Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akcie a jejich význam v akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Sokolově dne Šárka Foltová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat JUDr. Janu Tuláčkovi, který mě provázel mou bakalářkou prací a zajisté mě tím dovede k úspěšnému ukončení mého bakalářského studia.

4 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na akcie a s tím související akciovou společnost. Detailně popsané skutečnosti tohoto odvětví mají čtenářům objasnit na první pohled lehce pochopitelné, avšak v nitru sloţité fungování akcií v akciové společnosti. Závěr, a současně praktická část mé práce se skládá z průzkumu znalostí společnosti formou dotazníku a následné analýzy odpovědí. Klíčové pojmy Akcie, akciová společnost, akcionář, emitace, dividendy, kapitál

5 Annotation This thesis focuses on the shares and the related joint stock company. Detailed facts described in this industry are clear to readers at first glance easy to understand, but inside the complex functioning of the shares of a corporation. Conclusion, while the practical part of my work is about exploring the knowledge society through the questionnaire and subsequent analysis of the answers. Key words Shares, joint stock company, shareholder, emit, dividends, capital

6 OBSAH ÚVOD AKCIE PODÍL AKCIONÁŘE, CENNÝ PAPÍR Obecná charakteristika Odborná charakteristika Starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. VS Nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb Výkyvy cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika Emitace akcií v souvislosti se zatímním listem Metody odhalování faktorů výkyvů hodnot akcií Historie akcií Upisování akcií PRÁVNÍ FORMA PODNIKÁNÍ - AKCIOVÁ SPOLEČNOST Obecná charakteristika Odborná charakteristika Zaloţení, vznik, zrušení a zánik akciové společnosti Orgány odpovědné za chod společnosti Moţnosti přeměny a.s Výhody a nevýhody spočívající v zaloţení a.s Časová osa VÝZNAM AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VÝZKUMNÁ METODA FORMOU DOTAZNÍKU Definuj mi pojem akcie dle Tvého názoru Kolik musí být minimální základní kapitál daný zákonem při zaloţení akciové společnosti? Jaký mají význam akcie v akciové společnosti dle Tvého názoru? Myslíš si, ţe je výhodné investovat do akcií? Pokud bys hledal/a nějaké informace o akciích nebo akciové společnosti, do jakého zákoníku bys nahlédl/a? ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ... 53

7 ÚVOD Akcie. Co si pod těmito pěti písmenky lidé obvykle vybaví? Cenný papír. Pravdou ale je, ţe toto slovo v sobě skrývá daleko víc. Akcie můţe dát člověku moc, práva. Můţe ho připravit o veškeré úspory. Pokud ale někdo ví, jak s nimi správně zacházet, vyuţije jejich opravdový potenciál výnosnost. Vše okolo akcií není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Dlouhá cesta vede od zaloţení akciové společnosti, přes její vznik, následuje emitace akcií a jejich prodej. Trnitá cesta, ale pokud ji člověk zdolá a porozumí fungování tohoto odvětví, otevírá se mu svět plný moţností. Domnívám se, ţe ne kaţdý člověk zcela rozumí sloţitosti akcí. Kaţdý ví, ţe je to cenný papír, ale co dál? Já sama jsem před psaním této práce nepříliš rozuměla tomu, jak to všechno funguje, ale po dokončení jsem zase o vous chytřejší. Má práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá akciemi jako takovými, jak z hlediska obecného, tak jak na ně pohlíţí zákony a jak je definují. Nejzajímavější, dle mého názoru, bude část, kde budu porovnávat starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. a nový Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Pozornost bude věnovaná také výkyvům cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika, přiblíţíme si emitaci akcií v souvislosti se zatímním listem a zmíním metody odhalování faktorů výkyvů cen akcií, ze široka uvedu historii akcií a také jejich úpis. Druhá kapitola se věnuje akciové společnosti. Opět zde uvedu obecnou definici a následně definici dle zákona. Zmíním rozdíly mezi zaloţením a vznikem, zrušením a zánikem akciové společnosti, jelikoţ si myslím, ţe ne kaţdý ví, ţe je mezi těmito slovy rozdíl. Vyjmenuji orgány, které mají na starosti vedení celé akciové společnosti a také moţnosti přeměny a.s. a také výhody a nevýhody spočívající v zaloţení akciové společnosti. 7

