PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2009/2010"

Transkript

1 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/ základní škola Cheb Malé náměstí 3 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé úkoly a činnosti 5. Plán práce školní družiny

2 1. Charakteristika školy Ve školním roce 2009/2010 má škola 17 tříd, z toho 10 tříd I.st., 7 tříd 2. stupeň s celkovým zahajovacím stavem 391 žák. Průměrně připadají na jednu třídu 23 žáci, na jednoho pedagoga 17,53 žáci. Ve školní družině jsou 3 oddělení pro žáky tříd, celkem 90 dětí. Ve škole jsou odborné učebny Vv, Hv, F, Př, Z, cvičný byt, dílny na dřevovýrobu a kovovýrobu, 2 učebny informatiky s interaktivní tabulí SMART Board, učebna jazyků a učebna pro literární výchovu. Pro zlepšení výuky Z, F a Ch jsou učebny vybaveny počítačem na prezenční výuku. Pro nedostatek učeben jsou z některých odborných učeben zřízeny kmenové třídy. Pro výuku Tv jsou k dispozici 2 tělocvičny a hřiště. Pro pobyt dětí ve ŠD je na školním pozemku postavena soustava prolézaček s lavičkami. Knihovna je rozdělena na 1. a 2. stupeň. Přidělení tříd 1.A Vítková Irena 1.B Baniunynská Ivana 2.A Müllerová Helena 2.B Jelínková Jana 3.A Skalová Alena 3.B Dolanská Jitka 4.A Solařová Eva 4.B Šťastná Jana 5.A Pultarová Hana 5.B Špalková Mirka 6.A Hošnová Pavlína 6.B Korbičková Michaela 7.A Čamrová Libuše 8.A Jedličková Blažena 8.B Forst Jan 9.A Provázek Jozef 9.B Borkovcová Alena Netřídní učitelé Černý Pavel Červená Ivana Dočkal František Hlovošková Kateřina Kohoutová Zdenka Pečárková Milena Pospíšilová Eva Roupcová Noemi Svoboda Miloslav Šafránková Naděžda Šašíková Darina

3 Šinková Věra Štěpánková Božena Trávníčková Alena Školní družina Hofericová Kristýna Houdková Hana Šmídová Dobroslava 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Výuka v 1.,2.,3. a 6.,7.,8. třídě probíhá podle ŠVP Škola podporující tradici, V ostatních třídách bude výuka probíhat podle učebních dokumentů /76, Základní škola. Všichni vyučující vypracují pro každý předmět tématický plán s časovým rozvržením učiva. Plány budou k dispozici kdykoli u vyučujícího a budou uloženy v ředitelně školy. Nepovinné předměty Sborový zpěv Müllerová Helena 2.-5.tř. Přípravný zpěv Müllerová Helena 1.tř. Náprava řeči Vítková Irena 2.-7.tř. Volitelné předměty Seminář Z Forst Jan 7.tř. Seminář Př Hošnová Pavlína 7.tř. Informatika Černý Pavel 8.tř. Administrativa Trávníčková Alena 8.tř. Seminář D Šašíková Darina 8.tř. Aj Provázek Jozef 9.tř. Nj Pospíšilová Eva 9.tř. Seminář Př, Ch Hošnová Pavlína 9.tř. Seminář D Borkovcová Alena 9.tř. 3. Údaje o pracovnících školy Titul Jméno Zařa Vzděl Aprob. Úvazek Kvalif. z.. Mgr. Baniunynská TU PF 1.st roč. K Mgr. Borkovcová TU PF Čj,D 22 Čj,D,sem.D K Mgr. Čamrová TU PF F,Pv 20 F,Pv K Mgr. Černý ZŘ PF M,F 7 M,F,inf. K Mgr. Červená U PF 1.st r.,Hv,Tv,dom. K Mgr. Dočkal U PF F,Pč 8 Pč K Mgr. Dolanská TU PF 1.st r.,Aj,4.r. K Mgr. Forst TU PF Z,Tv 22 Z,Tv,sem.Z,Ov K Bc. Hlovošková U ČZU 10 Nj N Mgr. Hošnová TU PF Ch,Př 22 Ch,Př,sem.Př K Mgr. Jedličková TU PF Čj,Rj 13 Nj,Čj K Mgr. Jelínková TU PF 1.st roč. K Mgr. Klíchová U PF Čj,D 9 Čj K

