Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akcie a jejich význam v akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Sokolově dne Šárka Foltová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat JUDr. Janu Tuláčkovi, který mě provázel mou bakalářkou prací a zajisté mě tím dovede k úspěšnému ukončení mého bakalářského studia.

4 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na akcie a s tím související akciovou společnost. Detailně popsané skutečnosti tohoto odvětví mají čtenářům objasnit na první pohled lehce pochopitelné, avšak v nitru sloţité fungování akcií v akciové společnosti. Závěr, a současně praktická část mé práce se skládá z průzkumu znalostí společnosti formou dotazníku a následné analýzy odpovědí. Klíčové pojmy Akcie, akciová společnost, akcionář, emitace, dividendy, kapitál

5 Annotation This thesis focuses on the shares and the related joint stock company. Detailed facts described in this industry are clear to readers at first glance easy to understand, but inside the complex functioning of the shares of a corporation. Conclusion, while the practical part of my work is about exploring the knowledge society through the questionnaire and subsequent analysis of the answers. Key words Shares, joint stock company, shareholder, emit, dividends, capital

6 OBSAH ÚVOD AKCIE PODÍL AKCIONÁŘE, CENNÝ PAPÍR Obecná charakteristika Odborná charakteristika Starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. VS Nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb Výkyvy cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika Emitace akcií v souvislosti se zatímním listem Metody odhalování faktorů výkyvů hodnot akcií Historie akcií Upisování akcií PRÁVNÍ FORMA PODNIKÁNÍ - AKCIOVÁ SPOLEČNOST Obecná charakteristika Odborná charakteristika Zaloţení, vznik, zrušení a zánik akciové společnosti Orgány odpovědné za chod společnosti Moţnosti přeměny a.s Výhody a nevýhody spočívající v zaloţení a.s Časová osa VÝZNAM AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VÝZKUMNÁ METODA FORMOU DOTAZNÍKU Definuj mi pojem akcie dle Tvého názoru Kolik musí být minimální základní kapitál daný zákonem při zaloţení akciové společnosti? Jaký mají význam akcie v akciové společnosti dle Tvého názoru? Myslíš si, ţe je výhodné investovat do akcií? Pokud bys hledal/a nějaké informace o akciích nebo akciové společnosti, do jakého zákoníku bys nahlédl/a? ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ... 53

7 ÚVOD Akcie. Co si pod těmito pěti písmenky lidé obvykle vybaví? Cenný papír. Pravdou ale je, ţe toto slovo v sobě skrývá daleko víc. Akcie můţe dát člověku moc, práva. Můţe ho připravit o veškeré úspory. Pokud ale někdo ví, jak s nimi správně zacházet, vyuţije jejich opravdový potenciál výnosnost. Vše okolo akcií není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Dlouhá cesta vede od zaloţení akciové společnosti, přes její vznik, následuje emitace akcií a jejich prodej. Trnitá cesta, ale pokud ji člověk zdolá a porozumí fungování tohoto odvětví, otevírá se mu svět plný moţností. Domnívám se, ţe ne kaţdý člověk zcela rozumí sloţitosti akcí. Kaţdý ví, ţe je to cenný papír, ale co dál? Já sama jsem před psaním této práce nepříliš rozuměla tomu, jak to všechno funguje, ale po dokončení jsem zase o vous chytřejší. Má práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá akciemi jako takovými, jak z hlediska obecného, tak jak na ně pohlíţí zákony a jak je definují. Nejzajímavější, dle mého názoru, bude část, kde budu porovnávat starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. a nový Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Pozornost bude věnovaná také výkyvům cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika, přiblíţíme si emitaci akcií v souvislosti se zatímním listem a zmíním metody odhalování faktorů výkyvů cen akcií, ze široka uvedu historii akcií a také jejich úpis. Druhá kapitola se věnuje akciové společnosti. Opět zde uvedu obecnou definici a následně definici dle zákona. Zmíním rozdíly mezi zaloţením a vznikem, zrušením a zánikem akciové společnosti, jelikoţ si myslím, ţe ne kaţdý ví, ţe je mezi těmito slovy rozdíl. Vyjmenuji orgány, které mají na starosti vedení celé akciové společnosti a také moţnosti přeměny a.s. a také výhody a nevýhody spočívající v zaloţení akciové společnosti. 7

