AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ- ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ- ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ- ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY Car in business- accounting and tax impacts Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH, Ph.D. Autor: Lenka Hejlová Brno, 2011

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: H E J L O V Á Lenka Finanční podnikání AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ - ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY Car in business - accounting and tax impacts Zásady pro vypracování Problémová oblast: Zdanění podnikatelských aktivit Cíl práce: Na základě aktuální právní úpravy provést analýzu zdanění jednotlivých výdajů spojených s využitím automobilu (osobního i nákladního) v podnikání a navrhnout optimální využití tohoto automobilu s cílem minimalizace administrativní a daňové zátěže podnikatele. Postup práce a použité metody: 1. Analýza daňové právní úpravy, 2. Danění výdajů spojených s užitím automobilu v podnikání, 3. Návrh optimálního využití automobilu v podnikání s cílem minimalizace administrativní a daňové zátěže, 4. Závěr.

3 Rozsah grafických prací: předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: PELECH, PETR - PELC, VLADIMÍR. Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN SEDLÁČEK, JAROSLAV. Daňová evidence podnikatelů. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, s. Účetnictví a daně. ISBN VALOUCH, PETR. Leasing v praxi - praktický průvodce. 4. vyd. Praha: GRADA Publishing, s. Účetnictví a daně. ISBN VALOUCH, PETR. Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Valouch, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí práce: Lenka Hejlová Automobil v podnikání- účetní a daňové dopady Car in business- accounting and tax impacts Financí Ing. Petr Valouch, Ph.D. Rok obhajoby: 2011 Anotace Předmětem diplomové práce Automobil v podnikání- účetní a daňové dopady je analýza účetních a daňových aspektů využití osobních a nákladních automobilů k podnikání u subjektů vedoucích účetnictví i subjektů vedoucích daňovou evidenci. V práci je nejdřív provedena důkladná analýza právní úpravy s důrazem na oblast zdanění jednotlivých výdajů spojených s užíváním automobilu k podnikatelským účelům. Následně jsou zjištěné poznatky aplikovány na konkrétní modelový příklad s cílem formulovat návrh optimálního řešení využití automobilu při minimalizaci administrativní a daňové zátěže podnikatele. Annotation The subject of the diploma thesis Car in business- accounting and tax impacts is to analyze the accounting and tax aspects of the use of cars and trucks for business entities using accounting and also entities using tax evidence. Firstly is made a thorough analysis of the legislation with an emphasis on taxation of costs associated with the use of a car for business purposes. Subsequently, the findings are applied to a specific model example in order to formulate an optimal solution to use the car while minimizing administrative and tax burden on business entity. Klíčová slova pořízení automobilu, účetní odpisy, daňové odpisy, daňové výdaje, finanční leasing, operativní leasing, technické zhodnocení, daň z příjmů, silniční daň, daň z přidané hodnoty Keywords purchasing of the car, accounting depreciation, tax depreciation, tax expenditures, financial leasing, operating leasing, technical evaluation, income tax, road tax, value added tax

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Automobil v podnikání- účetní a daňové dopady vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petra Valoucha, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 25. dubna 2011 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkovala Ing. Petru Valouchovi, Ph.D. za jeho cenné rady, připomínky a odborné vedení při zpracování mé diplomové práce.

7 Obsah ÚVOD Účetní aspekty automobilu v podnikání Pořízení automobilu a jeho zařazení do užívání Způsoby ocenění majetku v závislosti na způsobu pořízení Účtování o odpisech Časová metoda účetního odepisování Výkonová metoda účetního odepisování Komponentní metoda účetního odpisování Technické zhodnocení Účtování leasingových splátek Účtování splátek operativního leasingu Účtování splátek finančního leasingu Účtování o nákladech spojených s užíváním automobilu Pohonné hmoty Pojistné Daně a poplatky Vyřazení automobilu z užívání Daňová právní úprava Automobil a daň z příjmu Užívání služebního automobilu zaměstnanci i pro soukromé účely Silniční daň Předmět daně silniční Poplatník daně silniční Výše daně silniční Placení daně silniční Automobil a daň z přidané hodnoty Pořízení automobilu z hlediska DPH Vedlejší výdaje spojené s provozem automobilu z hlediska DPH Prodej automobilu z hlediska DPH Danění výdajů spojených s užíváním automobilu v podnikání Automobil nezařazený do obchodního majetku Sazba základní náhrady Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty Automobil zařazený do obchodního majetku Výdaje za spotřebované pohonné hmoty Odpisy hmotného majetku jako daňový výdaj... 54

