Z historie Lesnické a dřevařské fakulty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z historie Lesnické a dřevařské fakulty"

Transkript

1

2

3 Z historie Lesnické a dřevařské fakulty Přeju nové zemědělské vysoké škole plného zdaru v práci právě započaté. T. G. Masaryk, Usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ v Brně) s odborem hospodářským a lesnickým, se čtyřletou dobou trvání studia a českou vyučovací řečí. Brno se vzápětí stává známým centrem lesnické vzdělanosti Zahájení vlastního studia na Lesnické fakultě, kdy bylo zapsáno prvních 208 posluchačů. První roky byly obdobím získávání vynikajících odborníků z praxe, kteří svými zkušenostmi a rozhledem získávali vážnost lesnickému učení. Propojením pedagogiky a výzkumu bylo dosaženo již v prvních letech význačných výsledků. Česká lesnická věda byla povznesena na mezinárodní úroveň, přičemž neztratila své poslání: sloužit lesnické praxi Vznik Školního statku (později Školní lesní závod, nynější Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny) převodem adamovského velkostatku; školní statek o rozloze ha výrazně umocňuje image lesnického školství v Brně Narušení vývoje; vysoké školy uzavřeny říšskými úřady Obnovena činnost VŠZ v Brně (krátce po osvobození Brna) Reorganizace VŠZ v Brně; vznik fakulty zemědělské se sedmi a fakulty lesnické se šesti katedrami; ustaveny směry ekonomický, dřevařský, pěstební, produkční, stavební, technický a těžebně-technologický. Převratné hospodářsko-politické a sociální změny na konci 40. a začátku 50. let vnesly do řízení a chodu VŠZ v Brně značnou nestabilitu. Politicky nepohodlní učitelé byli propouštěni a jejich místa byla obsazována aktivními členy Československého svazu mládeže a Komunistické strany Československa. 3

4 Lesnická fakulta začleněna do svazku Vysoké školy stavitelství v Brně; prodloužení studia na pět let Lesnická fakulta vyňata ze svazku Vysoké školy stavitelství a znovu přičleněna k VŠZ v Brně, která byla přejmenována na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně Založen studentský časopis LEF ( ), reflektující i politické změny ve společnosti; proto zakázán Fakulta zapojena do řešení Mezinárodního biologického programu (IBP) nejprestižnějšího celosvětového vědecko-výzkumného projektu 60. let pod patronací UNESCO Nová organizace studia jako reakce na požadavek důsledné obsahové přestavby studia Budování Mysliveckého výukového a vědecko-výzkumného areálu v Lednici Úprava učebního plánu; výstavba externího účelového pracoviště v Útěchově u Brna Listopadové události, vznik stávkového výboru studentů, ustavení akademických rad fakult a akademické rady univerzity, jejichž nástupcem jsou současné akademické senáty. Částečná rekonstrukce vedení univerzity, fakult, kateder, kolegií děkanů a rektora a vědeckých rad fakult a univerzity Zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.); ustavení akademických senátů fakult a univerzity Zahájena výuka samostatného oboru Dřevařské inženýrství Státní zkušebna stavebně -truhlářských výrobků ve Zlíně převedena do správy VŠZ v Brně jako její dřevařské výzkumné pracoviště. 4

5 1992 Obnovení provozu studentského klubu Green v prostoru kolejí, založeného v roce Lesnická fakulta přejmenována na Lesnickou a dřevařskou fakultu Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně se stává Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně Předání dřevařského pavilonu (budova T) k užívání ústavům dřevařského oboru Založeno IDRISI Resource Center pro zpracování prostorových dat; zahájena výuka samostatného oboru Krajinné inženýrství Do provozu uveden pavilon dřevařských technologií (budova P) Zahájena rekonstrukce budovy Lesnické a dřevařské fakulty (budova B); obnoven studentský časopis LEF Zahájena výuka samostatného oboru Nábytkové inženýrství Zahájena výuka samostatného oboru Stavby na bázi dřeva Zahájena výuka samostatného oboru Arboristika. Budoucnost fakulty je definována Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně pro období Posláním Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně je zejména: svobodná vzdělávací a tvůrčí činnost ve všech oblastech vysokoškolského života, působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti k lesu, dřevu, krajině a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, bezpečnosti a ochraně, jakož i k etice a managementu. 5

