UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Faltusová Aplikace celostní muzikoterapie v základní škole speciální Praha 2014 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Lubomír Holzer

2 JAN AMOS KOMENSKY UNIVERSITY PRAGUE MASTER COMBINED STUDIES DIPLOMA THESIS Veronika Faltusová Application of Holistic Music Therapy in Special Elementary School Prague 2014 The diploma Thesis Work Supervisor: PaedDr. Lubomír Holzer

3 Prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a uvádím v seznamu použitých zdrojů. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v univerzitní knihovně. V Praze dne Veronika Faltusová

4 Poděkování Děkuji PaedDr. Lubomíru Holzerovi za odborné vedení práce, cenné rady a osobní podporu, za poskytnutí teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných při studiu Celostní muzikoterapie a při zpracování diplomové práce. Děkuji také všem kolegům zainteresovaným do výzkumného šetření za ochotu a poskytnutí potřebných informací.

5 Anotace Diplomová práce se zabývá aplikací Celostní muzikoterapie v základní škole speciální. Charakterizuje vzdělávací programy a mentální retardaci. Podrobně popisuje metodu Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera. Popisuje vytvořený modul muzikoterapie, způsob aplikace Celostní muzikoterapie v základní škole speciální. Provádí výzkumný projekt pomocí kvalitativního výzkumu. Uvádí shrnutí teoretických, empirických a výzkumných poznatků. Klíčové pojmy Celostní muzikoterapie, dotazníkové šetření, individuální vzdělávací plán, mentální retardace, metoda CMLH, případová studie, školní vzdělávací program, základní škola speciální.

6 Annotation The thesis deals with the application of holistic music therapy in special elementary school. It characterizes educational programmes and mental retardation. It describes in detail the Holistic Music Therapy Method of PaedDr. Lubomír Holzer. It examines the established music therapy module as well as the way holistic music therapy is applied in special elementary school. The thesis further implements research project on the basis of qualitative research. It presents the summary of theoretical, empirical and explorative findings. Key words Case study, holistic music therapy, mental retardation, method CMLH, special elementary school, questionnaires, school educational programme, individual educational plan.

7 OBSAH ÚVOD Teoretická část Legislativní rámec vzdělávání žáků s mentální retardací Školní vzdělávací program Individuální vzdělávací plán Mentální retardace Muzikoterapie Muzikoterapie ve speciální pedagogice Celostní muzikoterapie - metoda CMLH Praktická část Aplikace celostní muzikoterapie ve Speciální základní škole Vzdělání muzikoterapeuta Organizace muzikoterapeutického modulu Metodika a dokumentace Muzikoterapeutická místnost a její vybavení Muzikoterapeutické hudební nástroje a zpěv Techniky muzikoterapie Aktivní muzikoterapie Pasivní muzikoterapie Výzkumná část Metodologie výzkumného projektu Případové studie Případová studie Případová studie Případová studie Případová studie Případová studie Dotazníkové šetření Interpretace výsledků výzkumného projektu Shrnutí ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 97