8 Třetí kapitola bude věnována jádru mé práce, a to významu akcií v akciové společnosti. V této kapitole necituji z ţádných zdrojů, celá je napsána a sloţena z mých názorů a poznatků. Čtvrtá a zároveň poslední kapitola mé práce bude zároveň praktickou částí. Formou dotazníku se budu dotazovat respondentů, jaké mají znalosti ohledně akcií a akciové společnosti. Z jejich odpovědí následně provedu analýzu a také grafické znázornění. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit, na základě teoretických znalostí získaných z odborné literatury, internetových zdrojů a osobních postřehů, názorů a zkušeností význam akcií v akciové společnosti a podat tak čtenářům ucelené, srozumitelné a nezavádějící informace ohledně této problematiky podloţené právě výše uvedenými zdroji. 8

9 1. AKCIE PODÍL AKCIONÁŘE, CENNÝ PAPÍR V této kapitole se budu zabývat tím, co to vlastně akcie je z hlediska obecného a také jak na ni pohlíţí zákon. Velká pozornost by měla být věnována podkapitole, kde budu srovnávat starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. a nový Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Věnovat se budu také emitaci akcií v souvislosti se zatímním listem, výkyvům cen akcií na základě poptávky a nabídky, a s tím spojená rizika, a zmíním také metody odhalování faktorů výkyvů cen akcií, historii a úpis akcií Obecná charakteristika Akcie, anglicky share, je vlastně cenný papír, který potvrzuje, ţe jeho majitel (drţitel) je akcionář, tzn., ţe vloţil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionáři nákupem akcie vznikají určitá práva, ale také povinnosti. Akcie opravňuje jeho majitele podílet se na zisku akciové společnosti formou dividendy, coţ je vlastně podíl na výnosech, můţe se zapojit do řízení akciové společnosti, coţ znamená hlasovat na valné hromadě a případně se také podílet na likvidačním zůstatku v případě likvidace společnosti. Jedinou, avšak důleţitou povinností akcionáře je zaplatit emisní kurz akcie. Pokud by toto nebylo splněno, akcionáři akcie nenáleţí a tudíţ ani práva s ní spojená. Tady nastává otázka, proč vlastně chtějí lidé akcie kupovat? Důvodů je několik a jistě kaţdý akcionář drţí akcii za jiným účelem. Jsou lidé, kteří akcii koupí, ale pouze ji drţí ve svém vlastnictví. Takoví akcionáři očekávají pouze kapitalizaci akcie, nebo výnos z ní dividendu. Ti druzí kupují akcie, protoţe se chtějí přímo podílet na dění ve společnosti. Myslím ale, ţe se všichni shodneme na názoru, ţe oběma typům akcionářů jde o vlastnictví akcie hlavně z toho důvodu, ţe je v ní skrytý potenciál výnosu 9