6 Organizační struktura Ústav ekologie lesa Ústav byl založen na konci roku 1968 v souvislosti s řešením programu UNESCO IBP (International Biological Programme). Je pedagogicko-vědeckým pracovištěm fakulty. V odborné činnosti se zabývá rozvojem systémové ekologie na úrovni lesních ekosystémů se zaměřením na toky energie, látek a živin. V aplikacích je pozornost zaměřena na matematické modelování a scénáře vývoje lesa v měnících se podmínkách prostředí, na problematiku ochrany a zachování biodiverzity, adaptace lesů na klimatické změny či přeměny smrkových monokultur na lesy smíšené. Pedagogické aktivity jsou zaměřeny na obecnou ekologii, ekologii lesa, meteorologii, klimatologii a související problematiku, a to pro studenty všech stupňů studia. Ústav geoinformačních technologií Ústav byl založen v roce 1921 jako Geodetický ústav. V souladu se současnými trendy ústav rozvíjí výuku a výzkum geoinformačních technologií v aplikační sféře. Ústav se skládá ze dvou oddělení: Geodézie a Geoinformatiky. Pedagogické aktivity jsou zaměřeny na technologie práce s prostorovými daty. Výzkumné aktivity jsou orientovány na interpretaci multispektrálních a barevných infračervených leteckých a satelitních snímků, aplikaci GIS v lesnickém a krajinném plánování a optimalizaci lesnického tematického mapování. Ústav je také jedním z dvanácti světových center programu IDRISI vyvíjeného na Clark University (USA). Ústav geologie a pedologie Ústav byl založen v roce V oblasti výuky garantuje celou řadu povinných, povinně-volitelných a čistě volitelných předmětů tří fakult MZLU v Brně ve čtyřech oblastech pedologii, geologii, půdní biologii a geomorfologii, a to s důrazem jak na přímé seznámení studentů s laboratorním provozem, tak na rozsáhlá terénní praktická cvičení, setkávající se pravidelně s mimořádným ohlasem. Ve své vědeckovýzkumné a poradenské činnosti se pracovníci ústavu zaměřují na pedologické aspekty lesního školkařství, problematiku půd imisních poloh, systematická biochemická měření na úrovni základního výzkumu, hodnocení trvalých produkčních podmínek lesních stanovišť, charakteristiku produktů zvětrávacích procesů na lesních stanovištích a na aplikaci poznatků kvartérní geologie do lesnicko-krajinářské praxe. Ústav hospodářské úpravy lesa Ústav vznikl již v roce 1920 společně s ekonomickými obory; jako samostatný se etabloval až v roce Zajišťuje výuku v tradiční hospodářské úpravě lesa, biometriii a statistice, 6

