VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA BOHUMÍN 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

2 1. Charakteristika MŠ Základní údaje o součástech mateřské školy: MŠ je dvoupodlažní budova postavená v roce 1967, je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Třídy: třída Bumbrlíků 25 dětí ve věku 2,5-4 let třída Človíčků 24 dětí ve věku 4-7 let třída Rarášků 26 dětí ve věku 3-6 let třída Čiperek 25 dětí ve věku 4-6 let V budově suterénu je kotelna /teplo dodávané z elektrárny Dětmarovice, tělocvična, sborovna pro pedagogické pracovníky, šatna pro personál s uzamykatelnými skříňkami, sociální zařízení pro děti při pobytu na zahradě, multifunkční učebna, kabinet výtvarné výchovy, sklad prádla, archiv MŠ, kolárna se stojany. Ve dvou patrech se nacházejí třídy, každá třída má svou samostatnou šatnu, umývárnu se sprchovacím koutem, sociální zařízení pro děti a personál, prostornou třídu s hernou. Na každém patře je výdejna pro přípravu jídla. V 1. Patře měla kancelář pro vedoucí ŠJ pro výběr školného a stravného. Ve 2. patře je kancelář vedoucí učitelky. Třídy jsou označeny kresleným znakem, odlišují se barevností, výzdobou, děti se podílejí na estetické úpravě tříd i všech ostatních prostor školy. Prostor tříd umožňuje dětem vytváření koutků k námětovým hrám. Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí. Okolo budovy je školní zahrada, která je dostatečně velká, osázená stromy a keři, je společná se školní družinou ZŠ. Součástí zahrady jsou dvě pískoviště krytá ochrannými plachtami, jedna skluzavka s průlezkami, dřevěné atrakce a tři stoly s lavičkami. V letošním roce proběhlo na zahradě dokončení vybudování přírodovědné učebny. Vybavení celé zahrady umožňuje každodenní vzdělávací, rekreační a sportovní vyžití všem dětem. Naše mateřská škola nemá vlastní kuchyň. Stravování dětí bylo zajišťováno dovozem ze školní jídelny MŠ Rafinérský lesík. Výdej stravy byl prováděn dvěma zaměstnanci školní jídelny. Výběr úplaty za stravování a školné ve školce prováděla k 20. dni v měsíci vedoucí školní jídelny. Přípravny jídel jsou vybaveny nerezovými ohřívacími pulty, pracovními stoly, ledničkou, mikrovlnou troubou, myčkou nádobí a elektrickou troubou. Provoz mateřské školy: hodin.

3 Pedagogický sbor ve školním roce 2013/2014 tvořilo: 7 kvalifikovaných učitelek 100% úvazek, 1 nekvalifikovaná učitelka 64,5% úvazek. Provoz školy byl zajišťován školnicí a uklízečkou na plný úvazek. Počet pracovníků fyzický přepočtený Pedagogický 8 7,65 Provozní 2 2 Celkem 10 9,65 Materiálně technické podmínky školy: Všechny třídy a šatny dětí jsou vybaveny nábytkem vhodným pro mateřskou školu, židličky a stoly pro děti jsou ve dvou velikostech. Ve všech hernách jsou dřevěné kuchyňky. Byla provedena první etapa opravy asfaltové plochy na školní zahradě. Výtvarný materiál byl doplňován průběžně dle potřeb, nákup nových hraček a pomůcek (především didaktických a stolních her) byl uskutečněn na Vánoce. Byl zakoupen radiopřehrávač. Audiovizuální technika je postupně modernizována. V dalším období plánujeme: výměnu koberců na dvou třídách, vymalování šaten i jednotlivých tříd a suterénu kolem kuchyně. Nadále budeme pokračovat v modernizaci audiovizuálních pomůcek ve všech třídách. Prioritou zůstává revitalizace zahrady, především doplnění jejího vybavení (nové atrakce, hračky, odrážedla, koloběžky apod). 2. Organizační zajištění provozu Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: funkce zařazení dosažená kvalifikace úvazek učitelka 8/1 bakalář 0,65 učitelka 8/2 střed. odb.,maturita 1,0 učitelka 9/3 střed. odb.,maturita 1,0 vedoucí učitelka 10/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/4 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/3 bakalář 1,0

