Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008"

Transkript

1 Základní škola Nerudova, Říčany,okres Praha východ, Nerudova 481, Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce V Říčanech,dne Vypracovala: Mgr.Ladislava Mondscheinová

2 Obsah: 1. Základní údaje ( str.3) 2. Vzdělávací programy ( str.3) 3. Pedagogičtí pracovníci (str.3-4) 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (str.4) 5. Žáci (str.5) 6. Spolupráce školy (str.5) 7. Financování školy (str.5 ) 8. Mimoškolní aktivity (str.5 7) 9. Kontrolní činnost (str.7-8) 10.Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb. (str.8) 11. Závěr (str.8) 12. Seznam a vysvětlení zkratek k výroční zprávě (str.9) 13. Přílohy-výroční zpráva o hospodaření za rok Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2

3 1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ IČO: Identifikátor: IZO ZŠ: Zřizovatel: Město Říčany, Masarykovo nám.53, Říčany Vykonavatel státní správy: Odbor školství a mládeže KÚ Středočeského kraje a pověřená obec Říčany Datum zařazení do sítě škol: Kapacita ZŠ: 68 žáků Škola je plně organizovaná, tj ročník, spolu se speciálními třídami a přípravným stupněm pomocné školy Škola poskytuje vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění pro žáky ze Říčan a okolí Počet tříd a počty žáků v jednotlivých ročnících k Počet tříd 8 Počet žáků 1. třída Speciální- Dětský domov Stránčice 6 2. třída Speciální ZŚ, 1., 2. ročník 7 3.třída 3., 4. ročník třída 5. ročník 9 5. třída 6. ročník 9 6. třída 7. ročník 7 7. třída 8. ročník 8 8. třída 9. ročník 11 Školní budova a pozemek V budově se nachází 6 tříd, dále pak učebna TV, výukový byt, pracovna dílenských prací, učebna výpočetní techniky, kotelna. K budově školy je pro pracovní vyučování k dispozici i školní pozemek, skleník 1. Díky sponzorským darům, možnosti pronájmu učeben a možnosti další doplňkové činnosti byla škola dovybavena novým nábytkem ve třídách, bylo vyměněno PVC v tělocvičně, výměna nábytku a PVC ve sborovně 2. Vzhledem k elektrickému výboji v červnu 2008, bylo nutné zakoupit nový DVD přehávač, fax, oprava serveru a 3 PC stanic 3. Díky rozhodnutí zřizovatele je možnost připojení k internetu ve všech třídách 4. Došlo k zakoupení licencí na nové operační systémy a výukové programy 5. Na internetu jsou stránky školy, které jsou 1* měsíčně aktualizovány 2. Vzdělávací programy 3

4 Vzdělávací program ZvŠ-ZŠ MŠMT ČR č.j /97-22, 39 odst.1 zákona č.2258/1996 Sb. Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy kromě vyššího stupně: MŠMT ČR č.j.24035/97-22, 39 odst.1 Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy- rehabilitační program 15988/ Sb. v platném znění Přípravný stupeň pomocné školy Vzdělávací program Sluníčko od v 1. a 6.ročníku (nový ŠVP ZŠ Říčany Pedagogičtí pracovníci mají vypracované učební plány pro jednotlivé předměty v souladu s učebními osnovami pro daný předmět a období. Žáci pro své vzdělání mohli používat školní knihovnu a počítačovou pracovnu. 3. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci 13 Nepedagogičtí pracovníci 2 /školnice-uklízečka,topič/ 7 pedagogických pracovníků VŠ PF ŠMVZP 1 pedagogický pracovník PF učitelství 1 pedagogický pracovník VOŠ 1 pedagogický pracovník SŠ /sociálně právní a specializace v oboru ŠMVZPvzdělání prominuto věkem / 1 pedagogický pracovník pedagogický institut a specializace v oboru ŠMVZPvzdělání prominuto věkem 1 pedagogický pracovník SŠ ( 0,5 úvazku pedagog, 0,5 úvazku asistent pedagoga) 1 pedagogický pracovník SŠ- asistent pedagoga Složení pedagogického sboru Věkový průměr pedag.sboru 13 žen 44,15 let Z těchto pedagogických pracovníků pracuje na škole 1 výchovný poradce, 1 ICT koordinátor 1 metodik preventista, 1 koordinátor ŠVP. Účetnictví školy je zajišťováno Ing.Jaroslavem Šimkem. Mzdová účetní pí.ladislava Hampejsková. V průběhu školního roku nedošlo k žádnému ukončení pracovního poměru. Během celého školního roku byly prováděny náslechy studentků PF UK v Praze, a FTVS v Praze-celkem DVPP VŠ PF UK-studium školského managmentu FS 2-1- ukončeno leden 2008 Prevence drogových závislostí 7 RVVP-Koordinátor- spec.třídy 1 Tématické zaměření 33 ( včetně poskytování první pomoci) Nový správní řád 1 Program Bakalář 3 Kurz Asistenta pedagoga 1 4

