o činnosti a hospodaření organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti a hospodaření organizace"

Transkript

1 Domov pro seniory Trutnov R.Frimla Trutnov IČO Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok

2 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt příspěvková organizace k usnesením Městského zastupitelstva Trutnov č /8 ze dne Zřizovací listina byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova č /4 ze dne Název: Sídlo: Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936, Trutnov V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. poskytuje Domov pro seniory Trutnov pobytové služby sociální péče celoročně v nepřetržitém provozu. 1.1.Veřejný závazek Posláním organizace je poskytování a zajištění sociálních služeb na takové úrovni, která umožní uživateli prožít aktivní a důstojné stáří v prostředí a za podmínek, které se v co největší míře přibližují přirozenému prostředí vlastního domova. Hlavním cílem je zachování kvality života poskytováním služeb, které zajistí uživateli potřebnou podporu pro zlepšení nebo alespoň udržení soběstačnosti, schopností a dovedností, vycházejících z jeho individuálních potřeb, zvyklostí a přání, při zachování lidské důstojnosti a nezávislosti. Principy, dle kterých je sociální služba poskytována: důsledné plnění stanovených bodů etického kodexu zařízení, navázání kontaktu s uchazečem o službu již v jeho domácnosti a společná příprava na jeho příchod do zařízení, plánování rozsahu služeb s každým uživatelem individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí, podpora uživatele při využívání veřejných služeb a začleňování do společnosti, zachování vazby na rodinu a blízké osoby, vytvoření kvalitní týmové práce pracovníků v přímé péči o uživatele, dalším vzděláváním zajistit prohlubování jejich znalostí a dovedností, Cílovou skupinu tvoří zejména občané - senioři města Trutnova, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc při zabezpečování základních životních a osobních potřeb jinou osobou Kde služby poskytujeme Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče na dvou pracovištích umístěných v prostorách budov ul. R.Frimla 936, Trutnov a ul. Dělnická 162, Trutnov. Pracoviště R. Frimla 936 Toto pracoviště bylo uvedeno do provozu v únoru Jedná se o zcela novou budovu, která navazuje na objekty domů s pečovatelskou službou. Kapacita pracoviště je 93 lůžek. Ve čtyřpodlažní budově se nachází převážně dvoulůžkové pokoje se samostatným hygienickým zařízením a balkonem. Pokoje jsou situovány na jihozápad. Společné prostory 2

3 tvoří dále jídelna, čajové kuchyňky, klubovny a rehabilitační místnosti. Součástí objektu je i stravovací a prádelenský provoz, prostory určené pro kadeřnici a pedikérku. V okolí je upravená zeleň s lavičkami, altánem a fontánou. Pracoviště Dělnická 162 Pracoviště se nachází ve třípodlažní budově, která je umístěna ve středu obce, je bezbariérová a byla uvedena do provozu v únoru roku Kapacita zařízení je 31 lůžek Uživatelé jsou ubytováni v 10 obytných jednotkách, jejichž součástí jsou převážně třílůžkové pokoje, dále sociální zařízení a předsíňka. Ve společných prostorech mají k dispozici jídelnu, místnost pro terapie, odpočinkové kouty, terasu a upravenou zahradu. Celková kapacita na obou pracovištích je 124 lůžek. 1.3 Stanovené cíle organizace pro rok Uspořádání zábavného dne pro uživatele, spolupráce s mateřskými a základními školami na společné terapie 2. Výměna oken Dělnická, malování ubytovacích a společných prostor domova 3. Dovybavení skříňovými sestavami pro uživatele na pracovišti Dělnická 4. Proškolování pracovníků v přímé péči ve všech oblastech komunikace 5. Zajištění supervize pro zaměstnance domova 6. První kroky k nastavení koncepce sociálního úseku navýšení počtu aktivizačních pracovníků 7. Stanovení koordinátora individuálních plánů na každém oddělení p. Frimla 8. Zpracování metodiky na umísťování uživatelů a zavedení do praxe 9. Archivace provedení skartace za organizaci dle skartačního řádu 10. Uvedení nastavené koncepce zdravotního úseku do praxe 3