7 nauce o produkci a v dalších navazujících oblastech. Výzkumné aktivity jsou cíleny na predikci a hodnocení stavu lesa pod vlivem přírodních podmínek i pod vlivem přímo řízených hospodářských opatření na bázi simulačních modelů, na analýzu produkčních modelů, na systémy modifikovaných hospodářských opatření apod. Vědecko-výzkumné aktivity i rozsáhlé poradenské služby jsou dále orientovány na determinaci stavu lesa a předpovědi jeho vývoje, hodnocení produkce, matematické modelování a přípravu lesních hospodářských plánů. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ústav byl založen v roce 1920 pod názvem Ústav lesnické ekonomie. Pedagogické aktivity pracoviště jsou v současné době zaměřeny na oblasti lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, oceňování lesa, managementu a marketingu, finančního řízení, aplikovaných informačních technologií a systémů. Výzkumná činnost je orientována na ekonomickou optimalizaci ekologických funkcí lesa, na zvyšování rentability lesního hospodářství v České republice prostřednictvím zlepšování konkurenceschopnosti lesních produktů, dále na oblast lesního auditu a na ekonomicko-ekologické zhodnocování lesů jako obnovitelného přírodního zdroje. Studována je také problematika postavení lesnické politiky v národních i evropských poměrech a souvislostech. Ústav lesnické a dřevařské techniky Ústav vznikl v roce 1996 sloučením Ústavu lesnické a dřevařské mechanizace a Ústavu těžby a dopravy dříví. Zajišťuje výuku ve všech disciplínách, které souvisí se strojním inženýrstvím a technikou v lesnictví a dřevařství. Výzkumné aktivity jsou cíleny na problematiku využívání mechanizovaných technologií v lesnictví a dřevařském průmyslu a zvyšování hodnoty lesních zdrojů. Zahrnují všechny lesnické technologie od sběru osiva a výroby sadebního materiálu až po těžbu a dopravu dříví a celou škálu mechanizačních prostředků pro základní zpracování dřeva. Pracovníci ústavu se také zabývají problematikou vztahů člověk stroj, tzn. ergonomií. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Ústav byl založen v roce 1922 jako Dendrologický ústav. Garantuje výuku širokého spektra biologických předmětů zaměřených na rostliny a jejich společenstva pro řadu oborů studia MZLU v Brně. Jedná se zejména o obecnou a speciální botaniku, dendrologii, fytocenologii, lesnickou typologii, ekologii krajiny, ochranu přírody a krajiny, geobiocenologii a ekofyziologii dřevin. V posledních letech je rozvíjena také problematika agrolesnictví v oblasti subtropů a tropů. Ústav spravuje herbáře a xylotéku (okolo položek) a arboreta (Křtiny, Řícmanice a Habrůvka), které jsou důležitou součástí výuky a výzkumu. Výzkumné aktivity ústavu se týkají využití molekulární biologie v taxonomii a populační ekologii, ekofyziologie dřevin zejména na orgánové úrovni, biologie domácích i adventivních druhů rostlin (dřevin i bylin) a dynamiky vývoje lesních geobiocenóz. 7

8 Ústav matematiky Ústav vznikl v roce Tým zaměstnanců je sestaven s důrazem na široký záběr ústavu v mnoha oblastech matematiky a zahrnuje odborníky na diferenciální geometrii, diferenciální a diferenční rovnice, deskriptivní geometrii a technické kreslení, hyperbolickou geometrii, algebry s dělením, historii matematiky a také odborníky na e-learning. Kromě klasických povinných kurzů matematiky, zajišťovaných také pro ostatní fakulty MZLU v Brně, nabízí ústav volitelné předměty zaměřené na matematickou biologii a systémy počítačové algebry. Ústav nábytku, designu a bydlení Ústav byl založen v roce Navazuje na tradici zaniklého Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku Ústav poskytuje vzdělání v oblasti designu, výroby nábytku a interiéru. Studenti získají informace o výrobních technologiích speciálních dřevěných produktů, o historickém vývoji a tvorbě nábytku, typologii, konstrukci a dimenzování nábytku a výrobních technologiích čalouněného nábytku. Pozornost je dále věnována materiálům (plasty, lepidla, barvy a nátěrové hmoty), včetně jejich aplikací v dřevozpracovatelském průmyslu, zkoušení, standardizaci a metrologii. Výzkumné aktivity jsou orientovány na použití zdraví prospěšných materiálů pro výrobu nábytku a na environmentální aspekty využití jednotlivých materiálů. Ústav nauky o dřevě Ústav byl založen v roce 1995 v souvislosti s rozvojem dřevařského inženýrství. Nauka o dřevě a anatomie dřeva se zabývají makroskopickou, mikroskopickou a submikroskopickou stavbou dřeva, procesy tvorby dřeva, příčinami vad dřeva, jakož i fyzikálními a mechanickými vlastnostmi dřeva, jeho praktickým využitím a změnami zapříčiněnými rozmanitými faktory. Výuka obsahuje informace o dřevě domácích, nejčastějších introdukovaných i tropických druhů dřevin. Výzkumné aktivity se orientují na anatomii dřeva, dendrochronologii a dendroklimatologii, vliv faktorů prostředí na tvorbu dřeva, ochranu dřeva proti biotickým faktorům, modifikace vlastností dřeva, restaurační opatření a biomechaniku a stabilitu stromů. 8 Ústav ochrany lesů a myslivosti Ústav vznikl se založením fakulty v roce Výuka, výzkum a další profesní aktivity jsou rozvíjeny v oblastech: lesnická entomologie, lesnická fytopatologie, mykologie, stresová ekologie, ochrana lesa, zoologie a myslivost. Výzkum je v současnosti zacílen především na poškození lesů biotickými a abiotickými faktory; jedním z hlavních témat

