Technická příručka Meteorologická stanice WS / 2CKA003073B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická příručka ABB-free@home. Meteorologická stanice WS-1 3073-1-8811 / 2CKA003073B8811 19.05.2016"

Transkript

1 Pos: 2 /DinA-4 -- Online/00_Titel/6228 / @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Titel === / 2CKA003073B Technická příručka Meteorologická stanice WS-1

2 === Ende der Liste für Textmarke Inhaltsverzeichnis === Obsah Pos: 4 /DinA-4 -- Online/00_IVZ/IVZ - @ 1 Obsah 1 Instrukce k návodu Bezpečnost Použitá upozornění a symboly Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Cílová skupina / kvalifikace personálu Bezpečnostní předpisy Životní prostředí Struktura a funkce Rozsah dodávky Přehled typů Funkce Přehled o přístroji Technické údaje Rozměrové výkresy Připojení, vestavba/montáž Pokyny pro plánování Bezpečnostní předpisy Obrázky zapojení Montáž Uvedení do provozu Přiřazení přístrojů a určení kanálu Možnosti nastavení jednotlivých kanálů Propojení Aktualizace Obsluha Údržba Poznámky Index

3 Pos: 8 /DinA-4 -- Online/Hinweise zur Anleitung/Hinweise zur @ 1 Pos: 9 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Instrukce k návodu Pos: 7 /DinA-4 -- Online/1 Überschrift/Hinweise zur Instrukce k návodu Pozorně si přečtěte tuto příručku a řiďte se uvedenými pokyny. Zamezíte tak újmám na zdraví a věcným škodám a zaručíte spolehlivý provoz a dlouhou životnost přístroje. Příručku pečlivě uschovejte. Pokud přístroj předáte jiné osobě, předejte jí zároveň také tuto příručku. Za škody způsobené nedodržením příručky nepřebírá ABB odpovědnost. Potřebujete-li další informace nebo máte-li přístroji nějaké otázky, obraťte se na ABB nebo nás navštivte na internetu na adrese: 3

4 Pos: 12 /DinA @ 1 Pos: 14 /DinA-4 -- Online/Sicherheit/Verwendete Symbole/Teil @ 1 Pos: 15 /DinA-4 -- Online/Sicherheit/Verwendete Symbole/Teil n -- Eletrische @ 1 Pos: 16 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Bezpečnost Pos: 11 /DinA-4 -- Online/ Bezpečnost Přístroj je konstruován a provozně zabezpečen podle aktuálně platných pravidel techniky. Přístroj byl zkontrolován a opustil závod v bezpečném, technicky bezvadném stavu. Přesto hrozí zbytková rizika. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy pro zamezení rizik. Za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů nepřebírá ABB odpovědnost. Pos: 13 /DinA-4 -- Online/1.1 Überschrift/Verwendete Hinweise und Použitá upozornění a symboly Níže uvedená upozornění upozorňují na zvláštní rizika při zacházení s přístrojem nebo poskytují užitečné instrukce. Nebezpečí Ohrožení života / těžké újmy na zdraví Příslušný výstražný symbol ve spojení se signálním slovem Nebezpečí označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. výstraha Těžké újmy na zdraví Příslušný výstražný symbol ve spojení se signálním slovem Varování označuje hrozící nebezpečí, které může vést k úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. Výstraha Újmy na zdraví Příslušný výstražný symbol ve spojení se signálním slovem Výstraha označuje hrozící nebezpečí, které může vést k úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. Výstraha Věcné škody Tento symbol ve spojení se signálním slovem Pozor označuje situaci, která může vést k poškození produktu nebo předmětů v jeho okolí. Upozornění Tento symbol ve spojení se signálním slovem Upozornění označuje užitečné rady a doporučení pro efektivní zacházení s produktem. V provozním návodu jsou použity níže uvedené bezpečnostní symboly. Tento symbol varuje před elektrickým napětím. 4