8 ÚVOD Dokud jsme to neprožili, zůstává to pouhými slovy. Až to prožijeme, stanou se slova zbytečnými. Slova jsou tu proto, aby nás inspirovala k prožitkům. Cítit znamená prožívat a prostřednictvím této zkušenosti se dál rozvíjet DR. MILTON TRAGER Život každého z nás je od samého počátku hudbou, plnou zvuků, melodií a rytmů. Hudbu vnímáme od početí v lůně matky po celý život až do posledních dnů. Hudba je v nás i okolo nás. Hudba je všudypřítomná. Hudbou vše začalo. Hudba má svou jedinečnou a nekonečnou sílu. Hudba je energie. Dokáže nás emočně naladit, potěšit, rozveselit, dojmout Hudba působí na jednotlivosti a současně v jednotě na celou naši celistvou lidskou bytost. Hudba, která má relaxační, terapeutický a léčebný účinek, se nazývá hudbou muziko-terapeutickou. Některá současná muzikoterapeutická hudba se nápadně podobá hudbě přírodních národů, hudbě, která tu kdysi byla, je, a bude znít. Právě pro její jedinečné účinky se používá v dnešní muzikoterapii. Muzikoterapie se postupně stává nedílnou součástí života intaktní populace jako obohacující zdroj zkvalitnění života. Především se ale stává nezastupitelnou součástí péče o handicapované jedince ve společnosti v oblasti sociální, ve zdravotnictví a zvláště ve školství, především ve školství speciálním. Muzikoterapie je svébytná expresivní terapie. Praktické speciálně pedagogické zkušenosti získané v praxi od roku 1995 ve Speciální základní škole v Ústí nad Orlicí, zájem o muzikoterapii a její studium na FF UP v Olomouci se pro autorku staly určující pro výběr téma diplomové práce. Autorka již od roku 2007 aplikuje metodu Celostní muzikoterapie v základní škole speciální. Dlouhodobě se zabývá začleňováním a aplikací muzikoterapie do edukačního procesu. Dlouhodobě provádí pozorování zaměřené na vliv a působení muzikoterapie na žáky; vliv muzikoterapie na průběh edukačního procesu. Diplomová práce se proto zaměřuje právě na Celostní muzikoterapii a její aplikaci v základní škole speciální; popisem vytvořeného muzikoterapeutického modulu, a ve výzkumné části vlivem muzikoterapie na žáka a edukační proces. Hlavním cílem práce je základně popsat metodu Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera a způsob její aplikace ve výchovně a vzdělávacím procesu 8

9 v základní škole speciální. Dílčím cílem je výzkumným šetřením ověřit opodstatnění aplikace Celostní muzikoterapie v základní škole speciální. Teoretická část diplomové práce stručně charakterizuje rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program pro žáky s mentálním postižením a individuální vzdělávací plán ve vztahu k tématu práce. Stručně popisuje mentální retardaci. Seznamuje s muzikoterapií a podrobněji se zaměřuje na metodu Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera (dále jen metoda CMLH ). Ze zdrojů dostupné odborné literatury shromažďuje informace týkající se dotčených témat. Praktická část se podrobně zaměřuje na aplikaci metody CMLH ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí. Je to metoda autorkou v praxi ověřená a používaná. Popisuje vytvořený muzikoterapeutický modul a podmínky jeho realizace. Popisuje užité techniky muzikoterapie. Výzkumná část osvětluje metodologii výzkumného projektu kvalitativního výzkumu. Uvádí výzkumnou tezi, formuluje výzkumné otázky. Ověření teze je provedeno pomocí výzkumného projektu, který je realizován zpracováním případových studií žáků a dotazníkovým šetřením. Analyzuje a interpretuje výsledky výzkumného projektu. Závěr práce shrnuje teoretické poznatky, empirické poznání a výsledky výzkumného projektu. Hodnotí splnění cílů diplomové práce. Navrhuje možnosti dalších témat ke zpracování a uplatnění publikované práce. Čtenář by měl po jejím prostudování porozumět tematice muzikoterapie, seznámit se základně s metodou Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera a s její aplikací v základní škole speciální. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ, MENTÁLNÍ RETARDACE, MUZIKOTERAPIE 1.1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ V souladu s principy kulikulární politiky zakotvené v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice a v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se vzdělávání žáků opírá o kulikulární dokumenty na úrovni státní a školní. Vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zabývají vyhlášky č. 147/2011 Sb. a vyhláška č. 116/2011 Sb. Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) pro jednotlivé obory vzdělávání. RVP je závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP). ŠVP představuje školní úroveň kulikulárních dokumentů. Každá škola si vytváří vlastní ŠVP. Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Jsou závazné a pro vzdělávání směrodatné. Žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba se: zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování), zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání), sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky). (MŠMT, 2002, čl. 1) RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální (dále jen RVP ZŠS) Vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení; umožňuje využití podpůrných opatření zohledňujících speciální vzdělávací potřeby žáků; umožňuje upravit vyučovací hodiny podle potřeb žáků; 10

