Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolína Zralá Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku Bakalářská práce 29

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza efektivnosti dotací na hospodaření podniku vypracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 5. ledna 29 Podpis...

3 Poděkování Velice bych chtěla touto cestou poděkovat všem za pomoc při psaní a vedení bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala členům rodiny, kteří mi poskytovali cenné rady a informace při studiu a tvorbě této práce.

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřená na význam dotací pro hospodaření podniku v letech 1997 až 27, kdy celou oblast postihly v roce 22 ničivé povodně. Práce je rozdělena do dvou hlavních časových období od založení společnosti až do povodní a od povodní až do součastnosti. V těchto proudech budeme srovnávat jednotlivé ukazatele jak z pohledu podniku, tak i z pohledu státu. Cílem práce bude porovnání konečných dat podniku a vyhodnocení, jakou roli v nich hraje dotační politika. Summary Present bachelor work intents to appreciate the significance of government subsidy to company policy during years 1997 till 27 when whole district suffered by terrible flood in 22. Dissertation is divided to two chronological parts, first part is from the very begining of the company management until the critital point in 22 and second after flood till today. Single indicator will be compared from the view of the company as well as from the view of the government. The aim will be comparison of final economical efficiency and consideration, how it is influenced by subsidy politics.

5 1. Obsah Obsah...1 Úvod a cíl práce...3 Informace o společnosti...5 Vysvětlení pojmů Dotace... 6 Druhy dotací... 6 Účtování a zdanění dotací... 6 Pravidla k poskytování dotací... 7 Podmínky čerpání státní dotace... 7 Čerpání účelové dotace... 7 Kontrola průběhu čerpání dotace... 8 Investiční pobídka... 8 Účetní výkazy... 9 Položky účetních výkazů Použité analýzy a ukazatele Finanční analýza (dále jen FA ) Ukazatel likvidity podniku Ukazatel zadluženosti Ukazatel rentability Ukazatel produktivity Ukazatel zadluženosti SWOT PEST Hospodaření společnosti v letech Cíle podniku Zakladatelská rozvaha SWOT PEST Stav aktiv...19 Stav pasiv...2 Vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku Informace ze zakladatelské listiny dle [e-justice] Politicko právní faktory...18 Ekonomické faktory...18 Sociálně kulturní faktory...19 Technologické faktory...19 Vývoj aktiv a pasiv Silné stránky...16 Slabé stránky...16 Příležitosti...16 Hrozby...17 Výnosy...21 Náklady...21 Hospodářský výsledek...22 Vývoj obratu Vývoj zásob a rezerv Výpočty některých analýz pro rok Rentabilita tržeb...23 Ukazatel zadluženosti Hospodaření společnosti v letech SWOT Vývoj aktiv a pasiv Stav aktiv

6 Stav pasiv...26 Vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku Výnosy...27 Náklady...28 Hospodářský výsledek...29 Vývoj obratu Vývoj zásob a rezerv... 3 Získání dotací Kontrola čerpání dotace Závěr Hospodaření společnosti v letech bez státní účasti Kalkulace č. 1 Půjčka s pravidelnou splatností Kalkulace č. 2 Půjčka s individuální splatností Kalkulace č. 3 - Financování oprav hrází rybníků z vlastních zdrojů Vyhodnocení jednotlivých variant Kalkulace č. 1 Půjčka s pravidelnou splatností...37 Kalkulace č. 2 Půjčka s individuální splatností...37 Kalkulace č. 3 - Financování oprav hrází rybníků z vlastních zdrojů...38 Shrnutí Poskytnutí či neposkytnutí dotace z pohledu státu Závěr Seznam použitých a citovaných zdrojů Elektronické zdroje Interní zdroje Podklady z přednášek, zápisky, poznámky Tištěné zdroje Obrázky Tabulky Grafy Přílohy