4 Mgr. Kohoutová U PF D,Rj,Rv 15 Nj,Vo K Mgr. Korbičková TU PF M,Pč 18 M K Mgr. Müllerová TU PF 1.st r.,sb.,připr.zp. K Mgr. Pečárková U PF 1.st. 22 Vv K Mgr. Pospíšilová U PF Z,1.st. 19 Z,Tv,Pč,Nj K Ing. Provázek TU VŠ Aj 20 Aj,Ov,Rv K Mgr. Pultarová TU PF 1.st roč. K Ing. Roupcová U VŠE 9 Aj N Mgr. Šašíková U PF Rj,D 9 D,sem.D K Mgr. Špalková TU PF 1.st roč. K Mgr. Skalová TU PF 1.st roč. K Mgr. Solařová TU PF 1.st roč. K Svoboda U VŠUP 12 Vv N Mgr. Šafránková U PF Rj,Hv 7 Hv K Šinková Ř PŠ 1.st. 6 5.roč. K Mgr. Štěpánková U PF M,F 12 M K Trávníčková U EŠ 1 Administrativa N Mgr. Vítková TU PF 1.st roč.,nápr.uč. K Z celkového počtu 496 odučených hodin se aprobovaně učí 442 (89%), neaprobovaně 54 (11%). Na mateřské dovolené je Lucie Kubalová. Provozní zaměstnanci Bednaríková Eva Havlová Danuše Havel Radek Hršelová Danuše Klečková Anna Toboříková Zuzana Šverdík Zdeněk Šanderová Jarmila Hospodářka školy Trávníčková Alena Finanční účetní Hottmarová Jaroslava Mzdová účetní Dvořáková Jana Zaměstnanci školní jídelny Dočkalová Marta Kozáková Zdenka Našincová Alena Šverdíková Lenka Šanderová Jarmila

5 Výchovný poradce Pospíšilová Eva Metodické sdružení a předmětové komise 1.-2.r. Müllerová jaz. NŠ Špalková Aj Provázek Čj,D Borkovcová F,M Černý Nj 2.st. Kohoutová Aj 2.st. Provázek Rv,Ov Kohoutová Ch,Př Hošnová Z,Tv Pospíšilová 4. Jednotlivé úkoly a činnosti Porady vedoucích pracovníků budou probíhat průběžně dle potřeby. Ředitelka školy bude spolupracovat s vychovatelkami a koordinovat spolupráci škola družina. Spojení s provozními zaměstnanci a zaměstnanci školní jídelny bude organizováno podle potřeb. Hospitace budou probíhat dle plánu: ředitelka 20x, zástupce 30x za školní rok. Pedagogické rady Září plán práce školy, výroční zpráva o činnosti školy za š.r. 2008/09, školní řád, pracovní řád pro zaměstnance škol a škol. zařízení. Listopad hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 1.čtvtl., zájmová činnost žáků. Leden klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí. Duben hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 3. čtvrtl., zapojení a výsledky v soutěžích, olympiádách a Pythagoriádě. Červen klasifikace prospěchu a chování, hodnocení práce za celý školní rok. Výchovná a vzdělávací činnost Všichni vyučující - podporovat zapojení všech pedagogů do DVPP podle nabídky, informovat ostatní vyučující v MS a PK a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce, - sledovat články v UN a v časopisu Školství, - soustředit se na soutěže ve Vv, čtenářské soutěže, recitace, olympiády v jednotlivých předmětech, Pythagoriádu, Archimediádu, matematickou soutěž Klokánek, - zvýšenou individuální pozornost věnovat zaostávajícím i talentovaným žákům, - ve 3. a 8. tř. zahájit vyučování podle ŠVP. Hlavní cíle - práce školy a ŠVP Škola podporující tradici, bude zaměřena na oblast a kulturu, informační a komunikační technologii, - poskytovat dětem potřebné znalosti v práci s PC a internetem,

