Praha 4, Květnového vítězství 1554, Organizační řád. tel.: tel./fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, tel.: tel./fax: Číslo směrnice: 1 Účinnost od: Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet příloh: 1 Schválil: Mgr.Pavel Kopečný Organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem, který upravuje organizaci, řízení a činnost školy a určuje odpovědnost a kompetence funkcí a jednotlivých zaměstnanců. Vychází z platných právních předpisů především zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) a zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze znění zřizovací listiny a z platného rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Obsah: 1. předmět činnosti školy 2. organizační struktura školy 3. zásady řízení 4. nástroje řízení 5. zaměstnanci školy 6. komunikační a informační systém 1. PŘEDMĚT ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554, je příspěvkovou organizací. Hlavním účelem je poskytování základního vzdělání ve smyslu vyhlášky 48/2005Sb. o základním vzdělávání a zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. součásti školy: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO

2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY ředitel školy mimoškolní činnost (outsourcing) správa sítě ICT (outsourcing) výchovný poradce zástupce ředitele pro oblast výchovy a vzdělání zástupce ředitele školy pro ekonomiku, správu účetní (outsuorcing) metodik prevence vedoucí školní družiny vedoucí školní jídelny školník hospodářka školy ICT koordinátor vychovatelky školní družiny správci kabinetů kuchařky uklízečky vedoucí PK a MS třídní učitelé učitelé Škola je členěna na úsek pedagogický a ekonomicko správní. Samostatnými útvary jsou školní družina, školní jídelna a správa budovy. V čele školy stojí ředitel, který je statutárním orgánem jmenovaným radou MČ Praha 11. Ve svých rozhodnutích je vázán zákonnými předpisy, normami nadřízených orgánů, závazky vyplývajícími z právních jednání organizace a z norem vyhlášených zřizovatelem. Ředitel má práva, povinnosti a odpovědnosti vymezeny a určeny zejména ustanoveními 164 až 166 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a dále ustanoveními zákoníku práce a pracovního řádu. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady a pracovních porad. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. Ředitel školy při výkonu své funkce dále je oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Vytváří organizační strukturu školy a vnitřní směrnice, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3 V době nepřítomnosti jej zastupuje statutární zástupce ředitele pro ekonomiku a správu v rozsahu jeho působnosti, kromě uzavírání, měnění a rozvazování hospodářských a pracovních smluv a jednání se sdělovacími prostředky, pokud nebyl pro přímé jednání jednorázově pověřen. Zástupci úseku pedagogického a ekonomického tvoří spolu s ředitelem vedení školy. Vedoucí zaměstnance ustanovuje ředitel školy. Vedoucí pracovníci v rámci pravomocí, stanovených v náplni práce, řídí činnost svých útvarů. Povinnosti a kompetence jednotlivých zaměstnanců vyplývají z organizačního schématu a jsou dány jejich pracovním zařazením a náplní práce. vedoucí zaměstnanci stupeň řízení Ředitel školy 3. Zástupce ředitele pro ekonomiku 2. Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělání 2. Vedoucí školní jídelny 1. Vedoucí školní družiny 1. Školník 1. zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, ale řídí práci jiných zaměstnanců. výchovný poradce metodik prevence vedoucí předmětové komise a metodického sdružení formou outsourcingu příslušnými smlouvami jsou zajištěny účetnictví školy a mzdová agenda mimoškolní činnost správa sítě ICT 3. ZÁSADY ŘÍZENÍ Kompetence pracovníků jsou dány jejich pracovním zařazením a náplní práce, které jsou součástí organizačního řádu. Pracovní zařazení a náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je podřízen, s kým spolupracuje a další povinnosti vyplývající z pracovního zařazení a funkce. Finanční řízení Úkoly spojené s finančním řízením zajišťuje zástupce ředitele školy pro ekonomiku a správu, zároveň je vedoucí ekonomicko správního úseku. Účetnictví školy a mzdová agenda je zajištěna smluvně formou outsorcingu. Personální řízení Personální agendu vede v plném rozsahu hospodářka školy. Podklady pro rozhodování ředitele jsou zajišťovány zástupci ředitele, vedoucí vychovatelkou školní družiny, vedoucí školní jídelny, školníkem a smluvně mzdovou účetní. Noví pracovníci jsou vyhledávání zpravidla výběrovým řízením. Přijímání nových pracovníků zajišťuje vedení školy. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje mzdová účetní. Materiální vybavení - řízení hmotných prostředků O nákupu hmotných prostředků rozhoduje zástupce pro ekonomiku na základě požadavků vedoucích útvarů. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí hospodářka školy. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek pověření ředitelem.

