Škola dílna lidskosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola dílna lidskosti"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Škola dílna lidskosti

2 1. Identifikační údaje Č. j.: 83/2009 OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola dílna lidskosti PŘEDKLADATEL: ADRESA, KONTAKTY: Základní škola a Mateřská škola Brumovice Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace, tel.: , ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Marie Michnová PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ ZŘIZOVATEL: Obec Brumovice Brumovice tel

3 ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL: IZO: PLATNOST DOKUMENTU OD: DATUM: PODPIS ŘEDITELKY RAZÍTKO

4 2. Charakteristika školy Nynější školní budova vznikla v roce V roce 1999 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ, která byla do té doby samostatným školským zařízením. Součástí MŠ je školní jídelna s kuchyní. Od roku 2001 je ZŠ a MŠ Brumovice v právní subjektivitě. Celý školní areál leţí uprostřed vesnice. Okolí školy poskytuje velmi dobré moţnosti pro činnost školní druţiny i pro tělesnou výchovu. V budově školy se nachází 5 tříd a jedno oddělení školní druţiny. K dispozici je počítačová učebna, která je vybavena šesti počítači slouţícími především pro výukové programy prvního stupně a jsou připojeny k internetu. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici místní sokolovna a fotbalové hřiště. Školní druţina můţe vyuţívat školní zahradu, kterou tvoří zatravněná část, asfaltové a pískové hřiště (např. pro vybíjenou, košíkovou, volejbal, fotbal apod.). Toto vše slouţí i pro rekreaci o velkých přestávkách, pro odpolední volný čas ţáků. Svačiny a pitný reţim zajišťuje školní jídelna. Ţáci mají moţnost odběru dotovaného školního mléka. Celá škola prošla během posledních pěti let celkovou rekonstrukcí výměna oken, topení, oprava sociálního zařízení, výměna odpadů... Charakteristika pedagogického sboru Počet zaměstnanců ZŠ a MŠ: pedagogičtí pracovníci 9 správní zaměstnanci 3 školní jídelna 2 celkem 14 Kvalifikovanost ped. pracovníků: kvalifikovaní 6 nekvalifikovaní 3 Ve škole je zabezpečena funkce metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce, koordinátora environmentální výchovy, správce ICT. Důraz je kladen na další průběţné vzdělávání všech pedagogů především v oblasti vyuţití moderních vyučovacích metod, zkvalitnění výuky cizích jazyků.

5 Charakteristika ţáků Demografický vývoj vede k poklesu ţáků, v současné době se jejich počet pohybuje kolem 50 se třemi třídami o pěti ročnících. Školu navštěvují i ţáci dojíţdějící z obcí vzdálených kilometrů. Malý počet ţáků umoţňuje ve větší míře individuální přístup k talentovaným ţákům a respektování individuálních zvláštností ţáků se SVPU. Škola nabízí moţnost integrace ţákům s mentálním a tělesným postiţením. Dlouhodobé projekty - Příspěvky ţáků, fotografie z akcí a aktuální informace uveřejňujeme na korkových plochách školních chodeb. - Projekty a tvořivé kolektivní práce především k příleţitostem významných dnů a událostí (Den Země, Den matek, Den bez úrazů,...) - Jsme zapojeni v síti M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). - Jsme zapojeni do projektu Zdravé zuby, Normální je nekouřit. - Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty MU. - Informace o provozu školy, dokumenty a fotografie ze školních i mimoškolních aktivit jsou k dispozici na webových stránkách školy. - Ukázky ţákovských prací a fotografie z různých akcí školy v ţákovských portfoliích. Mezinárodní spolupráce Navazování kontaktů se zahraničními školami je pro naši školu obtíţné, neboť ji navštěvují pouze ţáci 1. stupně, kteří nemají dostatečnou slovní zásobu. Škola umoţňuje návštěvu rodinných příslušníků ţáků, kteří ţijí v zahraničí. Při této příleţitosti mají i moţnost se zapojit do činnosti školy. O výjezdy do zahraničí nemají rodiče ţáků zájem z důvodu nedostatku finančních prostředků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje od roku 2002 Školská rada, která se schází několikrát do roka a podílí se na fungování školy. Usilujeme o