10 Znaky akcií Aby akcie byla akcií, musí mít určité znaky, které ji charakterizují. Mezi ně patří: - Akcie je deklaratorním cenným papírem, protoţe s jejím vydáním není spojen vznik akcionářských práv. Vydaná akcie pouze osvědčuje (deklaruje) existenci akcionářského poměru. - Akcie je účastnickým cenným papírem. - Akcie je hlavním cenným papírem. Je zřízena o hlavním právním vztahu. - Akcie je soukromým cenným papírem. - Akcie je cenným papírem kauzálním, neboť je z ní patrný původ jejího vydání. - Akcie jsou typickým hromadným cenným papírem. Znamená to, ţe jsou zpravidla vydávány ve velkém počtu. - Akcie jsou spekulačním cenným papírem. Není moţné spoléhat na předem zaručený výnos. - Akcie je obchodovatelným cenným papírem 1 Akcie se také dělí a to z několika hledisek. 1) Dělení z hlediska podoby - Akcie listinné (fyzické) Obvykle se listinné akcie skládají ze tří částí z tzv. pláště, z kuponového listu a talonového listu. Musí také obsahovat podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti. 2 Kuponový list obsahuje kupóny, které jsou samy o sobě cennými papíry a slouţí jako poukázka na dividendu. Talonový list obsahuje talony, které jiţ cennými papíry nejsou a slouţí jen jako poukázka k vydání nového kuponového listu. Tyto akcie se převádí rubopisem (indosamentem). - Akcie zaknihované (zápis v evidenci) Tyto akcie jsou evidovány jako záznam v počítačové databázi Střediska cenných papírů. Na jinou osobu je lze převést pomocí smlouvy. Dnes u nás téměř všechny akcie mají právě tuto podobu. 1 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní práva. Praha 3: ASPI, ISBN Akciecz. Akciecz [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 2) Dělení z hlediska formy - Akcie na jméno Neboli akcie na řad jsou vydávány na jméno konkrétní fyzické nebo právnické osoby. Můţe být i na jména více osob. - Akcie na majitele Tato akcie potvrzuje, ţe její majitel je akcionář, který vloţil podíl do akciové společnosti a získal tak práva a povinnosti z ní vyplývající. 3) Dělení z hlediska druhu - Zakladatelské Takto by měly být označeny všechny emise akcií, které jsou emitovány při zaloţení společnosti. Zakladatelská akcie je zároveň kmenovou akcií. - Kmenové Nejčastější, s právem na výplatu dividend a s právem na hlasování na valné hromadě. - Prioritní Jsou akcie s přednostním právem na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku či na výplatu dividend. Jednoduše řečeno přináší svému majiteli nějakou výhodu. Prioritní akcie nepředstavují pro emitenta riziko bankrotu v případě nevyplacení dividendy. Dividendy mají zpravidla pevně stanovenou výši. Prioritní akcionáři většinou neparticipují na zisku společnosti. Prioritní akcie nemají volební práva kromě případů, kdy společnost neplatí prioritní dividendu. Nevýhodou takové akcie je, ţe dividendy z nich jsou pevně stanoveny, a proto jsou náklady financování vyšší, neţ u obligací, protoţe ve většině jurisdikcí dividendy nesniţují daňový základ. Přestoţe prioritní dividendy nemusí být vţdy vyplaceny, kumulativní opatření zaručuje, ţe někdy v budoucnosti je firma bude muset vyplatit. 3 3 JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Praha: C. H. Beck, ISBN

12 - Zaměstnanecké Byly vydávány pro zaměstnance většinou za zvýhodněnou cenu či jako součást motivace. Po odchodu ze zaměstnání je zaměstnanec musel vrátit. Od vydávány být nemohou. - Zlaté Byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací státních podniků na počátku 90. Let 20 století. Aby akcie byla akcií, musí obsahovat určité náleţitosti. Mezi ty nejdůleţitější patří: - Jmenovitá hodnota akcie - Obchodní jméno a sídlo akciové společnosti - Označení, o jakou akcii se jedná - Datum emise akcie - Výše základního jmění společnosti - Počet vydaných akcií 4 Obsahuje také číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis můţe být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně pouţity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Akcie té samé společnosti mohou mít rozdílné jmenovité hodnoty. Existuje také tzv. seznam akcionářů, do kterého se zapisuje akcie na jméno. Jsou zde zaznamenány také druhy akcií, jejich jmenovité hodnoty, jména a bydliště akcionářů a čísla bankovních účtů. Společnost zapíše nového akcionáře do seznamu bez zbytečného odkladu. Pokud společnost vydává zaknihované akcie, pak můţe být tento seznam nahrazen tzv. evidencí zaknihovaných cenných papírů. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovy jsou samostatně převoditelnými. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně. 4 KUNZ, Vilém. Základy financí: cenné papíry. Ústí nad Labem: RENECO, ISBN