8 Výdaje na opravy, údržbu a technické zhodnocení Automobil financovaný formou leasingu Finanční leasing Operativní leasing Technické zhodnocení najatého automobilu Paušální výdaj na dopravu Návrh optimálního využití automobilu v podnikání Zadání modelové situace Výběr způsobu financování Koupě automobilu za hotové Koupě automobilu na úvěr Pronájem automobilu prostřednictvím finančního leasingu Srovnání výhodnosti úvěru a finančního leasingu Zařazení automobilu do obchodního majetku Automobil nezařazený do obchodního majetku Automobil zařazený do obchodního majetku Srovnání výhodnosti zařazení nebo nezařazení automobilu do obchodního majetku Uplatnění skutečných nebo paušálních výdajů na dopravu Paušální výdaje na dopravu Skutečné výdaje na dopravu Srovnání paušálních a skutečných výdajů na dopravu Formulace návrhu využití automobilu v podnikání ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 92

9 ÚVOD Jednou z charakteristik dnešní uspěchané doby je, mimo jiné, také požadavek co největší nezávislosti a mobility. A to samozřejmě platí jak v soukromém životě, tak především v podnikání. Proto lze říct, že automobil je při výkonu podnikatelské činnosti již nezbytnou záležitostí. Umožňuje podnikateli i jeho zaměstnancům vykonávat nejen běžné provozní činnosti jako návštěvy banky, pošty nebo úřadů, tak i samotné zabezpečování materiálu, zboží nebo služeb potřebných na dosahování jeho příjmů. O enormním významu automobilů v našem světě svědčí i fakt, že počet automobilů registrovaných na území České republiky neustále roste. V roce 2009 bylo v ČR registrováno již osobních automobilů. Oproti stavu v roce 1999, kdy jich bylo , tedy došlo za posledních 10 let k nárůstu o téměř osobních automobilů 1. Podobné tendence jsou zřetelné i u nákladních automobilů. Podle oboru a rozsahu podnikání pak závisí, zda podnikateli postačí automobil osobní, nebo si vyžádá také pořízení automobilu nákladního. S využitím automobilu v podnikání ale vyvstává mnohem více otázek a nemálo z nich se týká účetní a daňové problematiky. Už před pořízením automobilu je nutno vyřešit několik zásadních otázek týkajících se jak samotného způsobu pořízení tak i například způsobu financování a mnohých jiných. Další otázky následně přicházejí v celém průběhu jeho využívání k podnikatelským činnostem. A právě analýza různých účetních a daňových aspektů použití automobilu v podnikání je předmětem této diplomové práce. Cílem této diplomové práce je, na základě aktuální právní úpravy, důkladně analyzovat účetní a daňové dopady využití automobilu v podnikání u subjektů vedoucích účetnictví i subjektů vedoucích daňovou evidenci. Zejména provést analýzu zdanění jednotlivých výdajů spojených s využitím osobního i nákladního automobilu k podnikatelským účelům. Zároveň na základě získaných informací zhodnotit situaci na konkrétním modelovém příkladě a navrhnout v něm optimální využití automobilu s cílem minimalizace administrativní a daňové zátěže podnikatele. Práci tedy možno rozdělit na dvě hlavní části- teoretickou a praktickou, které budou podrobněji rozčleněny do několika kapitol. V první- teoretické části se budu věnovat zejména analýze aktuálně platné právní úpravy automobilu v podnikání se zaměřením na účetní a daňovou problematiku. Nejdříve popíšu 1 Informace zveřejněné Českým statistickým úřadem, dostupné z: 9

