Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne 24. srpna 2009

2 - 2 -

3 1 Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTIVAČNÍ NÁZEV: Je nám spolu dobře PŘEDKLADATEL: Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104 Chvalkovice v Čechách ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Jiří Kraus Telefon: Fax: cz IČO: IZO: REDIZO: ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ: Velká Bukovina 65 Chvalkovice v Čechách Telefon: cz IZO: KOORDINÁTOR ŠVP: Dana Raticová ZŘIZOVATEL: Obec Chvalkovice Chvalkovice 130 Chvalkovice v Čechách STAROSTA: Miroslav Kališ Telefon: Fax: cz - 3 -

4 2.1 PRESENTACE ŠKOLY 2 Charakteristika školy Mateřská škola (dále jen MŠ) ve Velké Bukovině Chvalkovicích je datována od školního roku 1963/64. Do této doby zde byl Zemědělský útulek. Z nevyhovujících prostor zámku ve Chvalkovicích byla MŠ přemístěna do Velké Bukoviny a došlo ke spojení útulku a MŠ s počtem zapsaných dětí 27. Během let zde byly prováděny stavební úpravy výměna oken, sociální zařízení, oplocení a vybavení zahrady. V roce 1972 bylo dokončeno ústřední topení. V roce 1974 pro velký počet dětí došlo k rozšíření o jedno oddělení, počet dětí dosahoval 53. Tento stav trval sedm let, šest let to byla MŠ jednotřídní s rozšířeným počtem výchovných pracovnic. V roce 1985 zde byly na jeden školní rok otevřeny jesle pro velký počet dvouletých dětí. Od roku 1988 jsme opět jednotřídní MŠ. V roce 1996 zde byly provedeny úpravy v hodnotě 1 milionu Kč. Od 1. ledna 2003 se MŠ stala součástí Základní školy a Mateřské školy Chvalkovice, okres Náchod a tvoří odloučené pracoviště tohoto samostatného právního subjektu. Od 1. listopadu 2006 začíná přístavba a přestavba budovy. Přízemí budovy bude zcela přestavěno, nacházet se zde bude nová kuchyň, jídelna, tělocvična, skladové prostory pro kuchyň, šatna dětí, prádelna a sociální zařízení. V mezipatře budou nové umyvárny pro děti, šatny pro zaměstnance a úklidová místnost, sklady, ve třídách sníženy stropy, nová okna a střecha. Celkově má přestavba stát kolem 8 milionů Kč. Od září 2008 se navyšuje kapacita MŠ z 24 na 28 dětí. 2.2 SPECIFIKA A CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání. 2.3 FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ chceme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, upřednostňovat jejich zájmy a potřeby. Cílem výchovy je pomoc dětem při adaptaci v MŠ, podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi různého věku, zdravý fyzický, psychický, sociální a citový vývoj vycházející z individuálních potřeb každého dítěte. Z poznatků lékařů, psychologů a pedagogů tedy vyplývá, že první kroky v životě dítěte jsou velice senzitivní a jejich smysluplné prožití má dalekosáhlý význam pro celý život. Všechno, co dítě v tomto věku prožije se ze svého okolního prostředí, ať už rodinného či mimorodinného, převezme je trvalé. Všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní. Nezastupitelné místo pro utváření osobnost dítěte je především rodina. V dnešní době ale nejsou všechny rodiny schopny zajistit takovou škálu mnohostranných podnětů, které dítě předškolního věku potřebuje. Úskalí je například v oblasti sociálního vývoje dítěte. Dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě svých rodičů také společenství vrstevníků, kde získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život v této společnosti. MŠ tak představuje možnost, jak doplnit rodinnou výchovu a jak pomoci zajistit dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů, které jsou předpokladem jeho aktivního rozvoje a - 4 -

