MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku"

Transkript

1 Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby 6. Mluvnický zápor 7. Slovní druhy 8. Podstatná jména (obecná charakteristika, dělení) 9. Mluvnické kategorie podstatných jmen 10. Přídavná jména (obecná charakteristika, dělení) 11. Stupňování přídavných jmen 12. Zájmena 13. Číslovky 14. Slovesa (obecná charakteristika, mluvnické kategorie) 15. Slovesa způsobová, fázová, pomocná a sponová 16. Slovesný způsob, rod a vid 17. Příslovce 18. Předložky 19. Spojky 20. Částice 21. Citoslovce 22. Vztahy mezi větnými členy 23. Větné členy 24. Podmět 25. Přísudek 26. Rozvíjející větné členy 27. Věta jednočlenná, větný ekvivalent, věta dvojčlenná 28. Souvětí souřadné, podřadné 29. Druhy vedlejších vět 30. Významové poměry

2 1. Jazykové rodiny Jazyky se podle příbuznosti dělí do jazykových rodin. Nejrozšířenější je rodina INDOEVROPSKÁ. Mezi další rodiny patří: UGROFINSKÁ (finština, estonština, maďarština); ALTAJSKÁ (turečtina). INDOEVROPSKÁ jazyková rodina se dělí na jazyky: slovanské (čeština, slovenština, slovinština, ukrajinština, chorvatština...); germánské (němčina, holandština, angličtina, dánština); románské (italština, francouzština...); keltské; latina (vymřelý jazyk). Slovanské jazyky se dále dělí na západo-, východo- a jiho- slovanské. Čeština patří do západoslovanské větve. čeština (rodina) 2. Útvary národního jazyka Národním jazykem Čechů je čeština. Ta má svou spisovnou a nespisovnou podobu. Spisovná čeština je ukotvena v jazykových příručkách. Do spisovné češtiny patří i její mluvená podoba hovorová čeština. Mezi nespisovné útvary patří nářečí (dialekty), které jsou charakteristické vždy pro určitou zeměpisnou oblast, např. hanácké nářečí Dé móku ze mléna na vozék. Rozdíly mezi nářečími se stírají a vznikají tzv. nadnářečí (interdialekty) obecná čeština a obecná hanáčtina. Ze sociálního hlediska tvoří nespisovnou češtinu i profesní mluva (lékařů, hasičů, myslivců), slang (skupina kamarádů), argot (tajná mluva lidí na okraji společnosti). SPISOVNÉ ÚTVARY: a NESPISOVNÉ ÚTVARY:, ;,, 3. Jazykové příručky Mezi běžně používané jazykové příručky na ZŠ patří především PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU. V pravidlech nalezneme výklad základních pravopisných jevů (psaní s/z, mě/mně, velká písmena atd.) a abecední seznam slov s mluvnickým významem. Mezi další příručky se řadí SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY (podává nám výklad významu daného slova); SLOVNÍK CIZÍCH SLOV ad. 4. Slovo a jeho význam Každé české slovo má dvojí význam -věcný (obsah, jenž je vysvětlen ve slovnících) mluvnický (vyjadřuje mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, osobu, čas...). Slova můžeme dělit na: nadřazená (ovoce) podřazená (jablko) souřadná (jablko- hruška); jednoznačná (Alík) mnohoznačná (přenesení významu);a dále na homonyma (slova, která stejně znějí, ale mají odlišný význam, př. jeřáb strom, pták, stroj) synonyma (slova podobného významu, př. hezký-pěkný); antonyma (slova opačného významu, př. den-noc). 5. Obohacování slovní zásoby (tvoření slov) Slovní zásobu můžeme obohacovat hned několika způsoby: přejímáním slov z cizích jazyků, z nářečí, nebo tvořením slov. Nová slova tvoříme třemi způsoby: odvozováním (ke slovotvornému základu přidáváme předpony, přípony a koncovky), skládáním (tvoření ze dvou a více slov vznikají složeniny vlastní a nevlastní(spřežky), zkracováním (vznikají zkratky a zkratková slova). Př. velkoměsto, hradní, okamžik, EU, atd. 6. Mluvnický zápor Zápor ne- může být slovní (nevelký), členský (popírá platnost části věty mám rád dějepis ne zeměpis), větný (popírá platnost celé věty nachází se v přísudku Karel si nekoupil zmrzlinu.) 2