4 Zhodnocení plnění stanovených cílů: Jedním z cílů organizace bylo uspořádání zábavného dne pro uživatele a dále zahájit spolupráci s mateřskými a základními školami na společné terapie. Jak zábavné odpoledne, tak spolupráce se školskými zařízeními na terapie se uskutečnila a velmi osvědčila, což nás přesvědčilo o tom, že budeme v těchto oblastech pokračovat i v dalších letech. Dalším z cílů organizace byla údržba většího rozsahu na pracovišti Dělnická. V uplynulých letech se organizace plně soustředila na zprovoznění a dovybavení nového pracoviště R. Frimla a naše druhé pracoviště v Dělnické ulici tím pádem muselo vyčkávat. To se již v průběhu posledních dvou let začalo měnit a nyní se všechny síly organizace upínají ke zdokonalení a vylepšení prostředí i na tomto našem pracovišti. Chceme, aby se podmínky poskytované péče a nabídky služeb na obou pracovištích srovnaly. V tomto roce byla provedena na budově v Dělnické ulici výměna oken, vymalování celého objektu a dovybavení pokojů novými skříňovými sestavami a policemi s elektrickými rozvody - stanovený cíl se podařilo splnit na výbornou. I v tomto roce proběhlo školení pracovníků přímé péče dle stanoveného vzdělávacího plánu, který byl převážně zaměřen na komunikaci a přístup k uživatelům. V průběhu roku navštěvoval náš domov nezávislý odborník supervizor, který svými návštěvami určitě přispěl k vylepšení vzájemných vztahů na pracovišti. Spolupráce se osvědčila - cíl byl splněn. Na sociálním úseku byla nastavena koncepce, kde je zdůrazněn větší podíl práce aktivizačních pracovníků. Z této koncepce vznikl požadavek na navýšení počtu aktivizačních pracovníků. Naší žádost o navýšení pracovníka zřizovatel schválil. Na úseku přímé péče došlo k vytvoření tzv. koordinátora individuálních plánů toto vedení spolupracovníků v oblasti individuálních plánů se osvědčilo. Stanovené cíle i v této oblasti se opět podařilo splnit. Na zdravotním úseku byla navržená koncepce jak všeobecných sester, tak rehabilitace. Tato navržená koncepce se měla postupně uplatňovat v praxi. Zde se nepodařilo cíl dle plánu naplnit z důvodu personální změny vedoucí úseku. Po uplynutí roku můžeme prohlásit, že cíle stanovené pro rok 2013 se nám dařilo plnit Statistika a) Žádosti o umístění Rok Počet přijatých žádostí Počet umístěných Počet žadatelů v pořadníku Přijaté žádosti Umístěno Pořadník Graf zobrazuje poměr přijatých a uspokojených žádostí na umístění. V počtu žadatelů v pořadníku jsou i žadatelé, kteří nástup do domova odložili na pozdější dobu. 4

5 b) Obložnost: počet míst v domově počet uživatelů k průměrná obložnost za celý rok 96,10% 98,04 % 99,06% 96,27% Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem roku. Procento obložnosti ukazuje, že naší snahou je obsadit uvolněné místo novým uživatelem v co nejkratším termínu, vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů a v neposlední řadě i z důvodu získání finančních prostředků za pobyt. Nižší obložnost v roce 2013 je způsobena nepříjímáním uživatelů v období 3 měsíců vzhledem k přesunu 15 uživatelů na pracoviště Frimla z důvodu stavebních úprav (výměna oken) na pracovišti Dělnická. c) Věková skladba uživatelů služby: Do 65 roků Do 75 roků Do 85 roků Do 95 roků Nad 96 roků Průměrný věk klientů 83,4 let 83,6 let 83,9 84, Do 65 let let let let nad 96 let Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila, zvyšuje se podíl uživatelů, kteří dosáhli věku v rozmezí let. Průměrný věk všech uživatelů byl k ,0 let. Z celkového počtu 124 uživatelů bylo k žen, jejichž průměrný věk je 84,1 a 25 mužů, jejichž průměrný věk je 83,9 let. d) Umístění do domova Rok Celková kapacita Počet umístěných Z toho Frimla Z toho Dělnická celkem

