JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát Školní vzdělávací program vypracovala Jindra Janská po konzultaci s ostatními pedagogickými pracovnicemi ZS MSZ/219 /2013 Platnost dokumentu 3 roky ( )

2 Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP pro PV...str Název a sídlo školy...str Jméno ředitele...str Zřizovatel...str Platnost dokumentu...str Obecná charakteristika školy 2.1. Charakter budovy, okolí školy...str Velikost školy, počty tříd...str Podmínky předškolního vzdělávání 3.1. Věcné podmínky...str Životospráva...str Psychosociální podmínky...str Organizace chodu MŠ...str Řízení mateřské školy...str Personální a pedagogické zajištění...str Spolupráce s rodiči...str Organizace vzdělávání 4.1. Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd...str Charakteristika jednotlivých tříd...str Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy...str Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů...str Vzdělávací obsah...str Evaluační systém...str Přílohy ŠVP Veřejné přílohy 1. Školní řád 2. Pokyn ke stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 3. Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 4. Vnitřní řád školní jídelny 5. Seznam plánovaných akcí pořádaných MŠ Interní přílohy MŠ 1. Stanovení kompetencí učitelek MŠ 2. Plán DVPP 3. Pracovní doba a náplň práce učitelek MŠ (tyto přílohy jsou uloženy v kanceláři vedoucí učitelky MŠ)

3 Základní škola a Mateřská škola Komenského 250, Nýrsko Základní škola Komenského ul. 250, Nýrsko (tel , ) Mateřská škola ul. Práce 686, Nýrsko (tel ) IČO: Název ŠVP: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát Identifikační údaje Sídlo mateřské školy: MŠ ulice Práce 686, Nýrsko Telefonní spojení: Zřizovatel: Město Nýrsko IČO: Ředitel školy: Mgr. Ivan Pavlík Zástupce ředitele pověřený vedením mateřské školy: Jindra Janská Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Platnost dokumentu: 3 roky ( ) Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 29. srpna 2013 Školní vzdělávací program vychází ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a MŠMT. Zákon č. 561 / 2004 Sb., Zákon č. 563 / 2004 Sb. Vyhláška č.14/2005 Sb. ve znění novely vyhláškou 43/2006 Sb. a novelizace vyhlášky 214/2012 Sb. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád Zákon č. 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je základním dokumentem a řídí se jím veškerá vzdělávací a výchovná činnost v MŠ Věstník MŠMT Další důležité vyhlášky a ustanovení ve znění pozdějších předpisů 3

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola je od roku 2006 součástí školy základní v Komenského ulici. Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti centra města Nýrska, které se pyšní nejen historickým jádrem, ale i moderním stále se rozšiřujícím obchodním i sociálním zázemím Charakter budovy, okolí školy Mateřská škola je rozdělena do dvou budov - jednopatrové se dvěma samostatnými vchody, ve které jsou z každé strany budovy umístěny dvě třídy a přízemní, kde je umístěna kancelář vedoucí učitelky, vedoucí školní kuchyně a kuchyně. V roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hospodářské budovy i budovy mateřské školy. Výměnou oken, celkovým zateplením i fasádními úpravami získaly obě budovy nový moderní vzhled. Vybudování nových přístupových cest i zastřešeného prostoru mezi kuchyní a mateřskou školou je nejen vkusné, ale i praktické. Mateřskou školu obklopuje prostorná školní zahrada vybavená dřevěnými prolézačkami, skluzavkou, dřevěnými domečky a přístřeškem s pískovištěm, třemi samostatnými pískovišti, dětskou košíkovou a pružinovými houpačkami. Po celé délce budovy mateřské školy na východní části je prostorná venkovní terasa, která je využívána pro hravé činnosti vyžadující rovný zpevněný povrch. Děti mají na zahradě možnost dostatečného volného pohybu v dopoledních hodinách i v čase před odchodem z MŠ domů Velikost školy, počty tříd Vnitřní uspořádání školy se odvíjí od prostorových podmínek. Děti v MŠ jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. V každé třídě je zachován prostor pro společné aktivity dětí, i tématicky vytvořené hrací části, hygienické zázemí a šatna. Kapacita tříd je, vzhledem k povolené výjimce stanovené MěÚ Nýrsko, 28 dětí. V MŠ je ke zapsáno 109 dětí chlapců, dívek 4

