ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU"

Transkript

1

2

3 UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/ Příloha č. 1 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: generálmajor Ing. MIROSLAV ŽIŽKA první zástupce náčelníka Generálního štábu S c h v a l u j i: Ing. FRANTIŠEK MIČÁNEK ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Dne: ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU BRNO 2014

4 1. STUDIJNÍ PLÁN Studijní program CŽV: Kurz generálního štábu Typ kurzu: kariérní Forma studia: prezenční / kombinovaná Délka studia: 1 semestr / 2 semestry Kód kvalifikačního předpokladu: 07 Poskytovatel: UO, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií (CBVSS) Kapacitní schopnosti: 25 prezenční, 25 kombinovaná Podmínky přijetí: Magisterské vzdělání; STANAG AJ (3,3,3,3) kurz pro vyšší důstojníky; osvědčení NBÚ Tajné ; hodnost podplukovník, Rámcové rozdělení časového fondu na výuku Na výuku 1 Délka studia Hodin 2 Záloha Celkem 6 měsíců Rozdělení časového fondu je orientační. Přesný počet hodin je přidělen v závislosti na podmínkách konkrétního kalendářního roku 2 Počítáno jako vyučovací hodina v délce 45 minut 3 Záloha je určena pro organizaci zahájení a ukončení studijního programu. 2

5 Rámcové rozdělení časového fondu na předměty Poř. číslo PŘEDMĚT BLOK Katedra (skupina) Celkem hodin na předmět Přednášky Semináře, cvičení, / Samostatná (skupinová) práce Examinace 1. Vojenské umění CBVSS /48 KZ Pokročilá obranná a bezpečnostní studia Strategické řízení a obranné plánování CBVSS /42 KZ CBVSS /34 KZ 4. Leadership K /16 KZ 5 Závěrečná písemná práce CBVSS 70 0/70 Obhajoba Celkem /202 Ověření a hodnocení studijních výsledků Ověření a hodnocení studijních výsledků ve studijním programu celoživotního vzdělávání je prováděno v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany, Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity obrany a Směrnicí ředitele CBVSS k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity obrany. Hlavními formami kontroly studia jsou konzultace, semináře, zpracování samostatných a týmových projektů. Každý účastník kurzu je v průběhu studia hodnocen ve studijních předmětech vojenské umění, leadership, pokročilá obranná a bezpečnostní studia a strategické řízení a obranné plánování. Hodnoceni jsou za semináře, samostatné a skupinové práce a testy v jednotlivých blocích a samostatných cvičeních. Z těchto hodnocení bloků a samostatných cvičení se stanovuje známka za předmět. Účastníci kurzu zpracovávají závěrečnou práci, kterou obhajují před komisí ustanovenou Náčelníkem Generálního štábu AČR. Celkové hodnocení za studijní program se stanovuje z hodnocení za jednotlivé předměty a hodnocení obhajoby závěrečné práce. 3