8 Třetí kapitola bude věnována jádru mé práce, a to významu akcií v akciové společnosti. V této kapitole necituji z ţádných zdrojů, celá je napsána a sloţena z mých názorů a poznatků. Čtvrtá a zároveň poslední kapitola mé práce bude zároveň praktickou částí. Formou dotazníku se budu dotazovat respondentů, jaké mají znalosti ohledně akcií a akciové společnosti. Z jejich odpovědí následně provedu analýzu a také grafické znázornění. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit, na základě teoretických znalostí získaných z odborné literatury, internetových zdrojů a osobních postřehů, názorů a zkušeností význam akcií v akciové společnosti a podat tak čtenářům ucelené, srozumitelné a nezavádějící informace ohledně této problematiky podloţené právě výše uvedenými zdroji. 8

9 1. AKCIE PODÍL AKCIONÁŘE, CENNÝ PAPÍR V této kapitole se budu zabývat tím, co to vlastně akcie je z hlediska obecného a také jak na ni pohlíţí zákon. Velká pozornost by měla být věnována podkapitole, kde budu srovnávat starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. a nový Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Věnovat se budu také emitaci akcií v souvislosti se zatímním listem, výkyvům cen akcií na základě poptávky a nabídky, a s tím spojená rizika, a zmíním také metody odhalování faktorů výkyvů cen akcií, historii a úpis akcií Obecná charakteristika Akcie, anglicky share, je vlastně cenný papír, který potvrzuje, ţe jeho majitel (drţitel) je akcionář, tzn., ţe vloţil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionáři nákupem akcie vznikají určitá práva, ale také povinnosti. Akcie opravňuje jeho majitele podílet se na zisku akciové společnosti formou dividendy, coţ je vlastně podíl na výnosech, můţe se zapojit do řízení akciové společnosti, coţ znamená hlasovat na valné hromadě a případně se také podílet na likvidačním zůstatku v případě likvidace společnosti. Jedinou, avšak důleţitou povinností akcionáře je zaplatit emisní kurz akcie. Pokud by toto nebylo splněno, akcionáři akcie nenáleţí a tudíţ ani práva s ní spojená. Tady nastává otázka, proč vlastně chtějí lidé akcie kupovat? Důvodů je několik a jistě kaţdý akcionář drţí akcii za jiným účelem. Jsou lidé, kteří akcii koupí, ale pouze ji drţí ve svém vlastnictví. Takoví akcionáři očekávají pouze kapitalizaci akcie, nebo výnos z ní dividendu. Ti druzí kupují akcie, protoţe se chtějí přímo podílet na dění ve společnosti. Myslím ale, ţe se všichni shodneme na názoru, ţe oběma typům akcionářů jde o vlastnictví akcie hlavně z toho důvodu, ţe je v ní skrytý potenciál výnosu 9

