Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky"

Transkript

1 1. Indoevropské jazyky 1 Na světě je jazyků 2 Indoevropské jsou zeměpisně nejrozšířenější jazykovou rodinou na světě 3 Zastupují dvě velké kulturní oblasti Indie a Evropy 4 Jazyková rodina: příbuzné jazyky stavbou slova i mluvnicí 5 Základem těchto jazyků je indoevropský prajazyk 6 Dělíme: 1. Indoíránské jazyky * indické: bengálština, romština * íránské: perština, afghánština 2. Jazyk řecký: stará, byzantská, nová řeč3. tina 4. Jazyk albánský 5. Jazyk arménský 6. Jazyky italické: předchůdce románských jazyků latina 7. Jazyky románské: italština, španělština, portugalština, francouzština, rumunština 8. Jazyky keltské: irština, skotština, velština, bretanština 9. Jazyky germánské: anglič10. tina, němč11. ina, holandština, vlámština, švédština, norština, dánština, islandština 12. Jazyky baltské: litevština, lotyšština, vymřelá pruština 13. Jazyky slovanské 2 mezi indoevropské jazyky nepatří: maďarština, finština, estonština (=ugrofinské), na Balkáně turečtina 3 hebrejština, aramejština patří mezi semitské jazyky

2 2. Slovanské jazyky 1 Předchůdci: Hlaholice základ řecké abecedy Cyrilice z velké řecké abecedy AZBUKA 2 Podle zeměpisného rozmístění dělíme: 1. Západoslovanské jazyky: č2. eština, slovenština, kašubština, lužická srbština 3. Východoslovanské jazyky: ruština, běloruština, ukrajinština 4. Jihoslovanské jazyky: slovinština, makedonština, bulharština, srbština, chorvatština, staroslověnština 3 Používají písmo: 5. azbuka: východní jazyky, bulhaři 6. latinka 3. Jazyk a získávání informací, slovníky 1 INFORMATIKA je vědní disciplína, která se zabývá strukturou, vlastnostmi, zpracováním a využití informace 2 INTERNET - webová stránka 3 KNIHOVNY - rešerše = hledání, pátrání, ověřování - katalog = seznamy, pomocí kterých se v knihovně orientujeme - tiráž = technické a vydavatelské údaje uvedené na konci knihy - bibliografické údaje = nalezneme v tiráži, obsahují autora knihy, název, místo a rok vydání - rejstřík = abecední seznam jmen č- i termínů použitých v textu

3 - anotace = struč- ná charakteristika slovesného díla 4 SLOVNÍKY - podávají ucelený souhrn slov urč- itého jazyka nebo jisté oblasti 1. PŘEKLADOVÉ převádějí slova z jazyka do jazyka 2. VÝKLADOVÉ vysvětlují význam slova nebo pojmu Nauč né (encyklopedie) Jazykové vykládají slovní a mluvnický význam slova, původ, výslovnost, př. Příruč ní slovník jazyka č eského 3. SPECIÁLNÍ Cizích slov Frazeologické shromažďují ustálená slovní spojení Etymologické vykládají původ slov Frekvenč ní zachycují č etnost výskytu slov Historické o slovní zásobě některé historické epochy Retrográdní slova abecedně uspořádaná podle pořadí písmen do konce Terminologické slovníky názvosloví nějakého oboru Dialektologické slovníky nějakého nářeč í CD ROM Diderot, Ecyclopaedia Britannica 4. Slovesa, slovesné kategorie 3 SLOVESA (VERBA) vyjadřují děj, činnost, stav nebo změnu stavu. Časují se. U sloves se určuje mluvnická kategorie osoby, čísla, způsobu, času, rodu, vidu a dále třída a vzor Slovesné tvary dělíme na: Neurčité (infinitivní), které vyjadřují kategorie osoby a způsobu (infinitiv, příčestí minulé a trpné, přechodníky) Určité (finitní), které vyjadřují všechny mluvnické kategorie

