Mateřská škola Studentská ul.601/iv. K l a t o v y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Studentská ul.601/iv. K l a t o v y"

Transkript

1 Mateřská škola Studentská ul.601/iv. K l a t o v y ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Krédo školy: Otevřít mateřskou školu všem dětem a podporovat všechny aktivity prospěšné dětem v souladu s jejich vývojovými a individuálními zvláštnostmi a potřebami Školní rok 2007/2008

2 I. Část obecná: společná pro všechna odloučená pracoviště ÚVOD: Mateřská škola Studentská ul. 601 v Klatovech je příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Jejím zřizovatelem je Město Klatovy, sídlící na náměstí Míru 62 v Klatovech. Součástí organizace jsou následující odloučená pracoviště-zařízení: MŠ Podhůrecká KT, Máchova KT, Karafiátová KT, Koldinova KT, U Pošty KT, Národních mučedníků KT, Luby, Sobětice, Kal. Příspěvková organizace MŠ Studentská přejala veškerá práva a povinnosti vztahující se k výše uvedeným odloučeným pracovištím, jejichž právní postavení coby organizačních složek bylo rozhodnutím zastupitelstva zrušeno. Příspěvková organizace MŠ Studentská ul. v Klatovech byla ustanovena Zřizovací listinou, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003 a vymezuje postavení, práva a povinnosti organizace, v příloze pak majetek svěřený organizaci do správy. Hlavním účelem MŠ je: V souladu s ustanovením z.č. 561/2004 Sb. a vyhl. MŠMT č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů a dalších právních norem platných pro oblast školství zajišťovat předškolní vzdělávání. Vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí zdravotně, výchovně a sociálně znevýhodněných a dětí talentovaných. Součástí MŠ jsou i školní jídelny, které zabezpečují společné stravování dětí a pracovníků školy. K máme zapsáno celkem 747 dětí ve věku 3-7 let, o které pečuje 60 učitelek, z nichž 5 zastává funkci vedoucí učitelky spojených odloučených pracovišť. Provoz jednotlivých budov zabezpečuje 43 provozních zaměstnanců, z toho 1 vedoucí školní jídelny, 2 hospodářky, mzdy, rozpočty a výkaznictví zpracovává 1 účetní a 1 mzdová účetní, statutárním orgánem organizace je ředitelka, která spolu se zástupkyní řídí MŠ a zároveň úzce spolupracuje s rodičovskou veřejností, zřizovatelem, krajským úřadem, Českou školní inspekcí a dalšími orgány a organizacemi.

3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: HLAVNÍ ZÁMĚR ŠKOLY: Zajišťovat a zaštiťovat kvalitní a úspěšné vzdělávání předškolních dětí garantované státním vzdělávacím programem konkretizovaném v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. K naplnění hlavního záměru směřují následující cíle, společné zásady, forma organizace a řízení, podmínky a formy dalšího vzdělávání pedagogů,, formy a způsoby vzdělávání, formy spolupráce s veřejností. V rámci I. části školního programu jsou charakterizované rámcově a obecně a vytyčují mantinely pro konkrétní rozpracování v rámci jednotlivých pracovišť - zařízení, které bude spolu s konkrétní vzdělávací nabídkou obsahem II. části školního vzdělávacího programu. A/ CÍLE ŠKOLY: 1. Otevřít mateřskou školu všem dětem: tzn. bez ohledu na jejich fyzickou, psychickou a sociální vybavenost, bez ohledu na úroveň rodinné výchovy. Otevřít mateřskou školu dětem z různých multikulturních prostředí, dětem různých ras i národností, respektovat nejen jejich vývojové, ale i individuální zvláštnosti a potřeby a vytvářet podmínky pro rozvíjení a osobnostně sociálního růstu každého jednotlivého dítěte, případně pro integraci zdravotně postižených dětí. 2. Podporovat všechny realizovatelné aktivity prospěšné dětem respektující jejich potřeby a rozvíjející jejich zdravé sebepojetí: Děti, jejich potřeby, prospěch, zájmy, budou hlavním kritériem při volbě činností, akcí a aktivit, děti a jejich potřeby a prospěch budou upřednostňované před potřebami a prospěchem dospělých. Při výběru činností, akcí a aktivit bude zohledňováno rozvíjení zdravého sebepojetí dětí a respektování obecných cílů RVP. Realizovatelností aktivit je myšleno, že při jejich výběru budou zároveň zohledňované možnosti a podmínky - ať už materiální, tak personální ap.

