Z historie Lesnické a dřevařské fakulty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z historie Lesnické a dřevařské fakulty"

Transkript

1

2

3 Z historie Lesnické a dřevařské fakulty Přeju nové zemědělské vysoké škole plného zdaru v práci právě započaté. T. G. Masaryk, Usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ v Brně) s odborem hospodářským a lesnickým, se čtyřletou dobou trvání studia a českou vyučovací řečí. Brno se vzápětí stává známým centrem lesnické vzdělanosti Zahájení vlastního studia na Lesnické fakultě, kdy bylo zapsáno prvních 208 posluchačů. První roky byly obdobím získávání vynikajících odborníků z praxe, kteří svými zkušenostmi a rozhledem získávali vážnost lesnickému učení. Propojením pedagogiky a výzkumu bylo dosaženo již v prvních letech význačných výsledků. Česká lesnická věda byla povznesena na mezinárodní úroveň, přičemž neztratila své poslání: sloužit lesnické praxi Vznik Školního statku (později Školní lesní závod, nynější Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny) převodem adamovského velkostatku; školní statek o rozloze ha výrazně umocňuje image lesnického školství v Brně Narušení vývoje; vysoké školy uzavřeny říšskými úřady Obnovena činnost VŠZ v Brně (krátce po osvobození Brna) Reorganizace VŠZ v Brně; vznik fakulty zemědělské se sedmi a fakulty lesnické se šesti katedrami; ustaveny směry ekonomický, dřevařský, pěstební, produkční, stavební, technický a těžebně-technologický. Převratné hospodářsko-politické a sociální změny na konci 40. a začátku 50. let vnesly do řízení a chodu VŠZ v Brně značnou nestabilitu. Politicky nepohodlní učitelé byli propouštěni a jejich místa byla obsazována aktivními členy Československého svazu mládeže a Komunistické strany Československa. 3

4 Lesnická fakulta začleněna do svazku Vysoké školy stavitelství v Brně; prodloužení studia na pět let Lesnická fakulta vyňata ze svazku Vysoké školy stavitelství a znovu přičleněna k VŠZ v Brně, která byla přejmenována na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně Založen studentský časopis LEF ( ), reflektující i politické změny ve společnosti; proto zakázán Fakulta zapojena do řešení Mezinárodního biologického programu (IBP) nejprestižnějšího celosvětového vědecko-výzkumného projektu 60. let pod patronací UNESCO Nová organizace studia jako reakce na požadavek důsledné obsahové přestavby studia Budování Mysliveckého výukového a vědecko-výzkumného areálu v Lednici Úprava učebního plánu; výstavba externího účelového pracoviště v Útěchově u Brna Listopadové události, vznik stávkového výboru studentů, ustavení akademických rad fakult a akademické rady univerzity, jejichž nástupcem jsou současné akademické senáty. Částečná rekonstrukce vedení univerzity, fakult, kateder, kolegií děkanů a rektora a vědeckých rad fakult a univerzity Zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.); ustavení akademických senátů fakult a univerzity Zahájena výuka samostatného oboru Dřevařské inženýrství Státní zkušebna stavebně -truhlářských výrobků ve Zlíně převedena do správy VŠZ v Brně jako její dřevařské výzkumné pracoviště. 4

5 1992 Obnovení provozu studentského klubu Green v prostoru kolejí, založeného v roce Lesnická fakulta přejmenována na Lesnickou a dřevařskou fakultu Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně se stává Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně Předání dřevařského pavilonu (budova T) k užívání ústavům dřevařského oboru Založeno IDRISI Resource Center pro zpracování prostorových dat; zahájena výuka samostatného oboru Krajinné inženýrství Do provozu uveden pavilon dřevařských technologií (budova P) Zahájena rekonstrukce budovy Lesnické a dřevařské fakulty (budova B); obnoven studentský časopis LEF Zahájena výuka samostatného oboru Nábytkové inženýrství Zahájena výuka samostatného oboru Stavby na bázi dřeva Zahájena výuka samostatného oboru Arboristika. Budoucnost fakulty je definována Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně pro období Posláním Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně je zejména: svobodná vzdělávací a tvůrčí činnost ve všech oblastech vysokoškolského života, působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti k lesu, dřevu, krajině a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, bezpečnosti a ochraně, jakož i k etice a managementu. 5