3 7. Slovní druhy = náleží do části gramatiky, která se nazývá TVAROSLOVÍ neboli MORFOLOGIE = dělíme z několika hledisek: 1) slova ohebná skloňují se (podstatná jména až číslovky); časují se (slovesa) slova neohebná (příslovce až citoslovce) 2) slova plnovýznamová = ve větě plní funkci větných členů (podstatná jména až příslovce) slova neplnovýznamová = ve větě nejsou běžně větným členem (předložky až citoslovce) MLUVNICKÉ kategorie jmenné = u podstatných jmen až číslovek určujeme pád, číslo, rod, životnost MLUVNICKÉ kategorie slovesné = u sloves určujeme osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid!!! vzor ani slovesná třída nejsou mluvnickými kategoriemi, jsou to pouze vzorová slova!!! 8. Podstatná jména (obecná charakteristika, dělení) = jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a pocitů = jsou ohebný, plnovýznamovým slovním druhem a plní ve větě nejčastěji funkci podmětu/předmětu = dělíme na konkrétní názvy osob, zvířat a věcí (člověk, kocour, kniha) abstraktní názvy vlastností, dějů a pocitů (sebedůvěra, plavání, slib) = zvláštní skupinu tvoří podstatná jména hromadná mají jen tvar čísla jednotného (listí, ptactvo) 9. Mluvnické kategorie podstatných jmen = u podstatných jmen určujeme: PÁD = celkem sedm pádů, ptáme se pádovými otázkami pomnožná mají jen tvar čísla množného (dveře, housle) látková označují látku bez přesného určení množství (voda) ČÍSLO = jednotné a množné (dříve i duál neboli dvojné číslo páry těla rukama, nohama) ROD = mužský životný a neživotný, ženský, střední (přiřazení je čistě formální, přirozené přiřazení jen u osob a zvířat); pozor na kolísání mezi rody (ten/ta rukojmí, ten/ta Olomouc) VZOR = není mluvnická kategorie, pouze přiřazení podobných slov z hlediska skloňování k jednomu slovu 10. Přídavná jména (obecná charakteristika, dělení) = označují vlastnosti podstatných jmen, význam blíže určují = ohebná, plnovýznamová, ve větě plní nejčastěji funkci přívlastku shodného/ jmenné části přísudku = dělení na přídavná jména TVRDÁ (vzory mladý, á, é); MĚKKÁ (jarní); PŘIVLASTŇOVACÍ (otcův, matčin) = u přídavných jmen určujeme stejně jako u podstatných jmen: pád, číslo, rod, navíc druh a vzor 11. Stupňování přídavných jmen = u většiny přídavných jmen můžeme utvořit i druhý a třetí stupeň 2. druhý stupeň tvoříme pomocí přípon ejší, -ější, -ší, -í 3. třetí stupeň tvoříme z druhého stupně předponou nej- Př. Krásný krásnější - nejkrásnější 3

4 12. Zájmena - plnovýznamový slovní druh (stojí v pozici větného členu), zastupují podstatná a přídavná jména, ukazují na osoby, zvířata ; skloňují se a určujeme mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. dělení: rodová (mají zvláštní tvary pro rod mužský, ženský a střední), př. ten, ta, to druhy zájmen: bezrodá (nevyjadřují kategorii rodu) = já, ty, my, vy, se osobní ukazovací já, ty on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + zvratné se ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj tázací vztažná neurčitá záporná kdo, co jaký, který, čí kdo, co, jaký, který, čí + jenž někdo, něco, leckdo, lecco, kdosi, cosi, každý, všechen nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 13. Číslovky Plnovýznamový slovní druh, ohebný. Vyjadřují počet, množství a pořadí. Dělení: určité (vyjadřují přesný počet, lze je vyjádřit číslicemi) neurčité (nevyjadřují přesný počet, nelze je vyjádřit číslicemi) Číslovky základní vyjadřují počet, řadové pořadí, druhové počet druhů, násobné počet opakování Druhy číslovek Otázka Číslovky určité Číslovky neurčité ZÁKLADNÍ kolik? tisíc, tři mnoho, několik ŘADOVÉ kolikátý? první, sedmý, nultý několikátý DRUHOVÉ kolikerý?kolikery? dvoje, patery tolikero, vícerý NÁSOBNÉ kolikrát? čtyřikrát, osmkrát několikrát, 14. Slovesa obecná charakteristika, mluvnické kategorie Vyjadřují děj, činnost, změnu stavu. Je to ohebný slovní druh, který se časuje. Určujeme u nich následující mluvnické kategorie: osoba (1., 2., 3.), číslo (jednotné a množné), způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací), čas (minulý, přítomný, budoucí), rod (činný a trpný), vid (dokonavý a nedokonavý) a také třída(celkem 5) a vzor. Slovesa jsou plnovýznamovým slovním druhem a ve větě plní nejčastěji funkci přísudku. 15. Slovesa způsobová, fázová, pomocná a sponová Tato slovesa se označují jako neplnovýznamová je potřeba je ve větě doplnit slovesy plnovýznamovými nebo podstatným či přídavným jménem (u přísudku jmenného se sponou). ZPŮSOBOVÁ moci, muset, smět, chtít, mít (povinnost) v přísudku slovesném složeném FÁZOVÁ začít, začínat, přestat, přestávat v přísudku slovesném složeném POMOCNÁ být a mít v přísudku slovesném složeném SPONOVÁ být, bývat, stát se, stávat se v přísudku jmenném se sponou 4