9 je chřadnutí dřevin (v komplexu příčin). Při řešení problematiky dopadů klimatických změn na lesní ekosystémy se zaměřuje především na sledování změn aktivity a rozšíření škůdců a patogenů a na vývoj či predikci celkového zdravotního stavu a stability lesních porostů. Rozvíjeny jsou také aplikace molekulární biologie a genetiky v ekologii společenstev a populací hub či v biologii ohrožených druhů živočichů. V rámci ekosystémového výzkumu jsou řešeny vztahy mezi lesním ekosystémem a zvěří či vliv synuzie kambioxylofágního hmyzu na stabilitu porostů. Ústav tvorby a ochrany krajiny Ústav byl založen jako Ústav inženýrských staveb lesnických v roce Zabývá se problematikou krajinného inženýrství a krajinářství se zaměřením na ochranu krajiny, podporu a rozvoj přirozených funkcí krajiny s možnou podporou ve formě biotechnických zásahů. Tématicky je pozornost věnována problematice zpřístupnění lesa, krajinnému a územnímu plánování, hodnocení funkcí lesa, revitalizacím říčních systémů, problematice začleňování staveb do krajiny, rekultivací v krajině, návrhu účelových komunikací, úpravě malých vodních toků. Ústav zakládání a pěstění lesů Ústav vznikl se založením fakulty v roce Na ústavu se vyučují předměty zaměřené na pěstování lesů a intenzivních lesních kultur, genetiku a šlechtění lesních dřevin, semenářství, výrobu sadebního materiálu, obnovu a zakládání lesa. Ve výzkumu i publikační činnosti jsou kromě aktivit odpovídajících zaměření pedagogiky dlouhodobě řešeny problematiky hydrického režimu porostů při obnově, kořenových systémů dřevin, produkčního potenciálu a stability lesa či přestaveb monokulturního smrkového lesa. Pracoviště řešilo a koordinovalo rozsáhlý dlouhodobý mezinárodní projekt Vliv antropogenních imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. Ústav dále poskytuje expertní a poradenské služby v rámci členství v profesních a vědeckých komisích a společnostech. Ústav základního zpracování dřeva Ústav vznikl vyčleněním dřevařské problematiky z tehdejší Katedry lesní těžby a zpracování dřeva v roce Je koncipován jako komplexní pracoviště s výukou i výzkumem v následujících oblastech: výroba aglomerovaných materiálů, dřevosklady, pilařská technika, stavební truhlářství, dřevěné konstrukce, konstrukce strojů, mechanizace a automatizace dřevařské výroby, obchodní politika lesních produktů. K ústavu je přičleněna i truhlářská dílna, která slouží pro tvůrčí výuku studentů. Ústav své aktivity dále rozvíjí v rámci pilařského závodu v Olomučanech. 9