6 kapacita Celkem R.Frimla Dělnická e) Příspěvek na péči. Složení uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči: Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 bez příspěvku na péči I.stupeň (lehká závislost) II.stupeň (středně těžká závislost) III.stupeň (těžká závislost) IV.stupeň (úplná závislost) Příspěvek na péči byl k přiznán celkem 120 uživatelům (96,8% z celkového počtu 124 klientů). 4 uživatelé mají podanou žádost o přiznání příspěvku na péči, zatím však nevyřízenou. Jedná se o uživatele, kteří byli nově umístěni. Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 120 uživatelů, kterým byl přiznán, činila 6 800,-Kč/ měsíčně Zájmové akce pro uživatele Naši uživatelé měli možnost účastnit se jako každý rok rozmanitých akcí, o které nebyla nouze. Podrobný popis většiny pořádaných akcí, včetně fotodokumentace najdete na našich webových stránkách 6

7 Výlety, projížďky a procházky Vzhledem k tomu, že uživatele z důvodu věku již větší pohyb a delší cesta autobusem zmáhá, zvolili jsme raději výlety do blízkého okolí. (Buřtárna u Pěti buků, Dvoračka, Restaurace Národní dům, restaurace Bonanza, Kavárna divadla Uffo, cukrárna Rozmach, Ratibořice a Gablenz). Narozeninové párty a přivítání nových uživatelů Každý měsíc probíhala oslava s občerstvením a společenským programem. Připravíme pořádný narozeninový dort a malou pozornost kytičku pro oslavence. Oslavenci jsou vždy ti, kteří se v daném měsíci narodili. Zároveň při této příležitosti vítáme uživatele, kteří teprve do domova nastoupili.. Připravený program, zpěv a další vystoupení jsou nejen pro ně, ale pro každého, kdo chce slavit s námi. Vystoupení dětí z mateřských škol, besedy, koncerty Je již samozřejmostí, že na naše uživatele nezapomínají ani ti nejmenší a pravidelně nás navštěvují. Se svým velikonočním a vánočním pásmem básniček a písniček. Děti z trutnovských mateřských a základních škol nás potěší svým vystoupením a vlastnoručně vyrobenými dárky. S dětmi z mateřských škol jsme navázali spolupráci i při rukodělných činnostech a společně jsme pekly velikonoční perníčky a vyráběly výzdobu. Se svým programem nás navštívili Stacionář Trutnov, studentky Střední zdravotnické školy a kouzelník Waldini. Pořádáme besedy spojené s promítáním, navázali jsme spolupráci s Muzeem Podkrkonoší, kam s mobilními uživateli pravidelně docházíme na výstavy a pro ty méně pohyblivé probíhají zajímavé přednášky přímo v domově. 7

