Návod k obsluze a montáži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži"

Transkript

1 Návod k obsluze a montáži Vestavný nahřívač nádobí EGW 6210 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji. cs - CZ M.Nr

2 Obsah Popis přístroje... 3 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění... 4 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Před prvním použitím Obsluha Čištění a ošetřování Co udělat, když? Příslušenství k dokoupení Bezpečnostní pokyny pro vestavbu Rozměry pro vestavbu Možnosti kombinace Usazení přístroje Vyrovnání čelní stěny nahřívače Elektrické připojení Servisní služba, typový štítek Záruční doba

3 Popis přístroje spínač zap./vyp. (osvětlený) volič teploty zásuvka na nádobí protiskluzová podložka kontrolní pole na čelní stěně nálepka (varování: nebezpečí popálení na topném tělese) 3

4 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Tento nahřívač nádobí odpovídá předepsaným bezpečnostním ustanovením. Neadekvátní používání přístroje může způsobit škody či poranění osob. Před prvním použitím přístroje si pozorně pročtěte návod k obsluze. Tento obsahuje důležité pokyny týkající se vestavby, bezpečnosti, používání a údržby přístroje. Tímto chráníte sebe a vyvarujete se poškození přístroje. Miele neručí za škody, které byly způsobeny nedbáním bezpečnostních pokynů a varovných upozornění. Návod k obsluze pečlivě uschovejte a předejte jej případně novému majiteli! 4

5 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Používání ke stanovenému účelu Tento vestavný nahřívač nádobí je výhradně určen k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem. Tento vestavný nahřívač nádobí není určen pro používání venku. Používejte tento vestavný nahřívač nádobí výhradně za účelem uvedeným v tomto návodu k obsluze. Používání přístroje k jiným účelům je nepřípustné. Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, nahřívač nádobí bezpečně obsluhovat, nesmí nahřívač nádobí, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. Tyto osoby mohou přístroj obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha nahřívače nádobí vysvětlena takovým způsobem, že jej dokáží bezpečně obsluhovat. Osoby obsluhující nahřívač nádobí musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. 5

6 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Děti v domácnosti Děti mladší osmi let se nesmí sami pohybovat v blízkosti nahřívače nádobí, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby. Starší děti mohou nahřívač nádobí obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha vysvětlena takovým způsobem, že dokáží přístroj bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. Děti nesmí bez dozoru dospělé osoby nahřívač nádobí čistit. Dávejte pozor na děti zdržující se v blízkosti nahřívače nádobí. Nikdy nenechte děti, aby si s přístrojem hrály. Nahřívač nádobí je za provozu horký a zůstane horký ještě nějakou dobu i po vypnutí. Aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí popálení, držte děti dál od přístroje, dokud úplně nevychladne. Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem (např. fólií), mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto všechny balicí části uchovávejte mimo dosah dětí, a co nejdříve je zlikvidujte. 6

7 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Technická bezpečnost Práce spojené s instalací a údržbou, jakož i opravy, smí provádět pouze výrobcem autorizovaní odborníci. Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neručí. Před instalací zkontrolujte, zda není nahřívač nádobí zjevně poškozen. Poškozený přístroj v žádném případě neuvádějte do provozu. Poškozený nahřívač nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Elektrickou bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, je-li připojen na řádně provedenou elektrickou soustavu s ochranným vodičem. Je velmi důležité, aby byl z hlediska bezpečnosti tento základní předpoklad splněn. V případě pochybností nechte domovní elektrickou instalaci překontrolovat odborníkem-elektrikářem. Před zapojením přístroje porovnejte přípojné hodnoty (napětí a frekvenci) na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se zeptejte elektrikáře. Z bezpečnostních důvodů nesmí být nahřívač nádobí připojen k el. síti přes prodlužovací kabely nebo rozbočovací vícenásobné zásuvky, neboť tyto nezaručují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí apod.). Přístroj používejte pouze v zabudovaném stavu, aby byla zaručena bezpečná funkce přístroje. Tento nahřívač nádobí nesmí být instalován a provozován na nestabilních místech (např. na lodi). 7

