V Ý R O È N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O È N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211

2 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení, které probíhalo v roce 28 v rámci tvorby Koncepce sportu v mìstì Vsetín. Šetøení, které vedli erudovaní pracovníci FTVS Praha, ukázalo nutnost sjednotit správu mìstských sportovních zaøízení. Hlavním úkolem spoleènosti je zabezpeèení provozu, správy a údržby vybraných sportovních zaøízení v majetku mìsta Vsetína. Ve sportovním areálu Na Lapaèi, Vsetín - Rokytnice, spoleènost provozuje zimní stadion, sportovní víceúèelovou halu, SKATE park, zpevnìnou osvìtlenou plochu, dìtské asfaltové høištì. Spoleènost v areálu Na Lapaèi vybudovala v roce 21 dvì nová høištì, Bike trial park a Pétanque høištì. V centru mìsta spoleènost provozuje fotbalový areál Tyršova. Za poslední dva roky se tváø sportovišť ve správì spoleènosti velmi zmìnila. Byly odstranìny základní bezpeèností a technické problémy. Díky Zastupitelstvu mìsta Vsetín a nìkterých odborù MìÚ dostal zimní stadion novou strojovnu chlazení s neèpavkovou technologií, staré nevyhovující mantinely byly vymìnìny za moderní, byla provedena kompletní rekonstrukce osvìtlení, které bylo doplnìno i svìtelnými efekty a bylo poøízeno nové ozvuèení. Úpravou prošly šatny hostù a èásteènì i sprchy, veøejná WC na chodbách 1. NP. V budovì zimního stadionu byl kompletnì rekonstruován interiér a zázemí Snack baru. Stará a nová strojovna Rekonstrukce Snack baru Výmìna mantinelù 21 Nové osvìtlení 211 3

3 Odstraòování technického pøemostìní nad ledovou plochou 211 Ve sportovní hale došlo k rekonstrukci tribuny, ostìní haly, bylo vymìnìno vybavení šaten, byly poøízeny nové sportovní pomùcky a potøeby. Tribuna 29/211 Ve fotbalovém areálu Tyršova došlo k rekonstrukci èásti budovy zázemí, kde vznikly tøi nové šatny vèetnì nového vybavení, dvì klubovny, byla vybudována místnost pro správce areálu a prádelna s novou praèkou a sušièkou. V areálu byla postavena nová tribuna, byla poøízena nová èasomíra a nové ozvuèení. Stará prádelna 29, kanceláø správce 21 Rekonstrukce šaten 21 4

4 Rekonstrukce tribuny 211 Stará a nová èasomíra Uplynulý rok 211 byl pro spoleènost rokem znaèných organizaèních a personálních zmìn. Na základì personálního auditu, který provedla spoleènost PROSPER PLUS, s.r.o., se v mìøených ukazatelích spoleènost projevila jako velmi dobrá firma. Ve všech sledovaných oblastech byla nad úrovní regionálního prùmìru a zaøadila se mezi nejúspìšnìjší spoleènosti, které byly auditorem analyzovány. 5

5 Obsah Slovo úvodem Základní informace o spoleènosti Organizaèní struktura spoleènosti Personální struktura Zamìøení a hlavní èinnost spoleènosti - Provoz sportovních zaøízení - Poskytování sportovních a tìlovýchovných služeb - Poøádání sportovních akcí pro školy a veøejnost Hlavní cíle spoleènosti v roce 211 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI AKTIVA v tis. Kè. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI PASIVA v tis. Kè. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové èlenìní, v plném rozsahu ke dni Pøíloha è. 3 k úèetní závìrce roku spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. - Obecné údaje - Informace o použitých úèetních metodách - Úètování nákupu, prodej - Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Zpráva o provìrce úèetní závìrky Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby za úèetní rok 211) Zpráva o ovìøení zprávy o vztazích propojených osob Zpráva dozorèí rady 6