8 Pořádáme pro uživatele také koncerty různých žánrů pěvecký sbor Chorea Corcontica, Základní umělecká škola pěvecký sbor Piacere, pan Šedivý s pásmem písní K. Hašlera, hudební vystoupení pana Meisnera, harmonikář pan Mimra a pan ing. Vavřík. Celorepubliková sportovní akce. Tento rok jsme se opět zapojili do celorepublikové sportovní akce Motomed-tours a Rotoped-tours. Tato akce probíhala od října. Navštívila nás paní doktorka Mathesová z Národní sítě podpory zdraví o. s. Přivezla všem účastníkům této akce diplomy, drobné ceny a pogratulovala nám k velkému počtu účastníků. Rotopedtours a Pěškotours je projekt pro seniory, který si klade za cíl zlepšit jejich kondici a zdraví. Každý ušel nebo ujel to, co zvládnul každý metr je úspěchem. Společně všech našich 53 účastníků ušlo metrů a ujelo metrů. Vlastní tvorba Pletení, háčkování, práce s papírem za použití různých výtvarných technik (qulling), pletení košíků a ozdob z novinového papíru, práce se sádrou a modelovací hmotou, výroba výzdoby domu z přírodnin, výroba papírových modelů staročeské vesnice - oblíbené je i vaření, pečení (cukroví, beránek, koláče, lívance, bramboráky, langoše ap.). Velmi oblíbené a vyhledávané jsou biblické hodiny s panem farářem z církve Husitské. Mezi oblíbené aktivity patří posezení v odpočinkových koutech domova, u klecí s našimi papoušky a akvarií s rybičkami. Další oblíbenou aktivitou je vzpomínková terapie, trénování paměti a společné zpívání. 8

9 Sportovní aktivity Mimo těch vlastních sportovních aktivit (hraní kuželek, šipek, dechových a relaxačních cvičení, kondičního cvičení, pétanque, boccia) a cvičení na nově vybudovaném hřišti pro seniory na zahradě domova, se účastníme sportovních her pořádaných v našich okolních domovech důchodců v Lamperticích, Pilníkově a Olympiády pro seniory v Havlovicích. V tomto roce jsme sami pořádali zábavné květnové odpoledne s hudbou, vystoupením a soutěžemi. Po vyhlášení výsledků sportovního klání nám k tanci a poslechu a zahrál pan Meisner. Na přípravě občerstvení se podíleli i uživatelé. Poděkování patří rovněž našim sponzorům, kteří nám darovali potraviny a nápoje na přípravu občerstvení a také ceny pro všechny zúčastněné sportovce. 9

10 Internetová kavárna Pracovnice přímé péče se individuálně věnují uživatelům a učí je např. komunikovat s rodinou a známými prostřednictvím u nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace, fotky atd. 1.6 Hodnocení kvality poskytovaných služeb názory uživatelů na chod domova: Ve snaze poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby, které by odpovídaly jejich individuálním přáním a požadavkům, proběhlo jako každý rok dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména připomínky uživatelů, a to s přihlédnutím k plnění standardů kvality. Pro dotazníkové šetření byly vytvořeny dotazníky na oblast spokojenosti s kvalitou služeb pro uživatele a Dotazník spokojenosti příbuzných a známých se službami, které pro jejich blízké poskytujeme. Výstupy z těchto dotazníků jsou pro nás důležitým pracovním materiálem, jehož prostřednictvím mají uživatelé, jejich blízcí, příbuzní a přátelé možnost dotvářet a měnit současnou podobu služeb, které naše zařízení nabízí. Značná část z nich byla ze strany vedení domova akceptována a postupně uváděna do praxe. Pozitivním zjištěním je, že z výsledků šetření vyplynulo, že poslání a cíle domova jsou naplňovány. Z dotazníků spokojenosti se službou vyplynulo, že se uživatelům i rodinným příslušníkům prostředí domova líbí a jsou s bydlením spokojeni, tento rok oceňovali vkusné barevné vymalování interiéru domova. Uživatelé jsou v převážné většině spokojeni se svým klíčovým pracovníkem, s respektováním soukromí personálem a s jeho chováním, vstřícností a ochotou. V otázce vztahů s ostatními uživateli nejčastěji odpovídali, že jsou vztahy dobré. Mezi nejoblíbenější aktivity domova uživatelé uváděli: poslech radia, sledování Tv, procházky, zpívání, trénování paměti a canisterapii. V otázce možnosti stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby odpověděli uživatelé, že o této možnosti vědí, ale nemají si na co stěžovat. Nabídka vyplnění volného času se uživatelům jeví jako dostatečná. V otázce, jestli vnímají domov pro seniory jako jejich současný domov, byla většina odpovědí ano. Odpověď zatím ne, je také u některých uživatelů pochopitelná, z důvodu krátkého období stráveného v domově Dobrovolnictví a odborná praxe : Na našem pracovišti R. Frimla probíhají v pravidelných intervalech odborné praxe studentů Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné. V průběhu roku jsme také umožnili u nás vykonat praxi několika studentům humanitních oborů vysokých škol. V tomto roce opět pokračujeme ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají dobrovolnickou činností. Jedná se o Oblastní charitu Trutnov dobrovolnické centrum. Prostřednictvím této organizace k nám docházelo 20 dobrovolníků, kteří u nás strávili 250 hodin převážně činnostmi s uživateli (čtení, doprovody na výlety, hraní společenských her apod.) Jejich činnost je pro nás velkým přínosem Ostatní Den otevřených dveří proběhl v domově v rámci Týdne sociálních služeb ČR Den otevřených dveří. Veřejnost byla o této akci předem informována na našich www stránkách a v místním tisku. Domov navštívil tentokrát velký počet zájemců. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si společné i ubytovací prostory domova na 10