8 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění V žádném případě neotevírejte plášť přístroje. Styk s elektricky vodivými částmi jakož i změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruše funkčnosti přístroje. Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká při následných škodách nárok na záruku. Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto originálních dílů garantuje firma Miele, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. Pokud u nahřívače nádobí s připojením na zásuvku bude odstraněna zástrčka z přípojného kabelu, musí být přístroj zabudován a připojen kvalifikovaným odborníkem elektrikářem. Pokud je poškozen přípojný kabel, musí být nahrazen pouze speciálním kabelem typu CYSY (s PVC izolací), který je k dostání u výrobce nebo servisní služby. Při instalaci, údržbě nebo opravě musí být nahřívač nádobí odpojen od elektrické sítě. Přístroj je elektricky odpojen ze sítě pouze tehdy, je-li splněna jedna z následujících podmínek: - je vypnuta příslušná pojistka domovní instalace. - šroubovací pojistky domovní instalace jsou zcela vyšroubovány. - přívodní kabel je odpojen od el. sítě. U přístrojů se zástrčkou netahejte za kabel, ale uchopte za zástrčku, abyste přístroj odpojili od elektrické sítě. 8

9 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Provozní zásady Chraňte své ruce při všech úkonech spojených s horkým přístrojem a používejte izolační rukavice. Dbejte na to, aby textilie nebyly vlhké nebo mokré. Tím se zvýší jejich schopnost vodivosti tepla a může dojít k popálení. V přístroji neuchovávejte žádné plastové nádobí nebo hořlavé předměty. Při zapnutí se mohou roztavit nebo vznítit. Nebezpečí požáru! Přístroj nepoužívejte k vytápění místností. Kvůli tepelnému vyzařování se mohou vznítit snadno hořlavé předměty v blízkosti přístroje. Kromě toho se tím snižuje životnost přístroje. Dodávanou protiskluzovou podložku nenahrazujte v žádném případě papírovými kuchyňskými utěrkami nebo něčím podobným. Zásuvku nepřeplňujte ani se o ni neopírejte nebo se na ni nezavěšujte, protože se mohou poškodit teleskopické výjezdy. Zásuvka může být zatížena max. 15 kg. Pokud je nahřívač nádobí zabudován za nábytkovými dvířky, je možné jej provozovat pouze s otevřenými dvířky. Nábytková dvířka zavřete teprve tehdy, jakmile bude přístroj vypnutý. Vlhkost pokrmů nebo nápojů může vést ke korozi přístroje. Nepoužívejte nahřívač nádobí k udržování teploty pokrmů, k ohřívání nebo přípravě pokrmů/nápojů. Vnitřní prostor nahřívače je za provozu horký a zůstává horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Dávejte pozor na to, abyste se jej nedopatřením nedotkly, když bude zásuvka vytažená. 9

10 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pro vyjmutí nádobí zásuvku zcela vysuňte, abyste nepřišli do styku s horkými částmi přístroje. Čištění a ošetřování K čištění nahřívače nádobí nepoužívejte v žádném případě napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat k elektricky vodivým součástem a způsobit zkrat. 10

11 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace obalového materiálu Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Likvidace starého přístroje Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu. Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě vašeho bydliště. Informujte se případně u vašeho specializovaného prodejce. 11

12 Před prvním použitím První čištění a první rozehřátí Na předepsané místo v kapitole "Typový štítek" nalepte typový štítek, jež je součástí přiložených podkladů. q Odstraňte případnou ochrannou fólii. q Vyndejte z přístroje protiskluzovou podložku a vyčistěte ji roztokem teplé vody a jemného přípravku na mytí nádobí. Následně ji důkladně vysušte. q Vytřete váš přístroje zvenku i zevnitř vlhkou utěrkou a nakonec jej vysušte. q Protiskluzovou podložku vložte opět do přístroje. q Vyhřívejte prázdnou zásuvku minimálně po dobu 2 hodin. Volič teploty nastavte na maximum (viz kapitola "Volba teploty"). Kovové součásti jsou nakonzervovány ochranným prostředkem. Proto dochází při prvním rozehřátí přechodně k tvorbě zápachu. Tvorba zápachu a eventuální kouř po nějakém čase zmizí a neznamenají špatné zapojení nebo závadu na přístroji. Postarejte se o dostatečné vyvětrání kuchyně. 12