6 Organizační struktura Ústav ekologie lesa Ústav byl založen na konci roku 1968 v souvislosti s řešením programu UNESCO IBP (International Biological Programme). Je pedagogicko-vědeckým pracovištěm fakulty. V odborné činnosti se zabývá rozvojem systémové ekologie na úrovni lesních ekosystémů se zaměřením na toky energie, látek a živin. V aplikacích je pozornost zaměřena na matematické modelování a scénáře vývoje lesa v měnících se podmínkách prostředí, na problematiku ochrany a zachování biodiverzity, adaptace lesů na klimatické změny či přeměny smrkových monokultur na lesy smíšené. Pedagogické aktivity jsou zaměřeny na obecnou ekologii, ekologii lesa, meteorologii, klimatologii a související problematiku, a to pro studenty všech stupňů studia. Ústav geoinformačních technologií Ústav byl založen v roce 1921 jako Geodetický ústav. V souladu se současnými trendy ústav rozvíjí výuku a výzkum geoinformačních technologií v aplikační sféře. Ústav se skládá ze dvou oddělení: Geodézie a Geoinformatiky. Pedagogické aktivity jsou zaměřeny na technologie práce s prostorovými daty. Výzkumné aktivity jsou orientovány na interpretaci multispektrálních a barevných infračervených leteckých a satelitních snímků, aplikaci GIS v lesnickém a krajinném plánování a optimalizaci lesnického tematického mapování. Ústav je také jedním z dvanácti světových center programu IDRISI vyvíjeného na Clark University (USA). Ústav geologie a pedologie Ústav byl založen v roce V oblasti výuky garantuje celou řadu povinných, povinně-volitelných a čistě volitelných předmětů tří fakult MZLU v Brně ve čtyřech oblastech pedologii, geologii, půdní biologii a geomorfologii, a to s důrazem jak na přímé seznámení studentů s laboratorním provozem, tak na rozsáhlá terénní praktická cvičení, setkávající se pravidelně s mimořádným ohlasem. Ve své vědeckovýzkumné a poradenské činnosti se pracovníci ústavu zaměřují na pedologické aspekty lesního školkařství, problematiku půd imisních poloh, systematická biochemická měření na úrovni základního výzkumu, hodnocení trvalých produkčních podmínek lesních stanovišť, charakteristiku produktů zvětrávacích procesů na lesních stanovištích a na aplikaci poznatků kvartérní geologie do lesnicko-krajinářské praxe. Ústav hospodářské úpravy lesa Ústav vznikl již v roce 1920 společně s ekonomickými obory; jako samostatný se etabloval až v roce Zajišťuje výuku v tradiční hospodářské úpravě lesa, biometriii a statistice, 6