13 1.2. Odborná charakteristika Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. definuje akcii jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímţ jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací se velice detailně zabývají pojmem akcie. Najdeme zde zmínku i o tzv. kusových akciích, coţ jsou vlastně akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Pokud společnost vydá takové akcie, nemůţe mít současně vydané akcie na jmenovitou hodnotu. Velice zajímavý je kde se popisuje moţnost úpisu a nabytí vlastních akcií. Pokud by společnost chtěla nabýt vlastní akcie, je zde tato moţnost, avšak musí se splnit několik podmínek. Zákon stanovuje, ţe musí být splacen emisní kurz akcií, na nabytí vlastních akcií se usnesla valná hromada, nesmí se sníţit základní kapitál této společnosti a společnost musí mít zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu. Naopak pokud by si společnost nabytím vlastních akcií způsobila úpadek, je toto zakázáno se věnuje pojmu finanční asistence. Finanční asistencí rozumějme poskytnutí finančních prostředků formou půjčky či úvěru, případně formou zajištění ze strany obchodní korporacích. Větší odpovědnost se v tomto směru přesouvá na jednatele společnosti, neboť je povinen vypracovat písemnou zprávu se zdůvodněním poskytnutí finanční asistence, uvedením výhod a rizik pro společnost. Finanční asistence současně nesmí být v rozporu se zájmy společnosti, přičemţ jednatel společnosti má povinnost počínat si s péčí řádného hospodáře. Za zmínku stojí také V této části se řeší práva a povinnosti akcionářů. Nejdůleţitější je povinnost vkladová, coţ znamená splatit emisní kurz akcie. Této povinnosti nemůţe být akcionář zproštěn, ledaţe se jedná o sníţení základního kapitálu. 13

14 Akcionář má právo hlasovací, tedy je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Váha jeho hlasu se odvíjí od počtu nebo hodnoty drţených akcií. Dalším právem je právo na vysvětlení. Akcionář se můţe domáhat vysvětlení záleţitostí týkajících se společnosti, to však za určitých okolností můţe být zamítnuto. Akcionář má také právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záleţitostem týkajících se pořadu valné hromady. Zajímavý je také pojem kvalifikovaný akcionář. Rozumí se tím ten akcionář, který vlastní alespoň 3% základního kapitálu společnosti, jejíţ základní kapitál je vyšší neţ Kč, anebo ten, jehoţ akcie dosahují alespoň 5% základního kapitálu společnosti, jejíţ základní kapitál je Kč nebo niţší. Ve společnosti, jejíţ základní kapitál je Kč, stačí pouze 1% akcií, aby byl akcionář kvalifikovaným akcionářem Starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. VS Nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Dne vešel v platnost nový Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., a Zákon o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb., který nahradil doposud účinný Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Dalo by se říci, ţe obecně lze novou právní úpravu provedenou zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích charakterizovat jako mnohem flexibilnější, neţ byla úprava dosavadní. A jaké nejdůleţitější změny tento zákon přinesl v oblasti právní úpravy akciových společností a cenných papírů? Zmíním ty nejpodstatnější 5 HAVEL, Bohumil a Kateřina SMOLÍKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích. Praha: Sagit, ISBN

