Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+"

Transkript

1 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období Finální znění po zapracování připomínek 6. dubna

2 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE IDENTIFIKACE SEGMENTŮ ANALÝZ OBLASTÍ PODPOR EXPERTNÍ POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI A PŘÍNOSU ZKOUMANÝCH PODPOR Tematický klastr: Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků...9 MIKROSTUDIE Tematický klastr: Posilování vývojových a inovačních schopností podniků...82 MIKROSTUDIE Tematický klastr: Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit MIKROSTUDIE Tematický klastr: Ekoinovace MIKROSTUDIE VYHODNOCENÍ OBLASTÍ PODPOR V KONTEXTU SOCIOEKONOMICKÝCH SOUVISLOSTÍ A PŘÍPRAVY NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO Vazba na Národní rozvojové priority a tematické oblasti definované usnesením vlády ČR č.650/ Kontext s tematickými cíli a investičními prioritami návrhů nařízení EU Doporučení pro nové programové období Příloha Seznam grafů a tabulek Samostatné přílohy

3 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE Cílem této studie je zpracování podkladu pro zhodnocení úspěšnosti vybraných oblastí podpory realizovaných v programovém období v oblasti podnikání či v souvisejících oblastech, a vytvořit tak podklad pro přípravu nového programového období Účel: Realizované aktivity mají přispět k dosažení čtyř účelů: a) rozhodovací účel hodnocení umožní přijmout rozhodnutí o pokračování, ukončení či jiném nasměrování politiky; ubezpečí, že existuje důvod pro implementaci programu či politiky a pro přidělení veřejných zdrojů do této oblasti, b) účel strategického hodnocení hodnocení sděluje, zda program naplňuje své cíle, c) manažerský účel (podněty k implementaci) hodnocení napomůže zlepšit výkonnost programů, zlepšuje jejich implementaci a řízení (nepřímý, následný efekt), d) vzdělávací a motivující účel hodnocení přispěje ke zlepšování a rozvoji kapacity participujících subjektů, institucí apod. Využití výstupů analýz se předpokládá zejména ve spojení s přípravou programových dokumentů pro období Obecné cíle: Výzkum se soustředí na: operační programy spolufinancované z fondů EU (včetně přeshraniční spolupráce), programy financované z národních zdrojů, v oblasti územní dimenze dopravy i na programy financované ze zdrojů krajů a dále na analytické, koncepční, strategické a další dokumenty (ČR i EU) pro programovou přípravu Výstupy projektu budou obsahovat s využitím sekundárních zdrojů dat a dílčích analytických podkladů zpracovaných dodavatelem - náměty na rozpracování návrhů rozvojových priorit pro období 2014+, návrhy, doplnění a upřesnění oblastí podpor a argumentaci jejich výběru s důrazem na vzájemné vazby souvisejících opatření. Na základě provedených analýz navrhne dodavatel doporučení (stanovení oblastí podpory, mechanismy koordinace apod.) pro období s cílem vytvořit podklady, které budou v další fázi programování sloužit k zajištění větší provázanosti při tvorbě nových operačních programů a relevantních oblastí podpor (posílení existujících nebo vznik nových synergických efektů). Výstupy budou diskutovány, připomínkovány a využity v rámci činnosti Koordinačních výborů Národního strategického referenčního rámce (KV NSRR) a dalších relevantních míst. Věcné zaměření: Realizace dílčích aktivit proběhne v následujících etapách: a) Identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, národních programů a sektorových a regionálních strategických dokumentů, shrnutí relevantních informací z existujících studií, analýz, výstupů z monitorovacího systému, evaluací a dalších analytických podkladů. 3

4 b) Expertní posouzení úspěšnosti a přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor na základě existujících podkladů. Při hodnocení přínosů z realizace, v případě potřeby a po dohodě se zadavatelem, předpokládá zadavatel vypracování vlastních analytických podkladů ze strany dodavatele. c) Vyhodnocení oblastí podpor v kontextu socioekonomických souvislostí a přípravy období 2014+: a. zhodnocení relevance současných oblastí podpor (definovaných v bodě a) ve vztahu k vývojovým změnám a trendům; b. zhodnocení současných oblastí podpor ve vztahu k dokumentům EU a ČR pro přípravu d) Návrhy a doporučení pro programové období se zaměřením na návrhy: a. jaké oblasti podpor jsou vhodné pro pokračování (zdůvodnění na základě navrženého metodického postupu) a jaké nové oblasti i pro období do programů zahrnout; b. jaké vazby mezi jednotlivými oblastmi podpor vytvářet a zahrnout do programů pro období a jakým způsobem koordinovat jejich realizaci; c. na využití nástrojů vhodných pro implementaci daných oblastí podpory (využití finančních nástrojů, globální granty, individuální projekty apod.); jak dále rozpracovat předmětné oblasti veřejné zakázky ve vazbě na priority pro přípravu ČR na období s cílem co největšího provázání souvisejících oblastí podpor v rámci nově připravovaných operačních programů (cílově ve sníženém počtu oproti současnému stavu), včetně uvedení návrhu základních indikátorů. Graf č. 1: Postup realizace projektu podkladové studie Zdroj: Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU, (průřezové analýzy), Metodika postupu, Eva Píšová OAS MMR 4