7 nauce o produkci a v dalších navazujících oblastech. Výzkumné aktivity jsou cíleny na predikci a hodnocení stavu lesa pod vlivem přírodních podmínek i pod vlivem přímo řízených hospodářských opatření na bázi simulačních modelů, na analýzu produkčních modelů, na systémy modifikovaných hospodářských opatření apod. Vědecko-výzkumné aktivity i rozsáhlé poradenské služby jsou dále orientovány na determinaci stavu lesa a předpovědi jeho vývoje, hodnocení produkce, matematické modelování a přípravu lesních hospodářských plánů. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ústav byl založen v roce 1920 pod názvem Ústav lesnické ekonomie. Pedagogické aktivity pracoviště jsou v současné době zaměřeny na oblasti lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, oceňování lesa, managementu a marketingu, finančního řízení, aplikovaných informačních technologií a systémů. Výzkumná činnost je orientována na ekonomickou optimalizaci ekologických funkcí lesa, na zvyšování rentability lesního hospodářství v České republice prostřednictvím zlepšování konkurenceschopnosti lesních produktů, dále na oblast lesního auditu a na ekonomicko-ekologické zhodnocování lesů jako obnovitelného přírodního zdroje. Studována je také problematika postavení lesnické politiky v národních i evropských poměrech a souvislostech. Ústav lesnické a dřevařské techniky Ústav vznikl v roce 1996 sloučením Ústavu lesnické a dřevařské mechanizace a Ústavu těžby a dopravy dříví. Zajišťuje výuku ve všech disciplínách, které souvisí se strojním inženýrstvím a technikou v lesnictví a dřevařství. Výzkumné aktivity jsou cíleny na problematiku využívání mechanizovaných technologií v lesnictví a dřevařském průmyslu a zvyšování hodnoty lesních zdrojů. Zahrnují všechny lesnické technologie od sběru osiva a výroby sadebního materiálu až po těžbu a dopravu dříví a celou škálu mechanizačních prostředků pro základní zpracování dřeva. Pracovníci ústavu se také zabývají problematikou vztahů člověk stroj, tzn. ergonomií. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Ústav byl založen v roce 1922 jako Dendrologický ústav. Garantuje výuku širokého spektra biologických předmětů zaměřených na rostliny a jejich společenstva pro řadu oborů studia MZLU v Brně. Jedná se zejména o obecnou a speciální botaniku, dendrologii, fytocenologii, lesnickou typologii, ekologii krajiny, ochranu přírody a krajiny, geobiocenologii a ekofyziologii dřevin. V posledních letech je rozvíjena také problematika agrolesnictví v oblasti subtropů a tropů. Ústav spravuje herbáře a xylotéku (okolo položek) a arboreta (Křtiny, Řícmanice a Habrůvka), které jsou důležitou součástí výuky a výzkumu. Výzkumné aktivity ústavu se týkají využití molekulární biologie v taxonomii a populační ekologii, ekofyziologie dřevin zejména na orgánové úrovni, biologie domácích i adventivních druhů rostlin (dřevin i bylin) a dynamiky vývoje lesních geobiocenóz. 7

8 Ústav matematiky Ústav vznikl v roce Tým zaměstnanců je sestaven s důrazem na široký záběr ústavu v mnoha oblastech matematiky a zahrnuje odborníky na diferenciální geometrii, diferenciální a diferenční rovnice, deskriptivní geometrii a technické kreslení, hyperbolickou geometrii, algebry s dělením, historii matematiky a také odborníky na e-learning. Kromě klasických povinných kurzů matematiky, zajišťovaných také pro ostatní fakulty MZLU v Brně, nabízí ústav volitelné předměty zaměřené na matematickou biologii a systémy počítačové algebry. Ústav nábytku, designu a bydlení Ústav byl založen v roce Navazuje na tradici zaniklého Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku Ústav poskytuje vzdělání v oblasti designu, výroby nábytku a interiéru. Studenti získají informace o výrobních technologiích speciálních dřevěných produktů, o historickém vývoji a tvorbě nábytku, typologii, konstrukci a dimenzování nábytku a výrobních technologiích čalouněného nábytku. Pozornost je dále věnována materiálům (plasty, lepidla, barvy a nátěrové hmoty), včetně jejich aplikací v dřevozpracovatelském průmyslu, zkoušení, standardizaci a metrologii. Výzkumné aktivity jsou orientovány na použití zdraví prospěšných materiálů pro výrobu nábytku a na environmentální aspekty využití jednotlivých materiálů. Ústav nauky o dřevě Ústav byl založen v roce 1995 v souvislosti s rozvojem dřevařského inženýrství. Nauka o dřevě a anatomie dřeva se zabývají makroskopickou, mikroskopickou a submikroskopickou stavbou dřeva, procesy tvorby dřeva, příčinami vad dřeva, jakož i fyzikálními a mechanickými vlastnostmi dřeva, jeho praktickým využitím a změnami zapříčiněnými rozmanitými faktory. Výuka obsahuje informace o dřevě domácích, nejčastějších introdukovaných i tropických druhů dřevin. Výzkumné aktivity se orientují na anatomii dřeva, dendrochronologii a dendroklimatologii, vliv faktorů prostředí na tvorbu dřeva, ochranu dřeva proti biotickým faktorům, modifikace vlastností dřeva, restaurační opatření a biomechaniku a stabilitu stromů. 8 Ústav ochrany lesů a myslivosti Ústav vznikl se založením fakulty v roce Výuka, výzkum a další profesní aktivity jsou rozvíjeny v oblastech: lesnická entomologie, lesnická fytopatologie, mykologie, stresová ekologie, ochrana lesa, zoologie a myslivost. Výzkum je v současnosti zacílen především na poškození lesů biotickými a abiotickými faktory; jedním z hlavních témat