5 celoživotního učení. Její nezastupitelnost spatřujeme především z hlediska vhodné sociální interakce. Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání cestou přirozeného poznání. Vzhledem k dobré poloze naší MŠ zaměřujeme činnosti dětí na poznávání a ochranu přírody, na pobyt venku. K pohybovým sportovním aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště a nedaleký les. Vzájemně spolupracujeme s nedalekými MŠ. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne naskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Věnujeme se prevenci vadné výslovnosti. Zde spolupracujeme se spec. pedagog. centry v Náchodě a v Choustníkově Hradišti. Nabízíme sportovní a kulturní akce pro rodiče a děti, plavecký výcvik, děti ve věku 4 6 let se učí hrát na flétnu. V sezónních činnostech mají děti možnost koupat se v bazénku, jezdíme na plavecký výcvik do Náchoda. V zimním období jsou zde dobré podmínky pro sáňkování a lyžování. Dle možností provádíme exkurse, výlety. Zájmové kroužky neprovozujeme. 2.4 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Děti do MŠ jsou přijímány na základě vypsání zápisu v době od dubna do května. Veřejnost je informována prostřednictvím plakátů. Přednost mají děti pracujících matek. Pro doplnění kapacity jsou přibírány i děti matek na mateřské dovolené. Pro lepší adaptaci nově přihlášených dětí jsou připraveny Dny otevřených dveří. 2.5 ANALÝZA Část obce Chvalkovice, obec Velká Bukovina, ve které se MŠ nachází je malá, přibližně s 90 obyvateli. Žádná bytová výstavba se zde neprovádí, většina mladých lidí bydlí v bytech s rodiči nebo v nájemných bytech obecního úřadu či zemědělského družstva. Vyžití pro mladé lidi není vůbec žádné. Nejčastější zdroj zaměstnání je textilní podnik Hartmann Rico ve Chvalkovicích nebo Zemědělské družstvo se sídlem v Dolanech. MŠ navštěvuje 3 5 místních dětí. Ostatní děti jsou z jiných částí obce Chvalkovice, Miskolezy nebo z okolních obcí Vlčkovice, Brzice. Rodiče mají možnost děti posílat linkovým autobusem, který byl kdysi zaveden jako školní autobus, kde je zajištěn dozor dospělé osoby. 2.6 DEMOGRAFICKÝ VÝHLED Podle odhadů by se MŠ měla udržet v počtu dětí od PROSTOROVÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY Kapacita školy je stanovena na 28 dětí. Doposud byly přijímány všechny děti, které se k zápisu dostavily. Přednostně jsou přijímány děti matek pracujících. V MŠ jsme doposud neměli děti s vážnými zdravotními problémy, nebo s postižením. Děti po stránce těžkého postižení by nemohly být přijaty, protože zde není možnost bezbariérového přístupu. Učebny se nacházejí v 1. poschodí a sociální zařízení v mezipatře. Děti jiných kultur a národností školu nenavštěvují

6 2.8 JAK JE ŠKOLA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI Během roku mohou rodiče navštěvovat MŠ. Nově přijaté děti mají možnost se adaptovat. Jsou pořádány akce pro děti a rodiče, i akce na požádání obecního úřadu či závodu Hartmann Rico. Na MŠ nejsou zavedeny žádné kroužky, vzhledem k tomu, že většina dětí dojíždí. Proto se snažíme dětem zajistit během pobytu ve škole různé aktivity pískání na flétny, logopedickou pomoc, plavecký výcvik, exkurze a výlety, divadla, družební návštěvy s jinou MŠ. 3 KONCEPCE ŠKOLY Hlavním posláním MŠ je předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet jejich samostatnost, zdraví, sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. 3.1 Podmínky předškolního vzdělávání Jde o to, aby pro současné předškolní vzdělávání byly považovány za žádoucí, byly postupně vytvořeny a v rozsahu možností MŠ optimálně využívány Z hlediska materiálního zabezpečení MŠ má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí, dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Jsou umístěny tak aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. děti se samy podílejí na výzdobě prostředí, které je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin) Psychosociální podmínky denní řád MŠ je pravidelný, ale zároveň flexibilní, v denním programu je respektována individuální potřeba spánku i aktivity. Všechny děti mají rovnocenné postavení, jsou vedeny k samostatnosti, převládají pozitivní hodnocení a stimulace, je zde přátelská atmosféra. pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem, chvatem. všechny děti mají rovnocenné postavení, jakékoliv projevy podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády

7 3.1.3 Organizace denní řád je dostatečně pružný pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim poměr spontánních a různých aktivit je vyvážený, denně probíhají individuální a skupinové aktivity je dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí nejsou překračovány počty dětí ve třídě Řízení mateřské školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny je vytvořen funkční informační systém., a to jak uvnitř MŠ, tak navenek při vedení zaměstnanců je vytvářeno ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává pracovníkům dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech zaměstnanců v zásadních otázkách školního programu pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci i rodiče plánování pedagogické práce a chodu školy je funkční, opírá se o předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, případně s jinými organizacemi v místě MŠ a s odborníky poskytující pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí Personální a pedagogické zajištění všichni pedagogičtí pracovníci, kteří pracují v MŠ mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogický tým je stabilní, pedagogové mají zájem o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělávají, ředitel školy vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby bylo vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem specializované služby jako logopedie, či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky Spoluúčast rodičů ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her dětí. Jsou dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje, projeví-li zájem mohou spolupracovat při řešení vzniklých problémů pedagogové informují rodiče o individuálních pokrocích v rozvoji učení dětí, domlouvají se o společném postupu při jejich výchově a vzdělávání chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě - 7 -

8 3.2 Co nabízíme rodičům : umístěni dětí v podnětném a tvořivém prostředí navštěvovat MŠ a přesvědčit se v jakém prostředí děti pobývají pobyt v MŠ si vyzkoušet nanečisto klid a pohodu ve vlastním zaměstnání při vědomí toho, že je o moje dítě dobře postaráno 3.3 Co nabízíme dětem : zařadit se do sociální skupiny dalších dětí jako jedna ze základních podmínek přípravy na školní docházku poznávat základní etická pravidla chování a jednání ve skupině učit se tolerovat a přijímat i jiné děti, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem dostatek času a prostoru pro vhodnou hru i zábavu, ale i získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, rozvíjí dětskou tvořivost, samostatnost návštěvu dětských kulturních akcí výlety hru na flétnu pomoc při logopedických vadách dětí předplavecký kurs různé oslavy v průběhu roku školní slavnosti setkání s kamarády z první třídy, poznat prostředí základní školy chutná a zdravá jídla 4 Program Mateřské školy Dílčí záměry našeho programu jsou rozčleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určitými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních a společenských situací s nimi spojených. bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. Celý tématický celek je propojený tím, co dítě denně prožívá a vidí děti jsou tak vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech, aby se u nich rozvíjela celá osobnost dítěte (fyzické, psychické i sociální kompetence). Vzdělávání na základě integrovaných tématických celků představuje model přímé práce s dětmi, který nejlépe odpovídá přirozené mentalitě a vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku. V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslů pro kamarádství, soucítění, spolupráci. sebepoznání, lepší komunikaci. Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho zvláštnosti, schopnosti, hledání společného řešení, respektování pravidel, respektování druhého. Chceme vytvořit prostředí bezpečí a porozumění. 4.1 Hlavní koncepční záměry vycházet z filosofie naší školy Soužití člověka s přírodou vytvářet citovou jistotu dítěte založenou na dostatečném prostoru pro dítě, individuální přístup ke každé zvláštnosti dítěte, spolupráci s rodiči - 8 -

9 umět se radovat z úspěchu, ale učit se přijmout i neúspěch, přispívat k rozvoji zdravého tělesného vývoje dítěte, předcházet vadnému držení těla, neurózám vést děti k samostatnosti, schopnosti rozhodnout a přijmout odpovědnost k rozvoji logického myšlení, aktivnímu jazykovému projevu vážit si zdraví, veškerého života, aktivně se podílet na ochraně životního prostředí respektovat rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován tvořit základy celoživotního učení - 9 -

