Mateřská škola Studentská ul.601/iv. K l a t o v y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Studentská ul.601/iv. K l a t o v y"

Transkript

1 Mateřská škola Studentská ul.601/iv. K l a t o v y ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Krédo školy: Otevřít mateřskou školu všem dětem a podporovat všechny aktivity prospěšné dětem v souladu s jejich vývojovými a individuálními zvláštnostmi a potřebami Školní rok 2007/2008

2 I. Část obecná: společná pro všechna odloučená pracoviště ÚVOD: Mateřská škola Studentská ul. 601 v Klatovech je příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Jejím zřizovatelem je Město Klatovy, sídlící na náměstí Míru 62 v Klatovech. Součástí organizace jsou následující odloučená pracoviště-zařízení: MŠ Podhůrecká KT, Máchova KT, Karafiátová KT, Koldinova KT, U Pošty KT, Národních mučedníků KT, Luby, Sobětice, Kal. Příspěvková organizace MŠ Studentská přejala veškerá práva a povinnosti vztahující se k výše uvedeným odloučeným pracovištím, jejichž právní postavení coby organizačních složek bylo rozhodnutím zastupitelstva zrušeno. Příspěvková organizace MŠ Studentská ul. v Klatovech byla ustanovena Zřizovací listinou, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003 a vymezuje postavení, práva a povinnosti organizace, v příloze pak majetek svěřený organizaci do správy. Hlavním účelem MŠ je: V souladu s ustanovením z.č. 561/2004 Sb. a vyhl. MŠMT č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů a dalších právních norem platných pro oblast školství zajišťovat předškolní vzdělávání. Vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí zdravotně, výchovně a sociálně znevýhodněných a dětí talentovaných. Součástí MŠ jsou i školní jídelny, které zabezpečují společné stravování dětí a pracovníků školy. K máme zapsáno celkem 747 dětí ve věku 3-7 let, o které pečuje 60 učitelek, z nichž 5 zastává funkci vedoucí učitelky spojených odloučených pracovišť. Provoz jednotlivých budov zabezpečuje 43 provozních zaměstnanců, z toho 1 vedoucí školní jídelny, 2 hospodářky, mzdy, rozpočty a výkaznictví zpracovává 1 účetní a 1 mzdová účetní, statutárním orgánem organizace je ředitelka, která spolu se zástupkyní řídí MŠ a zároveň úzce spolupracuje s rodičovskou veřejností, zřizovatelem, krajským úřadem, Českou školní inspekcí a dalšími orgány a organizacemi.

3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: HLAVNÍ ZÁMĚR ŠKOLY: Zajišťovat a zaštiťovat kvalitní a úspěšné vzdělávání předškolních dětí garantované státním vzdělávacím programem konkretizovaném v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. K naplnění hlavního záměru směřují následující cíle, společné zásady, forma organizace a řízení, podmínky a formy dalšího vzdělávání pedagogů,, formy a způsoby vzdělávání, formy spolupráce s veřejností. V rámci I. části školního programu jsou charakterizované rámcově a obecně a vytyčují mantinely pro konkrétní rozpracování v rámci jednotlivých pracovišť - zařízení, které bude spolu s konkrétní vzdělávací nabídkou obsahem II. části školního vzdělávacího programu. A/ CÍLE ŠKOLY: 1. Otevřít mateřskou školu všem dětem: tzn. bez ohledu na jejich fyzickou, psychickou a sociální vybavenost, bez ohledu na úroveň rodinné výchovy. Otevřít mateřskou školu dětem z různých multikulturních prostředí, dětem různých ras i národností, respektovat nejen jejich vývojové, ale i individuální zvláštnosti a potřeby a vytvářet podmínky pro rozvíjení a osobnostně sociálního růstu každého jednotlivého dítěte, případně pro integraci zdravotně postižených dětí. 2. Podporovat všechny realizovatelné aktivity prospěšné dětem respektující jejich potřeby a rozvíjející jejich zdravé sebepojetí: Děti, jejich potřeby, prospěch, zájmy, budou hlavním kritériem při volbě činností, akcí a aktivit, děti a jejich potřeby a prospěch budou upřednostňované před potřebami a prospěchem dospělých. Při výběru činností, akcí a aktivit bude zohledňováno rozvíjení zdravého sebepojetí dětí a respektování obecných cílů RVP. Realizovatelností aktivit je myšleno, že při jejich výběru budou zároveň zohledňované možnosti a podmínky - ať už materiální, tak personální ap.