5 BOZP všichni, včetně správních zaměstnanců Školení pro ředitele škol 4 5. Žáci Zahajovací statistika Závěr školního roku Nárůst během roku Povinnou školní docházku ukončilo 56 žáků + 10 žáků speciálních tříd 67 žáků celkem 1 žák 11 žáků ZŠ, 2 žákyně speciální třídy Václav Tocháček ukončil vzdělávání 3.ročník v kurzu Základů vzdělání Všichni žáci 9.ročníku, kteří ukončili docházku byli přijati na odborná učiliště. 6. Spolupráce školy S OPPP Se školami v místě a okolí /sportovní akce v rámci integrace/ S Českou Policií v rámci protidrogové osvěty a osvěty kriminality mládeže S PhDr. Kašparovou-protidrogová osvěta S dalšími organizacemi v Říčanech v rámci kultury: MěKS Labuť Říčany, Husova knihovna Říčany IPS na ÚP Praha-východ Občanské sdružení Cesta integrace MUDr.Jana Drtilová Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy Spolupráce s rodiči 7. Financování školy a. Mzdy: MŠMT ČR, přes KÚ Středočeského kraje, a ten na účet školy b. Běžný rozpočet : od zřizovatele, tj.měú Říčany c. Škola vlastní živnostenský list a se souhlasem zřizovatele pronajímá učebny, pořádá kurzy v rámci NPPG pod záštitou Ministerstva informatiky ČR d. Škola vlastní účet pro: i. běžný rozpočet a mzdy ii. podúčet k účtu pro prostředky z FKSP V rámci projektů Veselá zahrada, Raketa a my, získala škola finanční protředky z MŠMT ČR, KÚ Středočeského kraje 5

6 8. Mimoškolní aktivity Mimoškolní činnost je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu v každé škole, v současné době v základní škole praktické a ve speciálních třídách, je ještě důležitější, a to z několika důvodů: 1. rodiče se některým dětem příliš nevěnují, děti neznají divadla, výstavy, historické památky, nebo-li škola zde supluje rodinu a zajišťuje dětem tak nejen zážitky zábavné, ale i poučné 2. při různých soutěžích se dětem zvyšuje sebevědomí, které jim většinou chybí 3. učí se samostatnosti a ohleduplnosti k druhým 4. učí se vnímat přírodu, chovat se k ní a vidět hezké věci okolo sebe 5. učí se pracovitosti a odpovědnosti za svou práci Mimoškolní činnost je součástí všech učebních tématických plánů, neděje se na úkor vyučování, je doplňkem, navazuje na učivo a u mladších žáků k hravému přístupu k učení. Předpokladem zdařilé mimoškolní činnosti je: 1. zpracovaný plán jednotlivých třídních učitelů se zaměřením na specifičnost své třídy 2. vzájemná dobrá spolupráce a pochopení všech vyučujících 3. obětavost pedagogických pracovníků při další mimo vyučování a další činnosti mimo vyučování 4. motivace žáků 5. spolupráce s rodiči 6. snaha a schopnost navázat kontakt s různými institucemi a v další spolupráci s nimi Přehled akcí podle jednotlivých oblastí 1. Oblast kultury a vzdělávání Malování na rynku-pořádané Husovou knihovnou Planetárium Vesmír kolem nás Jemniště, vodní nádrž Želivka Divadelní představení v MěKS Planetárium Pohyby Země a další programy dle nabídky pro jednotlivé ročníky Návštěva Pošty Říčany Vycházka do okolí radnice Vyhlášení soutěže Mikeš Hrusice V. Adventní koncert Návštěva Muzea Říčany- origami Návštěva Informačního centra Říčany Mikulášská nadílka v budově školy Vánoce na faře Kytarový koncert Bardáček Národní divadlo- Čert a Káča Prohlídka Vyšehradu Návštěva Muzea Říčany Návštěva žákovských prací v průchodu radnice Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků školy- Čtvero ročních období - J.Lada 6