10 Znaky akcií Aby akcie byla akcií, musí mít určité znaky, které ji charakterizují. Mezi ně patří: - Akcie je deklaratorním cenným papírem, protoţe s jejím vydáním není spojen vznik akcionářských práv. Vydaná akcie pouze osvědčuje (deklaruje) existenci akcionářského poměru. - Akcie je účastnickým cenným papírem. - Akcie je hlavním cenným papírem. Je zřízena o hlavním právním vztahu. - Akcie je soukromým cenným papírem. - Akcie je cenným papírem kauzálním, neboť je z ní patrný původ jejího vydání. - Akcie jsou typickým hromadným cenným papírem. Znamená to, ţe jsou zpravidla vydávány ve velkém počtu. - Akcie jsou spekulačním cenným papírem. Není moţné spoléhat na předem zaručený výnos. - Akcie je obchodovatelným cenným papírem 1 Akcie se také dělí a to z několika hledisek. 1) Dělení z hlediska podoby - Akcie listinné (fyzické) Obvykle se listinné akcie skládají ze tří částí z tzv. pláště, z kuponového listu a talonového listu. Musí také obsahovat podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti. 2 Kuponový list obsahuje kupóny, které jsou samy o sobě cennými papíry a slouţí jako poukázka na dividendu. Talonový list obsahuje talony, které jiţ cennými papíry nejsou a slouţí jen jako poukázka k vydání nového kuponového listu. Tyto akcie se převádí rubopisem (indosamentem). - Akcie zaknihované (zápis v evidenci) Tyto akcie jsou evidovány jako záznam v počítačové databázi Střediska cenných papírů. Na jinou osobu je lze převést pomocí smlouvy. Dnes u nás téměř všechny akcie mají právě tuto podobu. 1 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní práva. Praha 3: ASPI, ISBN Akciecz. Akciecz [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 2) Dělení z hlediska formy - Akcie na jméno Neboli akcie na řad jsou vydávány na jméno konkrétní fyzické nebo právnické osoby. Můţe být i na jména více osob. - Akcie na majitele Tato akcie potvrzuje, ţe její majitel je akcionář, který vloţil podíl do akciové společnosti a získal tak práva a povinnosti z ní vyplývající. 3) Dělení z hlediska druhu - Zakladatelské Takto by měly být označeny všechny emise akcií, které jsou emitovány při zaloţení společnosti. Zakladatelská akcie je zároveň kmenovou akcií. - Kmenové Nejčastější, s právem na výplatu dividend a s právem na hlasování na valné hromadě. - Prioritní Jsou akcie s přednostním právem na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku či na výplatu dividend. Jednoduše řečeno přináší svému majiteli nějakou výhodu. Prioritní akcie nepředstavují pro emitenta riziko bankrotu v případě nevyplacení dividendy. Dividendy mají zpravidla pevně stanovenou výši. Prioritní akcionáři většinou neparticipují na zisku společnosti. Prioritní akcie nemají volební práva kromě případů, kdy společnost neplatí prioritní dividendu. Nevýhodou takové akcie je, ţe dividendy z nich jsou pevně stanoveny, a proto jsou náklady financování vyšší, neţ u obligací, protoţe ve většině jurisdikcí dividendy nesniţují daňový základ. Přestoţe prioritní dividendy nemusí být vţdy vyplaceny, kumulativní opatření zaručuje, ţe někdy v budoucnosti je firma bude muset vyplatit. 3 3 JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Praha: C. H. Beck, ISBN

12 - Zaměstnanecké Byly vydávány pro zaměstnance většinou za zvýhodněnou cenu či jako součást motivace. Po odchodu ze zaměstnání je zaměstnanec musel vrátit. Od vydávány být nemohou. - Zlaté Byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací státních podniků na počátku 90. Let 20 století. Aby akcie byla akcií, musí obsahovat určité náleţitosti. Mezi ty nejdůleţitější patří: - Jmenovitá hodnota akcie - Obchodní jméno a sídlo akciové společnosti - Označení, o jakou akcii se jedná - Datum emise akcie - Výše základního jmění společnosti - Počet vydaných akcií 4 Obsahuje také číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis můţe být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně pouţity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Akcie té samé společnosti mohou mít rozdílné jmenovité hodnoty. Existuje také tzv. seznam akcionářů, do kterého se zapisuje akcie na jméno. Jsou zde zaznamenány také druhy akcií, jejich jmenovité hodnoty, jména a bydliště akcionářů a čísla bankovních účtů. Společnost zapíše nového akcionáře do seznamu bez zbytečného odkladu. Pokud společnost vydává zaknihované akcie, pak můţe být tento seznam nahrazen tzv. evidencí zaknihovaných cenných papírů. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovy jsou samostatně převoditelnými. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně. 4 KUNZ, Vilém. Základy financí: cenné papíry. Ústí nad Labem: RENECO, ISBN