4 3. Respektovat a naplňovat 3 základní obecné cíle stanovené RVP pro předškolní vzdělávání: 1. Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení 2. Vést děti k osvojování si základů hodnot, na nichž by měla být založena naše společnost 3. Vést děti k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto 3 základní obecné cíle dané RVP budou naplňovány na všech odloučených pracovištích, a to nikoliv jen v rámci řízených činností s dětmi, ale v průběhu celého dne - tzn. že v každém okamžiku se budou děti něco učit, setkávat se s žádoucími morálními hodnotami a bude jim nabízen prostor pro samostatnost. Dílčí specifické cíle si pak jednotlivá zařízení vymezí v rámci svého školního vzdělávacího programu a v rámci jednotlivých třídních vzdělávacích programů. 4. Rozvíjet integritu a autonomii jednotlivých odloučených pracovišť Spojení jednotlivých zařízení do jednoho společného právního subjektu rozhodně neznamená vrátit se zpět k centrálnímu řízení a jednotlivá zařízení programově zestejnit! Naopak: cílem je po stránce obsahové podpořit rozvoj různých programů, respektujících základní požadavky na předškolní vzdělávání stanovené základním závazným vzdělávacím dokumentem - RVP. V praxi to znamená, že v rámci právního subjektu jsou obecně, ale jasně, definovaná pravidla a cílové kategorie vycházející z RVP, která vymezují značný prostor k tomu, aby se jednotlivá zařízení vydala svou specifickou cestou nebo v načaté cestě pokračovala na základě svého specifického zaměření a konkrétních podmínek. 5. Uplatňovat takové formy a způsoby vzdělávání, které jsou založené na aktivní účasti dítěte / tzn. omezují předávání hotových poznatků/, zprostředkovávají dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností V praxi to znamená, že pedagog: 1/ ke vzdělávání dětí využívá všechny činnosti a situace, které v průběhu dne vzniknou a nejen didakticky cílenou řízenou činnost 2/ tvořivě improvizuje, pohotově reaguje na okamžitou situaci, dětský podnět a nápad. Veškeré aktivity a činnosti, které iniciuje a pomáhá rozvíjet, obsahují prvky hry a tvořivosti 6. Prohlubovat vnitřní propojení všech odloučených pracovišť a jejich spolupráci V praxi znamená, že jednotlivá zařízení o sobě ví, mají povědomí o tom, čím jsou specifická a kudy se ubírají. Pro zaměstnance všech zařízení budou platit stejná pravidla a stejné zásady /viz Zásady pro všechny zaměstnance/.

5 Spolupráce spočívá: a/ jak v oblasti metodické a pedagogické, kterou zaštiťují vedoucí uč., či metodickým vedením pověřené učitelky jednotlivých zařízení spolu s metodikem, který je organizačním garantem různých vzdělávacích akcí, seminářů, konzultací. b/ tak v oblasti organizační a materiální, které jsou garantované pravidelnými poradami a konzultacemi ředitelky subjektu s vedoucími učitelkami, účetní, popř. s veřejností. Vzájemná propojenost a informovanost může v budoucnu proměnit pracovní týmy zaměstnanců v jednotlivých zařízeních na základě jejich specifického zaměření ve prospěch kvality uskutečňovaného předškolního vzdělávání. B/ SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE: 1. Všichni zaměstnanci jsou pro děti vzorem chováním i mluvou a podílejí se na naplňování cílů předškolního vzdělávání. 2. Při všech činnostech, které zaměstnanci provádějí, mají na mysli prospěch dětí a jejich fyzickou a psychickou pohodu, přijímají děti jako partnery. 3. Zaměstnanci projevují vždy loajalitu s MŠ a snaží se o její pozitivní prezentaci na veřejnosti! 4. Zaměstnanci nevynáší informace o dětech, ani o dalších zaměstnancích, popř. konfliktech. 5. Zaměstnanci nevyvolávají konflikty s veřejností, o veřejné prezentaci / publikační činnosti, veřejných diskusních příspěvcích ap./ informují vedení školy, popř. ji konzultují. 6. Zaměstnanci jsou si vědomi možné vzájemné zastupitelnosti v rámci různých zařízení z důvodu zajištění kvalitního i efektivního předškolního vzdělávání 7. Zaměstnanci jsou si vědomi, že nedodržování pracovních povinností vyplývajících za Zákoníku práce a Pracovního řádu může být postiženo písemným napomenutím, finančně, opakovaným písemným napomenutím, v krajním případě i rozvázáním pracovního poměru.