4 Věkové složení pracovníků MŠ: / průměr: 47 let / let 2 pedagogické pracovnice let 2 pedagogické pracovnice 0-59 let 3 pedagogické pracovnice 37 let školnice 45 let uklízečka Průměr pracovníků MŠ je 47 let. Odborná kvalifikace provozních pracovníků: funkce zařazení dosažená kvalifikace úvazek uklízečka 2/11 odborné 1,0 školnice 3/11 odborné 1,0 3. Přijímací řízení dětí Zápis dětí do mateřské školy proběhl 14. května 2013 v době od 8.00 do hodin. K přijala mateřská škola 40 dětí. Počet zapsaných dětí do MŠ: školní rok 2013/2014 = 100 Počet dětí s odloženou docházkou : školní rok 2013/2014 = 3 Průměrná docházka do MŠ : školní rok 2013/2014 = 76,75 Pro zařazování dětí do MŠ byly stanoveny priority: děti splňující očkování dle 50 zákona č. 258/2000Sb., O ochraně zdraví, děti v posledním roce MŠ a děti s odkladem povinné školní docházky, děti, jejichž rodiče projevili zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše (návaznost ŠVP ZŠ a MŠ), pravidla byly přijímány děti od 3 let věku dítěte, mladší děti byly přijímány jen v případě nepokrytí kapacity MŠ, děti, které mají již v MŠ sourozence, ostatní děti.

5 Naplněnost a specifika tříd k : Třída Bumbrlíků 25 dětí 2,5-4 let - adaptační program nových dět - sportovní aktivity, hudební a pohybové aktivity Třída Človíčků 24 dětí 4-7 let - příprava na vstup do první třídy, ekologické zaměření, pracovní, sportovní a výtvarná činnost - hudební a pohybové aktivity, učebna LEGO Třída Rarášků 26 dětí 3-7 let - adaptační vzdělávací program, příprava na vstup do první třídy, prvky tvořivé dramatiky - zaměření na logopedickou prevenci a rozšíření komunikačních schopností dětí Třída Čiperek 25 dětí 3-6 let - individuální adaptační program, prvky dětského aerobiku a jógy pro děti, cvičení na balonech - výtvarné tvoření 4. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2013/2014 pracovala naše mateřská škola podle ŠVP s názvem: MÁM RÁD SEBE, TEBE, VÁS, VŠECHNO, CO JE KOLEM NÁS. Náš ŠVP je členěn podle časového harmonogramu do pěti integrovaných bloků barevných kruhů, v každém jsou uvedeny hlavní tematické okruhy na dané období a konkretizované výstupy dle jednotlivých vzdělávacích oblastí. Vzdělávací program se všemi celodenními činnostmi a plánovanými vzdělávacími etapami směřuje k rozvoji a zdokonalování všech pěti cílových kompetencí dle ŠVP tak, aby bylo každé dítě vybaveno takovými vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, poznatky a hodnotami, které jsou pro ně v individuální míře dosažitelné. Při všech nabízených vzdělávacích aktivitách jsme dbaly na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a vytvoření dostatečného prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte s velkým důrazem na rozvoj pohybový. Pravidelně jsme zařazovaly pohybové aktivity s využitím tělocvičny mateřské školy (v jarních a letních měsících také zahrady mateřské školy). V průběhu roku jsme se zúčastnily mnohých sportovních a relaxačních aktivit (plavání, lyžování, bruslení, saunování, fotbalová školička, atletické soutěže).

6 Do vzdělávací nabídky byly také zařazeny prvky logopedická prevence a prvky tvořivé dramatiky především k rozvoji slovní zásoby, gramatické a formální správnosti řeči, odbourávání hovorových výrazů, úroveň verbální i neverbální komunikace a kvalitu slovního projevu. Do jednotlivých TVP bylo zařazeno pravidelné využívání multifunkční učebny k rozvoji soustředění, postřehu a opakování elementárních poznatků. Zvláštní pozornost byla věnována nenásilnému zapojení dětí nejmenších a sociálně slabších do třídních kolektivů a užší spolupráci s jejich rodinami. Při každodenních vzdělávacích aktivitách jak spontánních, tak i řízených, byl kladen důraz na smyslové a prožitkové učení, spontánnost, konkrétní činnosti, experimentování a hru. Našim cílem vždy bylo dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů přirozenou cestou. Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví, aktivně podporovat zdraví své i okolí odpovídajícím chováním, postoji, myšlením a zdravým způsobem života. Rovněž se soustředily na dovednosti předcházející psaní a čtení s využitím informativních a komunikativních prostředků a na rozvoj řečových, jazykových a komunikačních schopností a dovedností. Pro zajištění jednotného působení školy byly sice stanoveny tematické bloky, které ovšem nebyly časově nijak striktně omezeny, vzájemně se prolínaly jednotlivé cíle i témata a pokud bylo potřeba, plány jsme vždy aktualizovaly dle potřeby a zájmu dětí. Hodnocení vzdělávání a vývoje jednotlivých dětí i vlastní evaluaci prováděli pedagogové písemně dle evaluačního plánu ŠVP MŠ. Velká pozornost byla v loňském školním roce také kladena na spolupráci rodiny a školy. Formou každodenních rozhovorů, aktuálních nástěnek v šatně, informačních třídních schůzek a individuálních konzultací jsme rodiče pravidelně informovaly o průběhu dne a chování dítěte v MŠ. Při všech předávaných informacích a rozhovorech jsme dodržovaly určená základní pravidla spolupráce s rodinou, byla respektována úloha rodičů, snažily jsme se o vytvoření týmu škola + rodina a o zapojení všech rodin do společných akcí MŠ (pracovní dílničky, zábavné a sportovní celoškolní akce). Pravidelné informace o konaných akcích i s fotodokumentací byly na webových stránkách školky a facebooku. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí V třídních vzdělávacích programech na jednotlivých třídách jsme si stanovily cíle a záměry v návaznosti na ŠVP, vypracovávaly krátkodobé a střednědobé projekty dle jednotlivých integrovaných bloků a aktuálních témat. U nových a malých dětí jsme se soustředily především na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a bezproblémovou adaptaci, o zachování prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte s nabídnutím rozmanitých činností.

