VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 dne

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ NOVOBORSKÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název právnické osoby: Základní škola Novoborská Právní forma: Příspěvková organizace - zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod identifikátorem , s poslední změnou názvu právnické osoby ze Základní škola, Praha 9 Prosek, Novoborská 371 na Základní škola Novoborská s účinností od Zřizovatel: Městská část Praha 9 - se sídlem: Praha 9 Vysočany, Sokolovská 324/14 Charakteristika školy: Jsme velkou sídlištní školou, s vlastní zahradou a velmi kvalitním sportovním areálem. Součástí školy je základní škola s dvěma přípravnými třídami, I. a II. stupeň, dále školní družina a školní jídelna, v níž se denně vydávalo cca 700 jídel s možností trojího výběru. Část školní budovy využívá soukromá mateřská škola PRO FAMILY s.r.o., což oceňují zejména rodiče žáků s dalším dítětem předškolního věku. Sídlo a adresa pro doručování: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov IČ: Telefon: Fax: Adresa internetové stránky: Úřední hodiny pro veřejnost: Úterý Vedení školy a další odborní pracovníci: - ředitel: Mgr. Věra Lodrová telefon: statutární zástupce: Mgr. Jaroslava Štechová telefon: ekonom: Ing. Miroslav Kratochvíl telefon: hospodářka: Zuzana Braunsteinová telefon: výchovný poradce: ve šk. roce 2013/2014 Ing. Tereza Štaubrová telefon: , metodik primární prevence: ve šk. roce 2013/2014 Mgr. Zlata Schlixbierová telefon: školní psycholog: ve šk. roce 2013/2014 PhDr. Ivana Slavíková telefon: , Školská rada: při ZŠ působí od Složení ve školním roce 2013/2014: Zástupci zřizovatele: Markéta Dostálová Tomáš Holeček Zástupci rodičů: Mgr. Iveta Kameníková (předseda ŠR) Mgr. Martina Bartošková Zástupci školy: Mgr. Michal Švenka Mgr. Zlata Schlixbierová

3 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Škola sdružuje (podle rozhodnutí MŠMT, s účinností od ): 1. Základní školu, - kapacita: 748 žáků I. a II. stupeň - IZO: Školní družinu, - kapacita: 250 žáků - IZO: Školní jídelnu, - kapacita: 764 jídel - IZO: Školní vzdělávací program:: Žáci byli již desátým rokem vyučováni podle vlastního vzdělávacího programu školy koncipovaného tak, aby se jim dostalo uceleného a co nejširšího vzdělání pro život a pracovní uplatnění v současné společnosti. Vzdělávací program Šance pro všechny, vždy a ve všem umožňuje každému dítěti pracovat a prožít úspěch podle osobního maxima. Učební plán školního vzdělávacího programu plně využívá možností, které Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nabízí. Devět vzdělávacích oblastí rozdělených na šestnáct vzdělávacích oborů je realizováno ve dvaceti čtyřech tematicky sladěných vyučovacích předmětech. Povinně vyučujeme dva cizí jazyky anglický od třetího ročníku, německý nebo ruský od sedmého ročníku, přičemž anglický jazyk je v šestém ročníku dotován pěti vyučovacími hodinami týdně a základní seznámení se všemi třemi jazyky je nenásilnou, přirozenou formou předkládáno dětem již od prvního ročníku. Část vyučovacích hodin anglického jazyka na prvním i druhém stupni zajišťují rodilí mluvčí, na něž nám poskytuje finanční prostředky zřizovatel. V šestém, sedmém a osmém ročníku mají děti tři hodiny tělesné výchovy týdně, humanitní předměty (Dějepis, část obsahu Výchovy k občanství, Dějiny literatury a Dějiny umění) jsou vyučovány v tří až pětihodinových mezipředmětově propojených tematických blocích. Tzv. povinně volitelná kombinace dvou předmětů se v sedmém a osmém ročníku skládá z Mediální výchovy v anglickém jazyce a Základů finanční gramotnosti, což umožňuje žákům prohloubení znalostí v daných předmětech. V devátém ročníku je výuka zcela specifická. Vycházíme ze znalostí a dovedností, které děti v průběhu základního vzdělávání získaly, vzájemně je propojujeme a aplikujeme je na praktické situace. Toto všechno se realizuje ve vyučovacích předmětech Aplikace technických předmětů, Evropské a globální souvislosti multikultura, Sociální výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Vše je završeno veřejnými obhajobami absolventských prací, které se uskutečnily již posedmé. Souběžně připravujeme žáky na přijímací řízení středních škol. Nedílnou součástí vzdělávacího programu školy je kultivace osobnostních rysů žáka. K tomu je vytvořena řada projektů, pomáhají nám nejrůznější školní rituály, folklorní tradice a jiné výchovně zaměřené akce. Ve školním roce 2013/2014 jsme také vzdělávali podle vlastního vzdělávacího programu 26 dětí s odkladem povinné školní docházky ve dvou přípravných třídách. (Viz příloha č. 1 Učební plán a příloha č. 2 Přehled akcí)