7 2. Úvod a cíl práce Získávání dotací je aktuálním tématem ať už se jedná o jakýkoliv finanční subjekt. V současnosti, díky finanční krizi, kdy mnoho podniků, nehledě na velikost, vykazuje ztrátové hodnoty, je pomoc od státu či Evropské Unie více než potřebná. Avšak problémy s financováním podniku se nemusí nutně vázat pouze k finanční krizi. V bakalářské práci se zabývám konkrétní společností Rybářství Lnáře s.r.o. a jejím hospodařením v průběhu posledních deseti let. Podnětem k tématu práce byly ničivé povodně z roku 22, které zdevastovaly velkou část okolí Blatenska. V našem případě se jedná o protržení hrází tří rybníků, Melín, Metelský a Velký Bělčický, v noci z 12. na 13. srpna 22. Největší škody napáchal Metelský rybník, o rozloze 54 hektarů, v obcích Metly, Předmíř, Zámlýní, Lnáře a Tchořovice, přes které se povodeň dostala do města Blatná. Přibližně deset kilometrů vzdušnou čarou na východ od Metelského rybníka se nachází Velký Bělčický rybník o rozloze necelých 46 hektarů, jehož hráz se protrhla v ty samé dny a přes obce Závišín a Bezdědovice se valila na již postiženou Blatnou. Škody napáchané povodní byly v kraji vyčíslené ve stovkách milionech korun. Nejednalo se pouze o hráze rybníků, či o chovné ryby ale také o zasažené nemovitosti, včetně Lnářského a Blatenského zámku. Byl poničen hlavní tah silnice E49 na Plzeň a další silnice v okolí. Příval vody se nevyhnul ani polnostem či lesům. Obrázek č. 1 Lnářský zámek po povodních 3

8 Díky velkému mediálnímu zájmu a ohlasu většina podniků v okolí získala státní podporu ve velmi krátkém časovém období. Jednalo se jak o obce, tak i o soukromé podniky zasažené přírodní katastrofou. Cílem práce je ukázat, jaký smysl a význam mělo poskytnutí dotace pro společnost Rybářství Lnáře s.r.o. 4

9 3. Informace o společnosti Společnost Rybářství Lnáře, s.r.o. (dále též Rybářství ) zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích vznikla 8. prosince 1997 z dřívější sdružení fyzických osob s názvem Rybářství Lnáře, Vlasta Kurzová. Rybářství sídlí v obci Lnáře, osm kilometrů severozápadně od města Blatná v Jižních Čechách a hospodaří na 3 pronajatých hektarech rybníků, lesů a polí. Základními činnostmi jsou podle [e-justice] pilařská výroba, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, rybářství, lesnictví, zemědělství a poskytování služeb spojených s prohlídkami zámku Lnáře. Pro společnost pracuje v dnešní době 25 zaměstnanců, celkovou kontrolu na provozem společnosti má výrobní ředitel, který je odpovědný deseti zakládajícím společníkům. Společnost účtuje, podle zákona, v podvojném účetnictví, které společnosti zajišťuje nezávislá společnost, jež má za povinnost předkládat vedení společnosti účetní výkazy (výsledovka ve zkráceném i plném rozsahu, rozvaha ve zkráceném i plném rozsahu, příloha k účetní závěrce, daňové přiznání), komunikovat s finančním úřadem zajišťovat předání informací do obchodního rejstříku. 5

10 4. Vysvětlení pojmů Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých finančních pomocí, poskytnutých státem, je zřejmé, že procesy a dokumentace, vázající se k dotační politice, se liší pro každou společnost. Z tohoto důvodu zde budeme popisovat pouze ty, které se přímo pojí s naším konkrétním tématem. 4.1 Dotace V makroekonomickém slova smyslu se do styku s dotacemi, podle [p-vef], dostáváme v rámci fiskálního federalismu České republiky. Jedná se o financování a vztah jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů, jakými jsou například kraje, města či obce. Z tohoto hlediska se dotace, poskytnuté ve formě dotační ceny, mohou využít pro zvýšení spotřeby daného statku ať už na popud rapidního snížení spotřeby či lobování výrobců za její zvýšení. V rámci podnikové ekonomiky, jsou dotace poskytovány především ministerstvy, státními fondy, nebo jinými organizacemi ekonomickým subjektům. Tyto ať už finanční či nefinanční podpory, poskytnuté podniku v okamžiku nutnosti, mohou být důležitým a mnohdy i jediným prostředkem pro zachování stálého chodu společnosti. 4.2 Druhy dotací Dotace dělíme na finanční, které jsou poskytnuty žadateli ve formě peněžních prostředků, za účelem splnění nějakého účelu (účelová dotace), či dotace, poskytnuté ve formě slevy na dani. 4.3 Účtování a zdanění dotací Podle [i-pwc] je možno dělit účelové dotace i v rámci používané soustavy účetnictví. Pro účetnictví (dříve podvojné účetnictví) je dělíme na skupiny podle záměru, ke kterému mají být použity takto: a) k úhradě nákladů (mzdové, daňové, atd.) účet Ostatní provozní výnosy (648). b) na pořízení investičního majetku (dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení) přijatá dotace snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady. c) na kapitálové dovybavení účet 413 Ostatní kapitálové fondy. V rámci daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) jsou dotace charakterizovány jako prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. [i-pwc] 6

