VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 dne

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ NOVOBORSKÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název právnické osoby: Základní škola Novoborská Právní forma: Příspěvková organizace - zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod identifikátorem , s poslední změnou názvu právnické osoby ze Základní škola, Praha 9 Prosek, Novoborská 371 na Základní škola Novoborská s účinností od Zřizovatel: Městská část Praha 9 - se sídlem: Praha 9 Vysočany, Sokolovská 324/14 Charakteristika školy: Jsme velkou sídlištní školou, s vlastní zahradou a velmi kvalitním sportovním areálem. Součástí školy je základní škola s dvěma přípravnými třídami, I. a II. stupeň, dále školní družina a školní jídelna, v níž se denně vydávalo cca 700 jídel s možností trojího výběru. Část školní budovy využívá soukromá mateřská škola PRO FAMILY s.r.o., což oceňují zejména rodiče žáků s dalším dítětem předškolního věku. Sídlo a adresa pro doručování: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov IČ: Telefon: Fax: Adresa internetové stránky: Úřední hodiny pro veřejnost: Úterý Vedení školy a další odborní pracovníci: - ředitel: Mgr. Věra Lodrová telefon: statutární zástupce: Mgr. Jaroslava Štechová telefon: ekonom: Ing. Miroslav Kratochvíl telefon: hospodářka: Zuzana Braunsteinová telefon: výchovný poradce: ve šk. roce 2013/2014 Ing. Tereza Štaubrová telefon: , metodik primární prevence: ve šk. roce 2013/2014 Mgr. Zlata Schlixbierová telefon: školní psycholog: ve šk. roce 2013/2014 PhDr. Ivana Slavíková telefon: , Školská rada: při ZŠ působí od Složení ve školním roce 2013/2014: Zástupci zřizovatele: Markéta Dostálová Tomáš Holeček Zástupci rodičů: Mgr. Iveta Kameníková (předseda ŠR) Mgr. Martina Bartošková Zástupci školy: Mgr. Michal Švenka Mgr. Zlata Schlixbierová

3 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Škola sdružuje (podle rozhodnutí MŠMT, s účinností od ): 1. Základní školu, - kapacita: 748 žáků I. a II. stupeň - IZO: Školní družinu, - kapacita: 250 žáků - IZO: Školní jídelnu, - kapacita: 764 jídel - IZO: Školní vzdělávací program:: Žáci byli již desátým rokem vyučováni podle vlastního vzdělávacího programu školy koncipovaného tak, aby se jim dostalo uceleného a co nejširšího vzdělání pro život a pracovní uplatnění v současné společnosti. Vzdělávací program Šance pro všechny, vždy a ve všem umožňuje každému dítěti pracovat a prožít úspěch podle osobního maxima. Učební plán školního vzdělávacího programu plně využívá možností, které Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nabízí. Devět vzdělávacích oblastí rozdělených na šestnáct vzdělávacích oborů je realizováno ve dvaceti čtyřech tematicky sladěných vyučovacích předmětech. Povinně vyučujeme dva cizí jazyky anglický od třetího ročníku, německý nebo ruský od sedmého ročníku, přičemž anglický jazyk je v šestém ročníku dotován pěti vyučovacími hodinami týdně a základní seznámení se všemi třemi jazyky je nenásilnou, přirozenou formou předkládáno dětem již od prvního ročníku. Část vyučovacích hodin anglického jazyka na prvním i druhém stupni zajišťují rodilí mluvčí, na něž nám poskytuje finanční prostředky zřizovatel. V šestém, sedmém a osmém ročníku mají děti tři hodiny tělesné výchovy týdně, humanitní předměty (Dějepis, část obsahu Výchovy k občanství, Dějiny literatury a Dějiny umění) jsou vyučovány v tří až pětihodinových mezipředmětově propojených tematických blocích. Tzv. povinně volitelná kombinace dvou předmětů se v sedmém a osmém ročníku skládá z Mediální výchovy v anglickém jazyce a Základů finanční gramotnosti, což umožňuje žákům prohloubení znalostí v daných předmětech. V devátém ročníku je výuka zcela specifická. Vycházíme ze znalostí a dovedností, které děti v průběhu základního vzdělávání získaly, vzájemně je propojujeme a aplikujeme je na praktické situace. Toto všechno se realizuje ve vyučovacích předmětech Aplikace technických předmětů, Evropské a globální souvislosti multikultura, Sociální výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Vše je završeno veřejnými obhajobami absolventských prací, které se uskutečnily již posedmé. Souběžně připravujeme žáky na přijímací řízení středních škol. Nedílnou součástí vzdělávacího programu školy je kultivace osobnostních rysů žáka. K tomu je vytvořena řada projektů, pomáhají nám nejrůznější školní rituály, folklorní tradice a jiné výchovně zaměřené akce. Ve školním roce 2013/2014 jsme také vzdělávali podle vlastního vzdělávacího programu 26 dětí s odkladem povinné školní docházky ve dvou přípravných třídách. (Viz příloha č. 1 Učební plán a příloha č. 2 Přehled akcí)

