Škola dílna lidskosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola dílna lidskosti"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Škola dílna lidskosti

2 1. Identifikační údaje Č. j.: 83/2009 OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola dílna lidskosti PŘEDKLADATEL: ADRESA, KONTAKTY: Základní škola a Mateřská škola Brumovice Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace, tel.: , ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Marie Michnová PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ ZŘIZOVATEL: Obec Brumovice Brumovice tel

3 ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL: IZO: PLATNOST DOKUMENTU OD: DATUM: PODPIS ŘEDITELKY RAZÍTKO

4 2. Charakteristika školy Nynější školní budova vznikla v roce V roce 1999 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ, která byla do té doby samostatným školským zařízením. Součástí MŠ je školní jídelna s kuchyní. Od roku 2001 je ZŠ a MŠ Brumovice v právní subjektivitě. Celý školní areál leţí uprostřed vesnice. Okolí školy poskytuje velmi dobré moţnosti pro činnost školní druţiny i pro tělesnou výchovu. V budově školy se nachází 5 tříd a jedno oddělení školní druţiny. K dispozici je počítačová učebna, která je vybavena šesti počítači slouţícími především pro výukové programy prvního stupně a jsou připojeny k internetu. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici místní sokolovna a fotbalové hřiště. Školní druţina můţe vyuţívat školní zahradu, kterou tvoří zatravněná část, asfaltové a pískové hřiště (např. pro vybíjenou, košíkovou, volejbal, fotbal apod.). Toto vše slouţí i pro rekreaci o velkých přestávkách, pro odpolední volný čas ţáků. Svačiny a pitný reţim zajišťuje školní jídelna. Ţáci mají moţnost odběru dotovaného školního mléka. Celá škola prošla během posledních pěti let celkovou rekonstrukcí výměna oken, topení, oprava sociálního zařízení, výměna odpadů... Charakteristika pedagogického sboru Počet zaměstnanců ZŠ a MŠ: pedagogičtí pracovníci 9 správní zaměstnanci 3 školní jídelna 2 celkem 14 Kvalifikovanost ped. pracovníků: kvalifikovaní 6 nekvalifikovaní 3 Ve škole je zabezpečena funkce metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce, koordinátora environmentální výchovy, správce ICT. Důraz je kladen na další průběţné vzdělávání všech pedagogů především v oblasti vyuţití moderních vyučovacích metod, zkvalitnění výuky cizích jazyků.

5 Charakteristika ţáků Demografický vývoj vede k poklesu ţáků, v současné době se jejich počet pohybuje kolem 50 se třemi třídami o pěti ročnících. Školu navštěvují i ţáci dojíţdějící z obcí vzdálených kilometrů. Malý počet ţáků umoţňuje ve větší míře individuální přístup k talentovaným ţákům a respektování individuálních zvláštností ţáků se SVPU. Škola nabízí moţnost integrace ţákům s mentálním a tělesným postiţením. Dlouhodobé projekty - Příspěvky ţáků, fotografie z akcí a aktuální informace uveřejňujeme na korkových plochách školních chodeb. - Projekty a tvořivé kolektivní práce především k příleţitostem významných dnů a událostí (Den Země, Den matek, Den bez úrazů,...) - Jsme zapojeni v síti M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). - Jsme zapojeni do projektu Zdravé zuby, Normální je nekouřit. - Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty MU. - Informace o provozu školy, dokumenty a fotografie ze školních i mimoškolních aktivit jsou k dispozici na webových stránkách školy. - Ukázky ţákovských prací a fotografie z různých akcí školy v ţákovských portfoliích. Mezinárodní spolupráce Navazování kontaktů se zahraničními školami je pro naši školu obtíţné, neboť ji navštěvují pouze ţáci 1. stupně, kteří nemají dostatečnou slovní zásobu. Škola umoţňuje návštěvu rodinných příslušníků ţáků, kteří ţijí v zahraničí. Při této příleţitosti mají i moţnost se zapojit do činnosti školy. O výjezdy do zahraničí nemají rodiče ţáků zájem z důvodu nedostatku finančních prostředků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje od roku 2002 Školská rada, která se schází několikrát do roka a podílí se na fungování školy. Usilujeme o