4 3. Respektovat a naplňovat 3 základní obecné cíle stanovené RVP pro předškolní vzdělávání: 1. Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení 2. Vést děti k osvojování si základů hodnot, na nichž by měla být založena naše společnost 3. Vést děti k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto 3 základní obecné cíle dané RVP budou naplňovány na všech odloučených pracovištích, a to nikoliv jen v rámci řízených činností s dětmi, ale v průběhu celého dne - tzn. že v každém okamžiku se budou děti něco učit, setkávat se s žádoucími morálními hodnotami a bude jim nabízen prostor pro samostatnost. Dílčí specifické cíle si pak jednotlivá zařízení vymezí v rámci svého školního vzdělávacího programu a v rámci jednotlivých třídních vzdělávacích programů. 4. Rozvíjet integritu a autonomii jednotlivých odloučených pracovišť Spojení jednotlivých zařízení do jednoho společného právního subjektu rozhodně neznamená vrátit se zpět k centrálnímu řízení a jednotlivá zařízení programově zestejnit! Naopak: cílem je po stránce obsahové podpořit rozvoj různých programů, respektujících základní požadavky na předškolní vzdělávání stanovené základním závazným vzdělávacím dokumentem - RVP. V praxi to znamená, že v rámci právního subjektu jsou obecně, ale jasně, definovaná pravidla a cílové kategorie vycházející z RVP, která vymezují značný prostor k tomu, aby se jednotlivá zařízení vydala svou specifickou cestou nebo v načaté cestě pokračovala na základě svého specifického zaměření a konkrétních podmínek. 5. Uplatňovat takové formy a způsoby vzdělávání, které jsou založené na aktivní účasti dítěte / tzn. omezují předávání hotových poznatků/, zprostředkovávají dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností V praxi to znamená, že pedagog: 1/ ke vzdělávání dětí využívá všechny činnosti a situace, které v průběhu dne vzniknou a nejen didakticky cílenou řízenou činnost 2/ tvořivě improvizuje, pohotově reaguje na okamžitou situaci, dětský podnět a nápad. Veškeré aktivity a činnosti, které iniciuje a pomáhá rozvíjet, obsahují prvky hry a tvořivosti 6. Prohlubovat vnitřní propojení všech odloučených pracovišť a jejich spolupráci V praxi znamená, že jednotlivá zařízení o sobě ví, mají povědomí o tom, čím jsou specifická a kudy se ubírají. Pro zaměstnance všech zařízení budou platit stejná pravidla a stejné zásady /viz Zásady pro všechny zaměstnance/.

5 Spolupráce spočívá: a/ jak v oblasti metodické a pedagogické, kterou zaštiťují vedoucí uč., či metodickým vedením pověřené učitelky jednotlivých zařízení spolu s metodikem, který je organizačním garantem různých vzdělávacích akcí, seminářů, konzultací. b/ tak v oblasti organizační a materiální, které jsou garantované pravidelnými poradami a konzultacemi ředitelky subjektu s vedoucími učitelkami, účetní, popř. s veřejností. Vzájemná propojenost a informovanost může v budoucnu proměnit pracovní týmy zaměstnanců v jednotlivých zařízeních na základě jejich specifického zaměření ve prospěch kvality uskutečňovaného předškolního vzdělávání. B/ SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE: 1. Všichni zaměstnanci jsou pro děti vzorem chováním i mluvou a podílejí se na naplňování cílů předškolního vzdělávání. 2. Při všech činnostech, které zaměstnanci provádějí, mají na mysli prospěch dětí a jejich fyzickou a psychickou pohodu, přijímají děti jako partnery. 3. Zaměstnanci projevují vždy loajalitu s MŠ a snaží se o její pozitivní prezentaci na veřejnosti! 4. Zaměstnanci nevynáší informace o dětech, ani o dalších zaměstnancích, popř. konfliktech. 5. Zaměstnanci nevyvolávají konflikty s veřejností, o veřejné prezentaci / publikační činnosti, veřejných diskusních příspěvcích ap./ informují vedení školy, popř. ji konzultují. 6. Zaměstnanci jsou si vědomi možné vzájemné zastupitelnosti v rámci různých zařízení z důvodu zajištění kvalitního i efektivního předškolního vzdělávání 7. Zaměstnanci jsou si vědomi, že nedodržování pracovních povinností vyplývajících za Zákoníku práce a Pracovního řádu může být postiženo písemným napomenutím, finančně, opakovaným písemným napomenutím, v krajním případě i rozvázáním pracovního poměru.

