MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku"

Transkript

1 Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby 6. Mluvnický zápor 7. Slovní druhy 8. Podstatná jména (obecná charakteristika, dělení) 9. Mluvnické kategorie podstatných jmen 10. Přídavná jména (obecná charakteristika, dělení) 11. Stupňování přídavných jmen 12. Zájmena 13. Číslovky 14. Slovesa (obecná charakteristika, mluvnické kategorie) 15. Slovesa způsobová, fázová, pomocná a sponová 16. Slovesný způsob, rod a vid 17. Příslovce 18. Předložky 19. Spojky 20. Částice 21. Citoslovce 22. Vztahy mezi větnými členy 23. Větné členy 24. Podmět 25. Přísudek 26. Rozvíjející větné členy 27. Věta jednočlenná, větný ekvivalent, věta dvojčlenná 28. Souvětí souřadné, podřadné 29. Druhy vedlejších vět 30. Významové poměry

2 1. Jazykové rodiny Jazyky se podle příbuznosti dělí do jazykových rodin. Nejrozšířenější je rodina INDOEVROPSKÁ. Mezi další rodiny patří: UGROFINSKÁ (finština, estonština, maďarština); ALTAJSKÁ (turečtina). INDOEVROPSKÁ jazyková rodina se dělí na jazyky: slovanské (čeština, slovenština, slovinština, ukrajinština, chorvatština...); germánské (němčina, holandština, angličtina, dánština); románské (italština, francouzština...); keltské; latina (vymřelý jazyk). Slovanské jazyky se dále dělí na západo-, východo- a jiho- slovanské. Čeština patří do západoslovanské větve. čeština (rodina) 2. Útvary národního jazyka Národním jazykem Čechů je čeština. Ta má svou spisovnou a nespisovnou podobu. Spisovná čeština je ukotvena v jazykových příručkách. Do spisovné češtiny patří i její mluvená podoba hovorová čeština. Mezi nespisovné útvary patří nářečí (dialekty), které jsou charakteristické vždy pro určitou zeměpisnou oblast, např. hanácké nářečí Dé móku ze mléna na vozék. Rozdíly mezi nářečími se stírají a vznikají tzv. nadnářečí (interdialekty) obecná čeština a obecná hanáčtina. Ze sociálního hlediska tvoří nespisovnou češtinu i profesní mluva (lékařů, hasičů, myslivců), slang (skupina kamarádů), argot (tajná mluva lidí na okraji společnosti). SPISOVNÉ ÚTVARY: a NESPISOVNÉ ÚTVARY:, ;,, 3. Jazykové příručky Mezi běžně používané jazykové příručky na ZŠ patří především PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU. V pravidlech nalezneme výklad základních pravopisných jevů (psaní s/z, mě/mně, velká písmena atd.) a abecední seznam slov s mluvnickým významem. Mezi další příručky se řadí SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY (podává nám výklad významu daného slova); SLOVNÍK CIZÍCH SLOV ad. 4. Slovo a jeho význam Každé české slovo má dvojí význam -věcný (obsah, jenž je vysvětlen ve slovnících) mluvnický (vyjadřuje mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, osobu, čas...). Slova můžeme dělit na: nadřazená (ovoce) podřazená (jablko) souřadná (jablko- hruška); jednoznačná (Alík) mnohoznačná (přenesení významu);a dále na homonyma (slova, která stejně znějí, ale mají odlišný význam, př. jeřáb strom, pták, stroj) synonyma (slova podobného významu, př. hezký-pěkný); antonyma (slova opačného významu, př. den-noc). 5. Obohacování slovní zásoby (tvoření slov) Slovní zásobu můžeme obohacovat hned několika způsoby: přejímáním slov z cizích jazyků, z nářečí, nebo tvořením slov. Nová slova tvoříme třemi způsoby: odvozováním (ke slovotvornému základu přidáváme předpony, přípony a koncovky), skládáním (tvoření ze dvou a více slov vznikají složeniny vlastní a nevlastní(spřežky), zkracováním (vznikají zkratky a zkratková slova). Př. velkoměsto, hradní, okamžik, EU, atd. 6. Mluvnický zápor Zápor ne- může být slovní (nevelký), členský (popírá platnost části věty mám rád dějepis ne zeměpis), větný (popírá platnost celé věty nachází se v přísudku Karel si nekoupil zmrzlinu.) 2

