Z historie Lesnické a dřevařské fakulty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z historie Lesnické a dřevařské fakulty"

Transkript

1

2

3 Z historie Lesnické a dřevařské fakulty Přeju nové zemědělské vysoké škole plného zdaru v práci právě započaté. T. G. Masaryk, Usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ v Brně) s odborem hospodářským a lesnickým, se čtyřletou dobou trvání studia a českou vyučovací řečí. Brno se vzápětí stává známým centrem lesnické vzdělanosti Zahájení vlastního studia na Lesnické fakultě, kdy bylo zapsáno prvních 208 posluchačů. První roky byly obdobím získávání vynikajících odborníků z praxe, kteří svými zkušenostmi a rozhledem získávali vážnost lesnickému učení. Propojením pedagogiky a výzkumu bylo dosaženo již v prvních letech význačných výsledků. Česká lesnická věda byla povznesena na mezinárodní úroveň, přičemž neztratila své poslání: sloužit lesnické praxi Vznik Školního statku (později Školní lesní závod, nynější Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny) převodem adamovského velkostatku; školní statek o rozloze ha výrazně umocňuje image lesnického školství v Brně Narušení vývoje; vysoké školy uzavřeny říšskými úřady Obnovena činnost VŠZ v Brně (krátce po osvobození Brna) Reorganizace VŠZ v Brně; vznik fakulty zemědělské se sedmi a fakulty lesnické se šesti katedrami; ustaveny směry ekonomický, dřevařský, pěstební, produkční, stavební, technický a těžebně-technologický. Převratné hospodářsko-politické a sociální změny na konci 40. a začátku 50. let vnesly do řízení a chodu VŠZ v Brně značnou nestabilitu. Politicky nepohodlní učitelé byli propouštěni a jejich místa byla obsazována aktivními členy Československého svazu mládeže a Komunistické strany Československa. 3

4 Lesnická fakulta začleněna do svazku Vysoké školy stavitelství v Brně; prodloužení studia na pět let Lesnická fakulta vyňata ze svazku Vysoké školy stavitelství a znovu přičleněna k VŠZ v Brně, která byla přejmenována na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně Založen studentský časopis LEF ( ), reflektující i politické změny ve společnosti; proto zakázán Fakulta zapojena do řešení Mezinárodního biologického programu (IBP) nejprestižnějšího celosvětového vědecko-výzkumného projektu 60. let pod patronací UNESCO Nová organizace studia jako reakce na požadavek důsledné obsahové přestavby studia Budování Mysliveckého výukového a vědecko-výzkumného areálu v Lednici Úprava učebního plánu; výstavba externího účelového pracoviště v Útěchově u Brna Listopadové události, vznik stávkového výboru studentů, ustavení akademických rad fakult a akademické rady univerzity, jejichž nástupcem jsou současné akademické senáty. Částečná rekonstrukce vedení univerzity, fakult, kateder, kolegií děkanů a rektora a vědeckých rad fakult a univerzity Zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.); ustavení akademických senátů fakult a univerzity Zahájena výuka samostatného oboru Dřevařské inženýrství Státní zkušebna stavebně -truhlářských výrobků ve Zlíně převedena do správy VŠZ v Brně jako její dřevařské výzkumné pracoviště. 4

5 1992 Obnovení provozu studentského klubu Green v prostoru kolejí, založeného v roce Lesnická fakulta přejmenována na Lesnickou a dřevařskou fakultu Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně se stává Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně Předání dřevařského pavilonu (budova T) k užívání ústavům dřevařského oboru Založeno IDRISI Resource Center pro zpracování prostorových dat; zahájena výuka samostatného oboru Krajinné inženýrství Do provozu uveden pavilon dřevařských technologií (budova P) Zahájena rekonstrukce budovy Lesnické a dřevařské fakulty (budova B); obnoven studentský časopis LEF Zahájena výuka samostatného oboru Nábytkové inženýrství Zahájena výuka samostatného oboru Stavby na bázi dřeva Zahájena výuka samostatného oboru Arboristika. Budoucnost fakulty je definována Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně pro období Posláním Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně je zejména: svobodná vzdělávací a tvůrčí činnost ve všech oblastech vysokoškolského života, působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti k lesu, dřevu, krajině a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, bezpečnosti a ochraně, jakož i k etice a managementu. 5