6 partnerský vztah mezi školou a rodiči. Rodiče oceňují na škole zejména dobrou komunikaci mezi rodiči a učiteli (včetně vedení), nové metody práce, přátelský vztah k ţákům, zájem o ţáky, bohaté mimoškolní aktivity. Komunikace s rodiči probíhá standartně formou třídních schůzek a informačních dnů, dnů otevřených dveří. Ke spolupráci patří i kontakty s jinými organizacemi, které se na půdě školy pomáhají starat o ţáky, a to v době mimo vyučování. Formou krouţků kopané pro nejmladší chlapce pracuje mládeţnická základna fotbalového oddílu. Cílem je zapojení chlapců do pravidelného sportování v kolektivu. Dále škola úzce spolupracuje s obcí folklorní a kulturní akce, místním hasičským sborem, TJ Sokol a podnikateli obce Brumovice. Dále aktivně spolupracujeme s TJ Sokol Němčičky a okolními školami. Kaţdoročně se účastníme sportovní olympiády v ZŠ Kobylí. Pozitivně spolupracujeme také se školami v Krumvíři, Boleradicích, Němčičkách a Bořeticích. V červnu roku 1999 získala škola statut Pracoviště Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. 3. Charakteristika ŠVP V roce 1994 došlo na naší škole k velkým změnám. Ty se týkaly nejen vzhledu interiéru školy, ale především základních změn ve formách a metodách výchovy a vzdělávání. Nahradili jsme tradiční metody výuky (předávání hotových poznatků) metodami smysluplnými. Jejich pomocí ţák zaţívá radost z objevování, jeho pohled na svět je komplexní, mnohotvárný, ale zároveň jednotný. Díky systematickému vzdělávání jednotlivých učitelů, ale i celého pedagogického sboru, jsme vypracovali svůj vlastní školní program. Náš ŠVP klade velký důraz: - na to, ţe nezáleţí na mnoţství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým ţivotem, - na mezilidské vztahy, - na prostor pro vlastní iniciativu, - na realizaci a seberealizaci jednotlivce.

7 V souladu s tímto přesvědčením jsme formulovali dva hlavní cíle našeho ŠVP ZV: 1. Vytvořit u kaţdého ţáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoţivotnímu učení. 2. Rozvíjet jeho osobnost a individualitu s cílem vychovat z něho odpovědného občana demokratické společnosti. Hlavní důraz při naplňování těchto dvou cílů klademe na to, aby: - ţáci chodili do školy rádi, - mohli vyjadřovat otevřeně své názory, - měli prostor pro otázky a svou argumentaci, - byli hrdi na svou školu. Z hlediska pedagogů je pak důleţité: - vytvářet pozitivní klima ve škole, - věnovat se kaţdému ţákovi a dle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, - snaţit se o vstřícné a podnětné zázemí pro kaţdého ţáka i v jeho volném čase, - dělat vše i pro pozitivní a podnětné prostředí pro pedagogy. Má-li se ţák ve škole dobře cítit a má-li být proces učení kvalitní a motivující, musí se uskutečňovat v prostředí, kde jsou zajištěny podmínky pro: a) bezpečné klima Snaţíme se vytvářet příjemné a podnětné prostředí, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, aţ po pocit bezpečí a jistoty. Říká se, ţe škola je přípravou na ţivot. Není to zcela přesné. Škola je uţ ţivot sám, i kdyţ specifický, ale zvláštní je přece kaţdé prostředí. Proto by se ve škole mělo dít co nejméně jako, ale co nejvíce skutečně, opravdu, se vší váţností. Děláme všechno pro to, aby naše škola byla otevřená ţákům, rodičům i všem ostatním, kteří mají o nás a o naši práci zájem.

8 b) vzdělávání (metody a formy práce) Pouţíváme takové metody a formy výuky, které podporují učení ţáků (samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost vyuţití získaných poznatků při řešení problému). Snaţíme se být otevření k ţákovu očekávání, adaptovat výuku pro potřeby ţáků, pouţívat různé vyučovací strategie, pravidelně sledovat výkony a usilovat o dosaţení úspěchu. c) mimoškolní činnost Naše škola je i místem pro další aktivity ţáků po ukončení výuky. Vycházeli jsme ze skutečnosti, ţe většina ţáků zůstává po vyučování ve školní druţině. Svůj volný čas mohou trávit i v zájmových krouţcích, které jim škola nabízí. Jsme toho názoru, ţe je lepší nabídnout jim jako prevenci patologických jevů mládeţe širokou škálu zájmových činností, neţ jednu statickou přednášku o správném vyuţití volného času.