6 C/ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY: Statutárním orgánem organizace je ředitelka Dagmar Brunnerová, jejíž základní pravomoci jsou vymezeny v 131 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů, funkci zástupce ředitele vykonává Věra Kvardová, funkci účetní zastává Marketa Kotanová, funkci mzdové účetní Marie Duchková, vedoucí školní jídelny Alena Ostřížková Funkcí vedoucích učitelek jednotlivých odloučených pracovišť jsou pověřeny: Jitka Luňáková: Irena Nedvědová: Jana Kováříková: Jitka Šnourová Miluše Kubecová: pracoviště Studentská 601 tel.č tříd odloučené pracoviště Luby tel.č třídy odl. pracoviště Tř. Nár. mučedníků tel.č třídy odloučené pracoviště Sobětice tel.č třída odloučené pracoviště U Pošty tel.č třídy odloučené pracoviště Koldinova tel.č třídy odloučené pracoviště Podhůrecká tel.č třídy odloučené pracoviště Kal tel.č třída odloučené pracoviště Máchova tel.č třídy odloučené pracoviště Karafiátová tel.č třídy Hospodářky řídící součásti PO: Dagmar Kosohorská: odloučené pracoviště ŠJ U Pošty tel.č odloučené pracoviště Koldinova tel.č odloučené pracoviště Podhůrecká tel.č odloučené pracoviště Kal tel.č odloučené pracoviště Sobětice tel.č Ivana Šůsová: odloučené pracoviště Luby tel.č odloučené pracoviště Tř. Nár. mučedníků tel.č odloučené pracoviště Máchova tel.č odloučené pracoviště Karafiátová tel.č Provozní doba všech pracovišť je od 6.30 do hod.

7 Grafická podoba řízení školy: ředitelka školy Zástupkyně řed. 5 vedoucích učitelek 2 účetní 1 vedoucí šk. jídelny 2 hospodářky zástupkyně ved.uč. učitelky provoz. zaměstnanci Stručná obecná charakteristika pracovní náplně a kompetencí jednotlivých pracovníků - Ředitelka je zodpovědná za dodržování zákonných norem, za kvalitní a efektivní uskutečňování předškolního vzdělávání v rámci RVP pro PV a to po stránce pedagogické, ekonomické, organizační, personální - Zástupkyně ředitelky školy zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, koordinuje činnost mezi jednotlivými zařízeními, vypracovává statistiku - Vedoucí učitelky zodpovídají za vypracování školního vzdělávacího programu odloučeného pracoviště, třídních vzdělávacích programů a jejich naplňování, za vytváření vhodných psychosociálních a organizačních podmínek na svém pracovišti, za bezpečnost dětí i zaměstnanců na svých zařízeních, stanovují školní řády, organizační pravidla odloučených pracovišť, specifikují konkrétní povinnosti a kompetence zaměstnanců, doplňují jejich pracovní náplň s ohledem na podmínky zařízení, vytvářejí prostor a kritéria pro evaluaci, spolupracují s ředitelkou školy v oblasti řízení, efektivního hospodaření i organizace celku - Zástupkyně vedoucí učitelky- zastupuje vedoucí učitelku v době její nepřítomnosti - Účetní- účtuje, zpracovává rozpočty, provádí výkaznictví na základě podkladů - Mzdová účetní zpracovává mzdy, zadává faktury do počítače, částečně účtuje - Vedoucí školní jídelny- provádí účtování stravného, školného, zodpovídá za dodržování norem - Hospodářky - připravují podklady pro vedoucí školní jídelny, zodpovídají za chod ŠJ - Učitelky - zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí, vypracování třídních programů a uskutečňování kvalitního předškolního vzdělávání v rámci svých tříd, aktivně spolupracují při zajišťování efektivního chodu svého pracoviště - Metodička - je organizačním garantem dalšího vzdělávání pedagogů,po dohodě připravuje náplň pedagogických porad,vypracovává zápis. - Provozní zaměstnanci - zodpovídají za práci vymezenou jejich pracovní náplní, podílejí se na realizaci ŠVP a TVP

