Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012"

Transkript

1 SBD POKROK, Kollárova 157/18, , Praha 8 IČ , DIČ CZ , zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: , fax: , Společenství vlastníků bytových jednotek Bellušova Sídlo: Praha 5, Stodůlky, Bellušova 1803/5, PSČ zapsaném v rejstříku společenství vlastníků vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu S, vložka 12040, IČ: Stavební bytové družstvo POKROK, jako správce společných částí domu předkládá Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok Ekonomická část Tato zpráva doplňuje údaje uvedené v Roční účetní závěrce za rok Účetní závěrka byla správcem zpracována dne a) Stav finančních prostředků Stav fin. prostředků k datu Stav k Stav k Banka účet / , ,97 Pokladna Celkem , ,97 Společenství není k příjemcem bankovního úvěru. b) Dlouhodobá záloha Roční tvorba DZ ve výši ,00 Roční čerpání DZ ve výši ,53 Z toho na splátky jistiny úvěru Položkové čerpání Dlouhodobé zálohy je uvedeno ve Výkazu domu za rok Struktura zůstatku Dlouhodobé zálohy k Dlouhodobá záloha ,96 Dlouhodobá záloha - další Pozemkový fond Splátkový kalendář ,50 Zálohy na opravy vyplacené dodavatelům Dlouhodobá záloha celkem ,46 Uvedený stav Dlouhodobé zálohy celkem je kompletní účetní stav Dlouhodobé zálohy, který zohledňuje i zůstatky případných splátkových kalendářů a vyplacených záloh na opravy dodavatelům. Z tohoto důvodu je pro plánování čerpání Dlouhodobé zálohy v dalším období nutné zohlednit potřebu finančních prostředků na úhradu těchto závazků. c) Energie předpis náklady saldo Vytápění , , ,72 Ohřev teplé užitkové vody , , ,96 (TUV) Studená voda (SV) pro 76656, ,92 519,08 TUV Studená voda (SV) , , ,72 Zůstatek energie ,12 Strana 1 (celkem 5)

2 d) Krátkodobé zálohy Konkrétní částky předpisů a nákladů Krátkodobých záloh je uveden ve výkazu položek nájemného, který je uveden v příloze č. 2 Roční účetní závěrky za rok Krátkodobé zálohy tvořily v roce 2012 tyto položky: - Poplatek za správu SBD - Úklid - Pojištění domovního majetku - Výtahová služba - Odvoz domovního odpadu - Elektřina společných prostor - Mzdy pracovníků domu včetně pojištění - Ostatní náklady (Detail - Ostatní náklady po položkách je uveden v příloze č. 2 Roční účetní závěrky) - Výnosy z nebytových prostor - Ostatní výnosy Zůstatek Krátkodobé zálohy k ,25 Zůstatek za Energie a Krátkodobé zálohy bude předmětem vyúčtování roku 2012 a podkladem pro návrh nového předpisu plateb. e) Úhrady příspěvku vlastníka a záloh na poskytované služby Saldo k datu Stav k Stav k (+ přeplatky; - nedoplatky) Na platbách příspěvků vlastníka a záloh na , ,- poskytované služby Na topné sezóně 6.027, ,- Na platbách za pronájem nebytových 238,30, ,70,- prostor Saldo celkem ,30, ,30,- (+ přeplatky; - nedoplatky) Z toho jen dluhy (- nedoplatky) , ,- Časové rozlišení dluhů vlastníků si mohou statutární orgány SVJ vyžádat u pí. Ivy Machatové, tel ; - Upomínky na zaplacení dlužných částek byly zaslány , Vyúčtování záloh za rok 2011 bylo zasláno dne Úprava předpisu byla provedena k datu Provozně technická část Přehled realizovaných akcí v rámci údržby objektu: - drobné elektro práce - drobné zámečnické práce - drobné topenářské práce - drobné opravy střechy - oprava vstupních dveří v č.p Povinné revize a kontroly: - kontrola a dotažení Al spojů v rozvaděčích JOP - kontrola a tlaková zkouška hydrantů - kontrola hasicích přístrojů - preventivní požární prohlídka - kontrola plynoinstalace Různé: - zajištění prohlídky objektu a posouzení následků havárie vodovodního potrubí - technická prohlídka - zpracování a projednání plánu oprav na rok 2013 Strana 2 (celkem 5)

