ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU"

Transkript

1

2

3 UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/ Příloha č. 1 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: generálmajor Ing. MIROSLAV ŽIŽKA první zástupce náčelníka Generálního štábu S c h v a l u j i: Ing. FRANTIŠEK MIČÁNEK ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Dne: ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU BRNO 2014

4 1. STUDIJNÍ PLÁN Studijní program CŽV: Kurz generálního štábu Typ kurzu: kariérní Forma studia: prezenční / kombinovaná Délka studia: 1 semestr / 2 semestry Kód kvalifikačního předpokladu: 07 Poskytovatel: UO, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií (CBVSS) Kapacitní schopnosti: 25 prezenční, 25 kombinovaná Podmínky přijetí: Magisterské vzdělání; STANAG AJ (3,3,3,3) kurz pro vyšší důstojníky; osvědčení NBÚ Tajné ; hodnost podplukovník, Rámcové rozdělení časového fondu na výuku Na výuku 1 Délka studia Hodin 2 Záloha Celkem 6 měsíců Rozdělení časového fondu je orientační. Přesný počet hodin je přidělen v závislosti na podmínkách konkrétního kalendářního roku 2 Počítáno jako vyučovací hodina v délce 45 minut 3 Záloha je určena pro organizaci zahájení a ukončení studijního programu. 2

5 Rámcové rozdělení časového fondu na předměty Poř. číslo PŘEDMĚT BLOK Katedra (skupina) Celkem hodin na předmět Přednášky Semináře, cvičení, / Samostatná (skupinová) práce Examinace 1. Vojenské umění CBVSS /48 KZ Pokročilá obranná a bezpečnostní studia Strategické řízení a obranné plánování CBVSS /42 KZ CBVSS /34 KZ 4. Leadership K /16 KZ 5 Závěrečná písemná práce CBVSS 70 0/70 Obhajoba Celkem /202 Ověření a hodnocení studijních výsledků Ověření a hodnocení studijních výsledků ve studijním programu celoživotního vzdělávání je prováděno v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany, Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity obrany a Směrnicí ředitele CBVSS k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity obrany. Hlavními formami kontroly studia jsou konzultace, semináře, zpracování samostatných a týmových projektů. Každý účastník kurzu je v průběhu studia hodnocen ve studijních předmětech vojenské umění, leadership, pokročilá obranná a bezpečnostní studia a strategické řízení a obranné plánování. Hodnoceni jsou za semináře, samostatné a skupinové práce a testy v jednotlivých blocích a samostatných cvičeních. Z těchto hodnocení bloků a samostatných cvičení se stanovuje známka za předmět. Účastníci kurzu zpracovávají závěrečnou práci, kterou obhajují před komisí ustanovenou Náčelníkem Generálního štábu AČR. Celkové hodnocení za studijní program se stanovuje z hodnocení za jednotlivé předměty a hodnocení obhajoby závěrečné práce. 3