6 Organizační struktura Ústav ekologie lesa Ústav byl založen na konci roku 1968 v souvislosti s řešením programu UNESCO IBP (International Biological Programme). Je pedagogicko-vědeckým pracovištěm fakulty. V odborné činnosti se zabývá rozvojem systémové ekologie na úrovni lesních ekosystémů se zaměřením na toky energie, látek a živin. V aplikacích je pozornost zaměřena na matematické modelování a scénáře vývoje lesa v měnících se podmínkách prostředí, na problematiku ochrany a zachování biodiverzity, adaptace lesů na klimatické změny či přeměny smrkových monokultur na lesy smíšené. Pedagogické aktivity jsou zaměřeny na obecnou ekologii, ekologii lesa, meteorologii, klimatologii a související problematiku, a to pro studenty všech stupňů studia. Ústav geoinformačních technologií Ústav byl založen v roce 1921 jako Geodetický ústav. V souladu se současnými trendy ústav rozvíjí výuku a výzkum geoinformačních technologií v aplikační sféře. Ústav se skládá ze dvou oddělení: Geodézie a Geoinformatiky. Pedagogické aktivity jsou zaměřeny na technologie práce s prostorovými daty. Výzkumné aktivity jsou orientovány na interpretaci multispektrálních a barevných infračervených leteckých a satelitních snímků, aplikaci GIS v lesnickém a krajinném plánování a optimalizaci lesnického tematického mapování. Ústav je také jedním z dvanácti světových center programu IDRISI vyvíjeného na Clark University (USA). Ústav geologie a pedologie Ústav byl založen v roce V oblasti výuky garantuje celou řadu povinných, povinně-volitelných a čistě volitelných předmětů tří fakult MZLU v Brně ve čtyřech oblastech pedologii, geologii, půdní biologii a geomorfologii, a to s důrazem jak na přímé seznámení studentů s laboratorním provozem, tak na rozsáhlá terénní praktická cvičení, setkávající se pravidelně s mimořádným ohlasem. Ve své vědeckovýzkumné a poradenské činnosti se pracovníci ústavu zaměřují na pedologické aspekty lesního školkařství, problematiku půd imisních poloh, systematická biochemická měření na úrovni základního výzkumu, hodnocení trvalých produkčních podmínek lesních stanovišť, charakteristiku produktů zvětrávacích procesů na lesních stanovištích a na aplikaci poznatků kvartérní geologie do lesnicko-krajinářské praxe. Ústav hospodářské úpravy lesa Ústav vznikl již v roce 1920 společně s ekonomickými obory; jako samostatný se etabloval až v roce Zajišťuje výuku v tradiční hospodářské úpravě lesa, biometriii a statistice, 6

