Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolína Zralá Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku Bakalářská práce 29

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku vypracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 5. ledna 29 Podpis...

3 Poděkování Velice bych chtěla touto cestou poděkovat všem za pomoc při psaní a vedení bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala členům rodiny, kteří mi poskytovali cenné rady a informace při studiu a tvorbě této práce.

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřená na význam dotací pro hospodaření podniku v letech 1997 až 27, kdy celou oblast postihly v roce 22 ničivé povodně. Práce je rozdělena do dvou hlavních časových období od založení společnosti až do povodní a od povodní až do součastnosti. V těchto proudech budeme srovnávat jednotlivé ukazatele jak z pohledu podniku, tak i z pohledu státu. Cílem práce bude porovnání konečných dat podniku a vyhodnocení, jakou roli v nich hraje dotační politika. Summary Present bachelor work intents to appreciate the significance of government subsidy to company policy during years 1997 till 27 when whole district suffered by terrible flood in 22. Dissertation is divided to two chronological parts, first part is from the very begining of the company management until the critital point in 22 and second after flood till today. Single indicator will be compared from the view of the company as well as from the view of the government. The aim will be comparison of final economical efficiency and consideration, how it is influenced by subsidy politics.

5 1. Obsah Obsah...1 Úvod a cíl práce...3 Informace o společnosti...5 Vysvětlení pojmů Dotace... 6 Druhy dotací... 6 Účtování a zdanění dotací... 6 Pravidla k poskytování dotací... 7 Podmínky čerpání státní dotace... 7 Čerpání účelové dotace... 7 Kontrola průběhu čerpání dotace... 8 Investiční pobídka... 8 Účetní výkazy... 9 Položky účetních výkazů Použité analýzy a ukazatele Finanční analýza (dále jen FA ) Ukazatel likvidity podniku Ukazatel zadluženosti Ukazatel rentability Ukazatel produktivity Ukazatel zadluženosti SWOT PEST Hospodaření společnosti v letech Cíle podniku Zakladatelská rozvaha SWOT PEST Stav aktiv...19 Stav pasiv...2 Vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku Informace ze zakladatelské listiny dle [e-justice] Politicko právní faktory...18 Ekonomické faktory...18 Sociálně kulturní faktory...19 Technologické faktory...19 Vývoj aktiv a pasiv Silné stránky...16 Slabé stránky...16 Příležitosti...16 Hrozby...17 Výnosy...21 Náklady...21 Hospodářský výsledek...22 Vývoj obratu Vývoj zásob a rezerv Výpočty některých analýz pro rok Rentabilita tržeb...23 Ukazatel zadluženosti Hospodaření společnosti v letech SWOT Vývoj aktiv a pasiv Stav aktiv

6 Stav pasiv...26 Vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku Výnosy...27 Náklady...28 Hospodářský výsledek...29 Vývoj obratu Vývoj zásob a rezerv... 3 Získání dotací Kontrola čerpání dotace Závěr Hospodaření společnosti v letech bez státní účasti Kalkulace č. 1 Půjčka s pravidelnou splatností Kalkulace č. 2 Půjčka s individuální splatností Kalkulace č. 3 - Financování oprav hrází rybníků z vlastních zdrojů Vyhodnocení jednotlivých variant Kalkulace č. 1 Půjčka s pravidelnou splatností...37 Kalkulace č. 2 Půjčka s individuální splatností...37 Kalkulace č. 3 - Financování oprav hrází rybníků z vlastních zdrojů...38 Shrnutí Poskytnutí či neposkytnutí dotace z pohledu státu Závěr Seznam použitých a citovaných zdrojů Elektronické zdroje Interní zdroje Podklady z přednášek, zápisky, poznámky Tištěné zdroje Obrázky Tabulky Grafy Přílohy

