ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz

2 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Podmínky podpory zdravého životního stylu Personální obsazení Organizační podmínky Spolupráce s rodiči Charakteristika školního vzdělávacího programu Úkoly předškolního vzdělávání Specifika, metody a formy práce předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací obsah : Dítě a jeho tělo : Dítě a jeho psychika : Dítě a ten druhý : Dítě a společnost : Dítě a svět Vzdělávací oblasti Sebehodnocení školy

3 1. Identifikační údaje Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. ledna 2012 Název programu: Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Název školy: Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Adresa školy: MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12, Křetín Ředitel školy: Mgr. Hana Najbrová Kontakty: telefon web IČO: REDIZO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno Č.j.: 5/2012 3

4 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Třída mateřské školy je součástí základní školy při dětské léčebně Křetín. Byla zřízena v září Od července 2007 mateřská škola využívá společně se základní školou nově zrekonstruovanou budovu, která je umístěna v areálu DL. Budova se nachází v krásném parku. Prostory MŠ jsou v přízemí. Tvoří je prostorná třída, rozdělená na dvě části. Jedna slouží jako herna s kuchyňkou a koutkem pro chlapce, kteří tu mají k dispozici auta a nářadí. Druhá část je určena k převážně řízeným činnostem. Je tu hrací koberec, volně přístupné hračky, televizor, a DVD přehrávač. Pro společné práce využíváme stoleček, magnetickou tabuli a stůl k svačině. Z herny je přímý vstup na terasu a do zahrady. V letním období využíváme terasu k malování a různým činnostem. Zakoupili jsme plastové židle a stolky pro práci dětí v tomto prostoru. Sociální zařízení navazuje přímo na hernu MŠ. Dětem jsou k dispozici toalety, umývadla a sprcha. Mateřská škola je polodenní, její provoz je od 7.30 do hod a kapacita maximálně 15 dětí. Vzhledem k tomu, že se děti střídají ve 4 týdenních pobytech, nedá se přesný počet dětí předem stanovit Vybavení školy Vybavení třídy MŠ je nové. Jak nábytek, který odpovídá normám, tak hračky určené pro předškolní výchovu. Děti mají vše velmi dobře dostupné, na otevřených místech. Samy si vybírají podle vlastní volby. Venku u budovy je nově vybudované pískoviště a hřiště s houpačkami a průlezkami. Nad celým prostorem je velká pergola, která v letních dnech příjemně stíní. Je tu i pěkné posezení pro maminky, které tu s dětmi v DL tráví léčebný pobyt. Dále se v areálu nachází bazén s vyhřívanou vodou. Nedávno byla vybudovaná tzv. stezka zdraví/dřevěné průlezky s tabulkami a úkoly pro jednotlivá stanoviště. / 4

5 2.3. Podmínky podpory zdravého životního stylu Děti mají snídani, oběd a další jídlo zajištěno v DL. Strava je vyvážená, v jídelníčku jsou obsaženy všechny prvky zdravé výživy. Pitný režim je zajištěn nápojem v konvici nebo termosce, které mají děti po celou dobu k dispozici. Můžou se podle potřeby obsloužit, nebo jim p. učitelka pomůže. Podle způsobilosti dětí si mohou samy nachystat svačinu, popřípadě pomoci při mytí a úklidu nádobí. Strava dětí je diferencovaná podle diety, kterou určí dětská lékařka. Nutriční terapeutka vypracuje jídelníček pro obézní děti s přesně určeným počtem kalorií na den, rozdělený do 5 dávek. Obézním dětem říkáme sluníčka, ostatním hvězdičky, aby se předešlo nevhodnému oslovení a děti se necítily méněcenné. Staniční sestra provádí každodenně rehabilitační a dechové cvičení v mateřské škole. Každé dítě má vypracovaný individuální zdravotní plán, podle kterého má cvičení zařazeno. Po obědě nastává polední klid. Paní učitelka se stará o děti, které jsou na pobytu samy. Ty pomáhá zdravotním sestrám uložit do postýlky a snaží se děti zabavit klidovými činnostmi, nejčastěji čtením pohádek či prohlížením knížek. Děti, které tu mají rodiče či rodinné zástupce, jsou po obědě předány a o odpolední klid se starají již oni. Preferujeme práci a pobyt v přírodě. Děti mají k dispozici venkovní terasu. Mohou tu pracovat u stolečků, kreslit na chodník, nebo se pohybovat po zahradě. Pro další poznatky a rozvíjení pracujeme s odborným materiálem např: CD Dítě a zdraví, tématické pracovní sešity (Hrajeme si od jara do zimy, Zdravá školka, Barevné kamínky, Pyramidáček), výukové videoprogramy - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho svět. Paní učitelka podporuje zdraví: - svým životním stylem - působí jako vzor - obohacuje děti o pozitivní příklady - získává nové poznatky v pedagogice, psychologii, zdravotnictví - předává zásady zdravého života způsobem odpovídajícím věku dětí 5