10 Podpora výuky a vědy Výukové prostory Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně disponuje pěti moderními přednáškovými sály s kapacitou studentů, vybavenými audiovizuální technikou a pokrytými bezdrátovou sítí. Dále je k dispozici 16 specializovaných cvičeben s kapacitou míst, které jsou většinou také pokryty bezdrátovou sítí. Pět počítačových učeben, z nichž jedna je koncipována jako terminálová, slouží zejména k výuce informatiky, GIS, CAD systémů, matematiky a dalších specializovaných předmětů. Dvě dílny truhlářská dílna a dílna pro lesnickou mechanizaci jsou určeny pro praktickou a tvůrčí výuku studentů. Pro výuku pedologie je určena moderně vybavená laboratoř. Pro výuku myslivosti je vybudován Myslivecký výukový areál v Sokolnicích, který je součástí Školního lesního podniku. Superpočítačové centrum Superpočítačové centrum je součástí prestižní evropské sítě EGEE (The Enabling Grids for E-sciencE) a národního projektu MetaCentrum. Jedná se o výpočetní cluster WOOD s výkonem 59 Gflops. Studenti a zaměstnanci tak získávají možnost připojit se k nejvýkonnějším zařízením na světě a podílet se svými projekty na rozvoji v oblastech informačních technologií a oborech s nimi úzce spjatými. Terminálové řešení výpočetní infrastruktury na LDF je postavené na Open Source technologiích s minimální závislostí na proprietárních řešeních a otvírá tak nové možnosti využívání svobodného software v univerzitním prostředí. Informační centrum Pro zaměstnance a studenty slouží Informační centrum, které poskytuje rozsáhlé služby. Součástí centra jsou univerzitní knihovna, moderně vybavené studovny, čítárny časopisů, univerzitní vydavatelství. Z poskytovaných služeb lze jmenovat tvorbu rešerší z databází, meziknihovní výpůjční službu, výměnu časopisů, půjčování knih a tisk publikací. 10 Univerzitní informační systém Základní informační systém univerzity obsahuje všechny administrativní údaje o studijním a vědecko-výzkumném procesu. Přístup do tohoto informačního systému mají všichni zaměstnanci, studenti, externisté i absolventi univerzity. Studijní problematika je řešena od prvního kontaktu uchazeče o studium (prezentace informací o univerzitě a jejích studijních programech, příjem přihlášek ke studiu, zápis) přes každodenní studijní povinnosti (rozvrhy, zkoušky, evidence průběhu studia) až po výsledné výkazy o studiu.

11 Vědecko-výzkumné zázemí Pro vědecko-výzkumné účely slouží následující specializované laboratoře a zkušebny: Arboristická laboratoř Biometrická laboratoř Ekosystémové výzkumné objekty (Lednice, Rájec) Chemická laboratoř elementární analýza Kalibrační laboratoř měřících zařízení (akreditovaná) Laboratoř aplikací molekulární biologie Laboratoř dendrochronologie Laboratoř ekofyziologie dřevin Laboratoř geoinformatiky Laboratoř lesnické fytopatologie a mykologie Laboratoř lesnické mechanizace Laboratoř mechaniky zemin Pedologická a mikrobiologická laboratoř Technologické centrum materiálů na bázi dřeva Zkušebna nábytku (akreditovaná) Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků ve Zlíně Významné zázemí pro fakultní výzkum tvoří lesní porosty a související zařízení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se rozkládá na více než hektarech. 11

12 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání: v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům fakulty a vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů, zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu, slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují užitečné funkce lesa, realizuje také cílené projekty jako je Lesní škola Jezírko, stezka Chvála stromů či kulturní a společenská činnost na zámku Křtiny. 12 Lesní pozemky MZLU v Brně mají rozlohu ha (celková výměra všech pozemků činí ha) a vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole Brna, sahající až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Na tomto relativně malém území, kde převládají smíšené porosty, ve kterých připadá 46 % na dřeviny jehličnaté a 54 % na dřeviny listnaté, je zmapováno 116 lesních typů ve čtyřech lesních vegetačních stupních. Limitující je průměrná roční teplota 7,5 C a průměrné roční srážky, dosahující pouze 610 mm. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy a Křtinského potoka. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem, i proto se třetina podniku nachází v CHKO Moravský kras. Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto podrostní hospodářství se daří s úspěchem realizovat u buku a dubu, na kyselých stanovištích i v porostech smrkových. Lze se zde setkat i s pozoruhodným pokusem o převod na les výběrný. Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomu účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin, z nichž postupně vznikla síť dnešních 19 přírodních rezervací o celkové rozloze 862 ha. Pohodě i studiu slouží arboreta v Řícmanicích, Habrůvce a ve Křtinách. Přírodní krásy zdejší oblasti jsou

