VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA BOHUMÍN 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

2 1. Charakteristika MŠ Základní údaje o součástech mateřské školy: MŠ je dvoupodlažní budova postavená v roce 1967, je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Třídy: třída Bumbrlíků 25 dětí ve věku 2,5-4 let třída Človíčků 24 dětí ve věku 4-7 let třída Rarášků 26 dětí ve věku 3-6 let třída Čiperek 25 dětí ve věku 4-6 let V budově suterénu je kotelna /teplo dodávané z elektrárny Dětmarovice, tělocvična, sborovna pro pedagogické pracovníky, šatna pro personál s uzamykatelnými skříňkami, sociální zařízení pro děti při pobytu na zahradě, multifunkční učebna, kabinet výtvarné výchovy, sklad prádla, archiv MŠ, kolárna se stojany. Ve dvou patrech se nacházejí třídy, každá třída má svou samostatnou šatnu, umývárnu se sprchovacím koutem, sociální zařízení pro děti a personál, prostornou třídu s hernou. Na každém patře je výdejna pro přípravu jídla. V 1. Patře měla kancelář pro vedoucí ŠJ pro výběr školného a stravného. Ve 2. patře je kancelář vedoucí učitelky. Třídy jsou označeny kresleným znakem, odlišují se barevností, výzdobou, děti se podílejí na estetické úpravě tříd i všech ostatních prostor školy. Prostor tříd umožňuje dětem vytváření koutků k námětovým hrám. Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí. Okolo budovy je školní zahrada, která je dostatečně velká, osázená stromy a keři, je společná se školní družinou ZŠ. Součástí zahrady jsou dvě pískoviště krytá ochrannými plachtami, jedna skluzavka s průlezkami, dřevěné atrakce a tři stoly s lavičkami. V letošním roce proběhlo na zahradě dokončení vybudování přírodovědné učebny. Vybavení celé zahrady umožňuje každodenní vzdělávací, rekreační a sportovní vyžití všem dětem. Naše mateřská škola nemá vlastní kuchyň. Stravování dětí bylo zajišťováno dovozem ze školní jídelny MŠ Rafinérský lesík. Výdej stravy byl prováděn dvěma zaměstnanci školní jídelny. Výběr úplaty za stravování a školné ve školce prováděla k 20. dni v měsíci vedoucí školní jídelny. Přípravny jídel jsou vybaveny nerezovými ohřívacími pulty, pracovními stoly, ledničkou, mikrovlnou troubou, myčkou nádobí a elektrickou troubou. Provoz mateřské školy: hodin.

3 Pedagogický sbor ve školním roce 2013/2014 tvořilo: 7 kvalifikovaných učitelek 100% úvazek, 1 nekvalifikovaná učitelka 64,5% úvazek. Provoz školy byl zajišťován školnicí a uklízečkou na plný úvazek. Počet pracovníků fyzický přepočtený Pedagogický 8 7,65 Provozní 2 2 Celkem 10 9,65 Materiálně technické podmínky školy: Všechny třídy a šatny dětí jsou vybaveny nábytkem vhodným pro mateřskou školu, židličky a stoly pro děti jsou ve dvou velikostech. Ve všech hernách jsou dřevěné kuchyňky. Byla provedena první etapa opravy asfaltové plochy na školní zahradě. Výtvarný materiál byl doplňován průběžně dle potřeb, nákup nových hraček a pomůcek (především didaktických a stolních her) byl uskutečněn na Vánoce. Byl zakoupen radiopřehrávač. Audiovizuální technika je postupně modernizována. V dalším období plánujeme: výměnu koberců na dvou třídách, vymalování šaten i jednotlivých tříd a suterénu kolem kuchyně. Nadále budeme pokračovat v modernizaci audiovizuálních pomůcek ve všech třídách. Prioritou zůstává revitalizace zahrady, především doplnění jejího vybavení (nové atrakce, hračky, odrážedla, koloběžky apod). 2. Organizační zajištění provozu Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: funkce zařazení dosažená kvalifikace úvazek učitelka 8/1 bakalář 0,65 učitelka 8/2 střed. odb.,maturita 1,0 učitelka 9/3 střed. odb.,maturita 1,0 vedoucí učitelka 10/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/4 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/3 bakalář 1,0