9 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoţivotní učení. Na praktických příkladech blízkých ţákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosaţení cíle. Na začátku hodiny ţáky seznámíme s cílem V.H., na konci V.H. vţdy s ţáky zhodnotíme jeho dosaţení. Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi. Motivujeme k učení - snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. Pouţíváme moderní vyučovací metody a formy výuky. Kompetence k řešení problému Učíme ţáky nebát se problémů. Vyuţíváme metod dramatické výchovy k řešení konfliktních situací. Spolu se ţáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj - konflikty mezi ţáky, problémy s kázní a chováním, nedodrţení pravidel, komunikace s jinými lidmi. Vedeme ţáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, vyslechnutí názorů druhých, k diskuzi, k vyjádření vlastního postoje, stanoviska a k argumentování, pomoci druhému. Ţáci vyuţívají odbornou učebnu ICT, vedeme je k bezpečnému pouţívání internetu, mají moţnost vyuţívat počítač přímo ve výuce různých vyučovacích předmětů.

10 Kompetence komunikativní Učíme se naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně. Vytváříme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi ţáky a učitelem, mezi ţáky navzájem, mezi ţáky a dalšími osobami. Realizujeme kulturní vystoupení ţáků a dětí z MŠ pro širokou veřejnost. Zveme rodiče do výuky, na akce školy, na školy v přírodě. Spolupracujeme se studenty učitelství pro první stupeň ZŠ PdF MU Brno, vítáme i další návštěvy, kterým je potřeba představit naši školu, vysvětlit, co děláme,... Připravujeme příspěvky do obecního zpravodaje Nové pokolení. Rozvíjíme schopnost rozumět, domluvit se, číst a psát ve více jazycích. Učíme ţáky formulovat a výstiţně a kultivovaně vyjadřovat své názory a myšlenky. Kompetence sociální a personální Budujeme pozitivní školní a třídní klima. Vytváříme společně pravidla k vzájemnému souţití a vracíme se k jejich naplňování. Zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práci ve dvojici i ve skupinách. Vyuţíváme metod dramatické výchovy k sociálnímu učení. Umoţňujeme ţákům objevovat v sobě dobré stránky. Vedeme ţáky k toleranci a ohleduplnosti. Seznamujeme ţáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností ţáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy. Ţáky vedeme k respektování pravidel chování v naší škole. Při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem ţáků. Kompetence občanské Vedeme ţáky k toleranci individuálních odlišností. Vedeme k respektování dohodnutých pravidel ţivota třídy a školy i ke spolupodílení ţáků na jejich vytváření. Pěstujeme u ţáků úctu ke státním svátkům a k tradicím. Kompetence pracovní Vedeme ţáky k dodrţování pravidel pracovních postupů a bezpečnosti při všech činnostech ve škole. Systematicky vedeme ţáky k řádnému plnění všech povinností a závazků.

11 Vedeme ţáky ke kritickému i sebekritickému hodnocení prací. Ţákům nabízíme zájmové krouţky. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících ţáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto ţáků. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou ţáka. Za nutné také povaţujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. Zásady komunikace učitele s rodiči: - vytvoření klidné atmosféry (pochvala ţáka, optimismus) - dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (vhodnost vyuţití konzultačních hodin) - popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se ţákem (nedávat ţákovi nálepky ) - ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) - uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči moţné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zváţil, neţ se rozhodl takto reagovat) - nabídnout rodičům pomoc