13 1.2. Odborná charakteristika Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. definuje akcii jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímţ jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací se velice detailně zabývají pojmem akcie. Najdeme zde zmínku i o tzv. kusových akciích, coţ jsou vlastně akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Pokud společnost vydá takové akcie, nemůţe mít současně vydané akcie na jmenovitou hodnotu. Velice zajímavý je kde se popisuje moţnost úpisu a nabytí vlastních akcií. Pokud by společnost chtěla nabýt vlastní akcie, je zde tato moţnost, avšak musí se splnit několik podmínek. Zákon stanovuje, ţe musí být splacen emisní kurz akcií, na nabytí vlastních akcií se usnesla valná hromada, nesmí se sníţit základní kapitál této společnosti a společnost musí mít zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu. Naopak pokud by si společnost nabytím vlastních akcií způsobila úpadek, je toto zakázáno se věnuje pojmu finanční asistence. Finanční asistencí rozumějme poskytnutí finančních prostředků formou půjčky či úvěru, případně formou zajištění ze strany obchodní korporacích. Větší odpovědnost se v tomto směru přesouvá na jednatele společnosti, neboť je povinen vypracovat písemnou zprávu se zdůvodněním poskytnutí finanční asistence, uvedením výhod a rizik pro společnost. Finanční asistence současně nesmí být v rozporu se zájmy společnosti, přičemţ jednatel společnosti má povinnost počínat si s péčí řádného hospodáře. Za zmínku stojí také V této části se řeší práva a povinnosti akcionářů. Nejdůleţitější je povinnost vkladová, coţ znamená splatit emisní kurz akcie. Této povinnosti nemůţe být akcionář zproštěn, ledaţe se jedná o sníţení základního kapitálu. 13

14 Akcionář má právo hlasovací, tedy je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Váha jeho hlasu se odvíjí od počtu nebo hodnoty drţených akcií. Dalším právem je právo na vysvětlení. Akcionář se můţe domáhat vysvětlení záleţitostí týkajících se společnosti, to však za určitých okolností můţe být zamítnuto. Akcionář má také právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záleţitostem týkajících se pořadu valné hromady. Zajímavý je také pojem kvalifikovaný akcionář. Rozumí se tím ten akcionář, který vlastní alespoň 3% základního kapitálu společnosti, jejíţ základní kapitál je vyšší neţ Kč, anebo ten, jehoţ akcie dosahují alespoň 5% základního kapitálu společnosti, jejíţ základní kapitál je Kč nebo niţší. Ve společnosti, jejíţ základní kapitál je Kč, stačí pouze 1% akcií, aby byl akcionář kvalifikovaným akcionářem Starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. VS Nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Dne vešel v platnost nový Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., a Zákon o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb., který nahradil doposud účinný Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Dalo by se říci, ţe obecně lze novou právní úpravu provedenou zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích charakterizovat jako mnohem flexibilnější, neţ byla úprava dosavadní. A jaké nejdůleţitější změny tento zákon přinesl v oblasti právní úpravy akciových společností a cenných papírů? Zmíním ty nejpodstatnější 5 HAVEL, Bohumil a Kateřina SMOLÍKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích. Praha: Sagit, ISBN