6 2. PROFIL ABSOLVENTA Určení kurzu Kurz je určen pro vyšší důstojníky v hodnosti podplukovníka majících předpoklady pro zastávání velitelských a řídících funkcí s požadovaným nejvyšším vojenským vzděláním poskytovaným na národní úrovni. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Připravit důstojníka na výkon: - velitelských funkcí na stupni brigáda, pluk, křídlo, - řídících funkcí na stupních komponent sil, agentura, Generální štáb, - řídících a štábních funkcí v národních zastoupeních a v mezinárodních štábech NATO/EU/OBSE/OSN. Cíl studijního programu Připravit důstojníka manažera na vyšší a vrcholové úrovni řízení - se všeobecným rozhledem, tvůrčím myšlením, analytickými schopnostmi a dovednostmi, včetně schopnosti rozhodovat a orientovat se v současném společensko-politickém a vojenském dění v národním i mezinárodním prostředí. Absolvent získá dovednosti v oblasti strategického řízení, přípravy a zajištění bezpečnosti a obrany státu a schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit proces výstavby a rozvoje OS. Důraz je položen na rozvoj kompetencí, nezbytných k úspěšnému strategickému velení a řízení vojenským organizačním celkům při řešení otázek bezpečnosti a obrany státu jako celku. Vstupní podmínky Do kurzu mohou být vysláni důstojníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v hodnosti podplukovníka se znalostí anglického jazyka na úrovni minimálně STANAG 3,3,3,3 a kteří jsou oprávněni seznamovat se s utajovanými informacemi charakteru minimálně TAJNÉ. Důstojníci musí být absolventy kurzu pro vyšší důstojníky nebo jeho zahraničního ekvivalentu. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Studia se mohou účastnit i příslušníci ozbrojených sil jiných států na základě podmínek a předpokladů, vymezených smlouvami mezi Ministerstvem obrany ČR a ministerstvy obrany daného státu. Absolvent získá způsobilost: - plánovat, organizovat a řídit operace v souladu s principy vedení operací a válek, - provádět hodnocení strategického prostředí, - postupovat dle rozhodovacího a plánovacího procesu na operační a strategické úrovni v souladu se standardy, - řídit řešení krizových situací při zajišťování obrany státu. - velet na stupni brigáda, pluk, křídlo a jejich ekvivalentech, - řídit na stupni odboru komponentu sil a Generálním štábu, - řídit, vést a mentorovat přímé podřízené na daném stupni velení a řízení, - budovat a řídit ad-hoc týmy vytvářené na mezirezortní a mezinárodní úrovni. - detailněji porozumět mechanismům tvorby a výkonu bezpečnostní a obranné politiky státu, - orientovat se v informacích o současném mezinárodněpolitickém dění, 4

7 - zařadit informace týkající bezpečnosti a obrany státu a jeho ozbrojených sil do širšího politického rámce, - formulovat závěry z obecného vývoje současného bezpečnostního prostředí a hodnotit jejich dopady na bezpečnostní a obrannou politiku státu (strategická úroveň), - kriticky pracovat s informacemi. Samostatně řídit zpracování základních strategických dokumentů, jejich implementaci a koordinaci v rámci obranného plánování na základě široce strukturovaného zadání: - pro formulaci strategických a koncepčních otázek, - při přípravě a tvorbě strategických analytických dokumentů, při tvorbě základních strategických řídících dokumentů, - pro koncepční rozvoj schopností ozbrojených sil a jejich složek, - pro zpracování analyticko-syntetických dokumentů pro strategické rozhodování v souladu s teorií managementu a principy řízení ozbrojených sil. Koordinovat a řídit činnost společných, odborných a specifických týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky: - při provádění procesních analýz, identifikaci, popisu, hodnocení a optimalizaci oblastí procesů a skupin procesů řízení, - při identifikování, vyhodnocení a řízení rizik oblastí a skupin procesů rozvoje při přípravě a tvorbě materiálů pro specifické operační koncepce a koncepce výstavby ozbrojených sil, - při tvorbě podkladových analytických a koncepčních dokumentů rozvoje schopností a hodnocení schopností OS. Rozpracovávat a vyhodnocovat soustavy cílů rozvoje ozbrojených sil v rámci obranného plánování v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování. Absolvent získá znalosti: - dějin vojenského umění s důrazem na vojenskou strategii a souvislosti s operačním uměním, - vojenského umění jako součásti vojenské vědy, - soudobých národních a spojeneckých vojensko-strategických koncepcí, - soudobého operačního umění uplatňovaného na národní strategické úrovni a ve štábech NATO a EU, - plánování operací NATO a EU na operační a strategické úrovni, - plánování operací na SOC AČR, - podpory a zabezpečení v operacích, - komplexního přístupu při přípravě a vedení operací, - teorie a právních norem krizového řízení státní správy a samosprávy, - procesů plánování a řízení krizových situací na národní a mezinárodní úrovni, - ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů operační a strategické úrovně. - teorie jednání, vyjednávání a hledání konsensu, - stylů vedení lidí na strategické úrovni, - vztahu morálky a strategického řízení, - vztahu strategického řízení a kultury organizace, - vztahu etiky a strategického řízení, - teorie mentorování, - teorie vztahu armády a občanské společnosti, - komunikace na strategické úrovni v mezirezortním a mezinárodním prostředí. - bezpečnostní terminologie, - širšího rámce současných teoretických přístupů ke zkoumání bezpečnosti, - teoretických východisek tvorby a provádění bezpečnostní a obranné politiky, 5