11 Vzhledem ke neustále se měnící legislativě je nutné věnovat pozornost daňovým zákonům, které určují pravidla pro zdanění dotací. Od roku 22 platí, že dotace, poskytnuté na úhradu škod způsobených živelnými pohromami, jsou osvobozené od daně z příjmu. 4.4 Pravidla k poskytování dotací Vydané Ministerstvem zemědělství, vycházející ze zákona č. 218/2 Sb., o rozpočtových pravidelch. I v této části se zaměříme pouze na pravidla, vztahující se k poskytování, čerpání a kontrole dotací vzhledem k dané problematice. Pravidla se, dle [e-mze1], dělí do tří částí: a) Část A zahrnuje obecné podmínky, předmět poskytnuté dotace, podmínky pro poskytnutí dotace, odpovědnosti příjemce dotace a kontrolu dodržování pravidel. b) Část B vypisuje podrobnější náležitosti jednotlivých bodů pravidel c) Část C obsahuje zmocňovací a společné ustanovení, účinnosti a oficiální náležitosti, jako datum a místo podpisu. 4.5 Podmínky čerpání státní dotace Podmínky čerpání dotace jsou, podle [i-dot1], součástí rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování dané akce. Určují nám především nutné náležitosti, které musí žadatelská strana dodržet. Jejich rozsah určují zásady, stanovující podmínky pro poskytování dotací, které v našem případě vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen MZe ). Stejně jako v případě pravidel poskytování dotace i v tomto případě se dělí podmínky na obecné, které se odkazují na zákony a vyhlášky, podle kterých se žadatel musí řídit. Druhou částí jsou podmínky čerpání státních finančních prostředků, kde jsou v jedenácti bodech předneseny požadavky například o povinnosti uchovávání a průběžném poskytování dokladů a údajů o poskytnuté dotaci, povinnost dodržení termínů výstavby či povinnost navrácení nevyčerpaných prostředků. Poslední částí jsou podmínky pro ukončení akce, kdy je žadatel povinen předložit závěrečnou dokumentaci o provedené akci. Na poskytnutí dotace nelze uplatňovat právní nárok. 4.6 Čerpání účelové dotace Řídí se zásadami, vydanými orgánem, poskytujícím dotaci. V případě právnické osoby uvede vydávající úřad následující náležitosti. Jsou jimi: a) Název a adresa poskytovatele b) Označení příjemce dotace v případě právnické osoby musí být uveden název obchodní firmy a sídlo firmy. c) Identifikační číslo přijemce dotace d) Bankovní spojení příjemce dotace 7

