Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+"

Transkript

1 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období Finální znění po zapracování připomínek 6. dubna

2 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE IDENTIFIKACE SEGMENTŮ ANALÝZ OBLASTÍ PODPOR EXPERTNÍ POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI A PŘÍNOSU ZKOUMANÝCH PODPOR Tematický klastr: Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků...9 MIKROSTUDIE Tematický klastr: Posilování vývojových a inovačních schopností podniků...82 MIKROSTUDIE Tematický klastr: Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit MIKROSTUDIE Tematický klastr: Ekoinovace MIKROSTUDIE VYHODNOCENÍ OBLASTÍ PODPOR V KONTEXTU SOCIOEKONOMICKÝCH SOUVISLOSTÍ A PŘÍPRAVY NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO Vazba na Národní rozvojové priority a tematické oblasti definované usnesením vlády ČR č.650/ Kontext s tematickými cíli a investičními prioritami návrhů nařízení EU Doporučení pro nové programové období Příloha Seznam grafů a tabulek Samostatné přílohy

3 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE Cílem této studie je zpracování podkladu pro zhodnocení úspěšnosti vybraných oblastí podpory realizovaných v programovém období v oblasti podnikání či v souvisejících oblastech, a vytvořit tak podklad pro přípravu nového programového období Účel: Realizované aktivity mají přispět k dosažení čtyř účelů: a) rozhodovací účel hodnocení umožní přijmout rozhodnutí o pokračování, ukončení či jiném nasměrování politiky; ubezpečí, že existuje důvod pro implementaci programu či politiky a pro přidělení veřejných zdrojů do této oblasti, b) účel strategického hodnocení hodnocení sděluje, zda program naplňuje své cíle, c) manažerský účel (podněty k implementaci) hodnocení napomůže zlepšit výkonnost programů, zlepšuje jejich implementaci a řízení (nepřímý, následný efekt), d) vzdělávací a motivující účel hodnocení přispěje ke zlepšování a rozvoji kapacity participujících subjektů, institucí apod. Využití výstupů analýz se předpokládá zejména ve spojení s přípravou programových dokumentů pro období Obecné cíle: Výzkum se soustředí na: operační programy spolufinancované z fondů EU (včetně přeshraniční spolupráce), programy financované z národních zdrojů, v oblasti územní dimenze dopravy i na programy financované ze zdrojů krajů a dále na analytické, koncepční, strategické a další dokumenty (ČR i EU) pro programovou přípravu Výstupy projektu budou obsahovat s využitím sekundárních zdrojů dat a dílčích analytických podkladů zpracovaných dodavatelem - náměty na rozpracování návrhů rozvojových priorit pro období 2014+, návrhy, doplnění a upřesnění oblastí podpor a argumentaci jejich výběru s důrazem na vzájemné vazby souvisejících opatření. Na základě provedených analýz navrhne dodavatel doporučení (stanovení oblastí podpory, mechanismy koordinace apod.) pro období s cílem vytvořit podklady, které budou v další fázi programování sloužit k zajištění větší provázanosti při tvorbě nových operačních programů a relevantních oblastí podpor (posílení existujících nebo vznik nových synergických efektů). Výstupy budou diskutovány, připomínkovány a využity v rámci činnosti Koordinačních výborů Národního strategického referenčního rámce (KV NSRR) a dalších relevantních míst. Věcné zaměření: Realizace dílčích aktivit proběhne v následujících etapách: a) Identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, národních programů a sektorových a regionálních strategických dokumentů, shrnutí relevantních informací z existujících studií, analýz, výstupů z monitorovacího systému, evaluací a dalších analytických podkladů. 3