7 2. Úvod a cíl práce Získávání dotací je aktuálním tématem ať už se jedná o jakýkoliv finanční subjekt. V současnosti, díky finanční krizi, kdy mnoho podniků, nehledě na velikost, vykazuje ztrátové hodnoty, je pomoc od státu či Evropské Unie více než potřebná. Avšak problémy s financováním podniku se nemusí nutně vázat pouze k finanční krizi. V bakalářské práci se zabývám konkrétní společností Rybářství Lnáře s.r.o. a jejím hospodařením v průběhu posledních deseti let. Podnětem k tématu práce byly ničivé povodně z roku 22, které zdevastovaly velkou část okolí Blatenska. V našem případě se jedná o protržení hrází tří rybníků, Melín, Metelský a Velký Bělčický, v noci z 12. na 13. srpna 22. Největší škody napáchal Metelský rybník, o rozloze 54 hektarů, v obcích Metly, Předmíř, Zámlýní, Lnáře a Tchořovice, přes které se povodeň dostala do města Blatná. Přibližně deset kilometrů vzdušnou čarou na východ od Metelského rybníka se nachází Velký Bělčický rybník o rozloze necelých 46 hektarů, jehož hráz se protrhla v ty samé dny a přes obce Závišín a Bezdědovice se valila na již postiženou Blatnou. Škody napáchané povodní byly v kraji vyčíslené ve stovkách milionech korun. Nejednalo se pouze o hráze rybníků, či o chovné ryby ale také o zasažené nemovitosti, včetně Lnářského a Blatenského zámku. Byl poničen hlavní tah silnice E49 na Plzeň a další silnice v okolí. Příval vody se nevyhnul ani polnostem či lesům. Obrázek č. 1 Lnářský zámek po povodních 3

8 Díky velkému mediálnímu zájmu a ohlasu většina podniků v okolí získala státní podporu ve velmi krátkém časovém období. Jednalo se jak o obce, tak i o soukromé podniky zasažené přírodní katastrofou. Cílem práce je ukázat, jaký smysl a význam mělo poskytnutí dotace pro společnost Rybářství Lnáře s.r.o. 4

9 3. Informace o společnosti Společnost Rybářství Lnáře, s.r.o. (dále též Rybářství ) zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích vznikla 8. prosince 1997 z dřívější sdružení fyzických osob s názvem Rybářství Lnáře, Vlasta Kurzová. Rybářství sídlí v obci Lnáře, osm kilometrů severozápadně od města Blatná v Jižních Čechách a hospodaří na 3 pronajatých hektarech rybníků, lesů a polí. Základními činnostmi jsou podle [e-justice] pilařská výroba, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, rybářství, lesnictví, zemědělství a poskytování služeb spojených s prohlídkami zámku Lnáře. Pro společnost pracuje v dnešní době 25 zaměstnanců, celkovou kontrolu na provozem společnosti má výrobní ředitel, který je odpovědný deseti zakládajícím společníkům. Společnost účtuje, podle zákona, v podvojném účetnictví, které společnosti zajišťuje nezávislá společnost, jež má za povinnost předkládat vedení společnosti účetní výkazy (výsledovka ve zkráceném i plném rozsahu, rozvaha ve zkráceném i plném rozsahu, příloha k účetní závěrce, daňové přiznání), komunikovat s finančním úřadem zajišťovat předání informací do obchodního rejstříku. 5

10 4. Vysvětlení pojmů Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých finančních pomocí, poskytnutých státem, je zřejmé, že procesy a dokumentace, vázající se k dotační politice, se liší pro každou společnost. Z tohoto důvodu zde budeme popisovat pouze ty, které se přímo pojí s naším konkrétním tématem. 4.1 Dotace V makroekonomickém slova smyslu se do styku s dotacemi, podle [p-vef], dostáváme v rámci fiskálního federalismu České republiky. Jedná se o financování a vztah jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů, jakými jsou například kraje, města či obce. Z tohoto hlediska se dotace, poskytnuté ve formě dotační ceny, mohou využít pro zvýšení spotřeby daného statku ať už na popud rapidního snížení spotřeby či lobování výrobců za její zvýšení. V rámci podnikové ekonomiky, jsou dotace poskytovány především ministerstvy, státními fondy, nebo jinými organizacemi ekonomickým subjektům. Tyto ať už finanční či nefinanční podpory, poskytnuté podniku v okamžiku nutnosti, mohou být důležitým a mnohdy i jediným prostředkem pro zachování stálého chodu společnosti. 4.2 Druhy dotací Dotace dělíme na finanční, které jsou poskytnuty žadateli ve formě peněžních prostředků, za účelem splnění nějakého účelu (účelová dotace), či dotace, poskytnuté ve formě slevy na dani. 4.3 Účtování a zdanění dotací Podle [i-pwc] je možno dělit účelové dotace i v rámci používané soustavy účetnictví. Pro účetnictví (dříve podvojné účetnictví) je dělíme na skupiny podle záměru, ke kterému mají být použity takto: a) k úhradě nákladů (mzdové, daňové, atd.) účet Ostatní provozní výnosy (648). b) na pořízení investičního majetku (dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení) přijatá dotace snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady. c) na kapitálové dovybavení účet 413 Ostatní kapitálové fondy. V rámci daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) jsou dotace charakterizovány jako prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. [i-pwc] 6