13 Obsluha Nahřívač nádobí nepoužívejte k udržování teploty jídel, k ohřívání nebo vaření jídel nebo nápojů. Vlhkost z pokrmů nebo nápojů může vést ke korozi přístroje. Pro vyjmutí nahřátého nádobí použijte dle potřeby chňapky. Nezávisle na výšce přístroje je maximální možné zatížení zásuvky 15 kg. Otevření a zavření nahřívače Ovládací prvky Dno nahřívače nádobí je vyloženo protiskluzovou podložkou, která zabraňuje pohybu nádobí při otvírání a zavírání zásuvky. Nahřívač se dá otevřít a zavřít lehkým stisknutím na prostředek panelu. Ovládací prvky se skládají z voliče teploty a vypínače. Jsou viditelné pouze tehdy, je-li nahřívač nádobí otevřený. Pokud je nahřívač nádobí zavřený, je možné přes kontrolní pole na čelní stěně vidět, zda je přístroj zapnutý. 13

14 Obsluha Princip obsluhy Volba teploty q Do zásuvky naskládejte nádobí. q Zvolte teplotu. q Zapněte přístroj ( ). Spínač se rozsvítí. q Zásuvku zavřete. Předtím, než nahřáté nádobí vyjmete, přístroj vypněte ( ). Pro vyjmutí nádobí vysuňte zásuvku až na doraz. Volič teploty umožňuje plynulé nastavení teploty mezi ca 30 a 50 C. Voličem teploty otáčejte pouze vpravo až po zarážku a zpět. Jinak dojde ke zničení voliče. Je-li dosaženo zvolené teploty, topení se vypne. Jakmile však teplota klesne pod nastavenou teplotu, topení se opět zapne. Optimální teplota pro předehřátí šálků a sklenic je ca 40 C. Horké nápoje, které se nalijí do nádob, jež byly předehřáty na tuto teplotu, nevychladnou tak rychle a je možné je přesto normálně uchopit. 14

15 Obsluha Časy nahřátí Časy nahřátí ovlivňují různé faktory: - materiál a tloušťka nádobí, - množství náplně, - způsob uspořádání, - nastavení teploty. Absolutní údaje proto nejsou možné. Jako záchytné body je možné uvést následující hodnoty: Při nastavení teploty na ca 50 C trvá rovnoměrné nahřátí nádobí ca minut. Prosím, zjistěte si během praktického používání optimální nastavení pro svou domácnost. 15

16 Obsluha Kapacita přístroje Kapacita přístroje je závislá na rozměrech nádobí. Příklad - 25 šálků na kapučíno, Ø 88 mm nebo - 56 šálků na espreso, Ø 60 mm Šálky a sklenice ukládejte do nahřívače dnem vzhůru, aby se zajistilo jejich rovnoměrné nahřátí. Maximální možné zatížení přístroje je 15 kg. 16

17 Čištění a ošetřování Nebezpečí poranění! K čištění přístroje nepoužívejte v žádném případě napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat k elektricky vodivým součástem a způsobit zkrat. Nebezpečí poškození! Pokud pro čištění použijete nevhodné čisticí a mycí prostředky, můžete poškodit povrch přístroje. Pro čištění používejte výhradně jemné mycí / čisticí prostředky určené do domácnosti. Čelní stěna přístroje / vnitřní prostor Odstraňujte nečistoty nejlépe ihned. Pokud zůstávají nečistoty na povrchu déle, za jistých okolností se pak nedají odstranit a povrch se tak může zabarvit nebo změnit. Čistěte vše čistou houbovou utěrkou, prostředkem na ruční mytí nádobí a teplou vodou. Nakonec vše vysušte jemnou utěrkou. Pro čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlákna bez použití čisticího prostředku. Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. U skleněných povrchů může poškrábání vést i k rozbití. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do kontaktu s nevhodným čisticím prostředkem. 17

18 Čištění a ošetřování Protiskluzová podložka Aby se zabránilo poškození povrchu, nepoužívejte při čištění žádné: - čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór, - čisticí prostředky na odstranění vodního kamene, - prostředky na drhnutí (prášek na drhnutí, tekutý písek), - čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, - čisticí prostředky na nerez, - čisticí prostředky do myček na nádobí, - sprejů na čištění pečicích trub, - čisticí prostředky na sklo, - drsné houbičky a kartáče, např. houbičky na hrnce, - ostré žiletkové škrabky. Protiskluzovou podložku můžete před čištěním vyjmout ven ze dna nahřívače nádobí. q Podložku nejlépe vyčistíte ručně roztokem teplé vody a jemného přípravku na mytí nádobí. Následně ji důkladně vysušte. Protiskluzovou podložku vložte zpět do nahřívače nádobí teprve tehdy, až bude nahřívač zcela suchý. Protiskluzovou podložku neumývejte v myčce na nádobí a neperte ji ani v automatické pračce. Protiskluzovou podložku nikdy nesušte v troubě. 18