10 způsoby účtování všech nezbytných operací spojených s pořízením, provozem a vyřazením automobilu z užívání. V dalších kapitolách se budu věnovat aspektům daňovým. Popíšu nejdůležitější dopady automobilu na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a silniční daň. Problematiku daně z příjmů následně podrobím důkladnější analýze, zejména s důrazem na možnosti uplatnění daňových výdajů spojených s užíváním automobilu v podnikání. Důraz na tuto oblast jsem zvolila především pro její složitost a relativně velký význam při možnosti daňové optimalizace. Ve druhé- praktické části nejdříve nadefinuji konkrétní situaci a veškeré nezbytné údaje vedoucí k úspěšnému řešení. Na základě důkladné analýzy všech dostupných informací se pokusím o formulaci návrhu optimálního využití automobilu v dané situace s cílem minimalizace administrativní a daňové zátěže. Dosažení stanovených cílů se neobejde bez využití široké škály metod. Pro získání teoretických poznatků je nezbytné shromáždění a utřídění veškerých potřebných literárních pramenů a právních norem a jejich následná obsahová analýza. Pro jejich další zpracování je dále bezpochyby potřeba využit metod deskripce, komparace a syntézy. V praktické oblasti jde pak především o analytické zpracování veškerých dostupných informací a jejich následná syntéza s vědomostmi teoretickými. Tato diplomová práce by se měla stát přínosnou pro všechny podnikatelské subjekty, kterých se problematika automobilu v podnikání týká. Měla by se stát jakýmsi průvodcem všemi účetními a daňovými aspekty, se kterými musí podnikatel počítat při úmyslu využít jakýkoliv automobil k uskutečňování své podnikatelské činnosti. 10

11 1. Účetní aspekty automobilu v podnikání Dříve než přistoupím k rozboru dané účetní a daňové problematiky, považuji za vhodné definovat několik základních pojmů, které budou dále používány v celé práci. Především jde o pojmy automobil osobní a nákladní. Pro definici osobního automobilu lze použít ustanovení 4 odst. 3 písm. e) ZDPH 2 : osobním automobilem se rozumí dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem 3. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pak dále v příloze č. 1 definuje vozidlo kategorie M1 jako vozidlo, které má nejvýše osm míst k přepravě osob kromě místa řidiče nebo víceúčelové vozidlo a vozidlo kategorie M1G jako terénní vozidlo se zvýšenou průjezdností. Pro definici nákladního automobilu lze využít definice vozidla kategorie N ve výše zmíněné příloze č. 1 zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která zní následovně: motorové vozidlo které má nejméně čtyři kola a používá se pro dopravu nákladů. Povinnost vést účetnictví se netýká všech subjektů, ale jen těch, pro které to stanovuje zákon, a proto dříve než se začnu věnovat samotné technice účtování, ráda bych definovala subjekty, kterých se tato problematika týká. Rozsah a způsob vedení účetnictví obecně upravuje 1 odst. 2 zákona o účetnictví 4, podle kterého se účetními jednotkami rozumí: právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, zahraniční osoba, pokud na území České republiky podniká nebo provozuje jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, organizační složka státu podle zvláštního právního předpisu, fyzická osoba, která je jako podnikatel zapsána v obchodním rejstříku, fyzická osoba, která je podnikatelem, pokud její obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci její podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, fyzická osoba, která vede účetnictví na základě svého rozhodnutí, 2 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 3 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 11