11 pracovišti R. Frimla a zároveň zhlédnout výstavku prací našich uživatelů a prohlédnout si fotografie z našich akcí. Výklad o provozu domova jim poskytovaly sociální pracovnice, zájemci také obdrželi propagační materiály se základními informacemi o domově. 2. Zhodnocení výsledků hospodaření 2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání Celkové výnosy v roce 2013 činily celkem ,67 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) v roce 2013 činila ,- Kč (z toho příspěvek na provoz od MÚ TU ,- Kč, účelový příspěvek na výměnu oken ve výši ,-Kč, dotace z MPSV ČR ,- Kč, dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ,- Kč), ostatní příjmy byly ,67 Kč z toho příjmy za poskytované služby úhrada za pobyt ,- Kč, příspěvek na péči ,- Kč, úhrady ze zdravotních pojišťoven ,73 Kč. Dotace na investice byla v roce 2013 poskytnuta ve výši 600tis. Kč na obnovu vybavení nákup sprchových lůžek, obnova prádelenské technologie nákup v roce Celkové náklady na činnost zařízení k činily ,98 Kč. Hospodářský výsledek k organizace vykazuje ve výši ,69 Kč. 2.2 Investiční činnost Organizace požádala zřizovatele o převod provozních prostředků ve výši ,- Kč do investičního fondu. Tyto prostředky budou použity v následujících letech na nákup sprchových lůžek a obnovu vybavení pomocných provozů /prádelna, stravovací provoz/. V roce 2013 byl z investičního fondu zakoupen Server HP ProLiant + příslušenství Pracovníci a mzdové prostředky Limit mzdových prostředků pro rok 2013 byl stanoven ve výši ,- Kč (z toho prostředky na platy ,- Kč a OON ,- Kč). Čerpáno bylo k ,- Kč na platy, a na OON ,- Kč. Z rozpočtu MPSV byly použity mzdové prostředky ve výši ,- Kč. Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2013 činil: 82,2 Struktura zaměstnanců. Úvazek Počet pracovníků Ředitel 1 1 Ekonom 1 1 Mzdová účetní, personalistka 1 1 Administrativní pracovnice 1 1 Technický pracovník 1 1 Vedoucí úseku stravování 1 1 Celkem THP 6 6 Vedoucí zdravotní a přímo obslužné péče 1 1 Všeobecná sestra vedoucí oddělení 4 4 Všeobecná sestra 9,5 10 fyzioterapeut 1 3 ergoterapeut 1 0 masér

