VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ FITŠKOLKA BOHUMÍN 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

2 1. Charakteristika MŠ Základní údaje o součástech mateřské školy: MŠ je dvoupodlažní budova postavená v roce 1967, je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Třídy: třída Bumbrlíků 25 dětí ve věku 2,5-4 let třída Človíčků 24 dětí ve věku 4-7 let třída Rarášků 26 dětí ve věku 3-6 let třída Čiperek 25 dětí ve věku 4-6 let V budově suterénu je kotelna /teplo dodávané z elektrárny Dětmarovice, tělocvična, sborovna pro pedagogické pracovníky, šatna pro personál s uzamykatelnými skříňkami, sociální zařízení pro děti při pobytu na zahradě, multifunkční učebna, kabinet výtvarné výchovy, sklad prádla, archiv MŠ, kolárna se stojany. Ve dvou patrech se nacházejí třídy, každá třída má svou samostatnou šatnu, umývárnu se sprchovacím koutem, sociální zařízení pro děti a personál, prostornou třídu s hernou. Na každém patře je výdejna pro přípravu jídla. V 1. Patře měla kancelář pro vedoucí ŠJ pro výběr školného a stravného. Ve 2. patře je kancelář vedoucí učitelky. Třídy jsou označeny kresleným znakem, odlišují se barevností, výzdobou, děti se podílejí na estetické úpravě tříd i všech ostatních prostor školy. Prostor tříd umožňuje dětem vytváření koutků k námětovým hrám. Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí. Okolo budovy je školní zahrada, která je dostatečně velká, osázená stromy a keři, je společná se školní družinou ZŠ. Součástí zahrady jsou dvě pískoviště krytá ochrannými plachtami, jedna skluzavka s průlezkami, dřevěné atrakce a tři stoly s lavičkami. V letošním roce proběhlo na zahradě dokončení vybudování přírodovědné učebny. Vybavení celé zahrady umožňuje každodenní vzdělávací, rekreační a sportovní vyžití všem dětem. Naše mateřská škola nemá vlastní kuchyň. Stravování dětí bylo zajišťováno dovozem ze školní jídelny MŠ Rafinérský lesík. Výdej stravy byl prováděn dvěma zaměstnanci školní jídelny. Výběr úplaty za stravování a školné ve školce prováděla k 20. dni v měsíci vedoucí školní jídelny. Přípravny jídel jsou vybaveny nerezovými ohřívacími pulty, pracovními stoly, ledničkou, mikrovlnou troubou, myčkou nádobí a elektrickou troubou. Provoz mateřské školy: hodin.

3 Pedagogický sbor ve školním roce 2013/2014 tvořilo: 7 kvalifikovaných učitelek 100% úvazek, 1 nekvalifikovaná učitelka 64,5% úvazek. Provoz školy byl zajišťován školnicí a uklízečkou na plný úvazek. Počet pracovníků fyzický přepočtený Pedagogický 8 7,65 Provozní 2 2 Celkem 10 9,65 Materiálně technické podmínky školy: Všechny třídy a šatny dětí jsou vybaveny nábytkem vhodným pro mateřskou školu, židličky a stoly pro děti jsou ve dvou velikostech. Ve všech hernách jsou dřevěné kuchyňky. Byla provedena první etapa opravy asfaltové plochy na školní zahradě. Výtvarný materiál byl doplňován průběžně dle potřeb, nákup nových hraček a pomůcek (především didaktických a stolních her) byl uskutečněn na Vánoce. Byl zakoupen radiopřehrávač. Audiovizuální technika je postupně modernizována. V dalším období plánujeme: výměnu koberců na dvou třídách, vymalování šaten i jednotlivých tříd a suterénu kolem kuchyně. Nadále budeme pokračovat v modernizaci audiovizuálních pomůcek ve všech třídách. Prioritou zůstává revitalizace zahrady, především doplnění jejího vybavení (nové atrakce, hračky, odrážedla, koloběžky apod). 2. Organizační zajištění provozu Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: funkce zařazení dosažená kvalifikace úvazek učitelka 8/1 bakalář 0,65 učitelka 8/2 střed. odb.,maturita 1,0 učitelka 9/3 střed. odb.,maturita 1,0 vedoucí učitelka 10/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/4 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/5 střed. odb., maturita 1,0 učitelka 9/3 bakalář 1,0