11 Vzhledem ke neustále se měnící legislativě je nutné věnovat pozornost daňovým zákonům, které určují pravidla pro zdanění dotací. Od roku 22 platí, že dotace, poskytnuté na úhradu škod způsobených živelnými pohromami, jsou osvobozené od daně z příjmu. 4.4 Pravidla k poskytování dotací Vydané Ministerstvem zemědělství, vycházející ze zákona č. 218/2 Sb., o rozpočtových pravidelch. I v této části se zaměříme pouze na pravidla, vztahující se k poskytování, čerpání a kontrole dotací vzhledem k dané problematice. Pravidla se, dle [e-mze1], dělí do tří částí: a) Část A zahrnuje obecné podmínky, předmět poskytnuté dotace, podmínky pro poskytnutí dotace, odpovědnosti příjemce dotace a kontrolu dodržování pravidel. b) Část B vypisuje podrobnější náležitosti jednotlivých bodů pravidel c) Část C obsahuje zmocňovací a společné ustanovení, účinnosti a oficiální náležitosti, jako datum a místo podpisu. 4.5 Podmínky čerpání státní dotace Podmínky čerpání dotace jsou, podle [i-dot1], součástí rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování dané akce. Určují nám především nutné náležitosti, které musí žadatelská strana dodržet. Jejich rozsah určují zásady, stanovující podmínky pro poskytování dotací, které v našem případě vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen MZe ). Stejně jako v případě pravidel poskytování dotace i v tomto případě se dělí podmínky na obecné, které se odkazují na zákony a vyhlášky, podle kterých se žadatel musí řídit. Druhou částí jsou podmínky čerpání státních finančních prostředků, kde jsou v jedenácti bodech předneseny požadavky například o povinnosti uchovávání a průběžném poskytování dokladů a údajů o poskytnuté dotaci, povinnost dodržení termínů výstavby či povinnost navrácení nevyčerpaných prostředků. Poslední částí jsou podmínky pro ukončení akce, kdy je žadatel povinen předložit závěrečnou dokumentaci o provedené akci. Na poskytnutí dotace nelze uplatňovat právní nárok. 4.6 Čerpání účelové dotace Řídí se zásadami, vydanými orgánem, poskytujícím dotaci. V případě právnické osoby uvede vydávající úřad následující náležitosti. Jsou jimi: a) Název a adresa poskytovatele b) Označení příjemce dotace v případě právnické osoby musí být uveden název obchodní firmy a sídlo firmy. c) Identifikační číslo přijemce dotace d) Bankovní spojení příjemce dotace 7