3 3. Informace referátu energií a) Upozornění na nové ustanovení obchodních podmínek Pražské teplárenské Teplota vratného teplonosného média Od vstoupily v platnost nové obchodní podmínky PT. Součástí těchto podmínek je i ustanovení týkající se teploty vratného teplonosného média teplota zpátečky. Bod 6.4. OPDT Pro hodnocení nedodržení (překročení) teploty vratného teplonosného média zajišťuje dodavatel registraci údajů měřícím zařízením, které umožňuje stanovení objemu tepelné energie, u které došlo k překročení. Bude-li zjištěno překročení teploty vratného teplonosného média, je odběratel povinen uhradit dodavateli za dodanou tepelnou energii, ohledně které překročil teplotu vratného teplonosného média, cenu navýšenou o 20% oproti platu za odebrané množství dle platného ceníku. Z ustanovení bodu 6.4. OPDT tedy vyplývá, že pokud dodavatel tepla PT a.s. zjistí naměří překročení teploty vratného teplonosného média, navýší odběrateli platbu v souladu se shora uvedeným ustanovením. Aby nedocházelo k případnému překročení teploty vratné topné vody, doporučuje se provést kontrolu nastavení vyregulování otopné soustavy dle existující projektové dokumentace, popř. zajistit vyvážení otopné soustavy tak, aby docházelo k předání tepelné energie v objektu v dostatečné míře. b) Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) Upozorňujeme na novelu energetického zákona, která vyšla jako zákon č. 318/2012 Sb. Z tohoto zákona vyplývá povinnost zajistit PENB pro bytové domy. Dle aktuálních informací z probíhajících seminářů týkajících se Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), je výklad novely zákona v části vzniku povinnosti zpracování PENB následující: Pro Bytová družstva a SVJ nastává povinnost zpracovat PENB od , přičemž musí být zpracován nejpozději: do u bytového domu s energeticky vztažnou plochou domu nad 1500 m2 do u bytového domu s energeticky vztažnou plochou domu nad 1000 m2 do u bytového domu s energeticky vztažnou plochou domu pod 1000 m2 od , pokud se renovuje více jak 25% obálky budovy Pozn.: Energeticky vztažnou plochou se rozumí plocha všech místností s upravovaným vnitřním prostředím, která je vymezena vnější rovinou obálky budovy. Tzn., jsou vybrány všechny místnosti, ve kterých se topí nebo nuceně větrá a spočítá se podlahová plocha s rozměry, které vedou až k venkovnímu líci ohraničující konstrukce, např. vnějšímu líci fasády. Povinnost zajistit PENB pro bytové domy je tedy již v platnosti. Pokud v objektu dojde k prodeji ucelené části domu (jednotky) má SVJ povinnost PENB předložit již nyní. Nepředpokládá-li se prodej jednotek, platí termín zajištění PENB od až do Zároveň v případě prodeje jednotky zákon umožňuje jako náhradu za PENB doložit spotřeby energií v jednotce za poslední 3 roky tato možnost je však dána vlastníkovi, či prodejci - nikoliv SVJ. Na základě shora uvedeného se všeobecně doporučuje zajistit PENB od počátku data povinnosti zpracovat PENB, tj. od do dle zákona č. 318/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov. Absenci PENB lze při prodeji jednotky nahradit vyúčtováním energií jednotky za uplynulé 3 roky. c) Povinnost osadit indikátory topných nákladů na otopná tělesa Zákon 318/2012 Sb., dále v 7 odst. 4 písm. a) nařizuje vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie koncovým uživatelům. Účinnost tohoto ustanovení je ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. od Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (tj. osazení poměrových měřičů tepla) musí být splněna do 2 let od účinnosti tohoto zákona, tedy do Strana 3 (celkem 5)