8 - národních (bezpečnostních) zájmů a jejich významu pro koncipování a provádění bezpečnostní a obranné politiky státu, - klíčových politických, sociálních, ekonomických a dalších faktorů, jevech a trendech bezpečnostního prostředí, které ovlivňují proces a podobu současného i budoucího zajišťování bezpečnosti a obrany státu a působení jeho ozbrojených sil, - příčin, průběhu, řešení, důsledků a mediální prezentace vybraných ozbrojených konfliktů a bezpečnostních krizí, - charakteru a fungování mezinárodní bezpečnostní architektury se zaměřením na oblast prevence a řešení ozbrojených konfliktů a bezpečnostních krizí, - aktuální problematiky institucionálního ukotvení České republiky v evropské bezpečnostní architektuře a rozšířené charakteristiky vybraných mezinárodních bezpečnostních organizací, - bezpečnostní a obranné politiky NATO a EU, - bezpečnostní a obranné politiky vybraných států, - historického i současného vývoje bezpečnostní a obranné politiky Československa a ČR, - legislativních, institucionálních, kompetenčních a funkčních charakteristik vrcholové části bezpečnostního systému ČR, - geneze a obsahu strategických a koncepčních dokumentů ČR a vybraných dokumentů OSN, NATO a EU z oblasti obrany a bezpečnosti, - aktuálních otázek vývoje a postavení ozbrojených sil v politickém systému ČR a geneze postojů politických aktérů i společnosti k ozbrojeným silám. - teorie strategického řízení a moderních metod na podporu rozhodování, - o struktuře obsahu a poslání strategických, a koncepčních dokumentů v souladu s teorií strategického řízení a moderním členěním OS, - o principech, zásadách a aplikaci nástrojů strategického řízení, - metody řízení pomocí cílů a procesního přístupu k řízení, - metod řízení pomocí cílů a procesního přístupu k řízení, forem, metod a nástrojů strategické analýzy, - specializované a podrobné znalosti teorie tvorby koncepcí předmět koncepcí, východiscích a etapách tvorby koncepcí a jejich rozsahu, - v oblasti obranného plánování s vazbou na tvorbu, plánování a hodnocení schopností OS, způsobu plánování lidských, materiálních a finančních zdrojů v procesu obranného plánování. Absolvent získá dovednosti: - analyzovat politicko-vojenské, strategické, koncepční a doktrinální dokumenty a vyvozovat z nich odpovídající závěry, - řídit zpracování operačních a strategických dokumentů, - prezentovat a obhajovat své závěry a doporučení v širších souvislostech vojenské strategie a operačního umění, - aplikovat ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů operační a strategické úrovně, - aplikovat principy vojenského umění a principy plánování v podmínkách NATO, EU a AČR s důrazem na rozhodovací procesy, - vytvářet úkolová uskupení na základě požadavků a reálných schopností složek OS ČR a vytvářet koncepty jejich praktického operačního použití, - formulovat, prezentovat a implementovat opatření k řešení krizových situací na rezortní a mezirezortní úrovni, 6