12 fyzická osoba, která je podnikatelem a je účastníkem sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou povinnou vést účetnictví, fyzická osoba, která má povinnost vést účetnictví podle zvláštního právního předpisu. Pro správné zaúčtování, je také nezbytné vědět do jaké položky rozvahy majetek zařadit. U automobilu osobního i nákladního půjde bezpochyby o dlouhodobý hmotný majetek, konkrétně samostatné movité věci, které 7 odst. 3 písm. b) prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele 5 charakterizuje jako věci se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnost delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Vyhláška tedy z pohledu účetnictví stanovuje dvě podmínky- délku použitelnosti delší než jeden rok a ocenění stanovené účetní jednotkou. První podmínka (doba použitelnosti) je identická s definicí u hmotného majetku v ZDP 6. Vyhláška od roku 2003 umožňuje účetní jednotce rozhodnout o výši ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zatímco samostatné movité věci jsou dle ZDP hmotným majetkem za splnění podmínky, kdy vstupní cena převyšuje hranici Kč 7. 8 Pokud však půjde o podnikatele, který automobily nakupuje a následně prodává, můžou mít pro něj charakter krátkodobého majetku. V tomto případě o nich bude účtovat jako o zásobách. Majetek pronajatý formou finančního nebo operativního leasingu do rozvahy podniku nevstupuje a eviduje se pouze na podrozvahových účtech Pořízení automobilu a jeho zařazení do užívání Každý automobil lze v zásadě pořídit několika způsoby. V případě dostatku volných peněžních prostředků je asi nejjednodušším způsobem koupě za hotovost resp. na fakturu. To znamená zaplatit celou kupní cenu hned při pořízení z pokladny 9 nebo bankovního účtu. V závislosti na tom, zda majetek nakupuje plátce nebo neplátce DPH 10, se bude odvíjet i fakt, jestli do celkové ceny pořízení DPH vstoupí nebo nevstoupí. V zásadě platí, že plátce DPH si 5 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 6 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 7 26 odst. 2 písm. a) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 8 HRUŠKA, V.:Účetní metoda- oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, č. 2, 2010, str V případě platby v hotovosti je však nezbytné dodržet podmínky stanovené zákonem č. 254/2004Sb., o omezení platem v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů. 10 Otázku povinnosti registrovat se jako plátce DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato problematika bude blíže rozebrána v kapitole Daňová právní úprava. 12

13 může uplatnit nárok na odpočet DPH. Tato daň tedy do celkové ceny pořízení nevstoupí. Na rozdíl od toho neplátce DPH si tento nárok uplatnit nemůže a je tedy nucen její částku zahrnout do pořizovací ceny. Při nákupu automobilu bývá také zcela běžné, že se prodejci předem vyplatí určitá část kupní ceny jako záloha. Vzhledem k tomu, že s nákupem automobilu můžou být spojené i další vedlejší výdaje, sleduje se pořizování nejdříve na samostatném kalkulačním účtu 042- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 11. Účelem je zjistit skutečnou pořizovací cenu. Až následně je pořizovaný majetek převeden na příslušný majetkový účet. Technika účtování o pořízení automobilu na fakturu je naznačena v tabulce č. 1 pro plátce DPH a v tabulce č. 2 pro neplátce DPH. Tabulka č. 1: Účtování pořízení automobilu na fakturu, pořizovatel je plátce DPH a má nárok na odpočet DPH Popis účetní operace Účetní doklad Částka MD D Poskytnutí zálohy na pořízení automobilu- v hotovosti VPD Kč DPH z poskytnuté zálohy VPD Kč Pořízení automobilu v pořizovací ceně (bez DPH) FAP Kč % DPH FAP Kč Zúčtování DPH ze zálohy VÚD 8 335Kč Zúčtování zálohy VÚD Kč Zaúčtování dalších vedlejších nákladů Převedení automobilu do užívání Úhrada veškerých přijatých faktur převodem z BÚ Zdroj: vlastní zpracování VPD FAP Kč VÚD Kč VBÚ Kč Tabulka č. 2: Účtování pořízení automobilu na fakturu, pořizovatel je neplátce DPH Popis účetní operace Účetní doklad Částka MD D Poskytnutí zálohy na pořízení automobilu- v hotovosti VPD Kč (včetně DPH) Pořízení automobilu v pořizovací ceně včetně DPH FAP Kč Zúčtování zálohy VÚD Kč Zaúčtování dalších vedlejších nákladů Převedení automobilu do užívání VPD FAP Kč VÚD Kč V celé práci budou používány čísla a názvy účtů z účtového rozvrhu uvedeného v příloze č Částka daně vypočtena dle 37 odst. 2 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 13