5 3. Podmínky předškolního vzdělávání Základní podmínky, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami Věcné podmínky mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. o estetický vzhled školy pečují paní učitelky prostorná zahrada navazující na budovu školy umožňuje dětem provádět rozmanité pohybové aktivity, je vybavena třemi pískovišti, dřevěnými domečky, průlezkami, lavičkami, houpadly, kreslicí tabulí, dětskou venkovní košíkovou, kopcem na bobování všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů ve třídách byly vyměněny kryty na topení, opraveny skříně na lehátka a lůžkoviny, aby odpovídaly hygienickým normám. Výhledově období 3-5 let by bylo potřebné vyměnit stávající kryty na radiátorech na chodbách, provést nátěr radiátorů, rekonstruovat hygienické zázemí pro děti. Bude nutné vyměnit i oplocení, které je na mnohých místech poškozené a hrozí i nebezpečí úrazu dětí Životospráva stravování je zajištěno vlastní školní kuchyní, která je součástí areálu MŠ dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, děti samostatně využívají možnosti kdykoli se napít z připravených nádob 5

6 skladba jídelníčku zahrnuje hlavní jídlo s polévkou, dopolední a odpolední svačinu každý den je dětem podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a postupně si zvykaly na školní stravu. je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám i aktuální situaci děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku ven chodíme denně téměř za každého počasí, pouze fouká-li silný vítr, prší, jsou-li teploty pod -10 C, je-li nepříznivá smogová situace, nahrazujeme pobyt venku činnostmi v budově MŠ děti po obědě odpočívají na lehátku, při menší potřebě spánku dítěte lze individuálně řešit zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování v rámci dané situace, poskytují dětem správný přirozený vzor zdravého životního stylu děti jsou zatěžovány přiměřeně, v rámci jejich možností Psychosociální podmínky všichni zaměstnanci vytváří příjemné prostředí, aby se děti cítily spokojeně, bezpečně a jistě je uplatňován individuální adaptační režim všechny děti mají v MŠ stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí osobní volnost a svoboda je respektována do určitých mezí, vyplývajících z dodržování potřebného řádu chování a norem, které máme v mateřské škole stanoveny učitelky se snaží o nenásilnou, dítěti příjemnou komunikaci, která navozuje vzájemnou důvěru a spolupráci děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba hru ukončit, např. na smluvený signál děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny děti bez obav sdělují, že něco chtějí nebo potřebují 6

7 děti jsou oslovovány křestním jménem snažíme se postupně vyřazovat nezdravé soutěžení dětí, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala podporujeme pracovitost, samostatnost, nebojácnost a zdravé sebevědomí dětí je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, zařazujeme prvky prožitkového učení děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby vznikal kolektiv dobrých kamarádů učitelky věnují pozornost vztahům dětí ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany) 3.4. Organizace chodu MŠ provoz mateřské školy od pondělí do pátku je od 6.00 hod do hod děti se na každém pavilonu ráno scházejí v jedné třídě od 6.00 hod, do svých tříd se rozcházejí v 6.30 hod. Odpolední vyzvedávání je řešeno na pavilonech tak, že do hod je provoz ve všech třídách, od hod je provoz vždy v jedné třídě na každém pavilonu. děti se scházejí do 8.00 hod, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Dítě lze dovést po dohodě s učitelkou i později. v případě potřeby si rodiče mohou vyzvednout kdykoliv během dne, ale opět po dohodě s učitelkou pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do hod, příslušný pedagogický pracovník se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky, v případě nouze se obrátí na Policii ČR denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování 7