15 1. Zákon zavádí tzv. monistický model Co si pod tím představit? Jedná se o vnitřní uspořádání akciové společnosti, tedy jejích orgánů. Dříve byl znám pouze tzv. model dualistický. V modelu monistickém si společnost zřizuje správní radu a funkci statutárního ředitele, který můţe být zároveň předsedou správní rady. Z tohoto lze usuzovat, ţe celé vedení společnosti tak bude moci leţet v rukou i jen jediné osoby, coţ můţe být v případě řady společností, které v současné době mají problém s personálním obsazením tříčlenného představenstva i dozorčí rady, velmi vítaným řešením. 2. Mění se úprava akcií Nově je moţnost vydání více druhů akcií, se kterými budou spojena různá práva. Tato úprava tak umoţní společníkům jiţ od počátku nastavit své role ve společnosti velmi flexibilně, ať uţ se týká jejich hlasovacích práv či práva na podíl na zisku. Nejen akciové společnosti budou moci od 1. ledna 2014 vydávat účastnické cenné papíry. 3. Vztah společnosti a členů orgánů Nemalé změny čekají od 1. ledna 2014 členy orgánů obchodních společností. Smlouva o výkonu funkce nově musí obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. V případě, ţe smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným. S novým zákonem o obchodních korporacích přichází rovněţ změna konceptu standardu péče členů orgánů, který nyní vychází z principu tzv. pravidla podnikatelského úsudku. Členové orgánů tak za předpokladu, ţe jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, ţe jistá míra rizika je v podnikání běţná, ne-li ţádoucí. "Zmírnění" standardu péče je však na druhé straně kompenzováno zpřísněním sankcí v případě, ţe člen orgánu přivede společnost do úpadku. Nejen ţe můţe být na následující 15

16 tři roky vyloučen z moţnosti vykonávat obdobnou funkci, ale můţe ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky Zálohy na podíl na zisku Nový zákon také umoţňuje dávat zálohy na podíl na zisku i v průběhu roku, a to na základě mezitímní účetní závěrky, která potvrdí existenci zisku k rozdělení a nevyţaduje naopak tvorbu zákonných rezervních fondů (kromě povinnosti ho tvořit u a.s., pokud koupí či získá vlastní akcie). 5. Co musí statutární orgány? Zavedl se také tzv. test úpadku, který statutárním orgánům nařizuje nevyplácet zisk či jiné prostředky z vlastních zdrojů, pokud by tím byl způsoben úpadek společnosti. Nově také platí, ţe Smlouva o výkonu funkce musí vymezovat všechny sloţky odměny včetně bonusů, určovat výši odměny nebo alespoň způsob výpočtu a obsahovat také pravidla pro zvláštní odměny a podíly na zisku. Pokud bude ve smlouvě určení odměny chybět, povaţuje se výkon funkce za bezplatný. Pokud by nebyl výkon funkce touto smlouvou upraven, vznikne nárok pouze na odměnu v obvyklé výši. Jakékoli plnění statutárním orgánům také musí být schváleno valnou hromadou a platí to i pro osoby blízké v případě, ţe pracují ve stejné společnosti. Toto ustanovení se vztahuje i na mzdu v případě souběhu funkcí. Nárok na odměnu naopak ztratíte v případě, jestliţe se prokáţe, ţe váš výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům. Pokud navíc neučiníte vše potřebné a rozumně předpokládatelné k odvrácení úpadku, jste povinni odměnu vrátit, a to aţ za dva roky zpětně. V případě, ţe dostanete společnost do stavu, kdy není schopna platit závazky věřitelům, mohou ti poţadovat uhrazení dluhů po vás. Věřitelům společnosti ručíte za dluhy za dobu trvání společnosti. Nově v případě úpadku společnosti (pokud jste nepodnikli 6 Finance.idnes [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 všechny potřebné kroky k jeho odvrácení) ručíte za všechny dluhy společnosti. To, ţe jste podnikli všechny potřebné kroky, budete muset prokazovat vy (pravidlo nebude platit pro krizové manaţery). 7 Některé byly zrušeny úplně, jiné byly předělány a další byly doplněny či pozměněny. 8 Obecně vzato, nový zákon o obchodních korporacích byl jistě potřeba. Legislativa starého obchodního zákoníku nepochybně potřebovala osvěţit a přidat trochu ducha dnešní doby. Kaţdý si v něm jistě najde své pro i proti. Není ale pochyb, ţe účinnost nového zákoníku se promítne do ţivota nás všech Výkyvy cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika Jako kaţdá jiná komodita na trhu, tak i cena akcie je tím vyšší, čím větší je poptávka a tím niţší, čím větší je nabídka. Na změně nabídky či poptávky se podílí celá řada faktorů, které se snaţíme odhalit několika analýzami. Stejně jako výplata dividend, moţnost prodeje, tak i kurz akcie jsou velmi nestabilní. Během několika dní můţete přijít o celé jmění. Vzápětí ho ovšem můţete zpátky nabýt, avšak je to obvykle běh na delší trať. Kurz se mění takřka pořád. Můţe se změnit během dne, ale také během několika hodin. Proto by měla být hlavní vlastnost investora pohotovost. Takto neočekávaný výkyv můţe být způsobem různými faktory, například pozitivní či negativní zprávou o společnosti, jejím hospodařením, nebo ekonomikou. Kurz akcií roste např. z důvodu poklesu úrokové sazby, růstu nezaměstnanosti, zvýšení obratu firmy, nebo pokud panuje stabilní politické prostředí. Kurz naopak poklesne, pokud se sníţí zisk nebo obrat firmy, zvýší se úroková sazba nebo pokud je na trhu převis nabídky. 7 Měšec [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Převodové tabulky a rejstříky: Pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, ZMPS,2014. Praha: Sagit, a. s., ISBN