8 Konkrétní vymezení pracovních náplní všech zaměstnanců jednotlivých pracovišť jsou podrobně vypracována vedoucími učitelkami ve spolupráci s ředitelkou a tvoří přílohu koncepce jednotlivých odloučených pracovišť. D/ RÁMCOVÉ PODMÍNKY k naplňování vytýčeného záměru a cílů: Věcné a materiální podmínky: Současné věcné a materiální podmínky všech zařízení jsou uspokojivé k uskutečňování kvalitního předškolního vzdělávání. Rozpočet na nový rok bude stanoven po projednání s vedoucími učitelkami vždy po dokončení dohadovacího řízení mezi MŠ, zřizovatelem, krajským úřadem a to nejpozději do 30 dnů po ukončení dohadovacího řízení. Rozbor hospodaření školy je vypracováván a předkládán na základě pokynů zřizovatele. Zpráva o činnosti školy je vypracovávána do ředitelkou školy. Mateřská škola je příspěvkovou organizací, na jejíž provoz přispívá zřizovatel, mzdové náklady jsou financovány ze státního rozpočtu, rodiče platí školné podle 6 odst. 3 vyhl.č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Havarijní stavy na jednotlivých budovách, jakož i základní údržbu budov řeší a zajišťuje zřizovatel prostřednictvím ředitelky subjektu, které je nutné závadu či havárii neprodleně nahlásit. Za drobnou vnitřní údržbu jednotlivých zařízení zodpovídají vedoucí učitelky vždy po konzultaci s ředitelkou subjektu. V rámci subjektu dostanou značný prostor jednotlivá zařízení k vytváření a zlepšování materiálních podmínek na základě konkrétních možností a podmínek jednotlivých zařízení za předpokladu, že tyto nebudou na úkor dětí: např. účast na vyhlášených projektech a grantech, vhodné formy sponzorství, efektivní využití prostor zařízení k dalším aktivitám pro zapsané děti a jejich rodiče. Bezpečnost práce a psychosociální podmínky: V každém zařízení jsou konkrétně stanovené podmínky k prevenci a ochraně zdraví dětí i zaměstnanců - s nimiž budou vhodnou formou seznamovány děti při každé vhodné situaci a pravidelně proškolováni všichni zaměstnanci a která budou přiložena k jednotlivým školním programům. V rámci vytváření psychosociálních podmínek pro kvalitní předškolní vzdělávání zajistí jednotlivá zařízení: - zázemí pro naplňování hygienických potřeb - respektování potřeb dětí podle Maslowovy pyramidy

9 - podmínky pro zdravý životní styl a prevenci psychopatologického chování dětí - dostatečný prostor pro volnou hru a vlastní aktivitu dětí - nestresové prostředí, kde se děti i dospělí cítí bezpečně a jistě, tzn. prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi, rodiči i ostatními zaměstnanci školy a jasná pravidla soužití pro všechny zúčastněné. Konkrétní opatření ve smyslu vytváření psychosociálních podmínek budou zakotvena v jednotlivých školních programech. Organizace a řízení odloučených pracovišť: Za provoz i kvalitu předškolního vzdělávání jednotlivých zařízení zodpovídá vedoucí učitelka, každá vedoucí učitelka pověří svým zastupováním jednu z učitelek na pracovišti. Jmenné seznamy s pracovním zařazením, funkcí a osobní odpovědností, jakož i vymezení kompetencí zaměstnanců budou buď přímou součástí jednotlivých školních programů či samostatnou přílohou, stejně jako plán pedagogických a provozních porad, zápis o provedeném školení o bezpečnosti práce, vnitřní řád a organizační pravidla. Vedoucí učitelky se pravidelně 1x měsíčně scházejí s vedením školy na pracovních poradách. Profesionální růst zaměstnanců - představuje účast na odborných seminářích, školeních, bakalářské i vysokoškolské studium v oboru, publikační činnost ap. Na základě potřeb a zájmu zaměstnanců předkládá vedoucí učitelka či metodik návrh ředitelce subjektu, v případě nekvalifikované síly si ředitelka vyhrazuje právo trvat na doplnění patřičné kvalifikace. Zahájení každého studia je nutné předem projednat s ředitelkou subjektu. Konkrétní popis materiálních, personálních, hygienických a bezpečnostních podmínek, jakož i podmínek týkajících se organizace a provozu konkrétního pracoviště, charakteristika jeho sociálního klimatu vychází z reálné skutečnosti jednotlivých zařízení a je obsažena jednotlivých školních programech.