4 Věkové složení pracovníků MŠ: / průměr: 47 let / let 2 pedagogické pracovnice let 2 pedagogické pracovnice 0-59 let 3 pedagogické pracovnice 37 let školnice 45 let uklízečka Průměr pracovníků MŠ je 47 let. Odborná kvalifikace provozních pracovníků: funkce zařazení dosažená kvalifikace úvazek uklízečka 2/11 odborné 1,0 školnice 3/11 odborné 1,0 3. Přijímací řízení dětí Zápis dětí do mateřské školy proběhl 14. května 2013 v době od 8.00 do hodin. K přijala mateřská škola 40 dětí. Počet zapsaných dětí do MŠ: školní rok 2013/2014 = 100 Počet dětí s odloženou docházkou : školní rok 2013/2014 = 3 Průměrná docházka do MŠ : školní rok 2013/2014 = 76,75 Pro zařazování dětí do MŠ byly stanoveny priority: děti splňující očkování dle 50 zákona č. 258/2000Sb., O ochraně zdraví, děti v posledním roce MŠ a děti s odkladem povinné školní docházky, děti, jejichž rodiče projevili zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše (návaznost ŠVP ZŠ a MŠ), pravidla byly přijímány děti od 3 let věku dítěte, mladší děti byly přijímány jen v případě nepokrytí kapacity MŠ, děti, které mají již v MŠ sourozence, ostatní děti.

5 Naplněnost a specifika tříd k : Třída Bumbrlíků 25 dětí 2,5-4 let - adaptační program nových dět - sportovní aktivity, hudební a pohybové aktivity Třída Človíčků 24 dětí 4-7 let - příprava na vstup do první třídy, ekologické zaměření, pracovní, sportovní a výtvarná činnost - hudební a pohybové aktivity, učebna LEGO Třída Rarášků 26 dětí 3-7 let - adaptační vzdělávací program, příprava na vstup do první třídy, prvky tvořivé dramatiky - zaměření na logopedickou prevenci a rozšíření komunikačních schopností dětí Třída Čiperek 25 dětí 3-6 let - individuální adaptační program, prvky dětského aerobiku a jógy pro děti, cvičení na balonech - výtvarné tvoření 4. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2013/2014 pracovala naše mateřská škola podle ŠVP s názvem: MÁM RÁD SEBE, TEBE, VÁS, VŠECHNO, CO JE KOLEM NÁS. Náš ŠVP je členěn podle časového harmonogramu do pěti integrovaných bloků barevných kruhů, v každém jsou uvedeny hlavní tematické okruhy na dané období a konkretizované výstupy dle jednotlivých vzdělávacích oblastí. Vzdělávací program se všemi celodenními činnostmi a plánovanými vzdělávacími etapami směřuje k rozvoji a zdokonalování všech pěti cílových kompetencí dle ŠVP tak, aby bylo každé dítě vybaveno takovými vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, poznatky a hodnotami, které jsou pro ně v individuální míře dosažitelné. Při všech nabízených vzdělávacích aktivitách jsme dbaly na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a vytvoření dostatečného prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte s velkým důrazem na rozvoj pohybový. Pravidelně jsme zařazovaly pohybové aktivity s využitím tělocvičny mateřské školy (v jarních a letních měsících také zahrady mateřské školy). V průběhu roku jsme se zúčastnily mnohých sportovních a relaxačních aktivit (plavání, lyžování, bruslení, saunování, fotbalová školička, atletické soutěže).