4 b) Expertní posouzení úspěšnosti a přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor na základě existujících podkladů. Při hodnocení přínosů z realizace, v případě potřeby a po dohodě se zadavatelem, předpokládá zadavatel vypracování vlastních analytických podkladů ze strany dodavatele. c) Vyhodnocení oblastí podpor v kontextu socioekonomických souvislostí a přípravy období 2014+: a. zhodnocení relevance současných oblastí podpor (definovaných v bodě a) ve vztahu k vývojovým změnám a trendům; b. zhodnocení současných oblastí podpor ve vztahu k dokumentům EU a ČR pro přípravu d) Návrhy a doporučení pro programové období se zaměřením na návrhy: a. jaké oblasti podpor jsou vhodné pro pokračování (zdůvodnění na základě navrženého metodického postupu) a jaké nové oblasti i pro období do programů zahrnout; b. jaké vazby mezi jednotlivými oblastmi podpor vytvářet a zahrnout do programů pro období a jakým způsobem koordinovat jejich realizaci; c. na využití nástrojů vhodných pro implementaci daných oblastí podpory (využití finančních nástrojů, globální granty, individuální projekty apod.); jak dále rozpracovat předmětné oblasti veřejné zakázky ve vazbě na priority pro přípravu ČR na období s cílem co největšího provázání souvisejících oblastí podpor v rámci nově připravovaných operačních programů (cílově ve sníženém počtu oproti současnému stavu), včetně uvedení návrhu základních indikátorů. Graf č. 1: Postup realizace projektu podkladové studie Zdroj: Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU, (průřezové analýzy), Metodika postupu, Eva Píšová OAS MMR 4

5 Studie byla zpracována ve vazbě na společně stanovenou metodiku 1, podle které byly zpracovávány všechny dílčí výstupy tohoto projektu. Jednotlivé dílčí výstupy projektu pak tvoří přílohy této zprávy. Hlavním záměrem průřezových analýz je posoudit aktuální systém podpory ovlivňující konkurenceschopnost ve vybraných oblastech a zpracovat návrh zaměření podpory v období s ohledem na současné a očekávané potřeby a vývojové trendy. Z celkem 12 pilířů konkurenceschopnosti, definovaných OECD, se jedná o technologickou připravenost, zkvalitňování charakteristik podnikání, inovace a infrastrukturu na podporu podnikání (řeší analýza č. 1), základní vzdělání, vyšší vzdělání a výcvik a efektivnost trhu (řeší studie č. 2) a infrastrukturu (řeší studie č. 3 v oblasti dopravy). Smyslem analýzy a hodnocení je sledovat vztah mezi dosaženými výstupy, případně výsledky a původními záměry, které odrážejí potřeby daného segmentu (sektoru, typu území) a které reagují na sociální a ekonomické problémy, tak jak byly vymezeny v letech Identifikované potřeby jsou reflektovány v cílech programů. Co chceme? 1) Analyzovat oblasti podpor poskytované z OP, národních programů, popř. i programů krajských a dalších dotačních titulů z hlediska jejich úspěšnosti. 2) Vytvořit sérii doporučení týkající se zaměření programových dokumentů a podpory financované v rámci kohezní politiky pro období Jak na to půjdeme? 1) Vybereme oblasti podpory a zajistíme vstupní data z monitorovacích a dalších zdrojů (evaluační zprávy, analýzy, expertní posouzení apod.), včetně vlastních analýz, příp. průzkumů a dotazníkových šetření. 2) Zjistíme naplněnost cílů a úspěšnost současné podpory na základě informací o čerpání a naplnění indikátorů, sekundárních dat získaných z dosavadních analýz a hodnocením a na základě expertního posouzení/vlastního zkoumání přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor (zda realizace podpor přispěla ke zlepšení situace v dané oblasti). 3) Identifikujeme slabá místa (problémy zájem, nezájem, nepokryté oblasti). 4) Zhodnotíme význam klíčových synergických vazeb na úrovni operačních a dalších programů. 5) Zjistíme relevanci současné podpory k aktuálním potřebám, trendům (včetně posouzení ve vztahu k problémovým analýzám). 1 Marek Jetmar a Eva Píšová OAS, MMR: Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU, (průřezové analýzy), Metodika postupu 5