3 7. Slovní druhy = náleží do části gramatiky, která se nazývá TVAROSLOVÍ neboli MORFOLOGIE = dělíme z několika hledisek: 1) slova ohebná skloňují se (podstatná jména až číslovky); časují se (slovesa) slova neohebná (příslovce až citoslovce) 2) slova plnovýznamová = ve větě plní funkci větných členů (podstatná jména až příslovce) slova neplnovýznamová = ve větě nejsou běžně větným členem (předložky až citoslovce) MLUVNICKÉ kategorie jmenné = u podstatných jmen až číslovek určujeme pád, číslo, rod, životnost MLUVNICKÉ kategorie slovesné = u sloves určujeme osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid!!! vzor ani slovesná třída nejsou mluvnickými kategoriemi, jsou to pouze vzorová slova!!! 8. Podstatná jména (obecná charakteristika, dělení) = jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a pocitů = jsou ohebný, plnovýznamovým slovním druhem a plní ve větě nejčastěji funkci podmětu/předmětu = dělíme na konkrétní názvy osob, zvířat a věcí (člověk, kocour, kniha) abstraktní názvy vlastností, dějů a pocitů (sebedůvěra, plavání, slib) = zvláštní skupinu tvoří podstatná jména hromadná mají jen tvar čísla jednotného (listí, ptactvo) 9. Mluvnické kategorie podstatných jmen = u podstatných jmen určujeme: PÁD = celkem sedm pádů, ptáme se pádovými otázkami pomnožná mají jen tvar čísla množného (dveře, housle) látková označují látku bez přesného určení množství (voda) ČÍSLO = jednotné a množné (dříve i duál neboli dvojné číslo páry těla rukama, nohama) ROD = mužský životný a neživotný, ženský, střední (přiřazení je čistě formální, přirozené přiřazení jen u osob a zvířat); pozor na kolísání mezi rody (ten/ta rukojmí, ten/ta Olomouc) VZOR = není mluvnická kategorie, pouze přiřazení podobných slov z hlediska skloňování k jednomu slovu 10. Přídavná jména (obecná charakteristika, dělení) = označují vlastnosti podstatných jmen, význam blíže určují = ohebná, plnovýznamová, ve větě plní nejčastěji funkci přívlastku shodného/ jmenné části přísudku = dělení na přídavná jména TVRDÁ (vzory mladý, á, é); MĚKKÁ (jarní); PŘIVLASTŇOVACÍ (otcův, matčin) = u přídavných jmen určujeme stejně jako u podstatných jmen: pád, číslo, rod, navíc druh a vzor 11. Stupňování přídavných jmen = u většiny přídavných jmen můžeme utvořit i druhý a třetí stupeň 2. druhý stupeň tvoříme pomocí přípon ejší, -ější, -ší, -í 3. třetí stupeň tvoříme z druhého stupně předponou nej- Př. Krásný krásnější - nejkrásnější 3