5 Studie byla zpracována ve vazbě na společně stanovenou metodiku 1, podle které byly zpracovávány všechny dílčí výstupy tohoto projektu. Jednotlivé dílčí výstupy projektu pak tvoří přílohy této zprávy. Hlavním záměrem průřezových analýz je posoudit aktuální systém podpory ovlivňující konkurenceschopnost ve vybraných oblastech a zpracovat návrh zaměření podpory v období s ohledem na současné a očekávané potřeby a vývojové trendy. Z celkem 12 pilířů konkurenceschopnosti, definovaných OECD, se jedná o technologickou připravenost, zkvalitňování charakteristik podnikání, inovace a infrastrukturu na podporu podnikání (řeší analýza č. 1), základní vzdělání, vyšší vzdělání a výcvik a efektivnost trhu (řeší studie č. 2) a infrastrukturu (řeší studie č. 3 v oblasti dopravy). Smyslem analýzy a hodnocení je sledovat vztah mezi dosaženými výstupy, případně výsledky a původními záměry, které odrážejí potřeby daného segmentu (sektoru, typu území) a které reagují na sociální a ekonomické problémy, tak jak byly vymezeny v letech Identifikované potřeby jsou reflektovány v cílech programů. Co chceme? 1) Analyzovat oblasti podpor poskytované z OP, národních programů, popř. i programů krajských a dalších dotačních titulů z hlediska jejich úspěšnosti. 2) Vytvořit sérii doporučení týkající se zaměření programových dokumentů a podpory financované v rámci kohezní politiky pro období Jak na to půjdeme? 1) Vybereme oblasti podpory a zajistíme vstupní data z monitorovacích a dalších zdrojů (evaluační zprávy, analýzy, expertní posouzení apod.), včetně vlastních analýz, příp. průzkumů a dotazníkových šetření. 2) Zjistíme naplněnost cílů a úspěšnost současné podpory na základě informací o čerpání a naplnění indikátorů, sekundárních dat získaných z dosavadních analýz a hodnocením a na základě expertního posouzení/vlastního zkoumání přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor (zda realizace podpor přispěla ke zlepšení situace v dané oblasti). 3) Identifikujeme slabá místa (problémy zájem, nezájem, nepokryté oblasti). 4) Zhodnotíme význam klíčových synergických vazeb na úrovni operačních a dalších programů. 5) Zjistíme relevanci současné podpory k aktuálním potřebám, trendům (včetně posouzení ve vztahu k problémovým analýzám). 1 Marek Jetmar a Eva Píšová OAS, MMR: Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU, (průřezové analýzy), Metodika postupu 5

6 6) Budeme konfrontovat současnou podporu s návrhy pro kohezní politiku (národní rozvojové priority, investiční priority v nařízeních ES a tematické cíle EU apod.). Jaké budou výstupy? 1) Vyhodnocení výstupů/ výsledků poskytované podpory na úrovni OP, národních a dalších dotačních titulů z věcného, případně regionálního pohledu. 2) Charakteristika zásadních synergických vztahů mezi oblastmi podpory. Doporučení, jaké vazby mezi jednotlivými oblastmi vytvářet pro období a jakým způsobem koordinovat jejich realizaci. 3) Posouzení současného stavu podpory vůči aktuálním potřebám a trendům určení oblastí, které jsou v souladu s budoucími potřebami včetně posouzení souladu s budoucí kohezní politikou a dále i těch, které nebudou pro budoucnost klíčové s ohledem na předpokládaný socioekonomický vývoj a vymezení dalších (nových, doposud opomenutých oblastí) právě s ohledem na uvedené trendy. 4) Doporučení pro přípravu strategických a programových dokumentů pro potřeby kohezní politiky 2014+, jak dále rozpracovat předmětné oblasti, včetně uvedení návrhu základních indikátorů. 6

7 2. IDENTIFIKACE SEGMENTŮ ANALÝZ OBLASTÍ PODPOR Cílem této etapy byla identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, sektorových a regionálních strategických dokumentů, dále také shrnutí relevantních informací z existujících studií, analýz, výstupů z monitorovacího systému, evaluací a dalších analytických podkladů. Etapa byla rozdělena na dílčí metodické body: A) Stanovení seznamu dokumentů a stanovení oblastí podpory, které budou předmětem analýzy; B) Stanovení požadavků na vstupy z MS operačních programů (MSC2007 a další MS) v závislosti na charakteru a zaměření analýz; C) Vytvoření základních tematických klastrů a stanovení synergických vazeb 2. V etapě 1 projektu byly vybrány relevantní dokumenty ve třech úrovních (evropská, národní a regionální). Následně došlo k vypracování aktualizovaného seznamu operačních programů a dalších dotačních dokumentů na národní a regionální úrovni, které budou dále předmětem zkoumání. Konkrétně byly stanoveny oblasti podpor či jiných obdobných opatření 3, která se stanou objektem analýzy. Oblasti podpor byly zpracovány v tabelární formě ve struktuře: Název dokumentu vlastník dokumentu cíl priorita - oblast podpory indikátor alokace Při vymezení operačních programů a dalších dotačních dokumentů bylo postupováno tak, abychom vybrali všechny oblasti: a) relevantní dle tematického zaměření částí průřezových analýz, b) které realizují hlavní cíle současné veřejné politiky v ČR, c) které se svým zaměřením váží k nově navrhovaným, zvažovaným cílům politiky po roce v ČR a EU, d) s největší či podstatnou alokací veřejných zdrojů. Po vydefinování oblastí podpor bylo přistoupeno k dalšímu kroku - definování tematických klastrů a synergických vazeb. Synergické vazby byly nalezeny ve třech úrovních: 1. mezi oblastmi podpory; 2. mezi klastry v rámci studie 1; 3. mezi klastry napříč tématy Tematické klastry zastřešují jednotlivé intervenční oblasti, jsou kompatibilní s postupy kohezní politiky, regionální politiky, politiky růstu a zaměstnanosti apod. Tematické klastry jsou stanoveny tak, aby umožnily propojovat analýzu oblastí podpory prováděnou v jednotlivých studiích. 2 Viz příloha č.2. 3 Národní a krajské dotační programy. 4 Analýza územní dimenze dopravy a její vliv na konkurenceschopnost a zaměstnanost a doporučení pro období 2014 a Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období