6 6) Budeme konfrontovat současnou podporu s návrhy pro kohezní politiku (národní rozvojové priority, investiční priority v nařízeních ES a tematické cíle EU apod.). Jaké budou výstupy? 1) Vyhodnocení výstupů/ výsledků poskytované podpory na úrovni OP, národních a dalších dotačních titulů z věcného, případně regionálního pohledu. 2) Charakteristika zásadních synergických vztahů mezi oblastmi podpory. Doporučení, jaké vazby mezi jednotlivými oblastmi vytvářet pro období a jakým způsobem koordinovat jejich realizaci. 3) Posouzení současného stavu podpory vůči aktuálním potřebám a trendům určení oblastí, které jsou v souladu s budoucími potřebami včetně posouzení souladu s budoucí kohezní politikou a dále i těch, které nebudou pro budoucnost klíčové s ohledem na předpokládaný socioekonomický vývoj a vymezení dalších (nových, doposud opomenutých oblastí) právě s ohledem na uvedené trendy. 4) Doporučení pro přípravu strategických a programových dokumentů pro potřeby kohezní politiky 2014+, jak dále rozpracovat předmětné oblasti, včetně uvedení návrhu základních indikátorů. 6

7 2. IDENTIFIKACE SEGMENTŮ ANALÝZ OBLASTÍ PODPOR Cílem této etapy byla identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, sektorových a regionálních strategických dokumentů, dále také shrnutí relevantních informací z existujících studií, analýz, výstupů z monitorovacího systému, evaluací a dalších analytických podkladů. Etapa byla rozdělena na dílčí metodické body: A) Stanovení seznamu dokumentů a stanovení oblastí podpory, které budou předmětem analýzy; B) Stanovení požadavků na vstupy z MS operačních programů (MSC2007 a další MS) v závislosti na charakteru a zaměření analýz; C) Vytvoření základních tematických klastrů a stanovení synergických vazeb 2. V etapě 1 projektu byly vybrány relevantní dokumenty ve třech úrovních (evropská, národní a regionální). Následně došlo k vypracování aktualizovaného seznamu operačních programů a dalších dotačních dokumentů na národní a regionální úrovni, které budou dále předmětem zkoumání. Konkrétně byly stanoveny oblasti podpor či jiných obdobných opatření 3, která se stanou objektem analýzy. Oblasti podpor byly zpracovány v tabelární formě ve struktuře: Název dokumentu vlastník dokumentu cíl priorita - oblast podpory indikátor alokace Při vymezení operačních programů a dalších dotačních dokumentů bylo postupováno tak, abychom vybrali všechny oblasti: a) relevantní dle tematického zaměření částí průřezových analýz, b) které realizují hlavní cíle současné veřejné politiky v ČR, c) které se svým zaměřením váží k nově navrhovaným, zvažovaným cílům politiky po roce v ČR a EU, d) s největší či podstatnou alokací veřejných zdrojů. Po vydefinování oblastí podpor bylo přistoupeno k dalšímu kroku - definování tematických klastrů a synergických vazeb. Synergické vazby byly nalezeny ve třech úrovních: 1. mezi oblastmi podpory; 2. mezi klastry v rámci studie 1; 3. mezi klastry napříč tématy Tematické klastry zastřešují jednotlivé intervenční oblasti, jsou kompatibilní s postupy kohezní politiky, regionální politiky, politiky růstu a zaměstnanosti apod. Tematické klastry jsou stanoveny tak, aby umožnily propojovat analýzu oblastí podpory prováděnou v jednotlivých studiích. 2 Viz příloha č.2. 3 Národní a krajské dotační programy. 4 Analýza územní dimenze dopravy a její vliv na konkurenceschopnost a zaměstnanost a doporučení pro období 2014 a Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období

8 V případě studie č. 1 Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období byly tematické klastry definovány takto: 1. Podpora zahájení a rozvoje podnikání; 2. Posilování vývojových a inovačních schopností podniků; 3. Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit; 4. Ekoinovace. Uvedená kategorizace sledovaných oblastí podpor do jednotlivých klastrů odpovídá jejich obsahovému naplnění a podporovaným aktivitám. 8