12 e) Účel, na který je dotace poskytována f) Kód a název programu g) Den vydání rozhodnutí h) Výše dotace obsahující propočtenou celkovou výši škody dle normativních nákladů, stanovené procento z výše škody ve vztahu k procentu poškození a celkovou výši poskytnutí dotace. i) Podmínky použití dotace [e-mze2] Žadatel musí věnovat pozornost lhůtě pro podání žádosti, pro tento účel byla stanovena v rozmezí 4ti dnů ode dne, kdy zásady vstoupily v platnost. Po promeškání lhůty již není možné přijímat další žádosti. Nutné náležitosti žádostí: a) Identifikační údaje zpracované podle daného vzoru b) Kopie dokladu prokazující právo hospodaření na předmětném majetku (doklad o vlastnictví, nájemní smlouva, případně jiný doklad) c) Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu [e-mze2] Čerpání účelové dotace může v praxi probíhat několika způsoby. Nejčastější z nich jsou: a) Žadatel zažádá o poskytnutí dotace. Státní subjekt odsouhlasí a určenou částku poskytne žadateli na běžný účet. Přijaté finanční prostředky žadatel využívá přímo k financování daného záměru. Stává se tak například v případech krizové situace. b) Žadatel zažádá o poskytnutí dotace. Státní subjekt odsouhlasí určenou částku ale žadatel nejprve musí daný záměr realizovat z vlastních prostředků. Po dokončení a kontrole daného výkonu státní subjekt poskytne sumu na žadatelův běžný účet. Existuje mnoho společností, které poskytují služby v oblasti čerpání dotací. Většinou se jedná o poradenské servisy bank či jiných finančních nebo poradenských institucí, které, v rámci vzájemné konkurence, v dnešní době dodají žádajícím podnikům či podnikatelům veškeré standardní i nadstandardní informace. 4.7 Kontrola průběhu čerpání dotace Kontrolu průběhu čerpání finančních prostředků v našem případě zajišťoval Finanční úřad ve Strakonicích. Byla prozkoumána dokumentace (doklady, smlouvy, faktury, výpisy z bankovního účtu), financování provedené akce, investiční bilance a dodržení termínů. 4.8 Investiční pobídka Investiční pobídky jsou jednou z forem veřejné podpory a jako takové podléhají rovněž režimu nařízení vlády č. 31/24 Sb. dle kterého Ministerstvo průmyslu a obchodu ve 8

13 spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže stanoví přípustnou míru a hodnotu veřejné podpory. [e-mmf1] Stejně jako u dotací, i investiční pobídky mohou být poskytnuty ve formě peněžní, či úlevě na dani nebo hmotné podpory. Podmínkou pro poskytnutí investiční pobídky vyžaduje stát buď inovaci již stávajícího majetku či zařízení, nebo výstavbu nového průmyslového objektu. Narozdíl od dotací, které jsou součástí fiskální politiky se v České republice začínají investiční pobídky využívat až od roku Jedná se o podporu jednotlivých projektů, většinou pro zahraniční investory, kterou poskytuje vláda České republiky v rámci růstu českého hospodářství. 4.9 Účetní výkazy Nebo-li finanční výkazy, jejichž úkolem je podle [p-uct] poskytnou přesný obraz o finanční situaci, ve které se podnik nachází. Vývoj jednotlivých položek ve dvou a více letech za sebou představuje dynamický pohled na finanční situaci podniku. Nejběžněji používanými výkazy jsou: a) Rozvaha nebo-li bilance je hlavním přehledem aktiv a pasiv, s kterými podnik v průběhu roku operoval. Pro smysl hodnocení výsledků je důležité mít k dispozici bilance za dvě a více minulých období. b) Výkaz zisků a ztrát nebo-li výsledovka je souhrn finačních operací (obrat, výnosy, náklady) buď ve zkráceném nebo v plném rozsahu. Stejně jako rozvaha se předkládá ke konci účetního období. 4.1 Položky účetních výkazů Z důvodu velkého počtu jednotlivých položek si podle [p-uct] stručně vysvětlíme pouze ty, které nás v průběhu analyzování budou zajímat nejvíce. a) Aktiva jsou ocenitelnou položkou majetku. Jsou důsledkem událostí v minulých období a jsou ovládané podnikem. Dělíme ho do tří hlavních skupin (dlouhodobá, krátkodobá a přechodná), které se následně dělí do několika podskupin. b) Pasiva, dělíme do několika skupin, (vlastní kapitál, rezervy, závazky a přechodná pasiva), kde nám hodnoty jednotlivých položek ukazují například výši závazků (zadluženosti) podniku, stav hospodaření podniku z minulých let nebo výši rezerv. c) Oběžný majetek, jehož součástí jsou zásoby, peníze (hotovost, bezhotovostní účty s krátkou nebo bez výpovědní lhůty, krátkodobé cenné papíry) a pohledávky (položky, které může podnik nárokovat). d) Zásoby se dělí do čtyř podskupin (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zboží na skladě a v prodejnách). Tak jako ve většině případů se oceňují pořizovací cenou, vlastními náklady a reprodukční pořizovací cenou. 9