5 Pos: 18 /DinA-4 -- Online/Sicherheit/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/6228 / @ 1 Pos: 19 /Systemmodule/ Abstand @ 1 Pos: 21 /DinA-4 -- Online/Sicherheit/Bestimmungswidriger Gebrauch/Teil @ 1 Pos: 22 /DinA-4 -- Online/Sicherheit/Bestimmungswidriger Gebrauch/Teil n -- @ 1 Pos: 23 /Systemmodule/ Abstand @ 1 Pos: 25 /DinA-4 -- Online/Sicherheit/Qualifikation des Personals/Installation, Inbetriebnahme und @ 1 Pos: 26 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Bezpečnost Pos: 17 /DinA-4 -- Online/1.1 Überschrift/Bestimmungsgemäßer Použití v souladu s určením Jedná se o meteorologickou stanici určenou k montáži na omítku budov. Hlásič pohybu reaguje dle nastavení na tělesnou teplotu a zapíná osvětlení. Přístroj je určen pro následující použití: provoz podle uvedených technických údajů, montáž na stěny budov, využití s možnostmi připojení, které přístroj nabízí. K použití v souladu s určením patří také dodržování všech údajů uvedených v této příručce. Pos: 20 /DinA-4 -- Online/1.1 Überschrift/Bestimmungswidriger Použití v rozporu s určením Jakékoli použití, které není uvedeno v Kapitola 2.2 Použití v souladu s určením na straně 5, je považováno za použití v rozporu s určením a může vést k újmám na zdraví osob a věcným škodám. ABB neručí za škody, které vzniknou v důsledku použití přístroje v rozporu s určením. Příslušné riziko nese výhradně uživatel nebo provozovatel. Přístroj není určen pro následující použití: svévolné konstrukční změny opravy Použití s přídavným sběrnicovým vazebním členem Pos: 24 /DinA-4 -- Online/1.1 Überschrift/Zielgruppe / Qualifikation des Cílová skupina / kvalifikace personálu Instalaci, uvedení do provozu a údržbu přístroje smí provádět jen školení elektrikáři s odpovídající kvalifikací. Kvalifikovaný elektrikář si musí přečíst tuto příručku a porozumět jí a řídit se příslušnými pokyny. Kvalifikovaný elektrikář musí dodržovat národní předpisy ohledně instalace, funkční zkoušky, oprav a údržby elektrických výrobků, které platí v jeho zemi. Kvalifikovaný elektrikář musí znát a správně používat pět bezpečnostních pravidel (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Odpojit od napětí 2. Zajistit proti opětovnému zapnutí 3. Zkontrolovat stav bez napětí 4. Uzemnit a zkratovat 5. Zakrýt nebo zahradit sousední díly, které jsou pod napětím 5

6 Pos: 28 /DinA-4 -- Online/11_Sicherheitshinweise/Gefahr/Gefahr V -- Gerät für @ 1 Pos: 29 /DinA-4 -- Online/11_Sicherheitshinweise/Vorsicht/Vorsicht -- Heiße Oberfläche / @ 1 Pos: 30 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Bezpečnost Pos: 27 /DinA-4 -- Online/ Bezpečnostní předpisy Nebezpečí elektrické napětí! Elektrické napětí! Ohrožení života a nebezpečí požáru způsobené elektrickým napětím ve výši 230 V. Při přímém nebo nepřímém kontaktu s díly pod napětím dochází k nebezpečnému průchodu proudu tělem. Následkem může být elektrický šok, popáleniny nebo smrt. Práce na 230V síti smí provádět jen odborný elektrotechnický personál. Před montáží nebo demontáží odpojte síťové napětí. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenými přívodními kabely. Neotvírejte žádné pevně přišroubované kryty na pouzdru přístroje. Používejte přístroj jen tehdy, je-li v technicky bezvadném stavu. Neprovádějte na přístroji, jeho komponentech a příslušenství žádné změny nebo opravy. Pozor horké povrchy! Dešťový senzor se při provozu zahřívá na velmi vysoké teploty. Nedotýkejte se ho. 6

7 Pos: 32.2 /DinA-4 -- Online/Hinweise zum Umweltschutz/Module/Hinweis -- Entsorgung @ 1 Pos: 32.3 /DinA-4 -- Online/Hinweise zum Umweltschutz/Module/Entsorgung kennzeichnungspflichtiger @ 1 Pos: 33 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Bezpečnost Pos: 32.1 /DinA-4 -- Online/ Životní prostředí Pamatujte na ochranu životního prostředí! Použité elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Přístroj obsahuje cenné suroviny, které lze opětovně použít. Přístroj proto odevzdejte do příslušné sběrny. Všechny obalové materiály a přístroje jsou vybaveny značkami a zkušebními razítky pro řádnou a odbornou likvidaci. Zlikvidujte obalový materiál a elektrické přístroje nebo jejich komponenty vždy prostřednictvím autorizovaných sběren nebo firem specializovaných na likvidaci odpadu. Výrobky splňují zákonné požadavky, zejména zákon o elektrických a elektronických přístrojích a nařízení REACH. (Směrnice 2012/19/EU OEEZ a 2011/65/EU RoHS) (Nařízení EU REACH a zákon pro realizaci nařízení (ES) č. 1907/2006) 7

