Výstupy Učivo Průřezová témata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy Učivo Průřezová témata"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, popř. v dvojhlase - umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a tóninou Vokální činnosti intonační cvičení vzestupná a sestupná řada tónů, intonace durových stupnic - umí vyhledat určené takty a rytmy - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu říkadla, písně rytmické vyjádření - vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické hádanky - zpěv písní dle výběru učitele, práce s notovým zápisem EV citová stránka osobnosti, láska k přírodě, vnímání krásy, vztah člověka k prostředí Čj, Vv Poslechové činnosti - sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dovede je pojmenovat - hudební nástroje v lidové hudbě - v sym. orchestru Vv - rozliší skladbu vokální a instrumentální - vokální a instrumentální hudba - umí rozlišit píseň lidovou, umělou, - píseň lidová a umělá 14/5

2 melodram, operu, operetu - melodram - opera, opereta - seznámí se s vybranými skladbami - má povědomí o významu hudebních skladatelů a jejich stěžejních dílech - poslech skladeb B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha, W. A. Mozarta, G. Verdiho, R. Wagnera, J. Strausse ml. (dle výběru učitele) EGS Evropa a svět nás zajímá Čj, D Instrumentální činnosti - na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orffovy nástroje - nástrojová reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou dobu taktu OSV rozvoj schopností poznávání, kreativita, psychohygiena - má rytmické cítění a rytmickou paměť - dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry rytmické hádanky, ozvěny, rytmická hra na tělo - analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma Hudebně pohybové činnosti - umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt - hra na tělo, na dirigenta a orchestr - pohybem vyjádří pochodový, polkový a valčíkový rytmus - dokáže pohybem vyjádřit obsah písně - pochod, polka, valčík, mazurka - dramatizace písní, dramatické ztvárnění vánočních koled OSV komunikace, kooperace a kompetice MKV lidské vztahy Tv D 14/6

3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně - při zpěvu využívá správné pěvecké návyky - dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého Vokální činnosti - písně lidové i umělé dynamika - melodie - rytmus výběr písní různých období - upevňování osvojených pěveckých dovedností, lidský hlas hlasová hygiena MKV lidové písně jiných národů, poznávání kulturních tradic, etnický původ EV citlivý přístup k okolní krajině, vnímání krásy přírody, vztah člověka k prostředí vztahy + poznámky Čj, Vv, D - seznámí se s obdobím gotiky, baroka, klasicismu a romantismu - pozná rozdíl mezi hudbou komorní a symfonickou - rozpozná hudební nástroje Poslechové činnosti - poslech skladeb různých hudebních slohů: Gotika G. de Machaut Baroko J. S. Bach, A. Vivaldi Klasicismus W. A. Mozart - L. van Beethoven Romantismus F. Schubert, B. Smetana, A. Dvořák EGS vnímání evropské hudební kultury, Evropa a svět nás zajímá D, Vv, Ov - spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností - tance lidové, společenské OSV - komunikace, psychohygiena Tv - seznámí se s historií muzikálu a nejznámějšími českými i světovými muzikálovými autory - muzikál Čj 14/7

4 Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých gest a tanečních kroků Instrumentální a hudebně pohybové činnosti - prolínání do ostatních hudebních činností v průběhu celého školního roku - polka, valčík, mazurka OSV kreativita, rozvoj schopností poznávání, komunikace - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě provádí jednoduché hudební improvizace dokáže využít všech získaných znalostí a dovedností k vytvoření hudebně dramatického vystoupení - moderní tance dle možností třídy - tvoření jednoduchých partitur pro Orffovy nástroje - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění - choreografie Tv Čj, Vv 14/8

5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy+ poznámky - dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu - zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně, respektuje dynamiku písně - umí použít k doprovodu jednoduché hudební nástroje - zná pojem akord, rozliší akordy durové, mollové - zná jednoduché kytarové akordy - seznámí se s charakteristickými prvky jazzové hudby - umí rytmicky přesně zazpívat vybrané písně Vokální činnosti - hlasová a rytmická cvičení - zpěv lidových i umělých písní - akord - transpozice stupnic - divadla malých forem Semafor písně J. Suchého, J. Šlitra Osvobozené divadlo písně J. Ježka EV citlivý přístup k přírodě, láska k místu, kde bydlím. Vztah člověka k prostředí MKV tradice a rozmanitost kultur Etnický původ Čj, Vv - postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu Poslechové činnosti - poslech různých hudebních žánrů, srovnávání, postihování charakteristických rozdílů 14/9