6 Základní informace o spoleènosti Název a sídlo spoleènosti: Vsetínská sportovní, s.r.o. Na Lapaèi Vsetín IÈ: DIÈ: CZ zapsaná v Obchodním rejstøíku vedeném u Krajského soudu v Ostravì, oddíl C, vložka è Statutární orgán: Iveta Táborská, jednatelka Mgr. Pavla Stachová, jednatelka Dozorèí rada: Mgr. Jan Vychopeò, pøedseda MUDr. Marta Orolinová, èlenka Lubomír Støelec, èlen Mgr. Dalibor Sedláèek, èlen MUDr. Pavel Volèík, èlen Základní kapitál: 5 Kè 7

7 Organizaèní struktura spoleènosti Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. má jediného spoleèníka, kterým je mìsto Vsetín. Mìsto Vsetín založilo spoleènost podle zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Nejvyšším orgánem spoleènosti je Valná hromada, jejíž pùsobnost vykonává v plném rozsahu jediný spoleèník spoleènosti prostøednictvím Rady mìsta a starostky mìsta. Rozhodnutí spoleèníka pøi výkonu pùsobnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být spoleèníkem podepsáno. Jednání Valné hromady se obvykle konají dvakrát roènì a jejich souèástí jsou zprávy o hospodaøení a èinnosti spoleènosti. Statutárním orgánem spoleènosti jsou dvì jednatelky, které jsou jmenovány Valnou hromadou na dobu neurèitou. Jednatelky øídí èinnost spoleènosti a jednají jejím jménem samostatnì, pouze však tehdy, pokud finanèní hodnota budoucího pøedmìtu plnìní bez DPH nepøesáhne èástku 5 tis. Kè. Jednatelky zabezpeèují øádné vedení úèetnictví spoleènosti a pøedkládají Valné hromadì roèní úèetní závìrku. Na èinnost jednatelek dohlíží dozorèí rada, která má pìt èlenù zvolených Valnou hromadou. Dozorèí rada se setkává v pravidelných intervalech nejménì ètyøikrát roènì. Nahlíží do obchodních a úèetních knih, pøezkoumává úèetní závìrky øádné, mimoøádné a zatímní a podává o èinnosti jednatelek zprávy Valné hromadì. Jednatelky øídí spoleènost, která je rozdìlena na provozní a správní úsek. Ve správì pracuje øeditelka spoleènost a úèetní spoleènosti, která zároveò vykonává práci mzdové úèetní a personalistky. Správní úsek blízce spolupracuje s daòovou a úèetní poradkyní a právní kanceláøí. Provozní úsek je rozdìlen na tøi provozní støediska - jednotlivá sportovištì a zabezpeèuje organizaci provozu, údržby a úklidu jednotlivých sportovišť. Dozorèí rada Jednatelka Rada mìsta Vsetína Jednatelka, výkonná øeditelka Vedoucí provozu Úèetní, mzdová úèetní, administrativa Elektro-údržba, DOPÈ, DOPP Technický pracovník ZS, SH, FS Úklid ZS, SH, FS 8

8 Personální struktura Spoleènost v roce 211 zmìnila svou strukturu. Byla zrušena pozice organizaèního pracovníka a na vlastní žádost odešel pracovník z pozice technický pracovník sportovní haly. Tato pozice nebyla znovu obsazena, práce je vykonávána ostatními technickými pracovníky. V èele spoleènosti stojí øeditelka, která øídí a organizuje èinnosti celé spoleènosti a spolu s druhou jednatelkou spoleènosti je zodpovìdná za hospodaøení a úèetnictví spoleènosti. Úèetní, mzdová úèetní a personalistka spoleènosti vede personální a mzdovou agendu vèetnì zajištìní komunikace s patøiènými úøady, vede pokladnu a pøipravuje vybrané administrativní podklady. Vedoucí provozu organizuje práci zamìstnancù v jednotlivých provozních støediscích, zabezpeèuje zásobování, údržbu, kontroluje dodržování bezpeènosti provozu a dohlíží na dodržování zásad ochrany zdraví návštìvníkù a zamìstnancù. Technickým pracovníkùm zimního stadionu a fotbalového areálu je svìøeno zajištìní prùbìžné denní údržby sportovní plochy vèetnì technického zázemí. Dále zabezpeèují základní úklid sportovištì a jeho okolí, provádí drobnou údržbu budovy sportovištì. Jsou podøízeni vedoucímu provozu. Bìžný denní úklid šaten a zázemí sportovišť a drobnou administrativní èinnost vykonávají uklízeèky, a uklízeèky-vrátné, prùbìžné opravy na elektrickém zaøízení v jednotlivých støediscích zajišťují pracovníci elektro-údržby. Ke dni bylo ve spoleènosti zamìstnáno celkem 16 osob na stálý pracovní pomìr a 1 osoba na DOPÈ. Ke dni bylo ve spoleènosti zamìstnáno celkem 14 osob na stálý pracovní pomìr a 1 osoba na DOPÈ. V roce 211 bylo uzavøeno 21 DOPP, z toho 13 x byly uzavøeny pro zajištìní Školy bruslení (instruktoøi a zdravotníci), 2 x pro zabezpeèení úklidu v areálu Tyršova, 1x pro zabezpeèení úklidu tribun zimního stadionu pøed zahájením sezóny, 3x pro zabezpeèení pomocných prací na elektro-údržbì, 2x audit vnitøních pøedpisù a analýza obchodního a provozního procesu. 9