4 4. Obchodní oddělení a) Spoluvlastnické podíly ke dni Výše spoluvlastnického podílu vlastníků: 86,8 % Výše spoluvlastnického podílu SBD POKROK: 13,2 % (dle zápisu práva vlastnického do Katastru nemovitostí) b) Změny v bankovních službách ČSOB Vzhledem k vývoji úrokových sazeb vyhlašovaných ČNB, kdy aktuální výše dvoutýdenní Repo sazby činí pouze 0,05 % p.a., bylo koncem roku 2012 dojednáno zrušení služby ČSOB Cash Pooling (úrokové zvýhodnění zůstatku na běžném účtu u ČSOB). Náhradou pro SVJ ve správě SBD POKROK je nově zavedeno zvýhodněné úročení, které spočívá v úrokové bonifikaci +0,1 % p.a. k ČSOB Spořícímu účtu pro podnikatele při vkladu v rozsahu 1 mil. Kč až 30 mil. Kč. Od navíc dojde ke snížení poplatku za příchozí platbu na 3,- Kč/položku na běžných účtech ČSOB. c) Členská evidence Z důvodu co nejpřesnější evidence vlastníků bytů - členů SVJ v návaznosti na roční vyúčtování záloh a úhrady předpisů příspěvku vlastníka, žádáme statutární orgány SVJ, aby písemně na svých webových stránkách, či vývěskách ve společných částech domů upozorňovali na zákonnou povinnost nových vlastníků oznamovat statutárním orgánům SVJ nabytí jednotky - odst. 4, 20, zákona 72/1994 Sb. v platném znění a následně tuto informaci předali oddělení členské evidence SBD POKROK, a to včetně kontaktů na nového vlastníka. d) Změna členů výboru SVJ V zájmu správné evidence platných členů výboru SVJ si vás dovolujeme požádat o oznámení jakékoliv změny členů výboru SVJ, jejich funkcí a funkčního období. 5. Oblast personální evidence a mzdového účetnictví Pro rok 2013 nenastaly podstatné změny v oblasti daní a placení pojistného. Do konce letošního roku se musíme ale připravit na elektronické odesílání veškerých hlášení pro FÚ, ČSSZ a ZP. Zákonem 47/2013Sb. se změnil zákon o specifických zdravotních službách, který v 59 odst.1 písm. b) určuje, že zaměstnavatel zajistí vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru, u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se lékařská prohlídka vyžaduje pouze u prací rizikových. Součástí vedení mzdového účetnictví jsou i kontroly ze strany zdravotních pojišťoven a České správy sociálního zabezpečení v pravidelných tříletých, resp. dvouletých intervalech. Prosíme proto o včasné předání Oznámení o kontrole do oddělení personalistiky a mezd. Následně vám zašleme k podpisu plnou moc pro mzdovou účetní, která bude za vás se zástupci pojišťovny jednat. Dále bychom vás chtěli požádat o včasné předávání podkladů k výplatám odměn vašich zaměstnanců či funkcionářů tak, aby všechny podklady byly k dispozici do konce měsíce. Se mzdovou účetní je možné dohodnout předání em a až následně poslat originál. 6. Právní oddělení Od nabývá účinnosti několik zásadních právních předpisů. Především se jedná o zákon č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), v němž jsou v 1158 až 1222 zakotvena pravidla týkající se bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek. Nová právní úprava si zřejmě vyžádá změnu stanov SVJ. Po vyjasnění ustanovení NOZ vás budeme informovat o doporučujících úpravách stanov SVJ. Dne nabývá účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (dle jen ZOS ), který v 552 až 726 obsahuje právní úpravu družstva a v 727 až 757 speciální úpravu pro bytová družstva. Nová právní úprava si zřejmě vyžádá změnu stanov družstva. Dalším právním předpisem, který nabude účinnosti dne je zákon č. 67/2013 Sb., o službách spojených s užíváním bytu. Strana 4 (celkem 5)

5 Nařízením vlády č. 468/2012 Sb., byl od otevřen program PANEL 13+, v němž jsou poskytovány nízkoúročené úvěry na modernizaci bytových domů. Podmínky programu naleznete na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení Od nabyla účinnosti novela zákona č. 99/1963 Sb., o občanský soudní řád, která ukládá věřitelům nejméně 7 dní před podáním žaloby zaslat dlužníkovi výzvu k úhradě na dluh, který bude žalován (např. formou upomínky). Totéž platí pro exekuční řízení. Pokud věřitel před podáním žaloby či návrhu na nařízení exekuce nezašle ve výše uvedené lhůtě dlužníkovi výzvu, nemusí mu být ze strany soudu přiznány náklady řízení. V Praze dne Ing. Oldřich Sova předseda představenstva SBD POKROK Strana 5 (celkem 5)

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více