4 Věkové složení pracovníků MŠ: / průměr: 47 let / let 2 pedagogické pracovnice let 2 pedagogické pracovnice 0-59 let 3 pedagogické pracovnice 37 let školnice 45 let uklízečka Průměr pracovníků MŠ je 47 let. Odborná kvalifikace provozních pracovníků: funkce zařazení dosažená kvalifikace úvazek uklízečka 2/11 odborné 1,0 školnice 3/11 odborné 1,0 3. Přijímací řízení dětí Zápis dětí do mateřské školy proběhl 14. května 2013 v době od 8.00 do hodin. K přijala mateřská škola 40 dětí. Počet zapsaných dětí do MŠ: školní rok 2013/2014 = 100 Počet dětí s odloženou docházkou : školní rok 2013/2014 = 3 Průměrná docházka do MŠ : školní rok 2013/2014 = 76,75 Pro zařazování dětí do MŠ byly stanoveny priority: děti splňující očkování dle 50 zákona č. 258/2000Sb., O ochraně zdraví, děti v posledním roce MŠ a děti s odkladem povinné školní docházky, děti, jejichž rodiče projevili zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše (návaznost ŠVP ZŠ a MŠ), pravidla byly přijímány děti od 3 let věku dítěte, mladší děti byly přijímány jen v případě nepokrytí kapacity MŠ, děti, které mají již v MŠ sourozence, ostatní děti.

5 Naplněnost a specifika tříd k : Třída Bumbrlíků 25 dětí 2,5-4 let - adaptační program nových dět - sportovní aktivity, hudební a pohybové aktivity Třída Človíčků 24 dětí 4-7 let - příprava na vstup do první třídy, ekologické zaměření, pracovní, sportovní a výtvarná činnost - hudební a pohybové aktivity, učebna LEGO Třída Rarášků 26 dětí 3-7 let - adaptační vzdělávací program, příprava na vstup do první třídy, prvky tvořivé dramatiky - zaměření na logopedickou prevenci a rozšíření komunikačních schopností dětí Třída Čiperek 25 dětí 3-6 let - individuální adaptační program, prvky dětského aerobiku a jógy pro děti, cvičení na balonech - výtvarné tvoření 4. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2013/2014 pracovala naše mateřská škola podle ŠVP s názvem: MÁM RÁD SEBE, TEBE, VÁS, VŠECHNO, CO JE KOLEM NÁS. Náš ŠVP je členěn podle časového harmonogramu do pěti integrovaných bloků barevných kruhů, v každém jsou uvedeny hlavní tematické okruhy na dané období a konkretizované výstupy dle jednotlivých vzdělávacích oblastí. Vzdělávací program se všemi celodenními činnostmi a plánovanými vzdělávacími etapami směřuje k rozvoji a zdokonalování všech pěti cílových kompetencí dle ŠVP tak, aby bylo každé dítě vybaveno takovými vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, poznatky a hodnotami, které jsou pro ně v individuální míře dosažitelné. Při všech nabízených vzdělávacích aktivitách jsme dbaly na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a vytvoření dostatečného prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte s velkým důrazem na rozvoj pohybový. Pravidelně jsme zařazovaly pohybové aktivity s využitím tělocvičny mateřské školy (v jarních a letních měsících také zahrady mateřské školy). V průběhu roku jsme se zúčastnily mnohých sportovních a relaxačních aktivit (plavání, lyžování, bruslení, saunování, fotbalová školička, atletické soutěže).