4 5 OSOBA A ČÍSLO - osoba: 1. os. J. č-. (já), 1. os. Mn. Č-. (my) 2. os. J. č. (ty), 2. os. Mn. Č. (vy) 3. os. J. č. i mn. Č. (on, -a, -o; oni, -y, -a) 6 ZPŮSOB - oznamovací (indikativ) - rozkazovací (imperativ) - podmiňovací (kondicionál) 7 ČAS - přítomný (prézens) - minulý (préteritum) - budoucí (futurum) 8 SLOVESNÝ ROD - č- inný (aktivum) Rodič- e z naší ulice upravili hřiště. - Trpný (pasivum) Hřiště bylo upraveno rodič- i. 9 VID - dokonavá slovesa - nedokonavá slovesa 10 TŘÍDY A VZORY - 1. e- nes-e 2. ne- tisk-ne 4. í- pros-í ber-e mi-ne trp-í maž-e zač-ne sáz-í peč-e 3. je- kry-je 5. á- děl-á tř-e kupu-je 5. Zájména ZÁJMÉNA zatupují podstatná a přídavná jména nebo na ně odkazují. Skloňují se. U zájmen se určují mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu 1 Osobní 2 Přivlastňovací 3 Ukazují 4 Tázací 5 Vztažná

5 6 Neurčitá 7 Záporná 6. Národní jazyk a jeho útvary 1 NÁRODNÍ JAZYK souhrn výrazových a významových prostředků, jež používají příslušníci jednoho národa nebo etnika 2 Čeština je jazykem mnohovrstevnatým. Rozrůzňuje se na tzv. útvary národního jazyka: Spisovné útvary národního jazyka Nespisovné útvary národ. Jazyka Zeměpisné rozrůznění Sociální rozrůznění Spisovná čeština Nářečí Profesní mluva (dialekty) Hovorová čeština Nadnářeční útvary (interdialekty) Slang Argot 1. SPISOVNÉ ÚTVARY JAZYKA 3 SPISOVNÁ ČEŠTINA: používá se na oficiální úrovni, je reprezentativním útvarem pro český národ 4 HOVOROVÁ ČEŠTINA : mluvená podoba spisovné češtiny. 2. NESPISOVNÉ ÚTVARY JAZYKA Z HLEDISKA ZEMĚPISNÉHO 3 DIALEKT (NÁŘEČÍ): česká, středomoravská, moravskoslovenská, slezská 4 INTERDIALEKT (NADNÁŘEČNÍ ÚTVAR): př. Hanáčtina, laština 3. NESPISOVNÉ ÚTVARY Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO 1 PROFESNÍ MLUVA: ležák, dvacítka, žanetka 2 SLANG: mluva zájmových skupin 3 ARGOT: mluva společenské spodiny, př. Narkomani: sníh = kokain

6 8. Umelecky styl, vypravování 1 UMĚLECKÝ STYL= styl umělecké prózy, poezie a dramatu. Formuluje každé sdělení tak, aby působilo na citovou stránku vnímatele, obohacovalo jeho vnitřní život a nutilo jej zaujímat k výpovědi etické a emotivní postoje 2 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY=používají se k oživení, zpestření sdělení. Zvláštními prostředky jsou: - poetismy slova knižní, zastaralá i nová sloužící k estetickému ozvláštnění (blankyt, odvětit, beztělí) - obrazná vyjádření metafory, metonymie, personifikace - figury (hlavně v poezii) seskupování vět, slov, slabik 4 VYPRAVOVÁNÍ= je základ epických děl (povídek, románů, pověstí ). Jeho podstatou je jedinečný, neopakovatelný děj (příběh), uspořádaný podle časové nebo příčinné souvislosti Vypravování dělíme: 1. expozicí uvádí autor do situace 2. kolize (zápletka) je problém, konflikt, který stupňuje 3. krizí děj vrcholí 4. peripetie uvádí další zvraty a komplikace 5. katastrofa je název pro rozuzlení příběhu 7 (POPIS=v uměleckém stylu vystihuje osobu, zvíře, věc, nebo jiný jev ze subjektivního pohledu autora. Neklade si nárok na úplnost a systematičnost, ale vybírá z popisovaného objektu zajímavé a jedinečné znaky. 9 CHARAKTERISTIKA= popisný útvar, který podává duševní vlastnosti, povahové rysy, schopnosti a zájmy člověka - přímá charakteristika vyjadřuje vlastnosti přímo (je upřímná) - nepřímá charakteristika uvádí příklady jednání, ze kterých vlastnosti nepřímo vyplývají) 9. Charakteristika