19 Co udělat, když? Většinu poruch a chyb, ke kterým může v každodenním provozu dojít, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu. Následující přehled by Vám měl pomoci nalézt příčiny poruchy nebo chyby a odstranit je. Mějte však na paměti: Opravy na elektrických přístrojích mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy mohou uživatele vystavit nebezpečí, za které výrobce neodpovídá. Problém Příčina Odstranění Přístroj nehřeje. Zástrčka přístroje není řádně Zasuňte řádně zástrčku. zasunuta. Vypnuly pojistky domovní instalace. Aktivujte pojistky (minimální jištění viz typový štítek). Pokud po opětovném zapnutí/zašroubování pojistek příp. ochranného FI- proudového spínače nemůžete přístroj zprovoznit, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře Nádobí není dostatečně nahřáté. Nastavená teplota je příliš nízká. Nádobí nebylo nahříváno dostatečně dlouho. nebo servisní službu Miele. Nastavte vyšší teplotu. Doba nahřátí nádobí je ovlivňována různými faktory (viz kapitola "Nahřívání nádobí"). Nádobí je příliš horké. Regulátor teploty je vadný. Vypněte přístroj a zavolejte kvalifikovaného odborníka - elektrikáře nebo servisní službu Miele. Spínač zap./vyp. při zapnutí nesvítí. Kontrolka spínače je vadná. Vypněte přístroj a zavolejte kvalifikovaného odborníka - elektrikáře nebo servisní službu Miele. 19

20 Příslušenství k dokoupení Miele má široký sortiment příslušenství, které je optimálně sladěno s našimi přístroji. Tyto a mnoho dalších produktů si můžete objednat přes internet. Můžete si je objednat i u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce. Protiskluzová podložka Protiskluzová podložka zajišťuje bezpečnou stabilitu nádobí. Univerzální utěrka z mikrovlákna Odstraňuje otisky prstů a lehké nečistoty. 20

21 Bezpečnostní pokyny pro vestavbu Před připojením přístroje je bezpodmínečně nutné porovnat přípojné údaje (napětí a frekvenci) uvedené na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se poraďte s odborníkem-elektrikářem. Dbejte na to, aby při zabudování přístroje byla snadno přístupná zásuvka. Nahřívač nádobí je možné zabudovat pouze v kombinaci s přístroji, které uvádí výrobce Miele. Kombinace s jinými přístroji není povolena a zaniká tím nárok na záruku, jelikož není zaručen bezpečný provoz. Pro zabudování nahřívače nádobí v kombinaci s jiným přístrojem je nutné, aby bylo k dispozici mezidno, které zabezpečuje potřebnou nosnost obou přístrojů. Přístroj do kombinace se postaví přímo na zabudovaný nahřívač nádobí bez použití mezidna. Při zabudování přístroje do kombinace dbejte bezpodmínečně příslušných návodů k obsluze případně montážních návodů. Všechny rozměry jsou udávány v mm. 21

22 Rozměry pro vestavbu Možnosti kombinace Kávovar Parní trouba * přístroje se skleněnou čelní stěnou ** přístroje s kovovou čelní stěnou 22

23 Usazení přístroje q Přístroj postavte do skříňky až po lištu proti výparům a vyrovnejte jej. Dbejte přitom na to, aby byl kryt přístroje vyrovnán do pravého úhlu. q Otevřete zásuvku a přístroj přišroubujte 2 šrouby k bočním stěnám skříňky. q Kombinovaný přístroj zabudujte dle pokynů v příslušném návodu k použití. 23

24 Vyrovnání čelní stěny nahřívače Po zabudování přístroje do kombinace je případně nutné, - vyrovnat čelní stěnu. - vyrovnat spáru mezi nahřívačem nádobí a přístrojem do kombinace. K tomuto účelu se nacházejí podložky pod maticemi, kterými je zásuvka připevněna na teleskopické kolejničky. q Povolte matice a vyjměte zásuvku ven. Srovnejte vyrovnání a mezeru pomocí podložek - změnou pozice (nad a pod zásuvkou), - rozdělením na obě strany. 24