6 - věnovat zvýšenou pozornost péči dětem s poruchami učení a pracovat podle individuálního plánu a dětem z méně podnětného sociálního prostředí, - zvyšovat kvalitu výuky Nj, Aj, - vybavení jazykové učebny, - vzhledem k umístění školy klást důraz na environmentální výchovu a ochranu přírody, - pokračovat v zavedeném předmětu v 9. roč. Svět práce pracovní činnosti, - podporovat a nenásilně propagovat ve škole zdravý životní styl (Ov, Rv), - zvýšenou pozornost věnovat ochraně člověka za mimořádných událostí zařazení do výuky jednotlivých předmětů podle věku dítěte. Koordinátorem drogové prevence je ustanovena Zdenka Kohoutová. Primární protidrogová prevence bude probíhat v 7. třídách, kdy děti budou proškoleny pracovníky PREVCentra ve dvouhodinových blocích. Školská rada Je ustanovena školská rada, která má 9 členů. Zástupci pedag.prac.: Mgr. Vítková, Mgr. Pospíšilová, Mgr. Černý. Z řad rodičů: Mgr. Pečárková, J. Hoiáka, V. Kavková. Za zřizovatele: Ing.M.Bezchlebová, Ing.J.Hegerová, RNDr. E.Kastl. Školská rada se sejde v měsíci žáří, aby schválila výroční zprávu o činnosti školy, plán práce na školní rok 2009/2010 a seznámila se s novým ŠVP Škola podporující tradici, Spolupráce školy s rodiči žáků Říjen třídní kroužky v jednotl.třídách za vedení TU. Prosinec+duben Den otevřených dveří. Červen zhodnocení práce dětí za celý školní rok. Spolupráce MŠ a ZŠ - prohloubit spolupráci mezi MŠ a ZŠ, - učitelky MŠ se zúčastní zápisu dětí do školy, - učitelky budoucích žáků 1.tříd a učitelky MŠ si sjednotí požadavky na vědomosti a zručnost žáků předškolního věku, - předškolní děti navštíví 1. třídy v měsíci květnu, aby poznaly změnu hlavní činnosti v MŠ, tedy ze hry na učení v ZŠ, - učitelky MŠ se budou více věnovat logopedii, - učitelky ZŠ vypracují seznam dovedností a vědomostí, které by měl budoucí prvňáček zvládat, - škola poskytne MŠ prostory tělocvičen, - MŠ předá ZŠ pedag.diagnostiku dítěte, aby učitelky 1. tříd byly v obraze o prvňákovi. Pochodová cvičení Pochodová cvičení budou probíhat v říjnu a v květnu. Třídní učitelky a vyučující Tv vypracují plán, který předloží ředitelce školy. Plavecký a lyžařský výcvik, Zlatá míle, MDD Plavecký výcvik bude prováděn ve spolupráci učitelek 3. a 4. tříd. V 1. pololetí 3. tř., ve 2. pololetí 4. tř. Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd bude probíhat v zimním období na Božím Daru. Přespolní běh Zlatá míle bude organizován na podzim a na jaře. V červnu proběhne sportovní den k MDD.