8 pokud to děti potřebují, mají možnost neúčastnit se společných činností plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky Časový harmonogram MŠ scházení dětí - hry a činnosti dle výběru a zájmu dětí, individuální práce - relaxační chvilky - svačina, upevňování hygienických návyků - uspokojování pohybových aktivit (ranní cvičení) - nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností - ovocná (zeleninová) přesnídávka - upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti příprava na pobyt venku - pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě MŠ - návrat do herny - hygiena podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi převlékání - literární chvilka, DVD pohádka, poslech pohádky na CD, poslech relaxační hudby - odpolední odpočinek, dle možnosti nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku převlékání, podpora samostatnosti - podávání odpolední svačiny, - hygiena, sebeobslužné činnosti hry dětí dle vlastního zájmu - opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky - individuální činnosti Harmonogram lze přizpůsobit vzniklé situaci. 8

9 3. 5. Řízení mateřské školy organizační řád, náplň práce směrnice MŠMT vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny (pracovní náplně zaměstnanců) velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenost a přátelství MŠ řídí ředitel, vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pedagogické porady jsou respektovány a konzultovány názory všech pracovníků všechny učitelky spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče na spolupráci s rodiči se podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu z výsledků kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a práci MŠ je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak i navenek (plakáty, nástěnky, informační tabule, webové stránky, informovanost rodičů prostřednictvím učitelek jednotlivých tříd) mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, spolupracuje se základními školami ve městě, s PPP v Klatovech, LS Královský Hvozd, SDH Nýrsko 3.6. Personální a pedagogické zajištění v mateřské škole pracuje 8 pedagogických pracovnic s odbornou kvalifikací v každé třídě pečují o děti dvě učitelky pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel učitelky vypracovávají na třídách TVP, které vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV pedagogové se vzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče 9

10 pedagogové jednají a pracují profesionálním způsobem specializované služby, jako je logopedie, ke které předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky k MŠ náleží provozní zaměstnanci vedoucí školní jídelny, kuchařka, pomocná kuchařka, 2 uklízečky Pedagogické pracovnice a jejich funkce: Zástupce ředitele pověřený vedením mateřské školy: Učitelky: Provozní zaměstnanci: Vedoucí školní jídelny: Kuchařka: Pomocná kuchařka: Uklízečky: 3.7. Spolupráce s rodiči Jindra Janská Ing. Miroslava Irlbeková Bc. Petra Šlehoferová Bc. Marie Nešetřilová Věra Pokorná Pavlína Sládková Lenka Kolářová, DiS. Zdeňka Kiewegová Jana Hrdličková Blanka Šašková Martina Londová Renáta Švehlová Jana Žáková Důležitou součástí práce školy je otevřená komunikace s rodičovskou veřejností a spolupráce s ní, která ne vždy je samozřejmostí. Snažíme se předcházet neshodám, které se mohou objevit z důvodu rozdílnosti v chápání, co od sebe obě strany očekávají. Snažíme se o dohodu vzájemných očekávání ze strany učitele a rodičů. Ze strany učitele: usilujeme o vytváření dobrých vztahů mezi školou a rodinou na základě partnerství, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu, oboustranné důvěry 10