11 stanovuje cíle vzdělávání žáků; specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by mohli žáci dosáhnout na konci vzdělávání; vymezuje vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo); zařazuje průřezová témata a mnohé další. Vzdělávací proces podle RVP ZŠS se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků s těžkým zdravotním postižením. Základní školy speciální poskytují vzdělání žákům s mentální retardací, žákům se souběžným postižením více vadami a žákům s autismem. Žáci dosahují získání základů vzdělání, osvojí si základní vědomosti, dovednosti a návyky. Vzdělávání je rozděleno podle stupně mentálního postižení žáků a specifikováno ve dvou dílech na: Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Díl I. a Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Díl II. Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Díl I. Pojednává o pojetí vzdělávání a jeho cílech. Specifikuje klíčové kompetence a následující vzdělávací oblasti: Jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Vzhledem k tématu diplomové práce se budeme blíže zabývat vzdělávací oblastí Umění a kultura v oboru Hudební výchova. Vzdělávací oblastí Umění a kultura v oboru Hudební výchova Tato vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Pomáhá k odreagování, ke koncentraci pozornosti, k překonání únavy. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení hudebních dovedností a mohou dosahovat velice dobrých výsledků. Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí hudebnost, podporuje emocionální prožití hudby. Hudební činnosti rozvíjejí hudební schopnosti a individuální hudební a pohybové dovednosti. Rytmická cvičení pozitivně ovlivňuje i rozvoj řeči. Vzdělávání vede žáky k: využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností, rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání, rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí, ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry, poznání, že kultura a umění obohacují život člověka, poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a k vědomí, že je třeba ji chránit, seznámení se s kulturou jiných národů a etnik. 11

12 Učivo ve vzdělávacím oboru Hudební výchova: VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu, upevňování správných pěveckých návyků; zřetelná výslovnost, správné dýchání, pochopení a interpretace rytmu podle koordinace motorické, zrakové a sluchové, rytmická cvičení a rytmizace říkadel, rytmus a pohyb, hra na tělo, hudební doprovody, hra na jednoduché nástroje; nástroje Orffova instrumentáře, seznámení s hudebními pojmy, nota, notová osnova, hudební klíč. POSLECHOVÉ ČINNOSTI výška, síla, délka tónu, rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů, rozpoznávání tempa a rytmu, zpěvní hlasy, zvuk hudebních nástrojů, melodie a skladby určené dětem, seznámení s významnými hudebními skladateli, poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů a vybraných ukázek našich i zahraničních skladatelů a interpretů. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI pochod podle hudebního doprovodu, hudebně pohybové hry, pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, pohybový projev podle hudby improvizace, základní taneční kroky jednoduchých tanců, hudebně relaxační techniky, relaxační techniky, muzikoterapie. Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Díl II. Pojednává o pojetí vzdělávání a jeho cílech. Specifikuje klíčové kompetence a následující vzdělávací oblasti: Člověk a komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Vzhledem k tématu diplomové práce se budeme blíže zabývat vzdělávací oblastí Umění a kultura v oboru Hudební výchova. Vzdělávací oblast Umění a kultura v oboru Hudební výchova Má značný rehabilitační a relaxační význam, naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Posiluje sebevědomí, rozvíjí estetické cítění tím, že dává prostor pro uplatnění tvořivých schopností a zprostředkování zážitků prostřednictvím vlastní tvorby 12