15 1. Zákon zavádí tzv. monistický model Co si pod tím představit? Jedná se o vnitřní uspořádání akciové společnosti, tedy jejích orgánů. Dříve byl znám pouze tzv. model dualistický. V modelu monistickém si společnost zřizuje správní radu a funkci statutárního ředitele, který můţe být zároveň předsedou správní rady. Z tohoto lze usuzovat, ţe celé vedení společnosti tak bude moci leţet v rukou i jen jediné osoby, coţ můţe být v případě řady společností, které v současné době mají problém s personálním obsazením tříčlenného představenstva i dozorčí rady, velmi vítaným řešením. 2. Mění se úprava akcií Nově je moţnost vydání více druhů akcií, se kterými budou spojena různá práva. Tato úprava tak umoţní společníkům jiţ od počátku nastavit své role ve společnosti velmi flexibilně, ať uţ se týká jejich hlasovacích práv či práva na podíl na zisku. Nejen akciové společnosti budou moci od 1. ledna 2014 vydávat účastnické cenné papíry. 3. Vztah společnosti a členů orgánů Nemalé změny čekají od 1. ledna 2014 členy orgánů obchodních společností. Smlouva o výkonu funkce nově musí obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. V případě, ţe smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným. S novým zákonem o obchodních korporacích přichází rovněţ změna konceptu standardu péče členů orgánů, který nyní vychází z principu tzv. pravidla podnikatelského úsudku. Členové orgánů tak za předpokladu, ţe jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, ţe jistá míra rizika je v podnikání běţná, ne-li ţádoucí. "Zmírnění" standardu péče je však na druhé straně kompenzováno zpřísněním sankcí v případě, ţe člen orgánu přivede společnost do úpadku. Nejen ţe můţe být na následující 15

16 tři roky vyloučen z moţnosti vykonávat obdobnou funkci, ale můţe ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky Zálohy na podíl na zisku Nový zákon také umoţňuje dávat zálohy na podíl na zisku i v průběhu roku, a to na základě mezitímní účetní závěrky, která potvrdí existenci zisku k rozdělení a nevyţaduje naopak tvorbu zákonných rezervních fondů (kromě povinnosti ho tvořit u a.s., pokud koupí či získá vlastní akcie). 5. Co musí statutární orgány? Zavedl se také tzv. test úpadku, který statutárním orgánům nařizuje nevyplácet zisk či jiné prostředky z vlastních zdrojů, pokud by tím byl způsoben úpadek společnosti. Nově také platí, ţe Smlouva o výkonu funkce musí vymezovat všechny sloţky odměny včetně bonusů, určovat výši odměny nebo alespoň způsob výpočtu a obsahovat také pravidla pro zvláštní odměny a podíly na zisku. Pokud bude ve smlouvě určení odměny chybět, povaţuje se výkon funkce za bezplatný. Pokud by nebyl výkon funkce touto smlouvou upraven, vznikne nárok pouze na odměnu v obvyklé výši. Jakékoli plnění statutárním orgánům také musí být schváleno valnou hromadou a platí to i pro osoby blízké v případě, ţe pracují ve stejné společnosti. Toto ustanovení se vztahuje i na mzdu v případě souběhu funkcí. Nárok na odměnu naopak ztratíte v případě, jestliţe se prokáţe, ţe váš výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům. Pokud navíc neučiníte vše potřebné a rozumně předpokládatelné k odvrácení úpadku, jste povinni odměnu vrátit, a to aţ za dva roky zpětně. V případě, ţe dostanete společnost do stavu, kdy není schopna platit závazky věřitelům, mohou ti poţadovat uhrazení dluhů po vás. Věřitelům společnosti ručíte za dluhy za dobu trvání společnosti. Nově v případě úpadku společnosti (pokud jste nepodnikli 6 Finance.idnes [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 všechny potřebné kroky k jeho odvrácení) ručíte za všechny dluhy společnosti. To, ţe jste podnikli všechny potřebné kroky, budete muset prokazovat vy (pravidlo nebude platit pro krizové manaţery). 7 Některé byly zrušeny úplně, jiné byly předělány a další byly doplněny či pozměněny. 8 Obecně vzato, nový zákon o obchodních korporacích byl jistě potřeba. Legislativa starého obchodního zákoníku nepochybně potřebovala osvěţit a přidat trochu ducha dnešní doby. Kaţdý si v něm jistě najde své pro i proti. Není ale pochyb, ţe účinnost nového zákoníku se promítne do ţivota nás všech Výkyvy cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika Jako kaţdá jiná komodita na trhu, tak i cena akcie je tím vyšší, čím větší je poptávka a tím niţší, čím větší je nabídka. Na změně nabídky či poptávky se podílí celá řada faktorů, které se snaţíme odhalit několika analýzami. Stejně jako výplata dividend, moţnost prodeje, tak i kurz akcie jsou velmi nestabilní. Během několika dní můţete přijít o celé jmění. Vzápětí ho ovšem můţete zpátky nabýt, avšak je to obvykle běh na delší trať. Kurz se mění takřka pořád. Můţe se změnit během dne, ale také během několika hodin. Proto by měla být hlavní vlastnost investora pohotovost. Takto neočekávaný výkyv můţe být způsobem různými faktory, například pozitivní či negativní zprávou o společnosti, jejím hospodařením, nebo ekonomikou. Kurz akcií roste např. z důvodu poklesu úrokové sazby, růstu nezaměstnanosti, zvýšení obratu firmy, nebo pokud panuje stabilní politické prostředí. Kurz naopak poklesne, pokud se sníţí zisk nebo obrat firmy, zvýší se úroková sazba nebo pokud je na trhu převis nabídky. 7 Měšec [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Převodové tabulky a rejstříky: Pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, ZMPS,2014. Praha: Sagit, a. s., ISBN

