Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I."

Transkript

1 Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/ Osnova prezentace I. část Projekt základních registrů veřejné správy Projekt RÚIAN/ISÚI Povinnosti obcí a stavebních úřadů Metodické pokyny pro uživatele ISÚI Přestávka Osnova prezentace II. část Kde mi mohou pomoci? Shrnutí důležitých bodů Portál Praktické příklady v ISÚI 1. část Oběd Praktické příklady v ISÚI 2. část Diskuze, závěr 3 4 Základní systém registrů ROS (ČSÚ) ROB (MVČR) RÚIAN (ČÚZK) RPP (MVČR) ISZR (MVČR) Základní systém registrů zakotven v programovém prohlášení vlády a v koaliční smlouvě nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle 64 až 68 ZZR schváleno (viz. 161/2011 Sb.) Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. provozovatel: Správa základních registrů 5 6 1

2 Základní systém registrů Harmonogram provedení I. Etapa ověřování správnosti a úplnosti údajů vedených v informačních systémech vůči sobě navzájem ověření údajů z informačního systému evidence obyvatel (ISEO) oproti informačnímu systému územní identifikace (ISÚI) do ověření ISEO a informačního systému cizinců (CIS) oproti ISÚI a oproti registru pojištěnců zdravotního a sociálního pojištění 7 Základní systém registrů Harmonogram provedení II. Etapa prvotní zápis údajů do základních registrů editorskými informačními systémy do nutno provést úkony z I. Etapy, aby došlo k propojení editorských systémů (např. ISÚI, ISEO, ) s informačním systémem základních registrů (ISZR) prostřednictvím ISZR se jednotlivé základní registry naplní údaji 8 Základní systém registrů Harmonogram provedení III. Etapa připojení vybraných uživatelských agendových informačních systémů do systému základních registrů do IV. Etapa připojení ostatních informačních systémů k základním registrům do SPUŠTĚNÍ OSTRÉHO PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ !!! 9 Základní systém registrů sdílení referenčních údajů orgány veřejné moci (OVM) (v daný okamžik aktuální, platné a jednotné údaje pro použití v agendách ve státní správě vedené v základním registru) závazné využívání referenčních údajů orgány veřejné moci při změně údajů zůstane v registru pouze nový aktuální údaj, v AIS zůstane zachována celá historie výhoda? občan nebo firma nebude muset opakovaně dokládat referenční údaje již jednou vedené v ZR 10 Projekt RÚIAN/ISÚI RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro veřejnou správu ČR každý úředník (aplikace) snadno a rychle najde správné údaje potřebné pro svou práci Projekt RÚIAN/ISÚI RÚIAN nevede žádné osobní údaje RÚIAN zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN vede technickoekonomické atributy budov (např. počet podlaží, připojení na plyn, vodovod, ) ROB a ROS vedou pouze odkazy na adresní místa v RÚIAN RÚIAN poskytuje RPP podklady pro vymezení územní kompetence agend

3 Projekt RÚIAN/ISÚI Projekt RÚIAN/ISÚI registr obsahuje pouze aktuální data data registru se dají k jakémukoliv okamžiku rekonstruovat z dat agendových IS orgány veřejné moci (OVM) referenční údaje registru využívají, aniž by dále ověřovaly jejich správnost data do registru zapisuje editor (určený orgán veřejné moci), prostřednictvím agendových IS (AIS) některé údaje nabývají platnosti až zápisem do registru vybudování RÚIAN zakotveno v zákoně č. 111/2009 Sb. o ZR zákon obsahuje zmocnění pro ČÚZK vydat prováděcí vyhlášku vydána s nabytím účinnosti od zákon č. 227/2009 Sb. změnový zákon pro RÚIAN významná novela stavebního zákona, zákona o obecním řízení, zákona o evidenci obyvatel a některých dalších nařízení vlády o harmonogramu a způsobu přechodu na nový systém - vydáno (viz. výše) Projekt RÚIAN/ISÚI RÚIAN je rozsáhlá databáze prvotní naplnění dat čerpáno z: ČÚZK (parcely, hranice budov, ) ISKN ČSÚ (základní sídelní jednotky) MPSV (adresní místa) ÚIR-ADR (přednost před ISEO) Česká pošta (PSČ) PSP (erby a vlajky územních samospráv) IS REKOS OBSAH RÚIAN údaje o územních prvcích údaje o územně evidenčních jednotkách adresy (údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb) Základní územní prvky území státu katastr, parcela, nemovitost kraje, obce, části obcí ulice, číslo popisné, číslo evidenční, číslo orientační kraj, okres, ORP, POU, obec, vojenský újezd správní obvody (hlavní město Praha) městské obvody a městské části (statutární města) základní sídelní jednotka katastrální území stavební objekt adresní místo pozemek v podobě parcely 17 Údaje o územních prvcích identifikační - kódy, názvy (např. parcelní nebo popisné číslo, název a kód obce) lokalizační - definiční body, hranice (referenční pouze v oblastech s DKM) vazby - na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky (např. příslušnost obce do kraje) 18 3