13 a recepce. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnost hudbu emocionálně prožít. Prostřednictvím hudebních činností dochází k rozvíjení sluchu a motoriky žáků, zároveň se podporuje i rozvoj řečových dovedností. Hudební činnosti pomáhají žákům k odreagování napětí, k překonávání únavy, zlepšování nálady a podílejí se na koncentraci pozornosti. Vzdělávání vede žáky k: rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci, napodobování a rozlišování různých nehudebních a hudebních zvuků, rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku, zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje, soustředění na poslech krátkých skladeb. Učivo ve vzdělávacím oboru Hudební výchova: dechová cvičení, výslovnost, fonační, intonační a melodická cvičení, rytmus vnímání rytmu, posilování rytmu, samostatná rytmizace, rytmizace říkadel, hra na tělo, Orffův instrumentář (bubínek, tamburína, triangl), zpěv jednoduché písně s hudebním doprovodem, poslech říkadla, lidové písně, jednoduché krátké skladby určené dětem, relaxační hudba, hudebně pohybová činnost; pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky; pohyb podle rytmického doprovodu, jednoduché tanečky a rytmická cvičení. (VÚP, 2008) Vzdělávání žáků s těžkým postižením je zakotveno v zákoně č. 472/2011 Sb., ten novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zabývají vyhlášky č. 147/2011 Sb., ta mění účinnost vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, a vyhláška č. 116/2011 Sb. měnící vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Žáci s těžkým postižením jsou vzděláváni převážně na základní škole speciální, kde se vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS). RVP ZŠS má dva díly podle míry mentálního postižení. Pro vzdělávání žáků s těžkým postižením je důležité vypracování individuálního vzdělávacího plánu. 13

14 1.1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RVP jsou závazné pro tvorbu ŠVP. Každá škola si vytváří vlastní ŠVP, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání na dané škole. V této práci se seznámíme se ŠVP Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí, kde autorka práce působí a kde aplikuje metodu CMLH. Uvedeny budou především ty části ŠVP, které mají vztah k tématu práce. Školní vzdělávací program pro základní školu speciální, č. j. SZS 700/2010 (zkrácená verze) Název školy: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí Vzdělávání v základní škole speciální (dále jen ZŠS) navazuje na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání ve speciální mateřské škole nebo na přípravném stupni základní školy speciální. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. ZŠS se odlišuje od ZŠ organizačními formami vzdělávání a obsahovým zaměřením výuky. Učivo je redukováno na osvojení základních dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. Základní škola speciální, pro kterou je tento ŠVP tvořen, poskytuje vzdělávání žákům se středním až hlubokým mentálním postižením v kombinaci s tělesnými či smyslovými vadami, vadami řeči nebo v kombinaci s poruchami autistického spektra. V oboru základní škola speciální žáci dosahují stupně vzdělávání základy vzdělání. V souladu se školským zákonem vychází ŠVP naší školy z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (dále jen RVP ZŠS). Stěžejním cílem základní školy speciální je poskytnout komplexní výchovně vzdělávací péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - všeobecné základy vzdělání žákům se středním, těžkým, hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, PAS. Snažíme se zpřístupnit vzdělávání všem žákům vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání žáků s různým rozsahem postižení, zejména využíváním všech dostupných metodických postupů, způsobů výuky i moderními didaktickými pomůckami. Naše škola využívá i péče osobních asistentů, asistentů pedagoga, ale i asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. 14

15 Žákům je poskytována dostatečně široká a odborná komplexní péče s využitím reedukačních a kompenzačních metod, prostřednictvím kterých je umožněno kompenzovat důsledky znevýhodnění žáků. V rámci výchovně vzdělávací činnosti žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami uplatňují pedagogičtí pracovníci i některé metody pedagogické rehabilitace. Jedná se zejména o polohování, stimulaci cíleným polohováním, metody bazální stimulace, cvičení stability, cvičení orofaciální oblasti, dotekovou terapii, míčkovou masáž, cvičení na rehabilitačním míči, stimulaci v míčkovém bazénu, vertikalizace, nácvik lezení a chůze, prvky relaxačních technik, ale i rozvíjení motoriky ruky, nácvik úchopů apod. U žáků s kombinovaným postižením (mentálním postižením a dalším zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, těžkými vadami řeči a autismem) je třeba uplatňovat při vzdělávání speciálně pedagogické postupy a alternativní metody výuky. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace, sebeobsluhy a dalších dovedností potřebných k úspěšné integraci do společnosti. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí a využití všech podpůrných opatření. Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Základem výuky je vlastní prožitek žáků. Hudební výchova rozvíjí estetické cítění, přispívá ke kultivaci jejich projevu, motivaci, rehabilitaci a relaxaci žáků. Podporuje u žáků kladný vztah k hudbě i hudebním činnostem, rozvíjí u žáků jejich hudebnost a schopnost emocionálního prožívání hudby. Hudební činnosti rozvíjejí sluch i motoriku žáků a tím i podporují a stimulují rozvoj komunikačních dovedností. Hudební činnosti plní také funkce psychoterapeutické - podílejí se na regulaci emocí a napětí; překonání únavy; přispívají k celkové relaxaci žáka; rozvíjejí koncentraci pozornosti. Žáci si podle svých individuálních možností postupně osvojují jednoduché písničky, říkanky, tanečky, učí se vyjadřovat hudbu pohybem. Podporujeme žáky v jejich hudebním vyjadřování, experimentování s hudbou, učení se vnímat ji a porozumět jí. Hudební výchova je realizována ve všech ročnících a má úzkou vazbu ke všem předmětům. Předmět Hudební výchova vyučujeme v ročníku s dotací 2 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 vyučovací hodina z disponibilní časové dotace). 15