5 16. Slovesný způsob, rod a vid Způsob = vyjadřuje vztah mluvčího ke sdělované skutečnosti OZNAMOVACÍ vyjadřuje děj reálný v minulosti, přítomnosti a budoucnosti ROZKAZOVACÍ vyjadřuje výzvu, výstrahu, rozkaz, zákaz apod. (v 2. os. č.j. a 1. a 2. os. č.mn.) PODMIŇOVACÍ vyjadřuje děj možný nebo uskutečnitelný pouze za splnění dané podmínky (přítomný děj uskutečnitelný v přítomnosti nebo budoucnosti; př. Chtěl bych se naučit... minulý děj v minulosti možný, ale neuskutečnitelný; př. Byl bych je rád navštívil.) Rod = vyjadřuje vztah mezi původcem děje a podmětem věty; rozlišujeme činný a trpný činný vyjadřuje, co činí podmět Zedníci staví domy. trpný činitel nestojí v pozici podmětu Domy jsou stavěny zedníky. Vid = vyjadřuje ne/ukončenost děje; rozlišujeme dokonavý (ukončený) a nedokonavý (neukončený) slovesa dokonavá vyjadřují děj ukončený, ohraničený (skončit, zazpívat, spojit se) slovesa nedokonavá vyjadřují děj neukončený, probíhající, neohraničený (zdobit, nakupovat, brát)!!! vidové dvojice: psát x napsat; číst x přečíst; kreslit x nakreslit; připojovat x připojit ad. (nedok.) 17. Příslovce = vyjadřují bližší okolnost dějů, slova neohebná, ale plnovýznamová (mohou být větným členem). Ve větě plní nejčastěji funkci příslovečného určení. Nejčastěji rozlišujeme místa, času, způsobu, míry, příčiny. Příslovečné spřežky = spojení předložky s jiným slovem (např. nahlas, vpravo, přitom), píšeme dohromady!!! 18. Předložky = stojí před jmény a vyjadřují vztah jmen k jiným větným členům. Jsou neohebný a neplnovýznamovým slovním druhem. Se jmény tvoří předložkovou vazbu a přísluší k danému větnému členu jako jméno, před kterým stojí. Dělení původní (vlastní) mají význam jen předložek k, pro, na, v, před nepůvodní (nevlastní) mohou být i jiným slovním druhem během, kolem, začátkem 19. Spojky = spojují větné členy nebo věty a vyjadřují jejich vzájemný vztah, Jsou neohebným a neplnovýznamovým slovním druhem, ve větě nejsou žádným větným členem. Rozlišujeme: souřadicí (spojují souřadné větné členy nebo věty ve vztahu: slučovacím, stupňovacím, odporovacím, vylučovacím, důvodovém, důsledkovém); např. a, ale, však, neboť, a proto ad. podřadicí (připojují větu závislou k větě řídící, oddělujeme vždy čárkou) např. aby, že 20. Částice = uvozují věty a naznačují jejich druh, neohebný a neplnovýznamový slovní druh, nejsou žádným větným členem. Př. ano, ne, copak, tak, ať, bohudík apod. 5

