ESTETICKÁ VÝCHOVA ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení"

Transkript

1 Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Člověk a svět práce. Časová dotace předmětu je 3 hodiny týdně v ročníku a 4 hodiny týdně ve 4. a 5. ročníku. Estetická výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, dochází zde ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance, gest. Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. Výtvarné činnosti učí aktivně vyjadřovat vztahy s okolím, aktivizuje smyslové vnímání a estetické cítění. Rozvíjí rozumové a citové hodnocení skutečnosti. Vychází z respektování osobnosti dítěte, jeho vlastního pohledu na okolní svět a jeho prožívání. Převážně činnostní charakter předmětu umožňuje dospět k hlubokému prožitku v procesu poznání. Úloha pedagoga je především v nenásilném vedení žáka, v předkládání nosných témat, podpořených vhodnou motivací. Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjejících klíčové kompetence. Ty vedou žáky k získání souboru vědomostí a pracovních dovedností v různých oblastech lidské činnosti. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení - vedeme žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům hudební oblasti a aby s nimi dovedli zacházet, - učíme je chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence - podporujeme u žáků vlastní tvorbu a tím jim umožnit jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby svůj názor byli schopni obhájit - předkládáme žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytujeme dostatek prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě

2 - vedeme žáky k rozpoznávání příčin problému, jeho pochopení a následné volbě nejvhodnějšího řešení výtvarného problému Kompetence komunikativní - vedeme žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto - komunikaci využívali - ukazujeme žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně vnímaný - - estetický prožitek a vhodně na něho reagovat může být přínosem - poskytujeme žákům dostatečný prostor k jejich vlastnímu uměleckému projevu - učíme žáky obhajovat svůj názor či postup, naslouchat názorům ostatních, jasně a - věcně se vyjadřovat Kompetence sociální a personální - vysvětlujeme žákům zásady chování na kulturních akcích, jsme jim osobním příkladem - na základě respektování názorů každého žáka budujeme v dětech sebedůvěru - podporujeme vzájemnou pomoc, respekt, ohleduplnost - zařazujeme metody práce, které podporují spolupráci Kompetence občanské - vysvětlujeme žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví - vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností - budujeme v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost - vedeme žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění - rozvíjíme pozitivní postoj k umění, kulturnímu a historickému dědictví, tradicím - využíváme netradiční materiály, hospodárným zacházením vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Kompetence pracovní - vysvětlujeme žákům, jak správně používat svůj hlas a hudební nástroje a jak o ně pečovat - objasňujeme žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby - učíme žáky používat různé nástroje a materiály - vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci Průřezová témata OSV Kreativita, komunikace

3 ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky - v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí Výtvarné vyjádření skutečnosti Zapouštění, míchání, překrývání barev Symbolika barev Vyjádření vlastního prožitku, vyhodnoceného děje Výtvarné vyprávění Práce dekorativní a prostorové Rytmus, linie jako východisko Kresby Kolorovaná kresba Tvorba objektů s kombinováním materiálů Pohyb těla a jeho umístění v prostoru Výtvarné umění a životní prostředí Ilustrace Hračka, loutka Práce s drobným materiálem Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil) Konstrukční činnosti Stavebnice plošné, prostorové - pečuje o nenáročné rostliny Pěstitelské práce Pokojové rostliny, základní péče o pokojové rostliny - dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Příprava pokrmů Písně z MŠ Rytmizace krátkých úryvků OSV kreativita Pružnost nápadů OSV komunikace - Řeč zvuků a slov

4 - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Dechová cvičení Říkadla Flétna, klavír, kytara, housle, kontrabas Využití hry na tělo Ukolébavka, tanec, pochod Písně s pohybem melodie Pohybový doprovod znějící hudby Pohybová improvizace Rytmická cvičení Hudební hry