16 Cílové zaměření předmětu: rozvíjení individuálních tvůrčích schopností žáka, rozvíjení kladného vztahu k umění a jeho vnímání, utváření estetického cítění a vnímání okolního prostředí, rozvíjení komunikačních dovedností, kultivovaného projevu, rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text, napodobování a rozlišování různých nehudebních a hudebních zvuků, zvládání hudebně pohybových her, hry na tělo, dle možností zvládání hry na jednoduché rytmické nástroje, snaha o rytmizaci skladeb, soustředění na poslech krátkých skladeb a relaxační hudby aj. Hudební výchova se prolíná všemi vyučovanými předměty a je přizpůsobena mentálním schopnostem žáků. Při hudebních činnostech dbáme také na rozvíjení sluchového vnímání a fonematického sluchu, smyslového vnímání, jemné motoriky. Provádíme dechová cvičení, dechovou gymnastiku, nácvik správného dýchání; ale i rytmizaci. Při vyvozování jednotlivých písní využíváme názor (obrázky, konkrétní předměty) a dále jednoduchá říkadla, znázornění písní (pohybově, modelování obsahu, apod.). Žáci si postupně dle svých schopností osvojují různé hudební dovednosti: rytmické, sluchové, pěvecké; poznávají hudební nástroje a objevují relaxaci při hudbě. Hudební výchova se snaží, aby žák vnímal hudbu, porozuměl hudebnímu umění. Žák se učí vnímat hudbu jako svébytný prostředek komunikace. Hudební činnosti rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka a vedou k rozvoji jeho hudebních schopností, které se projevují hudebními dovednostmi. Zpěv by se měl stát přirozenou potřebou pro vyjádření emocí žáka. Formy práce volíme s ohledem na věk žáků a celkovou mentální úroveň. Žáci pracují individuálně nebo ve skupině. Výuka probíhá většinou ve třídách, hudebně nebo muzikoterapeutické místnosti. V letním období může být k výuce využit i školní altán či zahrada školy. Své hudební dovednosti mohou žáci prezentovat na různých školních akcích. Pro výuku využíváme množství zpěvníků a obrazových materiálů, nahrávek na nejrůznějších nosičích. Při výuce používáme širokou škálu hudebních nástrojů (v temperovaném nebo přirozeném ladění; rytmické a perkusní; lidové, etnické aj.). Během školního roku žáci navštěvují různá divadelní, filmová a hudební (taneční) představení. 16