10 5 Školní vzdělávací program Termín: Téma: Podtéma: Září Každý někam patří Těšíme se do školky Máme nové kamarády Můj dráček má barevný fráček Končí léto, nastupuje podzim Říjen Kouzelná paleta malíře podzimu Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku Šel zahradník do zahrady Vítr ve větvích Začarovaný les Vzal vrabeček na taneček sýkorku Listopad Až listí opadá Chci být zdravý jako rys Přijíždí Martin na bílém koni Dávej pozor Hrátky s rampouchy Prosinec Vánoční strom Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku Čas zimního dovádění Těšíme se na Ježíška Leden Padá sníh, pojedeme na saních Čas po vánocích Les se zvířátky Až já budu velký(á) Těšíme se do školy Únor Já a moje tělo Tady jsem doma Doktora se nebojíme To jsou ruce Řemesla v pohádkách Březen Probuď se sluníčko Kdo to ťuká Přišlo jaro se sluníčkem Pohádka za pohádkou Kdo má radost ze sluníčka Duben Co se děje v trávě Přišel zajíček s kopou vajíček Co se děje u rybníka My jsme muzikanti Čarodějnické běsnění Květen Slunce svítí na barevné kvítí Maminka Hřej sluníčko Já malý brouček Slavíme svátek dětí Červen Do přírody bez nehody Čtyři roční období Červená se růžička Těšíme se na prázdniny Loučíme se se školkou

11 5.1 Každý někam patří září Školní vzdělávací program (děti 3-6 let) Téma: Podtémata: Každý někam patří Těšíme se do školky Máme nové kamarády Můj dráček má barevný fráček Končí léto, nastupuje podzim Specifické vzdělávací cíle: odloučit se na určitou dobu od rodičů seznamovat se s pravidly chování v MŠ vůči druhým dětem seznamovat se s prostředím MŠ a orientovat se v něm soustředit se na činnosti a dovést je ke konci Očekávané kompetence: navozování kontaktu s učitelkou,komunikovat s ní při hrách orientovat se v MŠ,poznávat děti ze třídy, znát jejich jména a svoji značku komunikovat s ostatními dětmi zapojovat se do společných her vyjadřovat samostatně své prožitky z prázdnin vést rozhovor, naslouchat druhým naučit se krátká říkadla, rozpočítadla zachytit prázdninové prožitky (výtvarně) Akce: pouštění draka, sklizeň ovoce, divadelní představení Plán logopedie: zjišťování výslovnosti, preventivní logopedické chvilky A, E, I, O, U M, B, P

12 5.2 Kouzelná paleta malíře podzimu říjen Školní vzdělávací program (děti 3-6 let) Téma: Podtémata: Kouzelná paleta malíře podzimu Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku Šel zahradník do zahrady Vítr ve větvích Vzal vrabeček na taneček sýkorku Specifické vzdělávací cíle: rozvíjet a využívat svoje smysly při pozorování procvičovat jemnou motoriku při grafomotorickém cvičení, modelování, malování a kreslení svými pracemi zdobit třídu, šatnu chápat význam zdravé výživy a zdravého životního stylu učit se spolupracovat s kamarády Očekávané kompetence: poznávání ovoce a zeleniny s využitím všech smyslů pozorovat své okolí (podzimní zahrada) procvičování grafomotoriky krouživý a houpavý pohyb procvičování jemné motoriky (trhání, mačkání papíru) poznávat hodnoty lidské práce (vaření, pečení z ovoce) naučit se říkadla a písně o ovoci a zelenině vést rozhovory při různých příležitostech Akce: péče o zahradu výlet do lesa, sběr plodů na sušení Plán logopedie: V, F, H, CH, J

13 5.3 Až listí opadá listopad Školní vzdělávací program (děti 3-6 let) Téma: Podtémata: Až listí opadá Chci být zdravý jako rys Přijíždí Martin na bílém koni Dávej pozor Hrátky s rampouchy Specifické vzdělávací cíle: vnímat proměny a vývoj v přírodě (podzim), chránit přírodu ochránit děti před nebezpečím - dodržování zákl. pravidel na silnici seznamovat děti s tradicemi rozvíjet u dětí pohybové dovednosti, orientace v prostoru učit děti vyprávět příběh dle obrázků Očekávané kompetence: seznamovat děti s pranostikami různými způsoby (říkadla, písně) uvědomovat si nebezpečí na silnici porozumět tomu co slyším chránit své zdraví a vědět, jak hledat pomoc rozlišovat, co je zdravé a nezdravé, co může škodit vyjmenovat části těla - vliv pohybu a stravy Akce: divadelní představení, plavecký výcvik Plán logopedie: V, F