7 2 CHARAKTERISTIKA je popisný útvar, který podává duševní vlastnosti, povahové rysy, schopnosti a zájmy člověka 1. Přímá = vyjadřuje vlastnosti přímo 2. Nepřímá = charakteristika uvádí příklady jednání, ze kterých vlastnosti nepřímo vyplývají Pokud podáváme charakteristika nějaké osoby, můžeme postupovat např. takto: Úvod seznámení s osobou (jméno), náš vztah k ní a vnější popis Stať vnější projevy (pohyby, způsob řeč i, chůze), vztah k lidem (jednání), vztah k práci, temperament, nadání, schopnosti, Závěr zobecnění, shrnutí, č ím je vzorem, co krititujeme 11. Souvetí souradné SOUVĚTÍ je spojení dvou nebo více vět ve vyšší mluvnický i obsahový celek, v němž věty ztrácejí svou samostatnost a vstupují do vzájemných významových i větných vztahů. 2 Souvětí souřadné obsahuje nejméně dvě věty hlavní a neomezený počet vět vedlejších. 1 Mezi hlavními větami rozlišujeme tyto významové poměry: 1. sluč2. ovací obsahy obou vět prostě sounáleží, jsou si rovné, obě platí - a, i, ani, nebo, č- i, nebo jsou věty bez spojek - 3. stupňovací druhá věty je závažnější než první, zesiluje obsah věty první - ba, i, dokonce, ba i, ba ani aj odporovací obsahy vět se navzájem odporují, jsou navzájem nesluč5. itelné - ale, avšak, však, jenže, nýbrž, leč vyluč7. ovací obsahy vět se navzájem vyluč8. ují, platí-li jedna věta, neplatí druhá - buď anebo, ať č- i, anebo, zdali č- i, anebo, nebo - 9. příč10. inný důvodový druhá věta v pořadí vyjadřuje příč11. inu (důvod), proč12.

8 nastala věta první - neboť, vždyť, totiž 6. důsledkový druhá věta v pořadí vyjadřuje důsledek platnosti obsahu první věty, to, co z obsahu první věty vyplývá - proto, tedy, tudíž, a proto, a tak, a tedy 12. Slovní druhy a jejich rozdelení 4. PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVA) označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, stavů a dějů. Skloňují se. Určujeme u nich pád, číslo a rod 8. PŘÍDÁVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo zpřesňují či jinak vymezují jejich význam. Skloňují se. Určujeme u nich pád, číslo a rod. 11. ZÁJMÉNA (PRONOMINA) zastupují přídavná nebo podstatná jména nebo na ně odkazují. Skloňují se. Určujeme pád, číslo a rod 14. ČÍSLOVKY (NUMERALIA) vyjadřují počet, pořadí atd. Skloňují se. Určujeme u nich pád. Druhy: základní, řadové, druhové, násobné 20. SLOVESA (VERBA) vyjadřují děj, činnost, stav nebo změnu stavu. Časují se. U sloves určujeme osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid, dále třídu a vzor 21. PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) vyjadřují bližší okolnosti dějů, stupeň vlastnosti nebo míru předmětu. Jde o neohebný slovní druh 23. PŘEDLOŽKY (PREPOZICE) vyjadřují ve větě vztah podstatných aj. jmen k jiným větným členům. Je to neohebný slovní druh 25. SPOJKY (KONJUKCE) spojují věty nebo větné členy, jsou neohebné 27. ČÁSTICE (PARTIKULE) uvozují samostatné věty a dodávají jim různé významové a citové odstíny. Jsou neohebné. Př. Až, kéž, nechť, což, ano, ne, konečně, chraňbůh 29. CITOSLOVCE (INTERJEKCE) napodobují různé zvuky, vyjadřují nálady, city nebo