6 2.4. Personální obsazení Jelikož je mateřská škola jednotřídní, zajišťuje vzdělávání 1 paní učitelka. Jedná se u nás o polodenní provoz, proto je stanoven úvazek na 0,90. Mimo provozní dobu mateřské školy jsou děti v péči zdravotnického personálu dětské léčebny. Povinnosti učitelky mateřské školy jsou vymezeny v pracovní náplni. Další informace a náměty pro práci v mateřské škole jsou získávány formou dalšího vzdělávání pedagogů Organizační podmínky Organizace dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, podněty a nabídku činností z formálního třídního kurikula. Nabízí dětem vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Uspořádání dne: 7:30 příprava na odchod do MŠ 8:00 9:00 spontánní hry dětí, práce s předškoláky 9:00 9:30 rehabilitační a dechové cvičení 9:30 10:00 svačina 10:00 10:30 činnosti řízené učitelkou 10:30 11:30 pobyt venku 11:30 inhalace, oběd 12:15 předání dětí rodičům, příprava na odpočinek 13:00 předání dětí zdravotnickému personálu Děti jsou do MŠ přijímány na základě rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 6

7 Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči začíná v příjezdový den do léčebny. Jsou podány základní informace o provozu mateřské školy. Je jim předložen k vyplnění krátký dotazník, který nám napomáhá orientovat se ve zdravotním stavu dítěte,současném vývojovém stupni dítěte, v rodinném prostředí ve kterém žije, zda navštěvuje v místě bydliště MŠ, zajímáme se o jeho oblíbené hračky a činnosti apod. Současně si s rodiči sdělujeme další důležité informace a oni mají možnost zeptat se na vše, co je zajímá. Děti jsou na léčebném pobytu buď samotné, nebo v doprovodu rodičů či zákonných zástupců. S nimi spolupracujeme i nadále během celého jejich pobytu. Rádi uvítáme, mají-li zájem a chuť zapojovat se do projektů. Po dohodě s učitelkou mohou téměř kdykoli mateřskou školu navštívit, prohlédnout si nejenom prostory, ale i výukový materiál. Snažíme se společně s rodiči dětem usnadnit pobyt v mateřské škole, neboť jsme si vědomí, že jsou tu krátkodobě. Rodiče mají po dohodě s paní učitelkou možnost zapůjčit si knihy z dětské knihovny na svůj pokoj. Spolupráce a kontakt s rodiči je nedílnou a velmi důležitou součástí příjemného pobytu v naší škole. Na závěr pobytu pořádáme jedno dopoledne s rodiči, kde společně něco vyrábíme, zpíváme, nebo cvičíme. Je tu prostor pohovořit a zhodnotit průběh docházky dětí do MŠ. K zhodnocení nám napomáhá výstupní dotazník, kterým zjišťujeme, jak se v mateřské škole líbilo prostředí, režim, zda byly děti spokojeny a chodily do MŠ rády či naopak. Využíváme tyto informace při hodnocení činnosti mateřské školy a jako podněty ke zkvalitnění naší další práce. 7