9 3. EXPERTNÍ POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI A PŘÍNOSU ZKOUMANÝCH PODPOR 3.1. Tematický klastr: Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků Zaměření klastru Společným znakem zařazených oblastí je přímá podpora zakládání podnikatelských subjektů a rozvoje jejich činnosti a s tím spojené řešení základních potřeb podnikatelských subjektů umožňujících její standardní fungování na trhu. Jedná se o odstraňování základních bariér, které znemožňují vlastní zahájení podnikatelské činnosti (přístup ke kapitálu, nákup zařízení, podnikatelské nemovitosti), které řeší nedostatky ve fungování podniku (poradenství), slabiny při získávání trhu (marketing). Z pohledu podniků jde o odstraňování zásadních slabých stránek, které představují jejich ohrožení na trhu; jde tedy o ovlivňování základních faktorů konkurenceschopnosti podniků. Mezi oblasti podpory, které tento tematický klastr naplňují, proto patří zejména vybrané oblasti podpory OPPI, ROPů, programů přeshraniční spolupráce, PRV, OP Rybářství a dalších vybraných programů. Vymezení záběru klastru Zařazené oblasti podpory Podpora zahájení a rozvoje podnikání: OPPI Podpora začínajícím podnikatelům OPPI Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb OPPI Infrastruktura pro podnikání OPPI Podpora poradenských služeb OPPI Podpora marketingových služeb OPPI - Bankovní nástroje podpory MSP ROP Severovýchod - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání ROP Střední Morava - Podpora podnikání OP PK - Podpora příznivého podnikatelského prostředí OP PK - Rozvoj malých a středních podniků PRV - Modernizace zemědělských podniků PRV - Investice do lesů PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům PRV - Seskupení producentů PRV - Diverzifikace činností nezemědělské povahy PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje OP Rybářství - Produktivní investice do akvakultury OP Rybářství - Investice do zpracování a uvádění na trh OP Rybářství - Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně OP Rybářství Společné činnosti OPPI - Využití nových finančních nástrojů Přeshraniční spolupráce ČR Polsko - Rozvoj podnikatelského prostředí Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě, oblast:hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko - Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Přeshraniční spolupráce ČR Sasko - Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur Střední Evropa - Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci OP Meziregionální spolupráce Inovace a znalostní ekonomika 9

10 Podpora rozvoje cestovního ruchu: ROP Severozápad Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR ROP Severozápad Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení ROP Severozápad - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu ROP Severovýchod - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu ROP Severovýchod - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu ROP Střední Čechy - Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu ROP Jihozápad - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ROP Jihozápad - Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu ROP Střední Morava - Podnikatelská infrastruktura a služby ROP Moravskoslezsko - Rozvoj cestovního ruchu ROP Jihovýchod - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch ROP Jihovýchod - Rozvoj služeb v cestovním ruchu PRV Podpora cestovního ruchu Přeshraniční spolupráce ČR Polsko Podpora cestovního ruchu Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě, oblast:cestovní ruch,volný čas a rekreace Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko - Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Přeshraniční spolupráce ČR Sasko - Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko - Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce Společným ideovým východiskem všech těchto oblastí podpory je podpora podnikavosti, vznik a rozvoj podniků, ekonomizaci místního potenciálu, vytváření přirozených podmínek pro vytváření pracovních míst (v území), uplatnění nových produktů a služeb na trhu, nových prodejních modelů, posilování dostupnosti ICT a jejich uplatnění v podnikové praxi. Tento tematický klastr tedy zastřešuje i opatření ovlivňující základní konkurenceschopnost podniků. Ideové východisko Podpora rozvoje cestovního ruchu se specificky soustředí na oblast služeb bezprostředně využívající místní rozvojový potenciál spočívající v unikátní kombinaci přírodního bohatství, historického dědictví, živých kulturních tradic a možnosti získat nové zážitky. Jednotlivé formy udržitelného cestovního ruchu hrají významnou úlohu ve venkovské ekonomice (přispívají k její diversifikaci, k tvorbě pracovních příležitostí); představují významný příspěvek k růstu HDP a zaměstnanosti řady měst, významných turistických destinací ČR. Tematický klastr je úzce propojen s tématy vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, opatření na trhu práce), posilování dostupnosti a obslužnosti území. Vytváří předpoklady pro rozvoj podniků a následné posilování jejich vývojových a inovačních schopností v hospodářsky slabých strukturální přeměnou postižených regionech. Vnější vazby Podpora podnikání a politika posilování základní faktorů konkurenceschopnosti malých a středních podniků je realizována spektrem nástrojů, odlišně odvětvově a územně zaměřených. Hlavní proud podpory MSP je uskutečňován prostřednictvím programů OPPI, doplňkově pak státními programy. Čistě komplementární charakter mají Vztahy oblastí podpory 10