6 Do vzdělávací nabídky byly také zařazeny prvky logopedická prevence a prvky tvořivé dramatiky především k rozvoji slovní zásoby, gramatické a formální správnosti řeči, odbourávání hovorových výrazů, úroveň verbální i neverbální komunikace a kvalitu slovního projevu. Do jednotlivých TVP bylo zařazeno pravidelné využívání multifunkční učebny k rozvoji soustředění, postřehu a opakování elementárních poznatků. Zvláštní pozornost byla věnována nenásilnému zapojení dětí nejmenších a sociálně slabších do třídních kolektivů a užší spolupráci s jejich rodinami. Při každodenních vzdělávacích aktivitách jak spontánních, tak i řízených, byl kladen důraz na smyslové a prožitkové učení, spontánnost, konkrétní činnosti, experimentování a hru. Našim cílem vždy bylo dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů přirozenou cestou. Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví, aktivně podporovat zdraví své i okolí odpovídajícím chováním, postoji, myšlením a zdravým způsobem života. Rovněž se soustředily na dovednosti předcházející psaní a čtení s využitím informativních a komunikativních prostředků a na rozvoj řečových, jazykových a komunikačních schopností a dovedností. Pro zajištění jednotného působení školy byly sice stanoveny tematické bloky, které ovšem nebyly časově nijak striktně omezeny, vzájemně se prolínaly jednotlivé cíle i témata a pokud bylo potřeba, plány jsme vždy aktualizovaly dle potřeby a zájmu dětí. Hodnocení vzdělávání a vývoje jednotlivých dětí i vlastní evaluaci prováděli pedagogové písemně dle evaluačního plánu ŠVP MŠ. Velká pozornost byla v loňském školním roce také kladena na spolupráci rodiny a školy. Formou každodenních rozhovorů, aktuálních nástěnek v šatně, informačních třídních schůzek a individuálních konzultací jsme rodiče pravidelně informovaly o průběhu dne a chování dítěte v MŠ. Při všech předávaných informacích a rozhovorech jsme dodržovaly určená základní pravidla spolupráce s rodinou, byla respektována úloha rodičů, snažily jsme se o vytvoření týmu škola + rodina a o zapojení všech rodin do společných akcí MŠ (pracovní dílničky, zábavné a sportovní celoškolní akce). Pravidelné informace o konaných akcích i s fotodokumentací byly na webových stránkách školky a facebooku. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí V třídních vzdělávacích programech na jednotlivých třídách jsme si stanovily cíle a záměry v návaznosti na ŠVP, vypracovávaly krátkodobé a střednědobé projekty dle jednotlivých integrovaných bloků a aktuálních témat. U nových a malých dětí jsme se soustředily především na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a bezproblémovou adaptaci, o zachování prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte s nabídnutím rozmanitých činností.

7 Ve vzdělávání jsme se zaměřily na logopedickou přípravu, správnou výslovnost, gymnastiku mluvidel, rozvíjení slovní zásoby pomocí říkadel, písniček a dramatizaci. U výtvarných a pracovních činností jsme se zaměřily na správné držení tužky a štětce, skládání a trhání papíru, práci s lepidlem, modelování. Děti se dále seznámily s matematickými pojmy, orientací v prostoru, číselnou řadou, pravolevou orientací a geometrickými tvary. Děti prováděly hudební improvizace, cvičení s hudbou, poslech, melodizace slovních spojení, poznávaly hudební nástroje. V průběhu školního roku se děti zapojovaly do všech sportovních relaxačních aktivit. V průběhu celého roku byla pravidelně využívána tělocvična s jejím vybavením, s velkým zájmem od rodičů a dětí pokračoval projekt Fotbalová školička pro chlapce ze všech tříd MŠ. Individuální vzdělávací plány byly zaměřeny především na prvky školní zralosti, na rozvoj předčtenářské gramotnosti a ovládání dovedností předcházejících čtení a psaní, na schopnost využití informativních a komunikativních prostředků, se kterými se dítě běžně setkává a na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, komunikativních dovedností a rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. U nově příchozích malých dětí jsme se soustředily především na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí a bezproblémovou adaptaci, o zachování prostoru pro individuální rozvoj a potřeby každého dítěte a nabídnutí rozmanitých činností. Enviromentální vzdělávání celoročně třídění a sbírání starého papíru /soutěž s Popelákem/ bylo průběžně zařazováno do vzdělávací nabídky téma ekologie a projekt Planeta Země. Úroveň klíčových kompetencí dětí děti, které odcházely do ZŠ, byly připraveny bez problémů zvládat školní docházku. Úroveň kompetencí je u dětí různá, většina dětí je otevřená, zvídavá a připravená přijímat nové vědomosti a poznatky. Některé děti však tuto schopnost nemají a jsou více zaměřeni na pohyb a praktický život, jsou při delší činnosti nesoustředěné a chtějí dělat jen to, co je baví. Kompetence k učení - děti odcházející do základní školy dosáhly předpokládané úrovně v této oblasti, byly aktivní při činnostech spojených s přípravou do ZŠ, aktivně si všímaly, co se kolem nich dělo, co kolem sebe viděly, byly zvídavé, rády si prohlížely knížky, vytleskávaly, určovaly, čím slovíčka začínají. Ve třídách dochází ke vzájemnému učení dětí mezi sebou, vzájemně naslouchají, napodobují, což je pro menší děti velkým přínosem, děti mají elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, které je obklopují, většina dětí klade otázky a hledá odpovědi na to, co se kolem nich děje, mezi předškoláky se objevovaly individuální rozdíly v soustředěnosti, vědomém učení, úsilí a záměrném zapamatovávání si. Dětem s určitými problémy byla věnována individuální péče. Kompetence k řešení problémů - zde je rozdílný stupeň u jednotlivých dětí, většinou jsou schopni řešit nebo mají snahu řešit problémy, se kterými se setkají. Dětem, které mají v této