18 Rizika 1. Cenová Obecně řečeno závisí kurz akcií na obchodním trendu dané společnosti i na celkovém hospodářském a politickém prostředí. Trend kurzů akcií a tím i návratnost pro investory však mohou ovlivňovat i iracionální faktory (nálady investorů, veřejné mínění). Pokud se emitent stane nesolventním, můţe dojít ke ztrátě vloţeného kapitálu. 2. Úvěrová Akcionář je drţitelem podílu ve společnosti. Jeho investice se tedy můţe stát bezcennou, především v případě insolventnosti společnosti. 3. Riziko likvidity Obchodovatelnost můţe být omezená v případě akcií s úzkým trhem. Pokud je akcie kotovaná na několika burzách, mohou vznikat rozdíly mezi její převoditelností na různých mezinárodních burzách (např. kotace americké akcie ve Frankfurtu). 4. Návratnost Výnos investic do akcií se skládá z výplaty dividend a z cenového zisku či ztráty a nelze jej s určitostí odhadovat. Výše dividend se vyjadřuje buď jako absolutní hodnota na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos z dividend v poměru k ceně akcie se označuje za dividendový výnos Emitace akcií v souvislosti se zatímním listem Zatímní list je cenným papírem, který nahrazuje akcii do doby, neţ je vydána (emitována). To znamená, ţe pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, obdrţí místo akcie zatímní list. Zatímní list je cenným papírem na řad, který ukládá akcionáři povinnost splatit celý emisní kurz a na oplátku má díky tomu jistá práva vyplývající z akcií. 9 Pedagogická fakulta [online] [cit ]. Dostupné z: Pedagogická fakulta [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Vlastník samozřejmě můţe tento list převést na jinou osobu, coţ zahrnuje rubopis a odevzdání. Pokud tak ovšem učiní ještě předtím, neţ je splacen celý emisní kurz akcie, ručí za splacení stále ta samá osoba. Po splacení emisního kurzu nesplacených akcií vyzve představenstvo akcionáře, aby předloţil zatímní list k výměně za akcie, nebo mu na jeho ţádost tento dokument za akcie vymění. Jako kaţdý cenný papír i zatímní list má jisté náleţitosti. Mezi ně patří: - Označení zatímní list. - Splacenou a nesplacenou část emisního kursu. - Datum emise zatímního listu s podpisem člena představenstva. - Firmu, sídlo a výši základního kapitálu společnosti. - Sídlo či bydliště, jméno či firmu vlastníka. - Jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií Metody odhalování faktorů výkyvů hodnot akcií K úspěchu vede dlouhá cesta. Pokud chceme mít větší šanci a dojít zdárně na konec, musíme se řídit zásadami, které se postupem času zdokonalují a dávají šanci budoucím generacím. V kaţdém oboru existují ověřené postupy, analýzy. Je třeba je vyuţívat, jelikoţ zvyšují šanci na úspěch. Vezmou se v úvahu hypotézy a navrhnout se postupy, kterými se určí jejich správnost a účinnost. Při obchodování s cennými papíry se za dobu jeho existence zformulovalo několik metod, které mají pomoci při správném výběru akcie, která v sobě skrývá výdělek, či která naopak ţádný potenciál nemá. Pro rozhodnutí, která je ta správná, se vyuţívají 3 různé metody. 1. Fundamentální metoda Tato metoda jde ze všech nejvíce do hloubky té určité firmy. Je zde snaha najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jde o statistická, účetní a ekonomická data a stejně tak o 19