7 Ve vzdělávání jsme se zaměřily na logopedickou přípravu, správnou výslovnost, gymnastiku mluvidel, rozvíjení slovní zásoby pomocí říkadel, písniček a dramatizaci. U výtvarných a pracovních činností jsme se zaměřily na správné držení tužky a štětce, skládání a trhání papíru, práci s lepidlem, modelování. Děti se dále seznámily s matematickými pojmy, orientací v prostoru, číselnou řadou, pravolevou orientací a geometrickými tvary. Děti prováděly hudební improvizace, cvičení s hudbou, poslech, melodizace slovních spojení, poznávaly hudební nástroje. V průběhu školního roku se děti zapojovaly do všech sportovních relaxačních aktivit. V průběhu celého roku byla pravidelně využívána tělocvična s jejím vybavením, s velkým zájmem od rodičů a dětí pokračoval projekt Fotbalová školička pro chlapce ze všech tříd MŠ. Individuální vzdělávací plány byly zaměřeny především na prvky školní zralosti, na rozvoj předčtenářské gramotnosti a ovládání dovedností předcházejících čtení a psaní, na schopnost využití informativních a komunikativních prostředků, se kterými se dítě běžně setkává a na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, komunikativních dovedností a rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. U nově příchozích malých dětí jsme se soustředily především na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a bezproblémovou adaptaci, o zachování prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte a nabídnutí rozmanitých činností. Enviromentální vzdělávání celoročně třídění a sbírání starého papíru /soutěž s Popelákem/ bylo průběžně zařazováno do vzdělávací nabídky téma ekologie a projekt Planeta Země. Úroveň klíčových kompetencí dětí děti, které odcházely do ZŠ, byly připraveny bez problémů zvládat školní docházku. Úroveň kompetencí je u dětí různá, většina dětí je otevřená, zvídavá a připravená přijímat nové vědomosti a poznatky. Některé děti však tuto schopnost nemají a jsou více zaměřeni na pohyb a praktický život, jsou při delší činnosti nesoustředěné a chtějí dělat jen to, co je baví. Kompetence k učení - děti odcházející do základní školy dosáhly předpokládané úrovně v této oblasti, byly aktivní při činnostech spojených s přípravou do ZŠ, aktivně si všímaly, co se kolem nich dělo, co kolem sebe viděly, byly zvídavé, rády si prohlížely knížky, vytleskávaly, určovaly, čím slovíčka začínají. Ve třídách dochází ke vzájemnému učení dětí mezi sebou, vzájemně naslouchají, napodobují, což je pro menší děti velkým přínosem, děti mají elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, které je obklopují, většina dětí klade otázky a hledá odpovědi na to, co se kolem nich děje, mezi předškoláky se objevovaly individuální rozdíly v soustředěnosti, vědomém učení, úsilí a záměrném zapamatovávání si. Dětem s určitými problémy byla věnována individuální péče. Kompetence k řešení problémů - zde je rozdílný stupeň u jednotlivých dětí, většinou jsou schopni řešit nebo mají snahu řešit problémy, se kterými se setkají. Dětem, které mají v této