9 vůli mluvčího. Jsou neohebné. Př.haha, haf, bum, brr, hej 13. Popis odborny a umelecky ODBORNÝ POPIS podává odborné informace o vlastnostech, částech a souvislostech předmětů, jevů, činností a dějů z oblasti vědy, techniky, umění apod. Popis je založen na cílevědomém pozorování. 14 může být doplněn nákresem či schématem, různými tabulkami. Jeho variantami jsou: 2. Popis pracovního postupu vystihuje činnost, jejíž složky následují za sebou v předem stanoveném pořadí (např. příprava chemického pokusu) 3. Návod popis s cílem praktickým nebo poučným (např. jak zacházet s přístrojem, kuchyňský recept. UMĚLECKÝ POPIS vystihuje osobu, zvíře, věc nebo jiný jev ze subjektivního pohledu autora. Neklade si nárok na úplnost a systematičnost, ale vybírá z popisovaného objektu zajímavé a jedinečně znaky. - popis s vysokou mírou lyričnosti se nazývá líčení 14. Publicistické útvary Publicistické projevy leze rozdělit do tří žánrových skupin: 2 Zpravodajské př.zpráva, článek, reklama, inzerát, oznámení, interview 3 Analytické komentář, úvodník, glosa, recenze, příp.diskuze, debata 4 Beletristické črta, sloupek, fejeton, reportáž 2. ZPRÁVA maximálně stručný a výstižný projev, který informuje objektivně o základních faktech 3. ČLÁNEK je rozšířená informace, která kromě základních faktů přináší také doplňující popis situace kolem události 4. INTERVIEW je projev formou rozhovoru ve kterém je prostřednictvím otázek a odpovědí představena nějaká osoba a její názory 5. KOMENTÁŘ zveřejňuje kromě faktů a informací postoj autora

10 6. ÚVODNÍK je projev psané publicistiky, která bývá na první straně. Analyzuje se v něm nejaktuálnější problém dne 10. REPORTÁŽ přináší informace o určité události či zajímavosti, které je autor očitým svědkem 12. FEJETON vtipně, zajímavě a neotřele zpracovává drobná aktuální témata všedního života. Je uveřejňován v novinách pod čarou 15. funkcní styly, slohotvorní cinitelé FUNKČNÍ STYLY Funkce jazykového projevu je nejdůležitějším objektivním činitelem. Komunikační funkce projevu zásadně určuje výběr výrazových prostředků a způsob jejich užití. Základní funkční styly jsou: 1 Prostěsdělovací (hovorový) má funkci prostě sdělnou 2 Publicistický má funkci získávací a přesvědčovací 3 Odborný má funkci odborně sdělnou 4 Administrativní má funkci hospodářsko-právní a řídící 5 Umělecký má funkci estetickou 6 Řečnický má funkci agitační, propagační, přesvědčovací SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ Podmínky (okolnosti) jazykového projevu se nazývají slohotvorní (stylotvorní) činitelé. Podmínky, které plynou z toho, čím je autor obklopen a které jsou na autorovi nezávislé se označují jako činitelé objektivní. Patří k nim: 1 Funkce (cíl, zaměření) 2 Prostředí (situace) do projevu se promítá, např.zda je veřejný/soukromý 3 Forma rozdílnou podobu mají projevy mluvené a psané 4 Adresát zda je mezi autorem a adresátem kontakt přímý/nepřímý 5 Míra připravenosti(připravené/nepřipravené) 6 Téma projevu atd. Podmínky, které plynou přímo z osobnosti autora, z jeho odlišností od ostatních jsou činitelé subjektivní. Jsou například.: 1 Povahové rysy autora, psychický typ i momentální stav 2 Faktory biologické pohlaví, věk

