Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Hudební výchova. Charakteristika p edm tu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Hudební výchova. Charakteristika p edm tu"

Transkript

1 Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: Um ní a kultura Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Hudební výchova pro 1. stupe ze vzd lávací oblasti Um ní a kultura.. asová dotace: 1. ro ník 1 hodina 2. ro ník 1 hodina 3. ro ník 1 hodina 4. ro ník 1 hodina 5. ro ník 1 hodina Organizace výuky: Výuka probíhá v kmenové t íd nebo specializované u ebn hudební výchovy. Hudba je osvojována nejen p i vyu ování, ale i návšt vou r znorodých hudebních vystoupení, na besedách o hudb i samostatn v mimoškolních hudebních aktivitách. ád u ebny hudební výchovy je sou ástí vybavení u ebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. Cíl výuky: Vzd lávání v p edm tu Hudební výchova sm uje k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí tím, že vede žáka k: spoluvytvá ení vst ícné a podn tné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání um leckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech k tolerantnímu p ístupu k r znorodým kulturním hodnotám sou asnosti a minulosti i kulturním projev m a pot ebám r znorodých skupin, národ a národností k tvo ivému p ístupu k zaujímání osobní ú asti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako zp sobu nalézání a vyjad ování osobních prožitk ZŠ Pardubice Studánka 234

2 Výchovné a vzd lávací strategie sm ující k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí žák (všichni vyu ující p i své práci využívají spole né strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spole né strategie dále konkrétn rozvíjejí pro p edm t Hudební výchova): KOMPETENCE K U ENÍ u ivo je probíráno r znými zp soby a metodami tak, aby si mohl žák postupn uv domovat jaký styl mu vyhovuje snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu k žák m je p istupováno dle jejich individuálních schopností žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v r zných zdrojích - hudební aktuality a orientace v hudebních termínech a pojmech texty navazující na pracovní listy dále rozvíjejí získané schopnosti a dovednosti nau it žáky samostatnosti je základním kamenem práce v po etném kolektivu žák m je umož ována realizace vlastních nápad vlastní nápady mohou žáci uplatnit v oblasti tvorby melodie,rytmizace a skladby v hodinách se snažíme uplat ovat brainstorming žáci jsou postupn vedeni k využívání vlastních v domostí k pomoci spolužák m výuka je postupn dopl ována motiva ními úkoly základním motiva ním faktorem je žákova svoboda výroba vlastních rytmických nástroj KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM žáci jsou vedeni k otev enému upozor ování na problémy slušnou formou ZŠ Pardubice Studánka 235

3 žáci mohou opravit vyu ujícího, pokud ud lal chybu snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na v k, ešit se žáky. do výuky se snažíme postupn zapojovat úkoly z praxe poznávání a poslech základních hudebních žánr základ hry na hudební nástroj žák m jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování hudební aktuality a po ady u ivo je prezentováno využíváním r zných text a záznam, obrazových materiál, b žn užívaných gest, zvuk a jiných informa ních a komunika ních prost edk k výuce je používána r zná literatura a ukázky hudebních žánr KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledk p ed žáky do výuky je postupn zapojován brainstorming forma brainstormingu je využívána vždy, když je zapot ebí získat co nejvíce r zných nápad a post eh KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci škola využívá skupinové práce a kooperativního u ení ZŠ Pardubice Studánka 236

4 sbírání nápad pro další innost KOMPETENCE OB ANSKÉ v hodinách hudební výchovy se snažíme pravidla vytvá et, kontrolovat a postupn dotvá et vzhledem k situaci ve t íd škola po ádá hudební sout ž (Slavík) žáci reprezentují školu v hudebních sout žích organizovaných jinými subjekty škola po ádá akce p ipomínající lidové tradice (Adventní sobota, Velikonoce) v pr b hu roku jsou používaný texty související s lidovými tradicemi škola po ádá besídky pro širší ve ejnost (t ídní besídky, vy azení devá ák ) snažíme se zde prezentovat, co se žáci nau ili KOMPETENCE PRACOVNÍ žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpe nosti žáci seznamováni s bezpe nostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou pr b žn kontrolována žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpe í škola se snaží žáky postupn vést k sebehodnocení své práce snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu ZŠ Pardubice Studánka 237