9 Zamìøení a hlavní èinnost spoleènosti Spoleènost má svou èinnost vymezenou dvìma hlavními pøedmìty podnikání. Jde pøedevším o provozování sportovních, tìlovýchovných a rekondièních zaøízení a poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb. PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAØÍZENÍ V objektu zimního stadionu spoleènost zabezpeèuje provoz pro dlouhodobé nájemce z øady sportovních subjektù (hokejové kluby), dlouhodobé nájemce z komerèní oblasti (provozovatele Snack baru a obèerstvení vèetnì bufetù a VIP) a krátkodobé pronájmy školám, firmám a zájemcùm o bruslení z øad veøejnosti. Zimní stadion je v provozu dennì od 6: do 22: hodin a z celkového poètu 3 84 hodin provozní doby bylo zájemci využito celkem 2 35 hodin (bez úpravy ledové plochy). V roce 211 se zvýšilo využití plochy pøedevším dlouhodobými nájemci VHK, o.s. a VHK, s.r.o. o 14 hodin, mírnì kleslo využití plochy HKženy o 4 hodiny. V roce 211 se spoleènosti podaøilo zvýšit podíl veøejnosti na využití zimního stadionu. Podaøilo se také zvýšit využití ledové plochy dìtmi z MŠ a ZŠ. Graf è.1: Struktura využití zimního stadionu 21, 211 Využití ZS 21 Využití ZS 211 VHK, o.s. 37% VHK, s.r.o.6% HK ženy 3% školy % firmy 8% veøejnost 1% úprava ledu 21% nevyužitá plocha 24% VHK, o.s. 4% VHK, s.r.o.7% HK ženy 3% školy 1% firmy 8% veøejnost 3% úprava ledu 23% nevyužitá plocha 15% Sportovní hala je v provozu dennì od 8: 22: hodin 11 mìsícù v roce. Je využívána pøedevším oddíly TJ Zbrojovka v prùmìrném poètu 94 hodin mìsíènì, TJ MEZ - florbal v prùmìrném poètu 33 hodin mìsíènì, sportovními kluby v prùmìru 25 hodin mìsíènì, základními a støedními školami v prùmìru 26 hodin mìsíènì. Podaøilo se zvýšit využití palubovky pøedevším v dopoledních hodinách, kdy sportovištì navštìvují školní sportovní kluby (školní liga miniházené, florbal, Integra) a od øíjna 211 zde probíhá výuka tìlesné výchovy pro žáky z Masarykova gymnázia. Celkovì lze konstatovat, že se ve druhém pololetí roku 211 využití sportovní haly výraznì zlepšilo. Na hospodaøení tohoto støediska má nepøíznivý dopad zavedení tzv. dotovaných cen, kdy je sportovištì poskytováno vìtšinì subjektù pod hladinou potøebných nákladù. Náklad na provoz hodiny ve sportovní hale se v roce 211 pohyboval na èástce 592 Kè, zatímco prùmìrná èástka zaplacená za hodinu provozu byla 451 Kè (obì èástky jsou bez DPH). Nejvýraznìji se nerovnost nákladù a pøíjmù projevuje u hodin TJ Zbrojovka, která využila sportovištì nejvíce a za výraznì nižší cenu (364 Kè). 1