12 e) Účel, na který je dotace poskytována f) Kód a název programu g) Den vydání rozhodnutí h) Výše dotace obsahující propočtenou celkovou výši škody dle normativních nákladů, stanovené procento z výše škody ve vztahu k procentu poškození a celkovou výši poskytnutí dotace. i) Podmínky použití dotace [e-mze2] Žadatel musí věnovat pozornost lhůtě pro podání žádosti, pro tento účel byla stanovena v rozmezí 4ti dnů ode dne, kdy zásady vstoupily v platnost. Po promeškání lhůty již není možné přijímat další žádosti. Nutné náležitosti žádostí: a) Identifikační údaje zpracované podle daného vzoru b) Kopie dokladu prokazující právo hospodaření na předmětném majetku (doklad o vlastnictví, nájemní smlouva, případně jiný doklad) c) Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu [e-mze2] Čerpání účelové dotace může v praxi probíhat několika způsoby. Nejčastější z nich jsou: a) Žadatel zažádá o poskytnutí dotace. Státní subjekt odsouhlasí a určenou částku poskytne žadateli na běžný účet. Přijaté finanční prostředky žadatel využívá přímo k financování daného záměru. Stává se tak například v případech krizové situace. b) Žadatel zažádá o poskytnutí dotace. Státní subjekt odsouhlasí určenou částku ale žadatel nejprve musí daný záměr realizovat z vlastních prostředků. Po dokončení a kontrole daného výkonu státní subjekt poskytne sumu na žadatelův běžný účet. Existuje mnoho společností, které poskytují služby v oblasti čerpání dotací. Většinou se jedná o poradenské servisy bank či jiných finančních nebo poradenských institucí, které, v rámci vzájemné konkurence, v dnešní době dodají žádajícím podnikům či podnikatelům veškeré standardní i nadstandardní informace. 4.7 Kontrola průběhu čerpání dotace Kontrolu průběhu čerpání finančních prostředků v našem případě zajišťoval Finanční úřad ve Strakonicích. Byla prozkoumána dokumentace (doklady, smlouvy, faktury, výpisy z bankovního účtu), financování provedené akce, investiční bilance a dodržení termínů. 4.8 Investiční pobídka Investiční pobídky jsou jednou z forem veřejné podpory a jako takové podléhají rovněž režimu nařízení vlády č. 31/24 Sb. dle kterého Ministerstvo průmyslu a obchodu ve 8

13 spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže stanoví přípustnou míru a hodnotu veřejné podpory. [e-mmf1] Stejně jako u dotací, i investiční pobídky mohou být poskytnuty ve formě peněžní, či úlevě na dani nebo hmotné podpory. Podmínkou pro poskytnutí investiční pobídky vyžaduje stát buď inovaci již stávajícího majetku či zařízení, nebo výstavbu nového průmyslového objektu. Narozdíl od dotací, které jsou součástí fiskální politiky se v České republice začínají investiční pobídky využívat až od roku Jedná se o podporu jednotlivých projektů, většinou pro zahraniční investory, kterou poskytuje vláda České republiky v rámci růstu českého hospodářství. 4.9 Účetní výkazy Nebo-li finanční výkazy, jejichž úkolem je podle [p-uct] poskytnou přesný obraz o finanční situaci, ve které se podnik nachází. Vývoj jednotlivých položek ve dvou a více letech za sebou představuje dynamický pohled na finanční situaci podniku. Nejběžněji používanými výkazy jsou: a) Rozvaha nebo-li bilance je hlavním přehledem aktiv a pasiv, s kterými podnik v průběhu roku operoval. Pro smysl hodnocení výsledků je důležité mít k dispozici bilance za dvě a více minulých období. b) Výkaz zisků a ztrát nebo-li výsledovka je souhrn finačních operací (obrat, výnosy, náklady) buď ve zkráceném nebo v plném rozsahu. Stejně jako rozvaha se předkládá ke konci účetního období. 4.1 Položky účetních výkazů Z důvodu velkého počtu jednotlivých položek si podle [p-uct] stručně vysvětlíme pouze ty, které nás v průběhu analyzování budou zajímat nejvíce. a) Aktiva jsou ocenitelnou položkou majetku. Jsou důsledkem událostí v minulých období a jsou ovládané podnikem. Dělíme ho do tří hlavních skupin (dlouhodobá, krátkodobá a přechodná), které se následně dělí do několika podskupin. b) Pasiva, dělíme do několika skupin, (vlastní kapitál, rezervy, závazky a přechodná pasiva), kde nám hodnoty jednotlivých položek ukazují například výši závazků (zadluženosti) podniku, stav hospodaření podniku z minulých let nebo výši rezerv. c) Oběžný majetek, jehož součástí jsou zásoby, peníze (hotovost, bezhotovostní účty s krátkou nebo bez výpovědní lhůty, krátkodobé cenné papíry) a pohledávky (položky, které může podnik nárokovat). d) Zásoby se dělí do čtyř podskupin (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zboží na skladě a v prodejnách). Tak jako ve většině případů se oceňují pořizovací cenou, vlastními náklady a reprodukční pořizovací cenou. 9

