Blaţeková - Univerzita Nitra). Domnívám se, ţe pro další směřování hudební výchovy je nesmírně důleţité setkávání se jak na úrovni hudebně pedagogické a teoretické, ale také v rámci praktických hudebně pohybových, tanečních a dramatických seminářů, kurzů a workshopů. Pokoušet se nalézt společnou řeč na základě hudební teorie i praxe, mít snahu dojít od hudebního záţitku k prozkoumání a poznání hudby. 7 Závěr Vyuţití a uplatnění principů Orffova Schulwerku v hudební výchově na prvním stupni základní školy není běţné a dochází k němu v podstatě zřídka. Malé procento učitelů je však vyuţívá a jsou se svými výsledky práce nadmíru spokojeni. Problémem zůstává fakt, ţe kurzy k osvojení si rytmických cvičení a hře na snadno ovladatelné nástroje škola obvykle nehradí, a proto vkládání vlastních financí učitele často odrazuje. Většina učitelů vyučujících na prvním stupni základních škol obvykle příliš velký zájem o hudební výchovu nemá. Mnohem více se s prvky elementární hudební výchovy ve spojení s pohybem, hlasem a rytmem setkáme při práci učitelů v mateřských školách s dětmi předškolními. Zde je také mnohem přirozenější a snazší integrace hudebních, dramatických a výtvarných činností. Zůstává tedy na kaţdém učiteli, jak s osvojenými metodami a formami pedagogické práce naloţí a bude je dále předávat svým ţákům. Literatura: HOLZKNECHT, V.- POŠ,V. a kolektiv: Člověk potřebuje hudbu. Panton, Praha JUNGMAIR, U.E.: Elementare.Berlin, Scott Verlag JURKOVIČ, P.- FISCHER,V.: Co slabika to muzika. Muzikservis, Mladé Buky JURKOVIČ, P.: Hudební nástroj ve škole. Muzikservis, Mladé Buky POŠ V.: Orffův Schulwerk. Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti. Praha 1, SEDLÁK, F.: Didaktika hudební výchovy. SPN, Praha ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Š.: Metodika mluvní výchovy. STD, Praha VIČAR, J.-DYKAST, R.: Hudební estetika. Praha: VYSLOUŢIL, J.: Encyklopedický atlas hudby. Praha: WAY, B.: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha:

10 10

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Orffův Schulwerk v současném systému hudebního vzdělávání v České republice Veronika Studená

Orffův Schulwerk v současném systému hudebního vzdělávání v České republice Veronika Studená Orffův Schulwerk v současném systému hudebního vzdělávání v České republice Veronika Studená Pohled na život a dílo Carla Orffa Carl Orff byl vedle Arnolda Schönberga (1874 1951) a Paula Hindemitha (1895

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení KUŘÁTKA - Hudebně dramatický kroužek Mgr. Rajtrová Aktuální počet zapojených ţáků: 12 1 hodina / 2x týdně Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty Ondřej Tichý Hudební výchova napříč předměty HUDBA a její místo ve výchově a vzdělávání rodina-škola-dospělost Co to vlastně je a proč? Hudba je skutečně neuvěřitelný dar (komplexní činnost), která může

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční.

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční. Cílové skupiny muzikoterapie Hudba pro každého Každý člověk, a především každé dítě by mělo mít příležitost tvořit hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože zaměstnává zároveň levou

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. Stupeň Ročník: druhý HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 33 Hudební výchova 3. období 6. ročník Učební texty: Hudební výchova pro 6. ročník Základní školy Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více