4 Učebnice a školních potřeby spravují pracovníci na základě pověření ředitele. Odpisy majetku se řídí směrnicí o inventarizaci majetku. Řízení výchovy a vzdělávání Oblast pedagogiky je v kompetenci zástupce pro tento úsek. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy. Pro řízení a koordinaci práce zřizuje ředitel poradní a metodické orgány: Pedagogická rada Je poradním orgánem ředitele školy. Pedagogickou radu představují všichni pedagogičtí pracovníci školy. Zasedání pedagogické rady svolává, obsah jednání určuje a jednání řídí ředitel školy. Účast pedagogických pracovníků na jednáních pedagogické rady je povinná; neúčast může ze závažných důvodů omluvit ředitel školy. Ředitel školy může svolat také mimořádné zasedání pedagogické rady. Ředitel školy může k projednání konkrétních otázek přizvat k jednání pedagogické rady ostatní pracovníky školy a další dotčené osoby. Jednání pedagogické rady se mají právo účastnit zástupci nadřízených a inspekčních orgánů. Z jednání pedagogické rady se pořizuje zápis, který je součástí povinné dokumentace školy Smyslem jednání pedagogické rady je, aby si ředitel a pedagogický sbor navzájem vyměnili názory na projednávané otázky a na základě této výměny informací ředitel školy rozhodl v rámci své pravomoci. Projednávané otázky jsou před konáním pedagogické rady konzultovány v užších kolektivech pedagogických pracovníků (vyučující ve třídě, předmětové komise, metodické sdružení) tak, aby při jednání byly předloženy veškeré dokumenty k projednávaným věcem a aby se tak předešlo zkreslení nebo neúplnosti podaných informací. Za předložené materiály odpovídají třídní učitelé, výchovný poradce a další odpovědní pracovníci. O stanovisku pedagogické rady se rozhoduje hlasováním, rozhodující je stanovisko většiny přítomných pedagogických pracovníků. Kompetence pedagogické rady: projednání zpráv o stavu prospěchu a chování žáků projednání koncepce výchovy a vzdělávání žáků projednání ročního plánu a jeho plnění projednání návrhů, podnětů, námětů, iniciativ a stanovisek pedagogických pracovníků projednání zásad provozu školy projednání výsledků vnitřní i vnější kontrolní činnosti projednání žádostí rodičů nebo zákonných zástupců žáků, popřípadě vlastních podnětů žáků projednání otázek BOZP a PO projednání problematiky rozpočtu a financování školy projednání výroční zprávy školy, výroční zprávy o hospodaření školy, inspekční zprávy Předmětová komise a metodické sdružení Předmětová komise koordinuje výuku v rámci jednoho vyučovacího předmětu nebo skupiny příbuzných předmětů. Metodické sdružení koordinuje výuku v rámci I. stupně základního vzdělávání. Práci předmětové komise a metodického sdružení řídí předseda, kterého pověřuje ředitel školy. Předmětová komise a metodické sdružení se schází na schůzkách nejméně dvakrát ročně, podle potřeby častěji. Kompetence předmětové komise a metodického sdružení: projednávání aktuálních i dlouhodobých metodických záležitostí výuky