8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Myšlenkou naší školy je vést děti k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj, učení, život a vzdělání. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit a na prožitkové učení. Věnujeme se dětem, aby měly dostatek pohybu, zpívání a nových poznatků. Kolektiv dětí je nesourodý, často se mění. My jim chceme tuto situaci co nejvíce ulehčit, stát se jejich kamarády a docílit toho, aby se děti po dobu pobytu u nás cítily šťastně a svobodně. Naše práce se přizpůsobuje cvičením a procedurám, které děti absolvují v dětské léčebně Úkoly předškolního vzdělávání - navazovat a doplňovat na výchovu v rodině a v kmenové mateřské škole - zajistit dostatek věkově přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení - obohacovat denní program dětí za účelem radosti z osobních prožitků - poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého dítěte - připravovat podmínky pro děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami - rozvíjet osobnost každého dítěte a jeho individuální schopnosti a možnosti - podporovat tělesný rozvoj a zdraví, osobní pohodu a spokojenost dětí - napomáhat v chápání okolního světa - motivovat k dalšímu poznání a učení - připravovat děti pro zdárný vstup do prvního ročníku ZŠ - učit děti žít ve společnosti ostatních - přibližovat dětem normy a hodnoty uznávané naší společností 8

9 3.2. Specifika, metody a formy práce předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání by se mělo maximálně přizpůsobit vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Předškolní vzdělávání by mělo nabízet dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, v němž se děti cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a kde se může projevovat přirozeným dětským způsobem. Vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálním potřebám a možnostem dětí takovéto pojetí pak umožní vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich schopnosti a učební předpoklady. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce: - prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích, podporují přirozenou zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti - situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, aby dítě lépe chápalo jejich smysl - spontánní sociální učení, které je v průběhu dne v MŠ založené na principu přirozené nápodoby, poskytuje dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné Uplatňujeme tyto metody a formy: - diskuze - rozhovor - pozorování - vlastní vyprávění - manipulační činnosti - samostatná i kolektivní práce - projekty Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytovat dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány, a proto by měly být aktivity spontánní a řízené vzájemně provázané a vyvážené. Je též třeba uplatňovat integrovaný přístup vzdělávání by mělo probíhat na základě integrovaných bloků. Zařazujeme tématické projekty, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah by měl pak vycházet ze života dětí, být pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Např.: 9

10 - Malý ochránce přírody společný úklid okolních prostor MŠ, péče o rostliny - Ve zdravém těle zdravý duch beseda se zdravotní sestrou, základy správné výživy - Zvířátka na statku návštěva ranče, kolektivní výtvarná práce 3.3. Cíle předškolního vzdělávání Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání - zajistit dostatek informačních zdrojů - propojit informace se skutečným životem - pracovat v motivujícím prostředí - preferovat převahu kladného hodnocení - uplatňovat netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost -vytvářet atmosféru demokracie a přátelství - dodržovat stanovená pravidla - utvářet ohleduplný a citlivý vtah k lidem - poznávat a chránit přírodu - pochopit význam pomoci v nouzi Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - vhodně organizovat denní režim - zajistit bezpečnost, estetičnost a čistotu prostředí a pečovat o ně - utvářet a upevňovat hygienické a stravovací návyky - preventivně působit v oblasti šikany a násilí - učit děti relaxovat - respektovat individuální zvláštnosti a potřeby - osvojovat základních pracovních dovedností - integrovat žáky vyžadující zvláštní péči - rozvíjet schopnosti empatie - učit ohleduplnosti k slabším a handicapovaným, učit pomoci starým a nemocným 10

11 3.4. Klíčové kompetence Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV a které tvoří jeho základní strategii. Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů při ukončení předškolního vzdělávání. Kompetence k učení - objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi; aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit 11

12 - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Kompetence komunikativní - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní, a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atd.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Kompetence sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnuté a pochopená pravidla, přizpůsobí se - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 12

13 - je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí a ubližování jiného dítěte Kompetence činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale, za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. 13

14 4. Vzdělávací obsah Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu. Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a představují určitou vývojovou posloupnost. 4.1 : Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností a vést je ke zdravým životním návykům. Dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby. 4.2 : Dítě a jeho psychika Záměrem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoje jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření. Stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností. Povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení. Dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, je schopno se na určitou dobu soustředit. 4.3 : Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno bez zábran komunikovat, umí naslouchat. 4.4 : Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty. Dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. 14

15 4.5 : Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsilí je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj. 15