14 e) Vlastní kapitál je položka v pasivech, určující především základní vložený kapitál, nerozdělený zisk či neuhrazenou ztrátu z minulých let. f) Cizí kapitál dělíme na dlouhodobý a krátkodobý. V rámci tématu dotací nás zajímají nejčastěji položky: závazky k dodavatelům, závazky k finančním institucím, závazky k zaměstnancům a další. g) Rezervy jsou částí strany pasiv v rozvaze. Dělíme je podle použití, tzn. rezervy na reálná rizika spojená s podnikáním a na rezervy s přesně vymezeným účelem použití. U společností s ručením omezeným je vytvoření rezervního fondu povinností, stejně tak jsou daná pravidla pro jeho použití. h) Výnosy představují ekonomický příbytek, snižující závazky se současným nárůstem vlastního kapitálu a zvyšující hodnotu aktiv, vzniklý v účetním období. i) Náklady chápeme jako úbytek aktiv či přírůstek závazků, který vznik v účetním období, díky peněžnímu vyjádření určitého výkonu, jež vedl ke splnění daného úkolu. j) Hospodářský výsledek poskytuje informace o výkonnosti podniku. V několika za sebou jdoucích období z něj lze vyčíst, jak stabilní je finanční situace podniku. k) Kumulativní hospodářský výsledek je součtem všech po sobě jdoucích hospodářských výsledků. 1

15 5. Použité analýzy a ukazatele Při zakládání jakéhokoliv ekonomického subjektu je nutné, vytvořit minimálně jednu analýzu pro ujasnění podmínek, spojených s působením na trhu. V této kapitole si stručně představíme nejdůležitější analýzy, se kterými pracuje drtivá většina společností, a z nichž některé v této práci použijeme. Vzhledem k neustálým jak tržním, tak i legislativním změnám, je velmi důležité, aby podnik aktualizoval veškerá použitá data. Pakliže tomu tak není, a informace se již neobnovují, ztrácejí jednotlivé analýzy a ukazatele svůj význam. 5.1 Finanční analýza (dále jen FA ) Na základě použití především účetní závěrky provádí manager podniku rozbor finanční situace. Pro tuto analýzu, jejímž hlavním cílem je ohodnotit hospodaření podniku, jsou nejdůležitější dva faktory a to peníze a čas. FA dělíme podle [p-eko] na dva druhy podle jejího účelu. Může se jednat o Interní finanční analýzu, která se zakládá na neveřejných interních dokladech a většinou je prováděna manažerem podniku nebo o Externí finanční analýzu, jež je využíváná pouze osobami přímo, nebo nepřímo spjatými s podnikem a jejíž nevýhodou je přístup pouze k veřejným dokumentům podniku. Mezi zdroje FA řadíme informace finančního a nefinančního charakteru. Finančními zdroji rozumíme podle [p-eko] výroční zprávy podniku či burzovní informace, nefinančními pak firemní statistiky, interní směrnice, údaje z účetnictví, údaje o výrobě nebo předpovědi a zprávy managementu, auditorů či odborného tisku. 5.2 Ukazatel likvidity podniku Míra likvidity podniku nám ukazuje, jak rychlá a nákladná je možná přeměna jednotlivých aktiv na peněžní prostředky ( absolutní ) a v jak krátkém čase je podnik schopen uhradit své závazky ( relativní ). [p-ekr] Likvidita = Likviditu dělíme do několika skupin a to běžná, rychlá a pohotová likvidita. a) Běžná likvidita = Nejčastěji využívaná pro orientaci o platební schopnosti a pohotovosti podniku. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. 11