8 Pos: 36 /DinA-4 -- Online/Aufbau und Funktion/01_Einleitung/Einleitung / @ 1 Pos: 37 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Struktura a funkce Pos: 35 /DinA-4 -- Online/1 Überschrift/Aufbau und Struktura a funkce Abb. 1: Přehled o produktu [1] Senzor intenzity slunečního záření [2] Dešťový senzor s vyhříváním (volitelně) [3] LED a tlačítko k určení polohy při uvedení přístroje do provozu a bootování [4] Větrné kolo [5] Teplotní senzor Meteorologickou stanici (se sběrnicovým vazebním členem) lze integrovat pouze do jednoho systému pomocí kterého může být přiřazena dostupným spínacím ovladačům, aby mohla řídit automatizované funkce. Přístroje měří teplotu, intenzitu slunečního záření a rychlost větru. Nejsou nakonfigurovány z výroby. Na přání zákazníka může být k horní straně přístroje přimontován dešťový senzor. Aktivuje se na přání (je třeba zajistit napájecí napětí 110 V 230 V). Údaje o počasí je možné zobrazit na internetu prostřednictvím pracovní plochy přístupového bodu systému a aplikace Integrovaný sběrnicový vazební člen umožňuje připojit přístroj k vedení sběrnice systému Upozornění Přístroj rozpozná déšť, až když je dešťový senzor dostatečně mokrý. Proto se může stát, že mezi prvními kapkami a okamžikem, kdy je déšť rozpoznán, vznikne časová prodleva. Když přestane pršet, může navzdory funkci vyhřívání několik minut trvat, než senzor vyschne a přístroj tuto skutečnost rozpozná. Může dojít ke zkreslení hodnot teploty v důsledku přímého slunečního svitu. 8

9 Pos: 39 /DinA-4 -- Online/Aufbau und Funktion/Lieferumfang/Lieferumfang / @ 1 Pos: 41 /DinA-4 -- Online/Aufbau und Funktion/Typenübersicht/Typenübersicht / @ 1 Pos: 43 /DinA-4 -- Online/Aufbau und Funktion/Funktion/Funktion / @ 1 Pos: 44 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Struktura a funkce Pos: 38 /DinA-4 -- Online/ Rozsah dodávky Součástí dodávky je nástěnný držák pro upevnění přístroje. Pos: 40 /DinA-4 -- Online/ Přehled typů Kanály senzoru Číslo výrobku Název produktu 1 WS-1 Meteorologická stanice Tab.1: Přehled typů Pos: 42 /DinA-4 -- Online/ Funkce V následující tabulce je uveden přehled dostupných funkcí a možností uplatnění přístroje: Symbol ovládací plochy Informace Název: Typ: Připravil/a: Funkce: Meteorologická stanice senzor Meteorologická stanice Senzor k ovládání funkcí systému v závislosti na údajích o počasí (teplotě, intenzitě slunečního záření a rychlosti větru). Dešťový senzor je k dispozici na přání. Tab.2: Přehled funkcí 9

10 Pos: 46 /DinA-4 -- Online/Aufbau und Funktion/Geräteübersicht/Geräteübersicht @ 1 Pos: 47 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Struktura a funkce Pos: 45 /DinA-4 -- Online/ Přehled o přístroji Obr. 2: Přehled o nástěnném držáku a meteorologické stanici [1] Samosvorná svorka pro připojení napájecího napětí [2] Svorka pro připojení sběrnice [3] Podložky [4] Pryžové těsnění / kabelové šroubení [5] Upevňovací šrouby nástěnného držáku [6] Šroub krytu [7] Nástěnný držák [8] Šroub kloubu nástěnného držáku [9] Vylamovací otvor pro odvod dešťové vody 10

11 Pos: 50 /DinA-4 -- Online/Technische Daten/Technische Daten/Technische Daten / @ 1 Pos: 52 /DinA-4 -- Online/Technische Daten/Maßbilder/Maßbild / @ 1 Pos: 53 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Technické údaje Pos: 49 /DinA-4 -- Online/1 Überschrift/Technische Technické údaje Název Napájení Napájení dešťového senzoru (volitelně) Účastník sběrnice Přípojky Ochranná třída Hodnota 21 V 32 V ss (přes vedení sběrnice) 110 V 230 V stř, -15 % +10 %, 50 / 60 Hz 1 (10 ma) Svorka pro připojení sběrnice: 0,4 0,8 mm Typ vedení: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm Izolace: cca 5 mm Samosvorná svorka pro připojení napájecího napětí Typ vedení: NYM max. průměr vedení 1,5 mm 2 Izolace: cca 7 mm II Ochranná třída P44 dle EN Větrný senzor Senzory intenzity slunečního záření (3x) Zobrazení dešťového senzoru 2 30 m/s luxů prší/neprší Okolní teplota -20 C +55 C Skladovací teplota -20 C +70 C Tab.3: Technické údaje Pos: 51 /DinA-4 -- Online/ Rozměrové výkresy Obr. 3: Rozměry Všechny rozměry jsou v milimetrech. 11

