V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:"

Transkript

1 V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími M&A finančními poradci... Strana 5 4. Významná výročí... Strana 7 5. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář... Strana 8 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky Zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) zavedl možnost, aby obchodní korporace vyplácely zálohy na podíly na zisku. Dříve platný obchodní zákoník to striktně zakazoval. O zálohách na podíly na zisku rozhoduje statutární orgán, tedy jednatel či představenstvo. Na jejich bedrech tak leží velká odpovědnost, aby přijaté rozhodnutí o výplatě podílu na zisku bylo v souladu se zákonem. Základní pravidla pro výplatu zálohy na podíly na zisku jsou dle 40 zákona o obchodních korporacích tato: 1. Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. 2. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. 3. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. První podmínka je všeobecná a bez ohledu na dále zjišťované údaje z účetnictví musí býti učiněna úvaha statutárního orgánu, zda odliv peněžních prostředků neohrozí likviditu a solventnost společnosti. Informace, které mají statuárnímu orgánu posloužit, budou pocházet zejména z mezitímní účetní závěrky. Ta je upravena v 19 zákona o účetnictví. V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy, musí však zaúčtovat všechny významné operace jako při přípravě řádné účetní závěrky. Musí být tedy zaúčtovány všechny odpisy, opravné položky, tvorba rezerv, musí dojít ke správnému časovému rozlišení nákladů a výnosů, musí být zaúčtována splatná daň (ve výši odhadu). Dále tato mezitímní účetní závěrka podléhá povinnému auditu, pokud je společnost povinně auditována. Audit je zárukou, že nedošlo k opomenutí žádné významné účetní operace a že vykázaný výsledek hospodaření je spolehlivý. Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych, Švýcarsko) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Třetí bod uvádí, jaká maximální výše zálohy může být vyplacena. K tomu se vychází z výše položek vlastního kapitálu vykázaných v mezitímní účetní závěrce. Z výše uvedeného textu zákona o obchodních korporacích vyplývá, že zdrojem pro zálohu může být nejen výsledek hospodaření běžného účetního období, ale i nerozdělený zisk minulých let či disponibilní fondy. Statutární orgán tak může vyplácet zálohy na rozdělení i takových položek, jako je nerozdělený zisk minulých let. Novela vyhlášky o účetnictví pro podnikatele požaduje, aby rozhodnutí o vyplacení zálohy na podíly na zisku snižovalo vlastní kapitál obchodní korporace. Tato záloha tedy není účtována jako standardní poskytnutá záloha. Důvodem pro to bylo, že vykázání pohledávky by podávalo zkreslenou informaci uživatelům účetnictví a snížení vlastního kapitálu o zálohy na podíly na zisku podá kvalitnější informaci. V novele vyhlášky tak najdeme úpravu pouze ve struktuře pasiv rozvahy, kde ve vlastním kapitálu nalezneme novou položku snižující vlastní kapitál s označením A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku. Konečné rozdělení zisku však schvaluje valná hromada na základě řádné účetní závěrky, v níž bude vykázán výsledek hospodaření za celé účetní období. Tato valná hromada může rozdělit i více než činila záloha. Pokud by však došlo k tomu, že výsledkem hospodaření je účetní ztráta, pak hrozí riziko, že valná hromada bude muset rozhodnout o (částečném) vrácení záloh. Příklad zálohy na podíly na zisku běžného roku Společnost s ručením omezeným sestavila mezitímní účetní závěrku k , ve které vykázala výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 400 a nerozdělený zisk minulých let ve výši 200. Maximální částka k výplatě zálohy tak činí 600. Jednatel rozhodl o výplatě zálohy na podíly na zisku v této maximální výši 600. K datu byla sestavena řádná účetní závěrka, výsledek hospodaření za celé účetní období však po zdanění činí částku 300. Položky vlastního kapitálu v rozvaze budou vypadat takto: A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 200 A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 300 A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku V roce 2015 se bude konat valná hromada, která bude schvalovat účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení zisku. ZOK dovoluje vyplatit jako podíly na zisku maximálně částku 500 ( ), proto valná hromada musí rozhodnout alespoň o částečném vrácení zálohy ve výši 100. Je však možné, že přijme rozhodnutí vrátit celou zálohu ve výši 600. Z výše uvedeného plyne, že rozhodnutím o výplatě zálohy na sebe berou statutární orgány mimořádnou odpovědnost. Při rozhodování by neměla býti využívána maximální hranice dle ZOK. Jednatel by měl vždy počítat s možným zhoršením výsledků hospodaření. Únor

