Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně Zařadí na základě individuálních schopností a získaných dovedností slyšenou hudbu do stylového období Hudební rytmus Orientace v notovém záznamu Instrumentální Záznam hudby Orientace v notovém záznamu, hudebně pohybové Úvodní a Rytmizace textů, říkadla Hodnoty not a pomlk Pěvecký projev hlasová hygiena, náprava hlasové nedostatečnosti Takt, taktová označení Práce s notovým zápisem Rytmická hra na tělo Repetice, kánon vícehlasý zpěv Intonační cvičení vzestupná a sestupná řada tónů Haydn Koncert, symfonie 6. září říjen RSP cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení pozornosti a zapamatování SS cvičení sebekontroly a sebeovládání PS dovednosti pro pozitivní naladění mysli PL vzájemné poznávání lidí ve skupině MV péče o dobré, respektování druhého K řeč těla, zvuků a slov, technika a výraz řeči Čj lidová poezie Dě klasicismus

2 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy Sluchově rozliší zvuky hudebních nástrojů a umí je pojmenovat Umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a tóninou Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy Vytváří a volí jednoduchý rytmicky správný doprovod Instrumentální Zpěv lidových písní s notovým zápisem; zachycení rytmu zpívané písně pomocí notového záznamu Rondo improvizace hudební formy Dechové dřevěné nástroje Dechové žesťové nástroje 6. Orientace v notovém záznamu Notová osnova, další způsoby záznamu noty Janáček Lašské tance Instrumentální Vánoční koledy, vlastní vokální projev, Orffovy nástroje listopad prosinec ES lidová slovesnost, zvyky a tradice KK vedení a organizování práce skupiny MV právo všech lidí, žít společně a podílet se na spolupráci KD jedinečnost každého člověka VV lustrace písní 2

3 Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do styl. období a porovnává ji s dalšími skladbami Instrumentální Opakovaný poslech Rytmické hádanky Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého. Shrnutí učiva Intonační cvičení 6. leden Umí slovně charakterizovat a prakticky rozlišit orchestr symfonický a komorní Umí taktovat dvoučtvrťový, tříčtvrťový a čtyřčtvrťový takt Komorní hudba Hudebně pohybové Činnosti Taktování Hra na dirigenta KK dovednost navazovat na druhé KR kreativita, originalita, schopnost vidět věci jinak 3

4 Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy Schubert Pstruh Lidová a umělá píseň Čj, Dě romantismus Dokáže vytvořit vlastní jednoduché rytmické motivy, rozpozná hud. variace Variace na téma Pstruh rytmická, vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje 6. únor K aktivní naslouchání RSP cvičení pozornosti a zapamatování Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientace v notovém záznamu Dynamická znaménka 4

5 Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Instrumentální Instrumentální Písně rytmické vyjádření textu Rytmické hádanky, rytmická paměť Sluchově rozliší zvuky hudebních nástrojů a umí je pojmenovat Smyčcové nástroje 6. březen Umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a tóninou Orientace v notovém Záznamu Vokální činnost Stupnice, intonace, durové a mollové tóniny 5

6 Umí rozlišit skladbu vokální a instrumentální, zpívá intonačně čistě Brahms Ukolébavka Brahms - Uherské tance K aktivní naslouchání Čj, Dě romantismus Ze práce s mapou Vytváří jednoduchý rytmicky správný doprovod Instrumentální Hudeb. nástroje shrnutí Písně s využitím Orffových nástrojů RSP cvičení smyslového vnímání 6. duben Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace. Opakovaný poslech Interpretace hudby Nástrojová improvizace K umění jako prostředek komunikace 6

7 Zařadí slyšenou hudbu do stylového a období Zvládá pohyb v pochodovém rytmu Rozpozná některé z tanců různých styl. období Rozpozná některé z tanců různých stylových období a zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu. Zařadí slyšenou hudbu do styl. období. Zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně. Hudebně pohybové Hudebně pohybové Skladatelé hudební styly K umění jako Suk V nový život prostředek Tv Sokol komunika Krok Hudební nástroje bicí pochodový Pochod Tance menuet, mazurka, Tv hudebně Polonéza, taneční kroky pohybové Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby Tance polka, valčík, furiant, Taneční kroky Vlastní pohybové ztvárnění Hudební hádanky Zpěv lidových písní Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby Shrnutí učiva 6. ročníku 6. květen červen ES lidová slovesnost TV krok polkový a valčíkový 7