12 Pos: 57 /DinA-4 -- Online/11_Hinweise -- generell/hinweis -- @ 1 Pos: 58 /Systemmodule/ Abstand @ 1 Pos: 60 /DinA-4 -- Online/11_Sicherheitshinweise/Gefahr/Gefahr -- Stromschlag durch @ 1 Pos: 61 /DinA-4 -- Online/11_Sicherheitshinweise/Gefahr/Gefahr -- Fachkenntnisse mit @ 1 Pos: 62 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Připojení, vestavba/montáž Pos: 55 /DinA-4 -- Online/1 Überschrift/Anschluss, Einbau / Připojení, vestavba/montáž Pos: 56 /DinA-4 -- Online/ Pokyny pro plánování Upozornění Pokyny pro plánování a používání systému jsou uvedeny v návodu k obsluze systému Návod je k dispozici ke stažení na stránkách Pos: 59 /DinA-4 -- Online/ Bezpečnostní předpisy Nebezpečí úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu! Ohrožení života elektrickým napětím ve výši 230 V při zkratu na nízkonapěťovém vedení. Nízkonapěťová a 230V vedení se nesmí instalovat společně do jedné zásuvky pod omítku! Zajistěte při montáži elektrické oddělení obvodů SELV od ostatních obvodů (> 10 mm). Pokud nelze dodržet nejmenší vzdálenost, např. v elektronických zásuvkách, použijte izolační trubičky. Dbejte na správnou polaritu. Dodržujte platné předpisy. Nebezpečí elektrické napětí! Instalujte přístroje jen tehdy, máte-li potřebné elektrotechnické znalosti a zkušenosti. Při neodborné instalaci ohrožujete svůj vlastní život a uživatele elektrického zařízení. Při neodborné instalaci mohou vzniknout závažné věcné škody, např. požár. Potřebné odborné znalosti a podmínky pro instalaci jsou alespoň: Používejte pět bezpečnostních pravidel (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Odpojit od napětí 2. Zajistit proti opětovnému zapnutí 3. Zkontrolovat stav bez napětí 4. Uzemnit a zkratovat 5. Zakrýt nebo zahradit sousední díly, které jsou pod elektrickým napětím. Používejte vhodné ochranné osobní prostředky. Používejte jen vhodné nářadí a měřicí přístroje. Zkontrolujte druh napájecí elektrické sítě (TN systém, IT systém, TT systém) pro zajištění z toho vyplývajících podmínek připojení (klasické nulování, ochranné uzemnění, potřebná doplňující opatření atd.). Dbejte na správnou polaritu. 12

13 Pos: 64 /DinA-4 -- Online/Anschluss, Einbau / Montage/Elektrischer Anschluss/Anschlussbilder/Anschlussbild / @ 1 Pos: 66 /DinA-4 -- Online/11_Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung -- Kurzschluss und Korrosion / @ 1 Pos: 67 /DinA-4 -- Online/Anschluss, Einbau / Montage/Einbau / Montage/Montage in UP- / AP-Dosen/Montage/Montage / @ 1 Připojení, vestavba/montáž Pos: 63 /DinA-4 -- Online/ Obrázky zapojení Obr. 4: Přípojky Upozornění Přístroj nemusí být při provozu připojen k napětí. V tomto případě však nebude fungovat vyhřívání dešťového senzoru. Pos: 65 /DinA-4 -- Online/ Montáž Varování zkrat a koroze Zkrat a koroze v důsledku proniknutí dešťové vody. Při upevňování nástěnného držáku použijte přiložené podložky. V základní desce vylomte otvor pro odvod vody [9]. Upozornění Meteorologickou stanici nemontujte do závětří. Dbejte na to, aby nedocházelo ke stínění a odrazům slunečního světla například od zdí okolních domů. Přístroj umístěte tak, aby byl orientován co nejvíce na jih. Dbejte na správnou montážní polohu: větrné kolo musí směřovat dolů, dešťový senzor musí směřovat nahoru. 13

14 Připojení, vestavba/montáž Upevnění na stěnu Pro montáž přístroje proveďte následující kroky: Obr. 5: Montáž a připojení nástěnného držáku 1. Nástěnný držák [7] upevněte na zeď pomocí přiložených šroubů [5] a podložek [3]. K dosažení stupně ochrany IP44 musí být použity podložky. Pokud nelze chránit nástěnný držák před deštěm, vylomte v základní desce [9] otvor pro odvod dešťové vody, která pronikne krytem přístroje. 2. Připojení integrovaného sběrnicového vazebního členu podle schématu zapojení: Veďte kabel sběrnice systému pryžovým těsněním / kabelovým šroubením [4] v nástěnném držáku. Připojte kabel sběrnice systému na 2pólovou připojovací svorku sběrnice [2] v nástěnném držáku. Dbejte na správnou polaritu! 3. Připojení volitelného dešťového senzoru s vyhříváním: Veďte kabel 230 V pryžovým těsněním / kabelovým šroubením v nástěnném držáku. Připojte kabel 230 V na připojovací svorku [1] v nástěnném držáku. Přístroj nemusí být při provozu připojen k napětí. V tomto případě však nebude fungovat vyhřívání dešťového senzoru. 14