9 - řešit dílčí úkoly plánování krizových situací na rezortní, mezirezortní a mezinárodní úrovni, - orientovat se v národních a mezinárodních právních a doktrinálních normách řešení krizových situací. - jednat, vyjednávat a dosahovat konsensu na mezirezortní a mezinárodní úrovni, - aplikovat styly vedení lidí na strategické úrovni v mezirezortním a mezinárodním prostředí, - formulovat a implementovat morální kodexy ve velkých organizacích, - vyhodnocovat, formulovat a implementovat kulturní prostředí ve velkých organizacích, - formulovat a implementovat etické hodnoty ve velkých organizacích, - aplikovat a prosazuje vize ve velkých organizacích, - mentoruje profesní rozvoj přímých podřízených, - analyzovat a v praxi brát v úvahu poznatky o vztazích mezi armádou a občanskou společností, - srozumitelně a přesvědčivě prezentovat vlastní poznatky, myšlenky a názory. - samostatně provádět analýzu mezinárodněpolitického dění a jeho dopadů na strategické rozhodování v oblasti bezpečnostní a obranné politiky, - individuálně zpracovávat a prezentovat odborný problém z předmětné oblasti. Využívat odborné znalosti řešení praktických problémů: - při řízení vojenských systémů strategické a operační úrovně, - při tvorbě strategických analytických dokumentů, - při řízení, plánování a hodnocení schopností na strategickém stupni řízení. Vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro: - identifikaci, hodnocení, popisu a optimalizaci oblastí procesů a skupiny procesů řízení včetně provádění procesní analýzy, - provedení strategické analýzy (SWOT). Řídit a provádět strategické manažerské postupy: - řízení pomocí cílů v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů při definování, rozpracování a vyhodnocování soustavy cílů v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování v rezortu MO, - pro analýzu široce strukturovaných problémů a tvorbu variant, hodnocení a stanovení vah kritérií, hodnocení variant, řízení rizik v rozsahu potřebném pro řešení praktických široce strukturovaných problémů rozhodování. Srozumitelně a přesvědčivě formulovat a sdělovat informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení při formulaci cílů třetí úrovně včetně jejich ukazatelů pro hodnocení. 7

10 3. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ VOJENSKÉ UMĚNÍ Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Vojenské umění je zaměřeno na oblast vojenské strategie a operačního umění s důrazem na pochopení dějinných souvislostí a zkušeností z ozbrojených konfliktů a na osvojení si hlavních principů a zásad vojenského umění. Rozvíjí úroveň poznání teorie vojenské strategie, plánování tažení a vojenských operací a krizového řízení na strategické a operační úrovni. Návaznost předmětu Navazuje na předmět Pokročilá obranná a bezpečnostní studia a využívá poznatky získané studiem předmětů Strategické řízení a obranné plánování a Leadership. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob Počet hodin zakončení Klasifikovaný zápočet Př Se Cv SP/SkP Celkem Obhajoba písemné práce Celkem /56(Pxe) Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Úvod do vojenského umění Obsah - problematika 8 1 Vojenství a jeho determinanty, teorie války 4 2 Vojenská věda a teorie vojenského umění Celkem: Blok (2): Vojenská strategie Obsah - problematika 3 Historický vývoj vojenské strategie, soudobá teorie vojenské strategie 4 Charakter ozbrojených konfliktů na počátku 21. století 5 Plán obrany ČR (ext.) 6 Systému velení NATO/EU a kompetence orgánů 7 Koncepce použití ozbrojených sil ČR 8 Strategie boje proti terorismu 4

11 9 Povstalectví a protipovstalecký boj Celkem: Blok (3): Krizové řízení Obsah - problematika 10 Krizové řízení v NATO Proces krizového plánování a řízení v NATO, NATO Crisis Response Systém (NCRC) (ext.) 11 Krizové řízení v EU Krizové řízení EU jako součást společné zahraniční a bezpečností politiky (European Security and Defence Policy- ESDP). Úloha orgánů krizového řízení (SITCEN EU, Výbor pro civilní aspekty krizového řízení Committee for Civilian Aspects of Crisis Management - CivCom) (ext.) 12 Krizové řízení v České republice Systém krizového plánování a krizového řízení ve státní správě a samosprávě, orgány krizového řízení státu a jejich vazby na resort obrany 13 Krizové řízení v ozbrojených silách ČR. Východiska pro použití OS ČR při řešení krizových situací. Použití AČR v operacích pod národním velením. Organizace řízení a velení. 14 Případová studie s cílem procvičit se v aplikaci teoretických poznatků a praktických zkušeností. Téma: Vyčlenění a zasazení sil a prostředků AČR při řešení krizové situace nebojového charakteru na území státu Celkem: Blok (4): Operační umění Obsah - problematika 15 Vývoj operační teorie historické příklady 1 16 Operační umění současnosti, vazby a souvislosti s operační úrovní 17 Charakteristika strategického a operačního prostředí. 1 Prognóza požadavků na schopnosti ozbrojených sil v operacích. 18 Aplikace operačního umění v praxi: Zkušenosti velitelů z průběhu operací AČR.(ext.) 19 Doktrinální typologie a charakteristika soudobých operací 20 Společné (operační) funkce, prvky a způsoby jejich zajištění v operacích Zásady použití pozemních sil v operacích (ext.) 22 Zásady použití vzdušných sil v operacích (ext.) Celkem:

12 Blok (5): Plánování operací na strategickém a operačním stupni Obsah - problematika 23 Charakteristika, obsah a podstata velení a řízení (C2) 2 24 Systém velení a řízení 2 25 Komplexní přístup k operacím (Comprehensive Approach) 2 26 Plánování operací na strategickém a operačním stupni fáze (kroky) plánovacího procesu (NATO/EU) (ext.) 4 27 Zvláštnosti plánování a řízení operací SOCem MO (ext.) Celkem: Blok (6): Zabezpečení a podpora v operacích Obsah - problematika 28 Místo, úloha a úkoly VZ ČR v oblasti obrany a bezpečnosti (ext.) 29 Vojenské zpravodajství, zpravodajský cyklus, zpravodajská příprava prostoru operace (ext.) 30 Zásady elektronického boje ve společných operacích (ext.) 31 Zásady zabezpečení velení a řízení, KIS ve společných operacích (ext.) 32 Zásady použití dělostřelectva ve společných operacích (ext.) 33 Zásady použití PVO ve společných operacích (ext.) 34 Zásady policejní podpory ve společných operacích (ext.) 35 Zásady logistické podpory ve společných operacích (ext.) 36 Zásady ženijního zabezpečení ve společných operacích (ext.) 37 Zásady chemického zabezpečení ve společných operacích (ext.) 38 Zásady geografického a hydro-meteorologického zabezpečení ve společných operacích (ext.) 39 Strategické a operační přesuny 40 Zásady zdravotnického zabezpečení ve společných operacích (ext.) 41 Zásady podpory hostitelskou zemí ve společných operacích (ext.) Celkem: Blok (7): Podpůrná tématika Obsah - problematika 42 Strategie obrany ČR ve 30. létech 20. Století (ext.) 4 43 Protifašistický odboj a jeho řízení (ext.) 4 44 Odborná exkurze (MO; GŠ; Velitelství sil; útvary a 32 10

13 zařízení; JE Dukovany) 45 Odborná exkurze zahraničí (strategické a operační 24 velitelství) 46 Cvičení plánování operací (NATO/EU) 42 Celkem: Studijní literatura Základní: ŠEDIVÝ, J. Válka: rámec proanalýzu. Dostupné na ( ). 18 s. NOVOTNÝ, K. Základy vojenské vědy. Vyškov: VVŠ PV, ISBN S. Kolektiv autorů. Použití ozbrojených sil v operacích. Studijní text. Brno: UO, FEM, 2012 Kolektiv autorů. Základy vojenských operací. Studijní text. Brno: UO, FEM, 2011 DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů. Praha 2003 EICHLER, J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: AVIS 2006 EICHLER, J.: Terorismus a války na počátku 21. století. Praha: Karolinum 2007 FIALA, P., PITROVÁ, M.: Evropská unie. Brno: CDK 2003 FUCHS, J.: Mezinárodní humanitární právo. Praha: AVIS 2007 GALATÍK, V. a kol: Vojenská strategie. Praha: AVIS 2008 GALATÍK, V. a kol: Principy obrany ČR Brno: UO 2008 HOLLIS, M. - SMITH, S.: Teorie mezinárodních vztahů. Brno: CDK 2000 JANOŠEC, J. a kolektiv: Bezpečnost a obrana České republiky Praha: AVIS 2005 KREJČÍ, O.: Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe 1993 KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha: Ekopress 2007 KŘÍŢ, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Brno: MPU 2007 KŘÍŢ, Z.: Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy. Praha: AVIS 1998 PITROVÁ, M.: Institucionální struktura Evropské unie. Brno: MU 2000 ŘEHÁK, D. a kolektiv: Vybrané aspekty soudobého terorismu. Praha: AVIS 2008 WAISOVÁ, Š.: Bezpečnost: Vývoj a proměny konceptu. Plzeň 2005 ZEMAN, P. a kol.: Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: UO 2003 Bezpečnostní strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Bílá kniha o obraně