9 je chřadnutí dřevin (v komplexu příčin). Při řešení problematiky dopadů klimatických změn na lesní ekosystémy se zaměřuje především na sledování změn aktivity a rozšíření škůdců a patogenů a na vývoj či predikci celkového zdravotního stavu a stability lesních porostů. Rozvíjeny jsou také aplikace molekulární biologie a genetiky v ekologii společenstev a populací hub či v biologii ohrožených druhů živočichů. V rámci ekosystémového výzkumu jsou řešeny vztahy mezi lesním ekosystémem a zvěří či vliv synuzie kambioxylofágního hmyzu na stabilitu porostů. Ústav tvorby a ochrany krajiny Ústav byl založen jako Ústav inženýrských staveb lesnických v roce Zabývá se problematikou krajinného inženýrství a krajinářství se zaměřením na ochranu krajiny, podporu a rozvoj přirozených funkcí krajiny s možnou podporou ve formě biotechnických zásahů. Tématicky je pozornost věnována problematice zpřístupnění lesa, krajinnému a územnímu plánování, hodnocení funkcí lesa, revitalizacím říčních systémů, problematice začleňování staveb do krajiny, rekultivací v krajině, návrhu účelových komunikací, úpravě malých vodních toků. Ústav zakládání a pěstění lesů Ústav vznikl se založením fakulty v roce Na ústavu se vyučují předměty zaměřené na pěstování lesů a intenzivních lesních kultur, genetiku a šlechtění lesních dřevin, semenářství, výrobu sadebního materiálu, obnovu a zakládání lesa. Ve výzkumu i publikační činnosti jsou kromě aktivit odpovídajících zaměření pedagogiky dlouhodobě řešeny problematiky hydrického režimu porostů při obnově, kořenových systémů dřevin, produkčního potenciálu a stability lesa či přestaveb monokulturního smrkového lesa. Pracoviště řešilo a koordinovalo rozsáhlý dlouhodobý mezinárodní projekt Vliv antropogenních imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. Ústav dále poskytuje expertní a poradenské služby v rámci členství v profesních a vědeckých komisích a společnostech. Ústav základního zpracování dřeva Ústav vznikl vyčleněním dřevařské problematiky z tehdejší Katedry lesní těžby a zpracování dřeva v roce Je koncipován jako komplexní pracoviště s výukou i výzkumem v následujících oblastech: výroba aglomerovaných materiálů, dřevosklady, pilařská technika, stavební truhlářství, dřevěné konstrukce, konstrukce strojů, mechanizace a automatizace dřevařské výroby, obchodní politika lesních produktů. K ústavu je přičleněna i truhlářská dílna, která slouží pro tvůrčí výuku studentů. Ústav své aktivity dále rozvíjí v rámci pilařského závodu v Olomučanech. 9