10 E/ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ vycházejí ze specifického zaměření a různých programů jednotlivých odloučených odloučených pracovišť, odpovídají jejich konkrétním podmínkám a možnostem. Jejich konkretní charakteristika je obsažena ve školních a třídních programech jednotlivých zařízení Společná kritéria pro volbu forem a způsobů vzdělávání jsou následující: Uplatňované formy a metody vzdělávání předškolních dětí: - respektují specifika předškolního vzdělávání vymezena kpt. 2 z RVP pro předškolní vzdělávání - vycházejí z globálního, celostního přístupu ke vzdělávání bez striktního rozdělování vzdělávání do výchovných složek - respektují požadavek, že cílem není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření zkušeností, postojů, hodnot, které může dítě uplatnit nejen v mateřské škole a v ZŠ, ale i v dalším životě - vycházejí nejen z obecných potřeb daných věkem, ale akceptují individuálně různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí - obsahují prvky hry a tvořivosti, akcentují prožitek a zážitek dítěte, umožňují dítěti dostatek pohybu /protože co projde tělem a zasáhne emoce se ukládá do paměti předškolního dítěte daleko účinněji než verbálně sdělená informace / F/ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI tzn. dětí se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, dětí mimořádně nadaných Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami budou respektovány: - cíle RVP pro PV - individuální potřeby a možnosti těchto dětí - závazné aktuální právní normy Tam, kde jsou děti se speciálními potřebami integrované do běžné třídy, bude jejich vzdělávání konzultováno dle potřeby s odborníky a bude vypracován individuální vzdělávací program integrovaného dítěte, případně přizpůsoben vzdělávací program zařízení či třídy možnostem

11 integrovaného dítěte včetně volby vzdělávacích metod a prostředků. G/ SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči je v rámci jednotlivých odloučených pracovišť v kompetenci vedoucí učitelky, uskutečňuje-li se na bázi partnerské. Plán spolupráce s rodiči bude přílohou jednotlivých školních, popř. třídních programů. V rámci jednotlivých odloučených pracovišť jsou ustanovena občanská sdružení SRPDŠ, která se podílejí na životě školy. Disponují vlastním majetkem, pořízeným z příspěvků rodičů a přátel školy. Spolupráce se zřizovatelem Právní subjekt zastoupený ředitelkou předkládá zřizovateli a krajskému úřadu pravidelně výroční zprávu, finanční rozbory, návrh rozpočtu, mateřská škola se dle specifických podmínek a možností jednotlivých zařízení zapojuje do reprezentace našeho města /účast v soutěžích, přehlídkách, festivalech, výstavách i v rámci publikační činnosti./ Spolupráce s odborníky je uskutečňována: - v rámci vzdělávání a péče o děti se speciálními potřebami /pediatři, psychologové, logoped ap./ - v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců /přednášky, semináře, konzultace ap./ Spolupráce s ostatními - kulturními, vzdělávacími, společenskými, sportovními institucemi - se základními i speciálními školami, ZUŠ ap. - s pg. nakladatelstvími, s informačními médii Konkrétní doplnění výše uvedených či dalších forem spolupráce s veřejností na základě potřeb a podmínek jednotlivých odloučených pracovišť obsahují jejich školní programy.

12 H/ SYSTÉM EVALUACE Definice: Evaluace je proces systematického shromažďování informací a analýzy informací podle předem stanovených kritérií za účelem dalšího rozhodování. /Na rozdíl od běžně prováděného hodnocení evaluace obsahuje určitý systém, předem stanovaná kritéria a na jejím základě dochází k dalšímu rozhodování a plánování. Je to tedy systematičtější proces než hodnocení. / Kdy evaluujeme? Především tehdy, když je to třeba. Když vznikl problém, který je třeba řešit, kdy máme pocit, že se nám něco báječně daří a nebo nedaří a je třeba zjistit, proč to tak je. Když chceme, abychom věci dělali lépe, aby se k nám hlásilo více dětí a aby se jim u nás líbilo, aby se do školky těšily, aby se zkvalitnila spolupráce učitelek na třídách i v celém zařízení, aby byli rodiče spokojení a abychom je získali pro spolupráci. V zásadě bychom ji neměli provádět proto, abychom o ní měli záznam a tím i důkaz, že ji provádíme. Společná pravidla pro evaluaci a hodnocení na jednotlivých odloučených pracovištích: V rámci jednotlivých školních programů budou stručně, jasně a konkrétně vymezené: a) podmínky a prostor pro evaluaci a hodnocení v konkrétní škole: tj. kdy se hodnotí a evaluuje: např. v rámci každodenního setkávání s dětmi, v rámci každodenního setkávání učitelek, setkávání s rodiči, na akcích, na provozních a pedagogických poradách apod. V této části budou vymezeny všechny příležitosti, kdy dochází k hodnocení, evaluaci ať už slovní či písemné, aby bylo zřejmé, že evaluace na škole probíhá. b) Formy evaluace v konkrétní škole: Formy doporučené evaluace a její cíle: 1. Evaluace je součástí práce s dětmi - tzn. evaluujeme spolu s dětmi /jak konkrétně lze rozvést v jednotlivých školních programech nebo v programech třídních/ --- tzn., že jednou z forem je tedy evaluace prováděná společně s dětmi 2. Evaluace je součástí mapování individuálního pokroku dětí a třídy (nebo skupiny) --- tzn., že další formou evaluace je hodnocení osobnostního růstu a individuálního pokroku jednotlivých dětí. Hlavním kritériem hodnocení individuálního pokroku dítěte je nikoliv posuzování dítěte ve vztahu k normě - tzn. k očekávané kompetenci stanovené RVP, ale ve vztahu k výchozímu stavu - tzn. kde se dítě nachází na začátku docházky do školky a jaký individuální pokrok udělá.