12 Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č.73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č.8, kde jsou popsány moţnosti a podmínky pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O zařazení ţáka do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci ţáka na základě lékařského a speciálněpedagogického vyšetření a s přihlédnutím k moţnostem školy (architektonické řešení, moţnost asistenta pedagoga, počet ţáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům (dopravní obsluţnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště ţáka a tak dále). Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm povaţujeme: - seznámení všech pedagogů, ale i spoluţáků, s daným postiţením ţáka (moţnost přednášek a konzultací vztahujícím se k postiţení ţáka) - dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na moţnostech úzké spolupráce - pomoc při vypracování IVP - vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení ţáka (slovní hodnocení, moţnosti úlev) - zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek - zajištění odborné literatury Zásady práce pro ţáky se zdravotním postiţením - respektování zvláštností a moţnosti ţáka - včasné poskytnutí speciální pomoci - dodrţení jednotlivých vývojových etap (důleţité je nepřeskakovat ) - utvoření optimálního pracovního prostředí, odstranění rušivých vlivů při práci - navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci - vyhledávání činností, ve kterých můţe být ţák úspěšný - zařazování relaxačního cvičení - moţnost zařazení ţáka v dyslektickém krouţku v PPP Hustopeče

13 Při práci se ţáky se specifickými poruchami učení je velmi důleţité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte. Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří ţáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umoţnit těmto ţákům budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci se ţáky se sociálním znevýhodněním: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - zajištění skupinové nebo individuální péče - sníţení počtu ţáků ve třídě - zajištění specifických učebnic a pomůcek - volba odpovídajících metod a forem práce - případná pomoc asistenta pedagoga - zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek - uţívání speciálních metod a forem při práci - dodrţení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby ţák mohl své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichţ je úspěšný) - dodrţení zásady soustavnosti (snaha zapojit ţáka do všech vzdělávacích aktivit)

14 Vzdělávání ţáků se zdravotním znevýhodněním (specifickými poruchami učení) Vycházíme ze zákona č.561/2004 a z vyhlášky č.73/2005. Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně: - seznámíme všechny pedagogy s poruchou ţáka a s jejími specifiky - dohodneme se s rodiči na moţnostech úzké spolupráce, stanovíme dle potřeby termíny schůzek - vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení ţáka a moţnosti úlev, na ţádost rodičů hodnotíme ţáky známkou - na základě zprávy z PPP vypracujeme IVP - seznámíme spoluţáky s rozdílným způsobem hodnocení - zajistíme ţákovi potřebné pomůcky Zásady pro práci se ţáky se specifickými poruchami učení: - kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků - dodrţení častých přestávek - nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm - vytvoření příznivého klimatu pro tyto ţáky ve školním prostředí - pouţíváme zkrácené diktáty, doplňovací cvičení - preferujeme ústní projev před písemným - se ţáky pracujeme v klidném a pohodovém prostředí, s nízkým počtem ţáků ve třídě - je brána v úvahu individualita kaţdého ţáka, kterého se snaţíme chválit a povzbuzovat, nedostatky neporovnáváme s ostatními, ale jeho výkon hodnotíme samostatně a s ohledem ke SPU a spíše srovnáváme původní výkon s konečným výsledkem - činnost je ţákům předkládána hravou formou - dodrţujeme postup od jednoduchého ke sloţitému, respektujeme individuální pracovní tempo - snaţíme se střídat činnosti, abychom posílili soustředění ţáků a předešli nezájmu a únavě - vytváříme takové učební situace, aby ţák mohl zaţít úspěch a radost z práce.

15 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Péče o ţáky mimořádně nadané je v ČR nedostačující. Naše škola se jiţ s některými takovými ţáky setkala. Ţáci absolvují výuku se stejným počtem hodin jako ostatní spoluţáci, ale náplň pro ně je jiná. Ke kaţdému je přistupováno podle individuálních potřeb. Škola podporuje a pomáhá nadaným ţákům v rámci svých moţností, respektuje osobní zvláštnosti. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá úrovni jeho dovedností a schopností, jeho zájem rozvíjí pomocí diferencovaných úkolů. Vycházíme ze zákona č.561/2004 a z vyhlášky č.73/2005. Mimořádně nadaným ţákem se rozumí jedinec, jehoţ schopnosti dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Specifika mimořádně nadaných ţáků: - ţák svými znalostmi přesahuje stanovené poţadavky - problematický přístup k pravidlům školní práce - tendence k vytváření vlastních pravidel - vlastní pracovní tempo - sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který můţe být i kontroverzní - vytváření vlastních postupů úloh - malá ochota ke spolupráci v kolektivu - rychlá orientace v učebních postupech - záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru; přeceňování svých schopností u ţáků s pohybovým nadáním - kvalitní koncentrace, dobrá paměť - zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání ţáka