16 5. Vzdělávací oblasti Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Tématické části Společně vítáme podzim Plody podzimu Změny kolem nás Adventní posezení Záměr: rozvíjí svůj kladný vztah k přírodě a k životu v ní - Léto končí - Babí léto - Odlet ptáčků - Barvy podzimu Záměr: má představu o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny - Na naší zahradě - Na poli - V lese Záměr: chápe jevy kolem sebe, chrání přírodu - Pouštíme draky - Co umí vítr - Mlhy, déšť a sníh - První mrazík Záměr: chápe podstatu vánoc a jejich tradice - Těšíme se na Mikuláše - Vánoce přicházejí Pohádková zima Zdraví a nemoc Příroda se probouzí Jaro už je tu Záměr: poznává charakteristické znaky zimního období - Radovánky na sněhu - Zimní hry a sporty - Kouzlo pohádek - Rej masek Záměr: ví jak chránit své zdraví, zná své tělo a jeho funkce - Moje tělo - Oblékání - Nemoc - Potraviny Záměr: pozná rozdíl mezi ročním obdobím, chápe co na jaře děje - Sluníčko vykukuje - První jarní květy - Dvůr plný zvířátek - Zoologická zahrada Záměr: seznamuje se s lidovými tradicemi a zvyky - Aprílové počasí - Oslava Velikonoc - Stromy kolem nás - Čarodějnice Moje rodina Na louce Cestování Nebojíme se vody Záměr: chápe různé úlohy v rodině, respektuje a pomáhá - Mám rád mámu a tátu - Moje maminka - Pomáhám doma - Povolání Záměr: upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou - Den dětí - Hry venku - Barevné květy - Zvířátka na louce Záměr:vytvářet představu o dopravních prostředcích - Dopravní prostředky - Vlak - Dopravní značky - Bezpečnost na ulici Záměr: seznamuje se s vodou - Voda všude kolem - Sladká voda (rybníky, řeky) - Slaná voda (moře) - Život ve vodě 16

17 SPOLEČNĚ VÍTÁME PODZIM Doba plnění: 4 týdny Věková skupina: 3-6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Vědět o správném držení těla - Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky - Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti - Záměrně vnímat a znát názvy věcí a jevů - Vytvářet bohatou slovní zásobu - Posilovat zvídavost, radost z objevování - Rozvíjet schopnost sebeovládání - Znát dohodnutá pravidla soužití ve skupině - Akceptovat kompetentní autoritu - Rozvíjet kooperativní dovednosti - Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě - Vytvářet povědomí o morálních hodnotách - Pozorovat přítomné děje kolem sebe, a jejich změny, zjišťovat příčiny změn - Vědět, že se vše časem vyvíjí a proměňuje - Seznamovat se s prostředím, ve kterém žije Vzdělávací nabídka: - Psychomotorické a pohybové hry - Výtvarné a pracovní činnosti (stříhání, lepení, kreslení, malování) - Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti úklidu, úpravy prostředí 17

18 - Vyhledávání informací v knihách podle obrázků - Vedení diskuze a rozhovorů na určité téma - Záměrné pozorování objektů a pojmenovávání vlastností (barva, tvar, velikost) - Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání - Řešení konfliktů podle pravidel soužití - Kooperativní činnosti ve skupině nebo ve dvojicích - Aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, upřímnost) - Námětové hry - Vycházky do přírody - Kladení otázek a hledání odpovědí - Přirozené pozorování blízkého prostředí a okolní přírody Očekávané výstupy: : - Je-li upozorněno, zaujme správný postoj, sed - Stříhá, lepí různé druhy materiálů - Zvládá jednoduchou obsluhu (postarat se o hračky, uklidit po sobě, udržovat pořádek) : - Správně určuje a pojmenovává věci ve svém okolí - Aktivně používá bohatý slovník - Odhaluje charakteristické rysy předmětů nebo jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi - Přijímá pozitivní ocenění a případný neúspěch a vyrovnává se s ním - Neporušuje pravidla soužití, upozorňuje ostatní na jejich porušení - Nechá si poradit, přijme navrhované rozhodnutí - Spolupracuje s ostatními 18