17 Výuka hudební výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka pomocí následujících (výběr) postupů: fyzicky vedeme nebo polohujeme žáka, zařazujeme manipulaci s nástroji, vokalizaci a rytmické vyjadřování pomocí těla; podporujeme schopnost napodobovat různé hudební činnosti žák napodobuje předvedené pohyby a hudební činnosti; snaží se rytmizovat, využíváme hudební a rytmické nástroje k realizaci rituálů pro zahájení činnosti a ukončení hudební činnosti žák se orientuje v časovém úseku, kdy probíhají hudební činnosti, prostřednictvím experimentování se zvuky, tóny, rytmy a poslechu relaxační a muzikoterapeutické hudby uvolňujeme v žákovi napětí žák se snaží překonávat pocity strachu, k uvolňování emočního napětí, celkové relaxaci a harmonizaci, zařazujeme poslechové skladby s různým emočním laděním a spojujeme je s vizuálním nebo motorickým symbolem žák vyjadřuje své pocity, potřeby a nálady různým způsobem (verbálně i neverbálně), pracujeme se žáky v komunikativním kruhu žáci se vzájemně oceňují, povzbuzují, využíváme dechová, rezonanční a rytmicko-pohybová cvičení, zařazujeme i prvky muzikoterapie; zařazujeme hry na tělo, napodobování pohybu s rytmickými prvky; bazální stimulací podporujeme vnímání částí těla žák si uvědomuje vlastní osobu prostřednictvím svého těla, hudebními prostředky zajišťujeme atmosféru bezpečí a jistoty; hudebními činnostmi podporujeme navazování kontaktu s okolím žák navazuje kontakt s okolím a adekvátně reaguje vůči svým spolužákům a učitelům, dbáme na využívání osvojených návyků a hudebních dovedností při hudebních činnostech žák se zapojuje do společnosti (školní akce, vystoupení aj.), prezentuje se při žákovských vystoupeních, zvyšujeme sebedůvěru žáků a motivaci k učení pozitivním hodnocením žák dokáže přiměřeně ohodnotit vykonané činnosti, fyzickým vedením, rozvíjením správného úchopu a manipulaci s hudebními nástroji žák používá hudebními nástroje dle svých možností, uchopuje je a dokáže s nimi účelně manipulovat a další. V příloze A je uveden ŠVP tabulka očekávaných výstupů HV. 17

18 1.1.2 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN U žáků s kombinovaným postižením (mentálním postižením a dalším zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, těžkými vadami řeči a autismem) je třeba uplatňovat speciálně pedagogické postupy a alternativní metody výuky. Pro tyto žáky se vypracovává, na základě žádosti jejich zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení, individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), který je vytvořen na podkladu ŠVP. IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb každého jednotlivého žáka. IVP vypracovává třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, pro který IVP s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáka upravuje organizaci nebo obsah vzdělávání žáka, ve spolupráci s poradenským zařízením, tj. speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou nebo střediskem výchovné péče, případně ve spolupráci s výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a zákonným zástupcem žáka a se spoluúčastí žáka v případě jeho zletilosti. Kopie zpracovaného IVP je zaslána příslušnému poradenskému zařízení. (VÚP, 2008, příloha 1) IVP obsahuje všechny důležité údaje potřebné ke specifikaci individuálního přístupu, například: a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi, b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutoria. (VÚP, 2008, příloha 1) Součástí navržených postupů a metod může být i zařazení muzikoterapie a muzikoterapeutických postupů do výuky. Muzikoterapie se obvykle zařazuje do vyučování u žáků se souběžným duševním onemocněním; tělesným a smyslovým postižením; u žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování; s poruchou komunikace aj. V IVP se specifikuje četnost zařazení muzikoterapie do vyučování, doporučená časová dotace, muzikoterapeutické techniky, hudební nástroje a další pomůcky. Plán rovněž specifikuje případnou modifikaci učiva v předmětech především Hudební výchovy, Řečové výchovy aj. Individuální vzdělávací plán je definován ve vyhlášce č. 73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů v 6. 18