4 c) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Členění pedagogů podle věku a pohlaví: věk muži ženy celkem Procenta % let ,26 % let ,51 % let ,08 % let ,77 % 61 a více let ,38 % CELKEM % PROCENTA 15,38 % 84,62 % 100 % xxxxxxx Pedagogický sbor byl složen z 39 učitelů a 3 asistentů pedagoga u integrovaných žáků, více než 15 % tvořili muži, věkové rozložení bylo rovnoměrné (viz tabulka), průměrný věk pedagogů byl 48,9 let. Členění pedagogů podle dosažené kvalifikace: - kvalifikovaní: 39 vyučujících = 100 % Přehled je posuzován podle platného zákona o pedagogických pracovnících. Pod uvedenými 100% kvalifikovaných učitelů spadá jeden vyučující anglického jazyka se středoškolským vzděláním, ale výbornou znalostí angličtiny umocněnou pobytem v zahraničí, absolvováním mnoha didakticky a pedagogicky zaměřených vzdělávacích akci, desetiletou praxí v naší škole a několikaletou lektorskou činností v jazykové škole, který zahájil VŠ studium Dále je zde zahrnuta jedna vyučující, která pokračuje ve studiu ke získání potřebné pedagogické kvalifikace. Během školního roku odešla jedna vyučující na MD a byla nahrazena stejně kvalifikovanou pedagožkou. Kromě učitelů působilo ve škole sedm plně kvalifikovaných a jedna studující vychovatelka školní družiny, ekonom, hospodářka, šest kuchařek a tři provozní zaměstnanci, tři asistenti pedagoga a jedná psycholožka na částečný úvazek.

5 d) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsáno celkem Odklady Předpokl. počet k Skutečně nastoupilo Z toho cizinci: chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Složení žáků: Z celkového počtu 658 žáků navštěvovalo 18 tříd prvního stupně 478 žáků, 8 tříd druhého stupně 180 žáků. Do čtyřech prvních tříd nastoupilo 114 prvňáčků, do dvou přípravných tříd 26 dětí s odkladem. Jedna dívka ze sedmého ročníku a jeden chlapec z šestého ročníku v důsledku těžkého a středně těžkého tělesného postižení byli integrováni, dívka vyžaduje péči asistenta pedagoga. Do páté třídy postoupil těžce postižený, plně integrovaný žák nezbytně vyžadující osobního asistenta i asistenta pedagoga. Rovněž do první třídy nastoupil tělesně postižený žák s asistentem pedagoga. 72 žáků (= 10,94 %) bylo cizími státními příslušníky, výčet je následující: Ukrajina - 29 žáků Rusko - 12 žáků Vietnam - 8 žáků Slovensko - 7 žáků Čína - 4 žáci Ostatní - 12 žáků Výsledky vzdělávání žáků: Desetiletá implementace školního vzdělávacího programu do vlastní výuky se projevila u žáků na úrovni znalostní, dovedností i osobnostní. Nejvíce zřetelné je to u žáků prvního stupně, po odchodu dětí na víceletá gymnázia je práce se zbylými žáky náročnější. O to větším úspěchem je pro nás fakt, že absolventské práce a následné obhajoby zvládli všichni žáci, a to na velice dobré úrovni. Ve školním roce 2013/2014 již posedmé předkládali všechny čtyři práce z Aplikace technických předmětů, Evropských a globálních souvislostí, z Environmentální výchovy a z Mediální výchovy, jednu zvolenou pak ústně obhajovali. Na víceletá gymnázia odešlo 5 dětí, žáci devátých tříd byli přijati na střední školy a odborná učiliště v tomto výčtu: Gymnázia 3 žáci SOŠ a SOU 34 žáků SUŠ 3 žáci 1 žákyně ukončila vzdělávání v 8. ročníku (ale po devíti letech školní docházky), a byla přijata na SOU bez maturity. 38 žáků bylo přijato na střední školy v rámci prvního kola přijímacího řízení, 2 žáci pak ve druhém kole. 432 žáků (66 %) dosáhlo vyznamenání, ročník opakuje pět žáků. Celoškolní průměrný prospěch žáků byl 1,44. Osmi žákům byl udělen druhý stupeň z chování a jednomu žákovi třetí stupeň. Chování 99% dětí bylo hodnoceno jako velmi dobré (viz příloha č. 2). Výraznou péči věnujeme žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština (výuka češtiny pro cizince, individuální přístup, zohledněné hodnocení apod.), žákům