4 c) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Členění pedagogů podle věku a pohlaví: věk muži ženy celkem Procenta % let ,26 % let ,51 % let ,08 % let ,77 % 61 a více let ,38 % CELKEM % PROCENTA 15,38 % 84,62 % 100 % xxxxxxx Pedagogický sbor byl složen z 39 učitelů a 3 asistentů pedagoga u integrovaných žáků, více než 15 % tvořili muži, věkové rozložení bylo rovnoměrné (viz tabulka), průměrný věk pedagogů byl 48,9 let. Členění pedagogů podle dosažené kvalifikace: - kvalifikovaní: 39 vyučujících = 100 % Přehled je posuzován podle platného zákona o pedagogických pracovnících. Pod uvedenými 100% kvalifikovaných učitelů spadá jeden vyučující anglického jazyka se středoškolským vzděláním, ale výbornou znalostí angličtiny umocněnou pobytem v zahraničí, absolvováním mnoha didakticky a pedagogicky zaměřených vzdělávacích akci, desetiletou praxí v naší škole a několikaletou lektorskou činností v jazykové škole, který zahájil VŠ studium Dále je zde zahrnuta jedna vyučující, která pokračuje ve studiu ke získání potřebné pedagogické kvalifikace. Během školního roku odešla jedna vyučující na MD a byla nahrazena stejně kvalifikovanou pedagožkou. Kromě učitelů působilo ve škole sedm plně kvalifikovaných a jedna studující vychovatelka školní družiny, ekonom, hospodářka, šest kuchařek a tři provozní zaměstnanci, tři asistenti pedagoga a jedná psycholožka na částečný úvazek.

5 d) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsáno celkem Odklady Předpokl. počet k Skutečně nastoupilo Z toho cizinci: chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Složení žáků: Z celkového počtu 658 žáků navštěvovalo 18 tříd prvního stupně 478 žáků, 8 tříd druhého stupně 180 žáků. Do čtyřech prvních tříd nastoupilo 114 prvňáčků, do dvou přípravných tříd 26 dětí s odkladem. Jedna dívka ze sedmého ročníku a jeden chlapec z šestého ročníku v důsledku těžkého a středně těžkého tělesného postižení byli integrováni, dívka vyžaduje péči asistenta pedagoga. Do páté třídy postoupil těžce postižený, plně integrovaný žák nezbytně vyžadující osobního asistenta i asistenta pedagoga. Rovněž do první třídy nastoupil tělesně postižený žák s asistentem pedagoga. 72 žáků (= 10,94 %) bylo cizími státními příslušníky, výčet je následující: Ukrajina - 29 žáků Rusko - 12 žáků Vietnam - 8 žáků Slovensko - 7 žáků Čína - 4 žáci Ostatní - 12 žáků Výsledky vzdělávání žáků: Desetiletá implementace školního vzdělávacího programu do vlastní výuky se projevila u žáků na úrovni znalostní, dovedností i osobnostní. Nejvíce zřetelné je to u žáků prvního stupně, po odchodu dětí na víceletá gymnázia je práce se zbylými žáky náročnější. O to větším úspěchem je pro nás fakt, že absolventské práce a následné obhajoby zvládli všichni žáci, a to na velice dobré úrovni. Ve školním roce 2013/2014 již posedmé předkládali všechny čtyři práce z Aplikace technických předmětů, Evropských a globálních souvislostí, z Environmentální výchovy a z Mediální výchovy, jednu zvolenou pak ústně obhajovali. Na víceletá gymnázia odešlo 5 dětí, žáci devátých tříd byli přijati na střední školy a odborná učiliště v tomto výčtu: Gymnázia 3 žáci SOŠ a SOU 34 žáků SUŠ 3 žáci 1 žákyně ukončila vzdělávání v 8. ročníku (ale po devíti letech školní docházky), a byla přijata na SOU bez maturity. 38 žáků bylo přijato na střední školy v rámci prvního kola přijímacího řízení, 2 žáci pak ve druhém kole. 432 žáků (66 %) dosáhlo vyznamenání, ročník opakuje pět žáků. Celoškolní průměrný prospěch žáků byl 1,44. Osmi žákům byl udělen druhý stupeň z chování a jednomu žákovi třetí stupeň. Chování 99% dětí bylo hodnoceno jako velmi dobré (viz příloha č. 2). Výraznou péči věnujeme žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština (výuka češtiny pro cizince, individuální přístup, zohledněné hodnocení apod.), žákům