13 také záměrně doplňovány, vyvrcholením je známý Lesnický Slavín soubor památníků, studánek a pamětních desek. Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována je široká pedagogická spolupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie, Ruska, Číny, Latinské Ameriky atd. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program jsou to výzkumné plochy probírkové v porostech bukových, smrkových, jedlových a smíšených, provenienční plochy modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré a borovice pokroucené a také tři genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady modřínu opadavého, borovice lesní, smrku ztepilého, topolu osika a jilmu horského. Vždy je k práci a studiu možné využít dosud získané a publikované údaje a výsledky. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení dřevařské prvo- a druhovýroby. Jedná se např. o vytvoření Centra racionálního zpracování dřevní hmoty jako obnovitelné suroviny. Zásadou a cílem je zpracování vlastní suroviny a vkládání maximální přidané hodnoty do výrobku. Způsobem obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravou lesů, mnohými účelovými demonstračními objekty, moderní výrobou a širokou databází výsledků výzkumu se stal ŠLP cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na základě plnění požadovaných norem je ŠLP od roku 1997 držitelem ekologického certifikátu FSC podle certifikačního systému firmy Woodmark a od roku 2003 certifikátu PEFC. Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (552/2005 Sb.) pro své vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým objektem pro pedagogickou činnost a vědecké bádání nejen posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské unie a dalších států celého světa. 13

14 Studijní programy Cílem výuky na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe. Studium je organizováno ve třech úrovních: Bakalářský stupeň Trvá tři roky a je ukončen státní zkouškou. Absolvent obdrží titul Bc. (bakalář). Bakalářské studium připravuje studenty zejména pro praxi, mohou však pokračovat i v dalším navazujícím magisterském studiu. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně nabízí následující bakalářské studijní programy: Dřevařství Krajinářství Lesnictví (obory Arboristika, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí a Lesnictví) Nábytek Stavby na bázi dřeva Magisterský stupeň Trvá dva roky a je otevřen pro absolventy bakalářského studia. Studium je uzavřeno státní zkouškou a akademickým titulem Ing., který odpovídá MSc stupni. Na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je možno studovat následující magisterské studijní programy: Dřevařské inženýrství (obory Dřevostavby a dřevěné prvky staveb a Procesy zpracování dřeva) European Forestry (studium v anglickém jazyce) Krajinné inženýrství (obory Biotechnické úpravy krajiny a Integrované využívání krajinného prostoru) Lesní inženýrství Nábytkové inženýrství (obory Vývoj a tvorba nábytku a Výroba nábytku) 14

15 Doktorský stupeň Je výběrový a trvá tři roky. Studium je ukončeno disertační zkouškou a udělením titulu Ph.D. Studenti si mohou vybrat z následujících studijních programů: Aplikovaná geoinformatika Ekologie lesa Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů Fytologie lesa Hospodářská úprava lesa Myslivost Ochrana lesa Pěstování lesa Procesy tvorby nábytku Technika a mechanizace lesnické výroby Technologie zpracování dřeva Tvorba a ochrana krajiny Připravované studijní programy Bionika (bakalářské studium) Agrolesnictví subtropů a tropů (magisterské studium) Spolupráce s praxí Ve studijních programech realizovaných na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně má praktická výuka významné místo. V prvním ročníku studenti absolvují výrobní praxi na Školním lesním podniku, aby se seznámili s dělnickými profesemi ve svém oboru. Ve druhém ročníku následuje provozní praxe, kterou vykonávají ve smluvně zajištěných firmách na pozici technicko-hospodářského pracovníka. Fakulta má uzavřeny smlouvy s více než 200 partnery a podporuje také nepovinné praxe studentů v tuzemsku i zahraničí v délce až šest měsíců. Cílem je zkrátit dobu adaptace našich absolventů po nástupu do zaměstnání. Pravidelně jednou ročně pořádá LDF MZLU v Brně Veletrh pracovních příležitostí, při kterém mají přihlášené firmy prostor k prezentaci i k individuálním pohovorům se studenty. 15