8 Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Zařadí na základě individuálních schopností a získaných dovedností slyšenou hudbu do styl. období Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně Orientuje se jednoduchém notovém záznamu Hudebně pohyb. Orientace v not. záznamu Úvodní a Písně, které známe Opakování učiva 6. ročníku Skladatelé, hudební styly, poslech Doba národního obrození a její hudba Písně lidové a umělé Kde domov můj Taktování Hymny Práce s notovým zápisem 7. září říjen ES lidová slovesnost, zvyky a tradice OO státní hymny ES naši sousedé Dě, Vv klasicismus, romantismus Dě, Čj doba národního obrození Dě, Čj, Vo doba NO ČJS - vztah k domovu a vlasti Ze práce s mapou Čj slovní hodnocení slyšených ukázek 8

9 Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu Zařadí na základě individuálních schopností a získaných dovedností slyšenou hudbu do styl. období Rozpozná některé ze slovanských tanců Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, předvede jednoduchou pohyb. reakci na znějící hudbu. Hud.pohyb. Smetana život Písně umělé Smetana Libuše předehra Dvořák Slovanské tance slovanské národy Furiant, mateník rytmizace lidové písně 7. říjen listopad ES lidová slovesnost, zvyky a tradice VČP vztah člověka k prostředí Dě, Vv, Čj romantismus, pověsti Ze práce s mapou Čj, Dě národní obrození Orientace v notovém záznamu Práce s notovým záznamem 9

10 Zařadí na základě individuálních schopností a získaných dovedností slyš. hudbu do styl. období Uplatňuje správné pěvec. návyky, tvoří jednoduché doprovody Zařadí na základě individuálních schopností a získaných dovedností slyš. hudbu do styl. období. Zvolí vhodný typ hudební pohyb. prvků - taneční kroky Zařadí slyšenou hudbu do styl. období Reprodukuje hudební motivy Zařadí slyšenou skladbu do příslušného období Zařadí slyšnou skladbu do příslušného období Instrumentální Instrumentál. Hudební pohybové Čajkovskij Labutí jezero Písně jiných národů Taktování Vánoční koledy Orffovy hudeb. nástroje Chopin polonéza orientace v prostoru Slovanští skladatelé - shrnutí Nejstarší česká hudba Hospodine, pomiluj ny Hudba doby husitské Ktož jsú boží bojovníci využití v hudbě současné 7. prosinec leden K aktivní naslouchání MV - poznávání kulturních tradic KR - obecná kreativita RSP rozvoj smysl.vnímání K aktivní naslouchání K hudba jako prostředek komunikace Ze práce s mapou Dě, Čj křesťanství, biblické příběhy Tv hudební pohybové Dě, Čj nejstarší české literární památky Dě husitské revol. hnutí Čj lit. HRH 0

11 Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně-výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku, využívá získaných znalostí. Hudební slohy Zařazování skladatelů 7. únor Seznámí se a zařadí skladbu do příslušného období České baroko Adam Michna z Otradovic Opakovaný poslech Evropský klasicismus ES zvyky a tradice národů Evropy

12 Seznámí se a zařadí skladbu do příslušného období Český klasicismus Ryba Česká mše vánoční ES zvyky a tradice národů Evropy Seznámí se a zařadí Skladbu do příslušného styl. období. Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami. Český klasicismus - Mysliveček 7. březen K aktivní naslouchání Reprodukuje různé hudební motivy Dvořák - Rusalka Zpívá dle svých dispozic intonačně a rytmicky přesně Orientace v not. záznamu Lidové a umělé písně Dynamika, rytmus, melodie duben 2

13 Seznámí se a zařadí skladbu Reprodukuje krátké hudební motivy Smetana Prodaná nevěsta Využívá získaných znalostí Zařadí skladbu k příslušnému autorovi Dvořák, Smetana poznej ukázky duben Osobnosti regionu Sluchově rozliší zvuky hud. nástrojů a umí je pojmenovat Hudební nástroje dechové Hudební nástroje smyčcové 7. Sluchově rozliší zvuky hud. nástrojů a umí je pojmenovat Zvládá pohyb v pochodovém rytmu Reprodukuje krátké hudební motivy Hudební nástroje bicí Hud. pohyb. Suk slavnostní pochod V nový život květen Tv pochodový krok Suk svita Pohádka Čj - Zeyer Hudební křížovky červen 3