11 chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost v jejích svěřených záležitostech, jednáme s vědomím, že pracujeme s důvěryhodnými informacemi, nezasahujeme do života a soukromí rodiny a neposkytujeme nevyžádané rady jednáme s každým dítětem i jeho rodinou individuálně jsme k dispozici dítěti i rodičům při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení nabízíme poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí domlouváme se s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte podporujeme rodinnou výchovu informujeme rodiče o připravovaných akcích, nabízíme možnost aktivní spolupráce snažíme se dělat maximum, aby se rodiče a děti cítili v naší škole vítáni Ze strany rodičů: na začátku šk. roku se seznámí se školním řádem a řídí se jím doprovází ráno dítě do školy a předávají ho přímo učitelce poskytují informace o zdravotním stavu dítěte v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávají čtou informace umístěné na nástěnkách a informační tabuli účastní se akcí pořádaných školou dbají o zdraví, čistotu a péči svého dítěte zajímají se o dění v MŠ a prospěch dítěte 4. Organizace vzdělávání do mateřské školy jsou přijímány děti po dovršení tří let věku zápis dětí do mateřské školy vyhlašuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a koná se zpravidla v měsíci dubnu příslušného roku. Přesný datum bývá zveřejněn na budově školy, plakáty v blízkém okolí, v Nýrských novinách a je vyhlášen místním rozhlasem. do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy 11

12 pokud zájem o zapsání dětí do mateřské školy přesahuje počet volných míst, řídí se přijímání dětí danými kriterii pro přijetí, se kterými jsou rodiče seznámeni v den zápisu dětí do mateřské školy. Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy je k dispozici v kanceláři vedoucí učitelky a na nástěnkách ve vestibulech mateřské školy i v hospodářské budově Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd 1. třída 27 dětí třídní učitelka: Ing. M. Irlbeková, J. Janská 2. třída 28 dětí třídní učitelka: Z. Kiewegová, L. Kolářová, DiS. 3. třída 27 dětí třídní učitelka: Bc. P. Šlehoferová, Bc. Marie Nešetřilová 4. třída 27 dětí třídní učitelka: V. Pokorná, P. Sládková Ve školním roce 2013/2014 je k předškolnímu vzdělávání přijato 109 dětí, které jsou rozděleny do věkově smíšených tříd. V MŠ nejsou žádné děti doporučené k integraci PPPP v Plzni, 13 dětí má odklad školní docházky o jeden rok Charakteristika jednotlivých tříd 1. třída Motýlci Třída je umístěna v prvním patře budovy, vchod ze spodní části školní zahrady. Do třídy je k zapsáno 27 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 8, z toho jsou 3 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 17, chlapců 10. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 2. třída Mravenečci Třída je umístěna v přízemí budovy, vchod ze spodní části školní zahrady. Do třídy je k zapsáno celkem 28 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 11, z toho jsou 4 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 12, chlapců 16. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 3. třída Včelky Třída je umístěna v přízemí pavilonu, vchod z ulice Práce. Do třídy je k zapsáno celkem 27 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 11, z toho jsou 3 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 12, chlapců 15. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 4. třída Berušky Třída je umístěna v 1. patře budovy vchod z ulice Práce. Do třídy je k zapsáno celkem 27 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 7, z toho jsou 3 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 17, chlapců 10. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 12

13 5. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima, aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho barevnosti a pestrosti. Je zpracován do 5 integrovaných tematických bloků. U každého bloku je uvedena orientační doba jeho trvání, dílčí cíle, okruhy činností, které mohou učitelky dětem nabízet a hlavní výstupy na konci každého bloku. Téma učitelky volí dle ŠVP, na jehož základě zpracovávají TVP. Učitelky se při plánování inspirují různými metodickými a didaktickými materiály (Barevné kamínky, Informatorium, CD, webové stránky, pracovní listy, odborná literatura, semináře). Zpracování tématu na jednotlivých třídách, volby podtémat dále záleží jen na jejich kreativitě, tvořivosti a momentální situaci ve třídě. ŠVP vychází z potřeb dětí, výsledků evaluace předchozího školního roku, předchozího ŠVP, z analýz absolvovaných vzdělávacích seminářů, studií odborné literatury a postupně získávaných vlastních zkušeností. Je přizpůsoben možnostem a podmínkám školy. Pro školu je vypracován také Plán enviromentální výchovy, který je každoročně aktuálně doplňován. Učitelky mají také možnost čerpat z programu prevence rizikového chování zaměřeného proti vzniku a rozvoji kuřáctví a kouření Já kouřit nebudu a vím proč. Pojetí předškolního vzdělávání doplňuje a navazuje na výchovu v rodině umožňuje kontakt s vrstevníky i dospělými, což postupně vede k sociální zralosti respektuje věkové a individuální možnosti dětí usnadňuje přechod dětí z rodinné péče do dětského kolektivu stanovuje pravidla společného soužití, která je potřeba respektovat a nést odpovědnost za své chování vede děti k úspěšnému vstupu do ZŠ 5.1. Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Cíle mateřské školy zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte obohacovat denní program dítěte v předškolním věku a poskytovat odborný přístup na základě každodenního dlouhodobého styku s dítětem i jeho rodiči poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči dětem, které to potřebují a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance rozvíjet osobnost dítěte, jeho originalitu, jedinečné vlastnosti, rozvíjet talent dítěte podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví 13