6 integrovaným (individuální plány, slovní hodnocení) a žákům s SPU (spolupráce s PPP, slovní hodnocení, doučování). Stejnou pozornost věnujeme i žákům mimořádně nadaným (individuální přístup, zájmové kroužky, olympiády apod.). f) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Máme velmi podrobně zpracován školní minimální preventivní program a díky úzké spolupráci metodičky prevence, výchovné poradkyně, vedení školy, třídních učitelů, psycholožky PPP, metodika na úrovni zřizovatele, Městské policie i Policie ČR, sociálních pracovníků a dalších smluvních partnerů zabezpečujících osvětovou činnost hodnotíme výsledky v této dnes tolik problematické oblasti velmi pozitivně. V hodnoceném školním roce jsme se v této oblasti nesetkali s žádnými negativními projevy chování. Zjištěné náznaky šikany byly řešeny v samém počátku, kouření, alkohol, drogy ani vandalismus se ve škole nevyskytovaly. Konkrétní akce z této oblasti jsou obsaženy v přehledu akcí Příloha č. 3 g) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2013/2014 pokračovali ve studiu pro získání kvalifikace dva vyučující a dvě vychovatelky. Studium pro rozšíření pedagogické kvalifikace zahájilo nebo v něm pokračovalo sedm učitelů a dvě vychovatelky. Výchovná poradkyně a metodička prevence se zúčastnily oborových seminářů a konferencí, ředitelka školy absolvovala seminář ke zvládání agrese a řešení konfliktů. Pro všechny pedagogy byl školou zorganizován seminář akreditovaný MŠMT Právo ve škole, vyučující v přípravných třídách jsou účastnicemi logopedického výcviku. Ekonom, hospodářka a mzdová účetní se účastnili aktuálních odborných vzdělávacích akcí, všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ studium na Karlově universitě k získání pedagogické kvalifikace studium na Univerzitě J. A. Komenského studium na Univerzitě J. E. Purkyně studium na střední odborné škole pedagogické Biosyntéza Zvládání agrese a řešení konfliktů Právo ve škole Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku Integrativní vzdělávání žáků s individuálními potřebami v běžné ZŠ Odborné konference Kyberpsycho BOZP Pracovní řád Minimální preventivní program VEMA BRNO odborná školení pro ekonomy

7 h) AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Jako každý rok i ve školním roce 2013/2014 se žáci zúčastnili mnoha akcí. 14 žáků ze 7. ročníku uspělo ve zkouškách z AJ First Class Pass a na slavnostním aktu na radnici MČ Praha 9 za přítomnosti radní pro školství a dalších zastupitelů jim byly předány certifikáty ke složení pravé zkoušky. Této možnosti posléze většina žáků úspěšně využila. V těžké konkurenci víceletých gymnázií jsme měli velice úspěšné zástupce v okresním kole dějepisné olympiády. Stejně úspěšně si vedli žáci naší školy v obvodních kolech olympiád z ČJ a M. Nelze pominout ani umístění v TOP 20 z 293 škol ČR a SR (celkově 9. místo) v matematické soutěži TAKTIK. Dalších předních umístění dosáhli naši žáci v ostatních matematických, recitačních a dějepisných obvodních soutěžích i v mnoha sportovních závodech. Za úspěšnou prezentaci školy lze považovat Dny otevřených dveří, podíl vyučujících při prezentaci na webových stránkách školy, spolupráci s MŠ, ZUŠ, PPP i vedení všech kroužků. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 88 žáků, děti navštívil Mikuláš, užily si vánoční besídku i rej masopustních maškar. Děti v rámci výuky i ve školní družině řadu exkursí a projektů obohacujících náš školní vzdělávací program. S velkým úspěchem se setkala návštěva IQ Landie v Liberci, která posloužila k rozšíření znalostí při výuce matematiky, fyziky a zeměpisu. Žáci i rodiče ocenili úspěšnou realizaci školy lyžařského výcviku. Již poosmé jsme ukončili školní rok slavnostním rozloučením se s absolventy a přivítáním prvňáčků. Před patnácti lety se naši žáci formou Adopce na dálku stali sponzory indické dívky, která v loňském roce úspěšně ukončila svá studia. Před sedmi lety žáci naší školy tento projev lidské sounáležitosti rozšířili o afrického chlapce a již druhým rokem adoptujeme třetí dítě z Afriky. O činnosti školy, životě v ní pravidelně informujeme také prostřednictví časopisu Městské části Prahy 9 Devítka a na webových stránkách školy. Přehled všech akcí Příloha č. 3 i) VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla pracovníky České školní inspekce provedena. j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V roce 2013 činil hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,03,- Kč. Výnosy ve výši , 97,- Kč byly tvořeny příjmy ze stravného školní jídelny, z poplatků za školní družinu, příjmy za učební pomůcky hrazené žáky a jejich příspěvkem na xeroxový materiál, poplatky za poškozené učebnice, poplatky za pronájem volebních místností zřizovateli, za úroky a příspěvek na provoz od zřizovatele. Náklady ve výši ,94,- Kč tvořily výdaje na xeroxový, kancelářský, úklidový a spotřební materiál, potraviny do školní jídelny, na nákup učebnic, nábytku, ostatního DDHM a výpočetní techniky, na úhradu energií, na opravy a běžnou údržbu, na cestovné, mzdové náklady a s nimi spojené zdravotní a sociální pojištění, FKSP a na úhradu ostatních služeb (nájemné, poštovné, telefony, vzdělávání, úklid, odpady, srážková voda, zpracování mezd, kustod, údržba zeleně, BOZP, PO, odpisy). Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2013 činil ,- Kč.