11 intervence ROPů. PRV a OPR mají převážně sektorový charakter podpora zemědělské prvovýroby, zpracování produktů (potravinářství), s menšími dopady na ostatní obory. Programy přeshraniční spolupráce akcentují vedle vlastní podpory podnikání i societální a komunitní hlediska, jako je vzájemná spolupráce, podpora soužití, sounáležitosti v příhraničí. Z tohoto hlediska se jedná o výrazně odlišné typy podpor, které se liší již svými cíli a není tudíž možné provést jejich bezprostřední komparaci. Jsou však vůči sobě navzájem doplňkové odvětvově a oborově (OPPI vs. PRV, OPR), územně (OPPI vs. OPPK), cíli (územní spolupráce vs. ostatní programy). Možnosti srovnání podpory poskytované různými operačními programy jsou velmi omezené, vzhledem k tomu, že jednotlivé řídicí orgány uplatňují specifické postupy při vykazování a monitorování projektů. Tyto odlišnosti se nedaří odstranit ani na úrovni MSC2007 tj. interpretace velikosti poptávky je ovlivněna absencí podstatné části informací o objemu vyřazených žádostí. Ze strany zpracovatele je nutné tedy přistoupit k většímu využití expertních přístupů a pohledů. Při realizaci podpory je možné komparovat stejnorodé typy podpor, tj. ty, které jsou procesovány stejným způsobem, u kterých je možné odhlédnout od působení odlišných metodik, jiného výkaznictví apod. Hodnocení úspěšnosti Úspěšnost realizace podpory je sledována ve dvou rovinách 5 : Hodnocení úspěšnosti Prvním hlediskem je schopnost využít prostředky alokované pro realizaci podpory. Spočívá tedy ve zkoumání poptávky a nabídky, jejich objemu a vzájemného vztahu. Primárně se soustředíme na posouzení objemu viditelné poptávky, zachycené MSC2007, kterou je možné dokomponovat dle územního principu a cílové skupiny. Odlišnosti ve výkaznictví operačních programů pro potřeby MSC2007, které např. u OPPI nezachycují neúspěšné žádosti tj. stavy N0-N3, je však nutné také vzít v úvahu. 6 Dalším faktorem, který se opět projevuje u OPPI, je cílování poptávky ze strany administrátora dle výše alokace konkrétní výzvy předkládání projektů je znemožněno po dosažení násobku alokace uvedené ve výzvě programu. Doprovodnou informací je pak reálné čerpání evropských zdrojů. Druhým hlediskem je úspěšnost realizace podpory z hlediska naplňování cílů podpory, které je sledováno prostřednictvím indikátorů výstupů a výsledků. 5 Obdobný postup je realizován i v případě ostatních klastrů s drobnými úpravami s ohledem na specifika zkoumaných oblastí podpory. 6 OPPI sleduje neúspěšné projekty v ISOP. 11