6 2. PROFIL ABSOLVENTA Určení kurzu Kurz je určen pro vyšší důstojníky v hodnosti podplukovníka majících předpoklady pro zastávání velitelských a řídících funkcí s požadovaným nejvyšším vojenským vzděláním poskytovaným na národní úrovni. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Připravit důstojníka na výkon: - velitelských funkcí na stupni brigáda, pluk, křídlo, - řídících funkcí na stupních komponent sil, agentura, Generální štáb, - řídících a štábních funkcí v národních zastoupeních a v mezinárodních štábech NATO/EU/OBSE/OSN. Cíl studijního programu Připravit důstojníka manažera na vyšší a vrcholové úrovni řízení - se všeobecným rozhledem, tvůrčím myšlením, analytickými schopnostmi a dovednostmi, včetně schopnosti rozhodovat a orientovat se v současném společensko-politickém a vojenském dění v národním i mezinárodním prostředí. Absolvent získá dovednosti v oblasti strategického řízení, přípravy a zajištění bezpečnosti a obrany státu a schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit proces výstavby a rozvoje OS. Důraz je položen na rozvoj kompetencí, nezbytných k úspěšnému strategickému velení a řízení vojenským organizačním celkům při řešení otázek bezpečnosti a obrany státu jako celku. Vstupní podmínky Do kurzu mohou být vysláni důstojníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v hodnosti podplukovníka se znalostí anglického jazyka na úrovni minimálně STANAG 3,3,3,3 a kteří jsou oprávněni seznamovat se s utajovanými informacemi charakteru minimálně TAJNÉ. Důstojníci musí být absolventy kurzu pro vyšší důstojníky nebo jeho zahraničního ekvivalentu. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Studia se mohou účastnit i příslušníci ozbrojených sil jiných států na základě podmínek a předpokladů, vymezených smlouvami mezi Ministerstvem obrany ČR a ministerstvy obrany daného státu. Absolvent získá způsobilost: - plánovat, organizovat a řídit operace v souladu s principy vedení operací a válek, - provádět hodnocení strategického prostředí, - postupovat dle rozhodovacího a plánovacího procesu na operační a strategické úrovni v souladu se standardy, - řídit řešení krizových situací při zajišťování obrany státu. - velet na stupni brigáda, pluk, křídlo a jejich ekvivalentech, - řídit na stupni odboru komponentu sil a Generálním štábu, - řídit, vést a mentorovat přímé podřízené na daném stupni velení a řízení, - budovat a řídit ad-hoc týmy vytvářené na mezirezortní a mezinárodní úrovni. - detailněji porozumět mechanismům tvorby a výkonu bezpečnostní a obranné politiky státu, - orientovat se v informacích o současném mezinárodněpolitickém dění, 4

7 - zařadit informace týkající bezpečnosti a obrany státu a jeho ozbrojených sil do širšího politického rámce, - formulovat závěry z obecného vývoje současného bezpečnostního prostředí a hodnotit jejich dopady na bezpečnostní a obrannou politiku státu (strategická úroveň), - kriticky pracovat s informacemi. Samostatně řídit zpracování základních strategických dokumentů, jejich implementaci a koordinaci v rámci obranného plánování na základě široce strukturovaného zadání: - pro formulaci strategických a koncepčních otázek, - při přípravě a tvorbě strategických analytických dokumentů, při tvorbě základních strategických řídících dokumentů, - pro koncepční rozvoj schopností ozbrojených sil a jejich složek, - pro zpracování analyticko-syntetických dokumentů pro strategické rozhodování v souladu s teorií managementu a principy řízení ozbrojených sil. Koordinovat a řídit činnost společných, odborných a specifických týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky: - při provádění procesních analýz, identifikaci, popisu, hodnocení a optimalizaci oblastí procesů a skupin procesů řízení, - při identifikování, vyhodnocení a řízení rizik oblastí a skupin procesů rozvoje při přípravě a tvorbě materiálů pro specifické operační koncepce a koncepce výstavby ozbrojených sil, - při tvorbě podkladových analytických a koncepčních dokumentů rozvoje schopností a hodnocení schopností OS. Rozpracovávat a vyhodnocovat soustavy cílů rozvoje ozbrojených sil v rámci obranného plánování v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování. Absolvent získá znalosti: - dějin vojenského umění s důrazem na vojenskou strategii a souvislosti s operačním uměním, - vojenského umění jako součásti vojenské vědy, - soudobých národních a spojeneckých vojensko-strategických koncepcí, - soudobého operačního umění uplatňovaného na národní strategické úrovni a ve štábech NATO a EU, - plánování operací NATO a EU na operační a strategické úrovni, - plánování operací na SOC AČR, - podpory a zabezpečení v operacích, - komplexního přístupu při přípravě a vedení operací, - teorie a právních norem krizového řízení státní správy a samosprávy, - procesů plánování a řízení krizových situací na národní a mezinárodní úrovni, - ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů operační a strategické úrovně. - teorie jednání, vyjednávání a hledání konsensu, - stylů vedení lidí na strategické úrovni, - vztahu morálky a strategického řízení, - vztahu strategického řízení a kultury organizace, - vztahu etiky a strategického řízení, - teorie mentorování, - teorie vztahu armády a občanské společnosti, - komunikace na strategické úrovni v mezirezortním a mezinárodním prostředí. - bezpečnostní terminologie, - širšího rámce současných teoretických přístupů ke zkoumání bezpečnosti, - teoretických východisek tvorby a provádění bezpečnostní a obranné politiky, 5