3 Pro další informace k této oblasti kontaktujte Radka Steina. Radek Stein Senior manažer Tel.: , Fax: Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Inovujete své produkty, výrobní postupy či služby, případně realizujete jejich vývoj? Pokud ano, pak můžete získat významnou daňovou výhodu. Osoby, kterých se výše uvedené týká, mohou výdaje odečíst od základu daně z příjmů dvakrát. Jednou při uplatnění nákladu v rámci hospodářského výsledku, podruhé prostřednictvím speciální odčitatelné položky. V rámci uplatnění odčitatelné položky nebylo v historii možné uplatnit veškeré náklady, které poplatník v souhrnu na výzkum či vývoj vynaložil. Nebylo tak například možné uplatnit až na výjimky externě nakoupené služby. Naopak v rámci odčitatelné položky bylo a i nadále bude možné uplatnit výdaje, které: poplatník vynaložil při realizaci projektu (např. na experimentální či teoretické práce, projekční a konstrukční práce, výpočty apod.), byly výdaji na dosažení zajištění a udržení příjmů a byly evidovány odděleně od ostatních výdajů. Výše daňové výhody, kterou lze získat, se rovná součinu vynaložených výdajů a aktuální výše procentní sazby daně z příjmů. Přestože daňovou výhodu v uplatnění nákladů na výzkum a vývoj v základu daně dvakrát známe již řadu let, novela zákona o daních z příjmů platná od přináší řadu novinek i v této oblasti. Lze konstatovat, že se jedná o změny převážně pozitivní. Nově lze v rámci odčitatelné položky uplatnit i některé externě nakoupené služby. Konkrétně se jedná o: 1. výdaje na služby, které souvisí s realizací výzkumu a vývoje a které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace, Únor

4 2. výdaje na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace, 3. úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje. Pozitivní je bezesporu rozšíření položek, které lze v odpočtu zohlednit, na druhé straně nelze pominout svazující faktor v podobě definice výzkumné organizace použité pro tento účel. V odpočtu tak nebude i nadále možné zohlednit externí nákup služby od firmy provádějící sice výzkumné práce, ale na komerční bázi. Další pozitivní novinkou je možnost odpočtu ve výši 110 % z meziročního nárůstu výdajů vynaložených na výzkum a vývoj, které je možné zahrnout do odpočtu. Za negativum lze naopak považovat, že s účinností od roku 2014 nebude možné v odčitatelné položce zohlednit výdaje vynaložené za účelem certifikace výsledků a vývoje. Dle důvodové zprávy k novele zákona o daních z příjmů k tomu přispěl fakt, že v průběhu doby, kdy byl odpočet poplatníky využíván, byly zaznamenány problémy s metodickým vymezením těchto výdajů, které byly často zaměňovány za výdaje na doložení splnění určitých kritérií nebo získání k oprávnění určité činnosti. I nadále však tyto výdaje budou daňově uznatelné, pokud budou splňovat podmínky daňové účinnosti, tj. budou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Nadále platí, že pokud výdaje na V&V souvisejí s realizací projektů pouze zčásti, zahrnují se do výše odpočtu pouze poměrně. S účinností od roku 2014 dále došlo k upřesnění období, v němž bude možné odpočet uplatnit. Nově lze odpočet uplatnit jak za zdaňovací období, tak i období, za které se podává daňové přiznání. Ve srovnání se zněním ZDP účinného do konce roku 2013 tak dojde k rychlejšímu uplynutí lhůty pro možnost čerpání odčitatelné položky. Závěrem lze konstatovat, že změny, které přinesla novela ZDP od roku 2014, jdou ve prospěch daňového poplatníka, neboť za výdaje na V&V je možné uplatnit spektrum výdajů v širší výši. Pro další otázky k problematice výzkumu a vývoje kontaktujte Jindřicha Trupla. Jindřich Trupl Daňový poradce, partner Tel.: , Fax: Únor