4 Územně evidenční jednotky část obce ulice nebo jiné veřejné prostranství Údaje o územně evidenčních jednotkách identifikační - kódy, názvy (např. název ulice) lokalizační - pro část obce definiční bod - pro ulici definiční čára vyjadřující průběh ulice vazby - na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky (např. příslušnost části obce do obce) Referenční údaje (tzn. aktuálně platné nové údaje) identifikační údaje údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky údaje o druhu a způsobu využití pozemku a technickoekonomické atributy stavebního objektu údaje o typu a ochraně nemovitosti adresy Doplňkové údaje mluvnické charakteristiky názvů status obce znak a vlajka charakter základní sídelní jednotky údaje potřebné pro doručování prostřednictvím poštovních služeb (např. PSČ) Grafický podklad Digitální mapa veřejné správy (DMVS) - tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, případně technické mapy Státní mapové dílo SLUŽBY RÚIAN Editační služby zplatňování návrhů změn označování nesprávnosti (reklamace) Dotazovací služby informační služby (dotazy na detaily a vyhledávání prvků agendovými systémy) servisní služby (notifikace změn v RÚIAN) hromadné služby (výdej změnových vět či kopie RÚIAN pro udržování off-line kopie) poskytování dat veřejnosti (VDP)

5 VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP (VDP) aplikace pro publikaci dat z RÚIAN, ISÚI a některých dat z ISKN (obdoba nahlížení do KN) správce ČÚZK aplikace nebude poskytovat referenční data veřejnosti, pouze je bude zprostředkovávat k nahlédnutí (poskytnutí z lokální kopie databáze RÚIAN, exportní soubory výměnného formátu RÚIAN nebudou referenční) data budou mít informativní charakter VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP (VDP) referenční charakter pouze data sdílená přes ISZR data nebude možné ani editovat přístup je bez registrace a zdarma VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP (VDP) rozdělen na čtyři základní informační bloky: vyhledání územního prvku - adresní místo, stavební objekt, parcela, ulice, katastrální území, část obce, ověření adresy - ověření existence adresy, pro zjištění správného tvaru adresy VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP (VDP) zobrazení mapy -zobrazení vybraného prvku nad rastrovou mapou výměnný formát RÚIAN/ISÚI -poskytovány dva výměnné formáty jak veřejnosti, tak i AIS (formát GML 3.2.1) o měsíční kopie o změnové věty (denní perioda) VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP (VDP) RÚIAN EDITACE DAT editace prostřednictvím dvou agendových informačních systémů (AIS) oba ve správě ČÚZK ISKN (Informační systém katastru nemovitostí) ISÚI (Informační systém územní identifikace) vedou a poskytují historické údaje užívají systému interních reklamací upozornění na změnu v jednom systému, která může ovlivnit prvky v druhém systému

6 RÚIAN EDITOŘI DAT (AGENDY) ČÚZK (většina územních prvků, parcely, hranice budov, PSČ) ČSÚ (základní sídelní jednotky) Obce (části obce, ulice, veřejná prostranství, adresy) EDITORY DAT JSOU VŠECHNY OBCE! Stavební úřady (stavební objekty a jejich technickoekonomické atributy, adresní místa stavebních objektů) EDITORY DAT JSOU VŠECHNY STAVEBNÍ ÚŘADY! RÚIAN EDITOŘI DAT SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘADY Úřad pro civilní letectví (letecké stavby) Drážní správní úřady (stavby drah a na dráze, ) Újezdní úřady (stavby na vojenském újezdu) MVČR (např. stavby pro bezpečnost státu) MOČR (např. stavby pro obranu státu) RÚIAN EDITOŘI DAT SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘADY Odbor ŽP ORP - Podle 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - zápis provozních objektů na vodohospodářské infrastruktuře, které jsou následně zapisovány do katastru nemovitostí RÚIAN EDITOŘI DAT SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘADY Odbor ŽP ORP Čistírna odpadních vod Úpravna vody Vodojemy Pokud tyto stavby vodoprávní úřad povolil RÚIAN EDITOŘI DAT SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘADY Odbor ŽP ORP problémy s přihlášením (řeší firma Marbes) ORP pokud mají stejnou územní působnost jako SÚ daného ORP registrace do agendy stavební úřad kraj a ostatní ORP speciální přístup pravděpodobně s územní působností pro celou ČR nutno nahlásit jména na ČÚZK RÚIAN EDITOŘI DAT SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘADY Odbor ŽP ORP zápis dokončených staveb podle katastrálního zákona, které jsou mimo vodní tok vodní díla (typ stavby 6 dle katastrální vyhlášky) se do RÚIAN nebudou zapisovat dojde k úpravě stávajícího číselníku v ISÚI