8 - národních (bezpečnostních) zájmů a jejich významu pro koncipování a provádění bezpečnostní a obranné politiky státu, - klíčových politických, sociálních, ekonomických a dalších faktorů, jevech a trendech bezpečnostního prostředí, které ovlivňují proces a podobu současného i budoucího zajišťování bezpečnosti a obrany státu a působení jeho ozbrojených sil, - příčin, průběhu, řešení, důsledků a mediální prezentace vybraných ozbrojených konfliktů a bezpečnostních krizí, - charakteru a fungování mezinárodní bezpečnostní architektury se zaměřením na oblast prevence a řešení ozbrojených konfliktů a bezpečnostních krizí, - aktuální problematiky institucionálního ukotvení České republiky v evropské bezpečnostní architektuře a rozšířené charakteristiky vybraných mezinárodních bezpečnostních organizací, - bezpečnostní a obranné politiky NATO a EU, - bezpečnostní a obranné politiky vybraných států, - historického i současného vývoje bezpečnostní a obranné politiky Československa a ČR, - legislativních, institucionálních, kompetenčních a funkčních charakteristik vrcholové části bezpečnostního systému ČR, - geneze a obsahu strategických a koncepčních dokumentů ČR a vybraných dokumentů OSN, NATO a EU z oblasti obrany a bezpečnosti, - aktuálních otázek vývoje a postavení ozbrojených sil v politickém systému ČR a geneze postojů politických aktérů i společnosti k ozbrojeným silám. - teorie strategického řízení a moderních metod na podporu rozhodování, - o struktuře obsahu a poslání strategických, a koncepčních dokumentů v souladu s teorií strategického řízení a moderním členěním OS, - o principech, zásadách a aplikaci nástrojů strategického řízení, - metody řízení pomocí cílů a procesního přístupu k řízení, - metod řízení pomocí cílů a procesního přístupu k řízení, forem, metod a nástrojů strategické analýzy, - specializované a podrobné znalosti teorie tvorby koncepcí předmět koncepcí, východiscích a etapách tvorby koncepcí a jejich rozsahu, - v oblasti obranného plánování s vazbou na tvorbu, plánování a hodnocení schopností OS, způsobu plánování lidských, materiálních a finančních zdrojů v procesu obranného plánování. Absolvent získá dovednosti: - analyzovat politicko-vojenské, strategické, koncepční a doktrinální dokumenty a vyvozovat z nich odpovídající závěry, - řídit zpracování operačních a strategických dokumentů, - prezentovat a obhajovat své závěry a doporučení v širších souvislostech vojenské strategie a operačního umění, - aplikovat ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů operační a strategické úrovně, - aplikovat principy vojenského umění a principy plánování v podmínkách NATO, EU a AČR s důrazem na rozhodovací procesy, - vytvářet úkolová uskupení na základě požadavků a reálných schopností složek OS ČR a vytvářet koncepty jejich praktického operačního použití, - formulovat, prezentovat a implementovat opatření k řešení krizových situací na rezortní a mezirezortní úrovni, 6

9 - řešit dílčí úkoly plánování krizových situací na rezortní, mezirezortní a mezinárodní úrovni, - orientovat se v národních a mezinárodních právních a doktrinálních normách řešení krizových situací. - jednat, vyjednávat a dosahovat konsensu na mezirezortní a mezinárodní úrovni, - aplikovat styly vedení lidí na strategické úrovni v mezirezortním a mezinárodním prostředí, - formulovat a implementovat morální kodexy ve velkých organizacích, - vyhodnocovat, formulovat a implementovat kulturní prostředí ve velkých organizacích, - formulovat a implementovat etické hodnoty ve velkých organizacích, - aplikovat a prosazuje vize ve velkých organizacích, - mentoruje profesní rozvoj přímých podřízených, - analyzovat a v praxi brát v úvahu poznatky o vztazích mezi armádou a občanskou společností, - srozumitelně a přesvědčivě prezentovat vlastní poznatky, myšlenky a názory. - samostatně provádět analýzu mezinárodněpolitického dění a jeho dopadů na strategické rozhodování v oblasti bezpečnostní a obranné politiky, - individuálně zpracovávat a prezentovat odborný problém z předmětné oblasti. Využívat odborné znalosti řešení praktických problémů: - při řízení vojenských systémů strategické a operační úrovně, - při tvorbě strategických analytických dokumentů, - při řízení, plánování a hodnocení schopností na strategickém stupni řízení. Vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro: - identifikaci, hodnocení, popisu a optimalizaci oblastí procesů a skupiny procesů řízení včetně provádění procesní analýzy, - provedení strategické analýzy (SWOT). Řídit a provádět strategické manažerské postupy: - řízení pomocí cílů v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů při definování, rozpracování a vyhodnocování soustavy cílů v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování v rezortu MO, - pro analýzu široce strukturovaných problémů a tvorbu variant, hodnocení a stanovení vah kritérií, hodnocení variant, řízení rizik v rozsahu potřebném pro řešení praktických široce strukturovaných problémů rozhodování. Srozumitelně a přesvědčivě formulovat a sdělovat informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení při formulaci cílů třetí úrovně včetně jejich ukazatelů pro hodnocení. 7