13 Je samozřejmé, že k tomu je nutné zmapovat startovací stav - jedině tak lze posuzovat pokrok. Formy a způsoby mapování individuálních pokroků dětí jsou plně v kompetenci vedoucích i třídních učitelek, nepředstavují ale v žádném případě již kdysi vedené formální záznamy o každém jednotlivém dítěti. 3. Evaluace je součástí práce tandemu učitelek na třídách a východiskem pro tvorbu třídních programů a plánování --- tzn., že další formou je pedagogická evaluace prováděná učitelkami na třídách.co učitelky evaluují ústně, co písemně a kdy? 4. Evaluace je součástí práce celého pedagogického kolektivu konkrétního zařízení --- tzn., že další formou je evaluace prováděná na pg. poradách jak probíhá, co se zaznamenává písemně. / evaluace je nedílnou součástí procesu tvorby školního i třídního programu. Je nezbytně nutné, abychom se zamysleli nad tím, kam jsme dosud v jednotlivých oblastech došli, jaké máme podmínky a jaké je naše současné zaměření a nakolik vyhovuje dětem, rodičům, regionu. Není podstatné, jestli je tento hodnotící proces zaznamenáván písemně nebo jestli při něm vznikne jakási mapa, či zůstane-li pouze pár slov, která však budou klíčová pro tvorbu programu, jeho potvrzení či drobných změn a posunů/ 5. Evaluace je součástí hospitací vedoucí učitelky či ředitelky školy a je součástí pedagogických porad a společného plánování --- tzn., že hospitační činnost je další formou evaluace. Plán hospitační činnosti tvoří samostatnou roční přílohu školního programu. 6. Evaluace probíhá i ve spolupráci s rodiči, --- tzn., že nelze opomenout formu pod názvem evaluace s rodiči: co je jejím cílem, jakou má konkrétní podobu každodenním setkáváním počínaje, schůzkami SRPDŠ konče. 7. Na základě evaluace se uskutečňuje i další vzdělávání pedagogů --- tzn., že další vzdělávání pedagogů je rovněž samostatnou formou evaluace: jak je konkrétně řešeno 8. Evaluace se týká i hodnocení celé školy, vedoucí učitelky ve spolupráci s kolektivem zpracovávají písemně hodnocení práce a předkládají toto ředitelce školy --- tzn., že písemné hodnocení jednotlivých odloučených pracovišť je další formou evaluace. popř. další formy... c) Konkrétní kritéria konkrétní školy pro hodnocení a evaluaci práce s dětmi tzn., že je všem zúčastněným pedagogům jasné, podle jakých kritérií hodnotíme činnosti s dětmi /v průběhu celého dne/ - ať už si činnost hodnotí učitelka sama, či podle jakých kritérií je hodnocena její činnost s dětmi vedoucí učitelkou apod. Evaluace by se měla vyhnout a vyvarovat formalizmu a hodnocení pro splnění povinnosti hodnotit. Takové hodnocení je nefunkční, nepřínosné a tudíž i zbytečné.

14 Použitá literatura při zpracování I.obecné části školního vzděl.programu: -Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /VÚP Praha Manuál pro tvorbu ŠVP pro předškolní vzdělávání /VÚP Praha 2004 / -Vedení mateřské školy /nakladat. RAABE/ -Zákon 561/2004 sb./školský zákon/