8 oblasti problémy, byla věnována zvýšená péče, navázána spolupráce s rodinou. Odcházející děti dovedou přistupovat k řešení problémů samostatně, jen je jim potřeba připomenout tuto jejich schopnost a také ji náležitě ocenit. Většina dětí si všímá problémů v bezprostředním okolí a dokáže řešit problémy, na které stačí. Komunikativní kompetence - v této oblasti byly děti velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikovaly se svými vrstevníky i s dospělými, dokázaly vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady. Knihy a encyklopedie byly dětem dostupné v knihovničkách na třídách. V letošním roce jsme se věnovaly také logopedické prevenci (logopedické chvilky, pěvecké činnosti se zaměřením na dechová a artikulační cvičení), pozitivně působí nápodoba řečového vzoru starších dětí. Sociální a personální kompetence - většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé a dovedou s tolerancí přijmout i dítě s určitým problémem. Dětem s výkyvy v chování byla věnována zvýšená pozornost a důslednost při vedení, starší pomáhaly mladším, děti byly vedeny k ohleduplnosti k druhým, zvláště k mladším dětem, při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit i spolupracovat. Činnostní a občanské kompetence - velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si děti občas připomínaly i samy mezi sebou, děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu. Bylo velice často využíváno dětské literatury k řešení různých životních problémů. Závěry pro další práci: pokračovat v rozvíjení prosociálního chování dětí, v co největší míře zařazovat logopedické chvilky, s předškolními dětmi provádět individuální péči, zaměřit se zejména na gymnastiku a rozhýbání mluvidel s využitím didaktických materiálů Jazyk a řeč, častěji zařazovat logopedická říkadla, podporovat spontánní řečový projev, rytmizaci, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti, rozvíjet dětskou hru odbourávat ve spolupráci s rodiči vliv televize a počítačových her, věnovat se u předškolních dětí souvislému vyjadřování - tvoření vět, vyprávění pohádky, opis obrázků, zařazovat více vyprávění celými větami nebo souvislého textu dle viděného obrázku nebo slyšeného textu, dbát na samostatný úklid a nebránit se pomoci kamarádovi s úklidem (k čemuž děti nejsou z domova vedeny), nadále podporovat kamarádské vztahy a zamezovat vzniku uzavřených skupinek, které k sobě ostatní děti nepouští, letošní rok se nám úplně nepodařilo zamezit žalování, ale odstranily jsme nepravdivé obviňování, na což bychom se chtěli v dalším roce více zaměřit. V tomto školním roce opět proběhly 2 kursy plaveckého výcviku, tradiční olympiáda na školní zahradě, maškarní ples společně se základní školou, slavnostní vyřazení předškoláků

9 s rozloučením se školním rokem na zahradě. Ani v letošním školním roce nechyběl náš tradiční zimní pobyt na horách s výukou lyžování na chatě Cherry Horní Bečva. V únoru proběhlo Usměvavé lyžování v Palkovicích. V červnu se děti zúčastnily jarního tematického pobytu na horách na chatě Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova S maxipsem Fíkem na cestě kolem světa. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme i v uplynulém roce cíleně působili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a problémy týkající se bezpečnosti dětí a nebezpečí, která jim v dnešní společnosti hrozí a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve ŠVP a následovně realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo tématicky řízených aktivitách. Prevence sociálně patologických jevů je zakotvena ve Školním řádu a ošetřena vnitřní směrnicí. 7. Analýza zjištěných skutečností K silným stránkám patří: celkové vybavení MŠ, velké třídy, tělocvična, multifunkční učebna, sborovna, zlepšili jsme spolupráci s rodiči, ve spolupráci se ZŠ jsme zkvalitnili přípravu dětí na přechod do 1. tříd, prostorná zahrada, ložení pedagogického sboru svým individuálním zaměřením pokrývá všechny aktivity k rozvoji osobnosti dětí v různých oblastech a přípravě pro život a vstup do ZŠ. K slabším stránkám patří: nevyhovující 64,5 % úvazek učitelky, problémy s rodiči, kteří neplatí v termínu MŠ, údržba velké školní zahrady. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve školním roce 2013/2014 se týkalo rozvoje profesních a osobnostních kompetencí všech pedagogických pracovníků / viz příloha přehledu seminářů DVPP/. Navíc bylo doplněno aktuálně studiem odborných časopisů, studiem odborné literatury k metodice mluvní výchovy, zdokonalování komunikačních dovedností a logopedické prevenci.