10 3. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ VOJENSKÉ UMĚNÍ Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Vojenské umění je zaměřeno na oblast vojenské strategie a operačního umění s důrazem na pochopení dějinných souvislostí a zkušeností z ozbrojených konfliktů a na osvojení si hlavních principů a zásad vojenského umění. Rozvíjí úroveň poznání teorie vojenské strategie, plánování tažení a vojenských operací a krizového řízení na strategické a operační úrovni. Návaznost předmětu Navazuje na předmět Pokročilá obranná a bezpečnostní studia a využívá poznatky získané studiem předmětů Strategické řízení a obranné plánování a Leadership. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob Počet hodin zakončení Klasifikovaný zápočet Př Se Cv SP/SkP Celkem Obhajoba písemné práce Celkem /56(Pxe) Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Úvod do vojenského umění Obsah - problematika 8 1 Vojenství a jeho determinanty, teorie války 4 2 Vojenská věda a teorie vojenského umění Celkem: Blok (2): Vojenská strategie Obsah - problematika 3 Historický vývoj vojenské strategie, soudobá teorie vojenské strategie 4 Charakter ozbrojených konfliktů na počátku 21. století 5 Plán obrany ČR (ext.) 6 Systému velení NATO/EU a kompetence orgánů 7 Koncepce použití ozbrojených sil ČR 8 Strategie boje proti terorismu 4

11 9 Povstalectví a protipovstalecký boj Celkem: Blok (3): Krizové řízení Obsah - problematika 10 Krizové řízení v NATO Proces krizového plánování a řízení v NATO, NATO Crisis Response Systém (NCRC) (ext.) 11 Krizové řízení v EU Krizové řízení EU jako součást společné zahraniční a bezpečností politiky (European Security and Defence Policy- ESDP). Úloha orgánů krizového řízení (SITCEN EU, Výbor pro civilní aspekty krizového řízení Committee for Civilian Aspects of Crisis Management - CivCom) (ext.) 12 Krizové řízení v České republice Systém krizového plánování a krizového řízení ve státní správě a samosprávě, orgány krizového řízení státu a jejich vazby na resort obrany 13 Krizové řízení v ozbrojených silách ČR. Východiska pro použití OS ČR při řešení krizových situací. Použití AČR v operacích pod národním velením. Organizace řízení a velení. 14 Případová studie s cílem procvičit se v aplikaci teoretických poznatků a praktických zkušeností. Téma: Vyčlenění a zasazení sil a prostředků AČR při řešení krizové situace nebojového charakteru na území státu Celkem: Blok (4): Operační umění Obsah - problematika 15 Vývoj operační teorie historické příklady 1 16 Operační umění současnosti, vazby a souvislosti s operační úrovní 17 Charakteristika strategického a operačního prostředí. 1 Prognóza požadavků na schopnosti ozbrojených sil v operacích. 18 Aplikace operačního umění v praxi: Zkušenosti velitelů z průběhu operací AČR.(ext.) 19 Doktrinální typologie a charakteristika soudobých operací 20 Společné (operační) funkce, prvky a způsoby jejich zajištění v operacích Zásady použití pozemních sil v operacích (ext.) 22 Zásady použití vzdušných sil v operacích (ext.) Celkem:

12 Blok (5): Plánování operací na strategickém a operačním stupni Obsah - problematika 23 Charakteristika, obsah a podstata velení a řízení (C2) 2 24 Systém velení a řízení 2 25 Komplexní přístup k operacím (Comprehensive Approach) 2 26 Plánování operací na strategickém a operačním stupni fáze (kroky) plánovacího procesu (NATO/EU) (ext.) 4 27 Zvláštnosti plánování a řízení operací SOCem MO (ext.) Celkem: Blok (6): Zabezpečení a podpora v operacích Obsah - problematika 28 Místo, úloha a úkoly VZ ČR v oblasti obrany a bezpečnosti (ext.) 29 Vojenské zpravodajství, zpravodajský cyklus, zpravodajská příprava prostoru operace (ext.) 30 Zásady elektronického boje ve společných operacích (ext.) 31 Zásady zabezpečení velení a řízení, KIS ve společných operacích (ext.) 32 Zásady použití dělostřelectva ve společných operacích (ext.) 33 Zásady použití PVO ve společných operacích (ext.) 34 Zásady policejní podpory ve společných operacích (ext.) 35 Zásady logistické podpory ve společných operacích (ext.) 36 Zásady ženijního zabezpečení ve společných operacích (ext.) 37 Zásady chemického zabezpečení ve společných operacích (ext.) 38 Zásady geografického a hydro-meteorologického zabezpečení ve společných operacích (ext.) 39 Strategické a operační přesuny 40 Zásady zdravotnického zabezpečení ve společných operacích (ext.) 41 Zásady podpory hostitelskou zemí ve společných operacích (ext.) Celkem: Blok (7): Podpůrná tématika Obsah - problematika 42 Strategie obrany ČR ve 30. létech 20. Století (ext.) 4 43 Protifašistický odboj a jeho řízení (ext.) 4 44 Odborná exkurze (MO; GŠ; Velitelství sil; útvary a 32 10

13 zařízení; JE Dukovany) 45 Odborná exkurze zahraničí (strategické a operační 24 velitelství) 46 Cvičení plánování operací (NATO/EU) 42 Celkem: Studijní literatura Základní: ŠEDIVÝ, J. Válka: rámec proanalýzu. Dostupné na ( ). 18 s. NOVOTNÝ, K. Základy vojenské vědy. Vyškov: VVŠ PV, ISBN S. Kolektiv autorů. Použití ozbrojených sil v operacích. Studijní text. Brno: UO, FEM, 2012 Kolektiv autorů. Základy vojenských operací. Studijní text. Brno: UO, FEM, 2011 DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů. Praha 2003 EICHLER, J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: AVIS 2006 EICHLER, J.: Terorismus a války na počátku 21. století. Praha: Karolinum 2007 FIALA, P., PITROVÁ, M.: Evropská unie. Brno: CDK 2003 FUCHS, J.: Mezinárodní humanitární právo. Praha: AVIS 2007 GALATÍK, V. a kol: Vojenská strategie. Praha: AVIS 2008 GALATÍK, V. a kol: Principy obrany ČR Brno: UO 2008 HOLLIS, M. - SMITH, S.: Teorie mezinárodních vztahů. Brno: CDK 2000 JANOŠEC, J. a kolektiv: Bezpečnost a obrana České republiky Praha: AVIS 2005 KREJČÍ, O.: Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe 1993 KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha: Ekopress 2007 KŘÍŢ, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Brno: MPU 2007 KŘÍŢ, Z.: Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy. Praha: AVIS 1998 PITROVÁ, M.: Institucionální struktura Evropské unie. Brno: MU 2000 ŘEHÁK, D. a kolektiv: Vybrané aspekty soudobého terorismu. Praha: AVIS 2008 WAISOVÁ, Š.: Bezpečnost: Vývoj a proměny konceptu. Plzeň 2005 ZEMAN, P. a kol.: Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: UO 2003 Bezpečnostní strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Bílá kniha o obraně