6 C/ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY: Statutárním orgánem organizace je ředitelka Dagmar Brunnerová, jejíž základní pravomoci jsou vymezeny v 131 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů, funkci zástupce ředitele vykonává Věra Kvardová, funkci účetní zastává Marketa Kotanová, funkci mzdové účetní Marie Duchková, vedoucí školní jídelny Alena Ostřížková Funkcí vedoucích učitelek jednotlivých odloučených pracovišť jsou pověřeny: Jitka Luňáková: Irena Nedvědová: Jana Kováříková: Jitka Šnourová Miluše Kubecová: pracoviště Studentská 601 tel.č tříd odloučené pracoviště Luby tel.č třídy odl. pracoviště Tř. Nár. mučedníků tel.č třídy odloučené pracoviště Sobětice tel.č třída odloučené pracoviště U Pošty tel.č třídy odloučené pracoviště Koldinova tel.č třídy odloučené pracoviště Podhůrecká tel.č třídy odloučené pracoviště Kal tel.č třída odloučené pracoviště Máchova tel.č třídy odloučené pracoviště Karafiátová tel.č třídy Hospodářky řídící součásti PO: Dagmar Kosohorská: odloučené pracoviště ŠJ U Pošty tel.č odloučené pracoviště Koldinova tel.č odloučené pracoviště Podhůrecká tel.č odloučené pracoviště Kal tel.č odloučené pracoviště Sobětice tel.č Ivana Šůsová: odloučené pracoviště Luby tel.č odloučené pracoviště Tř. Nár. mučedníků tel.č odloučené pracoviště Máchova tel.č odloučené pracoviště Karafiátová tel.č Provozní doba všech pracovišť je od 6.30 do hod.

7 Grafická podoba řízení školy: ředitelka školy Zástupkyně řed. 5 vedoucích učitelek 2 účetní 1 vedoucí šk. jídelny 2 hospodářky zástupkyně ved.uč. učitelky provoz. zaměstnanci Stručná obecná charakteristika pracovní náplně a kompetencí jednotlivých pracovníků - Ředitelka je zodpovědná za dodržování zákonných norem, za kvalitní a efektivní uskutečňování předškolního vzdělávání v rámci RVP pro PV a to po stránce pedagogické, ekonomické, organizační, personální - Zástupkyně ředitelky školy zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, koordinuje činnost mezi jednotlivými zařízeními, vypracovává statistiku - Vedoucí učitelky zodpovídají za vypracování školního vzdělávacího programu odloučeného pracoviště, třídních vzdělávacích programů a jejich naplňování, za vytváření vhodných psychosociálních a organizačních podmínek na svém pracovišti, za bezpečnost dětí i zaměstnanců na svých zařízeních, stanovují školní řády, organizační pravidla odloučených pracovišť, specifikují konkrétní povinnosti a kompetence zaměstnanců, doplňují jejich pracovní náplň s ohledem na podmínky zařízení, vytvářejí prostor a kritéria pro evaluaci, spolupracují s ředitelkou školy v oblasti řízení, efektivního hospodaření i organizace celku - Zástupkyně vedoucí učitelky- zastupuje vedoucí učitelku v době její nepřítomnosti - Účetní- účtuje, zpracovává rozpočty, provádí výkaznictví na základě podkladů - Mzdová účetní zpracovává mzdy, zadává faktury do počítače, částečně účtuje - Vedoucí školní jídelny- provádí účtování stravného, školného, zodpovídá za dodržování norem - Hospodářky - připravují podklady pro vedoucí školní jídelny, zodpovídají za chod ŠJ - Učitelky - zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí, vypracování třídních programů a uskutečňování kvalitního předškolního vzdělávání v rámci svých tříd, aktivně spolupracují při zajišťování efektivního chodu svého pracoviště - Metodička - je organizačním garantem dalšího vzdělávání pedagogů,po dohodě připravuje náplň pedagogických porad,vypracovává zápis. - Provozní zaměstnanci - zodpovídají za práci vymezenou jejich pracovní náplní, podílejí se na realizaci ŠVP a TVP