18 Rizika 1. Cenová Obecně řečeno závisí kurz akcií na obchodním trendu dané společnosti i na celkovém hospodářském a politickém prostředí. Trend kurzů akcií a tím i návratnost pro investory však mohou ovlivňovat i iracionální faktory (nálady investorů, veřejné mínění). Pokud se emitent stane nesolventním, můţe dojít ke ztrátě vloţeného kapitálu. 2. Úvěrová Akcionář je drţitelem podílu ve společnosti. Jeho investice se tedy můţe stát bezcennou, především v případě insolventnosti společnosti. 3. Riziko likvidity Obchodovatelnost můţe být omezená v případě akcií s úzkým trhem. Pokud je akcie kotovaná na několika burzách, mohou vznikat rozdíly mezi její převoditelností na různých mezinárodních burzách (např. kotace americké akcie ve Frankfurtu). 4. Návratnost Výnos investic do akcií se skládá z výplaty dividend a z cenového zisku či ztráty a nelze jej s určitostí odhadovat. Výše dividend se vyjadřuje buď jako absolutní hodnota na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos z dividend v poměru k ceně akcie se označuje za dividendový výnos Emitace akcií v souvislosti se zatímním listem Zatímní list je cenným papírem, který nahrazuje akcii do doby, neţ je vydána (emitována). To znamená, ţe pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, obdrţí místo akcie zatímní list. Zatímní list je cenným papírem na řad, který ukládá akcionáři povinnost splatit celý emisní kurz a na oplátku má díky tomu jistá práva vyplývající z akcií. 9 Pedagogická fakulta [online] [cit ]. Dostupné z: Pedagogická fakulta [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Vlastník samozřejmě můţe tento list převést na jinou osobu, coţ zahrnuje rubopis a odevzdání. Pokud tak ovšem učiní ještě předtím, neţ je splacen celý emisní kurz akcie, ručí za splacení stále ta samá osoba. Po splacení emisního kurzu nesplacených akcií vyzve představenstvo akcionáře, aby předloţil zatímní list k výměně za akcie, nebo mu na jeho ţádost tento dokument za akcie vymění. Jako kaţdý cenný papír i zatímní list má jisté náleţitosti. Mezi ně patří: - Označení zatímní list. - Splacenou a nesplacenou část emisního kursu. - Datum emise zatímního listu s podpisem člena představenstva. - Firmu, sídlo a výši základního kapitálu společnosti. - Sídlo či bydliště, jméno či firmu vlastníka. - Jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií Metody odhalování faktorů výkyvů hodnot akcií K úspěchu vede dlouhá cesta. Pokud chceme mít větší šanci a dojít zdárně na konec, musíme se řídit zásadami, které se postupem času zdokonalují a dávají šanci budoucím generacím. V kaţdém oboru existují ověřené postupy, analýzy. Je třeba je vyuţívat, jelikoţ zvyšují šanci na úspěch. Vezmou se v úvahu hypotézy a navrhnout se postupy, kterými se určí jejich správnost a účinnost. Při obchodování s cennými papíry se za dobu jeho existence zformulovalo několik metod, které mají pomoci při správném výběru akcie, která v sobě skrývá výdělek, či která naopak ţádný potenciál nemá. Pro rozhodnutí, která je ta správná, se vyuţívají 3 různé metody. 1. Fundamentální metoda Tato metoda jde ze všech nejvíce do hloubky té určité firmy. Je zde snaha najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jde o statistická, účetní a ekonomická data a stejně tak o 19