7 Projekt RÚIAN/ISÚI Představa toku dat s vazbou na RÚIAN ROB (Registr obyvatel) Agendové IS ISVS Vklady a záznamy (právnické a fyzické osoby) ISKN Stavební úřady ROS (Registr osob) Obec ISÚI RÚIAN (Registr územní identifikace adres a nemovitostí) Veřejnost ISVS Veřejnost IS ČSÚ ISÚI agendový informační systém k vedení údajů, které do RÚIAN vkládají editoři dat interní (ČÚZK) externí (ČSÚ, obce a stavební úřady) nástroj pro zápis do RÚIAN obsahuje údaje RÚIAN s výjimkou údajů vedených v ISKN, zachycuje historii ISÚI omezení uživatelů rolemi a u obcí a stavebních úřadů také územní působností napojení externích uživatelů buďto webovými službami pro jejich AIS nebo formulářovými službami ISÚI POVINNOSTI OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ EDITAČNÍ POVINNOSTI OBCÍ OSTRÝ PROVOZ ZAHÁJEN DNE !!! POVINNOSTI OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ EDITAČNÍ POVINNOSTI OBCÍ sdělení na ČÚZK 1) definiční čára ulice 2) část obce 3) území městského obvodu a městské části 4) správní obvod území městského obvodu a městské části v hlavním městě Praze POVINNOSTI OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ EDITAČNÍ POVINNOSTI OBCÍ Obec však může tuto povinnost delegovat jiné obci či městu veřejnoprávní smlouvou (neplatí pro stavební úřady) Vzor této smlouvy je uložen na internetových stránkách Uzavírá se ve 3 vyhotoveních, přičemž první dvě podepisují obce navzájem a třetí schvaluje krajský úřad Zlínského kraje Doporučená cena je Kč/každý provedený úkon, lze poskytovat i bez úplaty

8 POVINNOSTI OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV POVINNOSTI OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ POVINNOSTI OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ EDITAČNÍ POVINNOSTI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ ROLE ISÚI zapisovatel (editor) uživatel zadávající změny nese zodpovědnost za správnost údajů zapsaných do RÚIAN schvalovatel kontroluje správnost referenčních údajů před jejich schválením a zplatněním vrací chybné návrhy editorovi ROLE ISÚI distributor mění přiřazení návrhů změn a reklamací ostatním uživatelům PŘIDĚLENÍ ROLÍ administrátor provádí hlubší zásahy do systému (ČÚZK) doporučení, aby zapisovatel i schvalovatel byly dvě různé osoby

9 PŘIHLÁŠENÍ DO ISÚI - OBEC ZÁPIS ULICE zapisovatel uvede název (v systému se vytvoří vazby na vyšší územní prvky) při změně názvu ulice zůstanou vazby adresních míst k ulici zachovány pokud vzniká nová ulice z části dosavadní ulice, zapíše se nový prvek ulice a poté se provede změna příslušných adresních míst zápis názvu dle rozhodnutí zastupitelstva obce OBEC ZÁPIS ULICE názvy ulic jednoznačné v rámci obce (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích) tzn. každý název ulice bude v dané obci pouze jednou VÝJIMKA: zasahuje-li ulice do více částí obce, má v celém svém průběhu pouze jeden název - OBEC ZÁPIS ULICE lokalizačním údajem ulice je definiční čára ulice tento údaj sdělí obec ČÚZK bezodkladně (do 3 dnů) po svém rozhodnutí o pojmenování či změně průběhu ulice forma sdělení vektorová, rastrová sdělení při vzniku či změně ulice OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK kód a název ulice zapsaný v ISÚI kopii rozhodnutí na jehož základě došlo ke vzniku nebo změně průběhu ulice 1 nebo více výkresů s vyznačením průběhu DČÚ podklad KM a DMVS (je-li součástí UKM) název souboru: např _1_1 (číslo obce_číslo sdělení_pořadové číslo výkresu) - OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK DČU úsečka, lomená čára umístění v ose komunikace veřejná prostranství lokalizujeme pomocí bodu v jeho významovém nebo geometrickém centru

10 - OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK OBSAH VÝKRESU VE VEKTOROVÉ FORMĚ název a kód obce podle RÚIAN důvod změny (nová ulice rozhodnutí zastupitelstva obce, nové prostorové vymezení, reklamace) číslo usnesení obce, jde-li o návrh změny (neuvádí se u reklamace či zpřesnění) název podkladu, nad kterým byl návrh připraven (DMVS, KM) - OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK OBSAH VÝKRESU VE VEKTOROVÉ FORMĚ poznámku: jakékoliv textové sdělení upřesňující vymezení či jiné sdělení autora jméno a kontakt na zpracovatele výkresu seznam ulic dotčených změnou, obsahující plný název ulice, ID ulice přidělené systémem ISÚI, číslo ulice ve výkresu, jsou-li ve výkresu pro popis DČU použita čísla OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK OBSAH VÝKRESU VE VEKTOROVÉ FORMĚ vlastní kresba provedena v azurové barvě (RGB 0; 240; 240) správně lokalizovaná v S-JTSK u formátů DGN a ESRI Shapefile lze místo umístěných textů použít připojení atributové tabulky ve formátu.mdb nebo.dbf s názvem ulice k jednotlivým lomeným čarám výkresu soubor s vektorovými daty by měl obsahovat jen DČU - OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK OBSAH VÝKRESU V RASTROVÉ FORMĚ vznik výkresu 2 způsoby zákres DČU např. v malování (podklad rastrový obrázek výřezu z katastrální mapy) ruční kresba DČU do podkladu v papírové podobě s následným naskenováním zákresu je potřeba skenovat do barevného rastru, nejlépe v 24bitové škále OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK OBSAH VÝKRESU V RASTROVÉ FORMĚ název a kód obce podle RÚIAN důvod změny číslo usnesení obce poznámku jméno a kontakt na zpracovatele výkresu orientační souřadnice výkresu (souřadnice Y, X v S-JTSK libovolného bodu uvnitř výkresu) - OBEC ZÁPIS ULICE OBSAH SDĚLENÍ NA ČÚZK OBSAH VÝKRESU V RASTROVÉ FORMĚ seznam ulic dotčených změnou relevantní část podkladové mapy pokud nejsou parcelní čísla čitelná, je třeba 1 libovolnou parcelu v použitém výřezu popsat parcelním číslem a názvem katastrálního území pro sdělení lze použít formáty PDF, TIFF, JPG