19 Muzikoterapie je ukotvena v primárním kulikulárním dokumentu v RVP a je obsažena ve ŠVP. V IVP by měla být co nejpodrobněji a nejkonkrétněji specifikována. Muzikoterapie je nedílnou součástí kulikulární dokumentace a tím následně i nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 1.2 MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. (Švarcová, 2003, s. 29) Mentální retardace je vrozený stav, který se vyznačuje omezením rozumových schopností a adaptivních schopností (Čadilová, 2007, s. 26) World Health Organization WHO definuje mentální retardaci v Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN 10 takto: MENTÁLNÍ RETARDACE (F70 F79) Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje který je charakterizován zvláště porušením dovedností projevujícím se během vývojového období postihujícím všechny složky inteligence to je poznávací řečové motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami. Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými testy inteligence. Může to být ovšem nahrazeno škálami které určují stupeň sociální adaptace v určitém prostředí. Taková měření škálami určují jen přibližně stupeň mentální retardace. Diagnóza bude též záviset na všeobecných intelektových funkcích jak je určí školený diagnostik. Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat současnému stavu duševních funkcí. (WHO, 2013, s.189) V psychologii označujeme rozumové schopnosti pojmem inteligence. Rozlišujeme různé druhy inteligence. Za základní je považována abstraktní inteligence projevuje se při verbálních a symbolických operacích; mechanická inteligence schopnost operování s předměty; sociální inteligence - schopnost komunikovat s lidmi. Mentálně retardovaný jedinec nemá přiměřeně a úplně rozvinuty mentální schopnosti. Poznávací, řečové, pohybové a sociální dovednosti jsou oproti průměru výrazně sníženy. Lidé s mentální retardací mají potíže s adaptací a flexibilitou myšlení. Adaptativními schopnostmi rozumíme schopnost člověka jednat samostatně na úrovni 19

20 svého věku a v rámci dané kulturní normy. Mentální retardace také přináší behaviorální, sociální i emocionální problémy. Odhaduje se, že přítomnost mentální retardace v populaci je 3%. Nedostatečnost mentálních funkcí - snížení úrovně rozumových schopností je zapříčiněna mnoha způsoby, některé nám nejsou zcela známé. A podle jejich příčiny se jedná o záležitost trvalého rázu, nebo o opoždění vývoje. Etiologie mentální retardace je velmi rozmanitá a to nejen vzhledem k vlivům ohrožující růst plodu v období prenatálním, ale také i k řadě dalších onemocnění, úrazů, infekcí, biologických faktorů či defektů působících v období perinatálním a postnatálním. Neméně významné jsou také příčiny hereditární dědičné, poruchy chromozomální a metabolické. (Švarcová, 2003) Černá definuje mentální retardaci takto: mentální retardace je snížená schopnost charakterizovaná výraznými omezeními v intelektových funkcích a také v adaptačním chování, což se projevuje ve schopnosti myslet v abstraktních pojmech a v sociálních a praktických dovednostech. Dále stanovuje pět předpokladů pro aplikaci definice: 1. Snížení aktuálního fungování musí být posuzováno v souvislosti se společenským prostředím typickým pro daný věk a kulturu jedince. 2. Bere v úvahu kulturní a jazykovou rozmanitost a také individuální rozdíly v komunikaci, vnímání, pohybových možnostech a v chování. 3. U každého jedince se vedle omezení často vyskytují i silné stránky. 4. Smyslem zjišťování limitů je vypracování systému potřebné podpory. 5. S vhodnou individuální podporou dojde po určité době k celkovému zlepšení kvality života člověka s mentální retardací (Černá, 2008, s. 80) Míra úrovně mentální retardace je různá. Tato úroveň se dá změřit a dále klasifikovat. Nejznámější je klasifikace podle Wechslera, který používá inteligenční kvocient, zavedený W. Sternem. Kvocient vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách odpovídající určitému vývojovému stupni - mentálnímu věku a mezi chronologickým věkem. Význam stanovení inteligenčního kvocientu - IQ spočívá v tom, že informuje o celkové rozumové úrovni jedince, úrovni inteligence. Stanovení výše IQ je výsledkem dlouhodobého procesu diagnostiky, využívající širokou škálu testových metod. Diagnostika musí brát v úvahu všechny systémy ovlivňující vývoj dítěte. Na základě stanovené diagnózy je možné zvolit nejvhodnější výchovné a vzdělávací postupy, ovlivňovat podmínky života a dosahovat tak příznivých změn ve vývoji 20

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více