12 Podpora podnikání, MSP, základní konkurenceschopnost - půjčky, úvěry, záruky, finanční mechanismy OPPI Prostředky pro začínající podnikatele v hospodářsky slabých strukturálně postižených regionech jsou poskytovány prostřednictvím oblasti podpory: 1.1. Podpora začínajícím podnikatelům (START), OP Podnikání a inovace ve formě bezúročného úvěru a zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem prostřednictvím ČMZRB. Příjemcem podpory je ČMZRB, konečnými uživateli pak MSP. Z dat poskytnutých MSC2007 bezprostředně nelze odvodit podrobnější informace o průběhu realizace podpory, přesto lze tvrdit, že o prostředky na zahájení rozvoje podnikání je ze strany žadatelů zájem vysoký podíl zazávazkovaných prostředků (96 %). I když je doposud vyčerpáno velmi málo prostředků, přesto, vzhledem k objemu zazávazkovaných prostředků, je možné předpokládat hladké splnění finančních cílů. Bankovní a další finanční produkty zaměření podpory Bankovní a další finanční produkty - využívání finančních zdrojů Věcný pokrok dokládaný na základě indikátorů je s ohledem na průběh programovací periody méně uspokojivý. Naplněnost indikátorů koresponduje s průběhem reálného čerpání a proplácení prostředků jakož i uzavírání projektů. Vzhledem k vysoké poptávce po vstupních zdrojích určených k zahájení podnikání v současném období je potřeba zvážit nezbytnost pokračování této podpory i v budoucím programovacím období. Existují proto následující dobré důvody: a) Tento nástroj představuje možnost získání levného investičního kapitálu pro rozjezd podnikání. Motivuje potenciální podnikatele vstoupit na trh. Umožňuje rekrutovat doposud nové nepodnikající osoby, přilákat mladé absolventy k podnikání start-upy. b) Lze očekávat, že řada podnikatelů po prvotní stabilizaci svého podnikání bude usilovat o další rozvoj své firmy a tedy bude spadat mezi cílové skupiny podporované v ostatních oblastech podpory stávajícího OPPI či budoucího programu. c) Program Rozvoj představuje jediný nástroj zaměřený na podporu MSP v portfoliu OPPI, který je regionalizovaný. Je určen subjektům v regionech s přetrvávajícími strukturálními problémy a vysokou nezaměstnaností. Vzhledem k atraktivně nastavených dotačních podmínek a k územnímu omezení má představovat specifickou pobídku pro aktivizaci místního podnikatelského prostředí, podpořit nasměrovat investice do těchto problémových území. d) Z hlediska podpory MSP je nedoceněna role dostupných úvěrů pro podnikatele v oblasti sociální ekonomiky (podnikání se societárními cíli, podnikání podporující sociální začleňování). Tento program, či jeho komplement by se mohl stát vhodným doplňkem i jako postgrantový instrument pro tyto typy podnikatelů. Z výše uvedeného vyplývá, že navýšení programu START pro účely podpory start-upů by bylo jak s ohledem na situaci na finančním trhu, tak přetrvávajícím problémům podporovaných regionů účelné. Důvodem jsou bariéry při financování 12