7 Pokračování v akcích Cesta za uměním a Projektové dny 1. a 2. stupeň. 1.stupeň Barevný den každý měsíc Bláznivý den 4x do roka Soutěže: Člověče, nezlob se /prosinec/ Pexeso /červen/ Sudoku /červen/ Čtenářská soutěž /březen/ Výtvarná soutěž O nejhezčího draka /listopad/ Projektové dny Den Země /duben/ Napříč profesemi /2denní květen/ Žijeme v Evropě /listopad/ Čarodějnice /výt. duben/ 2. stupeň Ekologický den, zdravověda /duben/ Soutěže: Práce s PC dějepis Knihovna test vědomostí Nejlepší čtenář Výchova demokratického občana, volba škol. parlamentu /květen/ V letošním a příštím roce se škola zúčastní partnerského projektu Mládež a region ve spolupráci s partnerskou školou Mittelschule Netzchkau. Spolupráce s Krajským muzeem a archivem v Chebu. Uskuteční se exkurse do kina IMAX a do planetária v Praze (2.st.). Návštěva planetária Praha (1.st.). Soutěže a olympiády - matematická olympiáda a Pythagoriáda Korbičková, Štěpánková - fyzikální olympiáda Černý - biologická olympiáda Hošnová - olympiáda v Čj Borkovcová - soutěž dětských recitátorů Špalková - sportovní soutěž Forst, Pospíšilová - dopravní soutěž Černý, Forst - výtvarná soutěž Svoboda - chemická soutěž Hošnová - zeměpisná olympiáda Pospíšilová - dějepisná olympiáda Klíchová - technické práce Dočkal - olympiáda z Nj, Aj Špalková, Jedličková, Provázek. Správci kabinetů 1.-2.tř. Müllerová 3.-5.tř. Pultarová Z Pospíšilová Čj Borkovcová

8 D Borkovcová Dílny Dočkal Př, Ch Hošnová Nj, Aj Provázek Hv Šafránková Rv Kohoutová M Korbičková F Černý Vv Svoboda Tv Forst Informatika Čamarová Cvičný byt Červená Přístroje Špalková Učebnice: 1.st. Vítková 2.st. Pospíšilová Knihovna: 1.st. Skalová 2.st. Klíchová ŠD Šmídová 5. Plán školní družiny 1. odd. 1.B, 3.B, 4.A 2. odd. 2.A, 2.B 3. odd. 1.A, 3.A, 4.B Školní družina pracuje dle tématických týdnů: - květinový a léčivek - dopravních značek - pohádek - večerníčků - povolání - domácích zvířátek - listů a stromů - barev - hudebních nástrojů - ovoce - psů Výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova a dramatická výchova vychází z výše uvedených tématických týdnů. Pohybový rozvoj dětí probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, na zahradě i v parku na sídlišti Zlatý vrch.

9 Během školního roku proběhnou ve ŠD tyto soutěže: - výtvarná Malujeme s pohádkou (obrázky vystaveny v dětské knihovně) - vědomostní Poznej a chraň (zaměřeno na Cheb a okolí, druhá část na faunu a flóru), Zlatá zebra (dopravní soutěž) - sportovní Atletický trojboj (běh, skok a hod míčkem). Na podzim budou všechna oddělení sbírat lesní plody: kaštany, žaludy, bukvice. Další činnost během roku: - Vánoce (výroba dárků a ozdob.balení, výroba dekora.předmětů, vánoční zvyky,tradice), - Velikonoce (využití různé techniky při barvení vajec,výroba velikonočních přání, Velikonoční zvyky, tradice), - Den matek (výroba přání a dárků), - Den dětí (zábavné soutěžní odpoledne). Plán činnosti školy na školní rok 2009/2010 schválila pedagogická rada dne Školská rada byla s plánem činnosti školy seznámena dne Věra Šinková, ředitelka školy

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Pedagogická rada schválila Zprávu o činnosti školy 2013/2014 dne: 15. 9. 2014. Školská rada seznámena se Zprávou o činnosti školy 2013/2014 dne: 16. 9. 2014.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015

Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015 Plán práce a kalendář akcí na školní rok 2014-2015 Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015 Ve školním roce 2014 2015 bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení: Vedení: Mgr. Zdeňka Zemanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více