11 - OBEC - OBEC ZÁPIS ULICE Je ve Vaší obci a nebo v ORP pracovník GIS? Domluvte se s ním na spolupráci, může Vám velmi pomoci! upřednostňovaný formát zákresu definiční čáry ulice je vektorový přípustné formáty pro vektorový zákres jsou ESRI Shapefile, AutoCAD DraWinG File Format - verze 2007 a vyšší, Bentley Microstation Format verze V7 a V OBEC - OBEC ZÁPIS ULICE zaslání přes datovou schránku, kde ID je: uuaaatg přípustné formáty dat pro zaslání datovou schránkou jsou uvedeny ve vyhlášce č. 422/2010 Sb., Příloha č. 3 ze dne OBEC OKAMŽIK VZNIKU ULICE Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zvláštního právního předpisu (podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech) 28 zákona o obcích OD ZMĚNA! - OBEC OKAMŽIK VZNIKU ULICE OD ZMĚNA! zahájení ostrého provozu základních registrů vznik ulice bude dán okamžikem jejího pojmenování zápisem do RÚIAN prostřednictvím ISÚI EDITOR OBEC ( 43 odst. 3 ZZR)

12 - OBEC JAK POSTUPOVAT PŘI POJMENOVÁNÍ NOVÉ ULICE? zápis nové ulice do ISEO i do RÚIAN (pomocí ISÚI) v budoucnu by mělo dojít k propojení obou systémů - OBEC postup: zápis adresy (tj. i nové ulice) do ISEO (tak jak doposud) zápis do RÚIAN (ISÚI) založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici OBEC - OBEC OBEC - OBEC

13 - OBEC - OBEC ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU evidovaný objekt v RÚIAN dokončená stavba zapisovaná do KN dokončená stavba, která se do KN nezapisuje, ale má přidělené č.p. nebo č.e. a slouží k ubytování lidí, podnikání či jiné ekonomické činnosti ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR OBEC stavební objekt nepodléhá hlášení na stavební úřad či nevyžaduje stavební povolení (např. garáž 16 25m 2, skleník 16 40m 2,...) viz. stavební zákon 103 odst. 1 písm. a) bod 1, 2, 3,

14 ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR OBEC Odkud se obec dozví o objektech, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení? (podle 42 odst. 4 o ZZR) ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR OBEC 1. stavby mají č.p. nebo č.e. a jsou zapsány do katastru člověk si přijde na obec pro číslo 2. stavby nejsou zapsané v katastru, ale mají mít č.p. člověk si přijde pro číslo na obec 3. stavby jsou zapsané do katastru bez č.p. či č.e. obec se o nich dozví vnitřní reklamací z ISKN (v ISÚI se zadá Důvod změny: Vlastní zjištění ) JAK DOCÍLIT, ABY SI LIDÉ NECHALI STAVBU ZAPSAT DO KATASTRU A PŘIŠLI SI PRO Č.E.? Je vhodné, aby úředník na stavebním úřadě při vydání územního souhlasu poučil stavebníka o možném přestupku - 23 písm. d) katastrálního zákona, který může být pokutován podle 24 stejného zákona Stavebník má povinnost ohlásit KÚ změny týkající se jeho nemovitosti např. nové očíslování budovy viz. 10 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona 81 ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR SÚ stavební objekt podléhá hlášení na stavební úřad či vyžaduje stavební povolení pokud je stavba předmětem evidence v KN je povinným předkládaným podkladem geometrický plán pokud stojí stavební objekt na více parcelách, uvádí se vždy parcela vlastníka stavby či parcela s největší výměrou 82 ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR SÚ písemně si vyžádá dle 121 odst. 2 stavebního zákona od obce sdělení o č.p. či č.e. a části obce (obec dle 31 zákona č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení toto sdělí SÚ, není přípustné přidělení čísla domovního mimo území obce) stavební objekty s přidělenými čísly domovními musí ležet v katastrálním území příslušné obce (č.j. MV /UVS-2010 z ) 83 ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR SÚ + OBEC zapisovatel zapíše: typ SO (č.p., č.e., bez čísla) způsob využití (příloha č. 4 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.) podle kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby) technickoekonomické atributy se zapisují i nadále pouze do ČSÚ a v ISÚI se nevyplňují 84 14