8 V případě studie č. 1 Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období byly tematické klastry definovány takto: 1. Podpora zahájení a rozvoje podnikání; 2. Posilování vývojových a inovačních schopností podniků; 3. Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit; 4. Ekoinovace. Uvedená kategorizace sledovaných oblastí podpor do jednotlivých klastrů odpovídá jejich obsahovému naplnění a podporovaným aktivitám. 8

9 3. EXPERTNÍ POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI A PŘÍNOSU ZKOUMANÝCH PODPOR 3.1. Tematický klastr: Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků Zaměření klastru Společným znakem zařazených oblastí je přímá podpora zakládání podnikatelských subjektů a rozvoje jejich činnosti a s tím spojené řešení základních potřeb podnikatelských subjektů umožňujících její standardní fungování na trhu. Jedná se o odstraňování základních bariér, které znemožňují vlastní zahájení podnikatelské činnosti (přístup ke kapitálu, nákup zařízení, podnikatelské nemovitosti), které řeší nedostatky ve fungování podniku (poradenství), slabiny při získávání trhu (marketing). Z pohledu podniků jde o odstraňování zásadních slabých stránek, které představují jejich ohrožení na trhu; jde tedy o ovlivňování základních faktorů konkurenceschopnosti podniků. Mezi oblasti podpory, které tento tematický klastr naplňují, proto patří zejména vybrané oblasti podpory OPPI, ROPů, programů přeshraniční spolupráce, PRV, OP Rybářství a dalších vybraných programů. Vymezení záběru klastru Zařazené oblasti podpory Podpora zahájení a rozvoje podnikání: OPPI Podpora začínajícím podnikatelům OPPI Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb OPPI Infrastruktura pro podnikání OPPI Podpora poradenských služeb OPPI Podpora marketingových služeb OPPI - Bankovní nástroje podpory MSP ROP Severovýchod - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání ROP Střední Morava - Podpora podnikání OP PK - Podpora příznivého podnikatelského prostředí OP PK - Rozvoj malých a středních podniků PRV - Modernizace zemědělských podniků PRV - Investice do lesů PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům PRV - Seskupení producentů PRV - Diverzifikace činností nezemědělské povahy PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje OP Rybářství - Produktivní investice do akvakultury OP Rybářství - Investice do zpracování a uvádění na trh OP Rybářství - Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně OP Rybářství Společné činnosti OPPI - Využití nových finančních nástrojů Přeshraniční spolupráce ČR Polsko - Rozvoj podnikatelského prostředí Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě, oblast:hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko - Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Přeshraniční spolupráce ČR Sasko - Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur Střední Evropa - Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci OP Meziregionální spolupráce Inovace a znalostní ekonomika 9

10 Podpora rozvoje cestovního ruchu: ROP Severozápad Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR ROP Severozápad Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení ROP Severozápad - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu ROP Severovýchod - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu ROP Severovýchod - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu ROP Střední Čechy - Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu ROP Jihozápad - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ROP Jihozápad - Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu ROP Střední Morava - Podnikatelská infrastruktura a služby ROP Moravskoslezsko - Rozvoj cestovního ruchu ROP Jihovýchod - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch ROP Jihovýchod - Rozvoj služeb v cestovním ruchu PRV Podpora cestovního ruchu Přeshraniční spolupráce ČR Polsko Podpora cestovního ruchu Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě, oblast:cestovní ruch,volný čas a rekreace Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko - Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Přeshraniční spolupráce ČR Sasko - Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko - Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce Společným ideovým východiskem všech těchto oblastí podpory je podpora podnikavosti, vznik a rozvoj podniků, ekonomizaci místního potenciálu, vytváření přirozených podmínek pro vytváření pracovních míst (v území), uplatnění nových produktů a služeb na trhu, nových prodejních modelů, posilování dostupnosti ICT a jejich uplatnění v podnikové praxi. Tento tematický klastr tedy zastřešuje i opatření ovlivňující základní konkurenceschopnost podniků. Ideové východisko Podpora rozvoje cestovního ruchu se specificky soustředí na oblast služeb bezprostředně využívající místní rozvojový potenciál spočívající v unikátní kombinaci přírodního bohatství, historického dědictví, živých kulturních tradic a možnosti získat nové zážitky. Jednotlivé formy udržitelného cestovního ruchu hrají významnou úlohu ve venkovské ekonomice (přispívají k její diversifikaci, k tvorbě pracovních příležitostí); představují významný příspěvek k růstu HDP a zaměstnanosti řady měst, významných turistických destinací ČR. Tematický klastr je úzce propojen s tématy vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, opatření na trhu práce), posilování dostupnosti a obslužnosti území. Vytváří předpoklady pro rozvoj podniků a následné posilování jejich vývojových a inovačních schopností v hospodářsky slabých strukturální přeměnou postižených regionech. Vnější vazby Podpora podnikání a politika posilování základní faktorů konkurenceschopnosti malých a středních podniků je realizována spektrem nástrojů, odlišně odvětvově a územně zaměřených. Hlavní proud podpory MSP je uskutečňován prostřednictvím programů OPPI, doplňkově pak státními programy. Čistě komplementární charakter mají Vztahy oblastí podpory 10