11 3 Dosažené vzdělání 4 Jazykové dovednosti 16. Tvorení slov Tvoření slov je jeden ze způsobů rozhojňování slovní zásoby o nová pojmenování. Základní způsoby tvoření slov v češtině jsou odvozování, skládání slov a zkracování. 3. ODVOZOVÁNÍ (DERIVACE) nejčastější způsob tvoření slov v češtině. Rozumí se jím tvoření slov s novým významem pomocí předpon, přípon, popř. koncovek připojovaných ke slovu základovému. Odvozováním vznikají slova odvozená. Př.les pra-les, pat-a pod-pat.ek 9. SKLÁDÁNÍ (KOMPOZICE) je tvoření nového slova ze dvou, řidčeji tří slov nebo slovotvorných základů. V češtině je ve srovnání s odvozováním méně časté. Skládáním vznikají slova složená. Př.červenobílý, světoznámý, velkoměsto, siločára, málomluvný 11. ZKRACOVÁNÍ (ABREVIACE) je způsob tvoření nových pojmenování ze zkrácených částí základových slov. Věcný význam slov se při zkracování nemění. Zkracováním vznikají zkratky a slova zkratková - iniciálové zkratky vznikají z poč- áteč- ních písmen slov Č- R, USA, ZOH, - zkratková slova vznikají spojením poč- áteč- ních hlásek nebo slabik několikaslovného názvu Č- edok, Setuza, Gestapo 17. Homonyma, antonyma, synonyma 2 HOMONYMA slova souzvučná, jsou slova, která znějí stejně, ale mají odlišný význam a původ, není mezi nimi žádná významová spojitost. Formální shoda je náhodná - vinný střik x vinný muž - homografy se shodují jen v psané formě, vyslovují se rozdílně (panický) - homofony se shodují jen zvukově, ale píší se jinak (led let)

12 6 SYNONYMA slova souznačná jsou slova, terá mají různou formu, ale stejný nebo podobný význam, označují stejnou skutečnost - dům budova stavba stavení obydlí barák chalupa chýše vila - č- ásteč- ná mají téměř stejný význam, ale liší se významových odstínem (kouřit hulit, volat ječ- et) - úplná mají zcela stejný význam, mohou se kdykoli zaměnit (hezký pěkný) 10ANTONYMA opozita, slova protikladná jsou slova, která jsou významově opačná, protikladná. Označují jevy stejného druhu, ale opačných vlastností - den noc, vysoký nízký, 18. Veta jednoduchá = věta, která obsahuje jeden přísudek a vyjadřuje obvykle jednu myšlenku. Věty se však mohou také spojovat ve vyšší celky 19. Druhy vedlejsích vet 1. Podmětná uvozena vztažnými zájmény kdo, co, vztažnými příslovci kdy, kde, spojkami že, aby, kdyby Kdo se bojí, nesmí do lesa 2. Přísudková uvozena zájmény jak, jako, jaká Byla stále taková, jakou jsme ji znali. 3. Předmětná uvozena spojkami že, aby, když, vztažnými zájmény kdo, co, který, jaký a příslovci kde, kam, odkud, kudy Říkal, že nic neví.

13 4. Přívlastková uvozena zájmény a příslovci kdo, který, jenž, kde, když, někdy i spojkami že, aby, jak Jsou případy, kdy si člověk neví rady. 6. Doplňková nejčastěji uvozena spojkami jak, kterak Zahlédli zajíce, jak se krčil v brázdě. 8. Příslovečná Čo asová když, až, jakmile, než, sotva, zatímco, kdy, kdykoli, pokud, o Způsobová jako, jak, čo ím-tím, tak že, tak aby o Příčo inná protože, že, poněvadž, jelikož, ježto o Účo elová aby, abych o Podmínková kdyby, jestliže, jestli, -li o Přípustková přestože, i kdyby, i když, ačo koli(v) 20. Podstatná jména a mluvnické vyznamy PÁD 7. pádů ČÍSLO jednotné (singulár) 20 množné (plurál) 21 hromadná, pomnožná, látková ROD mužský (životný x neživotný) - ženský - střední VZOR mužský rod pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce 22 ženský rod žena, růže, píseň, kost 23 střední rod město, moře, kuře, stavení 21. Obohacování slovní zásoby LEXIKOLOGIE je jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, tj. souhrn všech slov určitého jazyka. Za základní jednotku slovní zásoby je tradičně považováno slovo