10 Graf è.2: Struktura využití sportovní haly 21, 211 Využití SH 21 Využití SH 211 TJ Zbrojovka 22% TJ MEZ 7% sport. kluby 4% školy 4% firmy 2% neobsazeno 61% TJ Zbrojovka 22% TJ MEZ 8% sport. kluby 6% školy 7% firmy 2% neobsazeno 55% Fotbalový areál Tyršova spoleènost spravuje od kvìtna 21. Zabezpeèuje provoz pro hlavního nájemce FC Vsetín, který travnatou plochu areálu využívá pouze omezenì vzhledem ke stavu travnaté plochy a vivem poèasí. Hlavní uživatel využil sportovní plochu v poètu 393 hodin, ostatní krátkodobé nájmy se realizovaly v poètu 31 hodin. V roce 211 byla travnatá plocha díky Poháru Vsetínské sportovní využita i školami. Graf è.3: Struktura využití fotbalového areálu 21, 211 Využití FS 21 Využití FS 211 FC Vsetín 94% ostatní 6% FC Vsetín 91% ostatní 7% školy 2% 11

11 POSKYTOVÁNÍ SPORTOVNÍCH A TÌLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB Již od poèátku svého pùsobení spoleènost organizovala pro mateøské školy cyklus cvièení pro dìti od tøí do pìti let s názvem Hravé sportování. Jeho cílem bylo hravou a veselou formou pøivést dìti k pravidelnému sportovnímu vyžití. Jednotlivé lekce byly zamìøeny na rozvoj základních pohybových dovedností, pøedevším na trénink koordinace a rovnováhy. Bìhem roku 21 se tìchto pohybových lekcí zúèastnilo bezmála 9 dìtí. V kvìtnu 211 spoleènost, na doporuèení mìstského auditora, zrušila pozici organizaèního pracovníka, který Hravé sportování zajišťoval, a také jednotlivé lekce vedl. Spoleènost sice navázala spolupráci s instruktory Alcedo, kteøí ve druhém pololetí cvièební cyklus zaštítili, ale podaøilo se zorganizovat jen 6 pohybových lekcí. Celkovì se pohybového cyklu v roce 211 zúèastnilo 517 dìtí. V roce 211 Vsetínská sportovní, s.r.o. zorganizovala dva kurzy Školy bruslení. V deseti po sobì jdoucích lekcích se dìti ve vìku od 4 do 15 let uèily pod dohledem trenérù základy bruslení. Do prvního kurzu se pøihlásilo celkem 47 dìtí, do druhého kurzu již 62 dìtí. Z hlediska vìku byly nejpoèetnìjší skupinou dìti s rokem narození 25 26, z hlediska pohlaví naprosto výraznì pøevažovaly dívky. POØÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO ŠKOLY A VEØEJNOST Jednou z nejvìtších pravidelných a tradièních akcí, které se každoroènì konají v zimním stadionu, je Pohár zimního stadionu. Letošní turnaj se zaèal hrát v listopadu 211. Do turnaje se pøihlásilo šest amatérských družstev. Do konce roku 211 bylo odehráno 11 zápasù a pøedpokládané ukonèení turnaje je plánováno na druhou polovinu bøezna 212. Vítìz turnaje bude ocenìn Pohárem zimního stadionu. V rámci bruslení pro veøejnost bylo v únoru pøipraveno i Valentýnské bruslení. Celkem 84 bruslaøù soutìžilo o tøi hlavní ceny ve tøech soutìžích. Akce probìhla ve spolupráci s Rádiem Valašsko a všichni pøíchozí dostali Valentýnské perníkové srdce. 16. bøezna 211 pracovníci Vsetínské sportovní s.r.o. pøipravili maškarní Pohádkový den pro dìti z pìti vsetínských mateøských školek. Vyzdobený sál uvítal dìti hudebními vstupy, vystoupením kouzelníka a moderátorským ètením pohádky o Krteèkovi. Dìti si na dané téma vyzkoušely pøedstavivost nakreslením obrázku. Nejlepší umìlci byli odmìnìni cenou. Poøadatelé ocenili také nejlepší masky maškarního dne. 12

