MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY"

Transkript

1 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1

2 OBSAH: 1. Role mzdové účetní Zákoník práce Odměňování Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Daň z příjmů Pracovní neschopnost Srážky Důchodové pojištění Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody Zúčtování mezd v účetnictví Cestovní náhrady

3 1. Role mzdové účetní Klíčová slova: personální evidence, osobní spis osobní údaj citlivý údaj závislá práce zaměstnanec zaměstnavatel Nejdůležitější právní předpisy: zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci Doporučené materiály: Abeceda mzdové účetní Anag Mzdové účetnictví 20XX Grada ( pro pokročilé ) PaM servis, Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty Verlag Dashöfer webové stránky: Osobní (personální) evidence: - souhrn informací, kterými musí disponovat zaměstnavatel (dále jen ZMV) tak, aby mohl plnit své funkce (ve vztahu k sobě, ZMC, státním orgánům, pro účely statistických hlášení apod.) - Osobní (personální) evidence se zakládá před vznikem pracovněprávního vztahu (dále jen PPV) a vede se po celou dobu jeho existence. Požadavky na údaje o ZMC: osobní údaje - příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, rodinný stav, státní občanství, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa je-li odlišná od trvalé rodné číslo pouze stanoví-li tak zvláštní zákon a jinak se souhlasem nositele doklady o PPV doklady o předchozím pracovním poměru údaje o kvalifikaci posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce údaje o zdravotní pojišťovně údaje nutné pro nemocenské pojištění viz dále údaje o pobíraném důchodu údaje o zdravotním postižení mzdový list viz dále údaj o bankovním účtu doklady týkající se srážek ze mzdy /platu evidence odpracované pracovní doby doklady o pracovních úrazech, nemocech z povolání evidenční list důchodového pojištění prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků jiné doklady, např. kopie odeslaných potvrzení, vytýkací dopis apod. 3

4 Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí ZMCi v přímé linii a ZMC sám. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, Úřad práce ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, Policie ČR, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. ZMV nesmí vyžadovat od ZMC informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a jeho pracovněprávním vztahem. Jedná se zejména o informace o: těhotenství rodinných a majetkových poměrech sexuální orientaci původu členství v odborové organizaci členství v politických stranách nebo hnutích příslušnost k církvi nebo náboženské společnosti trestněprávní bezúhonnost Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob. Zdůrazněné údaje lze vyžadovat v případě, je-li proto dán věcný důvod s ohledem na povahu příslušné práce. Osobní údaj - jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, tj. takového, jehož identitu lze přímo nebo nepřímo zjistit zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho osobu. Citlivé údaje - (zvláštní, zpřísněný režim) údaje o národnostním, rasové nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborech, náboženství, filosofické přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotní stav, sexuální život a jakýkoli biometrický nebo genetický údaj! Citlivým údajem není mzda! Údaje o zájemcích o práci z ZMV - nejde o zpracování dle zákona ZOOÚ, protože nejde o systematické, ale pouze nahodilé naložení s těmito údaji Rodné číslo - lze využívat kromě užití pro účely státní správy a justice pouze stanoví-li tak zvláštní zákon a jinak pouze se souhlasem nositele rodného čísla 4

5 Úloha mzdové účetní Vznik pracovního poměru nejpozději v den nástupu: uzavření pracovní smlouvy (dále jen PS) seznámení zaměstnance (dále je ZMC) s o pracovními podmínkami o se mzdovými / platovými podmínkami, vystavit mzdový/platový výměr o s předpisy nutnými pro výkon práce o seznámení s předpisy BOZP o vyřídit posouzení pracovní způsobilosti o vyžádat souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů vyžádat osobní dotazník dle potřeby výpis z rejstříku trestů v případě potřeby doklad o vzdělání dle potřeby vyžádat od ZMC potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele (dále jen ZMV), příp. potvrzení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání ÚP dle potřeby uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování (dohoda o hmotné odpovědnosti) ověřit si u zaměstnance existenci srážek na výkon rozhodnutí nebo exekuce založit osobní složku ZMC založit mzdový list do týdne: pokud existují srážky na výkon rozhodnutí nebo exekuce viz výše, oznámit soudu, exekutorskému úřadu nebo jinému oprávněnému, že pracovník nastoupil do zaměstnání do 8 dnů, není-li sjednáno jinak: oznámit příslušné ZP nástup do zaměstnání jde-li o pracovníka, za kterého je plátcem ZP i státu, vyžádat si o této skutečnosti doklad viz dále a oznámit tuto skutečnosti ZP oznámit nástup do zaměstnání správě sociálního zabezpečení je-li ZMC poživatel předčasného starobního důchodu, u něhož ještě neuplynula doba pro nárok na starobní důchod, ohlásit nástup do zaměstnání plátci tohoto důchodu do 30 dnů: v případě potřeby dát podepsat ZMC prohlášení poplatníka daně (daňové prohlášení) a vyžádat si doklady potřebné pro uplatnění slev na dani a/nebo daňového zvýhodnění (na nezaopatřené děti) viz dále Ukončení pracovního poměru před ukončením pracovního poměru: předat ZMC výstupní list, který pak řádně vyplněný odevzdá nejpozději v den nástupu, pokud ZMV takovýto postup vyžaduje 5