16 Věda a výzkum Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost je nedílnou součástí práce akademických pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně. Základním motivem vědy a výzkumu na LDF MZLU v Brně je společné aplikování poznatků biologických, technických a společenskovědních disciplín v lesnictví, krajinářství a dřevařství, a rovněž uměleckých disciplín v nábytkářství, a to na úrovni základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu. Společným jmenovatelem těchto aktivit jsou široké aspekty managementu lesa i krajiny, produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, včetně technologií jeho zpracování, a uplatnění dřeva jako jedinečného materiálu a obnovitelného energetického zdroje. Výsledky jsou aplikovány v lesnické, dřevařské a environmentální praxi. Tradičně je věnována pozornost studiu lesních ekosystémů a krajiny. Nově jsou rozvíjeny rovněž disciplíny v oblasti bioniky, biomechaniky; aplikovány jsou komplexní výpočetní metody fyzikálních a biologických procesů, technologického transferu, modifikace vlastností přírodních materiálů a v oblasti průmyslového výzkumu problematika užitého designu v oblasti bydlení. V biologických disciplínách nachází uplatnění aplikace genetiky a molekulární biologie. Poskytujeme rovněž poradenskou činnost v podobě expertíz a studií, organizujeme konference, semináře, výstavy, workshopy či kurzy. V rámci expertní činnosti spolupracují specialisté naší fakulty na koncepční činnosti rezortních ministerstev, a to např. při formulování Národního lesnického programu, Národního programu výzkumu, formulování priorit grantových agentur apod. Významná je úloha LDF MZLU v Brně jako koordinátora České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH). Výzkumnou základnu fakulty představuje zázemí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, včetně jeho výzkumné stanice. Součástí LDF MZLU v Brně je rovněž Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků ve Zlíně a Zkušebna nábytku v Brně. 16 Z hlediska směrů výzkumných aktivit je vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně zaměřena na: hodnocení stavu lesa a lesního prostředí, scénáře vývoje, modelování růstových procesů, využití pokročilých metod rozhodovacích analýz v lesnickém plánování, rozvoj biotechnologií, aplikace molekulární biologie v lesnictví,

17 zvyšování odolnosti lesů s ohledem na možnou klimatickou změnu, výzkum nových technologických postupů obhospodařování lesa, nové možnosti lesnictví a dřevařství v sociálně-ekonomickém rozvoji české společnosti, efektivní přístupy v péči o krajinu, obhospodařování přírodních zdrojů tropických a subtropických oblastí, nové technologie a rozvoj materiálového inženýrství vývoj nových materiálů na bázi dřeva, konstruování dřevěných staveb a jejich prvků, zdravotní rizika, ergonomii a ekologii interiéru, design, technické a užitné parametry výrobků. Výzkum na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně je financován vedle prostředků institucionálního výzkumu také projekty rezortních programů, národních a mezinárodních institucí, grantových agentur a národních i mezinárodních programů, které formulují požadavky a zadání pro výzkumná pracoviště. Ve vztahu k LDF MZLU v Brně jsou jimi zejména: 6. a 7. rámcový program Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj (FP6, FP7), Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST), Grantová agentura České republiky (GA ČR), Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV), projekty vědy a výzkumu resortních ministerstev, zakázky resortních ministerstev, Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Grantová služba Lesů České republiky (GS LČR). Pro podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů magisterských a doktorských studijních programů slouží Interní grantová agentura LDF, která ročně hospodaří s rozpočtem 2 mil. Kč. Mezinárodní spolupráce Prostřednictvím členství v mezinárodních organizacích a týmech se podílíme na mezinárodní spolupráci ve vědě, výzkumu a tvůrčí činnosti. Zapojujeme se například do těchto programů: AKTION, CEEPUS II, FM EHP/Norsko, FULBRIGT, KONTAKT, LLP/ ERASMUS či do řešení rozvojových projektů. Jsme členy nejrůznějších organizací a institucí, z nejvýznamnějších to jsou: 17