14 Úhrada veškerých přijatých faktur převodem z BÚ Zdroj: vlastní zpracování VBÚ Kč Pokud podnikatel zrovna nedisponuje dostatkem disponibilních peněžních prostředků a i přes to si chce automobil pořídit, je další možností financování bankovní úvěr. Je však potřeba myslet na to, že tento způsob financování může konečné náklady spojené s pořízením poněkud prodražit. Zejména jde o úroky z úvěru, poplatky za vyřízení úvěru a za vedení úvěrového účtu. V tomto případě je buď nejdříve poskytnutý úvěr připsán na bankovní účet a z něho následně financována koupě automobilu, nebo je pořizovací cena přímo hrazena ze sumy poskytnutého bankovního úvěru. V prvním případě se tedy nejdřív zaúčtuje samotné přijetí úvěru a to na vrub účtu 221- Bankovní účty a ve prospěch účtu 231- Krátkodobé bankovní úvěry resp Bankovní úvěry (dlouhodobé). Vzhledem k tomu, že mezi datem doručení výpisu z úvěrového účtu a výpisu z bankovního účtu většinou existuje určitý časový posun, používá se k překlenutí tohoto časového nesouladu účet 261- Peníze na cestě. Pokud je dříve doručen výpis z úvěrového účtu (VÚÚ), vypadá zaúčtování přijetí úvěru následovně: Tabulka č. 3: Přijetí bankovního úvěru Popis účetní operace Účetní doklad MD D Poskytnutí úvěru VÚÚ /461 Přijetí peněžních prostředků z úvěru na BÚ VBÚ Zdroj: Vlastní zpracování Dále pak bude o pořízení účtováno v zásadě obdobně jako v předchozím případě, tedy faktury budou hrazeny z bankovního účtu. Ve druhém případě ale bude zaúčtování vypadat poněkud odlišně a je naznačeno v tabulce č. 3. Tabulka č. 4: Pořízení automobilu na úvěr Popis účetní operace Účetní doklad MD D Pořízení automobilu FAP Zaplacení faktury úvěrem VÚÚ /461 Zaúčtování dalších vedlejších nákladů Převedení automobilu do užívání Zdroj: vlastní zpracování VPD FAP VÚD Automobil může být do podniku také vložen společníkem. Může tedy být nepeněžitým vkladem, kterým se společník podílí na základním kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o nepeněžitý vklad, musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do 14

15 Obchodního rejstříku 13. V tomto případě bude automobil oceněn tzv. reprodukční pořizovací cenou. Technika stanovení této ceny je vysvětlena v následující podkapitole pojednávající o způsobech ocenění majetku. Tabulka č. 5: Vklad automobilu společníkem Popis účetní operace Účetní doklad MD D Vznik pohledávky za upsaný základní kapitál VÚD Vklad automobilu společníkem VÚD Zápis změny základního kapitálu do OR VÚD Zdroj: vlastní zpracování Zvláštním způsobem pořízení je případ, kdy je automobil pořízen bezúplatným nabytím ve formě daru. Majetek se opět zaúčtuje na vrub účtu 022- Samostatné movité věci a tentokrát ve prospěch účtu 413- Ostatní kapitálové fondy. Majetek tak může být následně odepisován. Také v tomto případě bude automobil oceněn reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobě patřil k nejpopulárnějším způsobům pořizování automobilu leasing, tedy pronájem. Výhodou této formy financování je skutečnost, že umožňuje firmě používat dlouhodobý majetek, aniž by potřebovala okamžitý kapitál. 14 Situace se však od 1. ledna 2011 poněkud změnila a leasingové společnosti upouštějí od poskytování leasingu fyzickým osobám. Nedostatek v novele zákona o spotřebitelském úvěru 15, která 1. ledna vstoupila v platnost a jejímž cílem je posílení práv spotřebitelů, způsobuje, že poskytovatelé přestávají poskytovat finanční leasing pro fyzické osoby. Novela od ledna umožňuje lidem do čtrnácti dnů vypovědět například smlouvu o půjčce se splátkovou firmou nebo s bankou a možnost se právě vztahuje i na finanční leasingy. V případě leasingu na rozdíl od běžných úvěrů auto zůstává v majetku poskytovatele. Zákon bohužel už neupravuje, jak si jednotlivé strany vrátí svá plnění ze smlouvy, neboť nový osobní automobil již pouhou registrací, případně čtrnáctidenním užíváním, ztrácí až 25 procent své původní hodnoty. Leasing poskytovaný soukromým fyzickým osobám se tak stává pro úvěrové firmy spíše okrajovým produktem. 16 Vzhledem k významu dané problematiky je účtování veškerých operací spojených s leasingem věnována samostatná podkapitola 1.5 Účtování leasingových splátek odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 14 SEDLÁČEK, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005, str Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 16 JUŠKOVÁ, K.: Blíží se konec leasingu v Česku [online]. [cit ] Dostupné z: 15