10 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy Celoškolní akce MŠ: zimní pobyt na horách s výukou lyžování, Olympiáda - trochu jinak, ples s Hopsalínem, vyřazení předškoláků, zapojení do projektu Cirkus v cirkuse taneční vystoupení Opičí kapela, tematický jarní pobyt na horách.

11 Akce dětí a rodičů s dětmi na jednotlivých třídách: informativní třídní schůzky, pravidelné saunování a bruslení dětí, pracovní dílny Čím nás podzim obdaroval, výlet do ZOO, Obora v Karviné - Dančí školka, čertovské nadělování - Výstava nejen pohádkových draků, fotbalová školička 1 x týdně, divadelní vystoupení Šamšula, návštěva hudebního vystoupení Od čerta k Ježíškovi, návštěva v prvních třídách Až já budu školákem, cvičení s mámou a tátou, vystoupení v pohádkovém dni Tři prasátka, návštěva knihovny, velikonoční dílničky, Noc čarodějnic a skřítků výstava mazlíčků, oslava svátků maminek, společný výlet za dobrou náladou, návštěva představení K3, návštěva Planetária v Ostravě, seznámení s golfem, celodenní výlet Hranické dny bez hranic.

12 V rámci spolupráce s ostatními MŠ a organizacemi jsme se účastnili: Puzzliády, Lampiónového průvodu, Abiolympiády, AMIS 5. ročníku, Škola nanečisto, návštěvy 1. tříd a školních družin v Bohumíně, ZUŠ - náboru talentovaných dětí, DPS Vesna Orlová - taneční vystoupení dětí, PZKO Bohumín - vystoupení dětí pro důchodce. Ve školním roce 2013/2014 v MŠ probíhala celoroční praxe 3 studentek Střední školy v Bohumíně /každou středu/. Studentky se aktivně zapojily do dění v MŠ. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI v tomto školním roce neproběhla. 11. Provedené opravy výměna nášlapových gum na schodišti, celková rekonstrukce asfaltové plochy na školní zahradě, nátěr dřevěných atrakcí na školní zahradě, výměna plastových dílků u žaluzií na oknech. 12. Základní údaje o hospodaření školy Tyto údaje jsou vedeny na ZŠ. 13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše MŠ se zapojila do mezinárodního programu Tradiční řemesla v rámci příhraniční spolupráce s polskými mateřskými školkami. V říjnu loňského ruku začala spolupráce s pohraničními předškolními zařízeními v Polsku, která trvala po celý školní rok. Polská strana v rámci projektu EU "Oživení starých řemesel" připravila několik setkání dětí a učitelek a to 4x v Polsku a 2x v naší MŠ. Setkání se účastnili také zástupci Úřadu obce Krzyžanowice a zástupci MěÚ Bohumín. Děti se seznámily s dnes již pomalu zanikajícími řemesly, jako je kovář, včelař, košíkář, hrnčíř, mlynář a pekař, vyzkoušely si v tvořivých dílničkách pletení košíků i práci s hlínou. Navštívily nedaleký mlýn a kovárnu. Ze strany naší školky byl vždy připraven bohatý program pro malé návštěvníky v tělocvičně, v jednotlivých třídách i v učebně s interaktivní tabulí. Projekt EU byl podnětem k navázání další spolupráce mezi polskou stranou a našim předškolním zařízením.

13 14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se nezúčastnil žádný pedagogický pracovník. 15. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Projekty tohoto typu nebyly realizovány. 16. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání S těmito organizacemi spolupracují na základní škole. Zpracovala: Janečková Hana, vedoucí učitelka MŠ

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více