V Praze dne 7. listopadu PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Praze dne 7. listopadu 2003. PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy"

Transkript

1 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) zpracovalo a předkládá k využití školám, předškolním a školským zařízením (dále jen školám) Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol, předškolních a školských zařízení. Tento metodický pokyn je pouze pomůckou ředitelům a odpovědným zaměstnancům škol ke snadnější orientaci v katalogu prací při přeřazování jejich zaměstnanců. Není pro ně závazný a příklady uvedené v metodickém pokynu nemusí odpovídat realitě všech škol. Závazné jsou pouze právní předpisy, a proto je musí ředitelé škol, kteří jsou odpovědni za správné přeřazení zaměstnanců, dodržovat, při respektování konkrétní situace a potřeb své školy. Poznámky psané kurzívou k jednotlivým charakteristikám činností jsou doporučeními MŠMT. Předpoklady a požadavky uvedené jiným typem písma pro 13. a 14. platovou třídu v povolání pedagog metodolog jsou naopak podmínkou pro získání příslušné platové třídy. Ministerstvo upozorňuje, že postupně může docházet k doplnění, popř. ke zpřesnění příkladů zařazování zaměstnanců do platových tříd uvedených v metodickém pokynu. Je proto třeba sledovat webové stránky MŠMT. V Praze dne 7. listopadu 2003 PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 1

2 Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol, předškolních zařízení a školských zařízení a jejich zařazování do 16 ti třídního katalogu prací Č.j.: / Obsah: Odměňování zákony a nařízení vlády str. 1 Zařazování pedagogických pracovníků do platových tříd str. 6 Společné specializované práce psycholog str. 21 Zařazování zdravotnických pracovníků str. 23 Zařazování ostatních zaměstnanců str. 24 Tabulka přeřazení nepedagogických zaměstnanců škol str. 43 Odpočty roků podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. str. 45 Vzory platových výměrů str. 46 Posuny mezi nařízením vlády 251/1992 Sb. a nařízením vlády 330/2003 Sb. str. 48 Odměňování je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení sloužící k motivaci zaměstnanců. Nárokovost odměny za vykonanou práci je založena zákoníkem práce, který je obecně závazným právním předpisem pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance. V souladu s 111 ZP náleží zaměstnanci za vykonanou práci mzda nebo plat podle zvláštního právního 2

3 předpisu (zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění). Základními systémy odměňování jsou: a) zákon o mzdě ( č. 1/1992 Sb.) b) zákon o platu ( č. 143/1992 Sb.) 1. Zákon o mzdě zisk - uplatňují ho zaměstnavatelé, jejichž hlavní činnost směřuje ve většině případů k dosažení zisku (uplatňují ho ale také veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny, občanská sdružen, nadace, politické strany atd.) volnost smluvních vztahů zákon stanovuje pouze minimální mzdové nároky zaměstnanců. Zaměstnavatel volí takové formy a výši mzdy, které jsou pro něho optimální z hlediska dosahování zisku i z hlediska motivace zaměstnanců. 2. Zákon o platu činnost zaměstnavatele je financována z veřejných zdrojů (v případě příspěvkových organizací je rozhodující míra financování z veřejných zdrojů) formy platu a jeho převážná výše je upravena tímto zákonem minimální prostor pro vyjednávání v kolektivní smlouvě Vedle těchto základních systémů existují specifické systémy, např. Systém odměňování státních zástupců soudců, poslanců a ústavních činitelů členů zastupitelstev v obcích a krajích apod. Resort školství Převaha zákon o platu ZÁKON O PLATU Hlavní zásady zákona o platu: 1) Odměňování podle vykonávané práce 2) Odměňování v závislosti na dosaženém vzdělání 3) Odvětvová srovnatelnost práce stejně náročné zařazeny do stejných platových tříd 4) Rozhodující podíl platu tvoří nárokové složky Upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost všech zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž zaměstnavatelem je Česká republika územní samosprávný celek (obec nebo kraj) 3

4 státní fond příspěvková organizace (za předpokladu, že příspěvek na její činnost z rozpočtu zřizovatele, popř. úhrady podle zvláštních zákonů, jsou vyšší nebo rovny výdajům organizace na platy a odměny za pracovní pohotovost). Plat Plat je peněžité plnění, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za vykonanou práci. Plat je tvořen jen takovými složkami, které stanoví zákon nebo prováděcí předpis. Platem nejsou některá peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s pracovněprávním vztahem, např.: náhrady platu odstupné cestovní náhrady odměna za pracovní pohotovost apod. Složky platu Nárokové platový tarif vždy (je určen platovou třídou a platovým stupněm) příplatek za vedení u vedoucích zaměstnanců příplatek za zastupování příplatek za noční práci příplatek za práci v sobotu a v neděli plat za práci přesčas (pokud zaměstnanec nezvolí náhradní volno za práci přesčas) zvláštní příplatek u zaměstnanců, kteří mají ztížené podmínky výkonu práce stanoví zákon nebo prováděcí předpis příplatek za dělenou směnu plat za práci ve svátek (pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na poskytnutí platu místo náhradního volna) další plat za podmínek stanovených zákonem nebo prováděcím předpisem Nenárokové osobní příplatek odměny Platový tarif - určen platovou třídou a platovým stupněm. Platová třída 4