6 Do vzdělávací nabídky byly také zařazeny prvky logopedická prevence a prvky tvořivé dramatiky především k rozvoji slovní zásoby, gramatické a formální správnosti řeči, odbourávání hovorových výrazů, úroveň verbální i neverbální komunikace a kvalitu slovního projevu. Do jednotlivých TVP bylo zařazeno pravidelné využívání multifunkční učebny k rozvoji soustředění, postřehu a opakování elementárních poznatků. Zvláštní pozornost byla věnována nenásilnému zapojení dětí nejmenších a sociálně slabších do třídních kolektivů a užší spolupráci s jejich rodinami. Při každodenních vzdělávacích aktivitách jak spontánních, tak i řízených, byl kladen důraz na smyslové a prožitkové učení, spontánnost, konkrétní činnosti, experimentování a hru. Našim cílem vždy bylo dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů přirozenou cestou. Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví, aktivně podporovat zdraví své i okolí odpovídajícím chováním, postoji, myšlením a zdravým způsobem života. Rovněž se soustředily na dovednosti předcházející psaní a čtení s využitím informativních a komunikativních prostředků a na rozvoj řečových, jazykových a komunikačních schopností a dovedností. Pro zajištění jednotného působení školy byly sice stanoveny tematické bloky, které ovšem nebyly časově nijak striktně omezeny, vzájemně se prolínaly jednotlivé cíle i témata a pokud bylo potřeba, plány jsme vždy aktualizovaly dle potřeby a zájmu dětí. Hodnocení vzdělávání a vývoje jednotlivých dětí i vlastní evaluaci prováděli pedagogové písemně dle evaluačního plánu ŠVP MŠ. Velká pozornost byla v loňském školním roce také kladena na spolupráci rodiny a školy. Formou každodenních rozhovorů, aktuálních nástěnek v šatně, informačních třídních schůzek a individuálních konzultací jsme rodiče pravidelně informovaly o průběhu dne a chování dítěte v MŠ. Při všech předávaných informacích a rozhovorech jsme dodržovaly určená základní pravidla spolupráce s rodinou, byla respektována úloha rodičů, snažily jsme se o vytvoření týmu škola + rodina a o zapojení všech rodin do společných akcí MŠ (pracovní dílničky, zábavné a sportovní celoškolní akce). Pravidelné informace o konaných akcích i s fotodokumentací byly na webových stránkách školky a facebooku. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí V třídních vzdělávacích programech na jednotlivých třídách jsme si stanovily cíle a záměry v návaznosti na ŠVP, vypracovávaly krátkodobé a střednědobé projekty dle jednotlivých integrovaných bloků a aktuálních témat. U nových a malých dětí jsme se soustředily především na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a bezproblémovou adaptaci, o zachování prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte s nabídnutím rozmanitých činností.

7 Ve vzdělávání jsme se zaměřily na logopedickou přípravu, správnou výslovnost, gymnastiku mluvidel, rozvíjení slovní zásoby pomocí říkadel, písniček a dramatizaci. U výtvarných a pracovních činností jsme se zaměřily na správné držení tužky a štětce, skládání a trhání papíru, práci s lepidlem, modelování. Děti se dále seznámily s matematickými pojmy, orientací v prostoru, číselnou řadou, pravolevou orientací a geometrickými tvary. Děti prováděly hudební improvizace, cvičení s hudbou, poslech, melodizace slovních spojení, poznávaly hudební nástroje. V průběhu školního roku se děti zapojovaly do všech sportovních relaxačních aktivit. V průběhu celého roku byla pravidelně využívána tělocvična s jejím vybavením, s velkým zájmem od rodičů a dětí pokračoval projekt Fotbalová školička pro chlapce ze všech tříd MŠ. Individuální vzdělávací plány byly zaměřeny především na prvky školní zralosti, na rozvoj předčtenářské gramotnosti a ovládání dovedností předcházejících čtení a psaní, na schopnost využití informativních a komunikativních prostředků, se kterými se dítě běžně setkává a na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, komunikativních dovedností a rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. U nově příchozích malých dětí jsme se soustředily především na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a bezproblémovou adaptaci, o zachování prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte a nabídnutí rozmanitých činností. Enviromentální vzdělávání celoročně třídění a sbírání starého papíru /soutěž s Popelákem/ bylo průběžně zařazováno do vzdělávací nabídky téma ekologie a projekt Planeta Země. Úroveň klíčových kompetencí dětí děti, které odcházely do ZŠ, byly připraveny bez problémů zvládat školní docházku. Úroveň kompetencí je u dětí různá, většina dětí je otevřená, zvídavá a připravená přijímat nové vědomosti a poznatky. Některé děti však tuto schopnost nemají a jsou více zaměřeni na pohyb a praktický život, jsou při delší činnosti nesoustředěné a chtějí dělat jen to, co je baví. Kompetence k učení - děti odcházející do základní školy dosáhly předpokládané úrovně v této oblasti, byly aktivní při činnostech spojených s přípravou do ZŠ, aktivně si všímaly, co se kolem nich dělo, co kolem sebe viděly, byly zvídavé, rády si prohlížely knížky, vytleskávaly, určovaly, čím slovíčka začínají. Ve třídách dochází ke vzájemnému učení dětí mezi sebou, vzájemně naslouchají, napodobují, což je pro menší děti velkým přínosem, děti mají elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, které je obklopují, většina dětí klade otázky a hledá odpovědi na to, co se kolem nich děje, mezi předškoláky se objevovaly individuální rozdíly v soustředěnosti, vědomém učení, úsilí a záměrném zapamatovávání si. Dětem s určitými problémy byla věnována individuální péče. Kompetence k řešení problémů - zde je rozdílný stupeň u jednotlivých dětí, většinou jsou schopni řešit nebo mají snahu řešit problémy, se kterými se setkají. Dětem, které mají v této