11 intervence ROPů. PRV a OPR mají převážně sektorový charakter podpora zemědělské prvovýroby, zpracování produktů (potravinářství), s menšími dopady na ostatní obory. Programy přeshraniční spolupráce akcentují vedle vlastní podpory podnikání i societální a komunitní hlediska, jako je vzájemná spolupráce, podpora soužití, sounáležitosti v příhraničí. Z tohoto hlediska se jedná o výrazně odlišné typy podpor, které se liší již svými cíli a není tudíž možné provést jejich bezprostřední komparaci. Jsou však vůči sobě navzájem doplňkové odvětvově a oborově (OPPI vs. PRV, OPR), územně (OPPI vs. OPPK), cíli (územní spolupráce vs. ostatní programy). Možnosti srovnání podpory poskytované různými operačními programy jsou velmi omezené, vzhledem k tomu, že jednotlivé řídicí orgány uplatňují specifické postupy při vykazování a monitorování projektů. Tyto odlišnosti se nedaří odstranit ani na úrovni MSC2007 tj. interpretace velikosti poptávky je ovlivněna absencí podstatné části informací o objemu vyřazených žádostí. Ze strany zpracovatele je nutné tedy přistoupit k většímu využití expertních přístupů a pohledů. Při realizaci podpory je možné komparovat stejnorodé typy podpor, tj. ty, které jsou procesovány stejným způsobem, u kterých je možné odhlédnout od působení odlišných metodik, jiného výkaznictví apod. Hodnocení úspěšnosti Úspěšnost realizace podpory je sledována ve dvou rovinách 5 : Hodnocení úspěšnosti Prvním hlediskem je schopnost využít prostředky alokované pro realizaci podpory. Spočívá tedy ve zkoumání poptávky a nabídky, jejich objemu a vzájemného vztahu. Primárně se soustředíme na posouzení objemu viditelné poptávky, zachycené MSC2007, kterou je možné dokomponovat dle územního principu a cílové skupiny. Odlišnosti ve výkaznictví operačních programů pro potřeby MSC2007, které např. u OPPI nezachycují neúspěšné žádosti tj. stavy N0-N3, je však nutné také vzít v úvahu. 6 Dalším faktorem, který se opět projevuje u OPPI, je cílování poptávky ze strany administrátora dle výše alokace konkrétní výzvy předkládání projektů je znemožněno po dosažení násobku alokace uvedené ve výzvě programu. Doprovodnou informací je pak reálné čerpání evropských zdrojů. Druhým hlediskem je úspěšnost realizace podpory z hlediska naplňování cílů podpory, které je sledováno prostřednictvím indikátorů výstupů a výsledků. 5 Obdobný postup je realizován i v případě ostatních klastrů s drobnými úpravami s ohledem na specifika zkoumaných oblastí podpory. 6 OPPI sleduje neúspěšné projekty v ISOP. 11