15 Pos: 68 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Připojení, vestavba/montáž 1. Povolte dva šrouby na ramenu [8]. 2. Meteorologickou stanici zasuňte shora do nástěnného držáku. 3. Utáhněte šroub [6]. 4. Zajistěte, aby byla meteorologická stanice vodorovně, a utáhněte šrouby [8]. Obr. 6: Připevnění ramena k nástěnnému držáku 15

16 Pos: 71 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Einleitung/Einleitung -- System Access @ 1 Pos: 72 /DinA-4 -- Online/11_Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung -- Windschäden / @ 1 Pos: 73 /DinA-4 -- Online/11_Hinweise -- generell/hinweis -- Inbetriebnahme und @ 1 Pos: 74 /Systemmodule/ Abstand @ 1 Pos: 76 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Gerät @ 1 Pos: 77 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Uvedení do provozu Pos: 70 /DinA-4 -- Online/ Uvedení do provozu Uvedení přístroje do provozu se provádí na internetu prostřednictvím pracovní plochy přístupového bodu systému. Východiskem je, že základní kroky uvedení celého systému do provozu již byly úspěšně provedeny. Uživatel musí být předem obeznámen se základními funkcemi softwaru přístupového bodu systému pro uvedení přístroje do provozu. Přístupový bod systému představuje spojení mezi účastníky systému a smartphonem, tabletem nebo počítačem. Prostřednictvím přístupového bodu systému probíhá při uvedení přístroje do provozu identifikace účastníků a programování. Přístroje, které jsou fyzicky připojeny ke sběrnici systému se automaticky nahlásí u přístupového bodu systému. Předají mu informace o svém typu a funkcích, které podporují (viz kapitola 3.3 Funkce na straně 9). Při prvním uvedení přístroje do provozu je každému přístroji přidělen univerzální název, např. senzor/spínací ovladač 1/1násobný. Instalatér musí jednotlivým přístrojům přidělit smysluplné názvy podle jejich významu, např. stropní světlo v obývacím pokoji. Aby bylo možné využívat funkce, musí být přístroje parametrizovány. Varování Zatažení markýz a žaluzií ve větru určitou dobu trvá. Nastavte parametry poryvu větru dle pokynů výrobce markýz nebo žaluzií. Upozornění Obecné informace o uvedení přístroje do provozu a parametrizaci jsou k dispozici v technické příručce a v online nápovědě přístupového bodu systému. Pos: 75 /DinA-4 -- Online/1.1 Überschrift/Gerätezuordnung und Přiřazení přístrojů a určení kanálu Je vyžadována identifikace přístrojů připojených k systému, tj. přístroje musí být přiřazeny podle svého významu určité místnosti a musí být smysluplně pojmenovány. Přiřazení přístrojů probíhá na internetu prostřednictvím pracovní plochy přístupového bodu systému. 16

17 Pos: 79 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Gerät hinzufügen/freeathome/gerät hinzufügen -- @ 1 Uvedení do provozu Pos: 78 /DinA-4 -- Online/1.1.1 Überschrift/Gerät Přidání přístroje Obr. 7: Volba skupiny přístrojů 1. Vyberte ze seznamu Přidání přístroje správnou skupinu přístrojů. Upozornění Dbejte na to, aby byl nastaven správný filtr a zobrazila se tak správná skupina přístrojů. Obr. 8: Přidání přístroje 2. Vyberte ze seznamu Přidání přístroje požadovanou aplikaci a přetáhněte její symbol do hlavního rámečku na pracovní ploše. 17

18 Uvedení do provozu Obr. 9: Přiřazení přístrojů Zobrazí se okno se seznamem všech přístrojů kompatibilních s vybranou aplikací. Identifikace prostřednictvím sériového čísla Obr. 10: Identifikace prostřednictvím sériového čísla 3. Porovnejte sériová čísla a krátké ID z identifikačního štítku na přístroji s čísly a ID uvedenými v seznamu. Tímto způsobem identifikujte hledaný přístroj a případně také požadovaný kanál. Údaje z identifikačního štítku je navíc nutné doplnit ke schématu přístroje. 18

19 Pos: 80 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Uvedení do provozu Zadání názvu Obr. 11: Zadání názvu 4. Zadejte snadno pochopitelný název, pod kterým se bude aplikace následně zobrazovat, jako např. Meteorologická stanice na severní stěně. 5. Klepněte na symbol zaškrtnutí vpravo dole. Zadaný název se uloží. 19