14 Souhrn slov, která ovládá jeden uživatel jazyka, se nazývá individuální slovní zásoba. Dělí se na individuální zásobu: 2 AKTIVNÍ slova, která jedinec nejen zná, ale také je bez problémů užívá (u dospělého člověka je to asi 5 8 tisíc slov) 3 PASIVNÍ slova, kterým sice jedinec rozumí, ale sám je neužívá (průměrně 40 tisíc slov, nezáleží na vzdělání) 22. Administrativní styl ADMINISTRATIVNÍ STYL (praktický, odborný, jednací) je styl informativní a věcné komunikace při úředním styku. Je zaměřen na fakta a jejich sdělení, ovlivňuje a řídí činnost adresáta. Funkce administrativních projevů je řídicí (směrnice, zákony, nařízení), odborněsdělná (zpráva, sdělení, úřední dopis) a správní (žádost, protokol) SLOHOTVORNÉ ÚTVARY ADMINISTRATIVNÍHO STYLU 1 ÚŘEDNÍ DOPIS formou úředního dopisu je žádost 2 ŽIVOTOPIS CV (curriculem vitae běh života) - měl by obsahovat: osobní údaje, vzdělání, zájmy a úspěchy(nepovinné), praxe, č- lenství v různých organizacích, vlastnoruč- ní podpis, místo, datum - strukturovaný životopis podává informace heslovitě, někdy i na předtištěném formuláři 3 ÚŘEDNÍ ZPRÁVA 4 OZNÁMENÍ stručná informace o budoucí události 5 INZERÁT 6 ZÁPIS jednání 7 VYHLÁŠKA 8 OBĚŽNÍK 23. Vetné cleny Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Stává se jím každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funkci Ty větné členy, jejichž přítomnost je ve větě vyžadována nazýváme základní větné členy, jejich

15 spojení říkáme základní skladební dvojice. Jsou to: 23 podmět 24 přísudek Další větné členy, které věta obsahuje, označujeme jako rozvíjející větné členy. Patří sem: 25 přívlastek 26 předmět 27 příslovečné určení 28 doplněk 1. PODMĚT 31 zvláštními případy jsou: nevyjádřený, všeobecný, bezpodmětné věty 2. PŘÍSUDEK 3. PŘEDMĚT 32 rozvíjí sloveso nebo dějové přídavné jméno, ptáme se na něj pádovými otázkami 4. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ 33 místa 34 času 35 způsobu 36 příčiny 5. PŘÍVLASTEK 39 rozvíjí podstatné jméno 40 shodný, neshodný 41 holý, rozvitý, postupně rozvíjející, několikanásobný 42 těsný, volný 6. DOPLNĚK 43 vyjadřuje vlastnost podstatného jména za jistého děje nebo mu je vlastnost dějem přisuzována 24. Věty podle postoje mluvčího 4 VĚTA OZNAMOVACÍ vyjadřuje oznámení, prosté dělení, tvrzení či informaci. V písmu je označena zpravidla tečkou. Sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím. Intonace je klesavá 6 VĚTA TÁZACÍ vyjadřuje dotaz, otázku. V písmu je označena otazníkem. Sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím. Intonace je stoupavá, nebo postupně klesavá

16 o Doplňovací Kolik je hodin? o Zjišťovací Nešel bys ven? o Vylučoovací Půjdeš do kina, nebo zůstaneš doma? o Řečo nické Mohl by to tom někdo pochybovat? (Nečo ekáme odpověď) o Rozvažovací Kam jsem to jen dala? 7 VĚTA ŽÁDACÍ vyjadřuje žádost jako přímý rozkaz, zákaz. Dones to sem! 13 VĚTA PŘACÍ vyjadřuje žádost, přičemž uskutečnění nezávisí na mluvčím ani příjemci. Graficky bývá zakončena vykřičníkem. Intonace klesavá, sloveso v indikativu,kondicionálu

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4.

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Morfologie Seznam studijní literatury: Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, J. Čeština pro učitele. 3. vyd., Opava:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA A JEHO ÚTVARY I. Prezentace slouží k výkladu daného tématu ve vyučovací hodině.

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA A JEHO ÚTVARY I. Prezentace slouží k výkladu daného tématu ve vyučovací hodině. VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA A JEHO ÚTVARY I. Prezentace slouží k výkladu daného tématu ve vyučovací hodině.. Anotace Autor V žáci se seznámeni s vývojem českého jazyka a jeho. Materiál je vhodný k výkladu dané

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

VY_32_INOVACE_01.13 1/5 3.2.01.13. IQ cestování význam slov

VY_32_INOVACE_01.13 1/5 3.2.01.13. IQ cestování význam slov 1/5 3.2.01.13 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Funkční styly, vy_32_inovace_ma_37_03

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: 1 3.