12 Podpora podnikání, MSP, základní konkurenceschopnost - půjčky, úvěry, záruky, finanční mechanismy OPPI Prostředky pro začínající podnikatele v hospodářsky slabých strukturálně postižených regionech jsou poskytovány prostřednictvím oblasti podpory: 1.1. Podpora začínajícím podnikatelům (START), OP Podnikání a inovace ve formě bezúročného úvěru a zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem prostřednictvím ČMZRB. Příjemcem podpory je ČMZRB, konečnými uživateli pak MSP. Z dat poskytnutých MSC2007 bezprostředně nelze odvodit podrobnější informace o průběhu realizace podpory, přesto lze tvrdit, že o prostředky na zahájení rozvoje podnikání je ze strany žadatelů zájem vysoký podíl zazávazkovaných prostředků (96 %). I když je doposud vyčerpáno velmi málo prostředků, přesto, vzhledem k objemu zazávazkovaných prostředků, je možné předpokládat hladké splnění finančních cílů. Bankovní a další finanční produkty zaměření podpory Bankovní a další finanční produkty - využívání finančních zdrojů Věcný pokrok dokládaný na základě indikátorů je s ohledem na průběh programovací periody méně uspokojivý. Naplněnost indikátorů koresponduje s průběhem reálného čerpání a proplácení prostředků jakož i uzavírání projektů. Vzhledem k vysoké poptávce po vstupních zdrojích určených k zahájení podnikání v současném období je potřeba zvážit nezbytnost pokračování této podpory i v budoucím programovacím období. Existují proto následující dobré důvody: a) Tento nástroj představuje možnost získání levného investičního kapitálu pro rozjezd podnikání. Motivuje potenciální podnikatele vstoupit na trh. Umožňuje rekrutovat doposud nové nepodnikající osoby, přilákat mladé absolventy k podnikání start-upy. b) Lze očekávat, že řada podnikatelů po prvotní stabilizaci svého podnikání bude usilovat o další rozvoj své firmy a tedy bude spadat mezi cílové skupiny podporované v ostatních oblastech podpory stávajícího OPPI či budoucího programu. c) Program Rozvoj představuje jediný nástroj zaměřený na podporu MSP v portfoliu OPPI, který je regionalizovaný. Je určen subjektům v regionech s přetrvávajícími strukturálními problémy a vysokou nezaměstnaností. Vzhledem k atraktivně nastavených dotačních podmínek a k územnímu omezení má představovat specifickou pobídku pro aktivizaci místního podnikatelského prostředí, podpořit nasměrovat investice do těchto problémových území. d) Z hlediska podpory MSP je nedoceněna role dostupných úvěrů pro podnikatele v oblasti sociální ekonomiky (podnikání se societárními cíli, podnikání podporující sociální začleňování). Tento program, či jeho komplement by se mohl stát vhodným doplňkem i jako postgrantový instrument pro tyto typy podnikatelů. Z výše uvedeného vyplývá, že navýšení programu START pro účely podpory start-upů by bylo jak s ohledem na situaci na finančním trhu, tak přetrvávajícím problémům podporovaných regionů účelné. Důvodem jsou bariéry při financování 12

13 začínajících podniků, kdy komerční finanční instituce zpravidla vyžadují doložení minimálně roční či dvouleté podnikatelské historie, vícenásobné ručení za poskytovaný úvěr (majetek, blankosměnka, třetí osoba), což znesnadňuje přístup začínajících podnikatelů ke kapitálu. 7 ČR nemá doposud praktické zkušenosti s podporou seed funds, equity funds a dalších forem rizikového kapitálu spolufinancovaných z veřejných zdrojů. V oblasti podpory: 1.2. Využití nových finančních nástrojů a oblasti podpory a 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP jsou nově pro tyto účely připraveny dodatečné prostředky OPPI v celkové výši téměř 53 mil. EUR. Navrhovaná koncepce podpory MSP prostřednictvím nově založené společnosti ve 10 vlastnictví státu Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. je výzvou jak pro administrátory (MPO OPPI; vybraného správce investiční společnost), tak pro cílové skupiny nových podnikatelů s invenčními podnikatelskými plány a soukromé investory. Aktivity fondu by se měly zaměřit na podporu podniků v počáteční fázi i ve fázi rozvoje (růstu firmy). Kombinují zdroje státního fondu a soukromých investorů zaměřené na vznik podniků formou seed capital a start upů na straně jedné, a na vstup do již existujících podniků (venture capital) na straně druhé. Přestože mechanismus primárně předpokládá přímou kapitálovou účast soukromých investorů, kterou doplní zdroje fondu, pak především u start upů je v případě malých projektů ponechán prostor i pro samostatné financování ze strany uvedeného fondu. Vznik takovéhoto nástroje lze jistě přivítat, za určité riziko lze považovat možnou nedostatečnou poptávku ze strany nositelů podnikatelských záměrů i soukromých investorů. Rizikem je také malý objem poptávaného kapitálu - u jednotlivých projektů v rozsahu pouze několika milionů Kč. Povinnost obhospodařovatele, tj. investiční společnosti, podporovat poptávku (firmy) i nabídku (soukromí investoři), propojit očekávání obou stran (získání finančních zdrojů a know how v oblasti marketingu, corporate governance x výnosy přesahující 10 % p.a.) klade vysoké nároky na zapojení zdrojů, vyžaduje špičkové znalosti z mnoha oborů. ČMZRB tradičně poskytuje malým a středním podnikům podporu formou zvýhodněných úvěrů a záruk. Programy PROGRES a ZÁRUKA byly původně financovány z národních zdrojů, dnes jsou podporovány především prostřednictvím oblasti podpory: 2.1. Bankovní nástroje podpory MSP. Z vývoje realizace programů vyplývá, že objem alokovaných prostředků odpovídá poptávce. Čerpání programu ZÁRUKA dosáhlo cca 80 % alokace pro období let Odmítnuto bylo pouze 13 % žádostí; finálně podpořeno záruk ve výši ,1 mil. Kč, v objemu podpor 4 181,3 mil. Kč. Úspěšnost žadatelů v případě programu PROGRES je ale nižší. ČMZRB přijala 745 žádostí v objemu podpor 6 065,7 mil. Kč. Uzavřeno bylo 375 smluv (50 %), v objemu 2 938,6 mil. Kč (48 % poptávaného objemu). 7 Zhoršení přístupu ke kapitálu je od roku 2008 pociťovány v celé EU; na tuto skutečnost reaguje řada iniciativ v oblasti podpory půjček, většího uplatnění equity instrumentů, rizikového kapitálu apod. 13