15 ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR SÚ + OBEC lokalizační údaje zadávají se pomocí grafického webového klienta Marushka definiční bod SO zakreslí v místech značky geometrického plánu a pokud to není možné, umístí se zpravidla dovnitř do těžiště SO není-li stavba předmětem evidence KN stavebník vyznačí definiční bod např. do kopie situačního výkresu, který je podkladem pro územní řízení ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU EDITOR SÚ + OBEC pokud SO není evidován v KN a nemá v RÚIAN zobrazenou hranici, definiční bod SO objektu se umístí např. pomocí podkladu ortofota vzniká-li se stavebním objektem také adresní místo, zapíše jej zapisovatel také

16 91 92 ZALOŽENÍ ADRESNÍHO MÍSTA EDITOR SÚ + OBEC definiční bod adresního místa se umístí uvnitř stavebního objektu v místě vchodu z ulice pokud je ke vchodu adresního místa znemožněn přístup vozidel záchranné služby a hasičů, umístí se tyto definiční body k přístupovým místům do stavebního objektu po je potřeba zapsat každou novou, změněnou či zaniklou adresu do RÚIAN (ISÚI) a do ISEO! aplikace ÚIR-ADR (Územně identifikační registr adres) neumožňuje editaci dat o změnách v editaci v ISEO budou editoři informování MVČR v ISÚI se nevypisuje tzv. index domu ID adresního místa bude přiděleno systémem automaticky

17 EDITAČNÍ POVINNOSTI OBCÍ Editace údajů je ze zákona povinností příslušné obce! NEČINNOST OBCE = VELKÝ PROBLÉM!!! např. MPSV nemůže vyplácet sociální dávky na nové adrese, pokud tato nová adresa (vzniklá po migraci k ) není obcí či stavebním úřadem řádně zavedena do ISÚI, protože UIR-ADR MPSV již se edituje výhradně z ISÚI, což je úkol obcí!!! ODSTRANĚNÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU ODSTRANĚNÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU ODSTRANĚNÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU KDY ZAČNE PRO SÚ BĚŽET LHŮTA 3. PRACOVNÍCH DNŮ PRO ZÁPIS REFERENČNÍHO ÚDAJE? POSTUP PŘI ŘEŠENÍ REKLAMACÍ - Podávání prostřednictvím agendového systému a ISZR 1. Občan nebo organizace doloží chybu OVM, který s daným údajem pracuje 2. OVM uvědomí příslušného editora 3. Editor zpochybněného údaje označí údaj jako nesprávný 4. Editor ověří správnost údaje údaj opraví nebo reklamaci zamítne

18 TYPY REKLAMACÍ, KTERÉ MOHOU OVM ZASÍLAT PROSTŘEDNICTVÍM ISZR A ISÚI ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ REKLAMACE V ISÚI 1. Údaje již ve stavu požadující reklamace aplikace o tom vrátí zadavateli reklamace zprávu, reklamaci označí jako Vyřízená kladně a do systému ji neuloží 2. Existuje totožná nevyřízená reklamace od stejného zadavatele aplikace vrátí zadavateli zprávu, reklamaci označí jako Duplicitní a do systému ji neuloží ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ REKLAMACE V ISÚI 3. Existuje totožná nevyřízená reklamace od jiného zadavatele aplikace vrátí zadavateli zprávu o přijetí reklamace k existující reklamaci přidá identifikaci tohoto zadavatele reklamace ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ REKLAMACE V ISÚI 4. Data v ISÚI nejsou ve stavu požadující reklamace nebo shodná nevyřízená reklamace v systému dosud neexistuje aplikace vrátí zadavateli reklamace zprávu o přijetí reklamace reklamaci do systému uloží k vyřízení čištění dat v ISEO a v RÚIAN/ISÚI musí být vedeno shodně na ORP distribuovány čistící soubory datovými schránkami cestou krajských úřadů dne dle nařízení MV nutné data v ISEO a RÚIAN/ISÚI vyčistit do snahou při čištění dat je zabránit negativnímu dopadu na obyvatele a firmy (změna sídla firmy, výměna dokladů, rušení trvalých pobytů, ) Nesoulady: ulice v obci nesmějí být na různých místech ulice stejného názvu adresní místo v RÚIAN musí odpovídat ISEO (např. Masarykovo nám. 100 x Masarykovo náměstí 100) duplicitní čísla popisná nebo evidenční (musejí být jedinečná v rámci části obce) nenalezená adresa v RÚIAN nutno dohledat kolaudační rozhodnutí od či rozhodnutí o odstranění stavby nebo demolici

19 Nesouhlasí název ulice či veřejného prostranství? obec dohledá rozhodnutí zastupitelstva obce o pojmenování ulice či veřejného prostranství provede jednotný zápis do ISEO a RÚIAN/ISÚI pokud nelze rozhodnutí nalézt, sepíše se protokol o odstranění chyby v datech nebo se předloží zastupitelstvu ke schválení nové usnesení Nesouhlasí druh čísla domovního? obec dohledá rozhodnutí či doklad o přidělení čísla domovního provede jednotný zápis do ISEO a RÚIAN/ISÚI nutno řešit ve spolupráci se stavebním úřadem (jeho vyjádření k typu stavebního objektu a domovního čísla) Nesouhlasí druh čísla orientačního? obec dohledá rozhodnutí či doklad o přidělení čísla orientačního provede jednotný zápis do ISEO a RÚIAN/ISÚI pokud doklad nenalezen, sepíše se protokol o řešení nesouladu dat při zavádění referenčních údajů do RÚIAN/ISÚI Nesouhlasí znak čísla orientačního? obec dohledá doklad zajistí jednotný zápis do ISEO a RÚIAN/ISÚI č.o. se skládá max. ze 3 číslic a volitelného písmene české abecedy bez diakritiky a může být velké či malé Existuje stavební objekt s konkrétní adresou, když byl nalezen pouze v ISEO a ne v RÚIAN/ISÚI?