16 b) Pohotová likvidita = Využívaná pro orientaci o schopnosti podniku krýt svými peněžními prostředky a pohledávkami své krátkodobé závazky. Slouží pouze orientačně. c) Peněžní likvidita = Charakterizuje schopnost podniku krýt svými peněžními prostředky své krátkodobé závazky. Kromě hotovosti jsou zde zahrnuty i šeky, ceniny, vklady u peněžních ústavů s krátkou výpovědní lhůtou a cenné papíry. 5.3 Ukazatel zadluženosti V ukazateli zadluženosti se podle [p-ekr] zabýváme výsledkem poměru vlastního a cizího kapitálu na celkových aktivech společnosti. Vzhledem k tomu, že tento ukazatel je využíván v dlouhodobém hledisku hospodaření, je nutné použit ho v řadě několika let za sebou (narozdíl od ukazatele likvidity, který se vztahuje ke krátkodobému pohledu na platební schopnost podniku). 5.4 Ukazatel rentability Obecně se jedná o porovnávání hodnoty čistého zisku s právě danou hodnotou, jejíž vývoj chceme zkoumat. Podle [p-ekr] můžeme tedy říci, že sledujeme ziskovost jednotlivých položek. Nejčastěji se jedná o: a) rentabilitu majetku (ROA), vyjadřující poměrem provozního zisku vůči celkovým aktivám. Pro většinu podniků je hlavním ukazatelem, hodnotícím efektivnost hospodářských prostředků. b) rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), která vyjadřuje schopnost podniku vytvářet zisk neboli jaká je návratnost vloženého vlastního kapitálu. Zjišťujeme pomocí poměru zisku ke kapitálu podniku. c) rentabilitu tržeb (ROS), jež vyjádříme pomocí poměru čistého zisku proti celkovým tržbám. Určuje, kolik zisku vyprodukuje každá koruna, kterou podnik utrží. Čím jsou hodnoty ukazatele vyšší, tím lepších výsledků podnik dosahuje. 5.5 Ukazatel produktivity Poměrem tržeb k počtu pracovníků vyjadřujeme, jaká část obratu připadá na jednoho pracovníka. [p-eko] 12

17 5.6 Ukazatel zadluženosti Opakem ukazatele finanční nezávislosti (vlastní kapitál/celkový kapitál). Vyjadřujeme poměrem cizího kapitálu ke kapitálu celkovému. Maximální doporučená zadluženosti je kolem 5%. [p-eko] 5.7 SWOT Velmi často používaná analýza, jež je podle [p-eko] kombinací dvou oblastí, které mohou být v rámci marketingové činnosti podniku zkoumány. S silné stránky a W slabé stránky, se zaměřují předem na vyhledávání pozitiv a negativ uvnitř společnosti, kdežto O příležitosti a T hrozby, představují vnější vlivy, které může společnost ovlivnit nebo jimi být ovlivněna. 5.8 PEST Stejně jako SWOT, i méně známější PEST analýza se zabývá zkoumáním okolního prostředí podniku. Snaží se zachytit ty nejdůležitější faktory, které by mohly do budoucna ovlivnit chování daného subjektu. Jedná se předevšim o politicko-právní faktory P, ekonomické faktory E, sociálně-kulturní faktory S a technologické faktory T. Úkolem této analýzy není pouze si vyjmenovat jednotlivé body ale i odpovědět si na důležité otázky například ohledně stability systému, demografického rozdělení obyvatelstva, rozdělení jednotlivých odvětví hospodářství a mnoha dalších. [p-ofi] 13