14 5.4 Vánoční strom prosinec Školní vzdělávací program (děti 3 6 let) Téma: Podtéma: Vánoční strom Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku Čas zimního dovádění Těšíme se na Ježíška Specifické vzdělávací cíle: seznamovat děti s tradicemi a významu vánočních svátků získávat hezké dojmy a prožitky učit děti žít v kolektivu třídy a dodržovat daná a dohodnutá pravidla osvojovat si některé dovednosti, která předcházejí čtení a psaní Očekávané kompetence: sladit zpěv, hudbu, pohyb (koledy) zkrášlovat třídu svou prací - výzdoba naučit se a zvládat zpaměti krátké texty (dramatizace, básně) podporovat u dětí zájem o učení a poznávání nového umět se těšit z něčeho hezkého, příjemného (besídka) chovat se hezky ke kamarádům, pomáhat bránit slabší sledovat se zájmem div. představení, nadílku zvládat překonání překážek v prostoru i terénu, házet a chytat míče orientovat se a pohybovat se v prostoru při pohybových hrách Akce: pokusy s větvičkami, besídka pro rodiče, ochutnávka exotického ovoce, strojení stromečku, plavecký výcvik Plán logopedie: H, CH, J

15 5.5 Padá sníh, pojedeme na saních leden Školní vzdělávací program (děti 3 6 let) Téma: Podtéma: Padá sníh, pojedeme na saních Čas po vánocích Les se zvířátky Až já budu velký(á) Těšíme se do školy Specifické vzdělávací cíle: rozvíjet u dětí mluvní projev při vyjadřování svých prožitků vnímat proměny a vývoj v přírodě prohlubovat základy zdravého životního stylu rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (sebedůvěra před zápisem do ZŠ) rozvíjet zájem o práci dospělých, uvědomovat si hodnotu lidské práce osvojovat si poznatky správném chování při zimních činnostech vytvářet hezký vztah ke zvířatům, péče o ptáky úcta k životu Očekávané kompetence: soustředit se na činnosti a dokončit ji vnímat zimní přírodu učit se chápat základní matematické pojmy (třídění, počet) orientovat se v číselné řadě sluchově rozlišovat slabiky a jejich počet, rozlišovat počáteční slabiky naslouchat druhým dětem, formulovat vlastní otázky spolupracovat při hrách a ostatními dětmi, respektovat druhého, domluvit se, zbytečně nežalovat Akce: využití zimních podmínek pro sportování, plavecký výcvik Plán logopedie: D, T, N, Ď, Ť, Ň

16 5.6 Já a moje tělo únor Školní vzdělávací program (děti 3 6 let) Téma: Podtémata: Já a moje tělo Tady jsem doma Doktora se nebojíme To jsou ruce Řemesla v pohádkách Specifické vzdělávací cíle: učit děti vyprávět krátký příběh, dramatizace pohádky ovládat svoje tělo, procvičování koordinace ruky a oka při grafomotorických cvičeních poznat části svého těla, znát jejich funkci orientovat se na ploše, poznávat pravou a levou stranu na svém těle učit děti pozorovat a soustředit se grafické napodobení písmen a čísel Očekávané kompetence: rozhovor o rodičích o jejich práci, povolání v MŠ rozvíjet u dětí slovní zásobu a podporovat chuť dětí hrát si se slovy pohybem zkoušet vyjádřit povolání Akce: využívání zimních podmínek pro sáňkování a lyžování, lidové zvyky Plán logopedie: G, K