5 Pr ezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání - cvi ení pozornosti nap. opakování rytmu, melodie - zapamatování si textu, smyslové hry zvuky, tóny Sebepoznání a sebepojetí - hra na t lo rytmus, znázorn ní hudebních nástroj, hudební sebevyjád ení Seberegulace a sebeorganizace - práce ve dvojicích, ve skupinách u í se spolupráci Psychohygiena - znázorn ní pohybu, hudba jako uklid ující prvek, podporuje vnímavost, city a v li -uvoln ní, relaxace p i poslechu hudby Kreativita - vyjád ení písn pohybem, pantomima, dramatizace Sociální rozvoj Poznávání lidí - vzájemné poznávání se p i práci ve skupin Mezilidské - vzájemná spolupráce p i hudebních innostech - dovednost vcítit se v písních do role r zných lidí Komunikace - hra na ozv nu hlas, hudební nástroje, rytmus - hra na otázku a odpov - spojení pohybu a hudby Kooperace a kompetice - hudebn pohybové hry dávají p íležitost ke spolupráci, k nácviku soc. rolí, k vytrvalosti a zodpov dnosti ZŠ Pardubice Studánka 238

6 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA Ob anská spole nost a škola - osvojování lid. písní, d tské hry, seznámení se s hud. díly umož ují d tem prožít sounáležitost v soc. skup. Ob an, ob anská spole nost a stát - schopnost aktivního naslouchání písním, empatické cít ní Formy participace ob an v politickém život - úcta ke státním symbol m hymna VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a sv t nás zajímá - poznávání historie, hudby, hudebních žánr a skladatel Objevujeme Evropu a sv t - prost ednictvím hud. inností a tradic se d ti seznámí s jinými kulturami, jazykem a hodnotami MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - možnost obohatit se o písn r zných národ, hledat v nich podobnosti a rozdíly, poznat státní hymny Lidské - rozvíjení spolupráce mezi žáky a aktivní podílení p i hudebních innostech Etnický p vod - odlišnosti v d jinách národ nap. indiánská, ernošská otázka a s nimi spojené písn Multikulturalita - písn jiných národ v originálním jazyce (slovenské, anglické, ) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - poznávání hodnot p írody v písních - vyjád ení prom n p írody v ro ních obdobích v poslechových skladbách Lidské aktivity a problémy životního prost edí - stará emesla, poznávání hodnot lidské práce v písních Vztah lov ka k prost edí - p i poznávání života rostlin a živo ich v p írod v jednotlivých ro ních obdobích ZŠ Pardubice Studánka 239

7 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy receptivních inností: kritické tení a vnímání mediálních sd lení - získávání informací o hudb a hudebních skladatelích prost ednictvím internetu - význam reklamy, kritický p ístup k ní vnímání autora mediálních sd lení - hodnocení, vyjád ení vlastních nápad na vystoupení, koncerty Tematické okruhy produktivních inností: tvorba mediálního sd lení - spolupráce s knihovnou a školním asopisem, správcem webových stránek školy Použité zkratky: OSV osobnostní a sociální výchova, VDO výchova demokratického ob ana EGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MV multikulturní výchova, EVO environmentální výchova MEV mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 240