4 12. Zájmena - plnovýznamový slovní druh (stojí v pozici větného členu), zastupují podstatná a přídavná jména, ukazují na osoby, zvířata ; skloňují se a určujeme mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. dělení: rodová (mají zvláštní tvary pro rod mužský, ženský a střední), př. ten, ta, to druhy zájmen: bezrodá (nevyjadřují kategorii rodu) = já, ty, my, vy, se osobní ukazovací já, ty on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + zvratné se ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj tázací vztažná neurčitá záporná kdo, co jaký, který, čí kdo, co, jaký, který, čí + jenž někdo, něco, leckdo, lecco, kdosi, cosi, každý, všechen nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 13. Číslovky Plnovýznamový slovní druh, ohebný. Vyjadřují počet, množství a pořadí. Dělení: určité (vyjadřují přesný počet, lze je vyjádřit číslicemi) neurčité (nevyjadřují přesný počet, nelze je vyjádřit číslicemi) Číslovky základní vyjadřují počet, řadové pořadí, druhové počet druhů, násobné počet opakování Druhy číslovek Otázka Číslovky určité Číslovky neurčité ZÁKLADNÍ kolik? tisíc, tři mnoho, několik ŘADOVÉ kolikátý? první, sedmý, nultý několikátý DRUHOVÉ kolikerý?kolikery? dvoje, patery tolikero, vícerý NÁSOBNÉ kolikrát? čtyřikrát, osmkrát několikrát, 14. Slovesa obecná charakteristika, mluvnické kategorie Vyjadřují děj, činnost, změnu stavu. Je to ohebný slovní druh, který se časuje. Určujeme u nich následující mluvnické kategorie: osoba (1., 2., 3.), číslo (jednotné a množné), způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací), čas (minulý, přítomný, budoucí), rod (činný a trpný), vid (dokonavý a nedokonavý) a také třída(celkem 5) a vzor. Slovesa jsou plnovýznamovým slovním druhem a ve větě plní nejčastěji funkci přísudku. 15. Slovesa způsobová, fázová, pomocná a sponová Tato slovesa se označují jako neplnovýznamová je potřeba je ve větě doplnit slovesy plnovýznamovými nebo podstatným či přídavným jménem (u přísudku jmenného se sponou). ZPŮSOBOVÁ moci, muset, smět, chtít, mít (povinnost) v přísudku slovesném složeném FÁZOVÁ začít, začínat, přestat, přestávat v přísudku slovesném složeném POMOCNÁ být a mít v přísudku slovesném složeném SPONOVÁ být, bývat, stát se, stávat se v přísudku jmenném se sponou 4

5 16. Slovesný způsob, rod a vid Způsob = vyjadřuje vztah mluvčího ke sdělované skutečnosti OZNAMOVACÍ vyjadřuje děj reálný v minulosti, přítomnosti a budoucnosti ROZKAZOVACÍ vyjadřuje výzvu, výstrahu, rozkaz, zákaz apod. (v 2. os. č.j. a 1. a 2. os. č.mn.) PODMIŇOVACÍ vyjadřuje děj možný nebo uskutečnitelný pouze za splnění dané podmínky (přítomný děj uskutečnitelný v přítomnosti nebo budoucnosti; př. Chtěl bych se naučit... minulý děj v minulosti možný, ale neuskutečnitelný; př. Byl bych je rád navštívil.) Rod = vyjadřuje vztah mezi původcem děje a podmětem věty; rozlišujeme činný a trpný činný vyjadřuje, co činí podmět Zedníci staví domy. trpný činitel nestojí v pozici podmětu Domy jsou stavěny zedníky. Vid = vyjadřuje ne/ukončenost děje; rozlišujeme dokonavý (ukončený) a nedokonavý (neukončený) slovesa dokonavá vyjadřují děj ukončený, ohraničený (skončit, zazpívat, spojit se) slovesa nedokonavá vyjadřují děj neukončený, probíhající, neohraničený (zdobit, nakupovat, brát)!!! vidové dvojice: psát x napsat; číst x přečíst; kreslit x nakreslit; připojovat x připojit ad. (nedok.) 17. Příslovce = vyjadřují bližší okolnost dějů, slova neohebná, ale plnovýznamová (mohou být větným členem). Ve větě plní nejčastěji funkci příslovečného určení. Nejčastěji rozlišujeme místa, času, způsobu, míry, příčiny. Příslovečné spřežky = spojení předložky s jiným slovem (např. nahlas, vpravo, přitom), píšeme dohromady!!! 18. Předložky = stojí před jmény a vyjadřují vztah jmen k jiným větným členům. Jsou neohebný a neplnovýznamovým slovním druhem. Se jmény tvoří předložkovou vazbu a přísluší k danému větnému členu jako jméno, před kterým stojí. Dělení původní (vlastní) mají význam jen předložek k, pro, na, v, před nepůvodní (nevlastní) mohou být i jiným slovním druhem během, kolem, začátkem 19. Spojky = spojují větné členy nebo věty a vyjadřují jejich vzájemný vztah, Jsou neohebným a neplnovýznamovým slovním druhem, ve větě nejsou žádným větným členem. Rozlišujeme: souřadicí (spojují souřadné větné členy nebo věty ve vztahu: slučovacím, stupňovacím, odporovacím, vylučovacím, důvodovém, důsledkovém); např. a, ale, však, neboť, a proto ad. podřadicí (připojují větu závislou k větě řídící, oddělujeme vždy čárkou) např. aby, že 20. Částice = uvozují věty a naznačují jejich druh, neohebný a neplnovýznamový slovní druh, nejsou žádným větným členem. Př. ano, ne, copak, tak, ať, bohudík apod. 5