25 Elektrické připojení Přístroj se smí připojit pouze na elektrickou síť provedenou dle platných norem. Doporučuje se připojení na zásuvku, protože to usnadní servis přístroje. Dbejte na to, aby byla zásuvka přístupná i po montáži přístroje. Nebude-li přístroj připojen k elektrické zásuvce, připojením přístroje na elektrickou síť pověřte kvalifikovaného odborníka-elektrikáře, který dobře zná a pečlivě dodržuje státní normy a předpisy místního dodavatele elektrické energie. Pokud již zásuvka pro uživatele není přístupná nebo je plánováno pevné připojení, musí být v místě instalace rozpojovací zařízení pro všechny póly. Jako rozpojovací zařízení jsou přípustné vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm. Patří k nim např. LS spínače, jističe a stykače (EN 60335). Při výměně poškozeného elektrického přípojného kabelu se smí použít pouze speciální kabel typu CYSY (s PVC izolací), který je k dostání u Miele nebo servisní služby Miele. Potřebné údaje pro připojení naleznete na typovém štítku. Tyto údaje musí souhlasit s parametry elektrické sítě. Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN

26 Elektrické připojení Miele upozorňuje na to, že nepřebírá žádné záruky za nepřímé nebo bezprostřední škody, které byly způsobeny neodbornou montáží, vestavbou nebo v důsledku špatného připojení. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče (např. při úrazu elektrickým proudem). Po montáži je třeba zajistit ochranu proti dotyku neživých částí! Celkový příkon Připojení a jištění Proudová ochrana Viz typový štítek AC 230 / 50 Hz Jištění 10 A Spouštěcí charakteristika typu B nebo C Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje před přístroj zapojit proudový chránič FI s vybavovacím proudem 30 ma. Při jištění 100 ma může při delším nepoužívání přístroje dojít ke spuštění proudové ochrany. 26

27 Elektrické připojení Odpojení od elektrické sítě Je-li třeba přístroj odpojit od elektrické sítě, proveďte podle typu elektrické instalace následující: - tavné pojistky vložky pojistek zcela vyšroubovat z objímek. nebo: - pojistkové šroubovací automaty stisknout kontrolní tlačítko (červené), až vyskočí střední tlačítko (černé). nebo - vestavné pojistkové automaty (jističe, min. typu B nebo C): páčku hlavního vypínače přepnout z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.). nebo - proudová ochrana FI Hlavní spínač přepnout z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.) nebo stisknout kontrolní tlačítko. Síť je třeba po odpojení zajistit proti opětovnému zapojení. 27

28 Servisní služba, typový štítek Vyskytne-li se závada, kterou nemůžete sami odstranit, informujte prosím: - svého prodejce Miele nebo - servisní službu Miele na telefonu: nebo zelená linka Servisní služba bude potřebovat znát modelové označení a výrobní číslo Vašeho přístroje. Tyto informace najdete na typovém štítku, který se nachází naboku vedle ovládacího pole. Na toto místo nalepte přiložený typový štítek. Přitom dbejte na to, aby modelové označení souhlasilo s údaji na titulní straně tohoto návodu. Záruční doba Záruční doba na nahřívač nádobí činí 2 roky. 28

29 29

30 30

31 31

32 Miele spol. s r.o. Holandská 4, Brno Tel.: Fax: Servis-tel.: Servis-fax: Internet: Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße Gütersloh Německo Změny vyhrazeny. (EGW 6210) / 1713 M.-Nr / 00

Návod k obsluze a montáži Gourmet nahřívač nádobí

Návod k obsluze a montáži Gourmet nahřívač nádobí Návod k obsluze a montáži Gourmet nahřívač nádobí Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Odsávač par DA 2150 DA 2170 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Odsávač par DA 3360 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k obsluze a montáži Odsávač par

Návod k obsluze a montáži Odsávač par Návod k obsluze a montáži Odsávač par Před instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pro čtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 711

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

Návod k obsluze a montáži kombinovaná parní trouba

Návod k obsluze a montáži kombinovaná parní trouba Návod k obsluze a montáži kombinovaná parní trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Více