14 A Secure Europe in a Better World : European Security Strategy. Bruxelles/Brussels : High Representative for CSFP Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o zaloţení Evropské unie. Bruxelles/Brussels 2007 Strategická koncepce NATO schválená nejvyššími představiteli států a vlád účastnících se jednání Severoatlantické rady ve Washingtonu D.C. ve dnech 23. a 24. dubna 1999 Strategic Concept for the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation. Adopted by Heads of State and Government in Lisbon KUBEŠA, Milan; KRČMÁŘ, Miroslav; PIKNER, Ivo. Nová poslání NATO vyžadují nové schopnosti. Vojenské rozhledy (Czech Military Review), 2011, sv. 20(52), č. 1/2011, s ISSN NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement' - Analysis and Recommendations of the Group of Experts on a New Strategic Concept for NATO Severoatlantická smlouva ( Washingtonská smlouva ) ze dne 4. dubna 1949 Charta Organizace spojených národů SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 2, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s ISSN SPIŠÁK, Ján. O strategii a operacích stručný exkurz do historie vojenství. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 1, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie tvorby operačního schématu. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2013, 104 s. ISBN KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno : Univerzity obrany, 2011, 125 s. ISBN KUBEŠA, Milan. Soudobé pohledy na vojenské klamání. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2011, sv. 20(52), č. 3/2011, s ISSN Zákon č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady ze dne 8. ledna 1969 zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění změn a doplnění Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ze dne 22. dubna 1998, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky ze dne 14. září 1999, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ze dne 14. září 1999, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ze dne 28. června 2000, ve znění pozdějších předpisů. 12

15 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ze dne 28. června 2000, ve znění pozdějších předpisů. Doporučená: BRZEZINSKI, Z.: Velká šachovnice. Praha: Mladá fronta 1999 BUCHANAN, P.J.: Smrt západu. Praha: Mladá fronta 2004 MAJER, M et al. (ed): Panoráma globálného bezpečnostného prostredia Bratislava: CENAA 2010 Obrana a strategie (www.defenceandstrategy.eu). SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie těžiště v podmínkách války proti mezinárodnímu terorismu. Vojenské rozhledy 2/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Combined Joint Exercise (CJEX) 09 COMBINED DESTINY poznatky a zkušenosti. Vojenské rozhledy 1/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění v Armádě České republiky a vize jeho rozvoje. Obrana a strategie 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění: teorie pro praxi. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 4, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Doktrína AČR nové aspekty operačního umění. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 4, s ISSN KUBEŠA, Milan. K budoucnosti armád v integrované Evropě. In: Příprava a vedení operací zkušenosti z použití vojsk. Brno: Univerzita obrany, 2009, s ISBN KUBEŠA, Milan. Evropská armáda utopie, nebo reálná budoucnost?.. aneb společné ozbrojené síly EU jinak. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 2, s ISSN

16 KUBEŠA, Milan. K vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a poznámka k pojmu "bezpečnostní prostředí". In: Bezpečnostní a vojenská strategie. Brno: Univerzita obrany, 2008, s ISBN Frekventantům předmětu je při jeho zahájení distribuováno DVD se souborem aktuálních dokumentů a doplňujících studijních materiálů. POKROČILÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ STUDIA Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Předmět Pokročilá bezpečnostní a obranná studia má za cíl rozšířit u jeho absolventa všeobecný rozhled a prohloubit jeho znalosti z oblasti bezpečnostních studií a mezinárodních vztahů, rozvíjet jeho kritické myšlení, analytické schopnosti a dovednosti tak, aby byl schopen orientovat se ve společenském, politickém a mezinárodním kontextu zajišťování bezpečnosti a obrany státu a přijímat kvalifikované rozhodnutí na strategické úrovni řízení. Pokročilá bezpečnostní a obranná studia jsou zaměřena na detailnější seznámení s teorií mezinárodní bezpečnosti, bezpečnostní a obrannou politiku ČR, NATO a EU, aktuálními koncepty přístupů k řešení bezpečnostních krizí. Dále je obsahem studia teorie a praxe zajištění bezpečnosti a obrany státu. Návaznost předmětu Předmět navazuje na předmět Strategické řízení a obranné plánování. Je rozvíjen a podporován praxemi a stážemi v rámci služebních cest a návštěv institucí a zařízení ČR, NATO a EU. Na výuce v rámci předmětu se podílí kromě externistů také CBVSS, K109 a RUO. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob zakončení Počet hodin Test Individuální Př Se Cv SP/SkP Celkem prezentace Písemná práce Celkem (praxe)