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Strategie (metody a formy práce)

Strategie (metody a formy práce) ČESKÝ JAZYK / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Předslabikářové období Přípravné období Hlásky a písmena m M, a A Sluchová analýza a syntéza slabik Vyvození prvních slabik Procvičování

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Cíle vzdělávací oblasti vyučovacího předmětu

Cíle vzdělávací oblasti vyučovacího předmětu Užívaná legenda 1.1.1.1.1.1.1 ZŠ I,II RVP ZV ZŠ III RVP ZV příloha LMP Očekávané výstupy: žáci, kteří přichází do DDŠ z různých škol a jejich školních vzdělávacích programů, jsou jednoceni k měřitelným

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Popis morfologických značek poziční systém

Popis morfologických značek poziční systém Popis morfologických značek poziční systém Jan Hajič Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Morfologická analýza a syntéza Morfologické značky jsou součástí výsledku (výstupem) morfologické analýzy,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 žák komunikuje v rámci každodenních situací využívá omezený okruh slovní zásoby týkající se každodenních potřeb správně pozdraví, osloví, vytvoří pozvání,

Více

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate.

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Kvinta Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - pomocí nápovědy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Předmět: Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A 01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky využívat znalostí gramatických pravidel,

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2016. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Český jazyk 2 Literatura 7 Cizí jazyk angličtina 13 Cizí jazyk němčina 24 Italština 31 Další cizí jazyk - angličtina

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Základy informační vědy

Základy informační vědy Základy informační vědy Získávání informací Informace získáváme, když se dozvídáme nové věci Můžeme je získávat z různých informačních pramenů Prameny mohou být: dokumenty, knihy, noviny, časopisy, články

Více

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami:

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami: LATINA Název předmětu: Latina Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Latina vychází vychází z RVP G jako Doplňující vzdělávací obor. Lze ho studovat jako povinně volitelný předmět ve 2.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín ČESKÝ JAZYK Součet bodů: Obor: 79-41-K/41 Opravil: Kontroloval: A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. Pes Pes je slovo pozoruhodné několika důvodů. Například tím že jeho odvozeniny často slouží jako

Více

5.C Učební osnovy základní škola 2. stupeň

5.C Učební osnovy základní škola 2. stupeň 5.C Učební osnovy základní škola 2. stupeň 5.C.1 Vzdělávací oblast: 5.C.1.1 Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má mezi vyučovacími

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2009 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana Lexikologie = nauka o slovní zásobě OBSAH :

Více

23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013

23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013 23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Retrográdní slovníky = inverzní

Retrográdní slovníky = inverzní Retrográdní slovníky = inverzní Přinášejí slovní zásobu (nebo její část) určitého jazyka v obráceném abecedním řazení (tj. od konce slova, a tergo) Jsou především zdrojem poznání slovotvorných typů a jejich

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování uiva 8. roníku Slovní zásoba a význam slova slovo, sousloví, vcné významy slov, rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět německy jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Obsahem

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAYK Ročník: Sekunda jazyková úroveň A1 Tématická oblast První kontakty Představování se ákladní údaje o sobě Plány do budoucna

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST. Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (2. část ŠVP) Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST. Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (2. část ŠVP) Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně Ruská 355, 353 69 Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (2. část ŠVP) ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Účelem veškeré výchovy je probudit génia v člověku. (Pythagoras) Obsah (2. část učební osnovy) Český

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Anglický jazyk - Oktáva, 4. ročník

Anglický jazyk - Oktáva, 4. ročník - Oktáva, 4. ročník Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

SSOS_CJL_1.05 Obohacování slovní zásoby

SSOS_CJL_1.05 Obohacování slovní zásoby Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.05

Více

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu 1 ČESKÝ JAZYK 1.1 Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy podpora Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy s. 11 1. lištový odkaz Podrobné složení mluvidel se pokuste najít v učebnici biologie či jiné odborné literatuře. Můžete hledat i na www.fraus.cz.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Vypracoval: Mgr. Andrea Balaštíková Projekt: Projekt EU peníze středním školám Výuka v digitálním

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují vzory podstatných

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více