6 partnerský vztah mezi školou a rodiči. Rodiče oceňují na škole zejména dobrou komunikaci mezi rodiči a učiteli (včetně vedení), nové metody práce, přátelský vztah k ţákům, zájem o ţáky, bohaté mimoškolní aktivity. Komunikace s rodiči probíhá standartně formou třídních schůzek a informačních dnů, dnů otevřených dveří. Ke spolupráci patří i kontakty s jinými organizacemi, které se na půdě školy pomáhají starat o ţáky, a to v době mimo vyučování. Formou krouţků kopané pro nejmladší chlapce pracuje mládeţnická základna fotbalového oddílu. Cílem je zapojení chlapců do pravidelného sportování v kolektivu. Dále škola úzce spolupracuje s obcí folklorní a kulturní akce, místním hasičským sborem, TJ Sokol a podnikateli obce Brumovice. Dále aktivně spolupracujeme s TJ Sokol Němčičky a okolními školami. Kaţdoročně se účastníme sportovní olympiády v ZŠ Kobylí. Pozitivně spolupracujeme také se školami v Krumvíři, Boleradicích, Němčičkách a Bořeticích. V červnu roku 1999 získala škola statut Pracoviště Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. 3. Charakteristika ŠVP V roce 1994 došlo na naší škole k velkým změnám. Ty se týkaly nejen vzhledu interiéru školy, ale především základních změn ve formách a metodách výchovy a vzdělávání. Nahradili jsme tradiční metody výuky (předávání hotových poznatků) metodami smysluplnými. Jejich pomocí ţák zaţívá radost z objevování, jeho pohled na svět je komplexní, mnohotvárný, ale zároveň jednotný. Díky systematickému vzdělávání jednotlivých učitelů, ale i celého pedagogického sboru, jsme vypracovali svůj vlastní školní program. Náš ŠVP klade velký důraz: - na to, ţe nezáleţí na mnoţství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým ţivotem, - na mezilidské vztahy, - na prostor pro vlastní iniciativu, - na realizaci a seberealizaci jednotlivce.

7 V souladu s tímto přesvědčením jsme formulovali dva hlavní cíle našeho ŠVP ZV: 1. Vytvořit u kaţdého ţáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoţivotnímu učení. 2. Rozvíjet jeho osobnost a individualitu s cílem vychovat z něho odpovědného občana demokratické společnosti. Hlavní důraz při naplňování těchto dvou cílů klademe na to, aby: - ţáci chodili do školy rádi, - mohli vyjadřovat otevřeně své názory, - měli prostor pro otázky a svou argumentaci, - byli hrdi na svou školu. Z hlediska pedagogů je pak důleţité: - vytvářet pozitivní klima ve škole, - věnovat se kaţdému ţákovi a dle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, - snaţit se o vstřícné a podnětné zázemí pro kaţdého ţáka i v jeho volném čase, - dělat vše i pro pozitivní a podnětné prostředí pro pedagogy. Má-li se ţák ve škole dobře cítit a má-li být proces učení kvalitní a motivující, musí se uskutečňovat v prostředí, kde jsou zajištěny podmínky pro: a) bezpečné klima Snaţíme se vytvářet příjemné a podnětné prostředí, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, aţ po pocit bezpečí a jistoty. Říká se, ţe škola je přípravou na ţivot. Není to zcela přesné. Škola je uţ ţivot sám, i kdyţ specifický, ale zvláštní je přece kaţdé prostředí. Proto by se ve škole mělo dít co nejméně jako, ale co nejvíce skutečně, opravdu, se vší váţností. Děláme všechno pro to, aby naše škola byla otevřená ţákům, rodičům i všem ostatním, kteří mají o nás a o naši práci zájem.

8 b) vzdělávání (metody a formy práce) Pouţíváme takové metody a formy výuky, které podporují učení ţáků (samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost vyuţití získaných poznatků při řešení problému). Snaţíme se být otevření k ţákovu očekávání, adaptovat výuku pro potřeby ţáků, pouţívat různé vyučovací strategie, pravidelně sledovat výkony a usilovat o dosaţení úspěchu. c) mimoškolní činnost Naše škola je i místem pro další aktivity ţáků po ukončení výuky. Vycházeli jsme ze skutečnosti, ţe většina ţáků zůstává po vyučování ve školní druţině. Svůj volný čas mohou trávit i v zájmových krouţcích, které jim škola nabízí. Jsme toho názoru, ţe je lepší nabídnout jim jako prevenci patologických jevů mládeţe širokou škálu zájmových činností, neţ jednu statickou přednášku o správném vyuţití volného času.