14 e) Vlastní kapitál je položka v pasivech, určující především základní vložený kapitál, nerozdělený zisk či neuhrazenou ztrátu z minulých let. f) Cizí kapitál dělíme na dlouhodobý a krátkodobý. V rámci tématu dotací nás zajímají nejčastěji položky: závazky k dodavatelům, závazky k finančním institucím, závazky k zaměstnancům a další. g) Rezervy jsou částí strany pasiv v rozvaze. Dělíme je podle použití, tzn. rezervy na reálná rizika spojená s podnikáním a na rezervy s přesně vymezeným účelem použití. U společností s ručením omezeným je vytvoření rezervního fondu povinností, stejně tak jsou daná pravidla pro jeho použití. h) Výnosy představují ekonomický příbytek, snižující závazky se současným nárůstem vlastního kapitálu a zvyšující hodnotu aktiv, vzniklý v účetním období. i) Náklady chápeme jako úbytek aktiv či přírůstek závazků, který vznik v účetním období, díky peněžnímu vyjádření určitého výkonu, jež vedl ke splnění daného úkolu. j) Hospodářský výsledek poskytuje informace o výkonnosti podniku. V několika za sebou jdoucích období z něj lze vyčíst, jak stabilní je finanční situace podniku. k) Kumulativní hospodářský výsledek je součtem všech po sobě jdoucích hospodářských výsledků. 1

15 5. Použité analýzy a ukazatele Při zakládání jakéhokoliv ekonomického subjektu je nutné, vytvořit minimálně jednu analýzu pro ujasnění podmínek, spojených s působením na trhu. V této kapitole si stručně představíme nejdůležitější analýzy, se kterými pracuje drtivá většina společností, a z nichž některé v této práci použijeme. Vzhledem k neustálým jak tržním, tak i legislativním změnám, je velmi důležité, aby podnik aktualizoval veškerá použitá data. Pakliže tomu tak není, a informace se již neobnovují, ztrácejí jednotlivé analýzy a ukazatele svůj význam. 5.1 Finanční analýza (dále jen FA ) Na základě použití především účetní závěrky provádí manager podniku rozbor finanční situace. Pro tuto analýzu, jejímž hlavním cílem je ohodnotit hospodaření podniku, jsou nejdůležitější dva faktory a to peníze a čas. FA dělíme podle [p-eko] na dva druhy podle jejího účelu. Může se jednat o Interní finanční analýzu, která se zakládá na neveřejných interních dokladech a většinou je prováděna manažerem podniku nebo o Externí finanční analýzu, jež je využíváná pouze osobami přímo, nebo nepřímo spjatými s podnikem a jejíž nevýhodou je přístup pouze k veřejným dokumentům podniku. Mezi zdroje FA řadíme informace finančního a nefinančního charakteru. Finančními zdroji rozumíme podle [p-eko] výroční zprávy podniku či burzovní informace, nefinančními pak firemní statistiky, interní směrnice, údaje z účetnictví, údaje o výrobě nebo předpovědi a zprávy managementu, auditorů či odborného tisku. 5.2 Ukazatel likvidity podniku Míra likvidity podniku nám ukazuje, jak rychlá a nákladná je možná přeměna jednotlivých aktiv na peněžní prostředky ( absolutní ) a v jak krátkém čase je podnik schopen uhradit své závazky ( relativní ). [p-ekr] Likvidita = Likviditu dělíme do několika skupin a to běžná, rychlá a pohotová likvidita. a) Běžná likvidita = Nejčastěji využívaná pro orientaci o platební schopnosti a pohotovosti podniku. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. 11