10 Podpora výuky a vědy Výukové prostory Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně disponuje pěti moderními přednáškovými sály s kapacitou studentů, vybavenými audiovizuální technikou a pokrytými bezdrátovou sítí. Dále je k dispozici 16 specializovaných cvičeben s kapacitou míst, které jsou většinou také pokryty bezdrátovou sítí. Pět počítačových učeben, z nichž jedna je koncipována jako terminálová, slouží zejména k výuce informatiky, GIS, CAD systémů, matematiky a dalších specializovaných předmětů. Dvě dílny truhlářská dílna a dílna pro lesnickou mechanizaci jsou určeny pro praktickou a tvůrčí výuku studentů. Pro výuku pedologie je určena moderně vybavená laboratoř. Pro výuku myslivosti je vybudován Myslivecký výukový areál v Sokolnicích, který je součástí Školního lesního podniku. Superpočítačové centrum Superpočítačové centrum je součástí prestižní evropské sítě EGEE (The Enabling Grids for E-sciencE) a národního projektu MetaCentrum. Jedná se o výpočetní cluster WOOD s výkonem 59 Gflops. Studenti a zaměstnanci tak získávají možnost připojit se k nejvýkonnějším zařízením na světě a podílet se svými projekty na rozvoji v oblastech informačních technologií a oborech s nimi úzce spjatými. Terminálové řešení výpočetní infrastruktury na LDF je postavené na Open Source technologiích s minimální závislostí na proprietárních řešeních a otvírá tak nové možnosti využívání svobodného software v univerzitním prostředí. Informační centrum Pro zaměstnance a studenty slouží Informační centrum, které poskytuje rozsáhlé služby. Součástí centra jsou univerzitní knihovna, moderně vybavené studovny, čítárny časopisů, univerzitní vydavatelství. Z poskytovaných služeb lze jmenovat tvorbu rešerší z databází, meziknihovní výpůjční službu, výměnu časopisů, půjčování knih a tisk publikací. 10 Univerzitní informační systém Základní informační systém univerzity obsahuje všechny administrativní údaje o studijním a vědecko-výzkumném procesu. Přístup do tohoto informačního systému mají všichni zaměstnanci, studenti, externisté i absolventi univerzity. Studijní problematika je řešena od prvního kontaktu uchazeče o studium (prezentace informací o univerzitě a jejích studijních programech, příjem přihlášek ke studiu, zápis) přes každodenní studijní povinnosti (rozvrhy, zkoušky, evidence průběhu studia) až po výsledné výkazy o studiu.

11 Vědecko-výzkumné zázemí Pro vědecko-výzkumné účely slouží následující specializované laboratoře a zkušebny: Arboristická laboratoř Biometrická laboratoř Ekosystémové výzkumné objekty (Lednice, Rájec) Chemická laboratoř elementární analýza Kalibrační laboratoř měřících zařízení (akreditovaná) Laboratoř aplikací molekulární biologie Laboratoř dendrochronologie Laboratoř ekofyziologie dřevin Laboratoř geoinformatiky Laboratoř lesnické fytopatologie a mykologie Laboratoř lesnické mechanizace Laboratoř mechaniky zemin Pedologická a mikrobiologická laboratoř Technologické centrum materiálů na bázi dřeva Zkušebna nábytku (akreditovaná) Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků ve Zlíně Významné zázemí pro fakultní výzkum tvoří lesní porosty a související zařízení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se rozkládá na více než hektarech. 11

12 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání: v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům fakulty a vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů, zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu, slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují užitečné funkce lesa, realizuje také cílené projekty jako je Lesní škola Jezírko, stezka Chvála stromů či kulturní a společenská činnost na zámku Křtiny. 12 Lesní pozemky MZLU v Brně mají rozlohu ha (celková výměra všech pozemků činí ha) a vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole Brna, sahající až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Na tomto relativně malém území, kde převládají smíšené porosty, ve kterých připadá 46 % na dřeviny jehličnaté a 54 % na dřeviny listnaté, je zmapováno 116 lesních typů ve čtyřech lesních vegetačních stupních. Limitující je průměrná roční teplota 7,5 C a průměrné roční srážky, dosahující pouze 610 mm. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy a Křtinského potoka. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem, i proto se třetina podniku nachází v CHKO Moravský kras. Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto podrostní hospodářství se daří s úspěchem realizovat u buku a dubu, na kyselých stanovištích i v porostech smrkových. Lze se zde setkat i s pozoruhodným pokusem o převod na les výběrný. Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomu účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin, z nichž postupně vznikla síť dnešních 19 přírodních rezervací o celkové rozloze 862 ha. Pohodě i studiu slouží arboreta v Řícmanicích, Habrůvce a ve Křtinách. Přírodní krásy zdejší oblasti jsou