7 nauce o produkci a v dalších navazujících oblastech. Výzkumné aktivity jsou cíleny na predikci a hodnocení stavu lesa pod vlivem přírodních podmínek i pod vlivem přímo řízených hospodářských opatření na bázi simulačních modelů, na analýzu produkčních modelů, na systémy modifikovaných hospodářských opatření apod. Vědecko-výzkumné aktivity i rozsáhlé poradenské služby jsou dále orientovány na determinaci stavu lesa a předpovědi jeho vývoje, hodnocení produkce, matematické modelování a přípravu lesních hospodářských plánů. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ústav byl založen v roce 1920 pod názvem Ústav lesnické ekonomie. Pedagogické aktivity pracoviště jsou v současné době zaměřeny na oblasti lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, oceňování lesa, managementu a marketingu, finančního řízení, aplikovaných informačních technologií a systémů. Výzkumná činnost je orientována na ekonomickou optimalizaci ekologických funkcí lesa, na zvyšování rentability lesního hospodářství v České republice prostřednictvím zlepšování konkurenceschopnosti lesních produktů, dále na oblast lesního auditu a na ekonomicko-ekologické zhodnocování lesů jako obnovitelného přírodního zdroje. Studována je také problematika postavení lesnické politiky v národních i evropských poměrech a souvislostech. Ústav lesnické a dřevařské techniky Ústav vznikl v roce 1996 sloučením Ústavu lesnické a dřevařské mechanizace a Ústavu těžby a dopravy dříví. Zajišťuje výuku ve všech disciplínách, které souvisí se strojním inženýrstvím a technikou v lesnictví a dřevařství. Výzkumné aktivity jsou cíleny na problematiku využívání mechanizovaných technologií v lesnictví a dřevařském průmyslu a zvyšování hodnoty lesních zdrojů. Zahrnují všechny lesnické technologie od sběru osiva a výroby sadebního materiálu až po těžbu a dopravu dříví a celou škálu mechanizačních prostředků pro základní zpracování dřeva. Pracovníci ústavu se také zabývají problematikou vztahů člověk stroj, tzn. ergonomií. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Ústav byl založen v roce 1922 jako Dendrologický ústav. Garantuje výuku širokého spektra biologických předmětů zaměřených na rostliny a jejich společenstva pro řadu oborů studia MZLU v Brně. Jedná se zejména o obecnou a speciální botaniku, dendrologii, fytocenologii, lesnickou typologii, ekologii krajiny, ochranu přírody a krajiny, geobiocenologii a ekofyziologii dřevin. V posledních letech je rozvíjena také problematika agrolesnictví v oblasti subtropů a tropů. Ústav spravuje herbáře a xylotéku (okolo položek) a arboreta (Křtiny, Řícmanice a Habrůvka), které jsou důležitou součástí výuky a výzkumu. Výzkumné aktivity ústavu se týkají využití molekulární biologie v taxonomii a populační ekologii, ekofyziologie dřevin zejména na orgánové úrovni, biologie domácích i adventivních druhů rostlin (dřevin i bylin) a dynamiky vývoje lesních geobiocenóz. 7

8 Ústav matematiky Ústav vznikl v roce Tým zaměstnanců je sestaven s důrazem na široký záběr ústavu v mnoha oblastech matematiky a zahrnuje odborníky na diferenciální geometrii, diferenciální a diferenční rovnice, deskriptivní geometrii a technické kreslení, hyperbolickou geometrii, algebry s dělením, historii matematiky a také odborníky na e-learning. Kromě klasických povinných kurzů matematiky, zajišťovaných také pro ostatní fakulty MZLU v Brně, nabízí ústav volitelné předměty zaměřené na matematickou biologii a systémy počítačové algebry. Ústav nábytku, designu a bydlení Ústav byl založen v roce Navazuje na tradici zaniklého Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku Ústav poskytuje vzdělání v oblasti designu, výroby nábytku a interiéru. Studenti získají informace o výrobních technologiích speciálních dřevěných produktů, o historickém vývoji a tvorbě nábytku, typologii, konstrukci a dimenzování nábytku a výrobních technologiích čalouněného nábytku. Pozornost je dále věnována materiálům (plasty, lepidla, barvy a nátěrové hmoty), včetně jejich aplikací v dřevozpracovatelském průmyslu, zkoušení, standardizaci a metrologii. Výzkumné aktivity jsou orientovány na použití zdraví prospěšných materiálů pro výrobu nábytku a na environmentální aspekty využití jednotlivých materiálů. Ústav nauky o dřevě Ústav byl založen v roce 1995 v souvislosti s rozvojem dřevařského inženýrství. Nauka o dřevě a anatomie dřeva se zabývají makroskopickou, mikroskopickou a submikroskopickou stavbou dřeva, procesy tvorby dřeva, příčinami vad dřeva, jakož i fyzikálními a mechanickými vlastnostmi dřeva, jeho praktickým využitím a změnami zapříčiněnými rozmanitými faktory. Výuka obsahuje informace o dřevě domácích, nejčastějších introdukovaných i tropických druhů dřevin. Výzkumné aktivity se orientují na anatomii dřeva, dendrochronologii a dendroklimatologii, vliv faktorů prostředí na tvorbu dřeva, ochranu dřeva proti biotickým faktorům, modifikace vlastností dřeva, restaurační opatření a biomechaniku a stabilitu stromů. 8 Ústav ochrany lesů a myslivosti Ústav vznikl se založením fakulty v roce Výuka, výzkum a další profesní aktivity jsou rozvíjeny v oblastech: lesnická entomologie, lesnická fytopatologie, mykologie, stresová ekologie, ochrana lesa, zoologie a myslivost. Výzkum je v současnosti zacílen především na poškození lesů biotickými a abiotickými faktory; jedním z hlavních témat