12 Zimní stadion pravidelnì poskytuje zájemcùm možnost veøejného bruslení. V roce 211 bylo uspoøádáno 55 hodin veøejného bruslení. Ve druhé polovinì roku, v rámci rozpisu využití ledové plochy, se podaøilo zaøadit další dvì pravidelné hodiny veøejného bruslení týdnì. Celkovì navštívilo v roce 211 zimní stadion zájemcù o bruslení. I pøes skuteènost, že od srpna je vstupné na veøejné bruslení dražší (3 Kè), s koncem roku se posledního veøejného bruslení zúèastnily rekordní 34 osoby. V mìsících bøezen - èerven spoleènost uspoøádala pro dìti ze základních škol ve Vsetínì Pohár Vsetínské sportovní. Základním cílem bylo zpøístupnit mìstská sportovištì školám za zvýhodnìných podmínek a uspoøádat pro dìti turnaj, ve kterém by si zástupci škol mohli zmìøit síly v pohybových schopnostech a dovednostech. Aktivnì se do turnaje zapojilo témìø tøi sta devadesát žákù z pìti vsetínských základních škol. Prvního kola, které probìhlo na zimním stadionu, se úèastnilo 1 dìtí. Druhého kola ve sportovní hale se úèastnilo 18 dìti. Tøetí kolo probìhlo ve fotbalovém areálu Tyršova a úèastnilo se ho 74 dìti. Finálové kolo probìhlo jako soutìž v Pétanque a úèastnilo se ho 25 nejlepších žákù - vítìzù jednotlivých kol. Pohár Vsetínské sportovní si odnesla ZŠ Ohrada. V kvìtnu otevøel zimní stadion své brány tradiènímu autosalonu. Probìhl již XVII. roèník výstavy, jejíž souèástí byl i bohatý doprovodný program. V èervnu 211 probìhla ve sportovní hale i mimoøádná charitativní akce. Ve spolupráci s pracovníky Mìstské policie a Power Gym byl uspoøádán Sportovní maraton - sportovní veøejná akce. Výtìžek akce a získané sponzorské dary byly urèeny na nákup invalidního vozíku. V èervenci probìhla ve Skate parku Na Lapaèi další mimoøádnì úspìšná akce, 1. roèník Houseboard BMX and MTB Jamu. Do akce se zapojilo více než 4 jezdcù z celého regionu. V záøí následoval Cabrones Skate Jam, do se kterého zapojilo 39 jezdcù. Areál Na Lapaèi je využíván i pro jiné èinnosti. V roce 211 zde hostovalo pìt cirkusù a kolotoèe. 13

13 Hlavní cíle spoleènosti v roce 211 Hlavním cílem roku 211 bylo najít další možné úspory v provozních nákladech. Velkou úsporu nákladù pøinesla dohoda vedení spoleènosti se spoleèností ÈEZ o snížení nákupní ceny za elektrickou energii pro zimní stadion. Souèasnì s tím se projevila i úspora odbìru elektrické energie díky rekonstrukci chlazení ledové plochy a rekonstrukci osvìtlení. Graf è.5: Srovnání ceny EN 21, 211 Graf è.4: Srovnání spotøeby EN 21, Cena el. energie Spotøeba MWh spotøeba MWh NT VT Další pozornost pøi hledání úspor byla zamìøena pøedevším na snížení provozních nákladù. Na materiálu a drobné údržbì se podaøilo spoleènosti snížit náklady o 34 %. Byly razantnì sníženy náklady za ostatní služby o více než 5%. Naopak vzrostly náklady na revize zaøízení zimního stadionu a strojovny, nájmy za sportovištì, opravy a údržby nemovitostí. Celkovì bylo na nákladech oproti pøedchozímu období ušetøeno 826 tis. Kè. Graf è.6: Struktura nákladù 21, 211 spotøeba materiálu 2% materiál do 5 3% materiál do 4 tis. 1% materiál ostatní % EN energie 24% teplo 1% plyn % vodné a stoèné 3% ostatní prov. nákl. % PHM 1% zboží % údržba budov 2% revize % cestovné % repre % nájmy 1% TS 1% ostatní služby 6% ZSN + poj.+ ostatní 1% mzdy 36% odpisy 1% spotøeba materiálu 2% materiál do 5 2% materiál do 4 tis. 1% materiál ostatní % EN energie 21% teplo 1% plyn 1% vodné a stoèné 4% ostatní prov. nákl. % PHM 1% zboží % údržba budov 2% revize 1% cestovné % repre % nájmy 13% TS 1% ostatní služby 3% ZSN + poj.+ ostatní 1% mzdy 35% odpisy 2% 14