13 také záměrně doplňovány, vyvrcholením je známý Lesnický Slavín soubor památníků, studánek a pamětních desek. Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována je široká pedagogická spolupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie, Ruska, Číny, Latinské Ameriky atd. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program jsou to výzkumné plochy probírkové v porostech bukových, smrkových, jedlových a smíšených, provenienční plochy modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré a borovice pokroucené a také tři genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady modřínu opadavého, borovice lesní, smrku ztepilého, topolu osika a jilmu horského. Vždy je k práci a studiu možné využít dosud získané a publikované údaje a výsledky. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení dřevařské prvo- a druhovýroby. Jedná se např. o vytvoření Centra racionálního zpracování dřevní hmoty jako obnovitelné suroviny. Zásadou a cílem je zpracování vlastní suroviny a vkládání maximální přidané hodnoty do výrobku. Způsobem obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravou lesů, mnohými účelovými demonstračními objekty, moderní výrobou a širokou databází výsledků výzkumu se stal ŠLP cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na základě plnění požadovaných norem je ŠLP od roku 1997 držitelem ekologického certifikátu FSC podle certifikačního systému firmy Woodmark a od roku 2003 certifikátu PEFC. Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (552/2005 Sb.) pro své vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým objektem pro pedagogickou činnost a vědecké bádání nejen posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské unie a dalších států celého světa. 13

14 Studijní programy Cílem výuky na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe. Studium je organizováno ve třech úrovních: Bakalářský stupeň Trvá tři roky a je ukončen státní zkouškou. Absolvent obdrží titul Bc. (bakalář). Bakalářské studium připravuje studenty zejména pro praxi, mohou však pokračovat i v dalším navazujícím magisterském studiu. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně nabízí následující bakalářské studijní programy: Dřevařství Krajinářství Lesnictví (obory Arboristika, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí a Lesnictví) Nábytek Stavby na bázi dřeva Magisterský stupeň Trvá dva roky a je otevřen pro absolventy bakalářského studia. Studium je uzavřeno státní zkouškou a akademickým titulem Ing., který odpovídá MSc stupni. Na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je možno studovat následující magisterské studijní programy: Dřevařské inženýrství (obory Dřevostavby a dřevěné prvky staveb a Procesy zpracování dřeva) European Forestry (studium v anglickém jazyce) Krajinné inženýrství (obory Biotechnické úpravy krajiny a Integrované využívání krajinného prostoru) Lesní inženýrství Nábytkové inženýrství (obory Vývoj a tvorba nábytku a Výroba nábytku) 14

15 Doktorský stupeň Je výběrový a trvá tři roky. Studium je ukončeno disertační zkouškou a udělením titulu Ph.D. Studenti si mohou vybrat z následujících studijních programů: Aplikovaná geoinformatika Ekologie lesa Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů Fytologie lesa Hospodářská úprava lesa Myslivost Ochrana lesa Pěstování lesa Procesy tvorby nábytku Technika a mechanizace lesnické výroby Technologie zpracování dřeva Tvorba a ochrana krajiny Připravované studijní programy Bionika (bakalářské studium) Agrolesnictví subtropů a tropů (magisterské studium) Spolupráce s praxí Ve studijních programech realizovaných na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně má praktická výuka významné místo. V prvním ročníku studenti absolvují výrobní praxi na Školním lesním podniku, aby se seznámili s dělnickými profesemi ve svém oboru. Ve druhém ročníku následuje provozní praxe, kterou vykonávají ve smluvně zajištěných firmách na pozici technicko-hospodářského pracovníka. Fakulta má uzavřeny smlouvy s více než 200 partnery a podporuje také nepovinné praxe studentů v tuzemsku i zahraničí v délce až šest měsíců. Cílem je zkrátit dobu adaptace našich absolventů po nástupu do zaměstnání. Pravidelně jednou ročně pořádá LDF MZLU v Brně Veletrh pracovních příležitostí, při kterém mají přihlášené firmy prostor k prezentaci i k individuálním pohovorům se studenty. 15