17 5.7 Probuď se sluníčko březen Školní vzdělávací program (děti 3 6 let) Téma: Podtémata: Probuď se sluníčko Kdo to ťuká Přišlo jaro se sluníčkem Pohádka za pohádkou Kdo má radost ze sluníčka Specifické vzdělávací cíle vytvářet hezký vztah k přírodě pozorovat změny v předjaří rozvíjet fyzickou zdatnost dětí různými jarními hrami vést děti, aby pečovaly o své zdraví (zrádnost jarního počasí) umožnit dětem vyjádřit své pocity po četbě pohádky Očekávané kompetence: podporovat fantazii při tvorbě zvířátek z různých materiálů zařazovat sluchové hry na poznávání zvuků pozorovat jarní přírodu a upozorňovat na změny (tráva, hmyz. květiny) osvojovat si elementární poznatky o přírodě, zvířatech, zvycích, přírodních zvycích, se kterými se dítě setkává tvoření zdrobnělin jazykové hry výtvarně zachytit postavu člověka, zvířete Akce: divadelní představení, pouštění lodiček, pozorování jarní přírody Plán logopedie: Č, Ž, Š

18 5.8 Co se děje v trávě duben Školní vzdělávací program (děti 3 6 let) Téma: Podtémata: Co se děje v trávě Přišel zajíček s kopou vajíček Co se děje u rybníka My jsme muzikanti Čarodějnické běsnění Specifické vzdělávací cíle: učit hezkému vztahu k přírodě, pozorování živočichů seznamovat děti se přírodním prostředím rybník, louka atd. seznámit je se zvyky spojených s oslavou velikonoc a čarodějnic pozorování živé přírody (setí) procvičování paměti a myšlení různými hádankami vhodně zařazovat hudebně pohybové činnosti dětí Očekávané kompetence: zařazovat hry na procvičení postřehu četba vhodných pohádek při vycházkách přírodu neničit, netrhat květiny, nešlapat na hmyz správně se k přírodě chovat vhodnou motivací vést děti k radosti z pohybu a zařazovat vhodné hry při skládání papíru dbát na přesnost učit děti správně používat encyklopedii zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, rozlišovat rytmus Akce: hledání velikonočního zajíčka, oslava čarodějnic, divadelní představení Plán logopedie: opakování, nácvik R

19 5.9 Slunce svítí na barevné kvítí květen Školní vzdělávací program (děti 3 6 let) Téma: Podtémata: Slunce svítí na barevné kvítí Maminka Hřej sluníčko Já malý brouček Slavíme svátek dětí Specifické vzdělávací cíle: vnímat význam rodiny, hlavně maminky, znát členy své rodiny umět vyjádřit svůj vztah k mamince např. formou besídky kultivovat projev dětí při přednesu básní, písní rozvíjet praktické dovednosti při manipulaci s nůžkami vytvářet u dětí podvědomí o světě, kde žije (rasy lidí, zeměkoule) rozvíjet fyzickou zdatnost Očekávané kompetence: zařazovat námětovou hru na rodinu manipulovat s vhodnými předměty slavit s dětmi jejich svátek různými soutěžemi zařazovat hry, při kterých se utužuje přátelství povídat si s dětmi o jejich prožitcích z vycházek popsat situaci (obrázek) chápat slovní vtip a humor Akce: vystoupení dětí pro maminky, oslava Dne dětí Plán logopedie: Ř

20 5.10 Do přírody bez nehody červen Školní vzdělávací program (děti 3 6 let) Téma: Podtéma: Do přírody bez nehody Čtyři roční období Červená se růžička Těšíme se na prázdniny Loučíme se se školkou Specifické vzdělávací cíle: při pobytu venku pozorovat zrání ovoce a uvědomovat si jeho význam pro zdraví procvičovat s dětmi paměť opakováním naučených říkadel a písní procvičovat zručnost při práci s různým materiálem posilovat kolektivní chování, chválit děti slovně vyjádřit nejhezčí prožitky z MŠ připravovat s dětmi závěrečnou oslavu zařazovat hry podporující v dětech hezké vztahy Očekávané kompetence: při rozhovorech vzpomínat s dětmi na jejich příhody z MŠ hudebními hádankami opakovat písně poznat napsané své jméno vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci projevovat zájem o knihy rozlišovat a znát některá písmena a číslice Akce: výlety, soutěže, hry, návštěva knihovny, předškoláci 1. třídu a jídelnu Plán logopedie: opakování dle potřeby dětí