20 Možný postup, který byl použit v ORP Uherský Brod 1. byl zvolen koordinátor z řad úředníků komunikoval s ostatními obcemi komunikoval s editory v RÚIAN/ISÚI ze stavebních úřadů komunikoval s editorem dat v ISEO komunikoval s editory dat v RÚIAN/ISÚI na obci 2. obce ve spolupráci se stavebními úřady zaslaly na ORP čestná prohlášení o stavu jejich stavebních objektů (zda se jedná o novostavbu, stavbu po demolici, garáž či chatu apod.) 115 Možný postup, který byl použit v ORP Uherský Brod 3. stavební úřady ověřili stav stavebního objektu v katastru nemovitostí nebo zavoláním na finanční úřad (daň ze stavby) či vlastním zjištěním v terénu nebo kontaktováním vlastníka stavby 4. na základě zjištěných skutečností byly stavby do RÚIAN/ISUI zavedeny (SÚ stavby podléhající hlášení, obce stavby nevyžadující hlášení na SÚ) případně změněny nebo odstraněny (pokud se v RÚIAN nacházely) 116 Možný postup, který byl použit v ORP Uherský Brod 5. na základě čestného prohlášení starostů obcí byly neobydlené a zdemolované stavební objekty odstraněny z ISEO 6. zadání nové či změnu stávající ulice v RÚIAN/ISÚI nebo zrušení ulice z důvodu, že obec žádné ulice nemá bylo potřeba zapsat editory obce 7. editoři obce museli také prověřit ve spolupráci se SÚ stavební objekty s č.e. a zadat je do RÚIAN/ISÚI pokud se jednalo o objekty, které není třeba hlásit na SÚ 117 Kde mi mohou pomoci? HELPDESK - produkční prostředí ISÚI TELEFON: (Po Pá 7:00 17:00) Veškeré informace a metodický materiál Kde mi mohou pomoci? Ing. Markéta Holubcová Ing. Barbora Staňková 119 SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH BODŮ Ostrý provoz RÚIAN/ISÚI od Aktuálnost dat v ÚIR-ADR do (neprobíhá editace, editace je prostřednictvím ISÚI) Vyčištění dat do MV zaslalo soubor, nutno provést co nejdříve květen 2012 zaslání čistících souborů obcím, které doposud nevyčistily správně data Platné adresy pouze v RÚIAN/ISÚI po přestávají v jiných systémech platit Předpoklad fungování celého SZR je od Konec roku 2012 čištění dat ČSÚ a RÚIAN/ISÚI

21 SEMINÁŘE S PRAKTICKÝM ZADÁVÁNÍM DAT DO RÚIAN/ISÚI OBCE A MĚSTA KÚZK, 22. budova, číslo místnosti KÚZK, 22. budova, číslo místnosti KÚZK, 22. budova, číslo místnosti KÚZK, 22. budova, číslo místnosti KÚZK, 22. budova, číslo místnosti KÚZK, 22. budova, číslo místnosti Školení pouze měst a obcí, které jsou editory dat a nebudou uzavírat (či již nemají uzavřenou) veřejnoprávní smlouvu! DĚKUJI ZA POZORNOST! Použité zdroje Metodické materiály pro školitele RÚIAN/ISÚI

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Ing. Tomáš Holenda, oddělení RUIAN odboru 24, ČÚZK Konference CACIO 15. červen 2011, Praha Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup k datům Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Aktuální stav projektu Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN RÚIAN, ISÚI, VDP Obsah ZR RÚIAN Informační systém územní identifikace Kontroly dat RÚIAN Reklamace údajů RÚIAN Propojení s informačním systémem KN Veřejný dálkový přístup Registr územní identifikace, adres

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky Ing. Barbora Valouchová Program semináře Základní registry připomenutí RÚIAN Připomenutí a editace dat Změna přihlášení do ISÚI přechod z epusa na JIP současné a nové

Více

RÚIAN základní registr veřejné správy ČR

RÚIAN základní registr veřejné správy ČR RÚIAN základní registr veřejné správy ČR Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Projekt RÚIAN Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12.