16 Věda a výzkum Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost je nedílnou součástí práce akademických pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně. Základním motivem vědy a výzkumu na LDF MZLU v Brně je společné aplikování poznatků biologických, technických a společenskovědních disciplín v lesnictví, krajinářství a dřevařství, a rovněž uměleckých disciplín v nábytkářství, a to na úrovni základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu. Společným jmenovatelem těchto aktivit jsou široké aspekty managementu lesa i krajiny, produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, včetně technologií jeho zpracování, a uplatnění dřeva jako jedinečného materiálu a obnovitelného energetického zdroje. Výsledky jsou aplikovány v lesnické, dřevařské a environmentální praxi. Tradičně je věnována pozornost studiu lesních ekosystémů a krajiny. Nově jsou rozvíjeny rovněž disciplíny v oblasti bioniky, biomechaniky; aplikovány jsou komplexní výpočetní metody fyzikálních a biologických procesů, technologického transferu, modifikace vlastností přírodních materiálů a v oblasti průmyslového výzkumu problematika užitého designu v oblasti bydlení. V biologických disciplínách nachází uplatnění aplikace genetiky a molekulární biologie. Poskytujeme rovněž poradenskou činnost v podobě expertíz a studií, organizujeme konference, semináře, výstavy, workshopy či kurzy. V rámci expertní činnosti spolupracují specialisté naší fakulty na koncepční činnosti rezortních ministerstev, a to např. při formulování Národního lesnického programu, Národního programu výzkumu, formulování priorit grantových agentur apod. Významná je úloha LDF MZLU v Brně jako koordinátora České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH). Výzkumnou základnu fakulty představuje zázemí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, včetně jeho výzkumné stanice. Součástí LDF MZLU v Brně je rovněž Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků ve Zlíně a Zkušebna nábytku v Brně. 16 Z hlediska směrů výzkumných aktivit je vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně zaměřena na: hodnocení stavu lesa a lesního prostředí, scénáře vývoje, modelování růstových procesů, využití pokročilých metod rozhodovacích analýz v lesnickém plánování, rozvoj biotechnologií, aplikace molekulární biologie v lesnictví,

17 zvyšování odolnosti lesů s ohledem na možnou klimatickou změnu, výzkum nových technologických postupů obhospodařování lesa, nové možnosti lesnictví a dřevařství v sociálně-ekonomickém rozvoji české společnosti, efektivní přístupy v péči o krajinu, obhospodařování přírodních zdrojů tropických a subtropických oblastí, nové technologie a rozvoj materiálového inženýrství vývoj nových materiálů na bázi dřeva, konstruování dřevěných staveb a jejich prvků, zdravotní rizika, ergonomii a ekologii interiéru, design, technické a užitné parametry výrobků. Výzkum na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je financován vedle prostředků institucionálního výzkumu také projekty rezortních programů, národních a mezinárodních institucí, grantových agentur a národních i mezinárodních programů, které formulují požadavky a zadání pro výzkumná pracoviště. Ve vztahu k LDF MZLU v Brně jsou jimi zejména: 6. a 7. rámcový program Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj (FP6, FP7), Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST), Grantová agentura České republiky (GA ČR), Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV), projekty vědy a výzkumu resortních ministerstev, zakázky resortních ministerstev, Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Grantová služba Lesů České republiky (GS LČR). Pro podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů magisterských a doktorských studijních programů slouží Interní grantová agentura LDF, která ročně hospodaří s rozpočtem 2 mil. Kč. Mezinárodní spolupráce Prostřednictvím členství v mezinárodních organizacích a týmech se podílíme na mezinárodní spolupráci ve vědě, výzkumu a tvůrčí činnosti. Zapojujeme se například do těchto programů: AKTION, CEEPUS II, FM EHP/Norsko, FULBRIGT, KONTAKT, LLP/ ERASMUS či do řešení rozvojových projektů. Jsme členy nejrůznějších organizací a institucí, z nejvýznamnějších to jsou: 17

18 Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO), Evropský lesnický institut (EFI), Evropská i Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (FTP, resp. ČTPLH), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC), Mezinárodní organizace studentů lesnictví (IFSA). Výzkumný záměr Výzkumný záměr Les a dřevo podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny pro léta je páteřním výzkumným úkolem na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně. Předmětem výzkumu je hledání vědeckých argumentů pro novou orientaci lesního hospodářství. Cílem je řešení stěžejních problémů funkčně integrovaného lesního hospodářství v České republice a následného využívání dřeva jako obnovitelné suroviny. Výzkumný záměr je v souladu s vědeckou profilací fakulty, navazuje na dosavadní vědecké a publikační aktivity fakulty a zároveň plně koresponduje se současnými trendy výzkumu v mezinárodním kontextu. Výzkumný záměr je tvořen pěti dílčími záměry, které na sebe navazují: Lužní lesy obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje, Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v entropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin, Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi, Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany, Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva. 18 Naše cíle v oblasti vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti Plně se zapojit do mezinárodního výzkumu v rámci FP7, zapojit se do aktivit i dalších technologických platforem, vybudovat technologické centrum materiálů na bázi dřeva Výzkumné centrum Josefa Ressela, spolupracovat s firmami, včetně vytváření společných podniků využívajících technologií, vzniklých na LDF MZLU v Brně, rozšířit spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti, zejména zahraničními, vytvořit společné vědecké týmy s partnerskými pracovišti, především s Akademií věd ČR, podporovat týmy zapojující se do grantových soutěží a mezinárodního výzkumu, zkvalitnit publikační aktivity směrem k impaktovaným publikacím, patentům, užitým vzorům a užitým metodikám v souladu s politikou výzkumu ČR.