14 Zařadí slyšenou ukázku do stylového období Zpívá dle svých dispozic intonačně a rytmicky přesně Využívá své idiv. hudební schopnosti a dovednosti při hud. aktivitách, dodržuje pěv. návyky a hlas. hygienu Vnímá užité hudebně výrazové prostředky Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky Zařadí slyšenou hudbu do styl. období Shrnutí učiva Hudební hádanky Písně, které známe Reprodukce tónů, transponování písně Úvodní hodna Opakování učiva a písní 7. roč. Vývoj hudby přehled Hudba pravěku - lura Hudba starověku Seikilova píseň Hudba středověku trubadúři, truvéři, minnesangři Byl vlahý máj Nejstarší české písně Hospodine, pomiluj ny Svatý Václave červen září Dě - pravěk říjen RSP cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění a zapamatování Dě, Čj starověk Dě, Čj středověk Ze práce s mapou Čj nejstarší lit. památky 4

15 Zařadí slyš. ukázku do styl. období. Vnímá užité hud.výrazové prostředky Sluchově rozliší jednotlivé hlasy a umí je pojmenovat Sluchově rozliší hudbu polyfonní a homofonní, zařadí slyšenou hudbu do styl. období Orientuje se v proudu znějící hudby, zařadí na základě svých vědomostí slyš. hudbu do styl. období a porovnává ji Dodržuje pěvecké návyky a hlasovou hygienu, zvládá lidový dvojhlas Vnímá užité hudebně výrazové prostředky Hud. pohybové Hudba 5. stol. Ktož sú boží bojovníci a její využití v hudbě současné Hudba renesance polyfonie, homofonie, rozdělení zpěvních hlasů Palestrina mše Kryštof Harant Opakovaný poslech Lidové písně rozbor not. záznamu, rytmizace, taktování 8. říjen listopad prosinec K řeč těla, zvuků a slov, technika a výraz řeči Dě HRH Čj literatura doby husitské Dě doba pobělohorská Čj literatura doby temna Hudba baroka D, Čj- baroko Slavné houslařské rody ES lidové zvyky a tradice Opera Čj - drama 5

16 Využívá své individuální schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, dodržuje pěvecké návyky a hlasovou hygienu Vnímá užité výrazové prostředky Zařadí slyš. hudbu do styl. období, slovně charakterizuje hud. dílo Reprodukuje za základě svých ind. schopností jednoduché motivy Instrumentální Koledy lidový dvojhlas Jednoduchý doprovod Monteverdi - Orfeus Vivaldi Čtvero ročních dob koncert Bach Toccata a fuga Braniborské koncerty concerto grosso 8. prosinec leden Dě, Čj křesťanství, biblické příběhy Čj staré řecké báje Zařadí slyšenou hudbu do styl. období Zařadí slyš. hudbu do styl. období, slovně charakterizuje hud. dílo Zvládá dodržení správného rytmu vybraných písní Händel Xerxes Kastrál. zpěv, podoba vokál. a instrumentální Händel Hudba k ohňostroji Slavnost. hudba České baroko Michna, Míča únor Dě řeckoperské války Čj barokní literatura 6

17 Umí pojmenovat jednotlivé hud. formy, vnímá užité výrazové pro-středky Přistupuje k hud. dílu jako k logicky utvářenému celku Sluchově rozliší bicí nástroje a umí je pojmenovat Zařadí slyš. hudbu do styl. období, slovně charakterizuje rozdíl mezi interprety Dokáže reprodukovat některé hud. motivy Shrnutí baroka Opakovaný poslech Klasicismus úvod Kontrast, symetrie Haydn symfonie S úderem kotlů Hodiny 8. únor březen Dě,Čj klasicismus Mozart Turecký pochod Ze práce s mapou Mozart - Malá noční hudba, serenáda Mozart Figarova svatba Opakovaný poslech Čj filmové zpracování Slovně charakterizuje hudební dílo Beethoven Pro Elišku duben Zařadí slyš. skladbu do stylové období a slovně charakterizuje hudební dílo Beethoven Osudová sonát.forma Dě Velká francouzská revoluce 7