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. Editace RÚIAN - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů Karel Štencel Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. října 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

RÚIAN a ISÚI pohledem některých našich editorů (obce a stavební úřady)

RÚIAN a ISÚI pohledem některých našich editorů (obce a stavební úřady) RÚIAN a ISÚI pohledem některých našich editorů (obce a stavební úřady) Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference ISSS 9. dubna 2013, Hradec Králové Projekt Vybudování Registru územní

Více

první zkušenosti z reálného provozu

první zkušenosti z reálného provozu Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), první zkušenosti z reálného provozu Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference egovernment 20:10 4. září 2012 Mikulov Projekt

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Použití základních registrů Kurz seznamuje s problematikou zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v rozsahu nezbytném pro pochopení důvodu jejich zavedení, vysvětlení principů fungování celého

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Školení školitelů ISÚI Jiří Formánek Český úřad

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Štencel Konference ISSS 2013 Hradec Králové, 9. dubna 2013 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI. Hana Gubániová

Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI. Hana Gubániová Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI Hana Gubániová Obsah prezentace Vyhledávání prvků Geometrické plány Chybové hlášky v ISÚI Další časté dotazy editorů www.ruian.cz Diskuze 5. 5. 2015 Jihlava Vyhledávání

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU Leden 2017 Strana 1/5 1. Sdělení údajů o definiční čáře ulice Sdělení údajů o definiční čáře ulice vychází z 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Základní cíl RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK 4. Pracovní setkání informatiků obcí III. 29. listopadu 2011, Kladno Projekt Vybudování Registru

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Reg. č. projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 Použití základních registrů Pracovní sešit Materiál vznikl v rámci řešení projektu Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů egovernmentu,

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí" seznamuje studenty se stejnojmenných základním registrem veřejné správy.

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Seznamovací seminář RÚIAN/ISÚI Jiří Formánek

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

ISÚI Informační systém územní identifikace

ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI Informační systém územní identifikace Helena Kynclová Jiří Formánek Hradec Králové, 23. 6. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů POPIS POSTUPU OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 111/2009 SB., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH (ZZR) A DOPROVODNÉHO ZÁKONA Č. 227/2009 SB. Cílem tohoto dokumentu je jednak

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Tomáš Holenda (použita část presentace místopřededy Karla Štencela pro ISSS) 16. Sympozium EDI (FACT a eb) Praha, 15. dubna 2010 Projekt Vybudování Registru

Více

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011 POSTUP OBCÍ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011 Projekt Vybudování VybudováníRegistru územníidentifikace identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 77/2007-22 Pokyny č. 34 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru

Více

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová Kontroly dat RÚIAN Hana Gubániová Obsah prezentace Kontroly dat RÚIAN Vznik nesouladů Typy kontrol o Kontroly na SO o Kontroly na AM bez DB o Kontrola ulice o Další kontroly Shrnutí řešení Co chystáme?

Více

Některé poznatky z potvrzování geometrických plánů

Některé poznatky z potvrzování geometrických plánů Některé poznatky z potvrzování geometrických plánů Ing. Petra Zemánková 22.9.2015 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Vyškov Kontrola GP a ZPMZ od 1.7.2014 v rámci potvrzování

Více

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Popis služeb ROS Součást projektu 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Česká republika - Český statistický úřad Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ 100 82 IČ: 00025593

Více

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah prezentace Vznik nesouladů Porovnání a kontroly dat RÚIAN Kontrola stavebních objektů Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic Další kontroly

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Článek II. Předmět spolupráce

Více

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor *MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 0000 7064, DIČ: CZ00007064 zastoupená Ing. Jiřím Krumpem ředitelem odboru rozvoje

Více

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) 26. února 2015, Zlín Ing. Marcela Vavříková Odbor územního plánování a stavebního řádu Obsah: 1. Základní registry 2. Projekt RÚIAN/ISÚI 3. Kontroly

Více

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR. Jiří Poláček

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR. Jiří Poláček INSPIRE a katastr nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace 1. Směrnice INSPIRE a IS spravované ČÚZK 2. Průběh implementace 3. Základní informace o RÚIAN 4. Současný stav implementace 5. Provozní aspekty

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 2. prosince 2015 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK vedoucí služebního úřadu ředitel Správy základních

Více

Zápisy stavebních objektů obcemi

Zápisy stavebních objektů obcemi Zápisy stavebních objektů obcemi Obsah Zápisy stavebních objektů obcemi... 1 Jaké stavební objekty zapisuje obec... 1 Stavební objekty nevyžadující stavební povolení ani ohlášení... 1 Jak se obec o takovém

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK aktualizováno FAQ - metodické dotazy.doc Strana 1/12 Obsah Obsah... 2 1. Obecné

Více

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek Praktické dopady projektu RÚIAN Ing. Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod RÚIAN a systém základních registrů veřejné správy Zdrojová data a naplnění RÚIAN Aktualizace údajů v RÚIAN (ISKN, ISÚI) Analýzy

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS 2010 Hradec Králové, 12. dubna 2010 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2014, ČAGI, 15.-16.5.2014)

Více

RÚIAN praktické dopady spuštění základního registru

RÚIAN praktické dopady spuštění základního registru RÚIAN praktické dopady spuštění Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostía modernizace

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Datové zprávy a agendy poskytující údaje

Datové zprávy a agendy poskytující údaje Datové zprávy a agendy poskytující údaje Mgr. Ondřej Žežula Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra 12. dubna 2017 Připomenutí hlavních změn v AIS RPP působnostním přeregistrace (změna agendy) nevyžaduje