14 podporovat osobní spokojenost a pohodu podněcovat ve zvídavosti poskytovat pomoc při získávání nových poznatků a zkušeností zvyšovat podíl rodičů na výchově v otevřené spolupráci se školou vytvářet vztah k péči o ekologické prostředí a vztahu k regionu Zaměření školy Filosofií vzdělávacího programu je naučit děti vidět vše krásné kolem nás, umět se radovat z krásné přírody a hezkých mezilidských vztahů. Pěstovat v dětech lásku ke své rodině, rodné vlasti, mateřskému jazyku, přírodě a zvířatům. Zároveň podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho osobnostní rozvoj a základy pro další vzdělání. Vzdělávací cíle Dítě předškolního věku by se mělo v naší mateřské škole vzdělávat prostřednictvím her a různých činností v těchto oblastech: rozvoje pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, uvědomit si vlastní identitu, získat sebedůvěru a zdravé sebevědomí rozvoje tvorby citových vztahů k okolí, životnímu prostředí, kamarádům a personálu naší MŠ rozvoje schopnosti a dovednosti vyjádřit své dojmy, pocity a prožitky rozvoje schopnosti řídit své chování vůlí a tím ovlivňovat vlastní chování rozvoje dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k jiným osobám ochrany osobního soukromí rozvoje základních kulturně společenských návyků a dovedností rozvoje povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách rozvoje prosociálního chování rozvoje schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, umět se přizpůsobit, spolupracovat s někým, přijímat pravidla a řídit se podle nich osvojení dovedností souvisejících s ochranou zdraví, s osobní pohodou, s vytvářením zdravých životních návyků 14

15 5.2. Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Specifické cílové oblasti školního vzdělávání, metody a formy Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, která je založena na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem vedeno, ale nemělo by cítit toto vedení jako tlak. Mělo by se cítit samostatné a svobodné. Cílové oblasti: I.oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO oblast biologická Podporovat a stmulovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, zlepšovat fyzickou zdatnost, rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit se sebeobsluze a vést děti ke zdravému životnímu stylu a postoji. II.oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA oblast psychologická Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, rozvoj emoční stability, citů a vůle. Stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností, sebeuplatnění, kreativity a povzbuzovat dítě v dalším rozvoji, poznání a učení. III.oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ oblast interpersonální Podporovat utváření vztahů dítěte k vrstevníkům či dospělému. Kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. IV.oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST oblast sociálně kulturní Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, pravidel soužití s ostatními, do světa kultury a umění. Přijmout základní všeobecně uznávané, morální a etické hodnoty a aktivně se podílet na utváření společenských hodnot. V.oblast DÍTĚ A SVĚT oblast environmentální Založit povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na jeho přeměnách a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 15