17 Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Bezpečnostní studia Obsah 15 1 Úvod do studia předmětu Česká bezpečnostní terminologie Bezpečnost a přístupy k jejímu zkoumání Bezpečnostní a obranná politika státu Modely chování a přístupy k zajišťování bezpečnosti státu 6 Teorie a systém mezinárodních vztahů Národní (bezpečnostní) zájmy a role ozbrojených sil Ozbrojený konflikt a válka Ozbrojené konflikty a média Celkem: Blok (2): Mezinárodní bezpečnostní politika Obsah 10 Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí Vývoj a stav současné kolektivní bezpečnosti a bezpečnostní architektury a pozice ČR Vývoj, postavení, struktury a aktivity OSN v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity OBSE v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity NATO v oblasti bezpečnosti Strategická koncepce NATO Smart Defence&ConnectedForcesInitiative Vývoj, postavení, struktury a aktivity EU v oblasti bezpečnosti Bezpečnostní strategie EU Pooling&Sharing Mezinárodní kontrolní a bezpečnostní režimy Vybrané aspekty vývoje mezinárodního práva Bezpečnostní politika vybraných států (USA, RF, ČLR, VB, FR) Regionální konflikty (Izrael, Írán, Irák, Kavkaz, Balkán) Celkem: Blok (3): Bezpečnost a obrana ČR Obsah 24 Vývoj bezpečnostní politiky do roku Bezpečnostní a obranná politika ČR Bezpečnostní systém ČR - strategická úroveň Bezpečnostní strategie ČR Obranná strategie ČR

18 29 Koncepce zahraniční politiky ČR Česká společnost a její vztah k zajišťování bezpečnosti a ozbrojeným silám Praxe (ÚV ČR, MZV ČR, VKP aj.) Vyhodnocení předmětu Celkem: Studijní literatura Základní: BARTHOLOMEES, J. Boone. U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy. Carlile, Dostupné z: Bezpečná Evropa v lepším světě: Evropská bezpečnostní strategie Dostupné z: pdf Bezpečnostní strategie České republiky Dostupné z: Bílá kniha o obraně Dostupné z: DUNNE, Tim a Brian SCHMIDT. Realism. The Globalisation of World Politics: An introduction to international relations. Oxford: Oxford University Press, 2011, s ISBN Dostupné z: Global Trends 2030: Alternative Worlds a publication of the National Intelligence Council Dostupné z: HENIUS, Jakob. MACDONALD, Leone, Jacopo. Smart Defense: A Critical Appraisal. NDC Rome Dostupné z: KOLÍN, Vilém. The Role of War in International Politics. Obrana a strategie. 2006, č. 1. Dostupné z: Koncepce zahraniční politiky ČR Dostupné z: MULLIN, Jon. Pooling and sharing is an art not a science. European Defence Matters. May - July 2012, č. 1. Dostupné z: Obranná strategie České republiky Dostupné z: POKŠTEFL, Josef. Meze použití síly v současné etapě mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy. 1967, č. 3. Dostupné z: PRESS AND PUBLIC INFORMATION SECTION OSCE. OSCE Handbook: The Organization for Security and Co-operation in Europe Dostupné z: 16

19 RAŠEK, Antonín. Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky: východisko pro modernizaci bezpečnostního systému. Vojenské rozhledy. 2012, č. 1. Dostupné z: SIPRI Yearbook Dostupné z: SOUČEK, Vladimír, Staňová EVA, MACHOVÁ a Benedikt VANGELI. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a vybrané kapitoly krizového řízení Dostupné z: Strategická koncepce NATO Dostupné z: TUČEK, Filip. The European Union as Security Actor of a New Type. Saarbrűcken: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN TŮMA, Miroslav, Josef JANOŠEC a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky ( ). Praha, Dostupné z: WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. 2004, č. 3. Dostupné z: Washingtonská smlouva. Washington, WOOLF, Amy et al. Arms Control and Nonproliferation, CRS Report for Congress Dostupné z: ZEMAN, Petr et al. Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno, ISBN Doporučená: BALABÁN, Miloš, Antonín RAŠEK a Libor STEJSKAL. The Extended Concept of Security and the Czech Security Practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, č. 2. Dostupné z: BALABÁN, Miloš et al. Proces prioritizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky. Obrana a strategie. 2012, č. 1. Dostupné z: BECKMAN, Robert a Dagmar BUTTE. Introduction to International Law. The International Law Students Association. Dostupné z: Bezpečnostní politika. In: MZV ČR Dostupné z: html DITRYCH, Ondřej. Mezi Hobbesem a Kantem: K diskusi o povaze mezinárodního řádu Glosy.info. Dostupné z: 17