6 v den ukončení pracovního poměru: předat ZMC doklady z osobní složky, které si může vyžádat předat ZMC potvrzení o zaměstnání potvrzení o zaměstnání je povinností předat všem zaměstnancům i pracovníkům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr do 8 dnů: na žádost ZMC vystavit potvrzení o výši vyměřovacích základů (dále jen VZ), z nichž bylo v příslušném kalendářním roce odvedeno pojistné na sociální zabezpečení (dále jen SP) na žádost ZMC vystavit potvrzení o výši VZ, z nichž bylo v příslušném kalendářním roce odvedeno pojistné na zdravotní pojištění (dále jen ZP) oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (dále OSSZ) a příslušné zdravotní pojišťovně ukončení pracovního poměru (není-li sjednána jiná lhůta) na žádost ZMC vystavit potvrzení o době trvání zaměstnání, po kterou byl ZMC nemocensky a/nebo důchodově pojištěn do 10 dnů: na žádost ZMC vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň do 15 dnů od podání žádosti, nejdříve však v průběhu výpovědní lhůty: vypracovat a předat ZMC pracovní posudek do 30 dnů po konečném vyúčtování, nejpozději však do následujícího roku: vyplnit evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP), pokud pracovní poměr skončil před (podrobnosti o ELDP viz dále) + odeslat ELDP OSSZ (do 30 dnů ode dne provedení zápisu do ELDP) Činnosti v průběhu kalendářního měsíce průběžně bez odkladu: přijímání dokladů pro nárok na dávky nemocenského pojištění (dále jen DNP) ZMC a spolu s Přílohou k žádosti o dávku je doručit OSSZ vést evidenci čerpání dovolené nejpozději k výplatnímu termínu: v daných případech zúčtovat ZMC náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) za prvních 14 kalendářních dnů DPN provádět výpočet mezd a nejpozději ve výplatním termínu předat zaměstnanci doklad o výplatě mzdy nebo platu zpracovat mzdovou uzávěrku pro účetnictví provést srážky ze mzdy a odepsat příslušné částky z účtu ZMV ve prospěch věřitele, příp. ponechat srážky na depozitním účtu do doby nabytí právní moci do 8 dnů: oznamovat změny a opravy údajů týkajících se ZMC, který je nemocensky nebo důchodově pojištěn 6

7 do 20. následujícího kalendářního měsíce: odvést zálohu na daň z příjmů odvést srážkovou daň (do konce měsíce) odvést ZP a zaslat přehled o platně pojistného na zdravotní pojištění odvést pojistné na sociální zabezpečení (nemocenské a důchodové) a zaslat přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách na příslušnou OSSZ do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž došlo k PÚ: oznámit tuto skutečnost příslušné ZP a pojišťovně, u které je ZMV pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Činnosti po skončení roku uzavřít mzdové listy a připravit je k archivaci založit nové mzdové listy shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování daně do provést roční zúčtování záloh na dani a vrátit přeplatky na záloze a daň. bonusu do vydat ZMC, kteří o to požádají potvrzení o zdanitelných příjmech do 10 dnů na žádost ZMC vystavit doklad o výši VZ, z nichž bylo v příslušném kalendářním roce odvedeno pojistné na ZP do 8 dnů na žádost ZMC vystavit potvrzení o výši VZ, z nichž bylo v příslušném kalendářním roce odvedeno pojistné na SZ do 8 dnů vyplnit ELDP a dát je zaměstnancům podepsat do odeslat ELDP příslušné OSSZ do 30 dnů po vyplnění připravit k archivaci písemnosti za uplynulý rok, zpracovat roční údaje pro statistické výkazy dle požadavků ZMV zpracovat v požadovaném rozsahu poklady pro roční rozbor hospodaření vrátit přeplatek daně z ročního zúčtování nejpozději v březnové výplatě odeslat doklady o výši nedoplatku daně, nemůže-li plátce srážku u poplatníka provést, protože u něj již nepracuje, a pokud nedoplatek vznikl vinou ZMC do 30 dnů od skutečnosti předložit vyúčtování záloh na dani z příjmů včetně všech povinných příloh v listinné podobě příslušnému finančnímu úřadu, pokud není záloha daně uplatněna u daňového nerezidenta do předložit vyúčtování zálohové daně z příjmů včetně povinných příloh v elektronické podobě, jeli záloha daně uplatněna alespoň u jednoho daňového nerezidenta do předložit vyúčtování srážkové daně včetně všech povinných příloh příslušnému FÚ do