16 1.2. Způsoby ocenění majetku v závislosti na způsobu pořízení Charakteristickým znakem aktiv i pasiv v účetnictví je jejich vyjádření v peněžních jednotkách, tedy jejich ocenění, ke kterému jsou využívány různé typy cen. Způsob ocenění majetku a závazků přímo ovlivňuje výši vykazovaných aktiv a pasiv, má vliv na výši nákladů podniku i na velikost vykazovaného výsledku hospodaření. Oceňování tak představuje klíčový problém účetnictví. 17 Obecně zákon o účetnictví 18 majetku, že se oceňuje: v 24 a 25 uvádí k problematice oceňování dlouhodobého hmotný majetek pořizovacími cenami, hmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, majetek v případě bezúplatného nabytí reprodukční pořizovací cenou Zákon o účetnictví v 25 odst. 5 písm. a) pod pojmem pořizovací cena rozumí cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. U automobilu se tato oceňovací báze použije v případě nákupu, tedy úplatného nabytí. Samozřejmě bez ohledu na to zda byl nákup financován přímo hotovostí resp. z bankovního účtu, nebo prostřednictvím úvěru. Do pořizovací ceny dlouhodobých aktiv je tedy nezbytné zahrnout také veškeré ekonomicky nutné náklady k tomu, aby aktivum bylo schopno (bylo způsobilé) přinášet užitek. V případě nákupu automobilu se součástí pořizovací ceny stanou např. náklady na jeho případnou dopravu, poplatky za registraci vozidla nebo také úroky z úvěru placené před zavedením automobilu do evidence, pokud tak účetní jednotka rozhodne ve své vnitropodnikové směrnici. Pojem vlastní náklady u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností opět zákon o účetnictví v 25 odst. 5 písm. c) definuje jako přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. Pokud však jde o automobil, lze tuto možnost považovat za krajně nepravděpodobnou. Vzhledem k povaze nemožno předpokládat, že by si podnik samotný automobil vytvořil ve vlastní režii. Může se ale případně použít k ocenění některých vedlejších nákladů spojených s pořízením. Samozřejmě pokud budeme uvažovat o automobilce, tedy podniku věnujícímu se přímo výrobě automobilu, půjde o zcela běžný způsob ocenění. 17 SEDLÁČEK, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 16