20 Dlouhodobá vize resortu MO. In: MO ČR Dostupné z: u%20mo.pdf DUŘPEKTOVÁ, Eva a Zdeněk KŘÍŽ. Jus in bello a operace Irácká svoboda. Obrana a strategie. 2010, č. 1. Dostupné z EICHLER, Jan. Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství. 2012, LXI, č. 3, s EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha ISBN FRANK, Libor, STOJAR, Richard. Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí: Implikace pro ozbrojené síly. Brno: Univerzita obrany, FRANK, Libor. Bezpečnostní politika a bezpečnostní strategie státu. LUKÁŠ, Luděk et al. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín, ISBN FRANK, Libor. Bezpečnostní studia. LUKÁŠ, Luděk et al. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. Zlín, ISBN GANGALE, Thomas. Alliance Theory: Balancing, Bandwagoning, and Detente. San Francisco, Dostupné z: JANOŠEC, Josef. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii. In: Krizový management Dostupné z: Joint Operating Environment Suffolk, Dostupné z: KARAGANOV, Sergei a Timofei BORDACHEV. Towards a new Euro-Atlantic Security Architecture Dostupné z: LAŠANDOVÁ, Alexandra. Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systéme. E-polis.cz, Dostupné z: robert-gilpin-teoria-vojny-o-hegemoniu-v-medzinarodnom-systeme.html LUDVÍK, Jan a Luděk MORAVEC. Co je to strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v bezpečnostní strategii České republiky. Obrana a strategie. 2011, č. 1. Dostupné z: MOLLING, Christian. Pooling und Sharing in EU und NATO. SWP-Aktuell. 2012, č. 25. Dostupné z: MORGENTHAU, Hans J. Six Principles of Political Realism. New York, Dostupné z: NATO 2020: assured security; dynamic engagement. Analysis and recommendations of the group of experts on a new strategic concept for NATO. Brusel, Dostupné z: NATO HQ. Smart Defence. Dostupné z: 18

PERSPEKTIVY KONCEPCE OPERACÍ ZALOŽENÉ NA ÚČINCÍCH A JEJÍ VZTAH KE KOMPLEXNÍM PŘÍSTUPŮM K ŘEŠENÍ KRIZÍ

PERSPEKTIVY KONCEPCE OPERACÍ ZALOŽENÉ NA ÚČINCÍCH A JEJÍ VZTAH KE KOMPLEXNÍM PŘÍSTUPŮM K ŘEŠENÍ KRIZÍ Received: 9 March 2010 Accepted: 9 April 2010 Published online: 15 June 2010 Available on WWW: www.defenceandstrategy.eu DOI: doi:10.3849/1802-7199.10.2010.01.005-019 PERSPEKTIVY KONCEPCE OPERACÍ ZALOŽENÉ

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Úvodní slovo DOKTRÍNY. Vážení čtenáři,

Úvodní slovo DOKTRÍNY. Vážení čtenáři, DOKTRÍNY 1/2010 Perspektivy operací založených na účincích a jejich vztah ke komplexním přístupům k řešení krizí Využití procesu získávání poznatků a využívání zkušeností (Lessons Learned) v misi Poznatky

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2009 1 UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

R O Č E N K A 2005. Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005

R O Č E N K A 2005. Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005 U NI V E R Z I T A O B R A N Y R O Č E N K A 2005 Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005 Brno 2006 ROČENKA 2005 obsahuje

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT U N I V E R Z I T A O B R A N Y Fakulta ekonomiky a managementu Katedra řízení lidských zdrojů KOGNITIVNÍ MANAGEMENT Kompetence manažera pro krizový management v bezpečnostním prostředí Studijní text pro

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-41-L/01 GASTRONOMIE 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více