14 Graf è.7: Provozní náklady 21, 211 Provozní náklady 21, spotøeba materiálu materiál do 5 materiál do 4 tis. materiál ostatní EN energie teplo plyn vodné a stoèné ostatní prov. nákl. PHM zboží údržba budov revize cestovné repre nájmy TS ostatní služby ZSN + poj.+ ostatní mzdy odpisy V roce 211 byly sníženy celkové mzdové náklady spoleènosti. Byl snížen poèet pracovníkù na hlavní pracovní pomìr a došlo k úspoøe i v oblasti dohod o pracovní èinnosti a dohod o provedení práce. Graf è.8: Mzdové náklady 21, 211 Mzdové náklady hrubé mzdy DOPP DR OSSZ ZP celkem 15

15 Hospodaøení spoleènosti ovlivnil pokles výnosù, pøedevším od hokejových klubù. Celkovì oproti pøedcházejícímu roku poklesly výnosy o témìø 563 tis. Kè. Graf è.9: Výnosy 21, 211 Výnosy 21, VHK, s.r.o VHK, o.s. HK ženy Bufety Snack bar ledová plocha akce ostatní TJ Zetex Delikomat Bistro Eso Pánský klub TJ Zbrojovka TJ Mez MGV palubovka ostatní komerèní hodiny prodej cukrovinek akce ostatní FC Vsetín firmy - tráva reklama dotace Zároveò byly hledány cesty k dalším možnostem zvýšení výnosù spoleènosti. Dozorèí radì a Valné hromadì bylo pøedloženo nìkolik návrhù, jak výnosy spoleènosti zvýšit. Pøedložené možnosti narážejí na širší souvislosti spojené pøedevším s problematikou dotaèních smluv pro sportovní subjekty, darovací smlouvou na sportovištì a nìkteré vyhlášky mìsta. Návrhy na zvýšení výnosù nebyly akceptovány. Graf è.1: Prùbìžné hospodaøení 21, 211 Prùbìžné hospodaøení celkem náklady výnosy celkem dotace

16 Rozvaha v plném rozsahu ke dni AKTIVA v tis. Kè. A B B.I B.I.1 B.I.2 B.I.3 B.I.4 B.I.5 B.I.6 B.I.7 B.I.8 B.II. B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5 B.II.6 B.II.7 B.II.8 B.II.9 B.III. B.III.1 B.III.2 B.III.3 B.III.4 B.III.5 B.III.6 B.III.7 C C.I. C.I.1 C.I.2 C.I.3 C.I.4 C.I.5 C.I.6 C.II. C.II.1 C.II.2 C.II.3 C.II.4 C.II.5 C.II.6 C.II.7 C.II.8 C.III. Aktiva Aktiva celkem Pohledávky za upsaný kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceòovací rozdíly k nabytému majetku Dlouhodobý finanèní majetek Podíly v ovládaných a øízených osobách Podíly v úèetních jednotkách pod podst. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry ovlád. a øídící osoba, podst. vliv Jiný dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Obìžná aktiva Zásoby Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásobu Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky ovládající a øídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Odložená daòová pohledávka Krátkodobé pohledávky Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto

17 C.III.1 C.III.2 C.III.3 C.III.4 C.III.5 C.III.6 C.III.7 C.III.8 C.III.9 C.IV. C.IV.1 C.IV.2 C.IV.3 C.IV.4 D.I. D.I.1 D.I.2 D.I.3 Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky ovládající a øídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Stát daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek Èasové rozlišení Náklady pøíštích období Komplexní náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

18 Rozvaha v plném rozsahu ke dni PASIVA v tis. Kè Oznaèení A A.I. A.I.1 A.I.2 A.I.3 A.II. A.II.1 A.II.2 A.II.3 A.II.4 A.II.5 A.III. A.III.1 A.III.2 A.IV. A.IV.1 A.IV.2 A.V. B B.I. B.I.1 B.I.2 B.I.3 B.I.4 B.II. B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5 B.II.6 B.II.7 B.II.8 B.II.9 B.II.1 B.III. B.III.1 B.III.2 B.III.3 B.III.4 B.III.5 B.III.6 B.III.7 B.III.8 B.III.9 Pasiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zmìny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách Rozdíly z pøemìn spoleènosti Rezervní fondy, nedìlitelný fond a fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaøení minulých let Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Rezerva na dùchody a podobné závazky Rezerva na daò z pøíjmù Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahù Závazky ovládající a øídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm Dlouhodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Odložená daòový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vtahù Závazky ovládaná a øídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdrav. poj. Stát daòové závazky Krátkodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Èíslo øádku Bìžné úèetní období Minulé úèetní období

19 B.III.1 B.III.11 B.IV. B.IV.1 B.IV.2 B.IV.3 C.I. C.I.1 C.I.2 Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Èasové rozlišení Výdaje pøístích období Výnosy pøíštích období Sestaveno dne

20 Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu ke dni Oznaèení I. A + II. II.1 II.2 II.3 B B.1 B.2 + C C.1 C.2 C.3 C.4 D E III. III.1 III.2 F F.1 F.2 G IV. H V. I. * VI. J VII. VII.1 VII.2 VII.3 VIII. K IX. L M X. N XI. O XII. P * Text Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zmìna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní výsledek hospodaøení Tržby z prodeje cenných papírù a podílù Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Náklady z finanèního majetku Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve fin.ob. Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Finanèní výsledek hospodaøení Èíslo øádku Skuteènost v úèetním období Bìžném 1 Minulém

21 Q Q.1 Q.2 ** XIII. R S S.1 S.2 * T *** **** Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost - splatná - odložená Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti - splatná - odložená Mimoøádný výsledek hospodaøení Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm Výsledek hospodaøení za úèetní období Výsledek hospodaøení pøed zdanìním Sestaveno dne

22 Pøíloha è.3 k úèetní závìrce roku spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Obecné údaje Název jednotky: Vsetínská sportovní, s.r.o. Zapsané: Krajským soudem v Ostravì, oddíl C, vložka Sídlo: Na Lapaèi 394, Vsetín Právní forma: spoleènost s ruèením omezeným, IÈO: Pøedmìt èinnosti: - výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská èinnost - poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb v oblasti regeneraèní a rekondièní cvièení - masérské, rekondièní a regeneraèní služby Datum vzniku spoleènosti: 2. èervence 29 Statutární orgán: jednatel: Iveta Táborská, Pod Beèevnou 186, Vsetín den vzniku funkce: jednatel: Mgr. Pavla Stachová, Matouše Václavka 123, Vsetín den vzniku funkce: Jednání: každý jednatel jedná jménem spoleènosti samostatnì. 23