13 začínajících podniků, kdy komerční finanční instituce zpravidla vyžadují doložení minimálně roční či dvouleté podnikatelské historie, vícenásobné ručení za poskytovaný úvěr (majetek, blankosměnka, třetí osoba), což znesnadňuje přístup začínajících podnikatelů ke kapitálu. 7 ČR nemá doposud praktické zkušenosti s podporou seed funds, equity funds a dalších forem rizikového kapitálu spolufinancovaných z veřejných zdrojů. V oblasti podpory: 1.2. Využití nových finančních nástrojů a oblasti podpory a 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP jsou nově pro tyto účely připraveny dodatečné prostředky OPPI v celkové výši téměř 53 mil. EUR. Navrhovaná koncepce podpory MSP prostřednictvím nově založené společnosti ve 10 vlastnictví státu Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. je výzvou jak pro administrátory (MPO OPPI; vybraného správce investiční společnost), tak pro cílové skupiny nových podnikatelů s invenčními podnikatelskými plány a soukromé investory. Aktivity fondu by se měly zaměřit na podporu podniků v počáteční fázi i ve fázi rozvoje (růstu firmy). Kombinují zdroje státního fondu a soukromých investorů zaměřené na vznik podniků formou seed capital a start upů na straně jedné, a na vstup do již existujících podniků (venture capital) na straně druhé. Přestože mechanismus primárně předpokládá přímou kapitálovou účast soukromých investorů, kterou doplní zdroje fondu, pak především u start upů je v případě malých projektů ponechán prostor i pro samostatné financování ze strany uvedeného fondu. Vznik takovéhoto nástroje lze jistě přivítat, za určité riziko lze považovat možnou nedostatečnou poptávku ze strany nositelů podnikatelských záměrů i soukromých investorů. Rizikem je také malý objem poptávaného kapitálu - u jednotlivých projektů v rozsahu pouze několika milionů Kč. Povinnost obhospodařovatele, tj. investiční společnosti, podporovat poptávku (firmy) i nabídku (soukromí investoři), propojit očekávání obou stran (získání finančních zdrojů a know how v oblasti marketingu, corporate governance x výnosy přesahující 10 % p.a.) klade vysoké nároky na zapojení zdrojů, vyžaduje špičkové znalosti z mnoha oborů. ČMZRB tradičně poskytuje malým a středním podnikům podporu formou zvýhodněných úvěrů a záruk. Programy PROGRES a ZÁRUKA byly původně financovány z národních zdrojů, dnes jsou podporovány především prostřednictvím oblasti podpory: 2.1. Bankovní nástroje podpory MSP. Z vývoje realizace programů vyplývá, že objem alokovaných prostředků odpovídá poptávce. Čerpání programu ZÁRUKA dosáhlo cca 80 % alokace pro období let Odmítnuto bylo pouze 13 % žádostí; finálně podpořeno záruk ve výši ,1 mil. Kč, v objemu podpor 4 181,3 mil. Kč. Úspěšnost žadatelů v případě programu PROGRES je ale nižší. ČMZRB přijala 745 žádostí v objemu podpor 6 065,7 mil. Kč. Uzavřeno bylo 375 smluv (50 %), v objemu 2 938,6 mil. Kč (48 % poptávaného objemu). 7 Zhoršení přístupu ke kapitálu je od roku 2008 pociťovány v celé EU; na tuto skutečnost reaguje řada iniciativ v oblasti podpory půjček, většího uplatnění equity instrumentů, rizikového kapitálu apod. 13

14 Z analýzy poptávky i čerpání vyplývá, že o tyto bankovní nástroje je ze strany MSP vysoký zájem. Nepředpokládají se problémy s vyčerpáním alokace. Vzhledem ke zvýšené podpoře těchto finančních mechanismů ze strany EU je vhodné zvažovat jejich další posílení v programovém období Intervenční logika 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům Existence finančního zprostředkavatele 1.2 Využití nových finančních nástrojů Existence fondu kapitálu, správce fondu, legislativa Bankovní a další finanční produkty - intervenčn í logika Zpřístupnění startovacího kapitálu snížení rizika Zpřístupnění zdrojů, mobilizace soukromých investic, pákový efekt Investiční úvěr Záruky Seed capital Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití nových finanční nástrojů pro zahájení podnikání. 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP Zpřístupnění finančních zdrojů, snížení rizika Venture capital Existence finančního zprostředkavatele Zvýhodněný úvěr Záruky Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb pro podnikání 14