6 Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy+poznámky - seznámí se s vybranými skladbami, hudebními slohy a skladateli - orientuje se v příslušných pojmech - slovně charakterizuje hudební dílo (slohové a stylové zařazení) - umí pojmenovat vybrané hudební formy - hudba v pravěku - antická hudba - gotika gregoriánský chorál - renesance vokální polyfonie G. da Palestina - baroko opera, kantáta, suita, koncert, fuga J. S. Bach, C. Monteverdi, G. F. Handel, A. Vivaldi - klasicismus symfonie, smyčcový kvartet W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Haydn - romantismus národní školy, programní hudba F. Chopin, P. I. Čajkovskij, G. Verdi - impresionismus C. Debussy, M. Ravel EGS vnímání evropské a světové kultury Evropa a svět nás zajímá D Čj, Ov Vv - dodekafonie, expresionismus A. Schonberg - jazz, rock, moderní populární hudba 14/10

7 Výstupy Učivo Průřezová témata Instrumentální činnosti vztahy+poznámky - tvoří jednoduché doprovody - umí podle individuálních dispozic vytleskat obtížnější rytmus - výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a rytmem: ragtime synkopický rytmus swing, blues, boogie woogie MKV původ různých stylů Etnický původ - dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného slova - pásmo reprodukované hudby, koled, vlastní instrumentální tvorby OSV komunikace, kooperace a kompetice MKV lidské vztahy D, Čj, Vv Hudebně pohybové činnosti Prolínání do ostatních hudebních činností v průběhu celého školního roku. - pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy - na základě svých individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění choreografie - polka, valčík, mazurka - country tance (dle možností třídy) Tv 14/11

8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 9. Výstupy Učivo Průřezová témata Vokální činnosti vztahy+poznámky - dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu - opakování učiva z předchozích ročníků - uplatňuje získané pěvecké dovednosti při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě - opakování lidových a umělých písní s důrazem na dynamiku, melodii i rytmus EV vztah člověka k prostředí - poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit do historických souvislostí - orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích - zná jejich charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti z jiných oborů umělecké činnosti - výběr písní různých období: středověk Hospodine, pomiluj ny Ktož jsú boží bojovníci renesance kánony baroko A.V. Michna z Otradovic: Chtíc, aby spal klasicismus L. van Beethoven: Óda na radost romantismus G. Verdi: Sbor Židů z opery Nabucco EGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Čj, D, Ov Hudební žánry 20. století Vážná hudba B. Martinů: Otvírání studánek L. Janáček Jazz J. Ježek, G. Gershwin Divadla malých forem J. Suchý, J. Šlitr VDO zásady slušnosti, tolerance Občan, občanská společnost a stát Čj 14/12

9 Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy+poznámky - podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá kultivovaně a pěvecky správně písně různých žánrů Country M. Tučný Bluegrass R. Křesťan Trempská píseň Japonečka, Niagara, W. Daněk Folk písně J. Nedvěda, J. Nohavici Pop a rock dle výběru třídy MKV tradice a rozmanitost kultur Kulturní diference Poslechové činnosti - při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností - postihuje hudebně výrazové prostředky - seznámí se s vybranými českými skladateli a jejich díly - spojuje poslech s pohybovou činností - výběr kvalitní hudby - Česká hudba období středověku hudba duchovní i světská - Renesance K. H. z Polžic a Bezdružic - Baroko V. A. Michna, F. V. Míča - Klasicismus J. V. Stamic, J. A. Benda, J. J. Ryba - Romantismus B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich - Hudba 20. stol. L. Janáček, B. Martinů, P. Eben - Jazz, swing R. A. Dvorský, J. Ježek - Folk, country - Rock (bigbeat) - Pop music MDV vnímání autora mediálních sdělení D Čj 14/13

10 Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy+poznámky Instrumentální a pohybové činnosti - spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností - postihuje hudební výrazové prostředky - rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti - prolínají do vokálních i poslechových činností během celého školního roku - hudební výrazové prostředky - hudební nástroje historické a současné 14/14

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova).

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova). Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník. V charakteristice

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více