5 projednávání učebních dokumentů koordinace používaných učebnic a učebních pomůcek pro výuku příprava soutěží a olympiád příprava pro přijímání žáků do středních škol příprava, realizace a vyhodnocení evaluace projednání akcí doplňujících výuku, exkurzí, lyžařských a plaveckých kurzů, škol v přírodě, laboratorních cvičení apod. metodická pomoc zejména začínajícím učitelům 4. NÁSTROJE ŘÍZENÍ Nástrojem řízení je systém organizačních a řídících vnitřních předpisů. Vnitřní směrnice musí být vydána v písemné podobě, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydána se zpětnou účinností. Je závazná pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v ní stanoven, nejdříve však dnem, kdy byla u zaměstnavatele vyhlášena. Vnitřní směrnice jsou vypracovávány a měněny s ohledem na aktuální změny v legislativě. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřní směrnice nejpozději do 15 dnů. Vnitřní směrnice musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupny obvykle vyvěšeny v listinné podobě ve sborovně nebo v počítačové síti školy. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní směrnici po dobu deseti let (A10) ode dne ukončení doby její platnosti. Seznam vnitřních předpisů viz. příloha č.1 5. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Vnitřní principy řízení a oceňování, zaměstnanci a zaměstnanecké vztahy Zaměstnanci organizace jsou osoby, které se zaměstnavatelem uzavřely na základě pracovní smlouvy pracovní poměr. Zaměstnanci organizace mají povinnosti, odpovědnost a práva, která vyplývají z platných právních předpisů, pracovní náplně a příkazů nadřízených. Přímá nadřízenost a podřízenost je dána organizačním členěním a je součástí popisu práce a její náplně. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR č. 564/2005 Sb. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací a podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy (v kolektivní smlouvě) Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány vyhláškou MŠMT č.263/2007 Sb. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení a upřesněny v pracovní náplni. Učitelé a ostatní zaměstnanci mohou být ředitelem pověřeni k výkonu následujících funkcí: a) třídní učitel b) předseda předmětové komise, metodického sdružení c) ICT koordinátor d) správce kabinetu e) správce skladu chemických látek f) správce odborné učebny g) správce žákovské knihovny a učitelské knihovny h) správce spisovny, správce skladu i) kronikář školy j) preventista bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

6 Učitelé se podílejí na práci v inventarizačních komisích. 6. KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM Komunikační systém Pro komunikaci mezi zaměstnanci se využívá telefonní a počítačová síť školy, především elektronická pošta. Pro vyřizovaní běžných operativní záležitostí mají zaměstnanci přístup k vedoucím pracovníkům a hospodářce školy kdykoliv, pokud tito neurčí jinak. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě. Informační systém Informace vstupující do školy a určené škole přicházejí k řediteli, jeho zástupcům a hospodářce školy. Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace, které opouštějí školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem nebo jeho statutárním zástupcem. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují v týdenním plánu školy, na informační tabuli ve sborovně, elektronickou poštou, případně v pedagogické radě. V Praze ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný

7 Příloha č.1 Seznam vnitřních předpisů 1. Organizační řád a jeho součásti: 2. Školní řád (vnitřní řád školského zařízení) 3. Klasifikační řád (součást školního řádu) 4. Vnitřní kontrolní systém 5. ICT plán 6. Účetní předpisy: systém zpracování účetnictví režim peněžních fondů zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů zásady pro tvorbu a čerpání rezerv způsob účtování a evidování DDNM a DDHM účtový rozvrh odpisový plán harmonogram účetní uzávěrky směrnice pro provedení inventarizace oběh účetních dokladů spisový, archivační a skartační řád směrnice pro hospodaření s majetkem 7. Vnitřní předpis o zabezpečení majetku 8. Vnitřní předpis pro zajištění BOZP 9. Vnitřní předpis o zabezpečení požární ochrany 10. Vnitřní předpis o poskytování OOPP a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 11. Vnitřní předpis o postupu při porušení pracovní kázně 12. Požární řád 13. Požární poplachová směrnice 14. Evakuační plán 15. Plán prevence sociálně patologických jevů 16. Provozní řád školní jídelny 17. Řád učeben 18. Řád tělocvičny 19. Řád plaveckého výcviku 20. Řád školy v přírodě 21. Řád lyžařského výcviku 22. Řád školní družiny 23. Náplň práce zástupce ředitele pro ekonomiku 24. Náplň práce zástupce ředitele pro pedagogiku 25. Náplň práce učitele 26. Náplň práce třídního učitele 27. Náplň práce vedoucí vychovatelky 28. Náplň práce vychovatelky 29. Náplň práce vedoucí školní jídelny 30. Náplň práce vedoucí kuchařky 31. Náplň práce kuchařky 32. Náplň práce školníka 34. Náplň práce pro uklízečku 35. Náplň práce hospodářky školy

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Střední odborné učiliště opravárenské Předměstí 427 Králíky Platný od 1.září 2010 Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Tímto dokumentem se ruší dokument Organizační řád ze dne 1.1.2005 V souladu s ustanovením

Více

Organizační. směrnice

Organizační. směrnice Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Vypracovala: Linda Hrabcová Podpis: Schválil: PaedDr. Ilona Jindrová Podpis: Organizační směrnice Č. směrnice

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více