9 je chřadnutí dřevin (v komplexu příčin). Při řešení problematiky dopadů klimatických změn na lesní ekosystémy se zaměřuje především na sledování změn aktivity a rozšíření škůdců a patogenů a na vývoj či predikci celkového zdravotního stavu a stability lesních porostů. Rozvíjeny jsou také aplikace molekulární biologie a genetiky v ekologii společenstev a populací hub či v biologii ohrožených druhů živočichů. V rámci ekosystémového výzkumu jsou řešeny vztahy mezi lesním ekosystémem a zvěří či vliv synuzie kambioxylofágního hmyzu na stabilitu porostů. Ústav tvorby a ochrany krajiny Ústav byl založen jako Ústav inženýrských staveb lesnických v roce Zabývá se problematikou krajinného inženýrství a krajinářství se zaměřením na ochranu krajiny, podporu a rozvoj přirozených funkcí krajiny s možnou podporou ve formě biotechnických zásahů. Tématicky je pozornost věnována problematice zpřístupnění lesa, krajinnému a územnímu plánování, hodnocení funkcí lesa, revitalizacím říčních systémů, problematice začleňování staveb do krajiny, rekultivací v krajině, návrhu účelových komunikací, úpravě malých vodních toků. Ústav zakládání a pěstění lesů Ústav vznikl se založením fakulty v roce Na ústavu se vyučují předměty zaměřené na pěstování lesů a intenzivních lesních kultur, genetiku a šlechtění lesních dřevin, semenářství, výrobu sadebního materiálu, obnovu a zakládání lesa. Ve výzkumu i publikační činnosti jsou kromě aktivit odpovídajících zaměření pedagogiky dlouhodobě řešeny problematiky hydrického režimu porostů při obnově, kořenových systémů dřevin, produkčního potenciálu a stability lesa či přestaveb monokulturního smrkového lesa. Pracoviště řešilo a koordinovalo rozsáhlý dlouhodobý mezinárodní projekt Vliv antropogenních imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. Ústav dále poskytuje expertní a poradenské služby v rámci členství v profesních a vědeckých komisích a společnostech. Ústav základního zpracování dřeva Ústav vznikl vyčleněním dřevařské problematiky z tehdejší Katedry lesní těžby a zpracování dřeva v roce Je koncipován jako komplexní pracoviště s výukou i výzkumem v následujících oblastech: výroba aglomerovaných materiálů, dřevosklady, pilařská technika, stavební truhlářství, dřevěné konstrukce, konstrukce strojů, mechanizace a automatizace dřevařské výroby, obchodní politika lesních produktů. K ústavu je přičleněna i truhlářská dílna, která slouží pro tvůrčí výuku studentů. Ústav své aktivity dále rozvíjí v rámci pilařského závodu v Olomučanech. 9