16 Zásady pro práci se ţáky mimořádně nadanými: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - zajištění skupinové nebo individuální péče - zajištění specifických učebnic a pomůcek - volba odpovídajících metod a forem práce - uţívání speciálních metod a forem při práci - dodrţení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby se dítě i přes své nadání rozvíjelo i v činnostech, v nichţ je méně úspěšné) - dodrţení zásady soustavnosti (snaha zapojit ţáka do všech vzdělávacích aktivit) - zadávání specifických úkolů - pověřování vedením a řízením skupin - vedení k toleranci a ochotě pomáhat slabším - v případě potřeby taktně a důsledně usměrňovat výkyvy v chování

17 4. Učební plán pro ročník Učební plán ŠVP Škola dílna lidskosti vychází z učebního plánu RVP ZV. V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem učebním plánu jsme tyto dotace respektovali. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Min.časová dotace Disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Dramatická výchova Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hod. - maximum týdně

18 Poznámky k učebním plánům Celková týdenní hodinová dotace je RVP ZV stanovena: pro ročník maximálně 22 hodin pro ročník maximálně 26 hodin 1. Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých vyučovacích předmětů. Lze ji navýšit podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin, pro roč. celkem o 14 vyučovacích hodin. 2. Celková časová dotace 118 hodin týdně (včetně disponibilních) je pro roč. závazná. 3. Učební plán lze modelovat variabilně podle vzdělávacích potřeb ţáků a pedagogických záměrů školy, protoţe časová dotace je vztahována ke vzdělávacím oblastem a je doplněna disponibilní časovou dotací, jejíţ vyuţití je plně v kompetenci ředitelky školy. Týdenní časová dotace je uváděna vţdy u jednotlivých předmětů. Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura - Vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků. - Předmět je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. - Předmět je posílen v ročníku o 2 vyučovací hodiny, ve 4. a 5. ročníku o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. - V 1. ročníku je předmět vyučován samostatně. - Ve 2. ročníku je 5 hodin vyučováno samostatně, 4 hodiny jsou spojené. - Ve 3. ročníku jsou 6 hodin vyučováno samostatně, 2 hodiny jsou spojeny. - Ve 4. a 5.ročníku je 5 hodin spojeno, 2 hodiny jsou samostatně.

19 Cizí jazyk Předmět je zařazen povinně od 3. ročníku. S jeho zařazením je moţné začít při zájmu ţáků a rodičů i v niţších ročnících. Přednostně je ţákům nabídnuta výuka anglického jazyka; pokud ţák zvolí jiný cizí jazyk neţ anglický, upozorňuje škola zákonné zástupce ţáka na skutečnost, ţe ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka při přechodu ţáka na jinou základní školu. Ve 3. ročníku je předmět vyučován samostatně. Ve 4. a 5.ročníku jsou 3 hodiny spojeny. Matematika Předmět je povinně zařazen do všech ročníků. Předmět je posílen ve 2. ročníku o 2 vyučovací hodiny, ve ročníku o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. V ročníku je předmět vyučován samostatně. Ve 4. ročníku je 5 hodin spojeno. V 5. ročníku jsou 4 hodiny spojeny. Informační a komunikační technologie - Učivo je v ročníku realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů, krouţků. - Od 5. ročníku je zařazen jako samostatný vyučovací předmět a je téţ spojován s obsahem jiných vyučovacích předmětů. - V 5. ročníku 1 hodina spojena. Člověk a jeho svět Realizuje se v ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve ročníku v předmětech přírodověda a vlastivěda, tedy ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání. Výuka těchto předmětů je ve všech ročnících spojená.

20 V 5. ročníku je přírodověda a vlastivěda posílena o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Umění a kultura - Realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova, které jsou zařazeny ve všech ročnících. - Výuka těchto předmětů je ve všech ročnících spojená. Člověk a zdraví - Tělesná výchova je zařazena do všech ročníků, její týdenní časová dotace nesmí klesnout pod 2 vyučovací hodiny. - Výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě a ročník jsou na výuku spojeny. Člověk a svět práce - Učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět pracovní činnosti. - Výuka tohoto předmětu je ve všech ročnících spojená.