20 politické, demografické a historické faktory. Cenu, která je takto odvozena, pak investor porovná s aktuálním oceněním na finančních trzích. Cílem tedy je odpovědět na otázku, zda je akcie podhodnocena, správně ohodnocena či nadhodnocena. Tato metoda má 3 stupně: - Globální zabývá se vlivem ekonomiky a trhu na akciové kurzy. - Odvětvová zajímá se o vztahy v jednotlivých společnostech a jejich vliv na kurzy. - Firemní snaţí se najít vnitřní hodnotu akcie. Po zhodnocení všech tří stupňů se investor rozhodne, které akcie chce nebo nechce zahrnout do investičního portfolia. Spojení investiční portfolio by se dalo charakterizovat jako soubor akcií a jiných cenných papírů, které spadají do majetku jednoho investora. Samozřejmostí je, ţe kaţdý investor se snaţí vytvořit takové portfolio, které by mu mohlo přinést nejvyšší zisk. Proč můţe fundamentální analýza selhat? V tomto typu najdeme 3 trhliny. - Informace a rozbory mohou být nesprávné. - I kdyţ jsou informace správné a jejich vliv na budoucí růst je řádně posouzen, můţe analytik udělat chybný odhad hodnoty. - Se správnými informacemi a správně stanovenou hodnotou mohou akcie Vámi zakoupené klesat Technická metoda Nejstarší přístup, který vznikl v Asii během 18. století. Tato metoda počítá s faktem, ţe trh diskontuje (sráţí) informace a kurzy se vyvíjí v trendech. Důleţité jsou především minulé pohyby kurzů a objemy obchodů, které investorovi poskytnou odpověď na otázku, kdy vstupovat do pozice či pozici uzavřít. Mnozí investoři (a nejen investoři) mají tendenci přemýšlet ve stylu věděl jsem to celou dobu. A skutečně, časování trhu je ve zpětném pohledu poměrně jednoduchá 10 MALKIEL, Burton G. Náhodná procházka po Wall street. Praha 4: PRAGMA, ISBN