16 b) Pohotová likvidita = Využívaná pro orientaci o schopnosti podniku krýt svými peněžními prostředky a pohledávkami své krátkodobé závazky. Slouží pouze orientačně. c) Peněžní likvidita = Charakterizuje schopnost podniku krýt svými peněžními prostředky své krátkodobé závazky. Kromě hotovosti jsou zde zahrnuty i šeky, ceniny, vklady u peněžních ústavů s krátkou výpovědní lhůtou a cenné papíry. 5.3 Ukazatel zadluženosti V ukazateli zadluženosti se podle [p-ekr] zabýváme výsledkem poměru vlastního a cizího kapitálu na celkových aktivech společnosti. Vzhledem k tomu, že tento ukazatel je využíván v dlouhodobém hledisku hospodaření, je nutné použit ho v řadě několika let za sebou (narozdíl od ukazatele likvidity, který se vztahuje ke krátkodobému pohledu na platební schopnost podniku). 5.4 Ukazatel rentability Obecně se jedná o porovnávání hodnoty čistého zisku s právě danou hodnotou, jejíž vývoj chceme zkoumat. Podle [p-ekr] můžeme tedy říci, že sledujeme ziskovost jednotlivých položek. Nejčastěji se jedná o: a) rentabilitu majetku (ROA), vyjadřující poměrem provozního zisku vůči celkovým aktivám. Pro většinu podniků je hlavním ukazatelem, hodnotícím efektivnost hospodářských prostředků. b) rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), která vyjadřuje schopnost podniku vytvářet zisk neboli jaká je návratnost vloženého vlastního kapitálu. Zjišťujeme pomocí poměru zisku ke kapitálu podniku. c) rentabilitu tržeb (ROS), jež vyjádříme pomocí poměru čistého zisku proti celkovým tržbám. Určuje, kolik zisku vyprodukuje každá koruna, kterou podnik utrží. Čím jsou hodnoty ukazatele vyšší, tím lepších výsledků podnik dosahuje. 5.5 Ukazatel produktivity Poměrem tržeb k počtu pracovníků vyjadřujeme, jaká část obratu připadá na jednoho pracovníka. [p-eko] 12

17 5.6 Ukazatel zadluženosti Opakem ukazatele finanční nezávislosti (vlastní kapitál/celkový kapitál). Vyjadřujeme poměrem cizího kapitálu ke kapitálu celkovému. Maximální doporučená zadluženosti je kolem 5%. [p-eko] 5.7 SWOT Velmi často používaná analýza, jež je podle [p-eko] kombinací dvou oblastí, které mohou být v rámci marketingové činnosti podniku zkoumány. S silné stránky a W slabé stránky, se zaměřují předem na vyhledávání pozitiv a negativ uvnitř společnosti, kdežto O příležitosti a T hrozby, představují vnější vlivy, které může společnost ovlivnit nebo jimi být ovlivněna. 5.8 PEST Stejně jako SWOT, i méně známější PEST analýza se zabývá zkoumáním okolního prostředí podniku. Snaží se zachytit ty nejdůležitější faktory, které by mohly do budoucna ovlivnit chování daného subjektu. Jedná se předevšim o politicko-právní faktory P, ekonomické faktory E, sociálně-kulturní faktory S a technologické faktory T. Úkolem této analýzy není pouze si vyjmenovat jednotlivé body ale i odpovědět si na důležité otázky například ohledně stability systému, demografického rozdělení obyvatelstva, rozdělení jednotlivých odvětví hospodářství a mnoha dalších. [p-ofi] 13