8 oblasti problémy, byla věnována zvýšená péče, navázána spolupráce s rodinou. Odcházející děti dovedou přistupovat k řešení problémů samostatně, jen je jim potřeba připomenout tuto jejich schopnost a také ji náležitě ocenit. Většina dětí si všímá problémů v bezprostředním okolí a dokáže řešit problémy, na které stačí. Komunikativní kompetence - v této oblasti byly děti velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikovaly se svými vrstevníky i s dospělými, dokázaly vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady. Knihy a encyklopedie byly dětem dostupné v knihovničkách na třídách. V letošním roce jsme se věnovaly také logopedické prevenci (logopedické chvilky, pěvecké činnosti se zaměřením na dechová a artikulační cvičení), pozitivně působí nápodoba řečového vzoru starších dětí. Sociální a personální kompetence - většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé a dovedou s tolerancí přijmout i dítě s určitým problémem. Dětem s výkyvy v chování byla věnována zvýšená pozornost a důslednost při vedení, starší pomáhaly mladším, děti byly vedeny k ohleduplnosti k druhým, zvláště k mladším dětem, při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit i spolupracovat. Činnostní a občanské kompetence - velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si děti občas připomínaly i samy mezi sebou, děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu. Bylo velice často využíváno dětské literatury k řešení různých životních problémů. Závěry pro další práci: pokračovat v rozvíjení prosociálního chování dětí, v co největší míře zařazovat logopedické chvilky, s předškolními dětmi provádět individuální péči, zaměřit se zejména na gymnastiku a rozhýbání mluvidel s využitím didaktických materiálů Jazyk a řeč, častěji zařazovat logopedická říkadla, podporovat spontánní řečový projev, rytmizaci, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti, rozvíjet dětskou hru odbourávat ve spolupráci s rodiči vliv televize a počítačových her, věnovat se u předškolních dětí souvislému vyjadřování - tvoření vět, vyprávění pohádky, opis obrázků, zařazovat více vyprávění celými větami nebo souvislého textu dle viděného obrázku nebo slyšeného textu, dbát na samostatný úklid a nebránit se pomoci kamarádovi s úklidem (k čemuž děti nejsou z domova vedeny), nadále podporovat kamarádské vztahy a zamezovat vzniku uzavřených skupinek, které k sobě ostatní děti nepouští, letošní rok se nám úplně nepodařilo zamezit žalování, ale odstranily jsme nepravdivé obviňování, na což bychom se chtěli v dalším roce více zaměřit. V tomto školním roce opět proběhly 2 kursy plaveckého výcviku, tradiční olympiáda na školní zahradě, maškarní ples společně se základní školou, slavnostní vyřazení předškoláků

9 s rozloučením se školním rokem na zahradě. Ani v letošním školním roce nechyběl náš tradiční zimní pobyt na horách s výukou lyžování na chatě Cherry Horní Bečva. V únoru proběhlo Usměvavé lyžování v Palkovicích. V červnu se děti zúčastnily jarního tematického pobytu na horách na chatě Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova S maxipsem Fíkem na cestě kolem světa. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme i v uplynulém roce cíleně působili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a problémy týkající se bezpečnosti dětí a nebezpečí, která jim v dnešní společnosti hrozí a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve ŠVP a následovně realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo tématicky řízených aktivitách. Prevence sociálně patologických jevů je zakotvena ve Školním řádu a ošetřena vnitřní směrnicí. 7. Analýza zjištěných skutečností K silným stránkám patří: celkové vybavení MŠ, velké třídy, tělocvična, multifunkční učebna, sborovna, zlepšili jsme spolupráci s rodiči, ve spolupráci se ZŠ jsme zkvalitnili přípravu dětí na přechod do 1. tříd, prostorná zahrada, ložení pedagogického sboru svým individuálním zaměřením pokrývá všechny aktivity k rozvoji osobnosti dětí v různých oblastech a přípravě pro život a vstup do ZŠ. K slabším stránkám patří: nevyhovující 64,5 % úvazek učitelky, problémy s rodiči, kteří neplatí v termínu MŠ, údržba velké školní zahrady. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve školním roce 2013/2014 se týkalo rozvoje profesních a osobnostních kompetencí všech pedagogických pracovníků / viz příloha přehledu seminářů DVPP/. Navíc bylo doplněno aktuálně studiem odborných časopisů, studiem odborné literatury k metodice mluvní výchovy, zdokonalování komunikačních dovedností a logopedické prevenci.