8 oblasti problémy, byla věnována zvýšená péče, navázána spolupráce s rodinou. Odcházející děti dovedou přistupovat k řešení problémů samostatně, jen je jim potřeba připomenout tuto jejich schopnost a také ji náležitě ocenit. Většina dětí si všímá problémů v bezprostředním okolí a dokáže řešit problémy, na které stačí. Komunikativní kompetence - v této oblasti byly děti velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikovaly se svými vrstevníky i s dospělými, dokázaly vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady. Knihy a encyklopedie byly dětem dostupné v knihovničkách na třídách. V letošním roce jsme se věnovaly také logopedické prevenci (logopedické chvilky, pěvecké činnosti se zaměřením na dechová a artikulační cvičení), pozitivně působí nápodoba řečového vzoru starších dětí. Sociální a personální kompetence - většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé a dovedou s tolerancí přijmout i dítě s určitým problémem. Dětem s výkyvy v chování byla věnována zvýšená pozornost a důslednost při vedení, starší pomáhaly mladším, děti byly vedeny k ohleduplnosti k druhým, zvláště k mladším dětem, při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit i spolupracovat. Činnostní a občanské kompetence - velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si děti občas připomínaly i samy mezi sebou, děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu. Bylo velice často využíváno dětské literatury k řešení různých životních problémů. Závěry pro další práci: pokračovat v rozvíjení prosociálního chování dětí, v co největší míře zařazovat logopedické chvilky, s předškolními dětmi provádět individuální péči, zaměřit se zejména na gymnastiku a rozhýbání mluvidel s využitím didaktických materiálů Jazyk a řeč, častěji zařazovat logopedická říkadla, podporovat spontánní řečový projev, rytmizaci, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti, rozvíjet dětskou hru odbourávat ve spolupráci s rodiči vliv televize a počítačových her, věnovat se u předškolních dětí souvislému vyjadřování - tvoření vět, vyprávění pohádky, opis obrázků, zařazovat více vyprávění celými větami nebo souvislého textu dle viděného obrázku nebo slyšeného textu, dbát na samostatný úklid a nebránit se pomoci kamarádovi s úklidem (k čemuž děti nejsou z domova vedeny), nadále podporovat kamarádské vztahy a zamezovat vzniku uzavřených skupinek, které k sobě ostatní děti nepouští, letošní rok se nám úplně nepodařilo zamezit žalování, ale odstranily jsme nepravdivé obviňování, na což bychom se chtěli v dalším roce více zaměřit. V tomto školním roce opět proběhly 2 kursy plaveckého výcviku, tradiční olympiáda na školní zahradě, maškarní ples společně se základní školou, slavnostní vyřazení předškoláků

9 s rozloučením se školním rokem na zahradě. Ani v letošním školním roce nechyběl náš tradiční zimní pobyt na horách s výukou lyžování na chatě Cherry Horní Bečva. V únoru proběhlo Usměvavé lyžování v Palkovicích. V červnu se děti zúčastnily jarního tematického pobytu na horách na chatě Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova S maxipsem Fíkem na cestě kolem světa. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme i v uplynulém roce cíleně působili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a problémy týkající se bezpečnosti dětí a nebezpečí, která jim v dnešní společnosti hrozí a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve ŠVP a následovně realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo tématicky řízených aktivitách. Prevence sociálně patologických jevů je zakotvena ve Školním řádu a ošetřena vnitřní směrnicí. 7. Analýza zjištěných skutečností K silným stránkám patří: celkové vybavení MŠ, velké třídy, tělocvična, multifunkční učebna, sborovna, zlepšili jsme spolupráci s rodiči, ve spolupráci se ZŠ jsme zkvalitnili přípravu dětí na přechod do 1. tříd, prostorná zahrada, ložení pedagogického sboru svým individuálním zaměřením pokrývá všechny aktivity k rozvoji osobnosti dětí v různých oblastech a přípravě pro život a vstup do ZŠ. K slabším stránkám patří: nevyhovující 64,5 % úvazek učitelky, problémy s rodiči, kteří neplatí v termínu MŠ, údržba velké školní zahrady. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve školním roce 2013/2014 se týkalo rozvoje profesních a osobnostních kompetencí všech pedagogických pracovníků / viz příloha přehledu seminářů DVPP/. Navíc bylo doplněno aktuálně studiem odborných časopisů, studiem odborné literatury k metodice mluvní výchovy, zdokonalování komunikačních dovedností a logopedické prevenci.

10 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy Celoškolní akce MŠ: zimní pobyt na horách s výukou lyžování, Olympiáda - trochu jinak, ples s Hopsalínem, vyřazení předškoláků, zapojení do projektu Cirkus v cirkuse taneční vystoupení Opičí kapela, tematický jarní pobyt na horách.