14 A Secure Europe in a Better World : European Security Strategy. Bruxelles/Brussels : High Representative for CSFP Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o zaloţení Evropské unie. Bruxelles/Brussels 2007 Strategická koncepce NATO schválená nejvyššími představiteli států a vlád účastnících se jednání Severoatlantické rady ve Washingtonu D.C. ve dnech 23. a 24. dubna 1999 Strategic Concept for the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation. Adopted by Heads of State and Government in Lisbon KUBEŠA, Milan; KRČMÁŘ, Miroslav; PIKNER, Ivo. Nová poslání NATO vyžadují nové schopnosti. Vojenské rozhledy (Czech Military Review), 2011, sv. 20(52), č. 1/2011, s ISSN NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement' - Analysis and Recommendations of the Group of Experts on a New Strategic Concept for NATO Severoatlantická smlouva ( Washingtonská smlouva ) ze dne 4. dubna 1949 Charta Organizace spojených národů SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 2, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s ISSN SPIŠÁK, Ján. O strategii a operacích stručný exkurz do historie vojenství. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 1, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie tvorby operačního schématu. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2013, 104 s. ISBN KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno : Univerzity obrany, 2011, 125 s. ISBN KUBEŠA, Milan. Soudobé pohledy na vojenské klamání. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2011, sv. 20(52), č. 3/2011, s ISSN Zákon č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady ze dne 8. ledna 1969 zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění změn a doplnění Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ze dne 22. dubna 1998, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky ze dne 14. září 1999, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ze dne 14. září 1999, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ze dne 28. června 2000, ve znění pozdějších předpisů. 12

15 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ze dne 28. června 2000, ve znění pozdějších předpisů. Doporučená: BRZEZINSKI, Z.: Velká šachovnice. Praha: Mladá fronta 1999 BUCHANAN, P.J.: Smrt západu. Praha: Mladá fronta 2004 MAJER, M et al. (ed): Panoráma globálného bezpečnostného prostredia Bratislava: CENAA 2010 Obrana a strategie (www.defenceandstrategy.eu). SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie těžiště v podmínkách války proti mezinárodnímu terorismu. Vojenské rozhledy 2/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Combined Joint Exercise (CJEX) 09 COMBINED DESTINY poznatky a zkušenosti. Vojenské rozhledy 1/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění v Armádě České republiky a vize jeho rozvoje. Obrana a strategie 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění: teorie pro praxi. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 4, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Doktrína AČR nové aspekty operačního umění. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 4, s ISSN KUBEŠA, Milan. K budoucnosti armád v integrované Evropě. In: Příprava a vedení operací zkušenosti z použití vojsk. Brno: Univerzita obrany, 2009, s ISBN KUBEŠA, Milan. Evropská armáda utopie, nebo reálná budoucnost?.. aneb společné ozbrojené síly EU jinak. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 2, s ISSN

16 KUBEŠA, Milan. K vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a poznámka k pojmu "bezpečnostní prostředí". In: Bezpečnostní a vojenská strategie. Brno: Univerzita obrany, 2008, s ISBN Frekventantům předmětu je při jeho zahájení distribuováno DVD se souborem aktuálních dokumentů a doplňujících studijních materiálů. POKROČILÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ STUDIA Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Předmět Pokročilá bezpečnostní a obranná studia má za cíl rozšířit u jeho absolventa všeobecný rozhled a prohloubit jeho znalosti z oblasti bezpečnostních studií a mezinárodních vztahů, rozvíjet jeho kritické myšlení, analytické schopnosti a dovednosti tak, aby byl schopen orientovat se ve společenském, politickém a mezinárodním kontextu zajišťování bezpečnosti a obrany státu a přijímat kvalifikované rozhodnutí na strategické úrovni řízení. Pokročilá bezpečnostní a obranná studia jsou zaměřena na detailnější seznámení s teorií mezinárodní bezpečnosti, bezpečnostní a obrannou politiku ČR, NATO a EU, aktuálními koncepty přístupů k řešení bezpečnostních krizí. Dále je obsahem studia teorie a praxe zajištění bezpečnosti a obrany státu. Návaznost předmětu Předmět navazuje na předmět Strategické řízení a obranné plánování. Je rozvíjen a podporován praxemi a stážemi v rámci služebních cest a návštěv institucí a zařízení ČR, NATO a EU. Na výuce v rámci předmětu se podílí kromě externistů také CBVSS, K109 a RUO. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob zakončení Počet hodin Test Individuální Př Se Cv SP/SkP Celkem prezentace Písemná práce Celkem (praxe)