19 - Vytvoří si základní dětskou představu o společenských normách, co je v souladu s nimi, co proti nim a podle toho se chová - Pomáhá druhým v tom, v čem potřebují - Vyhledá logickou souvislost pomocí otázek - Ví, jak se mění počasí a příroda - Osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí PLODY PODZIMU Doba plnění: 4 týdny Věková skupina: 3-6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Rozvíjet a užívat smysly - Pečlivě provádět jednotlivé pohyby a cviky - Znát původ základních potravin a způsoby jejich uchovávání - Skládat části do celku a rozdělit celek na část - Záměrně se soustředit na určitou dobu - Chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých - Rozvíjet tvořivost - Vytvářet prosociální postoje (rozvíjet toleranci, respekt, přizpůsobivost) - Vědět, že je více možností řešení konfliktu - Všímat si změn a dění v obci, hovořit o nich - Rozvíjet estetický vkus - Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti přírodou 19

20 Vzdělávací nabídka: - Smyslové a psychomotorické hry - Hry a manipulace s náčiním - Třídění a přiřazování potravin - Hry s mozaikami a doplňovačkami - Konstruování ze stavebnic a přírodních materiálů - Vyjadřování pocitů slovem, hrou, pohybem, malbou - Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - Hry a přirozené modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - Řešení konfliktů v přirozených situacích - Tématické vycházky - Tvůrčí činnosti podněcující nápaditost dítěte a estetické vnímání - Přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, změn v přírodě a jejich rozmanitostí Očekávané výstupy: - Vnímá a rozlišuje pomocí smyslů - Dovede hodit a chytit míč - Zná původ ovoce a zeleniny - Skládá puzzle, mozaiky - Dokáže zvolit činnost a soustředit se na ni - Nebojí se dát najevo své pocity - Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, dramatických) - Respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky a pomůcky 20

21 - Řeší konflikt v mezích dohodnutých pravidel - Komentuje změny v obci - Zachycuje skutečnosti ze svého okolí, vyjadřuje ji pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, modelovat, tvořit) - Vnímá, že svět má svůj řád, že svět přírody je nekonečný, pestrý a rozmanitý ZMĚNY KOLEM NÁS Doba plnění: 4 týdny Věková skupina : 3 6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Uspokojit potřebu pohybu - Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované potřeby společensky přijatelnou formou - Zvažovat situaci z hlediska bezpečí - Rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost - Přistupovat tvořivě ke skutečnosti - Kontrolovat extrémní projevy svých nálad a emocí - Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, pozorování) - Uznávat práva druhých - Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou - Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte s druhým dítětem - Poznávání pravidel společného soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí - Pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny těchto změn - Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 21

22 Vzdělávací nabídka: - Pohyb s hudbou, rytmizace, pohybové hry - Každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů sebeobsluhy, nácvik konkrétních dovedností na konkrétních předmětech - Hledání odpovědí na otázky typu Co by se stalo, kdyby - Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, relaxační) - Výtvarné činnosti (hra s barvou) - Rozlišování emočních stavů podle tělesných projevů - Poslech čtených pohádek a příběhů - Řešení modelových situací - Komunitní kruh, kooperativní hry - Aktivity podporující sbližování dětí - Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory chování a vztahů mezi lidmi - Práce s literárními texty a obrázky, pozorování dějů, vycházky - Sledování změn v přírodě, jejich rozmanitostí (přírodní jevy, stav počasí, ovzduší, roční období) Očekávané výstupy: - Je zvyklé samo organizovat a účastnit se pohybových aktivit - Svléká se či obléká podle pocitu tepla - Dodržuje dohodnutá pravidla chování - Má povědomí o významu aktivního pohybu - Tvoří originální výtvory - Dovede vyjádřit svoje city a prožitky přijatelnými způsoby - Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj, dokáže ho zopakovat) 22

23 - Neposmívá se jiným - Vyvíjí snahu o dokončené společného úkolu - Přirozeně a bez zábran komunikuje s jiným dítětem, navazuje a udržuje dětská přátelství - Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (zdravit, loučit se, poprosit, poděkovat ) - Ví, jak se mění počasí a příroda - Rozumí, že změny jsou samozřejmé a přirozené (vše se mění, vyvíjí, proměňuje), umí se přizpůsobovat proměnlivým okolnostem ADVENTNÍ POSEZENÍ Doba plnění: 2 týdny Věková skupina: 3 6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky - Pečlivě provádět jednoduché pohyby - Mít bohatě rozvinutou fantazii - Pochopit a zapamatovat si krátký literární text - Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání - Hodnotit své chování i chování druhých - Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální - Vědět o tradicích a zvycích - Rozvíjet schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí - Vytvořit pozitivní vztah k prostředí 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více