6 21. Citoslovce = vyjadřují reakce na podněty (nálady, city, pocity), napodobují zvuky. Je to neohebný a neplnovýznamový slovní druh, nejsou žádným větným členem. Př. hurá, páni, člověče, prásk ad. 22. Vztahy mezi větnými členy Členy vztahu souřadnosti mají stejný vztah k některému dalšímu větnému členu, např. modrý a červený míček (modrý a červený). Členy ve vztahu podřadnosti mají mezi sebou vztah nadřazenosti a podřazenosti. Závislost členů je vyjádřena: shodou = závislý člen se shoduje se svým řídícím členem v osobě/pádě, čísle, rodě a životnosti (závodníci bojovali, úspěšné závodnice) Pks, Po, Př řízeností = závislý člen je řízen členem řídícím, člen řídící určuje jeho pád (přemýšlet o životě) Pt přimykáním = tvar členu závislého není určován členem řídícím (stál u kina) Pu, Pkn 23. Větné členy Dělíme na základní (Po + Přís) a rozvíjející (Pt, Pk, Pu a Do). Každý větný člen může být holý (maminka), rozvitý (krásná maminka) či několikanásobný (maminka a tatínek). Za větný člen nepovažujeme: předložky, spojky, částice, citoslovce a oslovení ad. Větným členem mohou být pouze slovní druhy plno významové (1-6). 24. Podmět Podmět je základní větný člen, který tvoří s přísudkem základní skladební dvojici. Nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem (Karel spal.), může být vyjádřený i přídavným jménem (Vínová jí sluší.), zájmenem (On to neví.) či slovesem (Kouřit se nesmí.). Podmět může být vyjádřený (ve větě se nachází: Karel přišel.), nevyjádřený (ve větě se nenachází: Přišel.) a všeobecný (podmětem jsou oni": Hlásili to v rozhlase). Existují i věty bezpodmětné - podmět ve větě chybí, např.: Prší. Sněží. Luplo mu v zádech, (ono) 25. Přísudek Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět. Ve větě ho určujeme jako první. S podmětem tvoří základní skladební dvojici, shoduje se s ním v rodě a čísle. Je vyjádřený slovesem ve tvaru určitém. Rozlišujeme: Přísudek slovesný - jednoduchý - vyjádřený slovesným tvarem určitým - Houby rostou. - složený (fázová: začít, začínat, přestat, přestávat a modální slovesa: moci, muset, smět, chtít, mít) Musím navštívit tetu. Chtěl bych začít cvičit. Přísudek jmenný - se sponou (Maminka je učitelka.) sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se bez spony (Mladost radost)!citoslovečný! žába hop" do rybníka. 6

7 26. Rozvíjející větné členy (Pk, Pu, Pt, Do) Rozvíjející větné členy ve větě rozvíjejí podmět a přísudek. Přívlastek -je jediný větný člen, který rozvijí podstatné jméno -ptáme se na něj otázkami jaký? který? čí? -nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem (posádka letadla); přídavným jménem (výkonný počítač); zájmenem (jeho úspěchy) ad. -rozlišujeme: shodný shoduje se s řídícím podstatným jménem v pádě, čísle a rodě - stojí většinou před podstatným jménem - př. krásná dívka, malý pes (je vyjádřen přídavným jménem) neshodný neshoduje se s řídícím podstatným jménem - stojí většinou za řídícím podstatným jménem - př. svetr z vlny, lepidlo na tapety (je vyjádřen podstatným jménem) Příslovečné určení -váže se na sloveso a rozvijí ho -má přednost před předmětem -vyjadřuje různé okolnosti děje -ptáme se otázkami kde, kdy, jakým způsobem ad. -rozlišujeme PU: místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky a přípustky Předmět -váže se na sloveso a rozvijí ho -ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu (pád předmětu je řízen slovesem) -předmětem může být i zvratné zájmeno se/si, pokud si mohu říci sebe/sobě -př. Koupím si kalhoty! Doplněk -nejkomplikovanější větný člen, který se váže jak na sloveso, tak na podstatné jméno -jak ho poznat? Může stát na konci věty, slova rád a sám jsou vždy doplňkem! -Př.: Dědeček se ve staří cítil osamělý. (Dědeček byl osamělý. Cítil se osamělý) 7

