Věc: Poskytnutí informací dle žádosti ze dne podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Poskytnutí informací dle žádosti ze dne 12.4. 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"

Transkript

1 Mateřská škola Jílovská 1175/75, Praha 4 IČ: MŠ poskytla informace dle zákona 106/1999 Sb. na dotazy žadatele směřující k přijímacímu řízení zpětně 5let, kontrolní akce provedené v MŠ v posledních 5 letech, kritéria pro přijetí do MŠ v posledních 5 letech, dotazy směřující k hospodaření a příjmům MŠ z doplňkové činnosti, přijaté dary od rodičů, jaká finanční plnění nad ,-Kč MŠ měla v posledních 5 letech, používání FKSP, používání telefonu, dodavatelé potravin, účetních služeb. Věc: Poskytnutí informací dle žádosti ze dne podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Na základě Vaší žádosti datované dne a doručené Mateřské škole Jílovská 1175/75, Praha 4 (dále jen MŠ) dne Vám dle Vámi položených otázek poskytuji následující informace: S ohledem na nedostatečný počet volných míst pro přijetí všech dětí, které projeví zájem o vzdělávání v MŠ, zveřejňuje MŠ po dohodě se zřizovatelem za účelem stanovení jednoznačného způsobu hodnocení žádostí hodnotící kritéria. Od školního roku 2012/2013 jsou tato kritéria stanovena s bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií, a to na základě doporučení veřejného ochránce práv. Ředitelka MŠ stanovila kritéria shodně s usneseními Rady MČ Praha 4 (zřizovatele). V přijímacím řízení do školního roku 2008/2009 bylo vyhověno všem žádostem, které splňovaly podmínky pro přijetí, z důvodu dostatečné volné kapacity. V následujících letech již nemohlo být z kapacitních důvodů všem žádostem vyhověno. MŠ je vyhledávanou kvalitní mateřskou školou s vysokým standardem předškolního vzdělávání a z toho lze vyvodit, proč je v posledních letech vyřizováno mnohem více žádostí, než kolika může být vyhověno. V MŠ byly v posledních pěti letech uskutečněny následující kontroly: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, přeplatek pojistného ve výši 860,-Kč Kontrola pojistného plnění a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrolované období Zjištěné nedoplatky: 0, přeplatky: 0

2 Finanční kontrola příspěvkové organizace kontrolním odborem MČ Praha 4 předmětem bylo hospodaření MŠ s poskytnutým neinvestičním příspěvkem za rok Byly kontrolovány vnitřní směrnice, pokladna, inventarizace majetku, hlavní činnost a doplňková činnost MŠ. Nebyly zjištěny nedostatky, pouze ve vnitřní směrnici pro archivaci byly odkazy na neplatnou legislativu, což bylo do 15 dnů odstraněno. Výsledek cituji: Kontrolou hospodaření s neinvestičním příspěvkem nebylo zjištěno jeho nehospodárné, neefektivní a neúčelné použití, tzn., že poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného VZP bez zjištěných nedostatků Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení bez zjištěných nedostatků. V roce 2013 nebyla dosud provedena žádná kontrola. Viz bod č. 1 Od školního roku 2012/13 bylo kritériím přiřazeno bodové ohodnocení a není kladen důraz na zaměstnanost rodičů. Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání byla vždy stanovena po dohodě se zřizovatelem a na základě jeho doporučení formulovaných v usneseních Rady MČ Praha 4. Jak bylo konstatováno v odpovědi, byla kritéria pro přijímání vytvořena z důvodu nedostatku volných míst pro přijetí všech dětí. V posledních 5 letech byla stanovena následující kritéria pro přijímání dětí: 2008/9 -děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky -děti s odkladem školní docházky -děti zaměstnaných rodičů -sourozenci již docházejících dětí -děti zaměstnaných rodičů přecházející z jeslí Přijímají se děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt na území MČ Praha /10 kritéria stejná viz výše 2010/11 kritéria stejná viz výše 2011/12 kritéria stejná viz výše 2012/13 viz příloha č /14 viz příloha č. 2