8 splnit povinnost povinného odvodu při nesplnění stanoveného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením příslušnému úřadu práce do Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdových účetních Získá-li ZMC bezdůvodné obohacení na úkor ZMV nebo ZMV na úkor ZMC, musí je vydat (dříve neoprávněný majetkový prospěch). Bezdůvodným obohacením se rozumí prospěch získaný plněním bez právního důvodu nebo z neplatného právního úkonu, z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch z nepoctivých zdrojů. V praxi jde zejména o poskytnutí mzdy, na niž ZMCi nevzniklo právo nebo mu práva nebyla ZMV přiznána, nebo pro poskytnutí náhrady, cestovních náhrad, které ZMCi nepřísluší apod., přeplatky na mzdě a další pracovněprávních plnění vzniklé chybou mzdového účetního. Vrácení neprávem přijatých částek ale může ZMV na ZMCi požadovat pouze tehdy, jestliže ZMC věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené. Je-li tomu tak, lze jejich vrácení uplatnit u soudu ve lhůtě 3 let od jejich výplaty. Pokud ale ZMC nevěděl, nemohl předpokládat či dovozovat, že mu částky nepřísluší, nelze jejich vrácení po něm právní cestou požadovat. ZMC v takovém případě byl v dobré víře, což je jeden z právních principů, které zákon chrání. Pokud takovýto přeplatek způsobil mzdový účetní, přichází v úvahu vyvození odpovědnosti za škodu. Bude posuzován podle pravidel o obecné odpovědnosti ZMC za škodu. Částku nelze zaměstnanci srazit ze mzdy, aniž by byla uzavřena dohoda o srážkách a to ani, pokud v dobré víře nebyl. Kontrolní otázky 1) Jakými doklady prokáže zaměstnanec nárok na invalidní důchod? 2) Jak dlouho přede dnem nástupu do práce může být uzavřena pracovní smlouva? 3) Předložení potvrzení o zaměstnání je podmínkou pro uzavření pracovního poměru? 8

9 2. Zákoník práce Klíčová slova: pracovní smlouva pracovní poměr pracovněprávní vztah závislá práce zaměstnanec zaměstnavatel zkušební doba doba určitá konkurenční doložka dohoda výpověď okamžité zrušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů směna pracovní doba dovolená Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Zákon č. 155/1993 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v platném znění Zaměstnání - z pracovněprávního hlediska realizováno uzavřením pracovního poměru (dále jen PP) nebo dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatel: fyzická osoba (FO) občan právnická osoba (PO) obec stát Způsobilost míst v pracovněprávních vztazích (dále jen PPV) práva a povinnosti jako ZMV vzniká: u PO zápisem do obchodního rejstříku u FO narozením (způsobilost FO vlastními právními úkony nabývat práv a mít povinnosti v PPV jako zaměstnavatel vzniká dosažením 18. roku věku) Způsobilost mít v PPV práva a povinnosti jako ZMC vzniká zásadně dnem dosažení 15 let věku (x zbavení nebo omezení způsobilosti dle 20 ObčZ), ale jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel ukončení povinné školní docházky. Zákoník práce zakazuje výkon závislé práce osob ve věku do 15 let nebo starších do ukončení povinné školní docházky s výjimkou umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti, kterou smí vykonávat při splnění zákonných podmínek. K uzavření PPV, ale i dohody o rozvázání PPV s mladistvým se již nevyžaduje vyjádření zákonného zástupce, ale od mají rodiče možnost rozvázat PPV svého dítěte před dnem jeho 16tých narozenin pokud usoudí, že je to nutné v zájmu jeho zdraví, vývoje nebo dalšího vzdělávání. 9

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

300 otázek a odpovědí. Agentura práce vydá zaměstnanci písemný pokyn, kterým jej k uživateli dočasně přidělí.

300 otázek a odpovědí. Agentura práce vydá zaměstnanci písemný pokyn, kterým jej k uživateli dočasně přidělí. 33. Co je to pracovní poměr? Pracovní poměr je nejčastější pracovněprávní vztah, jehož prostřednictvím se lidé zapojují do práce. Je pro něj typické, že: může vzniknout jen se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele.

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více