12 PSS-přímá obslužná péče PSS základní výchovná péče 2 2 PSS pod dohledem sociálního pracovníka 1 1 Sociální pracovnice 2 2 Vedoucí sociálního úseku 1 1 Celkem Přímá péče 53,5 54 Uklizečky 9,4 10 pradleny 2,75 3 Kuchařky 5 5 Pracovník obchodního provozu 2 2 Údržbář 1,75 2 Provozní pracovníci celkem 20,9 22 Celkem za organizaci 80,4 82 Průměrný plat v organizaci ,- Kč 2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) Doplňková činnost v roce 2013 nebyla realizována. 2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje V roce 2013 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši ,- Kč. Finanční dary jsou pro nás velkou pomocí, ze které se převážně hradí kulturní a sportovní akce a také pomůcky na terapie. 2.6 Finanční fondy Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Stav fondu k činil ,50 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2013 činila ,- Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2013 ve výši ,31,- Kč /obědy, dary peněžní poukázky FOKUS PASS/. Stav fondu k činí ,19 Kč. Fond reprodukce investičního majetku (FRM) Stav fondu k činil ,79 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2013 činila ,92 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši ,- Kč. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na nákup serveru v částce ,- Kč. V průběhu roku jsme požádali zřizovatele o převod 600 tis. Kč z provozního příspěvku do investičního fondu /plánován nákup sprchových lůžek, obnova prádelenské technologie,. Dne nám tento převod byl schválen Zastupitelstvem Města Trutnov. Stav fondu k činí ,71 Kč. Rezervní fond (RF) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření -stav fondu k činil ,17 Kč. Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2013 činila ,47 Kč. Čerpání bylo použitím daňové úspory za r ve výši ,- Kč. Zůstatek fondu k činí ,64 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů stav fondu k činil ,60 Kč. Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2013 byla ,- Kč /peněžní dary/.čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2013 bylo v celkové částce ,- Kč /kulturní akce pro uživatele/. Zůstatek fondu k činí ,60 Kč. Fond odměn (FO) Stav fondu k činil ,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2013 nebyl proveden /neschváleno Radou města/. Čerpáno z fondu v roce 2013 nebylo. Zůstatek fondu k činí ,99 Kč. 12

13 2.7 Péče o spravovaný majetek Domov pro seniory působí ve dvou budovách, které jsou majetkem Města Trutnov. Budova v ulici Dělnická 162 byla převedena do správy organizace, nová budova v ulici R. Frimla 936 byla od rovněž předána do správy organizace. Celkový objem oprav včetně revizí provedených v roce 2013 činil ,18 Kč /revize ,- Kč, opravy a udržování ,18 Kč/. V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu - na pracovišti Dělnická - výměna oken výběrové řízení vyhrála firma K.T.O. Třebechovice nad Orebem, montáž nových polic nad postele, kde jsou umístěny elektro rozvody, malování ubytovacích a společných na obou pracovištích, nákup ochranných prvků na zdi v suterénu R. Frimla. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil ,07 Kč /účet 02/ z toho: budovy a stavby ,- /účet 021/, hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil ,60 Kč/účet 022/, drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil ,47 Kč /účet 028/. Pozemky jsou evidovány v hodnotě ,- Kč /účet 031/. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2013 provedena k výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k činil ,22 Kč /účet 902/. Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob (potraviny, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k (účtování o zásobách podle metody A). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k činí ,- Kč, zůstatek na běžném účtu ,12 Kč, zůstatek na účtu FKSP ,95 Kč, zůstatek na depozitním účtu ,83 Kč. Výsledky inventarizace odpovídají údajům uvedeným v účetnictví ke stejnému datu. 2.8 Závazky a pohledávky V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2013 účtováno o účtech dodavatelé a 311 odběratelé. Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k ,31,- Kč, daň z příjmu ze závislé činnosti ,- Kč (účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění ,- Kč (účet 336) a závazky vůči zaměstnancům ,- Kč (účet 333) a ostatní závazky- pozůstalosti (účet 378/0150) ve výši ,- Kč, vratky za pobyt 12/ / ve výši ,- Kč, závazky k depozitnímu účtu 378/0450 ve výši ,- Kč a vypořádání přeplatku dotací (účet 349) ve výši 0,- Kč. Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. Celkové závazky k činí ,31 Kč. Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 377/0100 pohledávky za klienty ve výši Kč, 377/0150-dobropisy/úrok/ 871,94 Kč, na účtu 314 poskytnuté zálohy ve výši ,- Kč, na účtu 311 -pohledávky za odběrateli ve výši ,42 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k činí ,36 Kč. 2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov V roce 2013 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši ,- Kč. 13