14 Z analýzy poptávky i čerpání vyplývá, že o tyto bankovní nástroje je ze strany MSP vysoký zájem. Nepředpokládají se problémy s vyčerpáním alokace. Vzhledem ke zvýšené podpoře těchto finančních mechanismů ze strany EU je vhodné zvažovat jejich další posílení v programovém období Intervenční logika 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům Existence finančního zprostředkavatele 1.2 Využití nových finančních nástrojů Existence fondu kapitálu, správce fondu, legislativa Bankovní a další finanční produkty - intervenčn í logika Zpřístupnění startovacího kapitálu snížení rizika Zpřístupnění zdrojů, mobilizace soukromých investic, pákový efekt Investiční úvěr Záruky Seed capital Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití nových finanční nástrojů pro zahájení podnikání. 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP Zpřístupnění finančních zdrojů, snížení rizika Venture capital Existence finančního zprostředkavatele Zvýhodněný úvěr Záruky Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb pro podnikání 14

15 Podpora podnikání, MSP, základní konkurenceschopnost - granty, dotace OPPI Zaměření podpory V tomto tematickém klastru jsou zahrnuty následující oblasti podpory OPPI poskytující granty: 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, 5.3. Infrastruktura pro podnikání, 6.1. Podpora poradenských služeb a 6.2. Podpora marketingových služeb. Granty, dotace zaměření podpory Program Rozvoj je specificky zaměřen na podporu hospodářsky slabých, strukturálně postižených regionů a mikroregionů, vykazujících dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. Z toho titulu vedle Prahy z podpory vypadávají i další regiony jako jsou střední Čechy. Zpravidla nejsou podporovány ORP krajských měst (s výjimkou Ústí nad Labem) a přilehlé centrální oblasti. Program ICT a strategické služby podporuje růst ICT sektoru v České republice, nabídku nových ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Dotace jsou směřovány firmám, které vyvíjejí a nabízejí nové softwarové produkty a řešení nebo provádí návrh a implementaci nových softwarových aplikací. Program ICT v podnicích podporuje široké uplatnění moderních informačních a komunikační technologií v MSP. Program Nemovitosti je zaměřen na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center. Program Poradenství je určen pro malé a střední podniky, které chtějí získat dotaci na služby poradců. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení schopnosti využít exportní příležitosti. Podporováno je např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Podpora podnikání realizovaná prostřednictvím OPPI je určena především malým a středním podniků, které působí mimo hl. m. Prahu. Z provedeného šetření vyplývá, že až na určité výjimky podpora směřuje vždy do podniků, a to dominantně MSP. 15

16 Hodnocení úspěšnosti Výrazně se liší poměr poptávky k alokaci, která u oblasti podpory 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb dosáhla 148 % alokace, zatímco u podpory 6.1. Podpora poradenských služeb pouze 36 %. Přitom v prvním případě je alokováno více než 16 mld. (po revizi programu) a ve druhém jen 1,4 mld. Tento stav naznačuje výrazné vychýlení poptávky směrem k ovlivňování základních faktorů - řešení základních potřeb podniků spojených se vznikem firem, aktivizací soukromého kapitálu, a jejich standardního fungování na trhu. To dokládá i velký objem celkové poptávky po podnikatelské infrastruktuře (oblast podpory 5.3. Infrastruktura pro podnikání) přes 12 mld. Kč (celková poptávka je shodná s výší alokace). Granty, dotace využívání finančních zdrojů Poptávka po podpoře poradenských služeb nedosahuje ke sledovanému datu této výše. Cílem programu Poradenství je posílit schopnost MSP čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat s ohledem na specifika své podnikatelské činnosti či zvažované uplatnění inovací. Indikovaná nižší poptávka po poradenských službách vyžaduje další zkoumání. Jde o to, zdali dochází k nedostatečnému propojení poptávky (např. se jedná o strukturální omezení na straně firem) s nabídkou (nedostatečná nabídka, nízká kvalita) na trhu služeb, či se jde o působení dalších faktorů. Nastavení rovnováhy mezi potřebami podniků v oblasti poradenství a zabezpečení profinancování kvalitních poradenských služeb je výzvou. V rámci prioritní osy 6. Služby pro rozvoj podnikání je realizována i sesterská oblast podpory 6.2. Podpora marketingových služeb, která dosáhla 97 % alokace. Zcela odlišný vývoj v případě podpory marketingových služeb spočívá v odlišném charakteru poskytované podpory. Z pohledu podniků lze považovat za vysoce atraktivní možnost zpracování marketingových studií pro vstup na zahraniční trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorbu propagačních materiálů. V rámci prioritní osy 6. Služby pro rozvoj podnikání je realizována i sesterská oblast podpory 6.2. Podpora marketingových služeb, která dosáhla 97 % alokace. Zcela odlišný vývoj v případě podpory marketingových služeb spočívá v odlišném charakteru poskytované podpory. Z pohledu podniků lze považovat za vysoce atraktivní možnost zpracování marketingových studií pro vstup na zahraniční trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorbu propagačních materiálů. 16