8 Konkrétní vymezení pracovních náplní všech zaměstnanců jednotlivých pracovišť jsou podrobně vypracována vedoucími učitelkami ve spolupráci s ředitelkou a tvoří přílohu koncepce jednotlivých odloučených pracovišť. D/ RÁMCOVÉ PODMÍNKY k naplňování vytýčeného záměru a cílů: Věcné a materiální podmínky: Současné věcné a materiální podmínky všech zařízení jsou uspokojivé k uskutečňování kvalitního předškolního vzdělávání. Rozpočet na nový rok bude stanoven po projednání s vedoucími učitelkami vždy po dokončení dohadovacího řízení mezi MŠ, zřizovatelem, krajským úřadem a to nejpozději do 30 dnů po ukončení dohadovacího řízení. Rozbor hospodaření školy je vypracováván a předkládán na základě pokynů zřizovatele. Zpráva o činnosti školy je vypracovávána do ředitelkou školy. Mateřská škola je příspěvkovou organizací, na jejíž provoz přispívá zřizovatel, mzdové náklady jsou financovány ze státního rozpočtu, rodiče platí školné podle 6 odst. 3 vyhl.č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Havarijní stavy na jednotlivých budovách, jakož i základní údržbu budov řeší a zajišťuje zřizovatel prostřednictvím ředitelky subjektu, které je nutné závadu či havárii neprodleně nahlásit. Za drobnou vnitřní údržbu jednotlivých zařízení zodpovídají vedoucí učitelky vždy po konzultaci s ředitelkou subjektu. V rámci subjektu dostanou značný prostor jednotlivá zařízení k vytváření a zlepšování materiálních podmínek na základě konkrétních možností a podmínek jednotlivých zařízení za předpokladu, že tyto nebudou na úkor dětí: např. účast na vyhlášených projektech a grantech, vhodné formy sponzorství, efektivní využití prostor zařízení k dalším aktivitám pro zapsané děti a jejich rodiče. Bezpečnost práce a psychosociální podmínky: V každém zařízení jsou konkrétně stanovené podmínky k prevenci a ochraně zdraví dětí i zaměstnanců - s nimiž budou vhodnou formou seznamovány děti při každé vhodné situaci a pravidelně proškolováni všichni zaměstnanci a která budou přiložena k jednotlivým školním programům. V rámci vytváření psychosociálních podmínek pro kvalitní předškolní vzdělávání zajistí jednotlivá zařízení: - zázemí pro naplňování hygienických potřeb - respektování potřeb dětí podle Maslowovy pyramidy

9 - podmínky pro zdravý životní styl a prevenci psychopatologického chování dětí - dostatečný prostor pro volnou hru a vlastní aktivitu dětí - nestresové prostředí, kde se děti i dospělí cítí bezpečně a jistě, tzn. prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi, rodiči i ostatními zaměstnanci školy a jasná pravidla soužití pro všechny zúčastněné. Konkrétní opatření ve smyslu vytváření psychosociálních podmínek budou zakotvena v jednotlivých školních programech. Organizace a řízení odloučených pracovišť: Za provoz i kvalitu předškolního vzdělávání jednotlivých zařízení zodpovídá vedoucí učitelka, každá vedoucí učitelka pověří svým zastupováním jednu z učitelek na pracovišti. Jmenné seznamy s pracovním zařazením, funkcí a osobní odpovědností, jakož i vymezení kompetencí zaměstnanců budou buď přímou součástí jednotlivých školních programů či samostatnou přílohou, stejně jako plán pedagogických a provozních porad, zápis o provedeném školení o bezpečnosti práce, vnitřní řád a organizační pravidla. Vedoucí učitelky se pravidelně 1x měsíčně scházejí s vedením školy na pracovních poradách. Profesionální růst zaměstnanců - představuje účast na odborných seminářích, školeních, bakalářské i vysokoškolské studium v oboru, publikační činnost ap. Na základě potřeb a zájmu zaměstnanců předkládá vedoucí učitelka či metodik návrh ředitelce subjektu, v případě nekvalifikované síly si ředitelka vyhrazuje právo trvat na doplnění patřičné kvalifikace. Zahájení každého studia je nutné předem projednat s ředitelkou subjektu. Konkrétní popis materiálních, personálních, hygienických a bezpečnostních podmínek, jakož i podmínek týkajících se organizace a provozu konkrétního pracoviště, charakteristika jeho sociálního klimatu vychází z reálné skutečnosti jednotlivých zařízení a je obsažena jednotlivých školních programech.