6 21. Citoslovce = vyjadřují reakce na podněty (nálady, city, pocity), napodobují zvuky. Je to neohebný a neplnovýznamový slovní druh, nejsou žádným větným členem. Př. hurá, páni, člověče, prásk ad. 22. Vztahy mezi větnými členy Členy vztahu souřadnosti mají stejný vztah k některému dalšímu větnému členu, např. modrý a červený míček (modrý a červený). Členy ve vztahu podřadnosti mají mezi sebou vztah nadřazenosti a podřazenosti. Závislost členů je vyjádřena: shodou = závislý člen se shoduje se svým řídícím členem v osobě/pádě, čísle, rodě a životnosti (závodníci bojovali, úspěšné závodnice) Pks, Po, Př řízeností = závislý člen je řízen členem řídícím, člen řídící určuje jeho pád (přemýšlet o životě) Pt přimykáním = tvar členu závislého není určován členem řídícím (stál u kina) Pu, Pkn 23. Větné členy Dělíme na základní (Po + Přís) a rozvíjející (Pt, Pk, Pu a Do). Každý větný člen může být holý (maminka), rozvitý (krásná maminka) či několikanásobný (maminka a tatínek). Za větný člen nepovažujeme: předložky, spojky, částice, citoslovce a oslovení ad. Větným členem mohou být pouze slovní druhy plno významové (1-6). 24. Podmět Podmět je základní větný člen, který tvoří s přísudkem základní skladební dvojici. Nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem (Karel spal.), může být vyjádřený i přídavným jménem (Vínová jí sluší.), zájmenem (On to neví.) či slovesem (Kouřit se nesmí.). Podmět může být vyjádřený (ve větě se nachází: Karel přišel.), nevyjádřený (ve větě se nenachází: Přišel.) a všeobecný (podmětem jsou oni": Hlásili to v rozhlase). Existují i věty bezpodmětné - podmět ve větě chybí, např.: Prší. Sněží. Luplo mu v zádech, (ono) 25. Přísudek Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět. Ve větě ho určujeme jako první. S podmětem tvoří základní skladební dvojici, shoduje se s ním v rodě a čísle. Je vyjádřený slovesem ve tvaru určitém. Rozlišujeme: Přísudek slovesný - jednoduchý - vyjádřený slovesným tvarem určitým - Houby rostou. - složený (fázová: začít, začínat, přestat, přestávat a modální slovesa: moci, muset, smět, chtít, mít) Musím navštívit tetu. Chtěl bych začít cvičit. Přísudek jmenný - se sponou (Maminka je učitelka.) sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se bez spony (Mladost radost)!citoslovečný! žába hop" do rybníka. 6

7 26. Rozvíjející větné členy (Pk, Pu, Pt, Do) Rozvíjející větné členy ve větě rozvíjejí podmět a přísudek. Přívlastek -je jediný větný člen, který rozvijí podstatné jméno -ptáme se na něj otázkami jaký? který? čí? -nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem (posádka letadla); přídavným jménem (výkonný počítač); zájmenem (jeho úspěchy) ad. -rozlišujeme: shodný shoduje se s řídícím podstatným jménem v pádě, čísle a rodě - stojí většinou před podstatným jménem - př. krásná dívka, malý pes (je vyjádřen přídavným jménem) neshodný neshoduje se s řídícím podstatným jménem - stojí většinou za řídícím podstatným jménem - př. svetr z vlny, lepidlo na tapety (je vyjádřen podstatným jménem) Příslovečné určení -váže se na sloveso a rozvijí ho -má přednost před předmětem -vyjadřuje různé okolnosti děje -ptáme se otázkami kde, kdy, jakým způsobem ad. -rozlišujeme PU: místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky a přípustky Předmět -váže se na sloveso a rozvijí ho -ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu (pád předmětu je řízen slovesem) -předmětem může být i zvratné zájmeno se/si, pokud si mohu říci sebe/sobě -př. Koupím si kalhoty! Doplněk -nejkomplikovanější větný člen, který se váže jak na sloveso, tak na podstatné jméno -jak ho poznat? Může stát na konci věty, slova rád a sám jsou vždy doplňkem! -Př.: Dědeček se ve staří cítil osamělý. (Dědeček byl osamělý. Cítil se osamělý) 7