18 6. Hospodaření společnosti v letech V této kapitole se budeme zabývat analýzou vývoje jednotlivých faktorů a výstupů ovlivňujících chování společnosti v letech Vzhledem k historii, která se ke vzniku společnosti váže, bylo již dopředu zřejmé, že základními cíly podniku bude vybudování stabilní společnosti, schopné obhospodařovat přes 15 hektarů pozemků, 47 hektarů rybníků, 1 hektarů lesů a 1 hektarů polí. Pro podnik, nově vstupující na trh, je důležité, stanovit si základní cíle, vyjádřit zakladatelskou rozvahu a vypracovat analýzy trhu (SWOT, PEST). I přesto, že žádné z těchto analýz nebyly v minulosti zpracovány, je zřejmé, že podnik je schopen provozu díky určitým zavedeným zvykům a tradicím, které v tomto oboru stále přetrvávají. Na konci kapitoly, v rámci pětiletého období, zpracujeme pomocí dostupných materiálů finanční analýzu. 6.1 Cíle podniku Podle [t-mve] je podstatou marketingového strategického plánování formulace jasných, dlouhodobých cílů [t-mve]. Jedná se o souhrn otázek, které by si měl management podniku, při jeho založení, položit a najít na ně přesné odpovědi. Pro Rybářství jsou nejdůležitější tyto body: a) účel podnikání úspěšné hospodaření na pronajatých nemovitostech, především se jedná o chov ryb, lesnictví a pěstování krmiva pro vlastní potřeby. b) Zásady podnikání Rybářství se řídí zásadami a podmínkami, vymezenými paragrafy e zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku c) Identita podniku převzata Rybářstvím po sdružení fyzických osob, ze kterého podnik vznikl. d) Hlavní cíle podniku růst hospodářských výsledků společnosti, postupné odkoupení zásob od sdružení fyzických osob, postupná renovace nemovitostí. 6.2 Zakladatelská rozvaha Tato vstupní bilance vykazuje počáteční hodnoty na jednotlivých účtech podniku, kdy je z výsledku zřejmé, že počáteční hospodářský výsledek bude ztrátový a to ve výši 19.43,85 Kč. 14

19 Tabulka č. 1 Zakladatelská rozvaha Aktiva Pokladna Bankovní účty Celkem , ,83 47, 2, 4, 47, 47, 2, 47, 4, 47, 47, 16, , ,68 Pasiva Vklad společníka 1 Vklad společníka 2 Vklad společníka 3 Vklad společníka 4 Vklad společníka 5 Vklad společníka 6 Vklad společníka 7 Vklad společníka 8 Vklad společníka 9 Vklad společníka 1 Ostatní kapitálové fondy Celkem 6.3 SWOT Tabulka vlivů, sloužících k základní identifikaci současného stavu podniku, ovlivňujících dosažení vytyčených cílů. [t-strm] Tabulka č. 2 SWOT analýza ( ) Více oborů podnikání možnost poskytovat materiál (produkci) z jedné části, do druhé Stálí odběratelé zahraniční i domácí Silné stránky Zachování tradice Počáteční soudržnost majitelů Lidské zdroje Přiležitosti Výrobní kapacity Hledání nových odběratelů Možnost zviditelnění využití zámku Možnost odkupu nemovitostí od jiných subjektů Reklama Vytvoření stálého postavení a známé značky Rozvoj a inovace procesů Více předmětů oboru podnikání rybníky, lesy, pole, zámek Obtížnější kontrola, než v případě pouze jednoho oboru Nejistota v meteorologických jevech Nutnost průběžné údržby Opotřebení zařízení Slabé stránky Lidský faktor Přírodní vlivy Politicko-právní vlivy Hrozby Rozpory a nároky majitelů Lidský faktor 15