19 Mezinárodní vztahy Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně je již od doby svého založení zapojena do řady mezinárodních programů. Zásadní přelom v kvantitě i kvalitě napojení na ekonomicky vyspělé země Evropy nastává v druhé polovině 90. let. Nejrozšířenější a zároveň nejpopulárnější mezinárodní aktivitou je program celouniverzitního prostoru zemí Evropské unie LLP (Longlife Learning Programme) / Erasmus, v němž je LDF MZLU v Brně zapojena od roku 1997/1998. Tento program zprostředkovává výměnné pobyty studentů a pedagogických pracovníků v rámci EU. V současnosti mají studenti a pracovníci fakulty možnost výběru ze 46 partnerských univerzit z 20 zemí. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně uplatňuje od akademického roku 1996/1997 kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje přenos studijních výsledků mezi školami. Počínaje rokem 2000/2001 je na naší fakultě vyučována řada předmětů v anglickém jazyce z oblasti lesnictví, krajinářství, dřevařství a nábytkářství. V rámci studentských stipendií a výzkumných projektů jsou taktéž uzavírány bilaterální smlouvy, a to jak v rámci EU, tak i mimo EU (USA, Japonsko, JAR, Kolumbie, Mexiko atd.). Naše fakulta se také podílí na programech mezinárodní spolupráce jako CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT aj. Mezinárodní studenti u nás studují i za podpory vládních stipendií, a to jak bakalářské, magisterské, tak i doktorské programy. 19

20 Předměty vyučované v angličtině Anglick název p edm tu Po et ECTS kredit Acoustics of Wood 5 Animal Pests of Woody and Ornamental Trees 4 Applied Genetics 5 CAD/CAM Applications in the Woodworking Industry 4 Dendrology and Ecology of Forest Trees 5 Dendrometry 5 Economics of Sustainable Resource Management 5 Ecosystems of the Tropics and Subtropics 5 Engineering and Technology 4 Engineering Drawing with CAD System Application 5 Environmental Geochemistry 5 Ergonomics and Occupational Safety 4 Forest Access Roads 5 Forest Botany 4 Forest Ecology 5 Furniture and Design 5 Furniture and Interior Visualisation 5 European Concept of Game Management 4 Geobiocoenology 5 GIS Fundamentals 5 Interior Design Creative Methods 4 Introduction to Engineering Computing 5 Landscape Ecology and Nature Conservation 5 Landscape Recreology 5 Logging and Transport of Timber 5 Mathematics 5 Pathology of Woody Plants 5 Remote Sensing 5 Sawmill Production 5 Soil Biology 5 Soil Science 5 Surveying and Land Records 5 Utility Plants of the Subtropics and Tropics 5 Wood Anatomy 5 Wood Science 5 20

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

Vzdělávací materiály projektu

Vzdělávací materiály projektu Vzdělávací materiály projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí Úloha SZ Týniště nad Orlicí ve schválené koncepci genetiky Vracíme české osivo zpět do českých lesů. 1 Semenářský

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Obsah. 1. Úvod 5. Použité zkratky 19

Obsah. 1. Úvod 5. Použité zkratky 19 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu Úvod informace o podniku Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846 CZ14864347, Tel:+420415732111, Fax:+420415732150 Web: www.chizatec.cz

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH 12.1. Organizovat správu a obhospodařování lesního majetku, zejména státního tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, za

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele Řešení bakalářských a diplomových prací na Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky je

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013 Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele Akademický rok 2012/2013 Řešení bakalářských a diplomových prací na Ústavu lesnické a dřevařské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více