8 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Hudební výchova 1. období ro ník Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky zpívá na základ svých dispozic intona n ist a rytmicky p esn v jednohlase rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem - zpívá písn odlišného charakteru - správn dýchá - z eteln vyslovuje - vytvá í hlavový tón - zpívá v rozsahu c1 a1 - zvládá vytleskat rytmus - vymyslí melodii k íkadl m - hraje na t lo - hraje vokální a instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozv nou - rytmizuje a melodizuje slova, krátké texty P vecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zp v) Hlasová hygiena, Rozši ování hlasového rozsahu tení rytmického schématu písn Orientace v grafickém záznamu melodie Hudební hry ( ozv na, otázka-odpov : rytmická i melodická) Hra na t lo 1. ro ník Návrh témat písní : Písn o p írod, nap. Strašek- tvrtek: Hej, meduli Písn k ro ním obdobím Na horách sejou hrách Písn ze života d tí Adámku náš Písn o práci Když jsem já sloužil Písn k svátk m To je zlaté posvícení Písn z pohádek Michajlov-Kopta: Vodník Písn s pohybem Zlatá brána Pr ezová témata: OSV hudba jako prost edek komunikace a osvojování sv ta VDO a MV poslechová skladba jako prost edek poznávání jiných kultur a respektu k nim, vztah k evropské a sv tové kultu e, p ínos eských skladatel sv tové kultu e MV poznání vlastního kulturního zakotvení, vzájemné obohacení r zných kultur EVO zamýšlení se nad vztahem lov ka a prost edí v lidové písni, p írodní prost edí jako zdroj inspirace, vnímavý p ístup k hudebnímu d dictví MEV - rozvíjení komunika ních ZŠ Pardubice Studánka 241

9 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné h e reaguje pohybem na zn jící hudbu, pohybem vyjad uje metrum, tempo, dynamiku, sm r melodie - hraje na d tské orffovské nástroje a seznámí se s jejich správným držením - t íbí cit pro vhodné použití hudebních nástroj p i doprovodu písn - pohybuje se podle hudby na míst, vp ed,vzad-2/4 - hraje na t lo-2/4,3/4 takt - pohybem vyjad uje vlastnosti tónu, tempo a emocionální zážitek z hudby - pochoduje, tan í i jinak pohybem vyjád í rytmus poslechové skladby Reprodukce motiv, témat a jednoduchých skladbi ek pomocí nástroj Orffova d tského instrumentá e Taktování Pohybový doprovod hudby (2/4, 3/4, 4/4 takt) Tane ní hry se zp vem Jednoduché lidové tane ní kroky Pantomima, pohybová improvizace Orientace v prostoru Písn (pop vky)jiných národ (etnik) Are you sleeping? Návrh poslechových skladeb: eská hymna Hudba pochodová Smetana:Pochod studentských legií Hudba tane ní Brahms:Uherský tanec Ukolébavka Bizet:Arlésanka Poslech hry hudebních nástroj Neumann: U nás v kapele schopností p i ve ejném vystupování Mezip edm tové : j - správná výslovnost, íkadla M - po ítání do 2,3,4, geometrické tvary JS P íroda, Ro ní období, Vánoce, Rodina, Správné chování, Lidské t lo, Práce a zábava Vv ilustrace k písni, d tské hudební nástroje, práce s barvou výtvarné vyjád ení vlastního hudebního prožitku P výroba jednoduchého rytmického hudebního nástroje Tv rytmická gymnastika ZŠ Pardubice Studánka 242

10 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky rozlišuje jednotlivé kvality tón, rozpozná výrazné tempové a dynamické zm ny v proudu zn jící hudby - rozlišuje zvuky, hlasy, tóny kolem sebe - pozná tóny vysoké, hluboké - pozná, že melodie stoupá, klesá, je stejn vysoká - nazna uje postup melodie rukou - pozná, že melodie zesiluje, zeslabuje, zrychluje, zpomaluje Délka, síla, barva, výška tón Rytmus, melodie, kontrast, gradace Melodie vzestupná a sestupná Dynamika Tempo v hudb (protiklad) Dvo ák:symfonie G-dur Adagio Telemann:Italské laškování Dynamika v hudb Gluck: Don Juan - - Pizzicato Zvuky a hlasy Haydn:Symfonie D-dur - Hodiny rozpozná v proudu zn jící hudby n které hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokáln instrumentální - pozná podle ukázky ráz skladby (ukolébavka, tanec, pochod) - rozpozná skladby s doprovodem hudebního nástroje a bez doprovodu - rozlišuje hlasy p i poslechu vokální Hudba vokální, instrumentální, vokáln instrumentální Lidský hlas Hudební nástroj Hudba tane ní, pochodová, ukolébavka Malá pís ová forma ZŠ Pardubice Studánka 243