17 Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Bezpečnostní studia Obsah 15 1 Úvod do studia předmětu Česká bezpečnostní terminologie Bezpečnost a přístupy k jejímu zkoumání Bezpečnostní a obranná politika státu Modely chování a přístupy k zajišťování bezpečnosti státu 6 Teorie a systém mezinárodních vztahů Národní (bezpečnostní) zájmy a role ozbrojených sil Ozbrojený konflikt a válka Ozbrojené konflikty a média Celkem: Blok (2): Mezinárodní bezpečnostní politika Obsah 10 Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí Vývoj a stav současné kolektivní bezpečnosti a bezpečnostní architektury a pozice ČR Vývoj, postavení, struktury a aktivity OSN v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity OBSE v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity NATO v oblasti bezpečnosti Strategická koncepce NATO Smart Defence&ConnectedForcesInitiative Vývoj, postavení, struktury a aktivity EU v oblasti bezpečnosti Bezpečnostní strategie EU Pooling&Sharing Mezinárodní kontrolní a bezpečnostní režimy Vybrané aspekty vývoje mezinárodního práva Bezpečnostní politika vybraných států (USA, RF, ČLR, VB, FR) Regionální konflikty (Izrael, Írán, Irák, Kavkaz, Balkán) Celkem: Blok (3): Bezpečnost a obrana ČR Obsah 24 Vývoj bezpečnostní politiky do roku Bezpečnostní a obranná politika ČR Bezpečnostní systém ČR - strategická úroveň Bezpečnostní strategie ČR Obranná strategie ČR

18 29 Koncepce zahraniční politiky ČR Česká společnost a její vztah k zajišťování bezpečnosti a ozbrojeným silám Praxe (ÚV ČR, MZV ČR, VKP aj.) Vyhodnocení předmětu Celkem: Studijní literatura Základní: BARTHOLOMEES, J. Boone. U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy. Carlile, Dostupné z: Bezpečná Evropa v lepším světě: Evropská bezpečnostní strategie Dostupné z: pdf Bezpečnostní strategie České republiky Dostupné z: Bílá kniha o obraně Dostupné z: DUNNE, Tim a Brian SCHMIDT. Realism. The Globalisation of World Politics: An introduction to international relations. Oxford: Oxford University Press, 2011, s ISBN Dostupné z: Global Trends 2030: Alternative Worlds a publication of the National Intelligence Council Dostupné z: HENIUS, Jakob. MACDONALD, Leone, Jacopo. Smart Defense: A Critical Appraisal. NDC Rome Dostupné z: KOLÍN, Vilém. The Role of War in International Politics. Obrana a strategie. 2006, č. 1. Dostupné z: Koncepce zahraniční politiky ČR Dostupné z: MULLIN, Jon. Pooling and sharing is an art not a science. European Defence Matters. May - July 2012, č. 1. Dostupné z: Obranná strategie České republiky Dostupné z: POKŠTEFL, Josef. Meze použití síly v současné etapě mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy. 1967, č. 3. Dostupné z: PRESS AND PUBLIC INFORMATION SECTION OSCE. OSCE Handbook: The Organization for Security and Co-operation in Europe Dostupné z: 16