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 3. října 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu.docx Strana 1/5 Obsah Povinný zápis identifikační parcely u stavebního

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Statutární město KLADNO IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Pracovní setkání se starosty obcí správního obvodu ORP Kladno 13.6.2012 Pavel Rous, Tomáš Kuthan, Jana Hrušková a hosté 18.6.2012

Více

DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. KMD - Katastrální mapa digitalizovaná

DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. KMD - Katastrální mapa digitalizovaná DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ KMD - Katastrální mapa digitalizovaná Proces digitalizace SGI byl zahájen již v roce 1993 Usnesením vlády ČR č. 312, ve kterém bylo uloženo předsedovi ČÚZK zpracovat

Více

KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) - digitální forma katastrální mapy vyhotovená přepracováním analogové mapy podle dřívějších předpisů, zejména

KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) - digitální forma katastrální mapy vyhotovená přepracováním analogové mapy podle dřívějších předpisů, zejména D O H O D A O S P O L U P R Á C I při pořizování, správě a aktualizaci Účelové katastrální mapy Jihočeského kraje uzavřená v souladu s 51 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

Na padesátém 81 100 82 Praha 10

Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ':=ČESKÝ STATISTICKÝ _ÚŘAD Na padesátém 81 100 82 Praha 10 OBECNf ÚŘAD VOZNICE DOŠLO DNE: 03-03- 2015 č.j.: Odbor statistických registrů V Praze dne 24.02.2016 Č. j.: 96/32-2016 Počet listů: 1 I Počet

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Ing. Tomáš Holenda, oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK seminář s obcemi Kladno 12. září 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 6. srpna 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

VITA A ISZR ŠKOLENÍ INFORMATIKŮ

VITA A ISZR ŠKOLENÍ INFORMATIKŮ VITA A ISZR ŠKOLENÍ INFORMATIKŮ ŠKOLENÍ Informatici 19.6. Praha Krystal 225 Uživatelé 26.6. Olomouc Flora 292 28.6. Praha MK 323 3.7. Praha Krystal 126 10.7. Brno Nová radnice 120 12.7. Chrudim 63 13.7.

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK aktualizováno 19. 10. 2011 (nově přidané texty podbarveny) FAQ - metodické dotazy

Více

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz Č.j. 10747/2010-13300 Metodický návod k provádění pozemkových úprav Schvalovatel: Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední

Více

PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ

PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ ŠKOLENÍ Správci IS 19.6. Praha Krystal 225 Uživatelé 26.6. Olomouc Flora 292 28.6. Praha MK 323 3.7. Praha Krystal 126 10.7. Brno Nová radnice 120 12.7.

Více

Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM

Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM Obsah 1. Účel dokumentu... 2 2. Přihlášení lokálního administrátora do SOVM... 2 3. Správa uživatelů... 3 3.1. Přidělování rolí uživateli... 4 3.1.1.

Více

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití PhDr. Jan Tretera Odbor veřejné správy a egovernmentu Ministerstvo vnitra Plzeň 15.

Více

Řešení přístupu k základním registrům proxio XR

Řešení přístupu k základním registrům proxio XR komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení přístupu k základním registrům proxio XR Pro: MHMP Datum: 22.11.2011 Autor: Jiří Krejnický MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova

Více

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s.

Více

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální výzva pro oblast podpory

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ Metodický návod Postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Jiří Dohnal Hradec Králové 12.4.2010 DOKUMENT DŮVĚRNOST www.i.cz 1 Osnova prezentace Vymezení pojmu Analýza problému a dat Změna

Více

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ 4.12.2014 ZÁKLADNÍ REGISTRY Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech potřeba zajistit veřejné správě garantované a aktuální nejčastěji používané údaje potřebné pro

Více

STAVEBNÍ ÚŘAD Betlémská kaple Masarykova kolej

STAVEBNÍ ÚŘAD Betlémská kaple Masarykova kolej STAVEBNÍ ÚŘAD 2012 Betlémská kaple Masarykova kolej VITA x ISZR Dva měsíce provozu Mgr. Jan Křížek, VITA software Obsah Spouštění ISZR Provoz na ISZR Uživatelské postupy Zkušenosti Připravované změny Statistický

Více

Petr Souček Odbor správy dat Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Odbor správy dat Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Odbor správy dat Český úřad zeměměřický a katastrální Digitalizace katastrálních map 2 3 Digitalizace dokončena usnesení vlády ČR č. 871 ze dne 25. července 2007 Stav k 4.5.2018: 99,04% k.ú..

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) PRAHA 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil:

Více

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček Poskytování údajů ČÚZK Jiří Poláček Obsah prezentace Poskytování údajů v resortu ČÚZK Přehled resortních informačních systémů a jejich vazby Pohled do historie Poskytování údajů z KN - související právní

Více

Kontrola stavebních objektů v ISÚI

Kontrola stavebních objektů v ISÚI Kontrola stavebních objektů v ISÚI Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka Číslo domovní ČSÚ DB Definiční bod GP ISÚI ISKN KN MOMC ORP Přirozený klíč RSO RÚIAN SO S-JTSK TEA VÚSC

Více

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha leden 2013 1 Pro připomenutí Aneb Co jsme si to postavili

Více