20 Pos: 82 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Gerät hinzufügen/freeathome/einstellmöglichkeiten pro Kanal -- @ 1 Pos: 83 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Gerät hinzufügen/freeathome/gerät wählen -- @ 1 Pos: 84 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Uvedení do provozu Pos: 81 /DinA-4 -- Online/1.1 Überschrift/Einstellmöglichkeiten pro Možnosti nastavení jednotlivých kanálů Je nutné provést obecná nastavení a speciální nastavení parametrů jednotlivých kanálů. Nastavení probíhá na internetu prostřednictvím příslušné funkce přiřazení ovládací plochy přístupového bodu systému. Volba přístroje Obr. 12: Volba přístroje 1. V hlavním rámečku na pracovní ploše vyberte symbol přístroje [1]. V náhledu na seznam [2] se zobrazí všechny dostupné možnosti nastavení příslušného kanálu. Je možné provádět následující nastavení. 20

21 Pos: 86 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Gerät hinzufügen/freeathome/einstellungen -- @ 1 Uvedení do provozu Pos: 85 /DinA-4 -- Online/1.1.1 Überschrift/Wetterstation Nastavení meteorologické stanice Obecná nastavení senzoru [1] Změna názvu [2] Smazání kanálu [3] Určení intervalu odesílání [4] Volba jednotlivých senzorů Obr. 13: Obecná nastavení senzoru Nastavení senzoru intenzity slunečního záření [1] Nastavení, od jaké hodnoty luxů se aktivuje alarm intenzity slunečního záření Obr. 14: Nastavení senzoru intenzity slunečního záření Příklad: Senzor intenzity slunečního záření je propojen s ovladačem žaluzií: Intenzita slunečního záření překročí stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou staženy (prodleva: 5 minut) Intenzita slunečního záření klesne pod stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou vytaženy (prodleva: 15 minut) Hystereze je obecně nastavená na 5000 luxů. 21

22 Uvedení do provozu Nastavení teplotního senzoru [1] Nastavení, od jaké hodnoty okolní teploty se aktivuje alarm možnosti námrazy Obr. 15: Nastavení teplotního senzoru Příklad: Teplotní senzor je propojen s ovladačem žaluzií: Teplota ochrany před zamrznutím překročí stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou spuštěny (prodleva: 5 minut) Teplota ochrany před zamrznutím klesne pod stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou vytaženy (prodleva: 15 minut) Nastavení větrného senzoru [1] Nastavení, od jaké síly větru se aktivuje větrný alarm Obr. 16: Nastavení větrného senzoru Příklad: Větrný senzor je propojen s ovladačem žaluzií: Větrný alarm překročí stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou vytaženy (prodleva: žádná) Větrný alarm klesne pod stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou spuštěny (prodleva: 10 minut) 22

23 Pos: 88 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Gerät hinzufügen/freeathome/verknüpfungen vornehmen -- @ 1 Pos: 89 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Uvedení do provozu Dešťový senzor 1. Nastavení citlivosti dešťového senzoru. Při nastavení Vysoká je senzor citlivější. Toto nastavení by se mělo používat v oblastech chudých na srážky. Nastavení Nízká by se mělo používat v oblastech bohatých na srážky. Obr. 17: >>Název obrázku<< Příklad: Dešťový senzor je propojen s ovladačem žaluzií: Dešťový alarm překročí stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou spuštěny (prodleva: žádná) Dešťový alarm klesne pod stanovenou mezní hodnotu: žaluzie jsou vytaženy (prodleva: 10 minut) Pos: 87 /DinA-4 -- Online/ Propojení Meteorologické stanice a členové uložení prostřednictvím příslušné funkce přiřazení mohou být nyní vzájemně propojeny. Jednotlivé senzory meteorologické stanice jsou přitom spojeny s nejméně jedním odpovídajícím členem. Větrný senzor může být například propojen s ovladačem žaluzií. Jakmile je pak dosažena stanovená intenzita větru, jsou žaluzie vytaženy. Propojení probíhá na internetu prostřednictvím příslušné funkce ovládací plochy přístupového bodu systému. 23

24 Pos: 91 /DinA-4 -- Online/Inbetriebnahme/Inbetriebnahme -- Mechanisch/Gerät hinzufügen/freeathome/aktor und Sensor verknüpfen -- @ 1 Pos: 92 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Uvedení do provozu Pos: 90 /DinA-4 -- Online/1.1.1 Überschrift/Aktor und Sensor Propojení členu a senzoru Obr. 18: Propojení členu a senzoru 1. Zvolte na pracovní ploše senzor [1], který chcete propojit s členem. Vedle symbolu meteorologické stanice se zobrazí rozevírací seznam se všemi senzory dostupnými pro danou meteorologickou stanici. 2. Zvolte požadovaný senzor. Vybraný senzor se zobrazí v náhledu na seznam. 3. Zvolte člen [2], který chcete ovládat senzorem. 4. Stisknutím šipky [3] vpravo dole se změny uloží. Propojení je naznačeno modrou spojovací linkou mezi oběma přístroji. Konfigurace jsou automaticky převedeny na všechny přístroje. Přenos může trvat v závislosti na počtu přístrojů několik sekund. Během přenosu se kolem příslušných přístrojů zobrazí ukazatel průběhu. Upozornění Senzor může být propojen s několika členy. Senzor může být navíc propojen s výstupy. 24