6 integrovaným (individuální plány, slovní hodnocení) a žákům s SPU (spolupráce s PPP, slovní hodnocení, doučování). Stejnou pozornost věnujeme i žákům mimořádně nadaným (individuální přístup, zájmové kroužky, olympiády apod.). f) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Máme velmi podrobně zpracován školní minimální preventivní program a díky úzké spolupráci metodičky prevence, výchovné poradkyně, vedení školy, třídních učitelů, psycholožky PPP, metodika na úrovni zřizovatele, Městské policie i Policie ČR, sociálních pracovníků a dalších smluvních partnerů zabezpečujících osvětovou činnost hodnotíme výsledky v této dnes tolik problematické oblasti velmi pozitivně. V hodnoceném školním roce jsme se v této oblasti nesetkali s žádnými negativními projevy chování. Zjištěné náznaky šikany byly řešeny v samém počátku, kouření, alkohol, drogy ani vandalismus se ve škole nevyskytovaly. Konkrétní akce z této oblasti jsou obsaženy v přehledu akcí Příloha č. 3 g) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2013/2014 pokračovali ve studiu pro získání kvalifikace dva vyučující a dvě vychovatelky. Studium pro rozšíření pedagogické kvalifikace zahájilo nebo v něm pokračovalo sedm učitelů a dvě vychovatelky. Výchovná poradkyně a metodička prevence se zúčastnily oborových seminářů a konferencí, ředitelka školy absolvovala seminář ke zvládání agrese a řešení konfliktů. Pro všechny pedagogy byl školou zorganizován seminář akreditovaný MŠMT Právo ve škole, vyučující v přípravných třídách jsou účastnicemi logopedického výcviku. Ekonom, hospodářka a mzdová účetní se účastnili aktuálních odborných vzdělávacích akcí, všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ studium na Karlově universitě k získání pedagogické kvalifikace studium na Univerzitě J. A. Komenského studium na Univerzitě J. E. Purkyně studium na střední odborné škole pedagogické Biosyntéza Zvládání agrese a řešení konfliktů Právo ve škole Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku Integrativní vzdělávání žáků s individuálními potřebami v běžné ZŠ Odborné konference Kyberpsycho BOZP Pracovní řád Minimální preventivní program VEMA BRNO odborná školení pro ekonomy

7 h) AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Jako každý rok i ve školním roce 2013/2014 se žáci zúčastnili mnoha akcí. 14 žáků ze 7. ročníku uspělo ve zkouškách z AJ First Class Pass a na slavnostním aktu na radnici MČ Praha 9 za přítomnosti radní pro školství a dalších zastupitelů jim byly předány certifikáty ke složení pravé zkoušky. Této možnosti posléze většina žáků úspěšně využila. V těžké konkurenci víceletých gymnázií jsme měli velice úspěšné zástupce v okresním kole dějepisné olympiády. Stejně úspěšně si vedli žáci naší školy v obvodních kolech olympiád z ČJ a M. Nelze pominout ani umístění v TOP 20 z 293 škol ČR a SR (celkově 9. místo) v matematické soutěži TAKTIK. Dalších předních umístění dosáhli naši žáci v ostatních matematických, recitačních a dějepisných obvodních soutěžích i v mnoha sportovních závodech. Za úspěšnou prezentaci školy lze považovat Dny otevřených dveří, podíl vyučujících při prezentaci na webových stránkách školy, spolupráci s MŠ, ZUŠ, PPP i vedení všech kroužků. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 88 žáků, děti navštívil Mikuláš, užily si vánoční besídku i rej masopustních maškar. Děti v rámci výuky i ve školní družině řadu exkursí a projektů obohacujících náš školní vzdělávací program. S velkým úspěchem se setkala návštěva IQ Landie v Liberci, která posloužila k rozšíření znalostí při výuce matematiky, fyziky a zeměpisu. Žáci i rodiče ocenili úspěšnou realizaci školy lyžařského výcviku. Již poosmé jsme ukončili školní rok slavnostním rozloučením se s absolventy a přivítáním prvňáčků. Před patnácti lety se naši žáci formou Adopce na dálku stali sponzory indické dívky, která v loňském roce úspěšně ukončila svá studia. Před sedmi lety žáci naší školy tento projev lidské sounáležitosti rozšířili o afrického chlapce a již druhým rokem adoptujeme třetí dítě z Afriky. O činnosti školy, životě v ní pravidelně informujeme také prostřednictví časopisu Městské části Prahy 9 Devítka a na webových stránkách školy. Přehled všech akcí Příloha č. 3 i) VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla pracovníky České školní inspekce provedena. j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V roce 2013 činil hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,03,- Kč. Výnosy ve výši , 97,- Kč byly tvořeny příjmy ze stravného školní jídelny, z poplatků za školní družinu, příjmy za učební pomůcky hrazené žáky a jejich příspěvkem na xeroxový materiál, poplatky za poškozené učebnice, poplatky za pronájem volebních místností zřizovateli, za úroky a příspěvek na provoz od zřizovatele. Náklady ve výši ,94,- Kč tvořily výdaje na xeroxový, kancelářský, úklidový a spotřební materiál, potraviny do školní jídelny, na nákup učebnic, nábytku, ostatního DDHM a výpočetní techniky, na úhradu energií, na opravy a běžnou údržbu, na cestovné, mzdové náklady a s nimi spojené zdravotní a sociální pojištění, FKSP a na úhradu ostatních služeb (nájemné, poštovné, telefony, vzdělávání, úklid, odpady, srážková voda, zpracování mezd, kustod, údržba zeleně, BOZP, PO, odpisy). Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2013 činil ,- Kč.