Návod k obsluze a montáži Odsávač par

Návod k obsluze a montáži Odsávač par Návod k obsluze a montáži Odsávač par Před instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pro čtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 816

Více

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 ELEKTRICKÝ SPORÁK NEHP4-75MRT, NEHP8-75MRT ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU NEHP8-75OVMRT/E, NEHP12-75OVMRT/E OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba H6267B

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba H6267B Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba H6267B Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmíneènì pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Návod k obsluze a montáži Kombinovaná parní trouba

Návod k obsluze a montáži Kombinovaná parní trouba Návod k obsluze a montáži Kombinovaná parní trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba H2661BP

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba H2661BP Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba H2661BP Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Infrazářič Návod k použití...2-12

Infrazářič Návod k použití...2-12 IL 50 CZ Infrazářič Návod k použití...2-12 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 Česky Obsah

Více

LW 110. Pračka vzduchu Návod k použití

LW 110. Pračka vzduchu Návod k použití LW 110 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com E-mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče Před prvním použitím Před prvním použitím Obsluha odsavače Druhy provozu Odvětrání

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Návod k obsluze a montáži Odsávač par

Návod k obsluze a montáži Odsávač par Návod k obsluze a montáži Odsávač par Před instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pro čtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 711

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k obsluze a montáži Nahřívač nádobí

Návod k obsluze a montáži Nahřívač nádobí Návod k obsluze a montáži Nahřívač nádobí Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com LW 220 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com ČESKY Obsah 1. K seznámení... 3 2. Použití v souladu s určením... 4 3. Bezpečnostní pokyny...

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ Návod k obsluze Automatická pračka W 1949 WPS Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah 1 VŠEOBECNĚ... 3 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 3 3 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ... 3 4 BEZPEČNOST PROVOZU... 3 4.1 Všeobecná ustanovení... 3 4.2 Bezpečná vzdálenost sporáku v prostoru od hořlavých hmot...

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Návod VIO 40. www.juwel-aquarium.com

Návod VIO 40. www.juwel-aquarium.com Návod VIO 40 www.juwel-aquarium.com Úvod Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro akvárium značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru. Naše produkty se vyrábějí vždy s maximální péčí a za využití

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

IK 35S 105.835S V6/1011

IK 35S 105.835S V6/1011 IK 35S 105.835S V6/1011 CZ 1. Obecné informace 178 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 178 1.2 Vysvětlivky symbolů 178 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 179 1.4 Ochrana autorských práv 179 1.5 Prohlášení

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Elektrický ohřívač. se Záručním listem. Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ. Volič nastavení teploty. Volič nastavení pracovního režimu

Elektrický ohřívač. se Záručním listem. Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ. Volič nastavení teploty. Volič nastavení pracovního režimu Elektrický ohřívač Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Volič nastavení pracovního režimu Volič nastavení teploty Během práce se zřízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 844

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití MG 148 CZ z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de ČESKY

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kalové čerpadlo BSTP400

Kalové čerpadlo BSTP400 Version 1.2 česky Kalové čerpadlo BSTP400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 105 06 Art.-Bez.: BSTP400 OBSAH POZNÁMKY Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M. - N r. 1 0

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48 SNACK 132260 Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16 Návod k obsłużę Elektrický vařič nudlí stránka 17 až 32 Upute za upotrebu Električno kuhalo za tjesteninu stranica

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 10 012

Více

OBRÁZEK VÝROBKU NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY P - 344 RU, B - 433, KM - 423, KE - 423, 511, KP - 611, 911, 1111, 1411

OBRÁZEK VÝROBKU NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY P - 344 RU, B - 433, KM - 423, KE - 423, 511, KP - 611, 911, 1111, 1411 NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ OBRÁZEK VÝROBKU NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY P - 344 RU, B - 433, KM - 423, KE - 423, 511, KP - 611, 911, 1111, 1411 Datum 03 / 2010 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SOULADU S NORMAMI 3 TECHNICKÁ

Více

SOLID CERAMIC HAIR STYLER

SOLID CERAMIC HAIR STYLER SOLID CERAMIC HAIR STYLER Straigth & Curls HS 3830 A C E A B D F 2 BEZPEČNOST Při používání výrobku dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių...

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... FVC 4001-EK FVC 4002-EK 2 English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... 103 Русский... 115 1 2 7 3 4 1 3

Více