25 Pos: 95 /DinA-4 -- Online/Updatemöglichkeiten/Software-Aktualisierung -- System Access @ 1 Pos: 98 /DinA-4 -- Online/Bedienung/Betrieb -- Normalbetrieb / Bedienung Alltagsbetrieb/01_Einleitung/freeAThome/Einleitung / @ 1 Pos: 101 /DinA-4 -- Online/Wartung/Wartungsfreies @ 1 Pos: 102 /DinA-4 -- Online/Wartung/Reinigung/Weiches Tuch und @ 1 Pos: 103 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Aktualizace Pos: 94 /DinA-4 -- Online/ Aktualizace Aktualizace firmwaru se provádí na internetu prostřednictvím ovládací plochy přístupového bodu systém. Pos: 97 /DinA-4 -- Online/ Obsluha Přístroj automaticky reaguje na změny počasí. Není nutný žádný další zásah uživatele. Pos: 100 /DinA-4 -- Online/ Údržba Přístroj je bezúdržbový. Pokud dojde k poškození přístroje, např. při přepravě nebo skladování, nepokoušejte se jej opravit sami. Otevřením krytu přístroje zaniká nárok na záruku. Přístroj je nutné montovat tak, aby byl přístupný pro ovládání, zkoušky, prohlídky, údržbu a opravy (dle normy DIN VDE ). Znečištěné přístroje očistěte měkkým suchým hadříkem. Pokud to nestačí, mírně navlhčete hadřík mýdlovým roztokem. 25

26 Pos: 106 /Systemmodule/ Seitenumbruch @ 1 Poznámky Pos: 105 /DinA-4 -- Online/ Poznámky 26

27 Pos: 109 /DinA @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Inhalt === Index Pos: 108 /DinA-4 -- Online/ Index A Aktualizace Aktualizace firmwaru B Bezpečnost... 4 Bezpečnostní předpisy... 6, 12 C Cílová skupina... 5 D Dešťový senzor... 8 F Funkce... 9, 16 I Identifikace Identifikační štítek Instrukce k návodu... 3 K Kvalifikace personálu... 5 Kvalifikovaný elektrikář... 5 L LED... 8 M Montáž N Napájení Nastavení senzoru intenzity slunečního záření Nastavení větrného senzoru Nástěnný držák O Obecná nastavení senzoru Obrázky zapojení Obsluha Ochranná třída Odpovědnost... 4 Okolní teplota Otvor pro odvod dešťové vody P Pokyny pro plánování...12 Použitá upozornění a symboly...4 Použití v rozporu s určením...5 Použití v souladu s určením...5 Poznámky...26 Přehled o přístroji...10 Přehled typů...9 Přidání přístroje...17 Připojení k síti...10 Připojení sběrnice...10 Připojení, vestavba/montáž...12 Přiřazení přístrojů...16 Přístupový bod systému (System Access Point)...16 Propojení...23 člen...24 senzor...24 První uvedení přístroje do provozu...16 R Rozměrové výkresy...11 Rozsah dodávky...9 S Senzor intenzity slunečního záření...8, 11 Sériové číslo...18 Skladovací teplota...11 Struktura a funkce...8 T Technické údaje...11 Teplotní senzor...8 Tlačítko...8 U Údržba...25 Uvedení do provozu...16 V Větrné kolo...8 Větrný senzor...11 Volba přístroje...20 Z Závětří...13 Životní prostředí

28 Pos: 111 /DinA-4 -- Online/00_Rueckseite/Rueckseite -- @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Rueckseite === Podnik skupiny ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Centrální odbytový servis: Tel.: Fax: Upozornění Vyhrazujeme si právo provést kdykoliv technické změny a změny obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení. U objednávek platí dohodnuté podrobné údaje. ABB nepřebírá odpovědnost za případné chyby nebo neúplnosti v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument a v něm obsažená témata a obrázky. Rozmnožování, předávání třetí osobě nebo použití obsahu, i ve zkrácené formě, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti ABB zakázáno. Copyright 2016 Busch-Jaeger Elektro GmbH Všechna práva vyhrazena

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G KROHNE 01/2006 A 11 VA40 01 CZ Doplněk montážního a provozního předpisu VA 40/./../K. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy Kategorie II 2 G Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS FB10000 Podmínky Vydání 08/006 1153166 / CS Příručka SEW-EURODRIVE

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo Přenosná baterie Colorovo PowerBox Slim 2500 2 Návod k obsluze přístroje Děkujeme, že jste si koupili přenosnou energetickou banku Colorovo PowerBox Slim 2500. Jsme si jisti, že splní vaše očekávání. Než

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VAROVÁNÍ! Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou nebo s vlhkostí! Odpojte napájecí kabel, pokud se chystáte otevírat kryt výrobku! Pro Vaši vlastní bezpečnost prostudujte pečlivě tento návod

Více

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru.