10 E/ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ vycházejí ze specifického zaměření a různých programů jednotlivých odloučených odloučených pracovišť, odpovídají jejich konkrétním podmínkám a možnostem. Jejich konkretní charakteristika je obsažena ve školních a třídních programech jednotlivých zařízení Společná kritéria pro volbu forem a způsobů vzdělávání jsou následující: Uplatňované formy a metody vzdělávání předškolních dětí: - respektují specifika předškolního vzdělávání vymezena kpt. 2 z RVP pro předškolní vzdělávání - vycházejí z globálního, celostního přístupu ke vzdělávání bez striktního rozdělování vzdělávání do výchovných složek - respektují požadavek, že cílem není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření zkušeností, postojů, hodnot, které může dítě uplatnit nejen v mateřské škole a v ZŠ, ale i v dalším životě - vycházejí nejen z obecných potřeb daných věkem, ale akceptují individuálně různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí - obsahují prvky hry a tvořivosti, akcentují prožitek a zážitek dítěte, umožňují dítěti dostatek pohybu /protože co projde tělem a zasáhne emoce se ukládá do paměti předškolního dítěte daleko účinněji než verbálně sdělená informace / F/ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI tzn. dětí se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, dětí mimořádně nadaných Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami budou respektovány: - cíle RVP pro PV - individuální potřeby a možnosti těchto dětí - závazné aktuální právní normy Tam, kde jsou děti se speciálními potřebami integrované do běžné třídy, bude jejich vzdělávání konzultováno dle potřeby s odborníky a bude vypracován individuální vzdělávací program integrovaného dítěte, případně přizpůsoben vzdělávací program zařízení či třídy možnostem

11 integrovaného dítěte včetně volby vzdělávacích metod a prostředků. G/ SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči je v rámci jednotlivých odloučených pracovišť v kompetenci vedoucí učitelky, uskutečňuje-li se na bázi partnerské. Plán spolupráce s rodiči bude přílohou jednotlivých školních, popř. třídních programů. V rámci jednotlivých odloučených pracovišť jsou ustanovena občanská sdružení SRPDŠ, která se podílejí na životě školy. Disponují vlastním majetkem, pořízeným z příspěvků rodičů a přátel školy. Spolupráce se zřizovatelem Právní subjekt zastoupený ředitelkou předkládá zřizovateli a krajskému úřadu pravidelně výroční zprávu, finanční rozbory, návrh rozpočtu, mateřská škola se dle specifických podmínek a možností jednotlivých zařízení zapojuje do reprezentace našeho města /účast v soutěžích, přehlídkách, festivalech, výstavách i v rámci publikační činnosti./ Spolupráce s odborníky je uskutečňována: - v rámci vzdělávání a péče o děti se speciálními potřebami /pediatři, psychologové, logoped ap./ - v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců /přednášky, semináře, konzultace ap./ Spolupráce s ostatními - kulturními, vzdělávacími, společenskými, sportovními institucemi - se základními i speciálními školami, ZUŠ ap. - s pg. nakladatelstvími, s informačními médii Konkrétní doplnění výše uvedených či dalších forem spolupráce s veřejností na základě potřeb a podmínek jednotlivých odloučených pracovišť obsahují jejich školní programy.