8 Výnosy v celkové výši ,- Kč byly tvořeny příjmy za pronájem prostorů školy MŠ PRO FAMILY, za pronájem tělocvičen jiným subjektům věnujících se mimoškolním aktivitám dětí (převážně žáků naší školy), a za příjmy z činnosti školních kroužků. Náklady ve výši ,- Kč byly tvořeny výdaji na provoz tělocvičen, školních kroužků, refundací energií v hlavní činnosti, na nákup školního nábytku, pomůcek a výpočetní techniky. Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté MŠMT na rok 2013 ve výši ,- Kč byly vyčerpány na 100 %. Byly použity na mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, FKSP, pojištění Kooperativy, učebnice a učební pomůcky, školení a ostatní služby (plavání, škola v přírodě). Z MČ Praha 9 byl poskytnut grant na projekt Zelená učebna ve výši ,- Kč. Na velké opravy vynaložil zřizovatel v roce ,- Kč v tomto výčtu: Oprava střechy pavilonku vč.klempířských prvků Kč Oprava dlažby před školou a demontáž betonových lavic Kč Oprava kanalizačních stupaček výměnou 2. a 3. etapa Kč Malování a oprava obložení umyvadel po výměně stoupaček Kč Malování učeben, šaten a chodeb dle hyg. vyhlášky (přemisť. učeben) Kč Oprava povrchu atria, přespádování havárie v roce 2013, nutné Kč Podrobné údaje o čerpání finančních prostředků poskytnutých od zřizovatele i od MŠMT jsou uvedeny v příloze č. 4. k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2013/2014 naše škola pokračovala v mezinárodním programu Adopce na dálku (Indie, Uganda). l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZŠ Novoborská v roce 2013/2014 realizovala zkušenosti z projektu CPIV a vytvořeného pilotního Podpůrného programu školy. Centra podpory inkluzívního vzdělávání CPIV jsou celorepublikovým národním projektem. Jeho realizátory jsou MŠMT a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání ve školách, tj. na vytvoření podmínek pro maximální zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Projekt CPIV je financování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ V roce 2013/2014 škola realizovala projekt Zelená učebna, na nějž získala grantový příspěvek od MČ P9.

9 n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODOBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ Novoborská nepůsobí odborová organizace. Velmi úzká spolupráce existuje již řadu let s občanským sdružením Rada rodičů, s Městskou policií i Policií ČR, s ekologickými iniciativami, s obvodní pedagogicko psychologickou poradnou, s Jedličkovým ústavem a s odborem sociální péče MČ Praha 9. V Praze dne Mgr. Věra Lodrová ředitelka ZŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 / 2012. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 / 2012. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 / 2012 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 dne 15. října 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ NOVOBORSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 dne 5. října 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ NOVOBORSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / 2008. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / 2008. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / 2008 DOBRÝ VÍTR Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Rada školy schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 dne 14. října 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 / 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 / 2016 Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 / 2016 Ředitelka školy: Ing. Tereza Štaubrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Zlín, Křiby 4788. Křiby 4788, 760 05 Zlín Jižní Svahy. Identifikátor školy: 600 113 990

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Zlín, Křiby 4788. Křiby 4788, 760 05 Zlín Jižní Svahy. Identifikátor školy: 600 113 990 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zlín, Křiby 4788 Křiby 4788, 760 05 Zlín Jižní Svahy Identifikátor školy: 600 113 990 Termín konání inspekce: 14. a 15. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více