18 6. Hospodaření společnosti v letech V této kapitole se budeme zabývat analýzou vývoje jednotlivých faktorů a výstupů ovlivňujících chování společnosti v letech Vzhledem k historii, která se ke vzniku společnosti váže, bylo již dopředu zřejmé, že základními cíly podniku bude vybudování stabilní společnosti, schopné obhospodařovat přes 15 hektarů pozemků, 47 hektarů rybníků, 1 hektarů lesů a 1 hektarů polí. Pro podnik, nově vstupující na trh, je důležité, stanovit si základní cíle, vyjádřit zakladatelskou rozvahu a vypracovat analýzy trhu (SWOT, PEST). I přesto, že žádné z těchto analýz nebyly v minulosti zpracovány, je zřejmé, že podnik je schopen provozu díky určitým zavedeným zvykům a tradicím, které v tomto oboru stále přetrvávají. Na konci kapitoly, v rámci pětiletého období, zpracujeme pomocí dostupných materiálů finanční analýzu. 6.1 Cíle podniku Podle [t-mve] je podstatou marketingového strategického plánování formulace jasných, dlouhodobých cílů [t-mve]. Jedná se o souhrn otázek, které by si měl management podniku, při jeho založení, položit a najít na ně přesné odpovědi. Pro Rybářství jsou nejdůležitější tyto body: a) účel podnikání úspěšné hospodaření na pronajatých nemovitostech, především se jedná o chov ryb, lesnictví a pěstování krmiva pro vlastní potřeby. b) Zásady podnikání Rybářství se řídí zásadami a podmínkami, vymezenými paragrafy e zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku c) Identita podniku převzata Rybářstvím po sdružení fyzických osob, ze kterého podnik vznikl. d) Hlavní cíle podniku růst hospodářských výsledků společnosti, postupné odkoupení zásob od sdružení fyzických osob, postupná renovace nemovitostí. 6.2 Zakladatelská rozvaha Tato vstupní bilance vykazuje počáteční hodnoty na jednotlivých účtech podniku, kdy je z výsledku zřejmé, že počáteční hospodářský výsledek bude ztrátový a to ve výši 19.43,85 Kč. 14

19 Tabulka č. 1 Zakladatelská rozvaha Aktiva Pokladna Bankovní účty Celkem , ,83 47, 2, 4, 47, 47, 2, 47, 4, 47, 47, 16, , ,68 Pasiva Vklad společníka 1 Vklad společníka 2 Vklad společníka 3 Vklad společníka 4 Vklad společníka 5 Vklad společníka 6 Vklad společníka 7 Vklad společníka 8 Vklad společníka 9 Vklad společníka 1 Ostatní kapitálové fondy Celkem 6.3 SWOT Tabulka vlivů, sloužících k základní identifikaci současného stavu podniku, ovlivňujících dosažení vytyčených cílů. [t-strm] Tabulka č. 2 SWOT analýza ( ) Více oborů podnikání možnost poskytovat materiál (produkci) z jedné části, do druhé Stálí odběratelé zahraniční i domácí Silné stránky Zachování tradice Počáteční soudržnost majitelů Lidské zdroje Přiležitosti Výrobní kapacity Hledání nových odběratelů Možnost zviditelnění využití zámku Možnost odkupu nemovitostí od jiných subjektů Reklama Vytvoření stálého postavení a známé značky Rozvoj a inovace procesů Více předmětů oboru podnikání rybníky, lesy, pole, zámek Obtížnější kontrola, než v případě pouze jednoho oboru Nejistota v meteorologických jevech Nutnost průběžné údržby Opotřebení zařízení Slabé stránky Lidský faktor Přírodní vlivy Politicko-právní vlivy Hrozby Rozpory a nároky majitelů Lidský faktor 15