12 H/ SYSTÉM EVALUACE Definice: Evaluace je proces systematického shromažďování informací a analýzy informací podle předem stanovených kritérií za účelem dalšího rozhodování. /Na rozdíl od běžně prováděného hodnocení evaluace obsahuje určitý systém, předem stanovaná kritéria a na jejím základě dochází k dalšímu rozhodování a plánování. Je to tedy systematičtější proces než hodnocení. / Kdy evaluujeme? Především tehdy, když je to třeba. Když vznikl problém, který je třeba řešit, kdy máme pocit, že se nám něco báječně daří a nebo nedaří a je třeba zjistit, proč to tak je. Když chceme, abychom věci dělali lépe, aby se k nám hlásilo více dětí a aby se jim u nás líbilo, aby se do školky těšily, aby se zkvalitnila spolupráce učitelek na třídách i v celém zařízení, aby byli rodiče spokojení a abychom je získali pro spolupráci. V zásadě bychom ji neměli provádět proto, abychom o ní měli záznam a tím i důkaz, že ji provádíme. Společná pravidla pro evaluaci a hodnocení na jednotlivých odloučených pracovištích: V rámci jednotlivých školních programů budou stručně, jasně a konkrétně vymezené: a) podmínky a prostor pro evaluaci a hodnocení v konkrétní škole: tj. kdy se hodnotí a evaluuje: např. v rámci každodenního setkávání s dětmi, v rámci každodenního setkávání učitelek, setkávání s rodiči, na akcích, na provozních a pedagogických poradách apod. V této části budou vymezeny všechny příležitosti, kdy dochází k hodnocení, evaluaci ať už slovní či písemné, aby bylo zřejmé, že evaluace na škole probíhá. b) Formy evaluace v konkrétní škole: Formy doporučené evaluace a její cíle: 1. Evaluace je součástí práce s dětmi - tzn. evaluujeme spolu s dětmi /jak konkrétně lze rozvést v jednotlivých školních programech nebo v programech třídních/ --- tzn., že jednou z forem je tedy evaluace prováděná společně s dětmi 2. Evaluace je součástí mapování individuálního pokroku dětí a třídy (nebo skupiny) --- tzn., že další formou evaluace je hodnocení osobnostního růstu a individuálního pokroku jednotlivých dětí. Hlavním kritériem hodnocení individuálního pokroku dítěte je nikoliv posuzování dítěte ve vztahu k normě - tzn. k očekávané kompetenci stanovené RVP, ale ve vztahu k výchozímu stavu - tzn. kde se dítě nachází na začátku docházky do školky a jaký individuální pokrok udělá.

13 Je samozřejmé, že k tomu je nutné zmapovat startovací stav - jedině tak lze posuzovat pokrok. Formy a způsoby mapování individuálních pokroků dětí jsou plně v kompetenci vedoucích i třídních učitelek, nepředstavují ale v žádném případě již kdysi vedené formální záznamy o každém jednotlivém dítěti. 3. Evaluace je součástí práce tandemu učitelek na třídách a východiskem pro tvorbu třídních programů a plánování --- tzn., že další formou je pedagogická evaluace prováděná učitelkami na třídách.co učitelky evaluují ústně, co písemně a kdy? 4. Evaluace je součástí práce celého pedagogického kolektivu konkrétního zařízení --- tzn., že další formou je evaluace prováděná na pg. poradách jak probíhá, co se zaznamenává písemně. / evaluace je nedílnou součástí procesu tvorby školního i třídního programu. Je nezbytně nutné, abychom se zamysleli nad tím, kam jsme dosud v jednotlivých oblastech došli, jaké máme podmínky a jaké je naše současné zaměření a nakolik vyhovuje dětem, rodičům, regionu. Není podstatné, jestli je tento hodnotící proces zaznamenáván písemně nebo jestli při něm vznikne jakási mapa, či zůstane-li pouze pár slov, která však budou klíčová pro tvorbu programu, jeho potvrzení či drobných změn a posunů/ 5. Evaluace je součástí hospitací vedoucí učitelky či ředitelky školy a je součástí pedagogických porad a společného plánování --- tzn., že hospitační činnost je další formou evaluace. Plán hospitační činnosti tvoří samostatnou roční přílohu školního programu. 6. Evaluace probíhá i ve spolupráci s rodiči, --- tzn., že nelze opomenout formu pod názvem evaluace s rodiči: co je jejím cílem, jakou má konkrétní podobu každodenním setkáváním počínaje, schůzkami SRPDŠ konče. 7. Na základě evaluace se uskutečňuje i další vzdělávání pedagogů --- tzn., že další vzdělávání pedagogů je rovněž samostatnou formou evaluace: jak je konkrétně řešeno 8. Evaluace se týká i hodnocení celé školy, vedoucí učitelky ve spolupráci s kolektivem zpracovávají písemně hodnocení práce a předkládají toto ředitelce školy --- tzn., že písemné hodnocení jednotlivých odloučených pracovišť je další formou evaluace. popř. další formy... c) Konkrétní kritéria konkrétní školy pro hodnocení a evaluaci práce s dětmi tzn., že je všem zúčastněným pedagogům jasné, podle jakých kritérií hodnotíme činnosti s dětmi /v průběhu celého dne/ - ať už si činnost hodnotí učitelka sama, či podle jakých kritérií je hodnocena její činnost s dětmi vedoucí učitelkou apod. Evaluace by se měla vyhnout a vyvarovat formalizmu a hodnocení pro splnění povinnosti hodnotit. Takové hodnocení je nefunkční, nepřínosné a tudíž i zbytečné.