16 Metody a formy: Vzdělávání přizpůsobujeme sociálním a emocionálním potřebám dětí. Respektujeme vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte. Vzdělávací působení pedagoga vychází z pozorování jedince a respektování jeho potřeb a zájmů. Dítě tak může dosahovat optimálních pokroků vzhledem k jeho možnostem. Využíváme metody prožitkového učení. Hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Podporou zvídavosti vedeme děti k zájmu poznávat nové. Podněcujeme radost z učení a z ovládání dalších dovedností. Uplatňujeme situační učení. Dítě se učí poznatkům a dovednostem v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe si je zapamatuje. Forma spontánního a didakticky zacíleného učení se uplatňuje většinou individuálně v menší skupině. Vzdělávání je založeno většinou na principu nabídky a individuální volby. Uplatňujeme individuální přístup na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah. Dítě získává skutečné činnostní výstupy klíčové kompetence. kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a interpersonální kompetence činnostní a občanské Úroveň kompetencí bývá u dětí různá. Většina dětí bývá otevřená, dychtivá po poznatcích, o vše se zajímá. Některé děti tuto schopnost nemají a jsou více zaměřeni na pohyb a praktický život. K naplňování všech vytýčených cílů jsou pro nás důležité prostředky, prostřednictvím kterých bychom chtěli dosáhnout očekávané kompetence. Jsou to například: variabilní pohádkové aktivity hry na téma rodiny hry a činnosti, které umožňují dětem samostatné vystupování cvičení organizačních činností dostatek kladných příkladů a vzorů prosociálního chování přiměřené činnosti, kde by dítě mělo možnost dosáhnout úspěchu sebeobslužné činnosti všeho druhu činnosti vyvolávající u dětí radost, spokojenost a pohodu vstřícná a citlivá komunikace s dítětem hry a činnosti vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání hry sociální a interaktivní hry s danými pravidly 16

17 činnosti, kde učitelka dostatečně ocení snahu a úsilí dítěte hry a činnosti, kde má dítě možnost si uvědomit vlastní síly, schopnosti a úspěch chování kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách akce, kdy dítě naslouchá druhému, společná setkávání hry a činnosti, kde se dítě setkává s modelovými situacemi, kdy se učí respektovat druhého hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti, potlačují sobectví a lakotu, kde je dítě schopno řešit jednoduchý spor poskytování dětem kladného vzoru v jednání, pracovitosti jiných lidí, úcta k jejich práci činnosti a situace, kde se dítě podílí na přípravě společenských zábav a slavností příležitosti, kde poznávají mravní hodnoty lidí, hodnoty věcí hry a činnosti, kde má dítě dostatek prostoru k sebevyjádření a k sebeuplatnění situace, kdy má dítě možnost všímat si maličkostí (kladných i záporných) aktivity, kde má možnost projevit vlastní city, prožitky a hovořit o nich vyvarovat se situacím, kdy dítě prožívá pocit selhání, zklamání vyvarovat se situacím vedoucích k nezdravému soutěžení Vzdělávací strategie: vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce společně s dětmi vytvářet pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování budovat dobrou pověst školy prezentací výsledků (internetové stránky, veřejná účast) Plánování: Tématické bloky jsou charakteristické v obecné rovině z hlediska hlavních cílů a obsahu. Pedagog konkretizuje cíle a obsah, navrhuje konkrétní nabídku činností a prostředků k jejich realizaci. Každý blok uzavře pedagog evaluační činností na úrovni třídy, jejíž výsledky vedou pedagoga k plánování dalších činností. Cílem vzdělávání je získat dovednosti v oblasti psychické, sociální, tělesné, estetické, pracovní a rozumové. Pravidla plánování tematických bloků: témata dětem blízká, vycházet z jejich prožitků rozmanitá činnost, plánovat i pobyt venku pružně reagovat na podněty a situace vyváženost řízených a spontánních činností prolínání oblastí RVP PV dbát na rozvoj osobnosti dítěte 17