18 Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO), Evropský lesnický institut (EFI), Evropská i Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (FTP, resp. ČTPLH), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC), Mezinárodní organizace studentů lesnictví (IFSA). Výzkumný záměr Výzkumný záměr Les a dřevo podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny pro léta je páteřním výzkumným úkolem na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně. Předmětem výzkumu je hledání vědeckých argumentů pro novou orientaci lesního hospodářství. Cílem je řešení stěžejních problémů funkčně integrovaného lesního hospodářství v České republice a následného využívání dřeva jako obnovitelné suroviny. Výzkumný záměr je v souladu s vědeckou profilací fakulty, navazuje na dosavadní vědecké a publikační aktivity fakulty a zároveň plně koresponduje se současnými trendy výzkumu v mezinárodním kontextu. Výzkumný záměr je tvořen pěti dílčími záměry, které na sebe navazují: Lužní lesy obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje, Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v entropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin, Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi, Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany, Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva. 18 Naše cíle v oblasti vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti Plně se zapojit do mezinárodního výzkumu v rámci FP7, zapojit se do aktivit i dalších technologických platforem, vybudovat technologické centrum materiálů na bázi dřeva Výzkumné centrum Josefa Ressela, spolupracovat s firmami, včetně vytváření společných podniků využívajících technologií, vzniklých na LDF MZLU v Brně, rozšířit spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti, zejména zahraničními, vytvořit společné vědecké týmy s partnerskými pracovišti, především s Akademií věd ČR, podporovat týmy zapojující se do grantových soutěží a mezinárodního výzkumu, zkvalitnit publikační aktivity směrem k impaktovaným publikacím, patentům, užitým vzorům a užitým metodikám v souladu s politikou výzkumu ČR.

19 Mezinárodní vztahy Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně je již od doby svého založení zapojena do řady mezinárodních programů. Zásadní přelom v kvantitě i kvalitě napojení na ekonomicky vyspělé země Evropy nastává v druhé polovině 90. let. Nejrozšířenější a zároveň nejpopulárnější mezinárodní aktivitou je program celouniverzitního prostoru zemí Evropské unie LLP (Longlife Learning Programme) / Erasmus, v němž je LDF MZLU v Brně zapojena od roku 1997/1998. Tento program zprostředkovává výměnné pobyty studentů a pedagogických pracovníků v rámci EU. V současnosti mají studenti a pracovníci fakulty možnost výběru ze 46 partnerských univerzit z 20 zemí. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně uplatňuje od akademického roku 1996/1997 kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje přenos studijních výsledků mezi školami. Počínaje rokem 2000/2001 je na naší fakultě vyučována řada předmětů v anglickém jazyce z oblasti lesnictví, krajinářství, dřevařství a nábytkářství. V rámci studentských stipendií a výzkumných projektů jsou taktéž uzavírány bilaterální smlouvy, a to jak v rámci EU, tak i mimo EU (USA, Japonsko, JAR, Kolumbie, Mexiko atd.). Naše fakulta se také podílí na programech mezinárodní spolupráce jako CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT aj. Mezinárodní studenti u nás studují i za podpory vládních stipendií, a to jak bakalářské, magisterské, tak i doktorské programy. 19

20 Předměty vyučované v angličtině Anglick název p edm tu Po et ECTS kredit Acoustics of Wood 5 Animal Pests of Woody and Ornamental Trees 4 Applied Genetics 5 CAD/CAM Applications in the Woodworking Industry 4 Dendrology and Ecology of Forest Trees 5 Dendrometry 5 Economics of Sustainable Resource Management 5 Ecosystems of the Tropics and Subtropics 5 Engineering and Technology 4 Engineering Drawing with CAD System Application 5 Environmental Geochemistry 5 Ergonomics and Occupational Safety 4 Forest Access Roads 5 Forest Botany 4 Forest Ecology 5 Furniture and Design 5 Furniture and Interior Visualisation 5 European Concept of Game Management 4 Geobiocoenology 5 GIS Fundamentals 5 Interior Design Creative Methods 4 Introduction to Engineering Computing 5 Landscape Ecology and Nature Conservation 5 Landscape Recreology 5 Logging and Transport of Timber 5 Mathematics 5 Pathology of Woody Plants 5 Remote Sensing 5 Sawmill Production 5 Soil Biology 5 Soil Science 5 Surveying and Land Records 5 Utility Plants of the Subtropics and Tropics 5 Wood Anatomy 5 Wood Science 5 20

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 8 4.1.1

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v raze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 raha 6 Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2015/2016 MAA AREÁLU ČZU 1. Rektorát, Institut

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují?

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují? Zahradnická fakulta MENDELU Zajímá tě kvalita potravin? Chceš využívat léčivou sílu rostlin? Informace o studiu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně akademický rok 2015 / 2016 Prožívají rostliny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii 1 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více