20 politické, demografické a historické faktory. Cenu, která je takto odvozena, pak investor porovná s aktuálním oceněním na finančních trzích. Cílem tedy je odpovědět na otázku, zda je akcie podhodnocena, správně ohodnocena či nadhodnocena. Tato metoda má 3 stupně: - Globální zabývá se vlivem ekonomiky a trhu na akciové kurzy. - Odvětvová zajímá se o vztahy v jednotlivých společnostech a jejich vliv na kurzy. - Firemní snaţí se najít vnitřní hodnotu akcie. Po zhodnocení všech tří stupňů se investor rozhodne, které akcie chce nebo nechce zahrnout do investičního portfolia. Spojení investiční portfolio by se dalo charakterizovat jako soubor akcií a jiných cenných papírů, které spadají do majetku jednoho investora. Samozřejmostí je, ţe kaţdý investor se snaţí vytvořit takové portfolio, které by mu mohlo přinést nejvyšší zisk. Proč můţe fundamentální analýza selhat? V tomto typu najdeme 3 trhliny. - Informace a rozbory mohou být nesprávné. - I kdyţ jsou informace správné a jejich vliv na budoucí růst je řádně posouzen, můţe analytik udělat chybný odhad hodnoty. - Se správnými informacemi a správně stanovenou hodnotou mohou akcie Vámi zakoupené klesat Technická metoda Nejstarší přístup, který vznikl v Asii během 18. století. Tato metoda počítá s faktem, ţe trh diskontuje (sráţí) informace a kurzy se vyvíjí v trendech. Důleţité jsou především minulé pohyby kurzů a objemy obchodů, které investorovi poskytnou odpověď na otázku, kdy vstupovat do pozice či pozici uzavřít. Mnozí investoři (a nejen investoři) mají tendenci přemýšlet ve stylu věděl jsem to celou dobu. A skutečně, časování trhu je ve zpětném pohledu poměrně jednoduchá 10 MALKIEL, Burton G. Náhodná procházka po Wall street. Praha 4: PRAGMA, ISBN