5 Stanoví nejnáročnější druh činnosti, který zaměstnavatel může na zaměstnanci požadovat v rámci sjednaného druhu práce. Platový stupeň Stanoví počet započtených odpracovaných let. Je ovlivněn jednak dosaženým vzděláním (stupněm), jednak dosaženou praxí a dále také tzv. náhradními dobami. U dosažené praxe se rozlišuje: praxe v oboru požadované práce po splnění kvalifikačních předpokladů stanovených katalogem prací nebo zvláštním předpisem plný zápočet (zvláštním předpisem je pro pedagogické pracovníky vyhláška č. 139/1997 Sb.) praxe v oboru požadované práce před splněním kvalifikačních předpokladů zápočet v rozsahu 4/5 jiná praxe zápočet v rozsahu 0 2/3 praxe pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo podobného zaměření de facto praxe v oboru požadované práce. Náhradní doby: vojenská základní nebo náhradní služba plný zápočet civilní služba zápočet v rozsahu základní vojenské služby mateřská a další mateřská, popř. rodičovská dovolená nebo doba trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce MD, DMD, popř. RD zápočet v rozsahu, jaký v té době stanovoval zákon, maximálně však v rozsahu 6 let při jakémkoliv počtu dětí péče o těžce zdravotně postižené dítě zápočet viz MD Vzdělání Ovlivňuje jednak zápočet plný nebo v rozsahu 4/5 a jednak odpočet let za neplnění vzdělání stanoveného v katalogu nebo ve zvláštním předpisu. Stanoví prováděcí předpis k zákonu o platu. Zařazování do platových tříd Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do platových tříd podle nejnáročnější činnosti, kterou na něm požaduje v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a na základě plnění kvalifikačních předpokladů, popř. kvalifikačních požadavků, pokud je stanovil vnitřním platovým předpisem (viz 4 odst. 1 zákona o platu a 3 nařízení vlády 330/2003 Sb.). K zařazování do platových tříd slouží katalog prací. Dosud platí 12-ti třídní katalog, který je součástí nařízení vlády č. 251/1992 Sb., v platném znění, nařízení vlády 253/1992 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 79/1994 Sb., v platném znění. Od nabývá účinnosti nový 16-ti třídní katalog prací, který je upraven nařízením vlády č. 469/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. 5

6 ZAŘAZOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ UČITEL, MISTR ODBORNÉ VÝCHOVY UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY 8. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřských školách podle vzdělávacího programu. Učitelky, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vzdělávacího programu. 9. platová třída 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení: převod většiny učitelek ze současné 7. pl. tř. 10. platová třída 1. Tvorba vzdělávacího programu mateřské školy a tvorba speciálních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích programů v rámci mateřské školy. převod ze současné 8. pl. tř., ředitelky MŠ UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 9. platová třída 3. Výchovně vzdělávací činnost v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. 10. platová třída 2. Výchovně vzdělávací činnost při praktickém vyučování studijních oborů. 6

7 Doporučení: převod z 9., popř. z 8. pl. tř. 11. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost při praktickém vyučování náročných studijních oborů. Za náročné studijní obory lze považovat např. skupinu oborů 26 elektrostrojírenství Doporučení: převod z 10., popř. z 9. pl. tř. 2. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností a rozvíjení talentu žáků ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech podle učebních dokumentů a dalších metodologických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. Začínající učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů vykonávající činnosti pod vedením uvádějícího učitele. Doporučení: učitelé, kteří neplní vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a k výkonu své práce potřebují metodologická doporučení. 3. Komplexní koordinace výuky v praktickém vyučování ve škole se znalostmi a dovednostmi z jiných studijních oborů a s teoretickým vyučováním. Doporučení: učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování. 12. platová třída 1. Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů v rámci schválených učebních dokumentů ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a individuální přístup k žákům spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky. Učitelé, kteří při tvorbě vlastních učebních dokumentů transformují roční obsah učební látky do jednotlivých vyučovacích hodin v návaznosti na ostatní vyučované předměty. Doporučení: učitelé, kteří plní vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, kterým nemusí zaměstnavatel poskytovat metodologická doporučení. MISTR ODBORNÉ VÝCHOVY 9. platová třída 2. Výchovně vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání zakončené závěrečnou zkouškou. Doporučení: převod ze současné 7. pl. tř. 7