10 Podpora výuky a vědy Výukové prostory Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně disponuje pěti moderními přednáškovými sály s kapacitou studentů, vybavenými audiovizuální technikou a pokrytými bezdrátovou sítí. Dále je k dispozici 16 specializovaných cvičeben s kapacitou míst, které jsou většinou také pokryty bezdrátovou sítí. Pět počítačových učeben, z nichž jedna je koncipována jako terminálová, slouží zejména k výuce informatiky, GIS, CAD systémů, matematiky a dalších specializovaných předmětů. Dvě dílny truhlářská dílna a dílna pro lesnickou mechanizaci jsou určeny pro praktickou a tvůrčí výuku studentů. Pro výuku pedologie je určena moderně vybavená laboratoř. Pro výuku myslivosti je vybudován Myslivecký výukový areál v Sokolnicích, který je součástí Školního lesního podniku. Superpočítačové centrum Superpočítačové centrum je součástí prestižní evropské sítě EGEE (The Enabling Grids for E-sciencE) a národního projektu MetaCentrum. Jedná se o výpočetní cluster WOOD s výkonem 59 Gflops. Studenti a zaměstnanci tak získávají možnost připojit se k nejvýkonnějším zařízením na světě a podílet se svými projekty na rozvoji v oblastech informačních technologií a oborech s nimi úzce spjatými. Terminálové řešení výpočetní infrastruktury na LDF je postavené na Open Source technologiích s minimální závislostí na proprietárních řešeních a otvírá tak nové možnosti využívání svobodného software v univerzitním prostředí. Informační centrum Pro zaměstnance a studenty slouží Informační centrum, které poskytuje rozsáhlé služby. Součástí centra jsou univerzitní knihovna, moderně vybavené studovny, čítárny časopisů, univerzitní vydavatelství. Z poskytovaných služeb lze jmenovat tvorbu rešerší z databází, meziknihovní výpůjční službu, výměnu časopisů, půjčování knih a tisk publikací. 10 Univerzitní informační systém Základní informační systém univerzity obsahuje všechny administrativní údaje o studijním a vědecko-výzkumném procesu. Přístup do tohoto informačního systému mají všichni zaměstnanci, studenti, externisté i absolventi univerzity. Studijní problematika je řešena od prvního kontaktu uchazeče o studium (prezentace informací o univerzitě a jejích studijních programech, příjem přihlášek ke studiu, zápis) přes každodenní studijní povinnosti (rozvrhy, zkoušky, evidence průběhu studia) až po výsledné výkazy o studiu.

11 Vědecko-výzkumné zázemí Pro vědecko-výzkumné účely slouží následující specializované laboratoře a zkušebny: Arboristická laboratoř Biometrická laboratoř Ekosystémové výzkumné objekty (Lednice, Rájec) Chemická laboratoř elementární analýza Kalibrační laboratoř měřících zařízení (akreditovaná) Laboratoř aplikací molekulární biologie Laboratoř dendrochronologie Laboratoř ekofyziologie dřevin Laboratoř geoinformatiky Laboratoř lesnické fytopatologie a mykologie Laboratoř lesnické mechanizace Laboratoř mechaniky zemin Pedologická a mikrobiologická laboratoř Technologické centrum materiálů na bázi dřeva Zkušebna nábytku (akreditovaná) Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků ve Zlíně Významné zázemí pro fakultní výzkum tvoří lesní porosty a související zařízení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se rozkládá na více než hektarech. 11

12 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání: v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům fakulty a vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů, zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu, slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují užitečné funkce lesa, realizuje také cílené projekty jako je Lesní škola Jezírko, stezka Chvála stromů či kulturní a společenská činnost na zámku Křtiny. 12 Lesní pozemky MZLU v Brně mají rozlohu ha (celková výměra všech pozemků činí ha) a vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole Brna, sahající až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Na tomto relativně malém území, kde převládají smíšené porosty, ve kterých připadá 46 % na dřeviny jehličnaté a 54 % na dřeviny listnaté, je zmapováno 116 lesních typů ve čtyřech lesních vegetačních stupních. Limitující je průměrná roční teplota 7,5 C a průměrné roční srážky, dosahující pouze 610 mm. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy a Křtinského potoka. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem, i proto se třetina podniku nachází v CHKO Moravský kras. Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto podrostní hospodářství se daří s úspěchem realizovat u buku a dubu, na kyselých stanovištích i v porostech smrkových. Lze se zde setkat i s pozoruhodným pokusem o převod na les výběrný. Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomu účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin, z nichž postupně vznikla síť dnešních 19 přírodních rezervací o celkové rozloze 862 ha. Pohodě i studiu slouží arboreta v Řícmanicích, Habrůvce a ve Křtinách. Přírodní krásy zdejší oblasti jsou