21 Průřezová témata Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důleţitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příleţitosti pro individuální uplatnění ţáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojů a hodnot. Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku průřezového tématu, v níţ je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v textu tučným písmem). Kaţdý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání ţáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Ţáci dostávají moţnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v kaţdém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout ţákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je moţné vyuţít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností ţáků realizovaných ve škole i mimo školu. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

22 5. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace ( JČ + JA) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: Český jazyk Č e s k ý j a z y k v ročníku Název předmětu: Český jazyk Charakteristika předmětu: Předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jeho obsahové vymezení vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Při výuce čtení pouţíváme metodu analyticko-syntetickou. Od prvního ročníku dbáme na čtení s porozuměním, později se učíme orientaci v jednotlivých stylech, rozlišovat beletrii a naučnou literaturu a odlišným způsobem ji interpretovat (recitace, dramatizace, vyprávění...). Seznamujeme ţáky se známými autory a vhodné texty dramatizujeme. Rozvoj pozitivního vztahu k jazyku a jeho postupné osvojování je důleţité pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, proţitků a k sdělování názorů. Důleţité je rovněţ zvládnout pravidla mezilidské komunikace, získat sebedůvěru při vystupování a naučit se kultivovanému projevu. Klademe důraz na sdílení čtenářských záţitků a rozvoj pozitivního vztahu k literatuře. Cílem předmětu je také rozvoj emocionálního a estetického vnímání. Předmět Český jazyk bude vyučován jako jeden předmět zahrnující sloţky komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Předmětu Český jazyk bude věnováno 43 hodin týdně v období pěti let podle učebního plánu. Bude se vyučovat v blocích i jednotlivých vyučovacích hodinách. Vyuţíváme práci ve skupině, za příznivého počasí máme moţnost vyučovat na školní zahradě. Na čtení a literární výchovu se budou ročníky spojovat.

23 Cílové zaměření vzdělávací oblasti V ţádoucí míře kvality, trvalosti, a správnosti osvojit si techniku čtení a psaní a prokazovat ji ve škole i mimo školu Naučit se souvisle vyjadřovat Poznávat bohatost ČJ a jeho slovní zásobu Osvojit si podstatné poznatky ze systému ČJ a prakticky ovládat základy českého pravopisu V literární výchově se naučit přiměřeně svému věku číst s porozuměním a interpretovat přístupné texty z literatury a postupně si vytvářet základní čtenářské dovednosti a návyky Seznámit se s nejdůleţitějšími literárními ţánry Na základě četby vytvářet u ţáků o ni zájem Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Český jazyk Kompetence k učení Kombinujeme učení U Ţ s okamţitou zpětnou vazbou na přečtený text. Ţáky učíme číst beletrii i naučné texty a získávat a vyhodnocovat informace z více zdrojů (encyklopedie, internet, výukové programy, časopisy,...). Čteme pohádky, bajky, báje a pověsti a učíme se je rozlišovat. Mluvený projev nacvičujeme samostatně i při skupinové práci. Spisovný jazyk snaţíme se pracovat s chybou a učit se z ní. Kompetence k řešení problémů Hledáme odlišnosti v různých zpracování jednoho tématu. Poskytujeme prostor pro samostatnou kontrolu práce ţákem (podle vzoru nebo návodu), nalezení chyb, jejich korekce a zdůvodnění. Zařazujeme vzájemné učení naučenou látku se pokusit vysvětlit (vyuţíváme spoluţáků při řešení problémů). Kompetence komunikativní Rozvíjíme jazyk spisovný a nespisovný podle dané situace. Pokaţdé však dbáme na kulturu projevu a hovořícího nepřerušujeme násilně. Učíme se vyjadřovat kultivovaně jak ústně, tak i písemně a v souvislostech. Snaţíme se naslouchat názorům druhých a vhodně na ně reagovat. Ţákům nabízíme různé druhy textů. Zapojují se do diskuze a dokáţou obhájit svůj názor vhodnou argumentací.

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více