9 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoţivotní učení. Na praktických příkladech blízkých ţákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosaţení cíle. Na začátku hodiny ţáky seznámíme s cílem V.H., na konci V.H. vţdy s ţáky zhodnotíme jeho dosaţení. Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi. Motivujeme k učení - snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. Pouţíváme moderní vyučovací metody a formy výuky. Kompetence k řešení problému Učíme ţáky nebát se problémů. Vyuţíváme metod dramatické výchovy k řešení konfliktních situací. Spolu se ţáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj - konflikty mezi ţáky, problémy s kázní a chováním, nedodrţení pravidel, komunikace s jinými lidmi. Vedeme ţáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, vyslechnutí názorů druhých, k diskuzi, k vyjádření vlastního postoje, stanoviska a k argumentování, pomoci druhému. Ţáci vyuţívají odbornou učebnu ICT, vedeme je k bezpečnému pouţívání internetu, mají moţnost vyuţívat počítač přímo ve výuce různých vyučovacích předmětů.

10 Kompetence komunikativní Učíme se naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně. Vytváříme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi ţáky a učitelem, mezi ţáky navzájem, mezi ţáky a dalšími osobami. Realizujeme kulturní vystoupení ţáků a dětí z MŠ pro širokou veřejnost. Zveme rodiče do výuky, na akce školy, na školy v přírodě. Spolupracujeme se studenty učitelství pro první stupeň ZŠ PdF MU Brno, vítáme i další návštěvy, kterým je potřeba představit naši školu, vysvětlit, co děláme,... Připravujeme příspěvky do obecního zpravodaje Nové pokolení. Rozvíjíme schopnost rozumět, domluvit se, číst a psát ve více jazycích. Učíme ţáky formulovat a výstiţně a kultivovaně vyjadřovat své názory a myšlenky. Kompetence sociální a personální Budujeme pozitivní školní a třídní klima. Vytváříme společně pravidla k vzájemnému souţití a vracíme se k jejich naplňování. Zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práci ve dvojici i ve skupinách. Vyuţíváme metod dramatické výchovy k sociálnímu učení. Umoţňujeme ţákům objevovat v sobě dobré stránky. Vedeme ţáky k toleranci a ohleduplnosti. Seznamujeme ţáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností ţáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy. Ţáky vedeme k respektování pravidel chování v naší škole. Při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem ţáků. Kompetence občanské Vedeme ţáky k toleranci individuálních odlišností. Vedeme k respektování dohodnutých pravidel ţivota třídy a školy i ke spolupodílení ţáků na jejich vytváření. Pěstujeme u ţáků úctu ke státním svátkům a k tradicím. Kompetence pracovní Vedeme ţáky k dodrţování pravidel pracovních postupů a bezpečnosti při všech činnostech ve škole. Systematicky vedeme ţáky k řádnému plnění všech povinností a závazků.

11 Vedeme ţáky ke kritickému i sebekritickému hodnocení prací. Ţákům nabízíme zájmové krouţky. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících ţáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto ţáků. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou ţáka. Za nutné také povaţujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. Zásady komunikace učitele s rodiči: - vytvoření klidné atmosféry (pochvala ţáka, optimismus) - dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (vhodnost vyuţití konzultačních hodin) - popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se ţákem (nedávat ţákovi nálepky ) - ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) - uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči moţné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zváţil, neţ se rozhodl takto reagovat) - nabídnout rodičům pomoc