14 Použitá literatura při zpracování I.obecné části školního vzděl.programu: -Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /VÚP Praha Manuál pro tvorbu ŠVP pro předškolní vzdělávání /VÚP Praha 2004 / -Vedení mateřské školy /nakladat. RAABE/ -Zákon 561/2004 sb./školský zákon/

15 II. Část konkrétní: specifikující a konkretizující cíle, záměry, podmínky, formy i způsoby a obsah vzdělávání na jednotlivých odloučených pracovištích s důrazem na jejich integritu a zaměření Možný klíč k vypracování II. části školního programu a n e b co by měla II. část obsahovat 1. Kdo jsme / představení zařízení, jeho specifika-popř. minulost a vize/ - Charakteristika zařízení a jeho stávajících podmínek včetně personálního obsazení /tak, aby i ten, kdo tam nikdy nebyl, věděl, kam přichází a s kým má tu čest, popř. jaká je minulost či budoucí vize konkrétního zařízení / - Co v současné době naše zařízení poskytuje /společnou budeme mít obecnou nabídku-např. každé zařízení by mělo poskytovat kvalitní předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem - byť třeba zatím s různými rezervami, odlišovat se budeme v různých specifikách týkajících se např. spolupráce s rodiči, zájmové činnosti, forem práce atd. - Organizace denního provozu / od kdy do kdy, jak to konkrétně u nás chodí, jaké jsou možnosti a podmínky přijímání dětí, jaký je rámcový režim dne ap. Je možné, že k rozrůznění dochází i v rámci tříd-potom je potřeba uvést specifika jednotlivých tříd v rámci třídních programů/ - Specifické zaměření zařízení /tzn. čím je typické, na co se zaměřuje, co upřednostňuje- např. ekologické programy, waldorfskou pedagogiku, ale třeba i smíšené věkové skupiny z těch a těch důvodů, stálé tandemy učitelek s odůvodněním, specifické formy práce- např. princip zájmové činnosti v průběhu dne atd... Opět se může stát, že specifikou zařízení je vytváření prostoru pro různé cesty jednotlivých tříd či pavilonů - konkrétní zaměření tříd se potom blíže upřesní v třídních programech.