20 6.3.1 Silné stránky a) Více oborů podnikání Rybářství je schopné poskytovat materiál z jedné sekce do druhé. Není v plné míře závislé na dodavatelích. b) Stálí odběratelé jedná se o skupinu jak zahraničních, tak i tuzemských odběratelů, s kterými management podniku již v minulosti komunikoval a proto mohla společnost využít obchodních kontaktů sdružení s jehož souhlasem na tuto činnost navázala. c) Zachování tradic Rybářství nadále pokračuje v zachovalých tradicích, které v průběhu let prošly značným vývojem. Váže se k tomu i stav zaměstnanců, kdy v mnoha rodinách se jedná o generační povolání. d) Počáteční soudržnost majitelů Silnou stránkou pro vývoj společnosti byla dosavadní sjednocenost majitelů, která tak ulehčovala rozhodnutí na valných hromadách. e) Lidské zdroje Jedná se především o zkušené, starší zaměstnance. Příležitostí je přijetí mladých zaměstnanců. f) Výrobní kapacity Slabé stránky a) Více oborů podnikání i když se jedná o silnou stránku, je zde možné najít i nevýhody, např. Rybářství se nemůže soustředit na jednu činnost důkladně. S tím se pojí slabá stránka, co se týká lidského faktoru. Nedostatek kvalitních zaměstnanců, schopných vzít si na starost jednotlivá odvětví. b) Obtížnější kontrola viz. a) c) Nejistota v meteorologických jevech nemožnost se spolehnout na meteorologické podmínky. Pojí se s hrozbami ohledně přírodních vlivů. d) Nutnost průběžné údržby původní stav rybníků, hrází, lesních cest, opravy a restaurace v zámeckých prostorách. e) Opotřebení zařízení - renovace zařízení. f) Lidský faktor viz. a) Příležitosti a) Hledání nových odběratelů nové služby pro zákazníky jedná se o rozšíření sportovního rybolovu, pronájem honiteb, pronájem zámeckých prostor. b) Možnosti zviditelnění za využití zámeckých prostor, které nejsou zcela využité. Souvisí s reklamou. c) Možnost odkupu nemovitostí od jiných subjektů d) Reklama - místní tisk, spolupráce s již zavedenými podniky (Blatenská ryba), účast ve sdruženích, dotace produktů na sezónní či společenské akce. e) Vytvoření stálého postavení na trhu a dobré jméno značky f) Rozvoj a inovace procesů 16

21 6.3.4 Hrozby a) Přírodní vlivy neúroda, polomy, povodně vlivy, kterým nelze předejít ani je v dlouhodobějším horizontu předvídat. b) Politicko-právní vlivy regulace, nařízení, omezení. c) Rozpory a nároky majitelů mohly by v budoucnu ztížit rozhodování a následkem toho i hospodaření podniku. d) Lidský faktor pochybení lidského faktoru 6.4 PEST Na začátku analýzy jsou pravidelně představovány obecné informace o společnosti, některé z nich zde vypisovat nebudeme, vzhledem k tomu, že se nacházejí v jiných kapitolách Informace ze zakladatelské listiny dle [e-justice]. a) Společníci MUDr. Dagmar Humlová Vladislava Chlumská Jan Klein Vilém Kurz Vladislav Kurz Ing. Roman Michálek Ing. Hana Muschicková Jindřích Vaníček Ing. Dana Vránková, CSc. Petr Zralý b) Firma a sídlo společnosti Rybářství Lnáře s.r.o. se sídlem v: Lnáře 71, Lnáře. c) Doba trvání společnosti Společnost je zřízena na dobu neurčitou d) Základní kapitál společnosti Tvořen vklady společníků, při založení činí 42. Kč. e) Rezervní fond Společnost zřídila rezervní fond ve výši 1% základního kapitálu. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž se poprvé zisk vytvoří a to ve výši nejméně 1% čistého zisku avšak ne více, než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňován částkou 5% z čistého zisku a to do doby, až dosáhne hodnoty dle odstavce 1 tohoto. 17

22 6.4.2 Politicko právní faktory a) Poslanecká sněmovna b) Ministerstvo zemědělství c) Ministerstvo vnitra d) Ministerstvo financí e) Ministerstvo pro místní rozvoj f) Sbírka zákonů na Internetu: g) Právní servery: epravo - iprávník - Juristic : český právnický informační a publikační prostor nebo Valné hromady : internetový deník - Obchodní rejstřík: Business.Center Ekonomické faktory a) Ministerstvo financí ČR - makroekonomika, finanční trh, podpora podnikání, zahraniční pomoc pro ČR, legislativa, evropská integrace, rozpočet b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - kontrolní a sankční charakter, dohled nad zadáváním veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, stav soutěžního prostředí na nejvýznamějších trzích, legislativní činnost c) Czech Trade - Česká agentura na podporu obchodu. Podpora vývozu a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a podnikatelů v zahraničí. d) Czech Invest - založen Ministerstvem průmyslu a obchodu, pomoc zahraničním investorům založit výrobní závody v ČR, podpora průmyslových zón, investiční pobídky, databáze českých subdodavatelů, přímé zahraniční investice v ČR, vládní 18

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více