10 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy Celoškolní akce MŠ: zimní pobyt na horách s výukou lyžování, Olympiáda - trochu jinak, ples s Hopsalínem, vyřazení předškoláků, zapojení do projektu Cirkus v cirkuse taneční vystoupení Opičí kapela, tematický jarní pobyt na horách.

11 Akce dětí a rodičů s dětmi na jednotlivých třídách: informativní třídní schůzky, pravidelné saunování a bruslení dětí, pracovní dílny Čím nás podzim obdaroval, výlet do ZOO, Obora v Karviné - Dančí školka, čertovské nadělování - Výstava nejen pohádkových draků, fotbalová školička 1 x týdně, divadelní vystoupení Šamšula, návštěva hudebního vystoupení Od čerta k Ježíškovi, návštěva v prvních třídách Až já budu školákem, cvičení s mámou a tátou, vystoupení v pohádkovém dni Tři prasátka, návštěva knihovny, velikonoční dílničky, Noc čarodějnic a skřítků výstava mazlíčků, oslava svátků maminek, společný výlet za dobrou náladou, návštěva představení K3, návštěva Planetária v Ostravě, seznámení s golfem, celodenní výlet Hranické dny bez hranic.

12 V rámci spolupráce s ostatními MŠ a organizacemi jsme se účastnili: Puzzliády, Lampiónového průvodu, Abiolympiády, AMIS 5. ročníku, Škola nanečisto, návštěvy 1. tříd a školních družin v Bohumíně, ZUŠ - náboru talentovaných dětí, DPS Vesna Orlová - taneční vystoupení dětí, PZKO Bohumín - vystoupení dětí pro důchodce. Ve školním roce 2013/2014 v MŠ probíhala celoroční praxe 3 studentek Střední školy v Bohumíně /každou středu/. Studentky se aktivně zapojily do dění v MŠ. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI v tomto školním roce neproběhla. 11. Provedené opravy výměna nášlapových gum na schodišti, celková rekonstrukce asfaltové plochy na školní zahradě, nátěr dřevěných atrakcí na školní zahradě, výměna plastových dílků u žaluzií na oknech. 12. Základní údaje o hospodaření školy Tyto údaje jsou vedeny na ZŠ. 13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše MŠ se zapojila do mezinárodního programu Tradiční řemesla v rámci příhraniční spolupráce s polskými mateřskými školkami. V říjnu loňského ruku začala spolupráce s pohraničními předškolními zařízeními v Polsku, která trvala po celý školní rok. Polská strana v rámci projektu EU "Oživení starých řemesel" připravila několik setkání dětí a učitelek a to 4x v Polsku a 2x v naší MŠ. Setkání se účastnili také zástupci Úřadu obce Krzyžanowice a zástupci MěÚ Bohumín. Děti se seznámily s dnes již pomalu zanikajícími řemesly, jako je kovář, včelař, košíkář, hrnčíř, mlynář a pekař, vyzkoušely si v tvořivých dílničkách pletení košíků i práci s hlínou. Navštívily nedaleký mlýn a kovárnu. Ze strany naší školky byl vždy připraven bohatý program pro malé návštěvníky v tělocvičně, v jednotlivých třídách i v učebně s interaktivní tabulí. Projekt EU byl podnětem k navázání další spolupráce mezi polskou stranou a našim předškolním zařízením.

13 14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se nezúčastnil žádný pedagogický pracovník. 15. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Projekty tohoto typu nebyly realizovány. 16. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání S těmito organizacemi spolupracují na základní škole. Zpracovala: Janečková Hana, vedoucí učitelka MŠ

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Havířov Město U Stromovky 60

Mateřská škola Havířov Město U Stromovky 60 Mateřská škola Havířov Město U Stromovky 60 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011/2012 Povinnost zpracovávat a předkládat zřizovateli výroční zprávu o činnosti mateřské školy za školní rok byla uložena ředitelům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018 MATEŘSKÁ ŠKOLA ORLOVÁ-LUTYNĚ OKRUŽNÍ 917 OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Město Orlová IČO: 48806188 V Orlové 1. července 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní rok 2014/2015 Č.j. MSKLIC/480/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové,

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-836/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-836/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-836/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Lázně Libverda, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více