11 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky hudby - rozlišuje hru na flétnu, klavír, housle, kytaru u instrumentální hudby - poslouchá eskou státní hymnu ZŠ Pardubice Studánka 244

12 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Zpívá na základ svých dispozic intona n ist a rytmicky p esn v jednohlase zazpívá jednoduché lidové a um lé písn, umí používat správný nádech, držení t la, dbá na hlasovou hygienu 2. ro ník Písn lidové a um lé Odpo inkové chvilky v pr b hu vyu ování Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci jednoduchých hudebních forem umí melodizovat íkadlo, vymyslet vlastní melodii Rytmizace, melodizace eský jazyk íkadla a básni ky Reaguje pohybem na zn jící hudbu, pohybem vyjad uje metrum, tempo, dynamiku, sm r melodie umí vyjád it pohybem hudbu, dokáže doprovodit melodii pohybem Pohybové vyjád ení hudby T lesná výchova tanec a hudební rytmika Rozlišuje kvalitu ton, rozpozná tempové a dynamické zm ny sluchem pozná, kdy melodie stoupá a klesá, rukou dokáže ukázat pohyb melodie Dynamické zm ny melodie eský jazyk rytmus a melodie textu ZŠ Pardubice Studánka 245

13 Výstup z RVP Školní výstup U ivo v proudu zn jící hudby Rozpozná v proudu hudby n které hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokáln instrumentální na základ poslechu písní a skladeb rozezná nástroje dechové, strunné, bicí, vybere mezi danými skladbami skladbu vokální a instrumentální Poslechové innosti Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné h e umí doprovád t písn na jednoduché hudební a rytmické nástroje, umí používat hru na t lo Instrumentální innosti Výtvarná výchova kresba hudebních nástroj ZŠ Pardubice Studánka 246

14 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky zpívá na základ svých dispozic intona n ist a rytmicky p esn v jednohlase rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné h e reaguje pohybem na zn jící hudbu, pohybem vyjad uje metrum, tempo, dynamiku, sm r melodie rozlišuje jednotlivé kvality tón, rozpozná výrazné tempové a správn dýchá, vyslovuje cvi í hlasový rozsah rytmizuje a melodizuje jednoduché písn a íkadla orientuje se v notovém zápisu užívá jednoduché hudební nástroje z Orffova instrument. reaguje pohybem na hudbu(pochod, polkový krok) rozlišuje melodii sestupnou a vzestupnou rozlišuje tóny nízké a vysoké, slabé a dechová a intona ní cvi ení písn lidové,um lé Hymna R takt 2/4, 3/4, 4/4 kánon houslový klí, notový osnova, notový zápis - C dur základní hudební nástroje z O.i. písn s pohybovým doprovodem (vlastní interpretace) rozlišení vlastností tón v poslechových skladbách 3. ro ník Výb r písní a poslechových skladeb podle možností školy, u itele a žák Tv - tanec Vv - linie hudby - vyjád ení pocitu - rytmické azení prvk dle rytmu P - modelování (houslový klí,noty, notová osnova) JS - etnické rozlišení (zvláštnosti hudby) M - takt Literární výchova - dotvá ení obsahu písní ZŠ Pardubice Studánka 247

15 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky dynamické zm ny v proudu zn jící hudby rozpozná v proudu zn jící hudby n které hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokáln instrumentální silné, krátké a dlouhé rozlišuje hudbu - instrumentální, vokální a vokál. instrumentální poslechová innost ZŠ Pardubice Studánka 248