8 3. Výchovně vzdělávací činnost v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. 10. platová třída 2. Výchovně vzdělávací činnost při odborném výcviku náročných učebních oborů. Za náročné učební obory lze považovat např.: H/004 Mechanik elektronických zařízení H/002 Spojový mechanik - sdělovací sítě nově připravovaný obor Mechatronik, dále H/001 Automechanik H/001 Reprodukční grafik Doporučení: převod ze současné 8. do 9. pl. tř. 11. platová třída 3. Komplexní koordinace výuky v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku ve škole se znalostmi a dovednostmi z jiných studijních nebo učebních oborů a s teoretickým vyučováním. Doporučení: vrchní mistr odborné výchovy nebo učitel řídící provoz dílen, praktické vyučování nebo odborný výcvik (integrované školy) PEDAGOG-METODOLOG 11. platová třída Metodolog učitel pro mateřské školy 1. Stanovování koncepce rozvoje vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu. metodik vytvářející koncepci vzdělávání MŠ v zařízeních dalšího vzdělávání ped. prac. 12. platová třída Metodolog - učitel praktického vyučování, mistr odborné výchovy, vychovatel, pedagog volného času, speciální pedagog 1. Tvorba koncepcí rozvoje učebního oboru nebo praktického vyučování studijního oboru nebo skupiny příbuzných oborů. 8

9 Doporučení: zástupce ředitele pro praktické vyučování nebo odborný výcvik nebo gestor učebního oboru, popř. skupiny učebních oborů. 2. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. Doporučení: pedagogičtí pracovníci pověření zaměstnavatelem metodickou činností k ostatním pedagogům, metodici pedagogických center, odborní pracovníci speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden. 13. platová třída Metodololog učitel ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, 1. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu a tvorba zásadních učebních dokumentů včetně jejich obsahového zaměření nebo specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu a tvorba zásadních učebních dokumentů včetně jejich obsahového zaměření tuto část charakteristiky činnosti lze uplatňovat až po úpravě školského zákona, kterým budou stanoveny rámcové vzdělávací programy. Specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky a psychologie mohou vykonávat výchovní poradci nebo ředitelé, popř. zástupci ředitelů nebo jiní vedoucí pedagogové škol, kteří absolvovali: 1. Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství, realizované v rámci DVPP v programu celoživotního vzdělávání v rozsahu nejméně 350 hodin Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, 2. akreditované vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - obor Školský management, realizované Pedagogickou fakultou UK, 3. kvalifikační studium pro výchovné poradce v rozsahu nejméně 4 semestrů na vysoké škole (viz příloha č. 1 písm. B vyhl. Č. 139/1997 Sb.).. Zařazení absolventů jiného studia zaměřeného na školský management do 13. platové třídy zatím není možné. Studium na PedF UK Praha probíhalo podle vzorových učebních plánů stanovených MŠMT tak, aby kvalita studia a její ověřitelnost i náročnost byly srovnatelné s nároky přípravy na lékařskou atestaci. MŠMT posoudí do obsah, rozsah a náročnost studia školského managementu na jiných vysokých školách a vydá stanovisko k možnosti jeho uznání. 14. platová třída 9

10 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání. Lze zařadit pouze ty pedagogy, kteří budou pověřeni prostřednictvím VÚP nebo NÚOV tvorbou celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání ASISTENT PEDAGOGA 4. platová třída 1. Pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků. Doporučení: současný pomocný vychovatel. 2. Pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. Doporučení: současný pomocný vychovatel 6. platová třída 1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků. 2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. 7. platová třída 1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi podle stanovených osnov a pokynů. 8. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na specifické potřeby dítěte nebo žáka nebo skupiny dětí nebo žáků ve třídě nebo výchovné skupině VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEL 12. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol. 10

11 13. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění. 14. platová třída 1. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací. 15. platová třída 1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků VYCHOVATEL Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce (viz 2 nařízení vlády č. 469/2002 Sb.) VYCHOVATEL ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU 8. platová třída 1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte nebo žáka, jeho zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle vzdělávacího programu. Vychovatelé, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vlastních výchovně vzdělávacích programů. 11

12 9. platová třída 1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí a mládeže nebo specificky rozvíjejí osobnost dítěte nebo žáka včetně usměrňování variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. 2. Odborné usměrňování zájmových aktivit specializovanými metodami výchovné práce, například vůči problémovým dětem. Doporučení: převod z 8., popř. 7 pl. tř. 10. platová třída 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu v rámci školy nebo školského zařízení. 2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení. 3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních. Doporučení: převod z 9. pl. tř., vedoucí vychovatel, ředitel právního subjektu VYCHOVATEL V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY, OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČE 9. platová třída 3. Komplexní výchovně vzdělávací činnost ve školách nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zaměřená na specifické potřeby žáků, svěřenců nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovně vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovně vzdělávací činnosti dětí, žáků, svěřenců nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení: převod ze 7. pl. tř. 10. platová třída 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování 12