17 Poslední oceňovací bází, kterou zákon o účetnictví v 25 odst. 5 písm. b) definuje je reprodukční pořizovací cena: cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Používá se zpravidla na ocenění majetku nabytého bezúplatně. Automobil se pomocí reprodukční pořizovací ceny ocení v případě, že byl získán například darováním nebo případně děděním. Tato oceňovací báze se používá také k ocenění inventarizačního přebytku, který ale u automobilu není příliš pravděpodobný. Náhodné nalezení nezaúčtovaného automobilu v průběhu inventury pokládám spíš za utopii. Naopak za vysoce pravděpodobnou považuju možnost bezúplatného nabytí automobilu podle smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing). Také v tomto případě bude automobil oceněn pomocí reprodukční pořizovací ceny, ve které bude zaúčtován nejspíš na vrub účtu 022- Samostatné movité věci a zároveň ve prospěch účtu 082- Oprávky k samostatným movitým věcem. Tím bude majetek prakticky převzat do účetní evidence v zůstatkové ceně rovnající se nule a jeho výsledný vliv na hodnotu majetku bude nulový. Reprodukční pořizovací cena se stanoví dle zvláštních předpisů nebo na základě odborného posudku soudního znalce Účtování o odpisech Dlouhodobý majetek je mimo jiné charakteristický tím, že jeho účetní i daňová spotřeba bývá rozložena do několika účetních a zdaňovacích období. V případě dlouhodobého majetku tedy obvykle není možno zahrnout celou pořizovací (resp. vstupní) cenu do účetních a potažmo daňových nákladů (výdajů) v jediném účetním a zdaňovacím období, nýbrž tato vstupní cena je do nákladů (výdajů) přenášena postupně ve více obdobích. Prakticky se tak děje prostřednictvím odpisů dlouhodobého majetku, které lze rozdělit do dvou skupin, a to na odpisy účetní a daňové. 19 Hlavním účelem účetních odpisů je skutečné vyjádření trvalého snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Podnik odpisuje na základě odpisového plánu, který si stanoví pro jednotlivé předměty sám v závislosti na předpokládané době jejich použitelnosti, na kalkulačních metodách a způsobu jejich využití. Povinnost odpisovat dlouhodobý majetek (odepisovatelný) vyplývá z ustanovení 25 odst. 3 zákona o účetnictví, která mimo jiného požaduje, aby účetní jednotka ke konci rozvahového dne brala v úvahu všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření zisk nebo ztráta. Dále problematiku účetních odpisů upravují i další ustanovení, zejména 28 zákona o účetnictví, 56 a 56a prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele. Účetní odpisy se mohou stanovit pomocí tří základních metod: časová, výkonová a nově také komponentní. Časové odpisy pak 19 VALOUCH, P.: Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: Grada, 2010, str. 9 17

18 mohou být stanoveny jako rovnoměrné, zrychlené nebo zpomalené. Odpisy se účtují až do výše 100 % vstupní ceny. Účetní odpisování nelze na rozdíl od daňových přerušit. Účetní odpisy obvykle představují pouze účetní (nikoliv daňový) náklad a základ daně z příjmů neovlivní. Problematiku daňových odpisů řeší zejména ZDP 20. Daňovým odpisováním, na rozdíl od účetního, se rozumí zahrnování části vstupní ceny majetku do daňových nákladů poplatníka. Vzhledem k tomu, že o daňových odpisech se neúčtuje, nebudu se jimi teď blíže zaobírat. Technika výpočtu a možnosti uplatnění daňových odpisů bude podrobně rozebrána v kapitole věnované daňovým výdajům. Bez ohledu na zvolenou metodu účetního odepisování bude zaúčtování vypadat totožně. Při účtování o odpisech se postupuje především podle ČÚS 21 pro podnikatele č Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Podnik odpisuje nepřímým způsobem formou oprávek, zatímco majetek je evidován na příslušném účtu stále v pořizovací (vstupní) ceně. Oprávky představují sumu veškerých uplatněných odpisů od okamžiku zahájení odpisování. Základní obecný postup zaúčtování odpisů u osobního automobilu je naznačen v tabulce č. 6. Předpokladem je doba využitelnosti 5 let a zahájení odpisování k Tabulka č. 6: Účtování o odpisech osobního automobilu Popis účetní operace Účetní doklad MD D ROK 2010 Pořízení automobilu FAP Převedení do užívání VÚD Účetní odpisy za rok 2010 VÚD ROK 2011 Účetní odpisy za rok 2011 VÚD ROK 2012 Účetní odpisy za rok 2012 VÚD ROK 2013 Účetní odpisy za rok 2013 VÚD ROK 2014 Účetní odpisy za rok 2014 VÚD Zdroj: Vlastní zpracování Na konci roku 2014 bude zůstatková cena daného automobilu nulová. Pokud by bylo odpisování zahájeno v průběhu účetního období, v prvním roce by byla zaúčtována pouze příslušná část ročního odpisu podle počtu měsíců do konce období. Celkově by se pak odpisy účtovaly v šesti účetních obdobích, přičemž v posledním šestém by se už také neúčtoval plný 20 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 21 Český účetní standard 18