20 6.3.1 Silné stránky a) Více oborů podnikání Rybářství je schopné poskytovat materiál z jedné sekce do druhé. Není v plné míře závislé na dodavatelích. b) Stálí odběratelé jedná se o skupinu jak zahraničních, tak i tuzemských odběratelů, s kterými management podniku již v minulosti komunikoval a proto mohla společnost využít obchodních kontaktů sdružení s jehož souhlasem na tuto činnost navázala. c) Zachování tradic Rybářství nadále pokračuje v zachovalých tradicích, které v průběhu let prošly značným vývojem. Váže se k tomu i stav zaměstnanců, kdy v mnoha rodinách se jedná o generační povolání. d) Počáteční soudržnost majitelů Silnou stránkou pro vývoj společnosti byla dosavadní sjednocenost majitelů, která tak ulehčovala rozhodnutí na valných hromadách. e) Lidské zdroje Jedná se především o zkušené, starší zaměstnance. Příležitostí je přijetí mladých zaměstnanců. f) Výrobní kapacity Slabé stránky a) Více oborů podnikání i když se jedná o silnou stránku, je zde možné najít i nevýhody, např. Rybářství se nemůže soustředit na jednu činnost důkladně. S tím se pojí slabá stránka, co se týká lidského faktoru. Nedostatek kvalitních zaměstnanců, schopných vzít si na starost jednotlivá odvětví. b) Obtížnější kontrola viz. a) c) Nejistota v meteorologických jevech nemožnost se spolehnout na meteorologické podmínky. Pojí se s hrozbami ohledně přírodních vlivů. d) Nutnost průběžné údržby původní stav rybníků, hrází, lesních cest, opravy a restaurace v zámeckých prostorách. e) Opotřebení zařízení - renovace zařízení. f) Lidský faktor viz. a) Příležitosti a) Hledání nových odběratelů nové služby pro zákazníky jedná se o rozšíření sportovního rybolovu, pronájem honiteb, pronájem zámeckých prostor. b) Možnosti zviditelnění za využití zámeckých prostor, které nejsou zcela využité. Souvisí s reklamou. c) Možnost odkupu nemovitostí od jiných subjektů d) Reklama - místní tisk, spolupráce s již zavedenými podniky (Blatenská ryba), účast ve sdruženích, dotace produktů na sezónní či společenské akce. e) Vytvoření stálého postavení na trhu a dobré jméno značky f) Rozvoj a inovace procesů 16

21 6.3.4 Hrozby a) Přírodní vlivy neúroda, polomy, povodně vlivy, kterým nelze předejít ani je v dlouhodobějším horizontu předvídat. b) Politicko-právní vlivy regulace, nařízení, omezení. c) Rozpory a nároky majitelů mohly by v budoucnu ztížit rozhodování a následkem toho i hospodaření podniku. d) Lidský faktor pochybení lidského faktoru 6.4 PEST Na začátku analýzy jsou pravidelně představovány obecné informace o společnosti, některé z nich zde vypisovat nebudeme, vzhledem k tomu, že se nacházejí v jiných kapitolách Informace ze zakladatelské listiny dle [e-justice]. a) Společníci MUDr. Dagmar Humlová Vladislava Chlumská Jan Klein Vilém Kurz Vladislav Kurz Ing. Roman Michálek Ing. Hana Muschicková Jindřích Vaníček Ing. Dana Vránková, CSc. Petr Zralý b) Firma a sídlo společnosti Rybářství Lnáře s.r.o. se sídlem v: Lnáře 71, Lnáře. c) Doba trvání společnosti Společnost je zřízena na dobu neurčitou d) Základní kapitál společnosti Tvořen vklady společníků, při založení činí 42. Kč. e) Rezervní fond Společnost zřídila rezervní fond ve výši 1% základního kapitálu. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž se poprvé zisk vytvoří a to ve výši nejméně 1% čistého zisku avšak ne více, než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňován částkou 5% z čistého zisku a to do doby, až dosáhne hodnoty dle odstavce 1 tohoto. 17

22 6.4.2 Politicko právní faktory a) Poslanecká sněmovna b) Ministerstvo zemědělství c) Ministerstvo vnitra d) Ministerstvo financí e) Ministerstvo pro místní rozvoj f) Sbírka zákonů na Internetu: g) Právní servery: epravo - iprávník - Juristic : český právnický informační a publikační prostor nebo Valné hromady : internetový deník - Obchodní rejstřík: Business.Center Ekonomické faktory a) Ministerstvo financí ČR - makroekonomika, finanční trh, podpora podnikání, zahraniční pomoc pro ČR, legislativa, evropská integrace, rozpočet b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - kontrolní a sankční charakter, dohled nad zadáváním veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, stav soutěžního prostředí na nejvýznamějších trzích, legislativní činnost c) Czech Trade - Česká agentura na podporu obchodu. Podpora vývozu a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a podnikatelů v zahraničí. d) Czech Invest - založen Ministerstvem průmyslu a obchodu, pomoc zahraničním investorům založit výrobní závody v ČR, podpora průmyslových zón, investiční pobídky, databáze českých subdodavatelů, přímé zahraniční investice v ČR, vládní 18

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více