15 II. Část konkrétní: specifikující a konkretizující cíle, záměry, podmínky, formy i způsoby a obsah vzdělávání na jednotlivých odloučených pracovištích s důrazem na jejich integritu a zaměření Možný klíč k vypracování II. části školního programu a n e b co by měla II. část obsahovat 1. Kdo jsme / představení zařízení, jeho specifika-popř. minulost a vize/ - Charakteristika zařízení a jeho stávajících podmínek včetně personálního obsazení /tak, aby i ten, kdo tam nikdy nebyl, věděl, kam přichází a s kým má tu čest, popř. jaká je minulost či budoucí vize konkrétního zařízení / - Co v současné době naše zařízení poskytuje /společnou budeme mít obecnou nabídku-např. každé zařízení by mělo poskytovat kvalitní předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem - byť třeba zatím s různými rezervami, odlišovat se budeme v různých specifikách týkajících se např. spolupráce s rodiči, zájmové činnosti, forem práce atd. - Organizace denního provozu / od kdy do kdy, jak to konkrétně u nás chodí, jaké jsou možnosti a podmínky přijímání dětí, jaký je rámcový režim dne ap. Je možné, že k rozrůznění dochází i v rámci tříd-potom je potřeba uvést specifika jednotlivých tříd v rámci třídních programů/ - Specifické zaměření zařízení /tzn. čím je typické, na co se zaměřuje, co upřednostňuje- např. ekologické programy, waldorfskou pedagogiku, ale třeba i smíšené věkové skupiny z těch a těch důvodů, stálé tandemy učitelek s odůvodněním, specifické formy práce- např. princip zájmové činnosti v průběhu dne atd... Opět se může stát, že specifikou zařízení je vytváření prostoru pro různé cesty jednotlivých tříd či pavilonů - konkrétní zaměření tříd se potom blíže upřesní v třídních programech.

16 Pozn.: není cílem mít za každou cenu velkolepé specifické zaměření- už jen tím, že v podmínkách konkrétního zařízení pracují s dětmi konkrétní lidé, získává zařízení svoji specifiku- např. sociální klima, systém, pravidla, spolupráci pedagogických pracovníků s provozními- funkční spolupráce tohoto druhu může být specifickým přínosem zařízení, který se významně podílí na kvalitním vzdělávání dětí Důležité je uvědomit si a charakterizovat, v čem a čím je to přínosné k naplňování záměrů a cílů naší školy! 2. Kam směřujeme / konkrétní priority a cíle zařízení vyplývajících z cílů školy/ tzn. známe záměr a cíle školy a pokusíme se vyvodit a charakterizovat, co z toho konkrétně vyplývá pro naše zařízení, co je pro nás prioritní, jaká je naše konkrétní vize, kam a k čemu směřujeme: např. naš konkrétní cíl může směřovat např. k vyladění pedagogického kolektivu na podobnou strunu a jeho dalšímu vzdělávání z těch a těch důvodů, k propojení s rodiči dětí a větší vzájemné informovanosti, ke stanovení jasných pravidel a jejich transfer do rodinného prostředí, k nabídce širšího spektra zajímavých činností, k uvolnění většího prostoru pro aktivitu a samostatnost dítěte v průběhu celého dne opět s odůvodněním atd. atd. - Možná jen zevaluujeme dosavadní načatou cestu, podrobíme ji analýze a pokusíme se ji stručně písemně charakterizovat v rámci ŠVP -Možná lze směr naší cesty a konkrétní cíle charakterizovat přes kompetence, s nimiž naše děti vykročí ze školky do života-které kompetence jsou pro nás prioritní /viz RVP, kpt. 4 - očekávané kompetence/ - samozřejmě s ohledem na individualitu svěřených dětí-každé dítě by mělo udělat individuální pokrok na cestě k očekávané kompetenci, ale není naším cílem děti zestejnit! -Možná lze naše konkrétní cíle a směřování zformulovat přesněji i tou cestou, že si profiltrujeme aktuální situaci a stav přes rizikové faktory ohrožující úspěch vzdělávání /viz RVP, kpt.4 -hlavní rizika v 5 oblastech: např.špatný příklad dospělých - jaký vzor chování a jednání poskytují všechny dospělé osoby na půdě školky dětem---z toho vyvodit konkrétní cíl na co se zaměříme, nebo např. převaha předávání poznatků poučováním---z toho vyvozený cíl zaměřit se na aktivní formy učení, experimentování, exploraci, vlastní aktivitu, názor, uplatnění zkušenosti ap.-nakonec týká se nejen dětí, ale i dospělých. - Atd. atd.