21 6 Celoškolní plán Podzim: Zima: Jaro: Léto: Sběr přírodnin -podzimní výzdoba školy Sběr plodů pro lesní zvířátka na zimu Jablečný a mrkvový den Podzimní šipkovaná s hledáním pokladu Pouštění draka Mikulášská nadílka Brambiriáda výrobky z brambor Vánoční těšení pečení cukroví Vánoční besídka, vánoční výzdoba Závody v sáňkování a lyžování Soutěž o největšího sněhuláka Karneval Jízda s koňmi na saních Polodenní výlety do lesa za zvířátky ke krmelci Exotický a sýrový den Plavecký výcvik Zápis dětí do ZŠ Vítání jara pouštění lodiček Velikonoční tradice výzdoba Rej čarodějnic Výroba dárků ke Dni matek, besídka pro rodiče Sportovní vycházka opékání Mléčný den Výcvik psů Závody koloběžek Oslava Dne dětí Soutěže, závody Výlety Návštěva knihovny Návštěva školáků v ZŠ Poslední den v MŠ Divadelní představení a jiné kulturní akce dle nabídnutých možností během celého roku

22 7.1 Školní řád 7 Řády školy zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen ŠZ) a vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 1. Provozovatelem školy je obec Chvalkovice 2. Provoz školy je od 6:30 do 15:30 hodin. 3. Provoz školy bývá přerušen v měsíci červenci a v srpnu, zpravidla na jeden měsíc. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitel školy nejméně dva měsíce předem, dále pak zabezpečí pobyt dítěte v jiné MŠ a pokud není možné, vydá zákonnému zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu MŠ. 4. Přijímací řízení do MŠ Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je (bývá převážně od dubna do května předcházejícího roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno v budově MŠ ve Velké Bukovině) prostřednictvím plakátů. Přijímání dětí probíhá ve správním řízení. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ve správním řízení na základě žádosti zákonného zástupce dítěte podle ustanovení 34, 165 odst. 2 písm. b) a 183 odst. 1 ŠZ ředitel školy. Po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád rodiče zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejpozději do 30 dní od podání žádosti. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření), popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově a duševně zdravé, starší tří let. Do třídy se mohou zařazovat také děti od dvou let věku (na základě vyjádření pediatra) a děti zdravotně postižené po projednání s odborným lékařem. Ředitel školy rozhoduje i o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Toto rozhodnutí vydává v případě, že není při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno se přizpůsobit podmínkám MŠ. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec zařazení dítěte do jiné MŠ. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Dle jeho 50 může do předškolního zařízení být přijmuto pouze dítě, které se

23 podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 5. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně ústně, písemně, či telefonicky. Za neodhlášený oběd musí rodiče poplatky zaplatit nebo je možné si oběd vyzvednout. 6. Ředitel školy může podle 35 ŠZ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ( 123 ŠZ) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem nebo vedoucí učitelkou MŠ jiný termín úhrady. 7. Děti jsou do MŠ přijímány kdykoliv během dne (jsou-li předem přihlášeny) dle potřeby rodiny. Budova MŠ se z bezpečnostních důvodů zamyká. 8. Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit budovu MŠ. 9. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogická pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupců do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 10. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvednutí dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář v kanceláři MŠ). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci. Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. 11. Dítě v MŠ potřebuje: náhradní oblečení, sportovní oblečení na pobyt venku, bačkory pyžamo, cvičební úbor trenýrky, tričko na cvičení, kartáček na zuby, kelímek, pláštěnku. Děti musí mít věci označené (značka dítěte). 12. Konzultační hodiny aktuální časové rozvržení je dané vnitřním řádem školy, předem lze domluvit schůzku

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace. Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace. Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vydal: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Mateřská škola Chotěšov

Mateřská škola Chotěšov Mateřská škola Chotěšov Školní rok 2012/2013 Vzdělávací program Rok s prasátkem Pigy verze 1.1 (aktualizováno 20.1.2013) 1/21 Obsah Charakteristika a historie mateřské školy... 3 Charakteristika vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více