16 Pozn.: není cílem mít za každou cenu velkolepé specifické zaměření- už jen tím, že v podmínkách konkrétního zařízení pracují s dětmi konkrétní lidé, získává zařízení svoji specifiku- např. sociální klima, systém, pravidla, spolupráci pedagogických pracovníků s provozními- funkční spolupráce tohoto druhu může být specifickým přínosem zařízení, který se významně podílí na kvalitním vzdělávání dětí Důležité je uvědomit si a charakterizovat, v čem a čím je to přínosné k naplňování záměrů a cílů naší školy! 2. Kam směřujeme / konkrétní priority a cíle zařízení vyplývajících z cílů školy/ tzn. známe záměr a cíle školy a pokusíme se vyvodit a charakterizovat, co z toho konkrétně vyplývá pro naše zařízení, co je pro nás prioritní, jaká je naše konkrétní vize, kam a k čemu směřujeme: např. naš konkrétní cíl může směřovat např. k vyladění pedagogického kolektivu na podobnou strunu a jeho dalšímu vzdělávání z těch a těch důvodů, k propojení s rodiči dětí a větší vzájemné informovanosti, ke stanovení jasných pravidel a jejich transfer do rodinného prostředí, k nabídce širšího spektra zajímavých činností, k uvolnění většího prostoru pro aktivitu a samostatnost dítěte v průběhu celého dne opět s odůvodněním atd. atd. - Možná jen zevaluujeme dosavadní načatou cestu, podrobíme ji analýze a pokusíme se ji stručně písemně charakterizovat v rámci ŠVP -Možná lze směr naší cesty a konkrétní cíle charakterizovat přes kompetence, s nimiž naše děti vykročí ze školky do života-které kompetence jsou pro nás prioritní /viz RVP, kpt. 4 - očekávané kompetence/ - samozřejmě s ohledem na individualitu svěřených dětí-každé dítě by mělo udělat individuální pokrok na cestě k očekávané kompetenci, ale není naším cílem děti zestejnit! -Možná lze naše konkrétní cíle a směřování zformulovat přesněji i tou cestou, že si profiltrujeme aktuální situaci a stav přes rizikové faktory ohrožující úspěch vzdělávání /viz RVP, kpt.4 -hlavní rizika v 5 oblastech: např.špatný příklad dospělých - jaký vzor chování a jednání poskytují všechny dospělé osoby na půdě školky dětem---z toho vyvodit konkrétní cíl na co se zaměříme, nebo např. převaha předávání poznatků poučováním---z toho vyvozený cíl zaměřit se na aktivní formy učení, experimentování, exploraci, vlastní aktivitu, názor, uplatnění zkušenosti ap.-nakonec týká se nejen dětí, ale i dospělých. - Atd. atd.

17 3. Jak toho chceme dosáhnout / analýza dosavadní práce, konkrétní podmínky k naplňování cílů, formy a způsoby vzdělávání, konkrétní vzdělávací nabídka v podobě tematických celků, způsob evaluace/ a/ Analýza dosavadní práce + jaké závěry a podněty z ní vyplývají pro další práci /závěrečné hodnocení loňského školního roku v plném znění může být doloženo v přílohách/ b/ Jaké konkrétní podmínky máme a jaké vytvoříme k naplňování vytýčeného záměru a cílů školy - tzn. jak a čím toho chceme dosáhnout v rámci našeho zařízení- konkrétně / např. napíšeme-li si vytvořením příznivého prostředí - co to pro nás obsahuje ve smyslu cílů školy, co je pro nás prioritní ve vztahu ke svěřeným dětem- např. vkusně a tvořivě vybavené prostory, což znamená...???, partnerská komunikace, kterou charakterizujeme...??? atd./ - součástí bude konkrétní charakteristika materiálních podmínek, psychosociálních podmínek a životosprávy, podmínek k prevenci a ochraně zdraví dětí a zaměstnanců, pokud tato není podrobněji obsažena již v bodě a) c/ Konkrétní vzdělávací nabídka konkrétního zařízení 1. jaké formy a metody práce jsou u nás uplatňované a proč právě tyto? 2. jaká společná kritéria jsme si stanovily pro práci s tematickými celky-tématy např. jaké kompetence mají jednotlivé třídy a třídní učitelky, jak budou témata rozpracována a konkretizována v rámci třídních programů Mezi kritérii by měl být i požadavek: -na respektování potřeb a zájmu dětí konkrétní skupiny -na naplňování témat v průběhu celého dne a nikoliv jen v rámci řízených činností -na vyvážený poměr činností motorických, kognitivních a estetických s důrazem na rozvoj osobnostně sociálních a morálních vlastností a dovedností. -na převahu hrových činností -atd.

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Manuál. k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy

Manuál. k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2005 Autorský kolektiv Zpracovatel: PhDr. Kateřina Smolíková (VÚP Praha) Spolupráce: Mgr. Martina

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více