5 ESTETICKÁ VÝCHOVA 2. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky - v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností - pracuje podle slovního návodu a předlohy Výtvarné vyjádření skutečnosti vyjádření vlastního prožitku děje pohádek a příběhů kombinace a rozmístění prvků v ploše Práce dekorativní a prostorové barva malba do mokrého podkladu přítlak, šrafování, vlnění, odlehčení, roztírání lineární vyjádření akční tvar malby a kresby modelování světlostní a barevné kvality Výtvarné umění a životní prostředí ilustrace volná malba loutka hračka fotografie Práce s drobným materiálem Tvorba objektů Rozlišuje rub a líc látky Přišije dvoudírkový knoflík Konstrukční činnosti Stavebnice plošné, prostorové - pečuje o nenáročné rostliny Pěstitelské práce OSV kreativita originalita

6 - připraví tabuli pro jednoduché stolování Příprava pokrmů - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - reaguje pohybem na znějící hudbu - rytmizuje jednoduché texty Pokojové rostliny, základní péče o pokojové rostliny( zalévání, přesazování, utírání prachu z listů) Sběr plodů, hrabání listí, okopávání Písně z 1. ročníku Zvuky Jazykolamy Hádanky Dechová cvičení, hry Rytmizace a melodizace říkadel Ukolébavky Písně s pohybem melodie Hra tělo Písně Krok, chůze po špičkách, podup, poskok Hudební hry Hudební nauka

7 ESTETICKÁ VÝCHOVA 3. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - vytváří jednoduchými pracovními operacemi a postupy různé výrobky z daného materiálu - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Výtvarné vyjádření skutečnosti Činnost člověka v prostředí Portrét Práce dekorativní a prostorové Řazení prvků Kombinování materiálů a technik Výtvarné umění a životní prostředí Práce s ilustrací Příležitostný kontakt s výtvarným uměním Životní styl Práce s drobným materiálem Organizace práce Konstrukční činnosti - pečuje o nenáročné rostliny Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin Pěstování pokojových rostlin Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na školním pozemku - chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů OSV kreativita Schopnost vidět věci jinak

8 - reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie - rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby - rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Nasazení tónu Pohybový doprovod znějící hudby dvoudobý takt Písně Orf. nástroje Písně, taktovací gesta Pochodové písně Hymna ČR Bedřich Smetana Taneční kroky Zachycení melodie pomocí jednoduchého grafického vyjádření (linky)

9 ESTETICKÁ VÝCHOVA 4. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů ( barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model Výtvarné vyjádření skutečnosti Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření Proměny v ploše Práce dekorativní a prostorové Kontrast linií Uspořádání objektů do celků Kombinace prvků Výtvarné umění a životní prostředí Ilustrace Hračka, fotografie OSV kreativita, citlivost - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu - provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž Práce s drobným materiálem Jednoduché pracovní operace Funkce a využití pomůcek a nástrojů Konstrukční činnosti

10 - pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví samostatně jednoduchý pokrm - dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování - udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny, bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Pěstování rostlin na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) Příprava pokrmů Rozezpívání Písně Taktovací gesta Antonín Dvořák Taneční kroky Písně Notový zápis

11 ESTETICKÁ VÝCHOVA 5. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) - nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic Výtvarné vyjádření skutečnosti Teplé, studené odstíny barev Lidská postava v ploše Hra s linií Kresba Malba Prostorová práce Práce dekorativní a prostorové Kontrast, rytmus Písmo jako dekorativní prvek Kombinace a proměny prvků objemu a prostoru Výtvarné umění a životní prostředí Ilustrace Comics Reklama Ilustrace textů Práce s drobným materiálem Organizace práce Řemesla Konstrukční činnosti Stavebnice, sestavování modelů OSV kreativita Schopnost dotahovat nápady do reality

12 - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch - připraví samostatně jednoduchý pokrm - dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace - využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché Pěstitelské práce Půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie Příprava pokrmů Rozezpívání Dechová cvičení Písně Kánon W.A Mozart L. van Beethoven Rytmická cvičení

13 popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

14

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více