16 2. období ro ník Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky zpívá na základ svých dispozic intona n ist a rytmicky p esn v jednohlase i dvojhlase v durových i mollových tóninách a p i zp vu využívá získané p vecké návyky orientuje se v zápisu jednoduché písn i skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje využívá na základ svých hudebních schopností a dovedností jednoduché pop ípad složit jší u í se další písn dbá na správné dýchání zná pojmy repetice, houslový klí umí napsat houslový klí rozlišuje délky not a umí je zapsat pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je v písní použít zná stupnici C dur (názvy not) rozlišuje nástroje dechové, smy cové, klávesové, drnkací, bicí - hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu) -dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písn ) -intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny) -grafický záznam vokální hudby ( tení a zápis rytmického schématu písn Vokální innosti -p vecký a mluvní projev (p vecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) -dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas) orientace v notovém 4., 5.ro ník Výb r písní a poslechových skladeb dle možností školy, u itele a schopností žák Vv - ilustrace Tv pochod, tane ní krok Vv Vánoce P váno ní výzdoba j vypravování JS lidové zvyky a tradice, státní symboly MV - lidské - vzájemné obohacování r zných kultur -kulturní diference -poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností r zných etnik -koncert ván. hudby MEV-kritické tení a vnímání mediálních sd lení -vnímání autora mediálních sd lení EGS-Evropa a sv t nás zajímá ZŠ Pardubice Studánka 249

17 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky hudební nástroje k doprovodné h e i k reprodukci jednoduchých motiv skladeb a písní rozpozná hudební formu jednoduché písn i skladby vytvá í v rámci svých individuálních dispozic jednoduché p edehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace rozpozná v proudu zn jící hudby n které z užitých hudebních výrazových prost edk, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i z etelné seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru doprovodí písn na rytmických nástrojích rytmizace íkadel pozná hudbu pochodovou p edvede val ík, polku vytvá í jednoduch. dohru na hudeb. nástroje ve2/4 taktu využije hudeb. nástroje k p edeh e a doh e pozná písn ve dvou tvrte ním a t í tvrte ním taktu pozná opakující se téma v poslouchané skladb záznamu) Instrumentální innosti -hra na hudební nástroje (reprodukce motiv, témat, jednoduchých skladbi ek pomocí nástroj z Orfeova instrumentá e, zobcových fléten) -rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry) -grafický záznam melodie (rytmické schéma jednod. skladby) Poslechové innosti -kvality tón - mezi tóny -hudební výrazové Výstupy pro jednotlivé ro níky v rámci ŠVP ve 2. období 1. stupn nejsou konkretizovány pro 4. a 5. ro ník, ale jsou uvedeny pro celé období, nebo u ivo se cyklicky opakuje, pouze na sebe ve vyšším ro níku bere náro n jší podobu. tak pr b žn zdokonaluje své získané kompetence. ZŠ Pardubice Studánka 250

18 Výstup z RVP Školní výstup U ivo Poznámky harmonické zm ny ztvár uje hudbu pohybem s využitím tane ních krok, na základ individuálních schopností a dovedností vytvá í pohybové improvizace pamatuje si nejd ležit jší údaje o B. Smetanovi zná jména oper B. Smetany zná názvy symfonických básní cyklu Má vlast seznámí se s životem a dílem A. Dvo áka a L. Janá ka poslouchá vybrané skladby pozná varhanní hudbu pozná váno ní hudbu a váno ní koledy pozná trampské písn zná p vod státní hymny umí pohybov vyjád it hudbu prost edky a hudební prvky -hudba vokální, instrumentální, vokáln instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj -hudební styly a žánry (hudba pochodová, tane ní, ukolébavka, ) -hudební formy (malá a velká pís ová, rondo, variace) -interpretace hudby (slovní vyjád ení) Hudebn pohybové innosti -taktování, pohybový doprovod zn jící hudby (3/4 a 4/4 takt, val ík, menuet) -pohybové vyjád ení hudby ( pantomima a pohybová improvizace) -orientace v prostoru (pam tné uchování tane ních pohyb ) ZŠ Pardubice Studánka 251

19 ZŠ Pardubice Studánka 252

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu př i ZŠ Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Koordinátor tvorby ŠVP pro školní družinu:

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více