13 také záměrně doplňovány, vyvrcholením je známý Lesnický Slavín soubor památníků, studánek a pamětních desek. Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována je široká pedagogická spolupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie, Ruska, Číny, Latinské Ameriky atd. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program jsou to výzkumné plochy probírkové v porostech bukových, smrkových, jedlových a smíšených, provenienční plochy modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré a borovice pokroucené a také tři genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady modřínu opadavého, borovice lesní, smrku ztepilého, topolu osika a jilmu horského. Vždy je k práci a studiu možné využít dosud získané a publikované údaje a výsledky. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení dřevařské prvo- a druhovýroby. Jedná se např. o vytvoření Centra racionálního zpracování dřevní hmoty jako obnovitelné suroviny. Zásadou a cílem je zpracování vlastní suroviny a vkládání maximální přidané hodnoty do výrobku. Způsobem obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravou lesů, mnohými účelovými demonstračními objekty, moderní výrobou a širokou databází výsledků výzkumu se stal ŠLP cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na základě plnění požadovaných norem je ŠLP od roku 1997 držitelem ekologického certifikátu FSC podle certifikačního systému firmy Woodmark a od roku 2003 certifikátu PEFC. Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (552/2005 Sb.) pro své vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým objektem pro pedagogickou činnost a vědecké bádání nejen posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské unie a dalších států celého světa. 13

14 Studijní programy Cílem výuky na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe. Studium je organizováno ve třech úrovních: Bakalářský stupeň Trvá tři roky a je ukončen státní zkouškou. Absolvent obdrží titul Bc. (bakalář). Bakalářské studium připravuje studenty zejména pro praxi, mohou však pokračovat i v dalším navazujícím magisterském studiu. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně nabízí následující bakalářské studijní programy: Dřevařství Krajinářství Lesnictví (obory Arboristika, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí a Lesnictví) Nábytek Stavby na bázi dřeva Magisterský stupeň Trvá dva roky a je otevřen pro absolventy bakalářského studia. Studium je uzavřeno státní zkouškou a akademickým titulem Ing., který odpovídá MSc stupni. Na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je možno studovat následující magisterské studijní programy: Dřevařské inženýrství (obory Dřevostavby a dřevěné prvky staveb a Procesy zpracování dřeva) European Forestry (studium v anglickém jazyce) Krajinné inženýrství (obory Biotechnické úpravy krajiny a Integrované využívání krajinného prostoru) Lesní inženýrství Nábytkové inženýrství (obory Vývoj a tvorba nábytku a Výroba nábytku) 14

15 Doktorský stupeň Je výběrový a trvá tři roky. Studium je ukončeno disertační zkouškou a udělením titulu Ph.D. Studenti si mohou vybrat z následujících studijních programů: Aplikovaná geoinformatika Ekologie lesa Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů Fytologie lesa Hospodářská úprava lesa Myslivost Ochrana lesa Pěstování lesa Procesy tvorby nábytku Technika a mechanizace lesnické výroby Technologie zpracování dřeva Tvorba a ochrana krajiny Připravované studijní programy Bionika (bakalářské studium) Agrolesnictví subtropů a tropů (magisterské studium) Spolupráce s praxí Ve studijních programech realizovaných na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně má praktická výuka významné místo. V prvním ročníku studenti absolvují výrobní praxi na Školním lesním podniku, aby se seznámili s dělnickými profesemi ve svém oboru. Ve druhém ročníku následuje provozní praxe, kterou vykonávají ve smluvně zajištěných firmách na pozici technicko-hospodářského pracovníka. Fakulta má uzavřeny smlouvy s více než 200 partnery a podporuje také nepovinné praxe studentů v tuzemsku i zahraničí v délce až šest měsíců. Cílem je zkrátit dobu adaptace našich absolventů po nástupu do zaměstnání. Pravidelně jednou ročně pořádá LDF MZLU v Brně Veletrh pracovních příležitostí, při kterém mají přihlášené firmy prostor k prezentaci i k individuálním pohovorům se studenty. 15