21 záleţitost. Stačí se vyhnout velkým poklesům a výsledky budou oproti klasické strategii kup a drţ nesrovnatelně lepší. Tak například Javier Estrada ve své analýze sledující výnosy patnácti vyspělých akciových trhů s názvem Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha píše, ţe pokud by se investoři vyhnuli deseti nejhorším dnům v historii, dosáhli by v průměru o 150 procent vyššího výnosu oproti investorům sledujícím strategii kup a drţ. A protoţe je 150 procent hezké číslo, není divu, ţe se časování trhu stalo oblíbeným sportem Psychologická metoda Je zaloţena na předpokladu, ţe investování jako takové je do značné míry ovlivněno emocemi. Předmětem zkoumání tedy není cenný papír, ale člověk sám. Ten je při investicích často ovlivněn city nebo davem a nemusí tak vţdy jednat racionálně. K úspěchu této metody jsou potřeba vrozené predispozice. Emoce se projevují v mnoha formách. Zde jsou časté psychologické problémy, se kterými se obchodníci potýkají. - Sebedůvěra občas se stane, ţe se cena vyvíjí podle předpokladu obchodníka, coţ v něm můţe vzbudit domnění, ţe jeho úsudek bude vţdy bezchybný. - Strach z neznámého obchodník se bojí vstoupit např. do odvětví, která právě stagnují. - Potvrzování úsudku byznysmen se soustředí pouze na ty informace, které potvrzují jeho úsudek, a těm negativním nevěnuje pozornost. - Zpravodajství hromadné novinky z médií jsou často manipulací, proto je třeba si veškeré informace ověřovat. Pro obchodníka je důleţité rozpoznat chování davu. Jedním z prvních, kdo se zabýval psychologií davu, byl francouzský sociolog, psycholog, matematik a lékař Gustave Le Bon ve své publikaci Psychologie davu, která vyšla na konci 19. století. Podle Le Bona ztrácí jedinec po vstupu do davu racionální uvaţování a jeho chování začnou ovládat emoce. Díky tomu nemá celkový dav racionální uvaţování a chová se iracionálně. V teorii trhů můţeme takové chování popsat například jako reakci investorů na nové 11 Peníze [online] [cit ]. Dostupné z: investicni-chyby-snazite-se-casovat-trh 21

22 zpravodajské typy, které se tak stávají zmanipulovanými a je těţké odhadnout jejich reakci. 12 Laici se často domnívají, ţe ideálním investičním přístupem je nakupovat akcie, neţ jejich ceny půjdou nahoru, a prodávat akcie, kdyţ se očekává pokles jejich cen. Dlouhodobé zkušenost však dokazují, ţe tento přístup není to pravé ořechové. Jelikoţ nikdo nemá zázračnou křišťálovou kouli, nikdo není schopen soustavně dosahovat nadprůměrných výnosů takovýmto časováním trhu. V určitých případech toto sice můţe vést k úspěchu, ale za cenu výrazného zvýšení investičního rizika Historie akcií Historie cenných papírů je poměrně dlouhá. První zmínku o těchto v dnešní době velmi oblíbených finančních instrumentech můţeme najít jiţ době alexandrijské. Dluţník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dluţního listu. Na druhé straně bankéř při přijímání vkladů vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu. Pro historii cenných papírů bylo významné období středověku. Byly jiţ docela podobné těm dnešním a na svůj účet je vystavovali kníţata, papeţové a jiní vysocí hodnostáři. Rozhodující význam získaly cenné papíry s rozvojem kapitalismu a jejich pouţití se rozšířilo díky rychlému zdokonalování techniky bankovních operací. Dnes jsou cenné klasickým nástrojem investování a obíhají na národních i mezinárodních trzích. 13 Historie cenných papírů je poměrně dlouhá. První zmínku o těchto v dnešní době velmi oblíbených finančních instrumentech můţeme najít jiţ době alexandrijské. Dluţník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dluţního listu. Na druhé straně bankéř při přijímání vkladů vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu. Pro historii cenných papírů bylo významné období středověku. Byly jiţ docela podobné těm dnešním a na svůj účet je vystavovali kníţata, papeţové a jiní vysocí hodnostáři. Rozhodující význam získaly cenné papíry s rozvojem kapitalismu a jejich pouţití se 12 Daytrade [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Dům financí [online] [cit ]. Dostupné z: 22

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Akcie III/2 VY_32_INOVACE_24 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. SK Slavia Praha fotbal a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. SK Slavia Praha fotbal a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SK Slavia Praha fotbal a.s. IČO: 639 99 609, se sídlem Praha 10, PSČ: 100 00, U Slavie 1540/2a, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. S-projekt plus, a. s. S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Návrh ze dne 22.04.2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více