8 27. Věta jednočlenná, větný ekvivalent, věta dvojčlenná Věta jednočlenná má pouze jeden větný člen přísudek podmět nelze zjistit, většinou si odpovíme ono př. Bolí mě v zádech. V hodinách hrklo. V kamnech zapraskalo. Prší Větný ekvivalent o větném ekvivalentu hovoříme v případě, že je ve větě zastoupen pouze podmět chybí-li přísudek, nemůžeme hovořit o větě, proto termín větný ekvivalent př. Samoobsluha, T- Mobile, Víno. Radost ad. Věta dvojčlenná obsahuje oba základní větné členy přísudek i podmět podmět může být i nevyjádřený či všeobecný př. Hlásili to v rozhlase., Tomáš koupil květinu., Pustil si televizi. 28. Souvětí souřadné, podřadné Souvětí = spojení dvou a více vět jednoduchých (počet vět v souvětí poznáme podle počtu přísudků) př. Jel jsem se podívat do písku, odkud pochází naše babička a kde jsem se narodil i já. Věta hlavní není mluvnicky závislá na žádné jiné větě; věta vedlejší je mluvnicky závislá na jiné větě a je větným členem věty hlavní (větou hlavní se ptáme na větu vedlejší). př. Koupil mi prstýnek, který jsem si sama vybrala. otázka: souřadné = spojení nejméně dvou vět hlavních a neomezeným počtem vět vedlejších = mezi větami hlavními určujeme významový poměr (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodový a důsledkový) podřadné = spojení jedné věty hlavní a několika vět vedlejších = u vět vedlejších určujeme druh podle toho, jaký větný člen vyjadřují (podmětná, přísudková, předmětná, přívlastková, příslovečná, doplňková)!!! Mezi dvěma větami vedlejšími může být významový poměr!!! (viz 1. příklad) 29. Druhy vedlejších vět Vedlejší věta podmětná nahrazuje podmět věty řídící, ptáme se otázkou kdo? co? přísudková nahrazuje jmennou část přísudku, v řídící větě zůstává spona předmětná nahrazuje předmět věty řídící, ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. p. přívlastková nahrazuje přívlastek věty řídící, závisí na podstatném jménu, ptáme se otázkami jaký? který? čí? příslovečné nahrazují příslovečná určení, závisí na slovese rozlišujeme: místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová (proč- aby), podmínková, přípustková doplňková nahrazuje doplněk věty řídící, signál smyslová slovesa (vidět, slyšet) 8

9 30. Významové poměry mohou být mezi dvěma větami hlavními, dvěma větami vedlejšími nebo mezi několikanásobnými větnými členy. slučovací značka plus a, i, ani, nebo (nepíšeme čárku) + dvojité spojky (ani-ani, dílem-dílem) výpovědi stojí na stejné úrovni stupňovací značka schody nejen, ale i, ba i, dokonce druhá výpověď je závažnější než první odporovací značka X ale, však, avšak, leč, než, nýbrž věty jsou v rozporu vylučovací znak V buď, nebo, anebo obsahy vět se vylučují, buď platí jedna možnost, nebo druhá důvodový znak šipka vpravo neboť, vždyť, totiž, zajisté druhá věta vysvětluji platnost věty první důsledkový znak šipka vlevo - a proto, a tedy, a tak druhá věta vysvětluje následek věty první věty 9

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 1

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 1 STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 12 Syntax Skladba (syntax)

Více

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky 1. Indoevropské jazyky 1 Na světě je 3000 5000 jazyků 2 Indoevropské jsou zeměpisně nejrozšířenější jazykovou rodinou na světě 3 Zastupují dvě velké kulturní oblasti Indie a Evropy 4 Jazyková rodina: příbuzné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Přívlastek. Vytvořeno dne: 23.10.2012. a jeho funkcí ve větě

Přívlastek. Vytvořeno dne: 23.10.2012. a jeho funkcí ve větě Přívlastek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0111 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přívlastek

Více

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. Linda Rulfová Větné členy Vzorové věty 1. věta Přišel jsem k domu rodičů. 2. věta