18 Seznam integrovaných bloků 2013/16 Školní rok 2013 / Podej mi ruku 2. Podzim přišel pomaličku, listí padá na travičku 3. Zima ta všem pěkně sluší, tak otevřu oči, uši 4. Kokodák, kokodák, přišlo jaro, je to tak 5. Světem letí novina, že nám léto začíná Školní rok 2014 / Usměj se a pojď si hrát, budeš s námi kamarád 2. Podzim právě přišel k nám, všechny barvy namíchal 3. Paní Zima čaruje, bílou barvou maluje 4. Když otevřeš slastně víčka, najdeš poklad, co jaro hýčká 5. Sluníčko už vykukuje, na léto se připravuje Školní rok 2015 / Ve školce se rádi máme, na sebe se usmíváme 2. Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře 3. Padá bílé nadělení, byl tu podzim a už není 4. Jaro už je v plné kráse, tráva roste, zelená se 5. Barvy světa 18

19 IB č. 1 Podej mi ruku doba trvání 3 týdny Přínos tématu z hlediska plnění koncepce školy: První integrovaný blok je určený pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, seznamovat se a orientovat se v novém prostředí, hledat pravidla vzájemného soužití. Děti se budou učit znát jména svých kamarádů, zdvořilostním návykům, kdo se o ně stará, komu mohou důvěřovat. Adaptaci dětem usnadní otevřenost třídy rodičům, nebo třeba jen plyšáček z domova. Budeme vědět, že já chodím do školky, taťka s mamkou do práce, sestra do školy a každý máme své úkoly. Pomáháme si, společně si hrajeme, radujeme se, věříme si a těšíme se na sebe. Starším dětem necháme zažít pocit zkušených, hodných kamarádů, kteří mladším dětem mohou být vzorem, mohou jim poradit, seznámit je s pravidly chování a života v MŠ (uvědomit si, že nyní, když už patří mezi ty zkušenější, mám větší odpovědnost za jejich dodržování a zároveň za své jednání) a vlídně nové kamarády přijmout mezi sebe. Poskytneme dětem dostatečný prostor pro své sebevyjádření, aktivní účast na spolurozhodování o činnostech během dne. Vhodnou motivací budeme děti vést k přirozené zvídavosti a zájmu získávat nové poznatky a dovednosti. Budeme usilovat o to, aby si děti začaly vytvářet povědomí o řešení běžných problémů, používaly základní společenské návyky vzhledem k dospělému i kamarádovi. V závěru tohoto období by měly děti znát prostředí MŠ a nejbližší okolí. Dílčí cíle: seznamování s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami, zaměstnanci seznamování s prostorem, orientací v prostoru vytváření prosocionálních postojů přizpůsobování se seznámení s pravidly slušného chování a společenského soužití využívání přirozených poznávacích pocitů zvídavosti poznávání morálních hodnot platných v novém prostředí využívání dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností rozvíjení řečových schopností podporování vzniku přátelských vztahů 19

20 Okruhy činností: exkurze do kuchyně a dalších prostor školky individuální i skupinové konverzace tvoření společných pravidel třídy lokomoční pohybové aktivity- chůze, běh, lezení kontaktní hry překonání ostychu, sblížení, důvěra společné verbální i neverbální komunikační aktivity přirozené pozorování prostředí v budově i na zahradě MŠ jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání Hlavní výstupy: utvořit si základní představu o tom, co je dobré a co je špatné, co se smí a nesmí orientovat se v prostorách MŠ a blízkém okolí poslouchat a plnit smysluplné pokyny, respektovat daná pravidla uplatňovat základní společenské návyky, pochopit role v rodině, ve škole, mezi dětmi uplatňovat své potřeby a přání s ohledem na druhé, řešit konflikty dohodou navazovat kontakty s druhými, zorganizovat hru zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony prožívat radost a uspokojení ze zvládnutého a poznaného být aktivní i bez opory v rodičích pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno odloučit se od rodičů a blízkých na určitou dobu naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit komunikovat s vrstevníky a navazovat přátelství ovládat koordinaci ruky a oka V souladu s tímto integrovaným blokem jsou zpracovávány učitelkami podtémata pro přímou vzdělávací práci. 20

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více