21 záleţitost. Stačí se vyhnout velkým poklesům a výsledky budou oproti klasické strategii kup a drţ nesrovnatelně lepší. Tak například Javier Estrada ve své analýze sledující výnosy patnácti vyspělých akciových trhů s názvem Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha píše, ţe pokud by se investoři vyhnuli deseti nejhorším dnům v historii, dosáhli by v průměru o 150 procent vyššího výnosu oproti investorům sledujícím strategii kup a drţ. A protoţe je 150 procent hezké číslo, není divu, ţe se časování trhu stalo oblíbeným sportem Psychologická metoda Je zaloţena na předpokladu, ţe investování jako takové je do značné míry ovlivněno emocemi. Předmětem zkoumání tedy není cenný papír, ale člověk sám. Ten je při investicích často ovlivněn city nebo davem a nemusí tak vţdy jednat racionálně. K úspěchu této metody jsou potřeba vrozené predispozice. Emoce se projevují v mnoha formách. Zde jsou časté psychologické problémy, se kterými se obchodníci potýkají. - Sebedůvěra občas se stane, ţe se cena vyvíjí podle předpokladu obchodníka, coţ v něm můţe vzbudit domnění, ţe jeho úsudek bude vţdy bezchybný. - Strach z neznámého obchodník se bojí vstoupit např. do odvětví, která právě stagnují. - Potvrzování úsudku byznysmen se soustředí pouze na ty informace, které potvrzují jeho úsudek, a těm negativním nevěnuje pozornost. - Zpravodajství hromadné novinky z médií jsou často manipulací, proto je třeba si veškeré informace ověřovat. Pro obchodníka je důleţité rozpoznat chování davu. Jedním z prvních, kdo se zabýval psychologií davu, byl francouzský sociolog, psycholog, matematik a lékař Gustave Le Bon ve své publikaci Psychologie davu, která vyšla na konci 19. století. Podle Le Bona ztrácí jedinec po vstupu do davu racionální uvaţování a jeho chování začnou ovládat emoce. Díky tomu nemá celkový dav racionální uvaţování a chová se iracionálně. V teorii trhů můţeme takové chování popsat například jako reakci investorů na nové 11 Peníze [online] [cit ]. Dostupné z: investicni-chyby-snazite-se-casovat-trh 21

22 zpravodajské typy, které se tak stávají zmanipulovanými a je těţké odhadnout jejich reakci. 12 Laici se často domnívají, ţe ideálním investičním přístupem je nakupovat akcie, neţ jejich ceny půjdou nahoru, a prodávat akcie, kdyţ se očekává pokles jejich cen. Dlouhodobé zkušenost však dokazují, ţe tento přístup není to pravé ořechové. Jelikoţ nikdo nemá zázračnou křišťálovou kouli, nikdo není schopen soustavně dosahovat nadprůměrných výnosů takovýmto časováním trhu. V určitých případech toto sice můţe vést k úspěchu, ale za cenu výrazného zvýšení investičního rizika Historie akcií Historie cenných papírů je poměrně dlouhá. První zmínku o těchto v dnešní době velmi oblíbených finančních instrumentech můţeme najít jiţ době alexandrijské. Dluţník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dluţního listu. Na druhé straně bankéř při přijímání vkladů vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu. Pro historii cenných papírů bylo významné období středověku. Byly jiţ docela podobné těm dnešním a na svůj účet je vystavovali kníţata, papeţové a jiní vysocí hodnostáři. Rozhodující význam získaly cenné papíry s rozvojem kapitalismu a jejich pouţití se rozšířilo díky rychlému zdokonalování techniky bankovních operací. Dnes jsou cenné klasickým nástrojem investování a obíhají na národních i mezinárodních trzích. 13 Historie cenných papírů je poměrně dlouhá. První zmínku o těchto v dnešní době velmi oblíbených finančních instrumentech můţeme najít jiţ době alexandrijské. Dluţník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dluţního listu. Na druhé straně bankéř při přijímání vkladů vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu. Pro historii cenných papírů bylo významné období středověku. Byly jiţ docela podobné těm dnešním a na svůj účet je vystavovali kníţata, papeţové a jiní vysocí hodnostáři. Rozhodující význam získaly cenné papíry s rozvojem kapitalismu a jejich pouţití se 12 Daytrade [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Dům financí [online] [cit ]. Dostupné z: 22

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna

Více

Specifika podnikání ve zdravotnictví

Specifika podnikání ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Specifika podnikání ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Tereza Pláničková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2003 Jan Kos Evropský polytechnický institut, s.r.o. KAITÁLOVÝ TRH V ČR, ZAMĚŘENÍ PRAŽSKÁ BURZA (bakalářská práce) Autor:Jan Kos Vedoucí práce:

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více