8 27. Věta jednočlenná, větný ekvivalent, věta dvojčlenná Věta jednočlenná má pouze jeden větný člen přísudek podmět nelze zjistit, většinou si odpovíme ono př. Bolí mě v zádech. V hodinách hrklo. V kamnech zapraskalo. Prší Větný ekvivalent o větném ekvivalentu hovoříme v případě, že je ve větě zastoupen pouze podmět chybí-li přísudek, nemůžeme hovořit o větě, proto termín větný ekvivalent př. Samoobsluha, T- Mobile, Víno. Radost ad. Věta dvojčlenná obsahuje oba základní větné členy přísudek i podmět podmět může být i nevyjádřený či všeobecný př. Hlásili to v rozhlase., Tomáš koupil květinu., Pustil si televizi. 28. Souvětí souřadné, podřadné Souvětí = spojení dvou a více vět jednoduchých (počet vět v souvětí poznáme podle počtu přísudků) př. Jel jsem se podívat do písku, odkud pochází naše babička a kde jsem se narodil i já. Věta hlavní není mluvnicky závislá na žádné jiné větě; věta vedlejší je mluvnicky závislá na jiné větě a je větným členem věty hlavní (větou hlavní se ptáme na větu vedlejší). př. Koupil mi prstýnek, který jsem si sama vybrala. otázka: souřadné = spojení nejméně dvou vět hlavních a neomezeným počtem vět vedlejších = mezi větami hlavními určujeme významový poměr (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodový a důsledkový) podřadné = spojení jedné věty hlavní a několika vět vedlejších = u vět vedlejších určujeme druh podle toho, jaký větný člen vyjadřují (podmětná, přísudková, předmětná, přívlastková, příslovečná, doplňková)!!! Mezi dvěma větami vedlejšími může být významový poměr!!! (viz 1. příklad) 29. Druhy vedlejších vět Vedlejší věta podmětná nahrazuje podmět věty řídící, ptáme se otázkou kdo? co? přísudková nahrazuje jmennou část přísudku, v řídící větě zůstává spona předmětná nahrazuje předmět věty řídící, ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. p. přívlastková nahrazuje přívlastek věty řídící, závisí na podstatném jménu, ptáme se otázkami jaký? který? čí? příslovečné nahrazují příslovečná určení, závisí na slovese rozlišujeme: místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová (proč- aby), podmínková, přípustková doplňková nahrazuje doplněk věty řídící, signál smyslová slovesa (vidět, slyšet) 8

9 30. Významové poměry mohou být mezi dvěma větami hlavními, dvěma větami vedlejšími nebo mezi několikanásobnými větnými členy. slučovací značka plus a, i, ani, nebo (nepíšeme čárku) + dvojité spojky (ani-ani, dílem-dílem) výpovědi stojí na stejné úrovni stupňovací značka schody nejen, ale i, ba i, dokonce druhá výpověď je závažnější než první odporovací značka X ale, však, avšak, leč, než, nýbrž věty jsou v rozporu vylučovací znak V buď, nebo, anebo obsahy vět se vylučují, buď platí jedna možnost, nebo druhá důvodový znak šipka vpravo neboť, vždyť, totiž, zajisté druhá věta vysvětluji platnost věty první důsledkový znak šipka vlevo - a proto, a tedy, a tak druhá věta vysvětluje následek věty první věty 9

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 1

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 1 STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 12 Syntax Skladba (syntax)

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky 1. Indoevropské jazyky 1 Na světě je 3000 5000 jazyků 2 Indoevropské jsou zeměpisně nejrozšířenější jazykovou rodinou na světě 3 Zastupují dvě velké kulturní oblasti Indie a Evropy 4 Jazyková rodina: příbuzné

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Název materiálu: SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1

Název materiálu: SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1 Název materiálu: SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1 Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o Anotace skladbě. Žáci rozpoznávají

Více

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. Linda Rulfová Větné členy Vzorové věty 1. věta Přišel jsem k domu rodičů. 2. věta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Přívlastek. Vytvořeno dne: 23.10.2012. a jeho funkcí ve větě

Přívlastek. Vytvořeno dne: 23.10.2012. a jeho funkcí ve větě Přívlastek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0111 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přívlastek

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín ČESKÝ JAZYK Součet bodů: Obor: 79-41-K/41 Opravil: Kontroloval: A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. Pes Pes je slovo pozoruhodné několika důvodů. Například tím že jeho odvozeniny často slouží jako

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Strategie (metody a formy práce)

Strategie (metody a formy práce) ČESKÝ JAZYK / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Předslabikářové období Přípravné období Hlásky a písmena m M, a A Sluchová analýza a syntéza slabik Vyvození prvních slabik Procvičování

Více

Přívlastek. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Přívlastek. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přívlastek

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Věta jednoduchá - pojmy Věta = slovní

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2011 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2011 - II. termín ČESKÝ JAZYK Součet bodů: Obor: 79-41-K/41 Opravil: Kontroloval: A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. Dálnice V tomto případě mohu konstatovat bez jakýchkoli pochyb že slovo dálnice je jen a jen

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: 1 3.