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín ČESKÝ JAZYK Součet bodů: Obor: 79-41-K/41 Opravil: Kontroloval: A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. Pes Pes je slovo pozoruhodné několika důvodů. Například tím že jeho odvozeniny často slouží jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Přívlastek. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Přívlastek. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přívlastek

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2011 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2011 - II. termín ČESKÝ JAZYK Součet bodů: Obor: 79-41-K/41 Opravil: Kontroloval: A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. Dálnice V tomto případě mohu konstatovat bez jakýchkoli pochyb že slovo dálnice je jen a jen

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování uiva 8. roníku Slovní zásoba a význam slova slovo, sousloví, vcné významy slov, rozvoj

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 4. Základní skladební dvojice Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Český jazyk 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 Základní skladební dvojici tvoří

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) VY_32_INOVACE_Cj_LI_18

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Letem světem českým jazykem aneb Opakování je matka moudrosti Anotace Pracovní listy k souhrnnému procvičování

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ve které z následujících vět

Více

É š ž Ú š Ě Í É ň š Č š Č Č š š Č Ř ž ú Ř ž ú ú ň ó ú š ú š ú Ý ň ď ž ž š Ú Ž Í Ž š ž Ž Ť ž ž š š Ž ž ú ž ď ž Ťť ň š š Ó ž š Í ž ž Ř ž ú Ř ž Ý ď Ž ň ň š Č š š ó š ď Ž š ň Ž Ú š ž Á š Ý Ť ď Í ď ď ú Ý ú

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_357 4. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_138 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. VYPRAVOVÁNÍ 2. PRVKY VYPRAVOVÁNÍ 3. VYPRAVOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: vyjmenují znaky vypravování a vytváří podle nich vlastní text, společně ve dvojici

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV.

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV. Jedličkův ústav - ZŠ pro tělesně postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Charakteristiky předmětů jsou zpracovány široce, včetně výčtu očekávaných výstupů z RVP ZV. Ročníkové výstupy

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: TPRYOSY) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Sloh a literatura / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba / Porozumění

Více

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate.

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Kvinta Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - pomocí nápovědy

Více

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4.

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Morfologie Seznam studijní literatury: Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, J. Čeština pro učitele. 3. vyd., Opava:

Více

Základní větné členy

Základní větné členy 1 Základní větné členy - základní větné členy nesou základní informaci jaký děj probíhá a kdo ho koná - jsou to podmět Po a přísudek Př, které tvoří tzv. základní skladební dvojici - jestliže ji chceme

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen.

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen. Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013

23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013 23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Přídavná jména pro export.notebook. May 20, 2010

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Přídavná jména pro export.notebook. May 20, 2010 Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí VI 16 19:28 1 Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 žák komunikuje v rámci každodenních situací využívá omezený okruh slovní zásoby týkající se každodenních potřeb správně pozdraví, osloví, vytvoří pozvání,

Více

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru Přehled kapitol Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru 0.0 1 Český jazyk 01.1-1.16 02-17 2 Anglický jazyk 2.1-2.8 18-25 3 Základy německého jazyka 3.1-3.3 26-28 4 Konverzace v anglickém

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 4+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.2 Testy a cvičení z českého

Více

š Ž šť É Ě Á Á Í Č Č š Ž Ž Š Č Č Č Č ó ó Í Č Ó Í š š Š ú š š š Í Š ú ň Ž š š š Ž š ž š Ú Í Ž Ž Ž Ú š š Š Š Í ž Ú ž ť Í Ž Í ú ž ú ž Ž š š š ší ťť Ť Á ž š Ž Ž Ž š š ž Ž ž ú Š Í Ě Á Á Í Ě Ů ď š ž ň Ú ž š

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

Procvičujeme podstatná jména rodu středního. PaedDr. Svobodová Jaromíra

Procvičujeme podstatná jména rodu středního. PaedDr. Svobodová Jaromíra Název DUM: Autor: Projekt: Žadatel projektu: Název kroužku: Procvičujeme podstatná jména rodu středního PaedDr. Svobodová Jaromíra Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Více

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Přechodníky Ročník 9. 3. 5. 4. 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. 10.1.2. Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. 10.1.2. Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 10. Slovosled Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_159 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více