16 Věda a výzkum Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost je nedílnou součástí práce akademických pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně. Základním motivem vědy a výzkumu na LDF MZLU v Brně je společné aplikování poznatků biologických, technických a společenskovědních disciplín v lesnictví, krajinářství a dřevařství, a rovněž uměleckých disciplín v nábytkářství, a to na úrovni základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu. Společným jmenovatelem těchto aktivit jsou široké aspekty managementu lesa i krajiny, produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, včetně technologií jeho zpracování, a uplatnění dřeva jako jedinečného materiálu a obnovitelného energetického zdroje. Výsledky jsou aplikovány v lesnické, dřevařské a environmentální praxi. Tradičně je věnována pozornost studiu lesních ekosystémů a krajiny. Nově jsou rozvíjeny rovněž disciplíny v oblasti bioniky, biomechaniky; aplikovány jsou komplexní výpočetní metody fyzikálních a biologických procesů, technologického transferu, modifikace vlastností přírodních materiálů a v oblasti průmyslového výzkumu problematika užitého designu v oblasti bydlení. V biologických disciplínách nachází uplatnění aplikace genetiky a molekulární biologie. Poskytujeme rovněž poradenskou činnost v podobě expertíz a studií, organizujeme konference, semináře, výstavy, workshopy či kurzy. V rámci expertní činnosti spolupracují specialisté naší fakulty na koncepční činnosti rezortních ministerstev, a to např. při formulování Národního lesnického programu, Národního programu výzkumu, formulování priorit grantových agentur apod. Významná je úloha LDF MZLU v Brně jako koordinátora České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH). Výzkumnou základnu fakulty představuje zázemí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, včetně jeho výzkumné stanice. Součástí LDF MZLU v Brně je rovněž Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků ve Zlíně a Zkušebna nábytku v Brně. 16 Z hlediska směrů výzkumných aktivit je vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně zaměřena na: hodnocení stavu lesa a lesního prostředí, scénáře vývoje, modelování růstových procesů, využití pokročilých metod rozhodovacích analýz v lesnickém plánování, rozvoj biotechnologií, aplikace molekulární biologie v lesnictví,

17 zvyšování odolnosti lesů s ohledem na možnou klimatickou změnu, výzkum nových technologických postupů obhospodařování lesa, nové možnosti lesnictví a dřevařství v sociálně-ekonomickém rozvoji české společnosti, efektivní přístupy v péči o krajinu, obhospodařování přírodních zdrojů tropických a subtropických oblastí, nové technologie a rozvoj materiálového inženýrství vývoj nových materiálů na bázi dřeva, konstruování dřevěných staveb a jejich prvků, zdravotní rizika, ergonomii a ekologii interiéru, design, technické a užitné parametry výrobků. Výzkum na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je financován vedle prostředků institucionálního výzkumu také projekty rezortních programů, národních a mezinárodních institucí, grantových agentur a národních i mezinárodních programů, které formulují požadavky a zadání pro výzkumná pracoviště. Ve vztahu k LDF MZLU v Brně jsou jimi zejména: 6. a 7. rámcový program Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj (FP6, FP7), Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST), Grantová agentura České republiky (GA ČR), Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV), projekty vědy a výzkumu resortních ministerstev, zakázky resortních ministerstev, Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Grantová služba Lesů České republiky (GS LČR). Pro podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů magisterských a doktorských studijních programů slouží Interní grantová agentura LDF, která ročně hospodaří s rozpočtem 2 mil. Kč. Mezinárodní spolupráce Prostřednictvím členství v mezinárodních organizacích a týmech se podílíme na mezinárodní spolupráci ve vědě, výzkumu a tvůrčí činnosti. Zapojujeme se například do těchto programů: AKTION, CEEPUS II, FM EHP/Norsko, FULBRIGT, KONTAKT, LLP/ ERASMUS či do řešení rozvojových projektů. Jsme členy nejrůznějších organizací a institucí, z nejvýznamnějších to jsou: 17

18 Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO), Evropský lesnický institut (EFI), Evropská i Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (FTP, resp. ČTPLH), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC), Mezinárodní organizace studentů lesnictví (IFSA). Výzkumný záměr Výzkumný záměr Les a dřevo podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny pro léta je páteřním výzkumným úkolem na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně. Předmětem výzkumu je hledání vědeckých argumentů pro novou orientaci lesního hospodářství. Cílem je řešení stěžejních problémů funkčně integrovaného lesního hospodářství v České republice a následného využívání dřeva jako obnovitelné suroviny. Výzkumný záměr je v souladu s vědeckou profilací fakulty, navazuje na dosavadní vědecké a publikační aktivity fakulty a zároveň plně koresponduje se současnými trendy výzkumu v mezinárodním kontextu. Výzkumný záměr je tvořen pěti dílčími záměry, které na sebe navazují: Lužní lesy obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje, Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v entropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin, Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi, Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany, Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva. 18 Naše cíle v oblasti vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti Plně se zapojit do mezinárodního výzkumu v rámci FP7, zapojit se do aktivit i dalších technologických platforem, vybudovat technologické centrum materiálů na bázi dřeva Výzkumné centrum Josefa Ressela, spolupracovat s firmami, včetně vytváření společných podniků využívajících technologií, vzniklých na LDF MZLU v Brně, rozšířit spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti, zejména zahraničními, vytvořit společné vědecké týmy s partnerskými pracovišti, především s Akademií věd ČR, podporovat týmy zapojující se do grantových soutěží a mezinárodního výzkumu, zkvalitnit publikační aktivity směrem k impaktovaným publikacím, patentům, užitým vzorům a užitým metodikám v souladu s politikou výzkumu ČR.