19 RAŠEK, Antonín. Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky: východisko pro modernizaci bezpečnostního systému. Vojenské rozhledy. 2012, č. 1. Dostupné z: SIPRI Yearbook Dostupné z: SOUČEK, Vladimír, Staňová EVA, MACHOVÁ a Benedikt VANGELI. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a vybrané kapitoly krizového řízení Dostupné z: Strategická koncepce NATO Dostupné z: TUČEK, Filip. The European Union as Security Actor of a New Type. Saarbrűcken: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN TŮMA, Miroslav, Josef JANOŠEC a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky ( ). Praha, Dostupné z: WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. 2004, č. 3. Dostupné z: Washingtonská smlouva. Washington, WOOLF, Amy et al. Arms Control and Nonproliferation, CRS Report for Congress Dostupné z: ZEMAN, Petr et al. Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno, ISBN Doporučená: BALABÁN, Miloš, Antonín RAŠEK a Libor STEJSKAL. The Extended Concept of Security and the Czech Security Practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, č. 2. Dostupné z: BALABÁN, Miloš et al. Proces prioritizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky. Obrana a strategie. 2012, č. 1. Dostupné z: BECKMAN, Robert a Dagmar BUTTE. Introduction to International Law. The International Law Students Association. Dostupné z: Bezpečnostní politika. In: MZV ČR Dostupné z: html DITRYCH, Ondřej. Mezi Hobbesem a Kantem: K diskusi o povaze mezinárodního řádu Glosy.info. Dostupné z: 17

20 Dlouhodobá vize resortu MO. In: MO ČR Dostupné z: u%20mo.pdf DUŘPEKTOVÁ, Eva a Zdeněk KŘÍŽ. Jus in bello a operace Irácká svoboda. Obrana a strategie. 2010, č. 1. Dostupné z EICHLER, Jan. Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství. 2012, LXI, č. 3, s EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha ISBN FRANK, Libor, STOJAR, Richard. Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí: Implikace pro ozbrojené síly. Brno: Univerzita obrany, FRANK, Libor. Bezpečnostní politika a bezpečnostní strategie státu. LUKÁŠ, Luděk et al. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín, ISBN FRANK, Libor. Bezpečnostní studia. LUKÁŠ, Luděk et al. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. Zlín, ISBN GANGALE, Thomas. Alliance Theory: Balancing, Bandwagoning, and Detente. San Francisco, Dostupné z: JANOŠEC, Josef. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii. In: Krizový management Dostupné z: Joint Operating Environment Suffolk, Dostupné z: KARAGANOV, Sergei a Timofei BORDACHEV. Towards a new Euro-Atlantic Security Architecture Dostupné z: LAŠANDOVÁ, Alexandra. Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systéme. E-polis.cz, Dostupné z: robert-gilpin-teoria-vojny-o-hegemoniu-v-medzinarodnom-systeme.html LUDVÍK, Jan a Luděk MORAVEC. Co je to strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v bezpečnostní strategii České republiky. Obrana a strategie. 2011, č. 1. Dostupné z: MOLLING, Christian. Pooling und Sharing in EU und NATO. SWP-Aktuell. 2012, č. 25. Dostupné z: MORGENTHAU, Hans J. Six Principles of Political Realism. New York, Dostupné z: NATO 2020: assured security; dynamic engagement. Analysis and recommendations of the group of experts on a new strategic concept for NATO. Brusel, Dostupné z: NATO HQ. Smart Defence. Dostupné z: 18

UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/2014-2994 Příloha č. 2 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: brig. gen. Ing. PAVEL ADAM ředitel Sekce rozvoje a plánování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Účastníci celoživotního vzdělávání

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH Němeček, V., Mičánek, F., Kolkus, J., Příprava personálu rezortu obrany v kariérových kurzech, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 2, s. 117-127,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Krizový management řízení věcných krizí

Krizový management řízení věcných krizí 3MA321 Krizový management řízení věcných krizí Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Krizový management řízení věcných krizí Crisis Management Das Crisis Management 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY New Trends in Education of the Military Professional Managers in the Army of the Czech Republic pplk. Mgr. Janusz Mika,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 1.1 KONFLIKT MEZI VZÁCNÝMI ZDROJI A NEOMEZENÝMI POTŘEBAMI LIDÍ 20 1.2 EKONOMICKÉ CHÁPÁNÍ OBRANY A UPLATŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-62401-1/PO-2009 KÓDOVÉ OZNAČENÍ: KIS P Praha 1. října 2009 listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání Vlastní deskriptory EQF NSK Charakteristika kompetencí Stupně vzdělání NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání apod. Vykonávat práce podle jednoduchých zadaných neměnných postupů

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČEBNÍ OSNOVY Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více