17 3. Jak toho chceme dosáhnout / analýza dosavadní práce, konkrétní podmínky k naplňování cílů, formy a způsoby vzdělávání, konkrétní vzdělávací nabídka v podobě tematických celků, způsob evaluace/ a/ Analýza dosavadní práce + jaké závěry a podněty z ní vyplývají pro další práci /závěrečné hodnocení loňského školního roku v plném znění může být doloženo v přílohách/ b/ Jaké konkrétní podmínky máme a jaké vytvoříme k naplňování vytýčeného záměru a cílů školy - tzn. jak a čím toho chceme dosáhnout v rámci našeho zařízení- konkrétně / např. napíšeme-li si vytvořením příznivého prostředí - co to pro nás obsahuje ve smyslu cílů školy, co je pro nás prioritní ve vztahu ke svěřeným dětem- např. vkusně a tvořivě vybavené prostory, což znamená...???, partnerská komunikace, kterou charakterizujeme...??? atd./ - součástí bude konkrétní charakteristika materiálních podmínek, psychosociálních podmínek a životosprávy, podmínek k prevenci a ochraně zdraví dětí a zaměstnanců, pokud tato není podrobněji obsažena již v bodě a) c/ Konkrétní vzdělávací nabídka konkrétního zařízení 1. jaké formy a metody práce jsou u nás uplatňované a proč právě tyto? 2. jaká společná kritéria jsme si stanovily pro práci s tematickými celky-tématy např. jaké kompetence mají jednotlivé třídy a třídní učitelky, jak budou témata rozpracována a konkretizována v rámci třídních programů Mezi kritérii by měl být i požadavek: -na respektování potřeb a zájmu dětí konkrétní skupiny -na naplňování témat v průběhu celého dne a nikoliv jen v rámci řízených činností -na vyvážený poměr činností motorických, kognitivních a estetických s důrazem na rozvoj osobnostně sociálních a morálních vlastností a dovedností. -na převahu hrových činností -atd.

18 3.vlastní vzdělávací nabídka v podobě tematických celků-či obecných témat Témata, jejichž počet, forma, charakteristika je v kompetenci autorského týmu, by měla být volnou nabídkou pro učitelky, ze které vycházejí činnosti s dětmi. Je na učitelce a dětech, jak s tématem naloží, kolik času kterému tématu věnují a jaké prostředky zvolí pro jeho naplnění. Vyplynou-li ze zájmu dětí či aktuální situace témata další, může učitelka tuto nabídku doplnit a nebo si vytvořit témata zcela jiná a ta kontretizovat ve třídním programu. Prostřednictvím zvolených témat bude naplňován obsah rámcového programu (kpt.4.) ve smyslu cílů daných školním programem. Jednotlivá témata budou pak konkretizována v rámci každé třídy do činností respektujících zájmy dětí, jejich vývojové zvláštnosti, individuální možnosti a potřeby. d/ Další vzdělávací aktivity /doplňující základní vzdělávací program/ e/ Speciální či individuální vzdělávací programy f/ Pravidla pro evaluaci a hodnocení /v rámci konkrétního zařízení/ - Podmínky a prostor pro evaluaci - tzn.kdy se u nás bude evaluovat /konkrétně např. kdy se budeme setkávat na pracovních, provozních, pedagogických poradách, kdy a jak s rodiči dětí, kdy společně s dětmi a rodiči, jaká plánujeme neformální setkávání, zájezdy, výlety atd./ - Zásady a kritéria pro hodnocení - tzn. podle jakých pravidel se bude hodnotit /konkrétně např. vypracování kritérií, podle nichž. hodnotí učitelky svoji práci, co je prioritní při hodnocen, způsoby a formy hodnocení spolu s dětmi, formy zapojení rodičů do hodnocení atd. - Formy hodnocení a evaluace - tzn. jak se bude hodnotit a evaluovat, co písemně zpracovávat /konkrétně např.jak se budou zaznamenávat individuální pokroky dětí i skupiny, jak hodnotit jednotlivé celky, jakou formu bude mít pololetní a závěrečné hodnocení atd. /

19 4. Přílohy a/ Školní řád a organizační pravidla b/ Jmenné seznamy s pracovním zařazením, funkcí a osobní odpovědností, jakož i vymezení kompetencí zaměstnanců c/ Zápis o provedeném školení BOZP d/ Plán pedagogických a provozních porad e/ Plán spolupráce s rodiči a veřejností f/ Požadavky na třídní programy g/ Speciální a nadstandartní programy

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání Příloha č. 7.6 k čj: ČŠI 233/06-3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání Příloha č. 7.6 k čj: ČŠI 233/06-3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání Příloha č. 7.6 k čj: ČŠI 233/06-3 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace Adresa: Na Spálence 1022/27, 400 01 Ústí nad Labem

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B 121 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIB-1359/10-B Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více