19 Mezinárodní vztahy Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně je již od doby svého založení zapojena do řady mezinárodních programů. Zásadní přelom v kvantitě i kvalitě napojení na ekonomicky vyspělé země Evropy nastává v druhé polovině 90. let. Nejrozšířenější a zároveň nejpopulárnější mezinárodní aktivitou je program celouniverzitního prostoru zemí Evropské unie LLP (Longlife Learning Programme) / Erasmus, v němž je LDF MZLU v Brně zapojena od roku 1997/1998. Tento program zprostředkovává výměnné pobyty studentů a pedagogických pracovníků v rámci EU. V současnosti mají studenti a pracovníci fakulty možnost výběru ze 46 partnerských univerzit z 20 zemí. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně uplatňuje od akademického roku 1996/1997 kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje přenos studijních výsledků mezi školami. Počínaje rokem 2000/2001 je na naší fakultě vyučována řada předmětů v anglickém jazyce z oblasti lesnictví, krajinářství, dřevařství a nábytkářství. V rámci studentských stipendií a výzkumných projektů jsou taktéž uzavírány bilaterální smlouvy, a to jak v rámci EU, tak i mimo EU (USA, Japonsko, JAR, Kolumbie, Mexiko atd.). Naše fakulta se také podílí na programech mezinárodní spolupráce jako CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT aj. Mezinárodní studenti u nás studují i za podpory vládních stipendií, a to jak bakalářské, magisterské, tak i doktorské programy. 19

20 Předměty vyučované v angličtině Anglick název p edm tu Po et ECTS kredit Acoustics of Wood 5 Animal Pests of Woody and Ornamental Trees 4 Applied Genetics 5 CAD/CAM Applications in the Woodworking Industry 4 Dendrology and Ecology of Forest Trees 5 Dendrometry 5 Economics of Sustainable Resource Management 5 Ecosystems of the Tropics and Subtropics 5 Engineering and Technology 4 Engineering Drawing with CAD System Application 5 Environmental Geochemistry 5 Ergonomics and Occupational Safety 4 Forest Access Roads 5 Forest Botany 4 Forest Ecology 5 Furniture and Design 5 Furniture and Interior Visualisation 5 European Concept of Game Management 4 Geobiocoenology 5 GIS Fundamentals 5 Interior Design Creative Methods 4 Introduction to Engineering Computing 5 Landscape Ecology and Nature Conservation 5 Landscape Recreology 5 Logging and Transport of Timber 5 Mathematics 5 Pathology of Woody Plants 5 Remote Sensing 5 Sawmill Production 5 Soil Biology 5 Soil Science 5 Surveying and Land Records 5 Utility Plants of the Subtropics and Tropics 5 Wood Anatomy 5 Wood Science 5 20

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Vzdělávací materiály projektu

Vzdělávací materiály projektu Vzdělávací materiály projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013 Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele Akademický rok 2012/2013 Řešení bakalářských a diplomových prací na Ústavu lesnické a dřevařské

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Agronomická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU MENDEL-INFO 2013 26. února 2013, Křtiny doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz 1. ročník Mendel-Info 2012 (9. března Žabčice) 2. ročník Mendel-Info 2013 (26. února Křtiny)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY PRO PRAHU 2014 NABÍDKOVÝ LIST

INOVAČNÍ VOUCHERY PRO PRAHU 2014 NABÍDKOVÝ LIST NABÍDKOVÝ LIST INOVAČNÍ VOUCHERY PRO PRAHU 2014 Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce a je podnětem pro firmy a instituce

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více