7 Divadelní představení Divadlo Minor Praha Exkurze do čističky odpadních vod Říčany Divadlo S+H Prah Výlet do Pardubic Jarní akademie Den otevřených dveří Volby do školské rady Oslava MDD Výlet do Liberce Kytarový koncert Bardáček Divadlo Na Fidlovačce Praha Vyhodnocení soutěží s protipožární tématikou Návštěva Karlova mostu Praha Zhodnocení grantů a projektů 2. Ekologická oblast Občanské sdružení Tereza Den Země Bleskové sběry papíru 4- sebráno celkem kg Den Správné výživy Madeta Den správné výživy Ardo Mochov Den správné výživy Danone Vycházky do okolí Říčan se členem Ekocentra Říčany Sběr hliníku Naše sluneční soustava- Kolovraty 3. Oblast sportu Dopravní soutěž-okresní kolo MAČP-meziškolní kolo Školní fotbalový turnaj Dopravní soutěž pro 1.stupeň Bruslení na Zimním stadionu Velké Popovice 4. Oblast přípravy na volbu povolání, příprava na další život Návštěva DD Stránčice- 9.ročník Beseda s pedagogickými pracovníky OU kunice Návštěva OU Vyšehrad Výroba knedlíků JIMI Říčany Návštěva Úřadu práce Praha Workshop s OU Kanina- vazby květin 5. Oblast soutěží Účast ve výtvarných a literárních soutěžích: Požár očima dětí, Bezpečnost silničního provozu, Rostlina a já 7

8 6. Další oblasti Beseda o šikaně Beseda s PhDr. Kašparovou Společné čtení v Husově knihovně Říčany Veletrh neziskových organizací Návštěva Mgr. Jindrové z VÚPP Zápis žáků do 1.ročníku Kontrolní činnost Kontrolní orgán : Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ Předmět kontroly: kontrola pojistného,provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Vnitřní kontrolní systém Na základě platných směrnic je pravidelně kontrolován stav pokladní hotovosti a pokladní kniha, faktury. Hospitační činnost je prováděna na základě plánu hospitací, zhodnocení bylo provedeno a učiněn zápis. 9. Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb. V průběhu celého školního roku nebyla podána žádná stížnost ze strany rodičů, ani jiných zákonných zástupců žáků. Nikdo nepožadoval žádnou informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. 11. Závěr Díky sponzorským darům, pronájmu učeben a dalším doplňkovým činnostem se podařilo dovybavit učebnu Tv novou podlahovou krytinou, sborovnu novým nábytkem a novou podlahovou krytinou, třídy školním nábytkem, výukovými programy a pomůckami pro názornější výuku žáků. Škola tím opět získala na své estetičnosti a zlepšení pracovních podmínek. V Říčanech, dne Mgr.Ladislava Mondscheinová 8

9 Seznam zkratek vyskytujících se ve Výroční zprávě o činnosti ZŠ Říčany Zkratka ZŠ IČO DIČ IZO VŠ PF ŠMVZP VOŠ ICT SIPVZ RVVP BOZP DVPP OPPP MŠMT ČR FKSP MěÚ MěKS MAČP PČR ŠVP AP vysvětlení Základní škola identifikační číslo organizace daňové číslo organizace identifikační zařazení organizace vysoká škola, pedagogická fakulta, školství pro mládež vyžadující zvláštní péči vyšší odborná škola informační technik počítačové sítě státní informační politika ve vzdělání rámcový výchovně vzdělávací program bezpečnost a ochrana zdraví při práci další vzdělávání pedagogických pracovníků okresní pedagogicko-psychologická poradna Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Fond kulturních a sociálních potřeb Městský úřad Říčany městské kulturní středisko mezinárodní atletický čtyřboj Policie České republiky školní vzdělávací program asistent pedagoga 9

10 10

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 25 68 Kamenice za školní rok: 2000/20 Olešovice, 5.0.20 Ing. Hana Suchardová Strana (celkem 23) . Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Úvod. Charakteristika školy

Úvod. Charakteristika školy O b s a h : I. Výroční zpráva o činnosti školy: úvod: charakteristika školy A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání C) Přehled pracovníků školy D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období 2014-2019 Mgr. Macháčková Jitka 9.2.2014 Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy Obsah: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 č.j. zsopdka/34/202 Základní škola, Dobruška, Opočenská 5 tel. 494 623 96 IČO: 705250 http://zvlastniskola.dobruska.cz, zsopocenska@dkanet.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 . Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 6. 2. 1996 Zvláštní škola v Chebu IZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více