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486. Název materiálu: Opakování - tvarosloví, jazykový rozbor

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486. Název materiálu: Opakování - tvarosloví, jazykový rozbor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 24/06 Název materiálu: Opakování - tvarosloví, jazykový rozbor Vypracoval: Mgr. Hana Šatná DALTONSKÝ LIST ČJ 8. ročník OPAKOVÁNÍ TVAROSLOVÍ,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace:

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace: SLOVESA (VERBA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0111 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Skladba Anotace Pracovní listy k procvičení učiva o skladbě (podmět, přísudek) Autor Mgr. Iva Paděrová

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě Přísudek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0108 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přísudek Kateřina

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Graf skladebného rozboru věty

Graf skladebného rozboru věty Graf skladebného rozboru věty Existuje několik způsobů grafického zápisu větného rozboru. Předkládaný způsob se pokouší o co největší jednoduchost a přehlednost. Příklad: Starý pán se pomalu belhal do

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Letem světem českým jazykem aneb Opakování je matka moudrosti Anotace Pracovní listy k souhrnnému procvičování

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

DUM 14 Větný rozbor II. procvičování větných členů, 9. roč..notebook March 03, 2014

DUM 14 Větný rozbor II. procvičování větných členů, 9. roč..notebook March 03, 2014 Zahrajeme si hru na procvičení vašich znalostí týkajících se větných členů. Větný rozbor Hra začíná na startu. Žák si vybere figurku. Hodí modrou kostkou, popojde svou figurkou na příslušné políčko a to

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Přídavná jména pro export.notebook. May 20, 2010

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Přídavná jména pro export.notebook. May 20, 2010 Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí VI 16 19:28 1 Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování uiva 8. roníku Slovní zásoba a význam slova slovo, sousloví, vcné významy slov, rozvoj

Více

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 4. Základní skladební dvojice Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Český jazyk 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 Základní skladební dvojici tvoří

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ve které z následujících vět

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen.

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen. Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) VY_32_INOVACE_Cj_LI_18

Více

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Přísudek a podmět Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_93 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Materiál je určen žákům učňovských oborů. Je zaměřen na zopakování a procvičení učiva o podmětu.

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_138 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. VYPRAVOVÁNÍ 2. PRVKY VYPRAVOVÁNÍ 3. VYPRAVOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: vyjmenují znaky vypravování a vytváří podle nich vlastní text, společně ve dvojici

Více

DysCom 10.1 program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom 10.1 program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom 10.1 program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní

Více

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ Název: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_14_BAL Vypracovala: Andrea Balaštíková Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám PRACOVNÍ LIST zápis Úkol: Na vynechaná místa v textu doplňte správné pojmy. SLOVO

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

É š ž Ú š Ě Í É ň š Č š Č Č š š Č Ř ž ú Ř ž ú ú ň ó ú š ú š ú Ý ň ď ž ž š Ú Ž Í Ž š ž Ž Ť ž ž š š Ž ž ú ž ď ž Ťť ň š š Ó ž š Í ž ž Ř ž ú Ř ž Ý ď Ž ň ň š Č š š ó š ď Ž š ň Ž Ú š ž Á š Ý Ť ď Í ď ď ú Ý ú

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_357 4. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

VY_32_INOVACE_01.13 1/5 3.2.01.13. IQ cestování význam slov

VY_32_INOVACE_01.13 1/5 3.2.01.13. IQ cestování význam slov 1/5 3.2.01.13 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem

Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0106 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov. Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 70 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 8.6.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate.

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Kvinta Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - pomocí nápovědy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 24/01 Název materiálu: Opakování - větné členy Vypracoval: Mgr. Hana Šatná DALTONSKÝ LIST ČJ 8. ročník OPAKOVÁNÍ VĚTNÉ ČLENY PODPIS:

Více