12 Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č.73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č.8, kde jsou popsány moţnosti a podmínky pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O zařazení ţáka do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci ţáka na základě lékařského a speciálněpedagogického vyšetření a s přihlédnutím k moţnostem školy (architektonické řešení, moţnost asistenta pedagoga, počet ţáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům (dopravní obsluţnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště ţáka a tak dále). Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm povaţujeme: - seznámení všech pedagogů, ale i spoluţáků, s daným postiţením ţáka (moţnost přednášek a konzultací vztahujícím se k postiţení ţáka) - dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na moţnostech úzké spolupráce - pomoc při vypracování IVP - vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení ţáka (slovní hodnocení, moţnosti úlev) - zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek - zajištění odborné literatury Zásady práce pro ţáky se zdravotním postiţením - respektování zvláštností a moţnosti ţáka - včasné poskytnutí speciální pomoci - dodrţení jednotlivých vývojových etap (důleţité je nepřeskakovat ) - utvoření optimálního pracovního prostředí, odstranění rušivých vlivů při práci - navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci - vyhledávání činností, ve kterých můţe být ţák úspěšný - zařazování relaxačního cvičení - moţnost zařazení ţáka v dyslektickém krouţku v PPP Hustopeče

13 Při práci se ţáky se specifickými poruchami učení je velmi důleţité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte. Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří ţáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umoţnit těmto ţákům budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci se ţáky se sociálním znevýhodněním: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - zajištění skupinové nebo individuální péče - sníţení počtu ţáků ve třídě - zajištění specifických učebnic a pomůcek - volba odpovídajících metod a forem práce - případná pomoc asistenta pedagoga - zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek - uţívání speciálních metod a forem při práci - dodrţení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby ţák mohl své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichţ je úspěšný) - dodrţení zásady soustavnosti (snaha zapojit ţáka do všech vzdělávacích aktivit)

14 Vzdělávání ţáků se zdravotním znevýhodněním (specifickými poruchami učení) Vycházíme ze zákona č.561/2004 a z vyhlášky č.73/2005. Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně: - seznámíme všechny pedagogy s poruchou ţáka a s jejími specifiky - dohodneme se s rodiči na moţnostech úzké spolupráce, stanovíme dle potřeby termíny schůzek - vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení ţáka a moţnosti úlev, na ţádost rodičů hodnotíme ţáky známkou - na základě zprávy z PPP vypracujeme IVP - seznámíme spoluţáky s rozdílným způsobem hodnocení - zajistíme ţákovi potřebné pomůcky Zásady pro práci se ţáky se specifickými poruchami učení: - kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků - dodrţení častých přestávek - nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm - vytvoření příznivého klimatu pro tyto ţáky ve školním prostředí - pouţíváme zkrácené diktáty, doplňovací cvičení - preferujeme ústní projev před písemným - se ţáky pracujeme v klidném a pohodovém prostředí, s nízkým počtem ţáků ve třídě - je brána v úvahu individualita kaţdého ţáka, kterého se snaţíme chválit a povzbuzovat, nedostatky neporovnáváme s ostatními, ale jeho výkon hodnotíme samostatně a s ohledem ke SPU a spíše srovnáváme původní výkon s konečným výsledkem - činnost je ţákům předkládána hravou formou - dodrţujeme postup od jednoduchého ke sloţitému, respektujeme individuální pracovní tempo - snaţíme se střídat činnosti, abychom posílili soustředění ţáků a předešli nezájmu a únavě - vytváříme takové učební situace, aby ţák mohl zaţít úspěch a radost z práce.

15 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Péče o ţáky mimořádně nadané je v ČR nedostačující. Naše škola se jiţ s některými takovými ţáky setkala. Ţáci absolvují výuku se stejným počtem hodin jako ostatní spoluţáci, ale náplň pro ně je jiná. Ke kaţdému je přistupováno podle individuálních potřeb. Škola podporuje a pomáhá nadaným ţákům v rámci svých moţností, respektuje osobní zvláštnosti. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá úrovni jeho dovedností a schopností, jeho zájem rozvíjí pomocí diferencovaných úkolů. Vycházíme ze zákona č.561/2004 a z vyhlášky č.73/2005. Mimořádně nadaným ţákem se rozumí jedinec, jehoţ schopnosti dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Specifika mimořádně nadaných ţáků: - ţák svými znalostmi přesahuje stanovené poţadavky - problematický přístup k pravidlům školní práce - tendence k vytváření vlastních pravidel - vlastní pracovní tempo - sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který můţe být i kontroverzní - vytváření vlastních postupů úloh - malá ochota ke spolupráci v kolektivu - rychlá orientace v učebních postupech - záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru; přeceňování svých schopností u ţáků s pohybovým nadáním - kvalitní koncentrace, dobrá paměť - zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání ţáka