13 cílených opatření k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu v rámci školy nebo školského zařízení. 2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení. 3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních. 6. Vyhodnocování výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření. Doporučení: převod z 8. pl. tř. 11. platová třída 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovně vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví. 2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností. 4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností. Doporučení: převod z 9. pl. tř., vedoucí vychovatel v dětských domovech. 12. platová třída 1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology. Doporučení: vedoucí vychovatel diagnostického ústavu 2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojená s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví. Doporučení: ředitel dětského domova, vedoucí vychovatel výchovného ústavu. 13

14 VYCHOVATEL V DOMOVECH MLÁDEŽE 8. platová třída 1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte nebo žáka, jeho zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle vzdělávacího programu. Vychovatelé, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vlastních výchovně vzdělávacích programů. 9. platová třída 1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí a mládeže nebo specificky rozvíjejí osobnost dítěte nebo žáka včetně usměrňování variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. 2. Odborné usměrňování zájmových aktivit specializovanými metodami výchovné práce, například vůči problémovým dětem. Doporučení: převod z 8. pl. tř. 10. platová třída 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu v rámci školy nebo školského zařízení. 2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení. 3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních. Doporučení: převod z 9. pl. tř., popř. vedoucí vychovatel 11. platová třída 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovně vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví. 4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností. 14

15 Doporučení: vedoucí vychovatel, popř. vedoucí domova mládeže při střední škole (zástupce ředitele školy pro domov mládeže) 12. platová třída pedagog - metodolog 2. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. Doporučení: ředitelé právních subjektů SPECIÁLNÍ PEDAGOG Nejedná se o učitele ve speciálních školách, ale o speciální pedagogy v poradenských zařízeních speciálně pedagogických centrech a PPP. 11. platová třída 1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí a mládeže se zdravotním postižením se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji. 2. Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí a mládeže. 3. Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů. 4. Příprava a odborné vedení speciálně pedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje. 5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí a mládeže se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení: převod z 9. pl. tř. 12. platová třída 1. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi a mládeží se zdravotním postižením a 15

16 náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením ve škole a v rodině. 2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství. 3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Doporučení: převod z 10. pl. tř. 13. platová třída 1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod). Doporučení: ředitelé výchovných a diagnostických ústavů LEKTOR-INSTRUKTOR 6. platová třída 1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování žáků, dětí a mládeže. 2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. odpovídá asistentovi pedagoga 7. platová třída 1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů. odpovídá asistentovi pedagoga 16

17 2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t. 8. platová třída 1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 t. a vozidel určených pro dopravu 10 a více osob včetně řidiče. 2. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění. 3. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění. 4. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa. 5. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor). 9. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. odpovídá výchovně vzdělávací činnosti v předmětech řízení silničních motorových vozidel 2. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních. 3. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel, včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání záučního listu. 17

18 4. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně. 5. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností. 6. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků. 10. platová třída 1. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel. 2. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel. 3. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě. 4. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky. 5. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností. 6. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR. 7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů. 11. platová třída 1. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek. 2. Koncepční, metodická a obsahová příprava kurzů knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s národní a regionální působností. 3. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy. 18

19 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce (viz 2 nařízení vlády č. 469/2002 Sb.) 8. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost dětí a mládeže nebo dospělých v oblasti volného času se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle výchovně vzdělávacího programu. Pedagogové volného času, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vlastních výchovně vzdělávacích programů. 9. platová třída 1. Výchovně vzdělávací činnost dětí a mládeže nebo dospělých v oblasti volného času s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj. 2. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti volného času pro předškolní zařízení, školy, školské zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, mládež i dospělé. Doporučení: převod z 8. pl. tř. 10. platová třída 1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a mládeže. 2. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty. 19

20 Doporučení: převod z 9. pl. tř. 11. platová třída 1. Tvorba obecných celostátních forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže. 2. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží. Doporučení: odborní pracovníci s VŠ vzděláním v magisterském studijním oboru, ředitelé DDM 12. platová třída 1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje jednotlivých oblastí volného času dětí a mládeže (oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických jevů, oblasti zájmových aktivit a pobytových akcí a environmentálního vzdělávání). Doporučení: ředitelé krajských DDM 13. platová třída 1. Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti volného času. Doporučení : odborní pracovníci (viz 11. pl. tř.) IDM Praha, SVIS Prachatice a IZV Hořovice. 20

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II. METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě Citace: 222/2010 Sb. Částka: 76/2010 Sb. Na straně (od-do): 2642-2946

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Tímto nařízením se stanoví zařazení

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. března 2007

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní předpis Č.j.: OUKR/1/2015 Spis. sk.: 10.1. A5 V Křenovicích dne 1. ledna 2015 Působnost Všichni zaměstnanci

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více