8 Výnosy v celkové výši ,- Kč byly tvořeny příjmy za pronájem prostorů školy MŠ PRO FAMILY, za pronájem tělocvičen jiným subjektům věnujících se mimoškolním aktivitám dětí (převážně žáků naší školy), a za příjmy z činnosti školních kroužků. Náklady ve výši ,- Kč byly tvořeny výdaji na provoz tělocvičen, školních kroužků, refundací energií v hlavní činnosti, na nákup školního nábytku, pomůcek a výpočetní techniky. Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté MŠMT na rok 2013 ve výši ,- Kč byly vyčerpány na 100 %. Byly použity na mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, FKSP, pojištění Kooperativy, učebnice a učební pomůcky, školení a ostatní služby (plavání, škola v přírodě). Z MČ Praha 9 byl poskytnut grant na projekt Zelená učebna ve výši ,- Kč. Na velké opravy vynaložil zřizovatel v roce ,- Kč v tomto výčtu: Oprava střechy pavilonku vč.klempířských prvků Kč Oprava dlažby před školou a demontáž betonových lavic Kč Oprava kanalizačních stupaček výměnou 2. a 3. etapa Kč Malování a oprava obložení umyvadel po výměně stoupaček Kč Malování učeben, šaten a chodeb dle hyg. vyhlášky (přemisť. učeben) Kč Oprava povrchu atria, přespádování havárie v roce 2013, nutné Kč Podrobné údaje o čerpání finančních prostředků poskytnutých od zřizovatele i od MŠMT jsou uvedeny v příloze č. 4. k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2013/2014 naše škola pokračovala v mezinárodním programu Adopce na dálku (Indie, Uganda). l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZŠ Novoborská v roce 2013/2014 realizovala zkušenosti z projektu CPIV a vytvořeného pilotního Podpůrného programu školy. Centra podpory inkluzívního vzdělávání CPIV jsou celorepublikovým národním projektem. Jeho realizátory jsou MŠMT a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání ve školách, tj. na vytvoření podmínek pro maximální zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Projekt CPIV je financování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ V roce 2013/2014 škola realizovala projekt Zelená učebna, na nějž získala grantový příspěvek od MČ P9.

9 n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODOBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ Novoborská nepůsobí odborová organizace. Velmi úzká spolupráce existuje již řadu let s občanským sdružením Rada rodičů, s Městskou policií i Policií ČR, s ekologickými iniciativami, s obvodní pedagogicko psychologickou poradnou, s Jedličkovým ústavem a s odborem sociální péče MČ Praha 9. V Praze dne Mgr. Věra Lodrová ředitelka ZŠ

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: PaedDr. Jaroslav Martanovič ředitel školy V Praze dne 30. září

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE během školního roku 2011/2012 Výroční zpráva je vypracovaná v souladu s ustanovením 11 a 12 zákona

Více