11 Akce dětí a rodičů s dětmi na jednotlivých třídách: informativní třídní schůzky, pravidelné saunování a bruslení dětí, pracovní dílny Čím nás podzim obdaroval, výlet do ZOO, Obora v Karviné - Dančí školka, čertovské nadělování - Výstava nejen pohádkových draků, fotbalová školička 1 x týdně, divadelní vystoupení Šamšula, návštěva hudebního vystoupení Od čerta k Ježíškovi, návštěva v prvních třídách Až já budu školákem, cvičení s mámou a tátou, vystoupení v pohádkovém dni Tři prasátka, návštěva knihovny, velikonoční dílničky, Noc čarodějnic a skřítků výstava mazlíčků, oslava svátků maminek, společný výlet za dobrou náladou, návštěva představení K3, návštěva Planetária v Ostravě, seznámení s golfem, celodenní výlet Hranické dny bez hranic.

12 V rámci spolupráce s ostatními MŠ a organizacemi jsme se účastnili: Puzzliády, Lampiónového průvodu, Abiolympiády, AMIS 5. ročníku, Škola nanečisto, návštěvy 1. tříd a školních družin v Bohumíně, ZUŠ - náboru talentovaných dětí, DPS Vesna Orlová - taneční vystoupení dětí, PZKO Bohumín - vystoupení dětí pro důchodce. Ve školním roce 2013/2014 v MŠ probíhala celoroční praxe 3 studentek Střední školy v Bohumíně /každou středu/. Studentky se aktivně zapojily do dění v MŠ. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI v tomto školním roce neproběhla. 11. Provedené opravy výměna nášlapových gum na schodišti, celková rekonstrukce asfaltové plochy na školní zahradě, nátěr dřevěných atrakcí na školní zahradě, výměna plastových dílků u žaluzií na oknech. 12. Základní údaje o hospodaření školy Tyto údaje jsou vedeny na ZŠ. 13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše MŠ se zapojila do mezinárodního programu Tradiční řemesla v rámci příhraniční spolupráce s polskými mateřskými školkami. V říjnu loňského ruku začala spolupráce s pohraničními předškolními zařízeními v Polsku, která trvala po celý školní rok. Polská strana v rámci projektu EU "Oživení starých řemesel" připravila několik setkání dětí a učitelek a to 4x v Polsku a 2x v naší MŠ. Setkání se účastnili také zástupci Úřadu obce Krzyžanowice a zástupci MěÚ Bohumín. Děti se seznámily s dnes již pomalu zanikajícími řemesly, jako je kovář, včelař, košíkář, hrnčíř, mlynář a pekař, vyzkoušely si v tvořivých dílničkách pletení košíků i práci s hlínou. Navštívily nedaleký mlýn a kovárnu. Ze strany naší školky byl vždy připraven bohatý program pro malé návštěvníky v tělocvičně, v jednotlivých třídách i v učebně s interaktivní tabulí. Projekt EU byl podnětem k navázání další spolupráce mezi polskou stranou a našim předškolním zařízením.

13 14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se nezúčastnil žádný pedagogický pracovník. 15. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Projekty tohoto typu nebyly realizovány. 16. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání S těmito organizacemi spolupracují na základní škole. Zpracovala: Janečková Hana, vedoucí učitelka MŠ

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018 MATEŘSKÁ ŠKOLA ORLOVÁ-LUTYNĚ OKRUŽNÍ 917 OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Město Orlová IČO: 48806188 V Orlové 1. července 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2014/2015. Charlie Chaplin :,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. IČO: 64628515. www.ms-nerudova.

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2014/2015. Charlie Chaplin :,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. IČO: 64628515. www.ms-nerudova. Mateřská škola se speciální třídou Bohumín- Nový Bohumín Nerudova 1040,příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY Školní rok 2014/2015 Charlie Chaplin :,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřská škola Český Těšín Mosty, Školní 100

Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřská škola Český Těšín Mosty, Školní 100 Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřská škola Český Těšín Mosty, Školní 100 1. Počty dětí Celkový počet : září 24 dětí Průměrná docházka: září 17 dětí říjen 24 dětí říjen 16 dětí listopad 24 dětí listopad

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně. Proto je středem našeho zájmu Vaše

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KOZMICE 2012/2013 Obsah výroční zprávy MŠ Kozmice byl projednán na pedagogické radě 28. 8. 2013. Zdroje výroční

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-627/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-627/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-627/12-A Název právnické osoby Soukromá mateřská škola Rotunda s.r.o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pod Beránkem 1418, 156 00

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1230/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1230/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1230/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1382/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1382/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1382/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Motýlek vykonávající činnost školy: Sídlo: Arabská 10/684, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více