16 Zásady pro práci se ţáky mimořádně nadanými: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - zajištění skupinové nebo individuální péče - zajištění specifických učebnic a pomůcek - volba odpovídajících metod a forem práce - uţívání speciálních metod a forem při práci - dodrţení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby se dítě i přes své nadání rozvíjelo i v činnostech, v nichţ je méně úspěšné) - dodrţení zásady soustavnosti (snaha zapojit ţáka do všech vzdělávacích aktivit) - zadávání specifických úkolů - pověřování vedením a řízením skupin - vedení k toleranci a ochotě pomáhat slabším - v případě potřeby taktně a důsledně usměrňovat výkyvy v chování

17 4. Učební plán pro ročník Učební plán ŠVP Škola dílna lidskosti vychází z učebního plánu RVP ZV. V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem učebním plánu jsme tyto dotace respektovali. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Min.časová dotace Disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Dramatická výchova Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hod. - maximum týdně

18 Poznámky k učebním plánům Celková týdenní hodinová dotace je RVP ZV stanovena: pro ročník maximálně 22 hodin pro ročník maximálně 26 hodin 1. Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých vyučovacích předmětů. Lze ji navýšit podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin, pro roč. celkem o 14 vyučovacích hodin. 2. Celková časová dotace 118 hodin týdně (včetně disponibilních) je pro roč. závazná. 3. Učební plán lze modelovat variabilně podle vzdělávacích potřeb ţáků a pedagogických záměrů školy, protoţe časová dotace je vztahována ke vzdělávacím oblastem a je doplněna disponibilní časovou dotací, jejíţ vyuţití je plně v kompetenci ředitelky školy. Týdenní časová dotace je uváděna vţdy u jednotlivých předmětů. Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura - Vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků. - Předmět je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. - Předmět je posílen v ročníku o 2 vyučovací hodiny, ve 4. a 5. ročníku o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. - V 1. ročníku je předmět vyučován samostatně. - Ve 2. ročníku je 5 hodin vyučováno samostatně, 4 hodiny jsou spojené. - Ve 3. ročníku jsou 6 hodin vyučováno samostatně, 2 hodiny jsou spojeny. - Ve 4. a 5.ročníku je 5 hodin spojeno, 2 hodiny jsou samostatně.

19 Cizí jazyk Předmět je zařazen povinně od 3. ročníku. S jeho zařazením je moţné začít při zájmu ţáků a rodičů i v niţších ročnících. Přednostně je ţákům nabídnuta výuka anglického jazyka; pokud ţák zvolí jiný cizí jazyk neţ anglický, upozorňuje škola zákonné zástupce ţáka na skutečnost, ţe ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka při přechodu ţáka na jinou základní školu. Ve 3. ročníku je předmět vyučován samostatně. Ve 4. a 5.ročníku jsou 3 hodiny spojeny. Matematika Předmět je povinně zařazen do všech ročníků. Předmět je posílen ve 2. ročníku o 2 vyučovací hodiny, ve ročníku o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. V ročníku je předmět vyučován samostatně. Ve 4. ročníku je 5 hodin spojeno. V 5. ročníku jsou 4 hodiny spojeny. Informační a komunikační technologie - Učivo je v ročníku realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů, krouţků. - Od 5. ročníku je zařazen jako samostatný vyučovací předmět a je téţ spojován s obsahem jiných vyučovacích předmětů. - V 5. ročníku 1 hodina spojena. Člověk a jeho svět Realizuje se v ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve ročníku v předmětech přírodověda a vlastivěda, tedy ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání. Výuka těchto předmětů je ve všech ročnících spojená.

20 V 5. ročníku je přírodověda a vlastivěda posílena o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Umění a kultura - Realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova, které jsou zařazeny ve všech ročnících. - Výuka těchto předmětů je ve všech ročnících spojená. Člověk a zdraví - Tělesná výchova je zařazena do všech ročníků, její týdenní časová dotace nesmí klesnout pod 2 vyučovací hodiny. - Výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě a ročník jsou na výuku spojeny. Člověk a svět práce - Učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět pracovní činnosti. - Výuka tohoto předmětu je ve všech ročnících spojená.