3 Kritéria stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem (zřizovatel formulaci kritérií doporučuje a Rada Městské části tato doporučení schvaluje svým usnesením). Kritéria jsou zveřejněna umístěním na vývěsním místě MŠ a na informační tabuli, a to 1 měsíc před zahájením zápisu a při vydávání žádostí o přijetí je každý rodič seznámen se stanovenými kritérii a jsou mu v písemné podobě předložena. Viz přílohy č. 1 a 2., u kritérií v letech 2008/9 až 2011/12 pak dle pořadí jednotlivých kritérií. Z výše stanovených kritérií nebyla učiněna žádná výjimka. Ve dvou případech byly přijaty děti, jejichž rodiče splňovali kritérium trvalého pobytu na území MČ Praha 4, které měly v MŠ sourozence, a jejichž rodiče doložili svou zaměstnanost, které dosáhly věku tří let v lednu Podmínka dosažení věku 3 let k daného roku, není stanovena zákonem. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. S ohledem na rozsah splnění stanovených kritérií byly proto tyto děti přijaty, přestože věku 3 let dosáhly až v průběhu ledna MŠ užívá objekt pronajatý MČ Praha 4, která umožňuje a podporuje využívání prostor k pronájmu zájmových činností pro děti a schvaluje s tím související smlouvy. MŠ má tak příjmy z doplňkové činnosti. Tyto příjmy byly v letech následující: ,- příjmy (výnosy) z pronájmu a výuky kroužků 861,- pronájem služ. bytu (od r ve správě 4. Majetkové, a.s.) ,- příjmy z pronájmu a výuky zájmových kroužků ,- dtto ,- dtto ,- dtto Výše uvedené příjmy jsou vedeny v účetnictví MŠ. MŠ přijala v posledních 5 letech následující dary od rodičů: ,-Kč ,-Kč - dar rodičů na zkvalitnění vzdělávací činnosti dětí, Darovací smlouva uložena v dokumentaci MŠ ,- Kč - dar rodičů na zkvalitnění vzdělávací činnosti dětí, Darovací smlouva uložena v dokumentaci MŠ ,-Kč 2009 věcný dar rodičů knihy pro děti v hodnotě 8.800,-Kč, Darovací smlouva uložena v dokumentaci MŠ 5.000,- Kč dar od rodičů na zkvalitnění vzdělávací činnosti, Darovací smlouva v dokumentaci MŠ.

4 Vedeno v účetnictví. Veškeré rozsáhlejší opravy, údržbu budov, rekonstrukce provádí vždy 4. Majetková, a.s., jejímž jediným akcionářem je zřizovatel MŠ, tj. MČ Praha 4. Tato společnost zajišťuje i případný výběr dodavatelů a vyjednává smlouvy. MŠ provádí pouze drobnější opravy a nutnou údržbu, a to na základě provedeného interního výběrového řízení, zadávací řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách s ohledem na rozsah zakázek MŠ neprovádí oprava pískovišť, plastové orámování, oprava ,-Kč firma Magion Věra Makovičková, IČ pořízení herních prvků pro děti na školní zahradu: herní prvek Diabolo, kolébačka, domeček ,-Kč - LUCAS spol. s.r.o., IČ: financováno z vlastních fondů FRIM (Fond reprodukce investičního majetku), tj. bez použití veřejných zdrojů. Následná údržba zahrady, osazení obrub, vyrovnání terénu, osetí travním semenem ,-Kč LUCAS spol. s r.o. Počítačová sestava ,-Kč Karel Kříž - firma CapeSoft, IČ: oprava zpevněných ploch, štěrkové podloží, pokládka dlažby, osazení obrubníků, doplnění zeminy a zatravnění ,-Kč firmou PH metal s.r.o., IČ: Oprava vjezdové brány ,-Kč, fa PH metal s.r.o. Firma PH metal s.r.o. vybrána a smlouva podepsána s MČ Praha 4 na rozsáhlejší rekonstrukci MŠ nebyla provedena akce s plněním nad ,-Kč nebyla provedena akce s plněním nad ,-Kč Zaměstnancům MŠ je vyplácen příplatek na stravné zaměstnanců dle Vnitřního předpisu o hospodaření s fondem FKSP. Fond FKSP je vytvořen dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho výše je určena dle 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb je stanoveno vnitřním předpisem MŠ mimo jiné i na odměny při pracovních či životních výročích všech zaměstnanců včetně ředitelky. MŠ vlastní 1 mobilní telefon pro celou MŠ, limit je dán rozpočtovou metodikou pro hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 4, tj. zřizovatele. Limit stanovený zřizovatelem MŠ nepřekračuje. Přístup k telefonu vzhledem k výkonu a povaze povolání musí mít všichni zaměstnanci. Vnitřním předpisem MŠ je určeno používání telefonů. Zřizovatelem je určen limit hovorného. Na konci každého účetního období ředitelka zpracovává vyúčtování dotací (příspěvku) s komentářem a předkládá zřizovateli, výše jednotlivých účtů jsou pevně dány rozpočtovou metodikou MČ Praha 4, neurčuje je ředitel organizace.