15 Podpora podnikání, MSP, základní konkurenceschopnost - granty, dotace OPPI Zaměření podpory V tomto tematickém klastru jsou zahrnuty následující oblasti podpory OPPI poskytující granty: 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, 5.3. Infrastruktura pro podnikání, 6.1. Podpora poradenských služeb a 6.2. Podpora marketingových služeb. Granty, dotace zaměření podpory Program Rozvoj je specificky zaměřen na podporu hospodářsky slabých, strukturálně postižených regionů a mikroregionů, vykazujících dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. Z toho titulu vedle Prahy z podpory vypadávají i další regiony jako jsou střední Čechy. Zpravidla nejsou podporovány ORP krajských měst (s výjimkou Ústí nad Labem) a přilehlé centrální oblasti. Program ICT a strategické služby podporuje růst ICT sektoru v České republice, nabídku nových ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Dotace jsou směřovány firmám, které vyvíjejí a nabízejí nové softwarové produkty a řešení nebo provádí návrh a implementaci nových softwarových aplikací. Program ICT v podnicích podporuje široké uplatnění moderních informačních a komunikační technologií v MSP. Program Nemovitosti je zaměřen na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center. Program Poradenství je určen pro malé a střední podniky, které chtějí získat dotaci na služby poradců. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení schopnosti využít exportní příležitosti. Podporováno je např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Podpora podnikání realizovaná prostřednictvím OPPI je určena především malým a středním podniků, které působí mimo hl. m. Prahu. Z provedeného šetření vyplývá, že až na určité výjimky podpora směřuje vždy do podniků, a to dominantně MSP. 15

16 Hodnocení úspěšnosti Výrazně se liší poměr poptávky k alokaci, která u oblasti podpory 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb dosáhla 148 % alokace, zatímco u podpory 6.1. Podpora poradenských služeb pouze 36 %. Přitom v prvním případě je alokováno více než 16 mld. (po revizi programu) a ve druhém jen 1,4 mld. Tento stav naznačuje výrazné vychýlení poptávky směrem k ovlivňování základních faktorů - řešení základních potřeb podniků spojených se vznikem firem, aktivizací soukromého kapitálu, a jejich standardního fungování na trhu. To dokládá i velký objem celkové poptávky po podnikatelské infrastruktuře (oblast podpory 5.3. Infrastruktura pro podnikání) přes 12 mld. Kč (celková poptávka je shodná s výší alokace). Granty, dotace využívání finančních zdrojů Poptávka po podpoře poradenských služeb nedosahuje ke sledovanému datu této výše. Cílem programu Poradenství je posílit schopnost MSP čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat s ohledem na specifika své podnikatelské činnosti či zvažované uplatnění inovací. Indikovaná nižší poptávka po poradenských službách vyžaduje další zkoumání. Jde o to, zdali dochází k nedostatečnému propojení poptávky (např. se jedná o strukturální omezení na straně firem) s nabídkou (nedostatečná nabídka, nízká kvalita) na trhu služeb, či se jde o působení dalších faktorů. Nastavení rovnováhy mezi potřebami podniků v oblasti poradenství a zabezpečení profinancování kvalitních poradenských služeb je výzvou. V rámci prioritní osy 6. Služby pro rozvoj podnikání je realizována i sesterská oblast podpory 6.2. Podpora marketingových služeb, která dosáhla 97 % alokace. Zcela odlišný vývoj v případě podpory marketingových služeb spočívá v odlišném charakteru poskytované podpory. Z pohledu podniků lze považovat za vysoce atraktivní možnost zpracování marketingových studií pro vstup na zahraniční trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorbu propagačních materiálů. V rámci prioritní osy 6. Služby pro rozvoj podnikání je realizována i sesterská oblast podpory 6.2. Podpora marketingových služeb, která dosáhla 97 % alokace. Zcela odlišný vývoj v případě podpory marketingových služeb spočívá v odlišném charakteru poskytované podpory. Z pohledu podniků lze považovat za vysoce atraktivní možnost zpracování marketingových studií pro vstup na zahraniční trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorbu propagačních materiálů. 16

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí)

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) duben 2012 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Identifikace zadavatele a zpracovatele... 3

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROSINEC

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZPRÁVA O STŘEDNĚDOBÉM HODNOCENÍ VÝTAH ZE ZPRÁVY

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více