14 3. 1 Kontrolní činnost Organizace má zpracovanou směrnici Vnitřní kontrolní systém a plán kontrol. /zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě/ Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy při namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Byly plánovány 4 kontroly v ekonomickém úseku, z kontrol sepsány zápisy, neuložena žádná nápravná opatření. Dne provedla firma Sv.OEHM, Silva Consulting Praha interní audit HACCP. Dne provedla firma Sv.OEHM, Silva Consulting Praha proškolení pracovníků v kuchyni a pracovníků vydávajících stravu v kuchyňkách/32 osob/. Další 4 kontroly byly v průběhu roku provedeny Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov předmětem kontrol bylo dodržování provozního řádu v souladu s vyhl. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření inf. onemocnění a hyg. požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Dále na vyhl. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Byla kontrolována sterilizace, dezinfekce, úklid,prádlo, odpady, zdrav. dokumentace uživatelů. Další kontroly byly zaměřeny na stravovací provoz na obou pracovištích, kontrola skladů, výdejních míst stravy, kontrola hygieny pracovního prostředí, preventivní prohlídky zaměstnanců. Na jednotlivých pracovištích probíhaly dílčí kontroly zaměřené na dodržování vnitřních předpisů a pracovních postupů převážně v oblasti přímé péče. Tyto kontroly prováděli vedoucí jednotlivých úseků a oddělení. Na vyúčtování dotace z MPSV bylo v měsíci lednu 2014 provedeno ověření správnosti účtování a použití poskytnuté dotace na r auditorskou firmou Auditea z Nového Bydžova. Závěrečná zpráva a konečné vyúčtování bylo provedeno v měsíci únoru Vyúčtování dotace 2013 z Krajského úřadu Královehradeckého kraje včetně příslušných tabulek bylo provedeno v měsíci lednu a únoru Vzdělávání Pro rok 2013 měla organizace zpracován Vzdělávací plán podle zákona č. 108/2006 Sb. Pro pracovníky přímé péče v celkovém počtu 54 pracovníků (Pracovníci v sociálních. službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci) se uskutečnily níže uvedené akreditované kurzy a školení přímo v zařízení: Akreditované kurzy: - Základy zvládání konfliktů nejen v pracovním prostředí - Péče o klienty s demencí - Náročné situace v komunikaci s klientem - Syndrom vyhoření a dušení hygiena - Práva uživatelů v soc. službách - Základy asertivity a empatie v pracovní praxi Ostatní školení: - HACCAP - ARJO, LINET využití a používání rehabilitačních pomůcek - Cygnus ovládání modulu sociální část, stravovací provoz 14

15 Dále proběhlo manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky Základy zvládání konfliktů vedoucím pracovníkem a hodnocení zaměstnanců. Pro pracovníky v přímé péči probíhaly v průběhu roku pravidelné supervize. Ostatní pracovníci se průběžně zúčastňovali školení v jejich oborech účetnictví a PAP, nové Schvalování účetních závěrek pro PO, Inventarizace, Zákoník práce, Nový občanský zákoník, mzdy- nové programy/elektronické zasílání dat a výkazů/, financování a řízení PO, zákon o sociálních službách, školení BOZP. 4. Závěr : Organizace poskytuje služby v souladu se staveným posláním a hlavním cílem. Stanovené cíle organizace pro tento rok byly splněny. Hospodaření organizace je vyvážené, nebyl překročen žádný závazný ukazatel. V Trutnově Irena Vondráčková ředitelka 15

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více