5 Ředitelka je jmenována zřizovatelem, ze zákona jí vyplývá tzv. přímá vzdělávací práce. Vnitřním předpisem MŠ je určena pracovní doba zaměstnanců a její evidence. Ředitelka si rovněž eviduje pracovní dobu, u vedoucích pracovníků se neproplácejí přesčasy. MŠ nemá zřízenu datovou schránku, protože její zřízení není ze zákona povinné. MŠ shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců pro účely mzdové agendy a dále osobní údaje vyplývající z povinné dokumentace pro mateřské školy, tj. z evidenčního listu dítěte. Nemá kamerový systém. V Praze dne Mateřská škola Jílovská 1175/75 Věc : poskytnutí doplňujících informací dle žádosti ze dne podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím MŠ zohledňovala při přijímání dětí doporučená kritéria. Stanovení kritérií a následné přiřazení bodového ohodnocení jsou protikorupční opatření. Kontrola HS hl.m. Prahy ze dne , přijata hygienická opatření v souvislosti s výskytem 1 případu bakterie způsobující střevní virózu. Kontrola HS hl.m. Prahy ze dne zaměřená na respektování požadavků předpisů zákona č.258/2000 Sb, závěr : v době kontroly nebyly zjištěny závady. Ostatní závěry z kontrol byly již uvedeny. Na otázku bylo odpovězeno. Vzhledem k počtu odvolání v minulých letech 2009: 0, 2010: 1, 2011: 1, v roce 2012: 0, nebyla třeba další zvláštní opatření, pravidla se upravují a aktualizují každý rok. Na www stránkách jsou pouze obecné informace, všem rodičům byla pravidla pro přijímání dětí předkládána v písemném znění v době vyzvedávání žádostí k předškolnímu vzdělávání. Jednotlivá kritéria jsou od šk.roku 2012/13 bodově ohodnocena. Počet bodů zohledňuje váhu jednotlivých kritérií. Pronájem 1 třídy Dětské tanečky, Petr Dostál, IČO: , výuka tanečků 2.000,-Kč za pololetí, pronájem 1 místnosti k výuce angličtiny Zdeněk Vorlíček LINQUA NOVA, IČO: ,-Kč za pololetí Výše platby od rodičů za zájmové kroužky jsou zveřejněny na www stránkách MŠ. MŠ využívá k přepravě dětí na plavecký výcvik autobusovou dopravu Jan Kukla Kukabus, IČ:

6 , byl vybrán na základě velmi příznivé ceny, dále MŠ využila na 2 školní výlety autobusy dle nejlevnější nabídky WT Aleš Havlíček, IČO: Potraviny k přípravě stravy pro děti v MŠ dovážejí tito dodavatelé : Ing. Pavel Filip- JIFI, IČO: AGRIMEX Vestec a.s., IČ: CANO CZ s.r.o., DIČ: CZ ALIMPEX FOOD a.s.., IČ: , Dodavatelé vybráni na základě nejpříznivějších cen. Zpracování účetnictví zajišťuje firma es Praha s.r.o.,ič : Mzdovou agendu zajišťuje Hobby centrum 4, IČ: Dodavatel tepelné energie : 4-Energetická a.s., IČO: Z FKSP čerpají všichni zaměstnanci příspěvek na stravné ve výši 10,-Kč/oběd. Mobilní telefon nebyl jmenovitě přidělen. Mobilní telefon používají všichni zaměstnanci MŠ při plnění pracovních povinností, měsíční kredit 300 Kč. Elektronickou podatelnu MŠ nemá, není ze zákona povinné. MŠ Jílovská. V Praze dne

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více