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru. Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro senzory proudění VS3000 Dokument číslo: 704036/03 10/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny........................ strana 3 Použití z hlediska určení......................

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Návod k montáži Ohřev odtoku vany kondenzátu Venkovní jednotka BWL-1S(B)-07/10/14 Strana 2 8

Návod k montáži Ohřev odtoku vany kondenzátu Venkovní jednotka BWL-1S(B)-07/10/14 Strana 2 8 Návod k montáži Ohřev odtoku vany kondenzátu Venkovní jednotka BWL-1S(B)-07/10/14 Strana 2 8 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49(0)8751/74-0 Fax +49(0)8751/74-1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup WiFi couvací kamery. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení

NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení Topidlo TP 400V 02.1 Elektrické vytápění a větrání kabin obsluh strojů Elektrodílna Dalecký, s.r.o. Čáslavská 1257 537 01 Chrudim IV Czech Republic Tel./fax:

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600 Montážní příručka Joola Clima Výr.číslo: 12600 22 mm hliníkové sendvičové desky - skládací, nastavovací Automatické skládací nohy EN 14468-1C Rekreační sporty - Vysoká kvalita Důležité informace: Prosím

Více

GARDENA. 4000/6 Inox č.v. 1474. Návod na použití Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní

GARDENA. 4000/6 Inox č.v. 1474. Návod na použití Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní GARDENA 4000/6 Inox č.v. 1474 Návod na použití Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní GARDENA Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní 4000/6 Inox Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži Vyhřívání autosedaček Magic Heat Vlastnosti Tyto podložky Vás příjemně zahřejí, uvolní bederní část Vaší páteře nebo Vašeho spolujezdce. Kromě toho ochrání i originální čalounění (potahy) sedadla ve voze

Více

BATERIOVĚ NAPÁJENÝ BEZDRÁTOVÝ ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER INSTALAČNÍ MANUÁL EW1B

BATERIOVĚ NAPÁJENÝ BEZDRÁTOVÝ ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER INSTALAČNÍ MANUÁL EW1B BATERIOVĚ NAPÁJENÝ BEZDRÁTOVÝ ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER INSTALAČNÍ MANUÁL EW1B Instalační manuál v1.1 Kompatibilita: ESIM264 všechny verze + EWT1 všechny verze. ESIM364 všechny verze. EPIR všechny verze +

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze 2 Obsah Obsah...3 Obecná upozornění...4 1. Bezpečnostní upozornění...5 2. Použití...6 3. Popis přístroje...7 3.1 Displej a tlačítka...7

Více

C240. Řetězový pohon pro automatizaci oken

C240. Řetězový pohon pro automatizaci oken Řetězový pohon pro automatizaci oken Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Čeština... 3-7 FPS 4001

Čeština... 3-7 FPS 4001 FPS 4001 2 Čeština... 3-7 FPS 4001 Obsah 3 CZ Ochranné sluchátka NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto zahradní ochranné sluchátka. Než jej začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně

Více

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com NS85-01 ALFA IN a.s. www.alfain.com strana 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST

Více

Deli Compact 306.057 V1/0311

Deli Compact 306.057 V1/0311 Deli Compact 306.057 V1/0311 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv 135

Více

VENESSE Comfort VCV-B-25E, VCV-B-25F, VCV-B-25W, VCV-B-25S, Plný návod INSTALACE

VENESSE Comfort VCV-B-25E, VCV-B-25F, VCV-B-25W, VCV-B-25S, Plný návod INSTALACE 2 CZ VENESSE Comfort VCV-B-25E, VCV-B-25F, VCV-B-25W, VCV-B-25S, Plný návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE! BUDETE POTŘEBOVAT TECHNICKÉ INFORMACE Význam Varování nebo upozornění Důležité

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Návod S + B uzavírací desky do DN 4000 (Art. 300)

Návod S + B uzavírací desky do DN 4000 (Art. 300) Návod S+BuzavíracídeskydoDN4000 (Art.300) Typzařízení: Art.300Uzavíracídeskydvoudílné Erstellt: 100326 Ersteller: BS M:\Dokumenty\Prospekty - texty\stadler+beck Speyer\Navody\Betriebsanleitung Absperrscheibe

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více