17 Regionální pohled Z hlediska objemu prostředků viz Příloha tabulka č. 1p: Veřejné fin.prostř. celkem Sml/Dod, porovnání územní a dle typu žadatele za relevantní oblasti podpory OPPI 8,jsou nejvýznamnějšími příjemci největší kraje ČR jako je Moravskoslezský či Jihomoravský. Překvapivý je v tomto ohledu možná nižší objem prostředků směřovaný do Středočeského kraje. Třetí nejvyšší objem získal Zlínský kraj, který se však řadí spíše k menším krajům. Granty, dotace regionální variabilita MSC 2007 neobsahuje data o stavech N0 až N3, tj. o neúspěšných projektech, které neprošly procesem hodnocení. Přesto i informace o stavech N4-N7 dokládají vysoký podíl reálně neuspokojené poptávky přes 10 mld. Kč, což i při přičtení 2,5 mld. Kč ve stavech P1-P3 k přiděleným zdrojům ve výši 26 mld. Kč představuje 27 % zjištěné poptávky. Podrobné informace viz Příloha, tabulka č. 2p: Veřejné fin.prostř. celkem - Žádost stavy N0, N4-N8, porovnání územní a dle typu žadatele za relevantní oblasti podpory OPPI 9. Při relativním pohledu Příloha, tabulka č. 3p: Veřejné fin.prostř. celkem - Žádost stavy N0, N4-N8 / Veřejné fin.prostř. celkem Žádost, územní porovnání za relevantní oblasti podpory OPPI rozdělení na úrovni krajů nedovoluje provést jednoznačné hodnocení úspěšnosti regionů, neboť situace se v jednotlivých oblastech podpory liší. Např. Karlovarský kraj, který má ve třech ze čtyř sledovaných oblastí podpory nejnižší procentuální podíl, tj. patří na žebříčku k nejúspěšnějším, dosahuje naopak v oblasti podpory 5.3 výsledku nejhoršího, tj. 29 % žádostí je z neuspokojeno z nepředvídaných důvodů. Přesto lze tvrdit, že mezi úspěšnější lze řadit ke Karlovarskému i Jihomoravský, Jihočeský a Plzeňský kraj. Při sledování územního zaměření poskytované podpory je však nutné zohlednit odlišný podíl podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích. Při uplatnění tohoto hlediska si pak v případě celkových nasmlouvaných prostředků nejlépe vedou moravské kraje: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Nejnižší podíly u jednotlivých oblastí podpory jsou naopak rozprostřeny u různých českých regionů, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj. 10 Při sledování schopnosti regionů uspět v typově odlišných podporách, zaměřených na odlišné úrovně konkurenceschopnosti, docházíme k podobným zjištěním. 8 Tato tabulka prezentuje veřejné prostředky v absolutních číslech, které byly zazávazkovány konečným příjemcům v jednotlivých regionech. Pro tuto analýzu byl vyloučen region hl. m. Praha a také oblast podpory 1.1. Nejvíce finančních prostředků z veřejných zdrojů připadlo moravských regionům, které obsadily první tři místa pomyslného žebříčku: Moravskoslezský kraj (4,68 mld. Kč), Jihomoravský kraj (4,26 mld. Kč) a Zlínský kraj (2,28 mld. Kč). Na opačném konci se nacházejí Jihočeský kraj s 646 mil. Kč a Karlovarský kraj s 682 mil. Kč. 9 Tento ukazatel v absolutních číslech vyjadřuje neuspokojenou poptávku z důvodu nepředvídaných okolností. Při územním hodnocení bylo odhlédnuto od hl.m. Prahy. Mezi nejúspěšnější regiony patří Jihočeský a Karlovarský kraj, naopak nejhůře si vedly dva moravské regiony Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, a dále ještě Středočeský kraj, který také překročil hranici jedné miliardy. 10 Opět v tomto porovnání není počítáno s hl. m. Prahou ani s oblastí podpory

18 Graf č. 2: Investované zdroje nejúspěšnější kraje, dle příspěvku ke konkurenceschopnosti Investované zdroje nejúspěšnější kraje (celkové zdroje sml/dod, regionální podíl) Posilování inovační schopnosti podniků Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Královéhradecký Základní konkurenceschopnost, posilování efektivity podniků, schopnosti podniků využít stávající potenciál, příležitosti dané trhem Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký Aktivizace soukromého kapitálu, vznik firem, dostupnost zdrojů, výrobních prostředků Granty, dotace pákový efekt Pákový efekt Při sledování páky Tabulka č. 5p Soukromé spolufinancování Sml/Dod / Veřejné fin.prostř. celkem - Sml/Dod, územní porovnání za relevantní oblasti podpory OPPI se ukazuje, že nejvyšší podíl přidaných soukromých prostředků v rámci relevantních krajů (mimo hl. m. Prahy) je v Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji. V řadě případů převyšuje tento ukazatel národní hodnoty o %, což naznačuje, že vyšší páka není vyvolána pouze nižší intenzitou podpory pramenící z mapy regionální podpory. Nejnižší podíly přidaných soukromých prostředků jsou napříč č jednotlivými oblastmi podpory vykazovány v odlišných regionech, tj. Liberecký, Pardubický a Zlínský kraj 11, které netvoří kompaktní území. Rovněž páka národních a evropských zdrojů Tabulka č. 6p (Soukromé spolu- financování Sml/Dod + Veřejné fin.prostř. celkem - Sml/Dod - Příspěvek Společenství - Sml/Dod)/Příspěvekř Společenství - Sml/Dod, územní porovnání za relevantní oblasti podpory OPPI ukazuje podobné výsledky, tj. na předních místech se prosazují kraje Jihočeský, Plzeňský a Ústecký kraj. Nejnižších hodnot národních zdrojů přidaných k evropským dosáhly také rozdílné regiony Karlovarský, Pardubický a Zlínský U oblasti podpory 6.1 je žebříček ř krajů dle dosažených hodnot velmi plochý, neboť ť 11 krajů dosahuje stejných hodnot. Rozsah tohoto ukazatele je velmi malý i u oblasti podpory 6.2, hodnoty dosahují od 0,95-1, Žebříček krajů dle dosažené hodnoty je naprosto plochý u oblasti podpory 6.1, tj. u všech relevantních regionů je hodnota shodná 1,35. 18