21 Průřezová témata Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důleţitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příleţitosti pro individuální uplatnění ţáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojů a hodnot. Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku průřezového tématu, v níţ je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v textu tučným písmem). Kaţdý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání ţáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Ţáci dostávají moţnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v kaţdém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout ţákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je moţné vyuţít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností ţáků realizovaných ve škole i mimo školu. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

22 5. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace ( JČ + JA) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: Český jazyk Č e s k ý j a z y k v ročníku Název předmětu: Český jazyk Charakteristika předmětu: Předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jeho obsahové vymezení vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Při výuce čtení pouţíváme metodu analyticko-syntetickou. Od prvního ročníku dbáme na čtení s porozuměním, později se učíme orientaci v jednotlivých stylech, rozlišovat beletrii a naučnou literaturu a odlišným způsobem ji interpretovat (recitace, dramatizace, vyprávění...). Seznamujeme ţáky se známými autory a vhodné texty dramatizujeme. Rozvoj pozitivního vztahu k jazyku a jeho postupné osvojování je důleţité pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, proţitků a k sdělování názorů. Důleţité je rovněţ zvládnout pravidla mezilidské komunikace, získat sebedůvěru při vystupování a naučit se kultivovanému projevu. Klademe důraz na sdílení čtenářských záţitků a rozvoj pozitivního vztahu k literatuře. Cílem předmětu je také rozvoj emocionálního a estetického vnímání. Předmět Český jazyk bude vyučován jako jeden předmět zahrnující sloţky komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Předmětu Český jazyk bude věnováno 43 hodin týdně v období pěti let podle učebního plánu. Bude se vyučovat v blocích i jednotlivých vyučovacích hodinách. Vyuţíváme práci ve skupině, za příznivého počasí máme moţnost vyučovat na školní zahradě. Na čtení a literární výchovu se budou ročníky spojovat.

23 Cílové zaměření vzdělávací oblasti V ţádoucí míře kvality, trvalosti, a správnosti osvojit si techniku čtení a psaní a prokazovat ji ve škole i mimo školu Naučit se souvisle vyjadřovat Poznávat bohatost ČJ a jeho slovní zásobu Osvojit si podstatné poznatky ze systému ČJ a prakticky ovládat základy českého pravopisu V literární výchově se naučit přiměřeně svému věku číst s porozuměním a interpretovat přístupné texty z literatury a postupně si vytvářet základní čtenářské dovednosti a návyky Seznámit se s nejdůleţitějšími literárními ţánry Na základě četby vytvářet u ţáků o ni zájem Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Český jazyk Kompetence k učení Kombinujeme učení U Ţ s okamţitou zpětnou vazbou na přečtený text. Ţáky učíme číst beletrii i naučné texty a získávat a vyhodnocovat informace z více zdrojů (encyklopedie, internet, výukové programy, časopisy,...). Čteme pohádky, bajky, báje a pověsti a učíme se je rozlišovat. Mluvený projev nacvičujeme samostatně i při skupinové práci. Spisovný jazyk snaţíme se pracovat s chybou a učit se z ní. Kompetence k řešení problémů Hledáme odlišnosti v různých zpracování jednoho tématu. Poskytujeme prostor pro samostatnou kontrolu práce ţákem (podle vzoru nebo návodu), nalezení chyb, jejich korekce a zdůvodnění. Zařazujeme vzájemné učení naučenou látku se pokusit vysvětlit (vyuţíváme spoluţáků při řešení problémů). Kompetence komunikativní Rozvíjíme jazyk spisovný a nespisovný podle dané situace. Pokaţdé však dbáme na kulturu projevu a hovořícího nepřerušujeme násilně. Učíme se vyjadřovat kultivovaně jak ústně, tak i písemně a v souvislostech. Snaţíme se naslouchat názorům druhých a vhodně na ně reagovat. Ţákům nabízíme různé druhy textů. Zapojují se do diskuze a dokáţou obhájit svůj názor vhodnou argumentací.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy:

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 č.j. 560/2007 Předkladatel : Základní škola Ţidlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Radost z vědění, radost ze života

Radost z vědění, radost ze života 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 312 09 PLZEŇ Radost z vědění, radost ze života 1 KONTAKTY: 22. základní škola Na Dlouhých 49 312 09 Plzeň : 378 028 731 skola@zs22.plzen-edu.cz

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více