5 3. mezi třemi nejúspěšnějšími M&A finančními poradci Rok 2013 byl pro naši společnost, Corporate Finance, výjimečný z pohledu trhu fúzí a akvizic hned ve dvou aspektech. Jednak jsme se co do počtu transakcí zařadili mezi TOP 3 finanční poradce poskytující poradenství při nákupech a prodejích společností v České republice, a jednak samotný tuzemský trh fúzí a akvizic zažil mimořádné oživení a počtem realizovaných transakcí se přiblížil stavu v rekordních letech 2007 a Celkem se nám v loňském roce podařilo úspěšně dokončit 7 transakcí, z toho 5 na straně prodávajících a 2 na straně kupujících. Vedoucí poradce při prodejích a akvizicích v České republice v roce 2013 V rámci celého trhu došlo v roce 2013 k nárůstu počtu oznámených transakcí na 76, což znamená 49% nárůst oproti roku Tento nárůst přisuzujeme zejména následujícím skutečnostem: i. Potřeba zajištění generační výměny ve vlastnictví rodinných firem. Tento aspekt vnímáme v posledních několika letech jako jeden z klíčových faktorů, které ovlivňují počet realizovaných transakcí. Vzhledem k historické genezi zakládání soukromých společností a budování tržního prostředí v České republice dosáhla řada majitelů v současnosti věku, kdy přemýšlí, komu předat pomyslné otěže společnosti. Možnosti zajištění nástupnictví v rámci rodiny nebo stávajícího managementu dané společnosti jsou často omezené či vyloučené. V takovém případě je prodej řešením. ii. iii. iv. Srovnání představ prodávajících a kupujících o hodnotě kupované společnosti. Vzhledem ke stabilizaci hospodářské situace a ke zlepšení ekonomických výhledů v řadě odvětví kupující nabízejí za společnosti ceny, které byly před 1 2 roky nedosažitelné. Samozřejmě stále platí, že je potřeba hodnotu společnosti správným způsobem prezentovat kupujícímu. To je jedna z rolí finančního poradce. Ovšemže existují obory, kde jsou v současné době velmi nízké ceny, a proto se v těchto oborech příliš transakcí nerealizuje např. stavebnictví. Zvýšená dostupnost finančních prostředků na investování. Private equity fondy, kterým představujeme tržní příležitosti, mají velký apetit a volné prostředky k nákupu společností. Ochota bank půjčovat se také zlepšuje, a to při nízkých úrokových sazbách. Obvyklá výše dluhového financování se pohybuje až ve výši 3 4násobku provozní ziskovosti na úrovni EBITDA. Díky tomu mohou zajímavé páky dosáhnout i menší investoři, čemuž jdou banky vstříc svou větší ochotou financovat i menší akvizice. Rostoucí aktivita tuzemských investorů. V roce 2013 tuzemští investoři realizovali více než 70 % nákupů společností v rámci České republiky (v roce 2012 pouze 60 %). Tento rostoucí podíl lokálních akvizic svědčí o posilující konsolidaci jednotlivých oborů formou převzetí konkurentů a/nebo snaze vybudovat či posílit vertikálně nebo horizontálně integrované entity. Únor