19 Z výše uvedeného vyplývá, že dosažené výsledky nejsou jednoznačné. Z hlediska objemu čerpání, schopnosti poskytnuté podpory ovlivnit činnost vyššího podílu podniků a tím přispět k urychlení rozvoje stávajícího potenciálu se zdá, že vedou východní regiony České republiky. Z pohledu efektivity investovaného eura, chápané ve smyslu schopnosti evropské či veřejné investice přitáhnout (mobilizovat) do investičního výdajového proudu další prostředky se jeví jako úspěšnější podpora západně položených krajů ČR. Pokud však upřednostníme první pohled, pak lze určitě i s ohledem na cíle regionální politiky přivítat směřování většího objemu prostředků do východních regionů ČR. Pokrok v realizaci - naplnění indikátorů K jsou naplněny závazky indikátorů cílů OPPI v průměru na 68,8 % a dosažené hodnoty v průměru na 36 %. Rozdíl je dán charakterem a dlouhodobostí realizace jednotlivých projektů. Pro sledování realizace nastaveny bohaté sady monitorovacích indikátorů sledovaných na projektech, jejich počet je velmi vysoký; z tohoto hlediska by bylo určitě možné přistoupit k výrazné redukci ukazatelů. U většiny indikátorů jsou sledovány hodnoty vyplývající ze závazků žadatelů, což umožňuje interpretovat průběh podpory. Granty, dotace věcná realizace V případě oblast podpory 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb se zdá, že indikátor Instalované technologie byl nastaven správně. Žadatelé se zavázali instalovat 3367 technologií, což lehce převyšuje cílovou hodnotu (o 5 %). S ohledem na probíhající realizaci projektů však bylo dosaženo jen 47 % cílové hodnoty. Přesto se jedná o slibný vývoj, který by měl umožnit naplnit tento ukazatel. Další indikátory, jako je Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem jsou rovněž naplněny jen částečně, a to ve výši 27 %. Z indikátorů sledovaných MSC2007 za oblast podpory: 5.3. Infrastruktura pro podnikání jsou vykazovány hodnoty pouze za indikátor podlahová plocha rekonstruovaných objektů, u kterého je cílová hodnota doposud naplněna jen z 27 %, zazávazkováno je 75 %. V případě oblasti podpory 6.1. Podpora poradenských služeb je indikátor Počet podpořených projektů poradenských služeb pro rozvoj podnikání (cílová hodnota 600) naplněn z 27,3 %, zazávazkováno je však slibných 60 % (k to bylo dokonce 67 %). Nově je sledován indikátor Počet podpořených projektů poradenství pro technologické firmy, který v sobě zahrnuje podpořené projekty interního projektu agentury Czech Invest CzechAccelerator U oblasti podpory 6.2. Podpora marketingových služeb nejsou k dispozici informace o naplnění indikátorů, jelikož doposud nebyly realizovány relevantní projekty agentury Czech Trade. 19

20 Intervenční logika 5.3 Infrastruktura pro podnikání Existence finančního zprostředkavatele 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných Dostupnost technologií, nabídky služeb Granty, dotace intervenční logika Rozvoj výrobních kapacit, revitalizace brownfields pro MSP Zpřístupnění zdrojů pro rozvoj firem v problémových regionech, posilování konkurenceschopnosti zavedením ICT Investice výrobní areály Investice do oživení brown. Technologie pro MSP v probl. reg. Větší uplatnění ICT Strategické služby s ICT Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu. Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb pro podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb Posílení kapacity poskytovatelů služeb, využití profesních a oborových institucí; schopnost MSP je využít 6.2 Podpora marketingových služeb Dovednosti MSP formulovat market. strategie; nabídka poradenských služeb Rozšíření nabídky poradenských služeb podnikům pro zvýšení efektivity a inovačního potenciálu Vstup na nové trhy, posílení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích Specializo vané poradenské Marketingové produkty Poradenské služby Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání. 20

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR hlavní zpracovatel projektu společnost

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 33 ze dne 30. března 2011 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více