18 Dokáže reprodukovat hudební motiv Beethoven 9.symfonie 4.věta Pražské jaro Óda na radost Evropská unie Vnímá užité hudebně výrazové prostředky Český klasicismus Ryba Mysliveček Dě, Čj - lidové zvyky a obyčeje Umí zařazovat slyšené ukázky k jednotlivým autorům Shrnutí klasicismu květen Využívá své ind. hud. schopnosti při hudebních aktivitách, dokáže vyjádřit různé taneční rytmy Hudba vážná a populární 8. Dokáže vytleskat některé obtížnější rytmy Instrumentální Populární hudba Hudba 20. let Hudební hádanky červen KD respektování zvláštností různých etnik LV mezi kulturami 8

19 Orientuje se v jednotlivých hudeb. obdobích Dodržuje pěvecké návyky a hlasovou hygienu Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Vnímá užité výrazové prostředky, reprodukuje jednoduchý motiv Uplatňuje získané pěv. dovednosti a návyky, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě Na základě svých ind. schopností reprodukuje jednoduchý motiv Orientace v not. zápisu Úvodní a Opakování učiva 8. ročníku Písně umělé a lidové s důrazem na dynamiku, melodii a rytmus Romantismus v literatuře a v hudbě základní přehled Německý romantismus Weber, Schumann Brahms Wagner 9. září říjen K aktivní naslouchání KK dovednost navazovat na druhé, organizování práce skupiny Čj romantismus Čj -Stavovské divadlo Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně Rakouský romantismus Schubert, variace 9

20 Rozpozná některé z tanců daného období, reprodukuje jednoduchý hudební motiv Zařadí dle svých schopností slyš. hudbu k příslušnému autorovi, jeho hudební projev je kultivovaný Umí využít získaných znalostí při poslechu, reprodukuje jednoduchý hudební motiv Reprodukuje na základě svých schopností různé motivy Zařadí dle svých schopností slyš. hudbu k jednotlivým autorům Uplatňuje získané pěv. dovednosti a návyky při zpěvu Hudební pohybové Poslechové činnost Straussové Pochod, opereta, valčík Opakovaný poslech Písně umělé Francouzský romantismus Bizet Italský romantismus Verdi Rossini Puccini Vánoční koledy lid. dvojhlas 9. listopad prosinec ES lidové zvyky a tradice K hudba jako prostředek komunikace Tv hudební pohybové Dě sjednocení Itálie Dě, Čj křesťanství 20

21 Využívá získané znalosti při poslechu Slovně charakterizuje hudební dílo Rozpozná některé tance, zvládne jednoduché taneční kroky Rozpoznává hudební nástroje a jejich výrazové možnosti Přistupuje k hudebnímu dílu jako logickému utvářenému celku Rozpozná některé tance Využívá získané znalosti při poslechu hud. díla Hudební pohybové Hudební pohybové Francouzský a italský romantismus shrnutí, hudební hádanky Norský romantismus Grieg Polský romantismus Chopin mazurka, polonéza Ruský romantismus Rimskij - Korsakov Musorgskij Čajkovskij, balet, kl. koncert Shrnutí učiva Opakovaný poslech Český romantismus Smetana život, tance 9. leden únor ES lidové zvyky a tradice Čj - severská literatura pohádky Tv hudební pohybové Vv - Repin Tv hudební pohybové 2

22 Uplatňuje získané pěv. dovednosti a návyky při zpěvu Slovně charakterizuje hud. dílo, reprodukuje hud. motivy Rozpozná některé ze slovanských tanců Reprodukuje hudební motivy Orientace v notovém zápisu Smetana opery Libuše, Prodaná nevěsta Smetana Má vlast Symfonická báseň, programní hudba Dvořák život, tance Dvořák - opery 9. březen Čj pověsti Národní divadlo Osobnosti regionu Tv hudební pohybové Hudba a film Reprodukuje jednoduché hudební motivy Orientace v notovém zápisu Dvořák - symfonie Suk Fibich duben ES lidové zvyky a tradice Ze práce s mapou Slovně charakterizuje slyšené hud. dílo Hudba 20. století - Martinů Jeho hudební projev je kultivovaný Divadla malých forem Suchý, Šlitr, Ježek Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy, pantomima, improvizace květen Čj Osvobozené divadlo 22

23 Využívá získaných znalostí při poslechu hudebního díla Rock Presley, Olympik, Beatles Punk Sex Pistols Heavy metal Pop interpreti Počítačová hudba 9. květen červen EP rovnocennost všech etnických skupin a kultur Hudební hádanky 23

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Výstup Dokáže sluchově vnímat. Rozumí pokynům přiměřené složitosti. Zvládá základy techniky mluvního projevu, správně

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova).

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova). Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více