23 Dozorèí rada: èlen dozorèí rady: Lubomír Støelec, Hluboké 64, Vsetín den vzniku funkce: èlen dozorèí rady: Mgr. Jan Vychopeò, Plotky 1833, Vsetín den vzniku funkce: èlen dozorèí rady: MUDr. Pavel Volèík, Smetanova 1533, Vsetín den vzniku funkce: èlen dozorèí rady: Mgr. Dalibor Sedláèek, Dolní Jasénka 1154, Vsetín den vzniku funkce: èlen dozorèí rady: MUDr. Marta Orolinová, Na Dolansku 35, Vsetín den vzniku funkce: Spoleèníci: Mìsto Vsetín, Svárov 18, Vsetín IÈO: 3445 Vklad: 5 Kè Splaceno: 1% Obchodní podíl: 1% Základní kapitál: 5 Kè Úèetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu u jiných spoleèností. Úèetní jednotka má prùmìrný poèet zamìstnancù: 15 s osobními náklady celkem: Kè z toho øídících 1 osoba s osobními náklady: Kè èlenové dozorèí rady s osobními náklady: 98 1 Kè z toho DOPP a DOPÈ (celkem 21 dohod) Kè Úèetní jednotka neposkytla žádné pùjèky ani úvìry èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady, spoleèníkovi a øídícím osobám. 24

24 Informace o použitých úèetních metodách 1. Úèetní metody a obecné úèetní zásady Úèetnictví spoleènosti je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o úèetnictví a vyhláškou è. 5/22 Sb. pro podnikatele úètující v podvojném úèetnictví. Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady. Údaje v úèetní závìrce jsou uvádìny v èeských korunách. 2. Ocenìní majetku a) majetek: dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek - poøízený nákupem - ocenìní poøizovací cenou - poøízený vlastní èinností, vlastními náklady - reprodukèní poøizovací cenou - nebyla uplatnìna b) nakoupené zásoby - ocenìní poøizovací cenou, úètuje se podle zpùsobu B spotøebovaný materiál se bìhem úèetního období (1rok) úètuje na úèet 51, AE pøi použití metody FIFO c) ceniny - nominální hodnotou d) penìžní prostøedky - nominální hodnotou e) majetkové úèasti - cenou poøízení f) pohledávky - poøizovací cenou g) závazky - nominální hodnotou 3. Odpisování DN a DH majetku DNM - ocenìní vyšší než 6 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - v našem pøípadì nebylo úètováno DHM - ocenìní vyšší než 4 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - doba odpisování dle zaøazení do odpisových skupin - rovnomìrnì 2. odp. tøída podle zákona è. 586/1992 Sb. o daních z pøíjmù - úètováno DHDM - ocenìní od 5 do 4 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - odepisuje se pøímo do spotøeby - úètováno 51 8 DHDM - drobný, ocenìní od 2 do Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - odepisuje se pøímo do spotøeby - úètováno Úèetní a daòové odpisy Pro výpoèet úèetních odpisù byla použita stejná pravidla jako pro výpoèet odpisù daòových. 25

25 Úètování nákupu, prodej 3. Opravné položky Opravné položky nebyly tvoøeny. Úèetní jednotka eviduje v úèetnictví pohledávky, jejichž dobytnost by byla ohrožena. - jedná se o pohledávku ve výši 7 5 Kè, která je po splatnosti 362 dnù 4. Odpis pohledávek V prùbìhu úèetního období nebyl provádìn odpis pohledávek. 5. Pøepoèet cizích mìn V cizích mìnách se neobchodovalo. Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a) hmotný a nehmotný majetek defibrilátor, zaøízení kuchynì, technické zhodnocení pronajaté nemovitosti b) pohledávky - úèet 311 èlenìní - tuzemské - z hlediska èasového krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku) výše pohledávek k ve splatnosti - po splatnosti Kè Kè Kè Poskytnuté zálohy - úèet vodné a stoèné ZS + SH + FS - plyn FS - vratné obaly Ostatní pohledávky - úèet 315 výše pohledávek k : c) závazky - úèet 321 èlenìní závazky k dodavatelùm výše závazkù k : - ve splatnosti Pøijaté zálohy - úèet 324 Ostatní závazky - úèet 325 výše závazkù k : Pojišťovna Kooperativa 4/ Kè Kè 238 Kè Kè Kè Kè Kè 4 77 Kè 26

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání V průběhu roku 2014 až do počátku roku 2015 vycházel v časopisu Kovák seriál článků, zabývajících se výkladem některých ekonomických pojmů a pravidel. Cílem seriálu bylo pomoci v

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více