6 Tabulka 1 - Situace na trhu fúzí a akvizic v letech v České republice Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Milionů EUR Počet transakcí Celková hodnota transakcí Zdroj:, mergermarket Všechny výše uvedené aspekty mají společného jmenovatele, a to pozitivní očekávání investorů ohledně budoucího ekonomického vývoje. V rámci bilancování roku 2013 a úvah ohledně očekávání vývoje v roce 2014 jsme provedli analýzu aktivity v oblasti fúzí a akvizic v regionu CEE v roce 2013 a také průzkum mezi našimi zahraničními kolegy majícími na starost fúze a akvizice v rámci sítě (pozn. autora: shrnutí analýzy je možné najít v lednovém vydání GCA Newsletteru Crowe Horwath International na našich stránkách Níže nám dovolte představit hlavní závěry našich analýz: i. Celkový počet transakcí fúzí a akvizic v rámci CEE vzrostl o 28 % z 378 transakcí v roce 2012 na 485 transakcí v roce 2013 (zajímavé porovnání s vývojem v ČR, viz výše). ii. Celková hodnota oznámených transakcí v CEE vzrostla meziročně v podstatě proporcionálně o 26 %. iii. iv. Celkový počet transakcí v CEE v roce 2013 odpovídal zhruba 88 % výkonnosti trhu fúzí a akvizic v předkrizovém období (v roce 2012 přitom jen 68 %). Všichni specialisté fúzí a akvizic v rámci regionu CEE očekávají oživení trhu fúzí a akvizic v roce Vedle obecného zlepšení tržních očekávání tvoří hlavní drivery tohoto oživení lokálně-specifické aspekty pro danou zemi. Např. kolegové v Srbsku očekávají příliv investic od investorů ze Spojených Arabských Emirátů; v Polsku by se měla projevit zvýšená atraktivita private equity investic oproti tradičním burzovním transakcím; v České republice se očekávají konsolidace vyvolané plánovanými investicemi do síťové infrastruktury (elektřina, plyn, teplo). V případě zájmu o více informací o fúzích a akvizicích můžete kontaktovat tyto osoby: Únor

7 Igor Mesenský Partner Tel.: , Fax: Karel Tezner Consultant Tel.: , Fax: Významná výročí V lednu 2014 oslavila Komora daňových poradců ČR dvě významná výročí. Prvním z nich bylo 20 let pořádání Koordinačního výboru KDP ČR a Ministerstva financí, později Generálního finančního ředitelství. Za dvacet let trvání této instituce byly projednány stovky příspěvků, jejichž význam je nutno spatřovat nejen ve sjednocení výkladů daňových zákonů, ale i v tom, že se v mnoha případech staly námětem pro budoucí novelizace daňových zákonů. Druhým výročím je pak 15 let existence Národní účetní rady, subjektu, u jehož zrodu stála KDP ČR také. Cílem Koordinačního výboru je působit v oblasti daní, cílem Národní účetní rady je sjednocovat profese věnující se účetnictví tak, aby tyto profese společně pracovaly na podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví. Kromě KDP ČR jsou členy Komora auditorů České republiky, Svaz účetních a Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví. Hlavním posláním je spolupráce s Ministerstvem financí na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví. Nejvýznamnějším úspěchem Národní účetní rady je vydání série interpretací k českým účetním předpisům, které měly ohlas u odborné účetní veřejnosti a v některých případech byly využity Ministerstvem financí k Únor

8 novelám účetních předpisů. Je vhodné připomenout, že se tak stalo v oblasti účtování o dotacích nebo změn účtování o opravách chyb a změn účetních metod. Národní účetní rada se snaží výsledky své práce dostat do povědomí široké veřejnosti. Každoročně pořádá velký seminář (tři roky po sobě se již tradičně konal na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze) a v loňském roce vydala také první knihu všech zpracovaných interpretací. Na práci Národní účetní rady se aktivně podílí Jana Skálová, partnerka společnosti, která je zástupcem Komory daňových poradců. Všechny výsledky práce najdete na webu Pro další informace k této oblasti kontaktujte Janu Skálovou. Jana Skálová Daňový poradce, auditor, partner Tel.: , Fax: Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář ÚNOR pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 17. podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně čtvrtek 20. pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu) Únor

9 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok) úterý 25. pátek 28. energetické daně daň z přidané hodnoty odvod z loterií a jiných podobných her daňové přiznání za leden 2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014 souhrnné hlášení za leden výpis z evidence za leden daňové přiznání a daň za leden odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014 podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013 BŘEZEN sobota 1. podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 středa 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 17. čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele čtvrtek 20. pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání a daň za únor úterý 25. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor výpis z evidence za únor daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014 Únor

10 daňové přiznání za únor 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok) čtvrtek 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 31. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014 Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a doufáme, že informace v něm Vám budou přínosem. S úctou Jana Skálová Daňový poradce, auditor, partner Tel.: , Fax: Jana Skálová Partner Únor

11 Kontakt: PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Tel.: Fax: IMPRINT Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Únor

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu sdružení firem ve

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více