19 roční odpis, ale jen do výše zůstatkové ceny. Celková suma odpisů totiž nesmí překročit vstupní cenu majetku. Jak již bylo uvedeno dříve, pro samotné stanovení výše odpisu lze využít několik metod účetního odpisování. Pro osobní, resp. nákladní automobil je možné v odůvodněných případech využít prakticky každou z nich v závislosti na průběhu a způsobu jeho užití. Důležité je, aby zvolená metoda co nejlépe vyjadřovala průběh snižování hodnoty tohoto automobilu Časová metoda účetního odepisování Rovnoměrné (lineární) účetní odpisy: Při uplatňování rovnoměrných účetních odpisů je v každém roce odpisování odepsána a do účetních nákladů přenesena stejná výše vstupní ceny. U automobilu je velice vhodné použití této metody pokud např. lze předpokládat, že v každém roce využívání bude najet přibližně stejný počet kilometrů. Roční odpis bude následně vypočten podle následujícího vzorce: Kde: Vc = vstupní cena majetku t = počet let životnosti majetku (doba odpisování) Průběh rovnoměrného odpisování pro automobil se vstupní cenou ve výši Kč a dobou odepisování 5 let ilustruje následující graf č. 1: Graf č. 1: Rovnoměrný průběh odpisování automobilu Rovnoměrný (lineární) průběh odpisování Tisíce Oprávky roky Zdroj: SEDLÁČEK, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005, str

20 Zrychlené (degresivní) účetní odpisy Při uplatnění zrychlených účetních odpisů je vždy v následujícím roce odpisování odepsána nižší část hodnoty majetku než v roce předchozím. Tato metoda chrání podnik před morálním zastaráváním dlouhodobého majetku. O morálním zastarávání většinou mluvíme u majetku jako je výpočetní technika, u které dochází neustále k velice dynamickému rozvoji. Pokud je to odůvodněné, může být samozřejmě použita i pro odpisování automobilů. Její použití bude vhodné např., pokud můžeme předpokládat, že postupně v průběhu životnosti bude klesat roční počet najetých kilometrů automobilu. Roční odpisy mohou být pro jednotlivé roky vypočteny pomocí několika metod, např. podle následujícího vzorce: Kde: Vc = vstupní cena majetku t = počet let životnosti majetku (doba odpisování) i = rok odpisování Průběh zrychleného odpisování pro automobil se vstupní cenou ve výši Kč a dobou odepisování 5 let ilustruje následující graf č. 2: Graf č. 2: Zrychlený průběh odpisování automobilu Zrychlený (degresivní) průběh odpisování Tisíce Oprávky roky Zdroj: SEDLÁČEK, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005, str. 79 Zpomalené (progresivní) účetní odpisy Při uplatnění zpomalených účetních odpisů platí, že z hodnoty majetku je v každém následujícím roce odpisování odepsána vyšší částka než v roce předchozím. Tuto metodu je 20

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s.

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s. 4. OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ DNM A DHM Dlouhodobý majetek ú. t. 0 jsou tam účty aktivní (RA) pouze 07, 08 a 09 jsou kontra-aktivní (snižují hodnotu majetku, k němuž se vztahují) Členění DM: opakovat z ekonomiky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 7. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ O ZVÍŘATECH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více